กลับหน้าแรก / Main Menu

 

นางรูธ 4 / Ruth 4

[1] [2] [3] [4]

โบอาสไถ่มรดกไว้
4:1 ดังนั้น โบอาสก็ขึ้นไปที่ประตูเมืองและท่านนั่งอยู่ที่นั่น และดูเถิด ญาติผู้ซึ่งโบอาสกล่าวถึงนั้นก็เดินผ่านมา ท่านจึงกล่าวแก่ผู้นั้นว่า “โอ คนนี้ใช่แล้ว เชิญเข้ามานั่งลงที่นี่เถิด” และเขาได้เข้ามาและนั่งลง

Boaz Redeems the Inheritance
4:1 Then went Boaz up to the gate, and sat him down there: and, behold, the kinsman of whom Boaz spake came by; unto whom he said, Ho, such a one! turn aside, sit down here. And he turned aside, and sat down.

4:2 และท่านจึงไปเชิญพวกผู้อาวุโสในนครนั้นมาสิบคน และกล่าวว่า “เชิญนั่งลงที่นี่เถิด” และเขาทั้งหลายก็นั่งลง

4:2 And he took ten men of the elders of the city, and said, Sit ye down here. And they sat down.

4:3 และท่านได้พูดกับญาติคนนั้นว่า “ที่ดินซึ่งเป็นของเอลีเมเลคญาติพี่น้องของพวกเรานั้น นาโอมีผู้ที่กลับมาจากแผ่นดินแห่งโมอับอยากจะขายเสีย

4:3 And he said unto the kinsman, Naomi, that is come again out of the country of Moab, selleth a parcel of land, which was our brother Elimelech's:

4:4 และข้าพเจ้าคิดว่าควรบอกให้ท่านทราบว่า ขอท่านซื้อที่ดินนั้นไว้ต่อหน้าชาวเมืองและต่อหน้าพวกผู้อาวุโสของชาวเมืองของเรา ถ้าท่านอยากจะไถ่ที่ดินไว้ก็จงไถ่เถิด แต่ถ้าท่านไม่ไถ่ จงบอกข้าพเจ้า เพื่อข้าพเจ้าจะได้ทราบ เพราะว่านอกจากท่านแล้วไม่มีใครมีสิทธิ์ไถ่ที่ดินได้ และข้าพเจ้ามีสิทธิ์ถัดต่อจากท่าน” และผู้นั้นกล่าวว่า “ข้าพเจ้าจะไถ่ไว้”

4:4 And I thought to advertise thee, saying, Buy it before the inhabitants, and before the elders of my people. If thou wilt redeem it, redeem it: but if thou wilt not redeem it, then tell me, that I may know: for there is none to redeem it beside thee; and I am after thee. And he said, I will redeem it.

4:5 แล้วโบอาสพูดว่า “ในวันที่ท่านซื้อทุ่งนาจากมือของนาโอมีนั้น ท่านจะต้องซื้อทุ่งนานั้นจากรูธชาวโมอับภรรยาของผู้ตายด้วย เพื่อจะจรรโลงนามของผู้ตายไว้กับมรดกของเขา”

4:5 Then said Boaz, What day thou buyest the field of the hand of Naomi, thou must buy it also of Ruth the Moabitess, the wife of the dead, to raise up the name of the dead upon his inheritance.

4:6 และญาติคนนั้นพูดว่า “ข้าพเจ้าไถ่ไว้สำหรับตนเองไม่ได้ เกรงว่าข้าพเจ้าจะทำให้มรดกของข้าพเจ้าเสียไป ท่านจงเอาสิทธิ์ในการไถ่ของข้าพเจ้าไปจัดการเองเถิด เพราะว่าข้าพเจ้าไถ่ไม่ได้”

4:6 And the kinsman said, I cannot redeem it for myself, lest I mar mine own inheritance: redeem thou my right to thyself; for I cannot redeem it.

4:7 ต่อไปนี้ ในสมัยก่อนธรรมเนียมในอิสราเอลเกี่ยวกับการไถ่และการแลกเปลี่ยนเป็นอย่างนี้ คือเพื่อจะรองรับการตกลงกันทุกอย่าง ชายคนหนึ่งจะถอดรองเท้าของตนเองและส่งให้เพื่อนบ้านของเขา และนี่เป็นสักขีพยานในอิสราเอล

4:7 Now this was the manner in former time in Israel concerning redeeming and concerning changing, for to confirm all things; a man plucked off his shoe, and gave it to his neighbour: and this was a testimony in Israel.

4:8 ฉะนั้น ญาติคนนั้นกล่าวแก่โบอาสว่า “จงซื้อสำหรับท่านเองเถิด” ดังนั้นเขาก็ถอดรองเท้าของตนออก

4:8 Therefore the kinsman said unto Boaz, Buy it for thee. So he drew off his shoe.

4:9 และโบอาสได้กล่าวแก่พวกผู้อาวุโสและแก่ชาวเมืองทั้งหลายว่า “ท่านทั้งหลายเป็นพยานในวันนี้ว่า ข้าพเจ้าได้ซื้อทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นของเอลีเมเลค และทรัพย์สินทั้งหมดที่เป็นของคิลิโอนและมาห์โลนจากมือของนาโอมีแล้ว

4:9 And Boaz said unto the elders, and unto all the people, Ye are witnesses this day, that I have bought all that was Elimelech's, and all that was Chilion's and Mahlon's, of the hand of Naomi.

4:10 ยิ่งกว่านั้น รูธชาวโมอับภรรยาของมาห์โลนข้าพเจ้าก็ได้ซื้อไว้ให้เป็นภรรยาของข้าพเจ้า เพื่อจะจรรโลงนามของผู้ตายไว้กับมรดกของเขา เพื่อนามของผู้ตายจะไม่ต้องถูกตัดออกจากท่ามกลางพวกพี่น้องของเขา และจากประตูบ้านเกิดเมืองนอนของเขา ท่านทั้งหลายก็เป็นพยานแล้วในวันนี้”

4:10 Moreover Ruth the Moabitess, the wife of Mahlon, have I purchased to be my wife, to raise up the name of the dead upon his inheritance, that the name of the dead be not cut off from among his brethren, and from the gate of his place: ye are witnesses this day.

โบอาสแต่งงานกับรูธ
4:11 และชาวเมืองทั้งหลายที่อยู่ที่ประตูเมืองและพวกผู้อาวุโสกล่าวว่า “เราทั้งหลายเป็นพยานแล้ว ขอพระเยโฮวาห์ทรงกระทำให้หญิงนั้นที่กำลังจะเข้ามาในบ้านของท่าน เหมือนอย่างราเชลและเหมือนอย่างเลอาห์ ซึ่งเขาทั้งสองคนได้สร้างวงศ์วานแห่งอิสราเอล ขอให้ท่านจงมีเกียรติอยู่ในเอฟราธาห์และมีชื่อเสียงในเมืองเบธเลเฮม

Boaz Marries Ruth
4:11 And all the people that were in the gate, and the elders, said, We are witnesses. The LORD make the woman that is come into thine house like Rachel and like Leah, which two did build the house of Israel: and do thou worthily in Ephratah, and be famous in Bethlehem:

4:12 และขอให้วงศ์วานของท่านเหมือนอย่างวงศ์วานของเปเรศ ผู้ซึ่งทามาร์คลอดให้แก่ยูดาห์ โดยเชื้อสายซึ่งพระเยโฮวาห์จะประทานแก่ท่านทางหญิงสาวคนนี้”

4:12 And let thy house be like the house of Pharez, whom Tamar bare unto Judah, of the seed which the LORD shall give thee of this young woman.

4:13 ดังนั้น โบอาสก็รับรูธมา และนางได้เป็นภรรยาของท่าน และเมื่อท่านเข้าหานางแล้ว พระเยโฮวาห์ประทานให้นางตั้งครรภ์ และนางคลอดบุตรชายคนหนึ่ง

4:13 So Boaz took Ruth, and she was his wife: and when he went in unto her, the LORD gave her conception, and she bare a son.

4:14 และพวกผู้หญิงได้พูดกับนาโอมีว่า “สาธุการแด่พระเยโฮวาห์ ผู้ซึ่งในวันนี้มิได้ทรงละทิ้งท่านไว้ให้ปราศจากญาติใกล้ชิด เพื่อนามของเขาจะมีชื่อเสียงในอิสราเอล

4:14 And the women said unto Naomi, Blessed be the LORD, which hath not left thee this day without a kinsman, that his name may be famous in Israel.

4:15 และทารกคนนี้จะเป็นผู้ชุบชีวิตของท่านและเลี้ยงดูท่านเมื่อชรา เพราะว่าลูกสะใภ้ของท่านที่รักท่าน ซึ่งประเสริฐกว่าบุตรชายเจ็ดคน ได้ให้กำเนิดทารกนี้”

4:15 And he shall be unto thee a restorer of thy life, and a nourisher of thine old age: for thy daughter in law, which loveth thee, which is better to thee than seven sons, hath born him.

รูธได้เป็นบรรพบุรุษของพระเมสสิยาห์
4:16 และนาโอมีก็รับทารกคนนั้น และอุ้มเขาไว้แนบอกของนาง และได้เป็นผู้เลี้ยงดูทารกนั้น

Ruth Becomes Ancestress of the Messiah
4:16 And Naomi took the child, and laid it in her bosom, and became nurse unto it.

4:17 และพวกผู้หญิงซึ่งเป็นเพื่อนบ้านของนางได้ตั้งชื่อให้ทารกนั้น กล่าวว่า “มีบุตรชายคนหนึ่งเกิดให้แก่นาโอมี” และเขาทั้งหลายได้ตั้งชื่อทารกคนนั้นว่า โอเบด ผู้เป็นบิดาของเจสซี ผู้เป็นบิดาของดาวิด

4:17 And the women her neighbours gave it a name, saying, There is a son born to Naomi; and they called his name Obed: he is the father of Jesse, the father of David.

4:18 ต่อไปนี้เป็นพงศ์พันธุ์ของเปเรศ เปเรศให้กำเนิดเฮสโรน

4:18 Now these are the generations of Pharez: Pharez begat Hezron,

4:19 และเฮสโรนให้กำเนิดราม และรามให้กำเนิดอัมมีนาดับ

4:19 And Hezron begat Ram, and Ram begat Amminadab,

4:20 และอัมมีนาดับให้กำเนิดนาโชน และนาโชนให้กำเนิดสัลโมน

4:20 And Amminadab begat Nahshon, and Nahshon begat Salmon,

4:21 และสัลโมนให้กำเนิดโบอาส และโบอาสให้กำเนิดโอเบด

4:21 And Salmon begat Boaz, and Boaz begat Obed,

4:22 และโอเบดให้กำเนิดเจสซี และเจสซีให้กำเนิดดาวิด

4:22 And Obed begat Jesse, and Jesse begat David.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope