กลับหน้าแรก / Main Menu

 

โรม 7 / Romans 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

การยอมตามพระคริสต์อย่างไม่เลิกร้าง
7:1 พี่น้องทั้งหลาย พวกท่านไม่ทราบหรือ (ด้วยว่าข้าพเจ้าพูดกับคนทั้งหลายที่รู้จักพระราชบัญญัติแล้ว) ว่า พระราชบัญญัตินั้นมีการครอบงำเหนือมนุษย์คนหนึ่งคนใดตราบเท่าที่เขายังมีชีวิตอยู่

Submission to Christ Is to Be Inviolate
7:1 Know ye not, brethren, (for I speak to them that know the law,) how that the law hath dominion over a man as long as he liveth?

7:2 เพราะว่า ผู้หญิงซึ่งมีสามีก็ถูกผูกมัดโดยพระราชบัญญัติต่อสามีของนางตราบเท่าที่เขายังมีชีวิตอยู่ แต่ถ้าสามีตายแล้ว นางก็ถูกปลดปล่อยจากพระราชบัญญัติแห่งสามีของนาง

7:2 For the woman which hath an husband is bound by the law to her husband so long as he liveth; but if the husband be dead, she is loosed from the law of her husband.

7:3 ดังนั้น ถ้าขณะที่สามีของนางยังมีชีวิตอยู่ นางไปแต่งงานกับชายอีกคน นางก็จะถูกเรียกว่าเป็นหญิงเล่นชู้ แต่ถ้าสามีของนางตายแล้ว นางก็เป็นอิสระจากพระราชบัญญัตินั้น เพื่อว่านางจึงไม่เป็นหญิงเล่นชู้ ถึงแม้ว่านางไปแต่งงานกับชายอีกคนก็ตาม

7:3 So then if, while her husband liveth, she be married to another man, she shall be called an adulteress: but if her husband be dead, she is free from that law; so that she is no adulteress, though she be married to another man.

7:4 ดังนั้น พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า พวกท่านได้กลายเป็นคนที่ตายแล้วต่อพระราชบัญญัติโดยทางพระกายของพระคริสต์ด้วย เพื่อว่าพวกท่านจะแต่งงานกับอีกคน คือกับพระองค์ผู้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว เพื่อพวกเราจะได้เกิดผลถวายแด่พระเจ้า

7:4 Wherefore, my brethren, ye also are become dead to the law by the body of Christ; that ye should be married to another, even to him who is raised from the dead, that we should bring forth fruit unto God.

7:5 เพราะว่าเมื่อพวกเราเคยอยู่ฝ่ายเนื้อหนัง บรรดาการกระทำแห่งบาปต่าง ๆ ซึ่งเป็นมาโดยพระราชบัญญัติได้ทำงานในบรรดาอวัยวะของพวกเรา เพื่อเกิดผลให้นำไปสู่ความตาย

7:5 For when we were in the flesh, the motions of sins, which were by the law, did work in our members to bring forth fruit unto death.

7:6 แต่บัดนี้พวกเราได้รับการช่วยให้พ้นจากพระราชบัญญัติแล้ว โดยได้ตายต่อสิ่งที่พวกเราเคยถูกขังไว้ในนั้น เพื่อพวกเราจะได้รับใช้ในความใหม่แห่งวิญญาณ และไม่ใช่ในความเก่าแห่งตัวอักษร

7:6 But now we are delivered from the law, that being dead wherein we were held; that we should serve in newness of spirit, and not in the oldness of the letter.

พระราชบัญญัติจัดหาให้ความรอดสำหรับคนบาป
7:7 เช่นนั้นแล้วพวกเราจะว่าอะไร พระราชบัญญัติคือบาปหรือ ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั้นเลย มิใช่ ข้าพเจ้าคงไม่ได้รู้จักบาป เว้นแต่โดยพระราชบัญญัติ เพราะว่าข้าพเจ้าคงไม่ได้รู้จักความโลภ เว้นแต่พระราชบัญญัติได้กล่าวไว้ว่า “เจ้าอย่าโลภ”

The Law Provides Salvation for Sinners
7:7 What shall we say then? Is the law sin? God forbid. Nay, I had not known sin, but by the law: for I had not known lust, except the law had said, Thou shalt not covet.

7:8 แต่บาป ซึ่งถือโอกาสโดยทางพระบัญญัตินั้น ได้กระทำให้เกิดราคะตัณหาทุกอย่างในตัวข้าพเจ้า เพราะว่าโดยปราศจากพระราชบัญญัติ บาปก็ตายเสียแล้ว

7:8 But sin, taking occasion by the commandment, wrought in me all manner of concupiscence. For without the law sin was dead.

7:9 เพราะว่าครั้งหนึ่งข้าพเจ้าเคยดำรงชีวิตอยู่โดยปราศจากพระราชบัญญัติ แต่เมื่อพระบัญญัติมาแล้ว บาปก็กลับมีขึ้นอีกและข้าพเจ้าก็ตาย

7:9 For I was alive without the law once: but when the commandment came, sin revived, and I died.

7:10 และพระบัญญัตินั้นซึ่งได้ถูกแต่งตั้งไว้เพื่อให้มีชีวิต ข้าพเจ้าพบว่ากลับเป็นเหตุให้ถึงความตาย

7:10 And the commandment, which was ordained to life, I found to be unto death.

7:11 เพราะว่าบาป ซึ่งถือโอกาสโดยทางพระบัญญัตินั้น ได้หลอกลวงข้าพเจ้า และโดยพระบัญญัตินั้นได้ประหารข้าพเจ้าเสีย

7:11 For sin, taking occasion by the commandment, deceived me, and by it slew me.

7:12 เหตุฉะนั้นพระราชบัญญัติจึงบริสุทธิ์ และพระบัญญัติก็บริสุทธิ์ และยุติธรรม และดี

7:12 Wherefore the law is holy, and the commandment holy, and just, and good.

7:13 แล้วสิ่งที่ดีถูกทำให้เป็นความตายแก่ข้าพเจ้าหรือ ขอพระเจ้าอย่ายอมให้เป็นเช่นนั้นเลย แต่บาป เพื่อบาปนั้นจะปรากฏว่าเป็นบาปจริง ได้ทำให้เกิดความตายในตัวข้าพเจ้าโดยใช้สิ่งที่ดีนั้น เพื่อบาปโดยทางพระบัญญัตินั้นจะได้กลายเป็นบาปที่ชั่วร้ายยิ่งนัก

7:13 Was then that which is good made death unto me? God forbid. But sin, that it might appear sin, working death in me by that which is good; that sin by the commandment might become exceeding sinful.

7:14 เพราะว่าพวกเราทราบว่าพระราชบัญญัตินั้นอยู่ฝ่ายจิตวิญญาณ แต่ข้าพเจ้าอยู่ฝ่ายเนื้อหนัง ถูกขายไว้ให้อยู่ใต้บาป

7:14 For we know that the law is spiritual: but I am carnal, sold under sin.

การต่อสู้กันระหว่างฝ่ายเนื้อหนังกับฝ่ายจิตวิญญาณ
7:15 ด้วยว่าสิ่งซึ่งข้าพเจ้ากระทำ ข้าพเจ้าก็ไม่อนุญาต เพราะว่าสิ่งใดที่ข้าพเจ้าประสงค์ สิ่งนั้นข้าพเจ้าก็ไม่กระทำ แต่สิ่งที่ข้าพเจ้าเกลียดชัง สิ่งนั้นข้าพเจ้ากระทำ

Struggle between Flesh and Spirit
7:15 For that which I do I allow not: for what I would, that do I not; but what I hate, that do I.

7:16 ดังนั้น ถ้าข้าพเจ้ากระทำสิ่งซึ่งข้าพเจ้าไม่ประสงค์ ข้าพเจ้าก็เห็นด้วยกับพระราชบัญญัติว่าพระราชบัญญัตินั้นดี

7:16 If then I do that which I would not, I consent unto the law that it is good.

7:17 ฉะนั้นบัดนี้ ไม่ได้เป็นข้าพเจ้าซึ่งกระทำสิ่งนั้น แต่เป็นบาปซึ่งอาศัยอยู่ในตัวข้าพเจ้า

7:17 Now then it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me.

7:18 ด้วยว่าข้าพเจ้าทราบว่าในตัวข้าพเจ้า (คือในเนื้อหนังของข้าพเจ้า) ไม่มีความดีประการใดอาศัยอยู่เลย เพราะว่าความประสงค์ก็อยู่กับข้าพเจ้า แต่จะกระทำการดีนั้นอย่างไร ข้าพเจ้าหาพบไม่

7:18 For I know that in me (that is, in my flesh,) dwelleth no good thing: for to will is present with me; but how to perform that which is good I find not.

7:19 ด้วยว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าประสงค์กระทำ ข้าพเจ้าก็ไม่ได้กระทำ แต่การชั่วร้ายซึ่งข้าพเจ้าไม่ประสงค์กระทำ ข้าพเจ้ายังทำอยู่

7:19 For the good that I would I do not: but the evil which I would not, that I do.

7:20 บัดนี้ ถ้าข้าพเจ้ายังกระทำสิ่งซึ่งข้าพเจ้าไม่ประสงค์ ก็ไม่ใช่ตัวข้าพเจ้าเป็นผู้กระทำสิ่งนั้น แต่เป็นบาปที่อาศัยอยู่ในตัวข้าพเจ้า

7:20 Now if I do that I would not, it is no more I that do it, but sin that dwelleth in me.

7:21 ดังนั้นข้าพเจ้าจึงพบบัญญัติอย่างหนึ่ง คือว่า เมื่อข้าพเจ้าประสงค์กระทำความดี ความชั่วร้ายก็อยู่กับข้าพเจ้า

7:21 I find then a law, that, when I would do good, evil is present with me.

7:22 เพราะว่าข้าพเจ้าชื่นชมยินดีในพระราชบัญญัติของพระเจ้า ตามมนุษย์ซึ่งอยู่ภายในนั้น

7:22 For I delight in the law of God after the inward man:

7:23 แต่ข้าพเจ้าเห็นบัญญัติอีกอย่างหนึ่งอยู่ในบรรดาอวัยวะของข้าพเจ้า ซึ่งทำสงครามกับบัญญัติแห่งจิตใจของข้าพเจ้า และนำข้าพเจ้าเข้าสู่การตกเป็นเชลยต่อบัญญัติแห่งบาปซึ่งอยู่ในบรรดาอวัยวะของข้าพเจ้า

7:23 But I see another law in my members, warring against the law of my mind, and bringing me into captivity to the law of sin which is in my members.

7:24 โอ ข้าพเจ้าเป็นคนเข็ญใจจริง ผู้ใดจะช่วยข้าพเจ้าให้พ้นจากร่างกายแห่งความตายนี้ได้

7:24 O wretched man that I am! who shall deliver me from the body of this death?

7:25 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้า โดยทางพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา ดังนั้นด้วยจิตใจข้าพเจ้าเองรับใช้พระราชบัญญัติของพระเจ้า แต่ด้วยเนื้อหนังก็รับใช้บัญญัติแห่งบาป

7:25 I thank God through Jesus Christ our Lord. So then with the mind I myself serve the law of God; but with the flesh the law of sin.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope