กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ยากอบ 5 / James 5

[1] [2] [3] [4] [5]

คนมั่งมีถูกตักเตือน
5:1 บัดนี้ พวกท่านผู้มั่งมี จงร้องไห้และโอดครวญเพราะเหตุบรรดาความทุกข์ระทมของพวกท่านซึ่งจะมายังพวกท่าน

Rich Men Warned
5:1 Go to now, ye rich men, weep and howl for your miseries that shall come upon you.

5:2 ทรัพย์สมบัติของพวกท่านก็ผุพัง และบรรดาเสื้อผ้าของพวกท่านถูกตัวมอดกัดกิน

5:2 Your riches are corrupted, and your garments are motheaten.

5:3 ทองคำและเงินของพวกท่านก็ขึ้นสนิม และสนิมของพวกมันจะเป็นพยานหลักฐานต่อพวกท่าน และจะกินเนื้อของพวกท่านดุจไฟ พวกท่านได้ส่ำสมทรัพย์สมบัติไว้แล้วสำหรับยุคสุดท้าย

5:3 Your gold and silver is cankered; and the rust of them shall be a witness against you, and shall eat your flesh as it were fire. Ye have heaped treasure together for the last days.

5:4 ดูเถิด ค่าจ้างของบรรดาคนงานผู้ที่ได้เกี่ยวข้าวในทุ่งนาทั้งหลายของพวกท่าน ซึ่งพวกท่านได้เก็บไว้โดยการโกงนั้น ก็ร้องขึ้น และเสียงร้องของคนเหล่านั้นที่ได้เกี่ยวข้าวได้เข้าถึงพระกรรณขององค์พระผู้เป็นเจ้าจอมโยธาแล้ว

5:4 Behold, the hire of the labourers who have reaped down your fields, which is of you kept back by fraud, crieth: and the cries of them which have reaped are entered into the ears of the Lord of sabaoth.

5:5 พวกท่านได้ใช้ชีวิตในความเพลิดเพลินบนแผ่นดินโลกและได้เริงสำราญ พวกท่านได้บำรุงเลี้ยงจิตใจของพวกท่านเหมือนอย่างในวันแห่งการเข่นฆ่า

5:5 Ye have lived in pleasure on the earth, and been wanton; ye have nourished your hearts, as in a day of slaughter.

5:6 พวกท่านได้ตัดสินลงโทษ และได้ฆ่าคนชอบธรรม และเขาก็ไม่ได้ต่อต้านพวกท่าน

5:6 Ye have condemned and killed the just; and he doth not resist you.

การเสด็จมาครั้งที่สองของพระคริสต์ใกล้จะถึงแล้ว
5:7 เหตุฉะนั้น จงอดทน พี่น้องทั้งหลาย จนถึงการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้า ดูเถิด ชาวนารอคอยผลอันล้ำค่าแห่งแผ่นดิน และมีความอดทนนานเพื่อที่จะได้รับผลนั้น จนกระทั่งเขาได้รับฝนต้นฤดูและฝนปลายฤดู

Christ's Second Coming Is Imminent
5:7 Be patient therefore, brethren, unto the coming of the Lord. Behold, the husbandman waiteth for the precious fruit of the earth, and hath long patience for it, until he receive the early and latter rain.

5:8 พวกท่านก็จงอดทนเช่นกัน จงให้ใจของพวกท่านตั้งมั่นคง ด้วยว่าการเสด็จมาขององค์พระผู้เป็นเจ้าก็ใกล้เข้ามาแล้ว

5:8 Be ye also patient; stablish your hearts: for the coming of the Lord draweth nigh.

5:9 อย่าขุ่นเคืองใจต่อกันและกัน พี่น้องทั้งหลาย เกรงว่าพวกท่านจะถูกพิพากษา ดูเถิด องค์พระผู้พิพากษาประทับยืนอยู่หน้าประตูแล้ว

5:9 Grudge not one against another, brethren, lest ye be condemned: behold, the judge standeth before the door.

5:10 พี่น้องของข้าพเจ้า จงเอาพวกศาสดาพยากรณ์ ผู้ได้กล่าวในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า เป็นแบบอย่างแห่งการทนทุกข์ความเจ็บปวดและแห่งความอดทน

5:10 Take, my brethren, the prophets, who have spoken in the name of the Lord, for an example of suffering affliction, and of patience.

5:11 ดูเถิด พวกเรานับว่าคนเหล่านั้นที่สู้ทนก็เป็นสุข พวกท่านได้ยินเกี่ยวกับความอดทนของโยบ และได้เห็นที่สุดปลายขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วว่า องค์พระผู้เป็นเจ้านั้นทรงเปี่ยมด้วยความสงสาร และพระเมตตาอ่อนโยนสักเท่าใด

5:11 Behold, we count them happy which endure. Ye have heard of the patience of Job, and have seen the end of the Lord; that the Lord is very pitiful, and of tender mercy.

จงอธิษฐานเผื่อการรักษาให้หายตามที่พระเจ้าประทานความเชื่อให้
5:12 แต่เหนือสิ่งทั้งปวง พี่น้องของข้าพเจ้า อย่าสาบานเลย ไม่ว่าโดยอ้างถึงฟ้าสวรรค์หรืออ้างถึงแผ่นดินโลก หรืออ้างถึงคำปฏิญาณอื่นใดก็ตาม แต่จงให้คำว่า ใช่ ของพวกท่านเป็นคำว่า ใช่ และคำว่า ไม่ ของพวกท่านเป็นคำว่า ไม่ เกรงว่าพวกท่านจะตกเข้าในการพิพากษา

Pray for Healing as God Gives Faith
5:12 But above all things, my brethren, swear not, neither by heaven, neither by the earth, neither by any other oath: but let your yea be yea; and your nay, nay; lest ye fall into condemnation.

5:13 มีผู้ใดในท่ามกลางพวกท่านทนทุกข์หรือ จงให้ผู้นั้นอธิษฐาน มีผู้ใดร่าเริงยินดีหรือ จงให้ผู้นั้นร้องเพลงสดุดีทั้งหลาย

5:13 Is any among you afflicted? let him pray. Is any merry? let him sing psalms.

5:14 มีผู้ใดในท่ามกลางพวกท่านป่วยหรือ จงให้ผู้นั้นเรียกบรรดาผู้ปกครองของคริสตจักรมา และให้คนเหล่านั้นอธิษฐานเผื่อเขา โดยเจิมเขาด้วยน้ำมันในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า

5:14 Is any sick among you? let him call for the elders of the church; and let them pray over him, anointing him with oil in the name of the Lord:

5:15 และการอธิษฐานแห่งความเชื่อจะช่วยผู้ป่วยนั้นให้รอด และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงรักษาเขาให้หาย และถ้าเขาได้กระทำบาปทั้งหลาย ก็จะโปรดยกโทษบาปเหล่านั้นให้เขา

5:15 And the prayer of faith shall save the sick, and the Lord shall raise him up; and if he have committed sins, they shall be forgiven him.

5:16 จงสารภาพความผิดทั้งหลายของพวกท่านต่อกันและกัน และจงอธิษฐานเผื่อกันและกัน เพื่อพวกท่านจะได้รับการรักษาให้หาย คำอธิษฐานด้วยใจร้อนรนอย่างเอาจริงเอาจังของผู้ชอบธรรมนั้นมีพลังมากทำให้เกิดผล

5:16 Confess your faults one to another, and pray one for another, that ye may be healed. The effectual fervent prayer of a righteous man availeth much.

5:17 เอลียาห์เป็นมนุษย์ที่อยู่ใต้สภาพอารมณ์ต่าง ๆ เหมือนอย่างพวกเรา และท่านได้อธิษฐานอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้ฝนตก และฝนก็ไม่ตกบนแผ่นดินเป็นเวลาถึงสามปีกับหกเดือน

5:17 Elias was a man subject to like passions as we are, and he prayed earnestly that it might not rain: and it rained not on the earth by the space of three years and six months.

5:18 และท่านได้อธิษฐานอีกครั้งหนึ่ง และฟ้าสวรรค์ได้ให้ฝน และแผ่นดินจึงได้งอกพืชผลต่าง ๆ ของมันขึ้น

5:18 And he prayed again, and the heaven gave rain, and the earth brought forth her fruit.

5:19 พี่น้องทั้งหลาย ถ้าคนหนึ่งคนใดในพวกท่านหลงผิดไปจากความจริง และผู้หนึ่งชักจูงเขาให้กลับใจเสียใหม่ได้

5:19 Brethren, if any of you do err from the truth, and one convert him;

5:20 จงให้ผู้นั้นทราบเถิดว่า ผู้ที่ช่วยคนบาปให้กลับใจเสียใหม่จากความผิดแห่งทางของเขา ก็จะช่วยวิญญาณดวงหนึ่งให้รอดพ้นจากความตาย และจะปกปิดบาปเป็นอันมากไว้

5:20 Let him know, that he which converteth the sinner from the error of his way shall save a soul from death, and shall hide a multitude of sins.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope