กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โรม 5 / Romans 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

พระพรแห่งความชอบธรรม
5:1 เหตุฉะนั้น เมื่อถูกนับว่าชอบธรรมโดยความเชื่อแล้ว พวกเราจึงมีสันติสุขกับพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา

The Blessings of Justification
5:1 Therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ:

5:2 ซึ่งโดยพระองค์ พวกเราได้มีทางเข้าโดยความเชื่อเข้าในพระคุณนี้ที่พวกเรายืนอยู่ข้างในนี้ด้วย และปีติยินดีในความหวังแห่งสง่าราศีของพระเจ้า

5:2 By whom also we have access by faith into this grace wherein we stand, and rejoice in hope of the glory of God.

5:3 และไม่ใช่อย่างนี้เท่านั้น แต่พวกเราชื่นชมยินดีในความทุกข์ยากต่าง ๆ ด้วย โดยทราบว่าความทุกข์ยากทำให้เกิดความอดทน

5:3 And not only so, but we glory in tribulations also: knowing that tribulation worketh patience;

5:4 และความอดทนทำให้เกิดประสบการณ์ และประสบการณ์ทำให้เกิดความหวัง

5:4 And patience, experience; and experience, hope:

5:5 และความหวังมิได้ทำให้เกิดความละอาย เพราะว่าความรักของพระเจ้าได้หลั่งไหลออกมาในหัวใจของพวกเรา โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ซึ่งได้ประทานให้แก่พวกเราแล้ว

5:5 And hope maketh not ashamed; because the love of God is shed abroad in our hearts by the Holy Ghost which is given unto us.

5:6 เพราะว่าเมื่อพวกเรายังปราศจากกำลัง ในเวลาอันเหมาะสมพระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อคนอธรรม

5:6 For when we were yet without strength, in due time Christ died for the ungodly.

5:7 ด้วยว่าไม่ใคร่จะมีคนตายเพื่อคนชอบธรรม แต่บางทีเพื่อคนดีอาจมีบางคนกล้าที่จะตายด้วยซ้ำ

5:7 For scarcely for a righteous man will one die: yet peradventure for a good man some would even dare to die.

5:8 แต่พระเจ้าทรงสำแดงความรักของพระองค์แก่เราทั้งหลาย คือขณะที่พวกเรายังเป็นคนบาปอยู่นั้น พระคริสต์ได้ทรงสิ้นพระชนม์เพื่อพวกเรา

5:8 But God commendeth his love toward us, in that, while we were yet sinners, Christ died for us.

5:9 แล้วยิ่งกว่านั้น บัดนี้เมื่อถูกนับว่าชอบธรรมแล้วโดยพระโลหิตของพระองค์ พวกเราจะรอดจากพระพิโรธโดยทางพระองค์

5:9 Much more then, being now justified by his blood, we shall be saved from wrath through him.

5:10 เพราะว่าถ้าขณะที่พวกเรายังเป็นศัตรูกัน พวกเราได้ถูกทำให้กลับคืนดีกันกับพระเจ้าโดยการสิ้นพระชนม์ของพระบุตรของพระองค์ ยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อได้ถูกทำให้กลับคืนดีแล้ว พวกเราก็จะรอดโดยพระชนม์ชีพของพระองค์

5:10 For if, when we were enemies, we were reconciled to God by the death of his Son, much more, being reconciled, we shall be saved by his life.

5:11 และไม่ใช่อย่างนี้เท่านั้น แต่เราทั้งหลายยังปีติยินดีในพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราด้วย ซึ่งโดยทางพระองค์นั้นบัดนี้พวกเราจึงได้รับการไถ่โทษ

5:11 And not only so, but we also joy in God through our Lord Jesus Christ, by whom we have now received the atonement.

ความผิดบาปมาโดยทางอาดัม ความชอบธรรมมาโดยทางพระเยซูคริสต์
5:12 เหตุฉะนั้น โดยคน ๆ เดียวบาปได้เข้ามาในโลกฉันใด และความตายก็เกิดมาโดยบาปนั้น และความตายจึงได้แผ่ไปถึงมนุษย์ทุกคนฉันนั้น เพราะทุกคนได้ทำบาปแล้ว

Sin through Adam, Righteousness through Christ
5:12 Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin; and so death passed upon all men, for that all have sinned:

5:13 (ด้วยว่าจนกระทั่งมีพระราชบัญญัติ บาปได้มีอยู่ในโลกแล้ว แต่บาปไม่ถูกถือโทษเมื่อไม่มีพระราชบัญญัติ

5:13 (For until the law sin was in the world: but sin is not imputed when there is no law.

5:14 อย่างไรก็ตาม ความตายก็ได้ครอบงำตั้งแต่อาดัมจนถึงโมเสส แม้แต่เหนือคนทั้งหลายที่มิได้ทำบาปตามแบบอย่างแห่งการละเมิดของอาดัม ผู้ซึ่งเป็นแบบของผู้ที่จะเสด็จมาภายหลัง

5:14 Nevertheless death reigned from Adam to Moses, even over them that had not sinned after the similitude of Adam's transgression, who is the figure of him that was to come.

5:15 แต่ไม่เหมือนความผิดนั้นฉันใด ของประทานอันไม่คิดค่านั้นก็เป็นฉันนั้นด้วย เพราะว่าถ้าโดยทางความผิดของคน ๆ เดียวนั้น คนเป็นอันมากต้องตาย มากยิ่งกว่านั้น พระคุณของพระเจ้าและของประทานโดยพระคุณ ซึ่งเป็นโดยผู้เดียวนั้น คือพระเยซูคริสต์ ก็มีบริบูรณ์แก่คนเป็นอันมากแล้ว

5:15 But not as the offence, so also is the free gift. For if through the offence of one many be dead, much more the grace of God, and the gift by grace, which is by one man, Jesus Christ, hath abounded unto many.

5:16 และไม่เหมือนโดยคน ๆ เดียวที่ได้ทำบาปฉันใด ของประทานนั้นก็เป็นฉันนั้น เพราะว่าการพิพากษาก็เป็นโดยคน ๆ เดียวซึ่งนำไปสู่การลงโทษ แต่ของประทานอันไม่คิดค่านั้นเป็นมาเนื่องด้วยความผิดมากมายซึ่งนำไปสู่การนับว่าชอบธรรม

5:16 And not as it was by one that sinned, so is the gift: for the judgment was by one to condemnation, but the free gift is of many offences unto justification.

5:17 เพราะว่าถ้าโดยความผิดของคนนั้นคนเดียว ความตายจึงได้ครอบงำอยู่โดยคนนั้นคนเดียว มากยิ่งกว่านั้นคนทั้งหลายที่รับความอุดมสมบูรณ์แห่งพระคุณ และรับของประทานแห่งความชอบธรรม ก็จะครอบครองในชีวิตโดยพระองค์ผู้เดียว คือพระเยซูคริสต์)

5:17 For if by one man's offence death reigned by one; much more they which receive abundance of grace and of the gift of righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ.)

5:18 เหตุฉะนั้น โดยความผิดของคน ๆ เดียว การพิพากษาซึ่งนำไปสู่การลงโทษได้มาถึงมนุษย์ทุกคนฉันใด โดยความชอบธรรมของพระองค์ผู้เดียว ของประทานอันไม่คิดค่าได้มาถึงมนุษย์ทุกคนซึ่งนำไปสู่การนับว่าชอบธรรมแห่งชีวิตฉันนั้น

5:18 Therefore as by the offence of one judgment came upon all men to condemnation; even so by the righteousness of one the free gift came upon all men unto justification of life.

5:19 เพราะว่าโดยการไม่เชื่อฟังของคน ๆ เดียว คนเป็นอันมากได้ถูกทำให้เป็นคนบาปฉันใด โดยการเชื่อฟังของพระองค์ผู้เดียว คนเป็นอันมากก็จะถูกทำให้เป็นคนชอบธรรมฉันนั้น

5:19 For as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous.

5:20 ยิ่งกว่านั้น พระราชบัญญัติได้เข้ามา เพื่อความผิดนั้นจะปรากฏมากมาย แต่ที่ใดที่บาปได้ปรากฏมากมาย พระคุณก็ได้ปรากฏมากมายยิ่งขึ้นที่นั่น

5:20 Moreover the law entered, that the offence might abound. But where sin abounded, grace did much more abound:

5:21 เพื่อว่าบาปได้ครอบครองไปสู่ความตายฉันใด พระคุณก็จะได้ครอบครองโดยทางความชอบธรรมไปสู่ชีวิตนิรันดร์ โดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราฉันนั้น

5:21 That as sin hath reigned unto death, even so might grace reign through righteousness unto eternal life by Jesus Christ our Lord.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope