กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โรม 15 / Romans 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

จงกระทำให้ผู้อื่นพอใจ ไม่ใช่ตัวเราเอง
15:1 ดังนั้น พวกเราที่เข้มแข็งควรจะอดทนต่อข้อด้อยต่าง ๆ ของคนที่อ่อนแอ และไม่ควรทำให้ตัวเราเองพอใจ

Pleasing Others, Not Ourselves
15:1 We then that are strong ought to bear the infirmities of the weak, and not to please ourselves.

15:2 จงให้พวกเราทุกคนกระทำให้เพื่อนบ้านของตนพอใจ ให้เป็นประโยชน์สำหรับเขาเพื่อการเสริมสร้างให้จำเริญขึ้น

15:2 Let every one of us please his neighbour for his good to edification.

15:3 เพราะว่าแม้แต่พระคริสต์ก็มิได้ทรงกระทำให้พระองค์เองพอพระทัย แต่ตามที่มีเขียนไว้แล้วว่า ‘คำติเตียนต่าง ๆ ของบรรดาคนที่ได้ติเตียนพระองค์ ได้ตกอยู่บนข้าพระองค์แล้ว’

15:3 For even Christ pleased not himself; but, as it is written, The reproaches of them that reproached thee fell on me.

คริสเตียนจงยอมรับซึ่งกันและกัน
15:4 เพราะว่าสิ่งใดก็ตามที่ได้ถูกเขียนไว้ในสมัยก่อนนั้นได้ถูกเขียนไว้เพื่อการเรียนรู้ของพวกเรา เพื่อว่าพวกเรา โดยความอดทนและการปลอบประโลมใจแห่งพระคัมภีร์ จะได้มีความหวัง

Jewish and Gentile Christians to Receive One Another
15:4 For whatsoever things were written aforetime were written for our learning, that we through patience and comfort of the scriptures might have hope.

15:5 บัดนี้ ขอพระเจ้าแห่งความอดทนและการปลอบประโลมใจโปรดช่วยพวกท่านให้มีน้ำหนึ่งใจเดียวต่อกันและกันตามอย่างพระเยซูคริสต์

15:5 Now the God of patience and consolation grant you to be likeminded one toward another according to Christ Jesus:

15:6 เพื่อพวกท่าน ด้วยใจอันเดียวกันและปากอันเดียวกัน จะถวายสง่าราศีแด่พระเจ้า คือพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา

15:6 That ye may with one mind and one mouth glorify God, even the Father of our Lord Jesus Christ.

15:7 เหตุฉะนั้น พวกท่านจงต้อนรับกันและกัน เหมือนอย่างที่พระคริสต์ได้ทรงต้อนรับพวกเราเพื่อสง่าราศีของพระเจ้า

15:7 Wherefore receive ye one another, as Christ also received us to the glory of God.

15:8 บัดนี้ข้าพเจ้ากล่าวว่า พระเยซูคริสต์ได้ทรงเป็นผู้รับใช้แห่งพวกที่เข้าสุหนัตเพื่อความจริงของพระเจ้า เพื่อยืนยันบรรดาพระสัญญาที่ได้ทรงกระทำไว้กับบรรพบุรุษทั้งหลาย

15:8 Now I say that Jesus Christ was a minister of the circumcision for the truth of God, to confirm the promises made unto the fathers:

15:9 และเพื่อที่พวกต่างชาติจะได้ถวายสง่าราศีแด่พระเจ้าเพราะเหตุพระเมตตาของพระองค์ ตามที่มีเขียนไว้แล้วว่า ‘เพราะเหตุนี้ข้าพระองค์จะสารภาพต่อพระองค์ในท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย และร้องเพลงสรรเสริญแด่พระนามของพระองค์’

15:9 And that the Gentiles might glorify God for his mercy; as it is written, For this cause I will confess to thee among the Gentiles, and sing unto thy name.

15:10 และพระองค์ตรัสอีกว่า ‘จงปีติยินดี พวกเจ้า ประชาชาติทั้งหลายเอ๋ย กับประชากรของพระองค์’

15:10 And again he saith, Rejoice, ye Gentiles, with his people.

15:11 และตรัสอีกว่า ‘จงสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด พวกเจ้า ประชาชาติทั้งปวงเอ๋ย และจงสรรเสริญพระองค์ พวกเจ้า ชนชาติทั้งสิ้นเอ๋ย’

15:11 And again, Praise the Lord, all ye Gentiles; and laud him, all ye people.

15:12 และท่านอิสยาห์กล่าวอีกว่า ‘จะมีรากอันหนึ่งของเจสซี และพระองค์ที่จะทรงขึ้นมาเพื่อครอบครองเหนือบรรดาประชาชาติ ในพระองค์นั้นบรรดาประชาชาติจะวางใจ’

15:12 And again, Esaias saith, There shall be a root of Jesse, and he that shall rise to reign over the Gentiles; in him shall the Gentiles trust.

15:13 บัดนี้ ขอพระเจ้าแห่งความหวังโปรดให้พวกท่านบริบูรณ์ด้วยความปีติยินดีและสันติสุขในการเชื่อ เพื่อพวกท่านจะได้เปี่ยมด้วยความหวัง โดยทางฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์

15:13 Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing, that ye may abound in hope, through the power of the Holy Ghost.

15:14 และข้าพเจ้าเองมีความเชื่อมั่นเรื่องพวกท่านด้วย พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า ว่า พวกท่านเช่นกันก็บริบูรณ์ด้วยความดี เปี่ยมด้วยความรู้ทุกอย่าง สามารถเตือนสติกันและกันได้ด้วย

15:14 And I myself also am persuaded of you, my brethren, that ye also are full of goodness, filled with all knowledge, able also to admonish one another.

การรับใช้ของเปาโลและแผนการเดินทาง
15:15 แต่อย่างไรก็ตาม พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าได้เขียนด้วยใจกล้ามากขึ้นถึงพวกท่านในบางเรื่อง เพื่อเตือนความจำของพวกท่าน เพราะเหตุพระคุณที่ได้ประทานแก่ข้าพเจ้าจากพระเจ้า

Paul's Ministry and Planned Journey
15:15 Nevertheless, brethren, I have written the more boldly unto you in some sort, as putting you in mind, because of the grace that is given to me of God,

15:16 เพื่อข้าพเจ้าจะเป็นผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ต่อพวกต่างชาติ โดยรับใช้ข่าวประเสริฐของพระเจ้า เพื่อการถวายพวกต่างชาตินั้นจะได้เป็นที่ชอบพระทัย โดยถูกแยกตั้งไว้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

15:16 That I should be the minister of Jesus Christ to the Gentiles, ministering the gospel of God, that the offering up of the Gentiles might be acceptable, being sanctified by the Holy Ghost.

15:17 เหตุฉะนั้น ข้าพเจ้าจึงมีที่จะอวดได้โดยทางพระเยซูคริสต์ในสิ่งเหล่านั้นซึ่งเกี่ยวข้องกับพระเจ้า

15:17 I have therefore whereof I may glory through Jesus Christ in those things which pertain to God.

15:18 เพราะว่าข้าพเจ้าไม่กล้าจะอ้างถึงสิ่งใด ๆ เหล่านั้นซึ่งพระคริสต์ไม่ได้ทรงกระทำโดยทางข้าพเจ้า เพื่อทำให้พวกต่างชาติเชื่อฟัง โดยทางถ้อยคำและกิจการ

15:18 For I will not dare to speak of any of those things which Christ hath not wrought by me, to make the Gentiles obedient, by word and deed,

15:19 ผ่านทางบรรดาหมายสำคัญและการมหัศจรรย์อันทรงฤทธิ์ โดยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณของพระเจ้า ดังนั้นตั้งแต่กรุงเยรูซาเล็ม และอ้อมไปยังเมืองอิลลีริคุม ข้าพเจ้าจึงได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์อย่างเต็มที่

15:19 Through mighty signs and wonders, by the power of the Spirit of God; so that from Jerusalem, and round about unto Illyricum, I have fully preached the gospel of Christ.

15:20 ใช่แล้ว ข้าพเจ้าได้พยายามอย่างหนักเช่นนั้นที่จะประกาศข่าวประเสริฐ ไม่ใช่ในที่ซึ่งพระนามของพระคริสต์ได้ถูกเอ่ยแล้ว เกรงว่าข้าพเจ้าจะก่อสร้างขึ้นบนรากฐานของอีกคนหนึ่ง

15:20 Yea, so have I strived to preach the gospel, not where Christ was named, lest I should build upon another man's foundation:

15:21 แต่ตามที่มีเขียนไว้แล้วว่า ‘คนที่ไม่เคยได้รับคำบอกเล่าเรื่องพระองค์ พวกเขาก็จะได้เห็น และคนทั้งหลายที่ไม่เคยได้ยินก็จะเข้าใจ’

15:21 But as it is written, To whom he was not spoken of, they shall see: and they that have not heard shall understand.

15:22 เพราะเหตุนี้ข้าพเจ้าจึงได้ถูกขัดขวางอย่างมากจากการมาหาพวกท่านด้วย

15:22 For which cause also I have been much hindered from coming to you.

15:23 แต่บัดนี้ เมื่อไม่มีการงานในแว่นแคว้นเหล่านี้ต่อไปแล้ว และเพราะมีความปรารถนาอย่างยิ่งเป็นเวลาหลายปีนี้ที่จะมาหาพวกท่าน

15:23 But now having no more place in these parts, and having a great desire these many years to come unto you;

15:24 เมื่อไรก็ตามที่ข้าพเจ้าทำการเดินทางของข้าพเจ้าไปยังประเทศสเปน ข้าพเจ้าจะมาหาพวกท่าน เพราะข้าพเจ้าวางใจว่าจะได้เห็นพวกท่านในการเดินทางของข้าพเจ้า และจะถูกส่งไปตามทางของข้าพเจ้าโดยพวกท่าน ถ้าตอนแรกข้าพเจ้าจะได้รับความบันเทิงใจกับพวกท่านบ้างแล้ว

15:24 Whensoever I take my journey into Spain, I will come to you: for I trust to see you in my journey, and to be brought on my way thitherward by you, if first I be somewhat filled with your company.

15:25 แต่บัดนี้ ข้าพเจ้าจะขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อรับใช้พวกวิสุทธิชน

15:25 But now I go unto Jerusalem to minister unto the saints.

15:26 เพราะว่าพวกศิษย์แห่งแคว้นมาซิโดเนียและแคว้นอาคายาเห็นชอบที่จะถวายทรัพย์บางส่วนให้แก่พวกวิสุทธิชนที่ยากจนซึ่งอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม

15:26 For it hath pleased them of Macedonia and Achaia to make a certain contribution for the poor saints which are at Jerusalem.

15:27 การกระทำสิ่งนี้ได้ทำให้พวกศิษย์เหล่านั้นพอใจจริง ๆ และพวกเขาก็เป็นลูกหนี้ของวิสุทธิชนเหล่านั้น เพราะว่าถ้าคนต่างชาติได้ถูกทำให้เป็นผู้เข้าส่วนในสิ่งต่าง ๆ ฝ่ายจิตวิญญาณของพวกวิสุทธิชน หน้าที่ของพวกเขาก็คือการรับใช้พวกวิสุทธิชนในสิ่งของต่าง ๆ ฝ่ายเนื้อหนังด้วย

15:27 It hath pleased them verily; and their debtors they are. For if the Gentiles have been made partakers of their spiritual things, their duty is also to minister unto them in carnal things.

15:28 เหตุฉะนั้น เมื่อข้าพเจ้าได้กระทำสิ่งนี้เรียบร้อยแล้ว และได้ส่งผลนี้มอบให้แก่พวกเขาเสร็จแล้ว ข้าพเจ้าก็จะแวะมาหาพวกท่านในการเดินทางไปประเทศสเปนนั้น

15:28 When therefore I have performed this, and have sealed to them this fruit, I will come by you into Spain.

15:29 และข้าพเจ้าแน่ใจว่า เมื่อข้าพเจ้ามาหาพวกท่านนั้น ข้าพเจ้าจะมาในความเต็มเปี่ยมด้วยพระพรแห่งข่าวประเสริฐของพระคริสต์

15:29 And I am sure that, when I come unto you, I shall come in the fulness of the blessing of the gospel of Christ.

15:30 บัดนี้ ข้าพเจ้าขอวิงวอนพวกท่าน พี่น้องทั้งหลาย เพราะเห็นแก่พระเยซูคริสต์เจ้า และเพราะเห็นแก่ความรักของพระวิญญาณว่า พวกท่านจะพยายามอย่างหนักด้วยกันกับข้าพเจ้าในการอธิษฐานต่าง ๆ ของพวกท่านต่อพระเจ้าเพื่อข้าพเจ้า

15:30 Now I beseech you, brethren, for the Lord Jesus Christ's sake, and for the love of the Spirit, that ye strive together with me in your prayers to God for me;

15:31 เพื่อข้าพเจ้าจะได้รับการช่วยให้พ้นจากคนเหล่านั้นในแคว้นยูเดียที่ไม่เชื่อ และเพื่อการรับใช้ของข้าพเจ้าซึ่งข้าพเจ้ากระทำเพื่อกรุงเยรูซาเล็ม จะเป็นที่พอใจของพวกวิสุทธิชน

15:31 That I may be delivered from them that do not believe in Judaea; and that my service which I have for Jerusalem may be accepted of the saints;

15:32 เพื่อข้าพเจ้าจะได้มาหาพวกท่านด้วยความปีติยินดีโดยน้ำพระทัยของพระเจ้า และจะได้รับความสดชื่นกับพวกท่าน

15:32 That I may come unto you with joy by the will of God, and may with you be refreshed.

15:33 บัดนี้ขอพระเจ้าแห่งสันติสุขโปรดสถิตอยู่กับพวกท่านทุกคนเถิด เอเมน

15:33 Now the God of peace be with you all. Amen.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope