กลับหน้าแรก / Main Menu

 

กาลาเทีย 1 / Galatians 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6]

คำคำนับ
1:1 เปาโล ผู้เป็นอัครสาวก (มิใช่ของมนุษย์ มิใช่โดยมนุษย์ แต่โดยพระเยซูคริสต์และพระเจ้าพระบิดา ผู้ได้โปรดให้พระองค์เป็นขึ้นมาจากความตาย)

Salutation
1:1 Paul, an apostle, (not of men, neither by man, but by Jesus Christ, and God the Father, who raised him from the dead;)

1:2 และบรรดาพี่น้องซึ่งอยู่กับข้าพเจ้า เรียน คริสตจักรทั้งหลายแห่งแคว้นกาลาเทีย

1:2 And all the brethren which are with me, unto the churches of Galatia:

1:3 ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา ดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด

1:3 Grace be to you and peace from God the Father, and from our Lord Jesus Christ,

1:4 ผู้ได้ทรงสละพระองค์เองเพราะบรรดาบาปของเราทั้งหลาย เพื่อพระองค์จะทรงช่วยเราทั้งหลายให้พ้นจากโลกปัจจุบันอันชั่วร้ายนี้ ตามพระประสงค์ของพระเจ้าและพระบิดาของเราทั้งหลาย

1:4 Who gave himself for our sins, that he might deliver us from this present evil world, according to the will of God and our Father:

1:5 ขอให้สง่าราศีจงมีแด่พระองค์เป็นนิตย์และเป็นนิตย์ เอเมน

1:5 To whom be glory for ever and ever. Amen.

สาเหตุที่เปาโลเขียนจดหมายนี้
1:6 ข้าพเจ้าประหลาดใจที่ท่านทั้งหลายได้ถอยไปโดยเร็วจากพระองค์ ผู้ได้ทรงเรียกท่านทั้งหลายให้เข้ามาในพระคุณของพระคริสต์ ไปหาข่าวประเสริฐอื่น

The Reason for Paul's Epistle
1:6 I marvel that ye are so soon removed from him that called you into the grace of Christ unto another gospel:

1:7 ซึ่งมิใช่อย่างอื่นดอก แต่มีบางคนที่รบกวนจิตใจท่านทั้งหลาย และหมายจะบิดเบือนข่าวประเสริฐของพระคริสต์

1:7 Which is not another; but there be some that trouble you, and would pervert the gospel of Christ.

1:8 แต่ถึงแม้ว่าพวกเราเอง หรือทูตสวรรค์องค์หนึ่งจากสวรรค์ ประกาศข่าวประเสริฐอื่นใดแก่ท่านทั้งหลาย นอกจากข่าวประเสริฐที่พวกเราได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายแล้ว ก็จงให้คนนั้นถูกสาปแช่ง

1:8 But though we, or an angel from heaven, preach any other gospel unto you than that which we have preached unto you, let him be accursed.

1:9 ตามที่พวกเราได้กล่าวไว้แต่ก่อนแล้ว บัดนี้ข้าพเจ้ากล่าวดังนั้นอีกว่า ถ้าคนใดคนหนึ่งประกาศข่าวประเสริฐอื่นใดแก่ท่านทั้งหลายนอกจากข่าวประเสริฐซึ่งท่านทั้งหลายได้รับไว้แล้ว จงให้คนนั้นถูกสาปแช่ง

1:9 As we said before, so say I now again, If any man preach any other gospel unto you than that ye have received, let him be accursed.

1:10 เพราะบัดนี้ ข้าพเจ้ากำลังชักชวนมนุษย์หรือ หรือพระเจ้า หรือข้าพเจ้าเสาะหาที่จะเอาใจมนุษย์หรือ เพราะถ้าข้าพเจ้ากำลังเอาใจมนุษย์อยู่ ข้าพเจ้าก็ไม่ควรเป็นผู้รับใช้ของพระคริสต์

1:10 For do I now persuade men, or God? or do I seek to please men? for if I yet pleased men, I should not be the servant of Christ.

ข่าวประเสริฐของเปาโลได้รับการเปิดเผยจากพระเจ้าโดยตรง
1:11 พี่น้องทั้งหลาย แต่ข้าพเจ้าขอรับรองแก่พวกท่านว่า ข่าวประเสริฐซึ่งข้าพเจ้าได้ประกาศไปแล้วนั้นไม่ใช่ของมนุษย์

Paul's Gospel a Direct Revelation from God
1:11 But I certify you, brethren, that the gospel which was preached of me is not after man.

1:12 เพราะข้าพเจ้าไม่ได้รับข่าวประเสริฐนั้นจากมนุษย์ และข้าพเจ้าไม่ได้รับคำสอนเรื่องข่าวประเสริฐนั้น แต่โดยการเปิดเผยของพระเยซูคริสต์

1:12 For I neither received it of man, neither was I taught it, but by the revelation of Jesus Christ.

1:13 เพราะท่านทั้งหลายก็ได้ยินถึงวิถีชีวิตในอดีตของข้าพเจ้าในศาสนาของพวกยิวแล้วว่า ข้าพเจ้าได้ข่มเหงคริสตจักรของพระเจ้าจนเกินขนาด และได้รังควานคริสตจักร

1:13 For ye have heard of my conversation in time past in the Jews' religion, how that beyond measure I persecuted the church of God, and wasted it:

1:14 และได้ก้าวหน้าในศาสนาของพวกยิวเกินกว่าเพื่อนหลายคนของข้าพเจ้าที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกัน และที่เป็นชนชาติเดียวกัน เพราะเหตุที่ข้าพเจ้ามีใจร้อนรนมากกว่าพวกเขาในเรื่องขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษของข้าพเจ้า

1:14 And profited in the Jews' religion above many my equals in mine own nation, being more exceedingly zealous of the traditions of my fathers.

1:15 แต่เมื่อเป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า ผู้ได้ทรงสรรข้าพเจ้าไว้ตั้งแต่ครรภ์มารดาของข้าพเจ้า และได้ทรงเรียกข้าพเจ้าโดยพระคุณของพระองค์

1:15 But when it pleased God, who separated me from my mother's womb, and called me by his grace,

1:16 ที่จะทรงสำแดงพระบุตรของพระองค์ในตัวข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะประกาศพระองค์ท่ามกลางคนต่างชาติ โดยทันทีทันใดข้าพเจ้าไม่ได้ปรึกษากับเนื้อหนังและเลือดเลย

1:16 To reveal his Son in me, that I might preach him among the heathen; immediately I conferred not with flesh and blood:

ชีวิตคริสเตียนเริ่มแรกของเปาโล
1:17 และข้าพเจ้าไม่ได้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มไปหาคนทั้งหลายที่เป็นอัครสาวกก่อนข้าพเจ้า แต่ข้าพเจ้าได้เข้าไปในประเทศอาระเบีย และกลับมายังเมืองดามัสกัสอีก

Paul's Early Christian Life
1:17 Neither went I up to Jerusalem to them which were apostles before me; but I went into Arabia, and returned again unto Damascus.

1:18 แล้วหลังจากสามปีต่อมา ข้าพเจ้าได้ขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มเพื่อพบกับเปโตร และพักอยู่กับท่านเป็นเวลาสิบห้าวัน

1:18 Then after three years I went up to Jerusalem to see Peter, and abode with him fifteen days.

1:19 แต่ข้าพเจ้าไม่ได้พบอัครสาวกคนอื่นเลย นอกจากยากอบน้องชายขององค์พระผู้เป็นเจ้า

1:19 But other of the apostles saw I none, save James the Lord's brother.

1:20 บัดนี้ เรื่องที่ข้าพเจ้าเขียนมาถึงท่านทั้งหลายนี้ ดูเถิด ต่อพระพักตร์พระเจ้า ข้าพเจ้าไม่มุสาเลย

1:20 Now the things which I write unto you, behold, before God, I lie not.

1:21 หลังจากนั้นข้าพเจ้าก็เข้าไปในแคว้นซีเรียและซีลีเซีย

1:21 Afterwards I came into the regions of Syria and Cilicia;

1:22 และคริสตจักรทั้งหลายในแคว้นยูเดียซึ่งอยู่ในพระคริสต์ก็ยังไม่รู้จักหน้าของข้าพเจ้าเลย

1:22 And was unknown by face unto the churches of Judaea which were in Christ:

1:23 แต่เขาทั้งหลายได้ยินเพียงแต่ว่า “ผู้ที่แต่ก่อนเคยข่มเหงเราทั้งหลาย บัดนี้ก็ประกาศความเชื่อซึ่งเขาได้เคยทำลาย”

1:23 But they had heard only, That he which persecuted us in times past now preacheth the faith which once he destroyed.

1:24 และเขาทั้งหลายได้ถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าในตัวข้าพเจ้า

1:24 And they glorified God in me.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope