กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 เปโตร 3 / 2 Peter 3

[1] [2] [3]


3:1 จดหมายฉบับที่สองนี้ พวกที่รัก บัดนี้ข้าพเจ้าได้เขียนถึงพวกท่าน ในจดหมายทั้งสองฉบับนั้น ข้าพเจ้าได้สะกิดใจอันบริสุทธิ์ของพวกท่านโดยทางการเตือนให้ระลึกถึง

3:1 This second epistle, beloved, I now write unto you; in both which I stir up your pure minds by way of remembrance:

3:2 เพื่อพวกท่านจะใส่ใจต่อบรรดาถ้อยคำซึ่งได้ถูกกล่าวไว้เมื่อก่อนโดยพวกผู้พยากรณ์อันบริสุทธิ์ และต่อคำบัญชาของเราทั้งหลายพวกอัครสาวกขององค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด

3:2 That ye may be mindful of the words which were spoken before by the holy prophets, and of the commandment of us the apostles of the Lord and Saviour:

ผู้เยาะเย้ยสงสัยเรื่องการเสด็จกลับมาของพระเยซู
3:3 โดยทราบสิ่งนี้ก่อน คือว่าจะมีบรรดาผู้เยาะเย้ยมาในยุคสุดท้าย โดยดำเนินตามบรรดาราคะตัณหาของตน

Scoffers Doubt Second Coming
3:3 Knowing this first, that there shall come in the last days scoffers, walking after their own lusts,

3:4 และกล่าวว่า “พระสัญญาแห่งการเสด็จมาของพระองค์นั้นอยู่ที่ไหน เพราะว่าตั้งแต่บรรพบุรุษล่วงหลับไปแล้ว สิ่งทั้งปวงก็เป็นอยู่เหมือนอย่างที่พวกมันเคยเป็นมาตั้งแต่เดิมทรงสร้างโลก”

3:4 And saying, Where is the promise of his coming? for since the fathers fell asleep, all things continue as they were from the beginning of the creation.

3:5 เพราะว่าพวกเขาเต็มใจโฉดเขลาในเรื่องที่ว่าโดยคำตรัสของพระเจ้า ฟ้าสวรรค์ทั้งหลายได้บังเกิดมีขึ้นในครั้งโบราณ และแผ่นดินโลกที่ได้ปรากฏขึ้นจากน้ำและในน้ำ

3:5 For this they willingly are ignorant of, that by the word of God the heavens were of old, and the earth standing out of the water and in the water:

3:6 ซึ่งโดยคำตรัสนั้นโลกที่เป็นอยู่ในเวลานั้น ซึ่งถูกท่วมด้วยน้ำ ก็พินาศไป

3:6 Whereby the world that then was, being overflowed with water, perished:

3:7 แต่ท้องฟ้าอากาศและแผ่นดินโลกซึ่งเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ โดยคำตรัสเดียวกันนั้นทรงเก็บไว้ คือสงวนไว้สำหรับไฟจนถึงวันแห่งการพิพากษาและความหายนะของบรรดาคนอธรรม

3:7 But the heavens and the earth, which are now, by the same word are kept in store, reserved unto fire against the day of judgment and perdition of ungodly men.

3:8 แต่พวกที่รัก อย่าขาดความรู้เกี่ยวกับสิ่งเดียวนี้ คือวันเดียวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นเหมือนหนึ่งพันปี และหนึ่งพันปีก็เป็นเหมือนวันเดียว

3:8 But, beloved, be not ignorant of this one thing, that one day is with the Lord as a thousand years, and a thousand years as one day.

3:9 องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ทรงเฉื่อยช้าเกี่ยวกับพระสัญญาของพระองค์ ตามที่บางคนคิดว่าเฉื่อยช้านั้น แต่ได้ทรงอดกลั้นพระทัยไว้ต่อพวกเรา โดยไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลย แต่ประสงค์ให้คนทั้งปวงมาถึงการกลับใจเสียใหม่

3:9 The Lord is not slack concerning his promise, as some men count slackness; but is longsuffering to us-ward, not willing that any should perish, but that all should come to repentance.

วันขององค์พระผู้เป็นเจ้า
3:10 แต่วันขององค์พระผู้เป็นเจ้านั้นจะมาถึงเหมือนอย่างขโมยในเวลากลางคืน ในวันนั้นท้องฟ้าอากาศจะล่วงไปเสียด้วยเสียงดังสนั่น และบรรดาโลกธาตุจะละลายไปด้วยความร้อนอันแรงกล้า แผ่นดินโลกกับการงานทั้งปวงที่มีอยู่ในนั้นจะถูกเผาเสียสิ้นด้วย

The Day of the Lord
3:10 But the day of the Lord will come as a thief in the night; in the which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, the earth also and the works that are therein shall be burned up.

3:11 เมื่อเห็นแล้วว่าสิ่งทั้งปวงจะถูกทำให้สลายไปหมดสิ้น พวกท่านควรจะเป็นคนแบบไหนในบรรดาการกระทำอันบริสุทธิ์และทางของพระเจ้า

3:11 Seeing then that all these things shall be dissolved, what manner of persons ought ye to be in all holy conversation and godliness,

3:12 โดยคอยท่าและรีบเร่งที่จะให้วันของพระเจ้ามาถึง ในวันนั้นไฟจะติดท้องฟ้าอากาศให้สลายไป และบรรดาโลกธาตุจะละลายไปด้วยความร้อนอันแรงกล้า

3:12 Looking for and hasting unto the coming of the day of God, wherein the heavens being on fire shall be dissolved, and the elements shall melt with fervent heat?

3:13 แต่อย่างไรก็ตาม พวกเรา ตามพระสัญญาของพระองค์นั้น จึงคอยท่าท้องฟ้าอากาศใหม่และแผ่นดินโลกใหม่ ซึ่งในที่นั่นความชอบธรรมดำรงอยู่

3:13 Nevertheless we, according to his promise, look for new heavens and a new earth, wherein dwelleth righteousness.

3:14 เหตุฉะนั้นพวกที่รัก เมื่อเห็นว่าพวกท่านยังคอยท่าสิ่งเหล่านี้อยู่ จงขยันขันแข็งเพื่อพระองค์จะทรงพบว่าพวกท่านอยู่เป็นสุข โดยปราศจากจุดด่างพร้อยและไร้ที่ติ

3:14 Wherefore, beloved, seeing that ye look for such things, be diligent that ye may be found of him in peace, without spot, and blameless.

3:15 และจงถือว่า การอดกลั้นพระทัยไว้นานขององค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรานั้นเป็นการช่วยให้รอด เหมือนที่เปาโลน้องที่รักของพวกเรา ตามสติปัญญาซึ่งได้โปรดประทานแก่ท่านนั้น ได้เขียนถึงพวกท่านด้วย

3:15 And account that the longsuffering of our Lord is salvation; even as our beloved brother Paul also according to the wisdom given unto him hath written unto you;

3:16 เหมือนในจดหมายทุกฉบับของท่านด้วย โดยกล่าวในจดหมายเหล่านั้นถึงสิ่งเหล่านี้ ในจดหมายเหล่านั้นมีบางสิ่งที่เข้าใจยาก ซึ่งคนทั้งหลายที่ไม่ได้เรียนรู้และไม่มั่นคงนั้นได้เปลี่ยนแปลงเสีย เหมือนที่พวกเขาได้กระทำต่อข้อพระคัมภีร์อื่น ๆ ด้วย อันนำไปสู่ความพินาศของพวกเขาเอง

3:16 As also in all his epistles, speaking in them of these things; in which are some things hard to be understood, which they that are unlearned and unstable wrest, as they do also the other scriptures, unto their own destruction.

3:17 เพราะฉะนั้น พวกท่านที่รัก โดยที่พวกท่านทราบสิ่งเหล่านี้ก่อนแล้ว พวกท่านก็จงระวังให้ดี เกรงว่าพวกท่านเองก็เช่นกัน ซึ่งอาจถูกนำให้ออกห่างไปด้วยข้อผิดพลาดของคนชั่ว จะล้มลงจากความมั่นคงของพวกท่านเอง

3:17 Ye therefore, beloved, seeing ye know these things before, beware lest ye also, being led away with the error of the wicked, fall from your own stedfastness.

3:18 แต่จงเจริญขึ้นในพระคุณ และในความรู้ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเรา สง่าราศีจงมีแด่พระองค์ทั้งในปัจจุบันนี้และตลอดไปเป็นนิตย์ เอเมน

3:18 But grow in grace, and in the knowledge of our Lord and Saviour Jesus Christ. To him be glory both now and for ever. Amen.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope