กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ทิตัส 3 / Titus 3

[1] [2] [3]

คริสเตียนเป็นพลเมืองดี
3:1 จงให้พวกเขาระลึกที่จะนอบน้อมต่อบรรดาผู้ปกครองบ้านเมืองและผู้มีอำนาจ ให้เชื่อฟังบรรดาเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ให้พร้อมที่จะกระทำการงานที่ดีทุกอย่าง

Christians as Godly Citizens
3:1 Put them in mind to be subject to principalities and powers, to obey magistrates, to be ready to every good work,

3:2 ที่จะไม่พูดให้ร้ายผู้หนึ่งผู้ใด ไม่เป็นคนชอบวิวาท แต่เป็นคนสุภาพอ่อนโยน โดยแสดงความอ่อนสุภาพต่อคนทั้งปวง

3:2 To speak evil of no man, to be no brawlers, but gentle, shewing all meekness unto all men.

3:3 เพราะว่าบางครั้งพวกเราเองก็โง่เขลาเช่นกัน ไม่เชื่อฟัง ถูกหลอกลวง โดยรับใช้ตัณหาและความสนุกสนานต่าง ๆ โดยใช้ชีวิตในการคิดปองร้ายและการริษยา น่าเกลียดชัง และเกลียดชังซึ่งกันและกัน

3:3 For we ourselves also were sometimes foolish, disobedient, deceived, serving divers lusts and pleasures, living in malice and envy, hateful, and hating one another.

3:4 แต่หลังจากพระกรุณาและความรักของพระเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเราที่มีต่อมนุษย์ได้ปรากฏแล้ว

3:4 But after that the kindness and love of God our Saviour toward man appeared,

3:5 มิใช่โดยบรรดาการงานแห่งความชอบธรรมซึ่งพวกเราได้กระทำ แต่ตามพระเมตตาของพระองค์ พระองค์ได้ทรงช่วยพวกเราให้รอด โดยการล้างชำระแห่งการบังเกิดใหม่ และการทรงสร้างขึ้นมาใหม่ของพระวิญญาณบริสุทธิ์

3:5 Not by works of righteousness which we have done, but according to his mercy he saved us, by the washing of regeneration, and renewing of the Holy Ghost;

3:6 ซึ่งพระองค์ได้ทรงให้หลั่งลงมาบนพวกเราอย่างบริบูรณ์ โดยทางพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของพวกเรา

3:6 Which he shed on us abundantly through Jesus Christ our Saviour;

3:7 เพื่อว่าเมื่อถูกทำให้เป็นคนชอบธรรมแล้วโดยพระคุณของพระองค์ พวกเราจะเป็นทายาทตามความหวังแห่งชีวิตนิรันดร์

3:7 That being justified by his grace, we should be made heirs according to the hope of eternal life.

3:8 นี่เป็นถ้อยคำสัตย์ซื่อ และสิ่งเหล่านี้ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านยืนยันตลอดเวลาว่า คนทั้งหลายที่เชื่อในพระเจ้าแล้วจะได้ระมัดระวังที่จะรักษาการงานที่ดีทั้งหลายไว้ สิ่งเหล่านี้ดีและเป็นประโยชน์แก่คนทั้งหลาย

3:8 This is a faithful saying, and these things I will that thou affirm constantly, that they which have believed in God might be careful to maintain good works. These things are good and profitable unto men.

จงหลีกเลี่ยงจากคำถามอันโง่เขลาและการโต้แย้งกัน
3:9 แต่จงหลีกเลี่ยงบรรดาคำถามอันโง่เขลา และลำดับวงศ์ตระกูล และการทุ่มเถียงกัน และการทะเลาะกันเรื่องพระราชบัญญัติ เพราะว่าการอย่างนั้นไร้ประโยชน์และไร้สาระ

Avoid Foolish Questions and Contentions
3:9 But avoid foolish questions, and genealogies, and contentions, and strivings about the law; for they are unprofitable and vain.

3:10 คนใด ๆ ที่เป็นคนก่อให้เกิดความแตกแยกกัน หลังจากการตักเตือนหนหนึ่งและสองหนแล้ว ก็จงปฏิเสธเสีย

3:10 A man that is an heretick after the first and second admonition reject;

3:11 โดยรู้ว่าคนเช่นนั้นเป็นคนที่ถูกคว่ำเสียและกระทำบาป โดยถูกปรับโทษด้วยตัวเขาเอง

3:11 Knowing that he that is such is subverted, and sinneth, being condemned of himself.

3:12 เมื่อข้าพเจ้าจะส่งอารเทมาสหรือทีคิกัสมาหาท่าน จงขมีขมันที่จะมาหาข้าพเจ้าที่เมืองนิโคบุรี เพราะข้าพเจ้าตั้งใจแล้วว่าจะค้างอยู่ที่นั่นจนสิ้นฤดูหนาว

3:12 When I shall send Artemas unto thee, or Tychicus, be diligent to come unto me to Nicopolis: for I have determined there to winter.

3:13 จงขมีขมันที่จะส่งเศนาสผู้เป็นทนายความกับอปอลโลไปตามทางของเขาทั้งสอง เพื่อไม่ให้เขาทั้งสองขาดสิ่งใด ๆ เลย

3:13 Bring Zenas the lawyer and Apollos on their journey diligently, that nothing be wanting unto them.

3:14 และจงให้คนของพวกเราเรียนรู้ที่จะรักษาการงานที่ดีต่าง ๆ ไว้ด้วยสำหรับการใช้งานที่จำเป็นต่าง ๆ เพื่อพวกเขาจะไม่เป็นคนที่ไร้ผล

3:14 And let ours also learn to maintain good works for necessary uses, that they be not unfruitful.

3:15 คนทั้งปวงที่อยู่กับข้าพเจ้าฝากความคิดถึงมายังท่าน จงทักทายปราศรัยคนทั้งปวงที่รักพวกเราในความเชื่อนั้น ขอพระคุณดำรงอยู่กับพวกท่านทุกคนเถิด เอเมน [เขียนถึงทิตัส ผู้ได้รับการเจิมให้เป็นผู้ดูแลคนแรกแห่งคริสตจักรของชาวครีต จากเมืองนิโคบุรี แคว้นมาซิโดเนีย]

3:15 All that are with me salute thee. Greet them that love us in the faith. Grace be with you all. Amen. [It was written to Titus, ordained the first bishop of the church of the Cretians, from Nicopolis of Macedonia.]

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope