กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ทิตัส 2 / Titus 2

[1] [2] [3]

คำสอนที่จำเป็นสำหรับการดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้า
2:1 แต่ท่านจงกล่าวสิ่งเหล่านั้นซึ่งสอดคล้องกับหลักคำสอนอันถูกต้อง

Teaching the Essentials of Godly Living
2:1 But speak thou the things which become sound doctrine:

2:2 ให้ผู้ชายที่สูงอายุเป็นคนรู้จักประมาณตน เอาจริงเอาจัง รู้จักบังคับใจตนเอง ปกติในความเชื่อนั้น ในความรัก ในความอดทน

2:2 That the aged men be sober, grave, temperate, sound in faith, in charity, in patience.

2:3 ผู้หญิงที่สูงอายุก็เช่นกัน ให้พวกเขามีการประพฤติที่สอดคล้องกับความบริสุทธิ์ ไม่เป็นคนหาความใส่เขา ไม่สนใจเหล้าองุ่นมาก ให้เป็นผู้สอนสิ่งต่าง ๆ ที่ดี

2:3 The aged women likewise, that they be in behaviour as becometh holiness, not false accusers, not given to much wine, teachers of good things;

2:4 เพื่อพวกเขาจะได้ฝึกสอนพวกผู้หญิงสาว ๆ ให้เป็นคนรู้จักประมาณตน ให้รักสามีของตน ให้รักบุตรทั้งหลายของตน

2:4 That they may teach the young women to be sober, to love their husbands, to love their children,

2:5 ให้มีสติสัมปชัญญะ เป็นคนบริสุทธิ์ เอาใจใส่ในบ้านเรือน เป็นคนดี เชื่อฟังสามีของตน เพื่อพระวจนะของพระเจ้าจะไม่ถูกหมิ่นประมาท

2:5 To be discreet, chaste, keepers at home, good, obedient to their own husbands, that the word of God be not blasphemed.

2:6 ผู้ชายหนุ่ม ๆ ก็เช่นเดียวกัน จงเตือนสติพวกเขาให้มีสติสัมปชัญญะ

2:6 Young men likewise exhort to be sober minded.

2:7 ในสิ่งสารพัดจงสำแดงตัวท่านเองให้เป็นแบบอย่างของการงานที่ดีทั้งหลาย ในหลักคำสอนโดยแสดงความสุจริต ความจริงจัง ความจริงใจ

2:7 In all things shewing thyself a pattern of good works: in doctrine shewing uncorruptness, gravity, sincerity,

2:8 คำพูดอันถูกต้อง ซึ่งไม่สามารถถูกประณามได้ เพื่อคนที่อยู่ฝ่ายตรงกันข้ามจะได้ละอาย โดยไม่มีสิ่งชั่วร้ายใด ๆ ที่จะกล่าวถึงท่านทั้งหลายได้

2:8 Sound speech, that cannot be condemned; that he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you.

2:9 จงเตือนสติพวกทาสให้เชื่อฟังนายของตน และให้กระทำสิ่งที่ชอบใจพวกเขาในทุกประการ โดยไม่เถียงกลับ

2:9 Exhort servants to be obedient unto their own masters, and to please them well in all things; not answering again;

2:10 โดยไม่ยักยอก แต่แสดงความซื่อสัตย์ทุกอย่าง เพื่อว่าพวกเขาจะประดับหลักคำสอนของพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของพวกเราในการทั้งปวง

2:10 Not purloining, but shewing all good fidelity; that they may adorn the doctrine of God our Saviour in all things.

2:11 เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าที่นำความรอดมาได้ปรากฏแก่คนทั้งปวงแล้ว

2:11 For the grace of God that bringeth salvation hath appeared to all men,

2:12 โดยสอนพวกเราว่า โดยการละทิ้งการอธรรมและตัณหาต่าง ๆ ฝ่ายโลกนี้ พวกเราควรดำเนินชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะ อย่างชอบธรรม และตามทางของพระเจ้า ในโลกปัจจุบันนี้

2:12 Teaching us that, denying ungodliness and worldly lusts, we should live soberly, righteously, and godly, in this present world;

2:13 โดยมุ่งรอคอยความหวังอันมีสุขนั้น และการปรากฏอันทรงสง่าราศีของพระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่ง และพระผู้ช่วยให้รอดของพวกเรา คือ พระเยซูคริสต์

2:13 Looking for that blessed hope, and the glorious appearing of the great God and our Saviour Jesus Christ;

2:14 ผู้ได้โปรดประทานพระองค์เองเพื่อพวกเรา เพื่อพระองค์จะทรงไถ่พวกเราให้พ้นจากความชั่วช้าทุกอย่าง และทรงชำระหมู่ชนพิเศษให้บริสุทธิ์สำหรับพระองค์เอง ซึ่งมีความกระตือรือร้นในการงานที่ดีทั้งหลาย

2:14 Who gave himself for us, that he might redeem us from all iniquity, and purify unto himself a peculiar people, zealous of good works.

2:15 สิ่งเหล่านี้ จงพูด และเตือนสติ และว่ากล่าวด้วยสิทธิอำนาจทุกอย่าง อย่าให้ผู้หนึ่งผู้ใดเหยียดหยามท่านได้

2:15 These things speak, and exhort, and rebuke with all authority. Let no man despise thee.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope