กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 เปโตร 2 / 2 Peter 2

[1] [2] [3]

ผู้พยากรณ์เท็จและผู้หลอกลวง
2:1 แต่มีพวกผู้พยากรณ์เท็จอยู่ท่ามกลางประชากรด้วย เช่นเดียวกับที่จะมีอาจารย์เท็จอยู่ท่ามกลางพวกท่าน ผู้ซึ่งจะแอบนำคำสอนนอกรีตอันถูกสาปแช่งเข้ามา โดยถึงกับปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ได้ทรงไถ่พวกเขาไว้ และจะนำความพินาศอย่างฉับพลันมาถึงตนเอง

False Prophets and Deceivers
2:1 But there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you, who privily shall bring in damnable heresies, even denying the Lord that bought them, and bring upon themselves swift destruction.

2:2 และหลายคนจะติดตามบรรดาทางแห่งการสาปแช่งของพวกเขา ด้วยเหตุคนเหล่านี้ทางแห่งความจริงจะถูกกล่าวร้าย

2:2 And many shall follow their pernicious ways; by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of.

2:3 และเพราะความโลภ พวกเขาจะกล่าวคำตลบตะแลงเพื่อค้ากำไรจากพวกท่าน ซึ่งการพิพากษาของพวกเขาเมื่อนานมาแล้ว บัดนี้ไม่เนินช้า และความหายนะของพวกเขาก็ไม่หลับใหลไป

2:3 And through covetousness shall they with feigned words make merchandise of you: whose judgment now of a long time lingereth not, and their damnation slumbereth not.

2:4 เพราะว่า ถ้าพระเจ้าไม่ได้ทรงยกเว้นพวกทูตสวรรค์ที่ได้ทำบาปนั้น แต่ได้ทรงผลักพวกเขาลงไปสู่นรก และได้มอบพวกเขาให้อยู่ในบรรดาเครื่องจองจำแห่งความมืด เพื่อที่จะถูกคุมไว้สำหรับการพิพากษา

2:4 For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them into chains of darkness, to be reserved unto judgment;

2:5 และไม่ได้ทรงละเว้นโลกสมัยโบราณนั้น แต่ได้ทรงช่วยโนอาห์ คนที่แปดนั้นให้รอด ผู้ประกาศความชอบธรรม โดยทรงบันดาลให้น้ำท่วมโลกของคนอธรรม

2:5 And spared not the old world, but saved Noah the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly;

2:6 และโดยการกระทำให้เมืองโสโดมและเมืองโกโมราห์กลายเป็นเถ้าถ่าน ทรงลงโทษพวกเขาด้วยการทำลายล้าง โดยทำให้พวกเขาเป็นแบบอย่างแก่คนทั้งหลายต่อไปที่จะดำเนินชีวิตอย่างอธรรม

2:6 And turning the cities of Sodom and Gomorrha into ashes condemned them with an overthrow, making them an ensample unto those that after should live ungodly;

2:7 และได้ทรงช่วยโลทผู้ชอบธรรมให้รอดพ้น ผู้มีความทุกข์ใหญ่หลวงเพราะเหตุการประพฤติลามกของคนชั่วเหล่านั้น

2:7 And delivered just Lot, vexed with the filthy conversation of the wicked:

2:8 (ด้วยว่าคนชอบธรรมนั้น ซึ่งได้อาศัยอยู่ในท่ามกลางเขาเหล่านั้น ในการเห็นและได้ยิน ทำให้จิตใจที่ชอบธรรมของท่านก็เป็นทุกข์เป็นร้อนทุกวัน ๆ ด้วยการประพฤติที่ผิดพระราชบัญญัติของคนเหล่านั้น)

2:8 (For that righteous man dwelling among them, in seeing and hearing, vexed his righteous soul from day to day with their unlawful deeds;)

2:9 องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบวิธีที่จะช่วยคนที่ตามทางของพระเจ้าให้รอดพ้นจากการทดลองต่าง ๆ และที่จะสงวนคนอธรรมไว้สำหรับวันแห่งการพิพากษาเพื่อที่จะถูกลงโทษ

2:9 The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished:

สัญญลักษณ์บางอย่างของผู้พยากรณ์เท็จ
2:10 แต่โดยเฉพาะคนเหล่านั้นที่ดำเนินตามเนื้อหนัง ในราคะตัณหาแห่งความโสโครก และเหยียดหยามผู้ที่มีอำนาจ คนเหล่านี้ทะนงตน ประพฤติตามอำเภอใจ พวกเขาไม่สะทกสะท้านที่จะกล่าวประณามผู้ที่มีบรรดาศักดิ์

Some Marks of False Prophets
2:10 But chiefly them that walk after the flesh in the lust of uncleanness, and despise government. Presumptuous are they, selfwilled, they are not afraid to speak evil of dignities.

2:11 ในทางตรงกันข้าม พวกทูตสวรรค์ซึ่งมีฤทธิ์และกำลังมากกว่า ก็หาได้กล่าวประณามคนเหล่านั้นต่อพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าไม่

2:11 Whereas angels, which are greater in power and might, bring not railing accusation against them before the Lord.

2:12 แต่คนเหล่านั้น เหมือนสัตว์เดียรัจฉานที่ปราศจากความคิดตามสัญชาตญาณ ซึ่งเกิดมาเพื่อถูกจับและถูกทำลาย กล่าวประณามสิ่งต่าง ๆ ที่พวกเขาไม่เข้าใจ และจะพินาศย่อยยับในความเสื่อมทรามของตนเอง

2:12 But these, as natural brute beasts, made to be taken and destroyed, speak evil of the things that they understand not; and shall utterly perish in their own corruption;

2:13 และจะรับบำเหน็จแห่งการอธรรม เหมือนคนทั้งหลายที่นับว่าเป็นความเพลิดเพลินที่จะประพฤติเสเพลในเวลากลางวัน พวกเขาเป็นจุดด่างพร้อยและเป็นตำหนิ และพวกเขาสนุกสนานเฮฮาด้วยการหลอกลวงต่าง ๆ ของตนเอง ขณะที่พวกเขากินเลี้ยงร่วมกับพวกท่าน

2:13 And shall receive the reward of unrighteousness, as they that count it pleasure to riot in the day time. Spots they are and blemishes, sporting themselves with their own deceivings while they feast with you;

2:14 โดยมีตาเต็มไปด้วยการเล่นชู้ และที่หยุดจากบาปไม่ได้เลย โดยล่อลวงบรรดาจิตใจที่ไม่มั่นคง พวกเขามีใจที่ประพฤติในทางโลภ เป็นลูกที่ถูกสาปแช่ง

2:14 Having eyes full of adultery, and that cannot cease from sin; beguiling unstable souls: an heart they have exercised with covetous practices; cursed children:

2:15 ซึ่งได้สละทิ้งทางที่ถูกต้องเสีย และหลงไปในทางผิด โดยดำเนินตามทางของบาลาอัมบุตรชายของโบโซร์ ผู้ซึ่งรักค่าจ้างแห่งการอธรรม

2:15 Which have forsaken the right way, and are gone astray, following the way of Balaam the son of Bosor, who loved the wages of unrighteousness;

2:16 แต่ได้ถูกว่ากล่าวเพราะความชั่วช้าของเขา ลาใบ้ตัวนั้นพูดด้วยเสียงของมนุษย์ ได้ห้ามอาการคลุ้มคลั่งของผู้พยากรณ์คนนั้น

2:16 But was rebuked for his iniquity: the dumb ass speaking with man's voice forbad the madness of the prophet.

2:17 คนเหล่านี้เป็นบ่อน้ำที่ปราศจากน้ำ เป็นหมู่เมฆที่ถูกพายุพัดไป ซึ่งหมอกแห่งความมืดทึบถูกเตรียมไว้สำหรับพวกเขาแล้วเป็นนิตย์

2:17 These are wells without water, clouds that are carried with a tempest; to whom the mist of darkness is reserved for ever.

2:18 เพราะเมื่อพวกเขาพูดบรรดาถ้อยคำโอ้อวดแห่งความเสื่อมทราม พวกเขาก็ล่อลวงโดยทางราคะตัณหาแห่งเนื้อหนัง โดยทางความกำหนัดอันล้นเหลือ คือคนเหล่านั้นที่ได้หนีพ้นมาแล้วจากคนเหล่านั้นที่ดำเนินชีวิตในความผิดพลาด

2:18 For when they speak great swelling words of vanity, they allure through the lusts of the flesh, through much wantonness, those that were clean escaped from them who live in error.

2:19 ขณะที่พวกเขาสัญญาว่าจะให้อิสรภาพแก่คนเหล่านั้น พวกเขาเองก็ยังเป็นเหล่าทาสของความเสื่อมทราม เพราะว่ามนุษย์พ่ายแพ้แก่สิ่งใด เขาก็เป็นทาสของสิ่งนั้น

2:19 While they promise them liberty, they themselves are the servants of corruption: for of whom a man is overcome, of the same is he brought in bondage.

ความหน้าซื่อใจคดของผู้สอนเท็จ
2:20 เพราะว่าถ้าหลังจากที่พวกเขาพ้นจากบรรดาสรรพมลทินของโลกนี้แล้ว โดยทางความรู้เกี่ยวกับพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและพระผู้ช่วยให้รอด พวกเขากลับเข้าไปพัวพันในสิ่งเหล่านั้นและพ่ายแพ้อีก บั้นปลายของพวกเขาก็ร้ายกว่าตอนต้น

Hypocrisy of False Teachers
2:20 For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Saviour Jesus Christ, they are again entangled therein, and overcome, the latter end is worse with them than the beginning.

2:21 เพราะว่าถ้าพวกเขาไม่ได้รู้จักทางแห่งความชอบธรรมนั้นเสียเลยก็ยังจะดีกว่าที่พวกเขาได้รู้จักทางนั้นแล้ว ก็กลับหันไปเสียจากพระบัญญัติอันบริสุทธิ์ที่ได้โปรดประทานให้แก่พวกเขา

2:21 For it had been better for them not to have known the way of righteousness, than, after they have known it, to turn from the holy commandment delivered unto them.

2:22 แต่สิ่งนั้นได้เกิดกับพวกเขาตามสุภาษิตอันแท้จริงว่า “สุนัขได้หันกลับไปหาสิ่งที่มันสำรอกออกมาแล้ว และสุกรที่ถูกชำระล้างตัวแล้วก็กลับไปหาการกลิ้งเกลือกของมันในปลักอีก”

2:22 But it is happened unto them according to the true proverb, The dog is turned to his own vomit again; and the sow that was washed to her wallowing in the mire.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope