กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 ทิโมธี 2 / 2 Timothy 2

[1] [2] [3] [4]

ทหารที่ดีของพระคริสต์
2:1 เหตุฉะนั้น ท่าน บุตรชายของข้าพเจ้าเอ๋ย จงเข้มแข็งในพระคุณซึ่งอยู่ในพระเยซูคริสต์

A Good Soldier of Christ
2:1 Thou therefore, my son, be strong in the grace that is in Christ Jesus.

2:2 และสิ่งเหล่านั้นซึ่งท่านได้ยินจากข้าพเจ้าท่ามกลางพยานหลายคน สิ่งเดียวกันนั้นเองท่านจงมอบไว้กับคนทั้งหลายที่สัตย์ซื่อ ผู้ที่จะสามารถสอนคนอื่นได้ด้วย

2:2 And the things that thou hast heard of me among many witnesses, the same commit thou to faithful men, who shall be able to teach others also.

2:3 ฉะนั้นท่านจงทนการยากลำบาก เหมือนอย่างทหารที่ดีของพระเยซูคริสต์

2:3 Thou therefore endure hardness, as a good soldier of Jesus Christ.

2:4 ไม่มีมนุษย์คนใด เมื่อเข้าประจำการแล้ว จะไปยุ่งเกี่ยวอยู่กับกิจการต่าง ๆ แห่งชีวิตนี้ เพื่อเขาจะเป็นที่ชอบใจของผู้ที่ได้เลือกเขาให้เป็นทหารนั้น

2:4 No man that warreth entangleth himself with the affairs of this life; that he may please him who hath chosen him to be a soldier.

2:5 และถ้ามนุษย์คนใดต่อสู้อย่างหนักที่จะเป็นผู้ชนะด้วย แต่เขาก็ไม่ได้ถูกสวมมงกุฎ ยกเว้นเขาสู้ตามกฎ

2:5 And if a man also strive for masteries, yet is he not crowned, except he strive lawfully.

2:6 กสิกรที่ตรากตรำทำงานก็ต้องเป็นคนแรกที่ได้รับผลทั้งหลาย

2:6 The husbandman that laboureth must be first partaker of the fruits.

2:7 จงพิจารณาสิ่งที่ข้าพเจ้ากล่าวเถิด และขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าประทานความเข้าใจให้แก่ท่านในทุกสิ่ง

2:7 Consider what I say; and the Lord give thee understanding in all things.

2:8 จงระลึกว่าพระเยซูคริสต์ ผู้ทรงสืบเชื้อสายของดาวิด ได้ทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว ตามข่าวประเสริฐของข้าพเจ้านั้น

2:8 Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel:

2:9 เพราะเหตุข่าวประเสริฐนั้น ข้าพเจ้าจึงทนความทุกข์ยาก เหมือนอย่างผู้กระทำความชั่วร้าย จนกระทั่งถูกล่ามโซ่ แต่พระวจนะของพระเจ้านั้นไม่ถูกล่ามโซ่

2:9 Wherein I suffer trouble, as an evil doer, even unto bonds; but the word of God is not bound.

2:10 เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงสู้ทนทุกอย่าง เพราะเห็นแก่ผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้นั้น เพื่อพวกเขาจะได้รับความรอดด้วย ซึ่งมีอยู่ในพระเยซูคริสต์ พร้อมกับสง่าราศีนิรันดร์

2:10 Therefore I endure all things for the elect's sakes, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory.

2:11 นี่เป็นถ้อยคำสัตย์ซื่อ ด้วยว่าถ้าพวกเราตายกับพระองค์ พวกเราก็จะมีชีวิตอยู่กับพระองค์เช่นกัน

2:11 It is a faithful saying: For if we be dead with him, we shall also live with him:

2:12 ถ้าพวกเราทนความทุกข์ยาก พวกเราก็จะครอบครองร่วมกับพระองค์ด้วย ถ้าพวกเราปฏิเสธพระองค์ พระองค์ก็จะปฏิเสธพวกเราเช่นเดียวกัน

2:12 If we suffer, we shall also reign with him: if we deny him, he also will deny us:

2:13 ถ้าพวกเราไม่เชื่อ ถึงอย่างนั้นพระองค์ก็ยังทรงสัตย์ซื่ออยู่ พระองค์จะปฏิเสธพระองค์เองไม่ได้

2:13 If we believe not, yet he abideth faithful: he cannot deny himself.

2:14 จงเตือนพวกเขาให้ระลึกถึงสิ่งเหล่านี้ โดยกำชับพวกเขาต่อพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าว่า ไม่ให้พวกเขาโต้เถียงกันในเรื่องถ้อยคำทั้งหลาย ซึ่งไม่ก่อประโยชน์เลย แต่ทำให้บรรดาผู้ฟังล้มคว่ำไป

2:14 Of these things put them in remembrance, charging them before the Lord that they strive not about words to no profit, but to the subverting of the hearers.

2:15 จงศึกษาค้นคว้าเพื่อสำแดงตนเองให้เป็นที่ชอบพระทัยพระเจ้า เป็นคนงานที่ไม่ต้องละอาย แยกแยะพระวจนะแห่งความจริงนั้นได้อย่างถูกต้อง

2:15 Study to shew thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth.

2:16 แต่จงหลบเลี่ยงคำพูดพล่ามทั้งหลายที่ลบหลู่และไร้ประโยชน์ เพราะคำอย่างนั้นจะเพิ่มขึ้นไปสู่การอธรรมมากยิ่งขึ้น

2:16 But shun profane and vain babblings: for they will increase unto more ungodliness.

2:17 และคำพูดของพวกเขาจะแพร่ออกไปเหมือนแผลเปื่อย ในพวกนั้นมีฮีเมเนอัสกับฟิเลทัสเป็นต้น

2:17 And their word will eat as doth a canker: of whom is Hymenaeus and Philetus;

2:18 คนทั้งสองนั้นได้หลงจากความจริงไปเสียแล้ว โดยพูดว่าการฟื้นจากความตายนั้นได้ผ่านพ้นไปแล้ว และได้ทำลายความเชื่อของบางคนเสีย

2:18 Who concerning the truth have erred, saying that the resurrection is past already; and overthrow the faith of some.

2:19 แต่อย่างไรก็ตามรากฐานของพระเจ้านั้นตั้งอยู่อย่างมั่นคง โดยมีตราประทับนี้ว่า ‘องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรู้จักคนเหล่านั้นที่เป็นของพระองค์’ และ ‘ให้ทุกคนที่ออกพระนามของพระคริสต์ออกห่างเสียจากความชั่วช้า’

2:19 Nevertheless the foundation of God standeth sure, having this seal, The Lord knoweth them that are his. And, Let every one that nameth the name of Christ depart from iniquity.

ภาชนะที่มีเกียรติและที่ไร้เกียรติ
2:20 แต่ในบ้านใหญ่หลังหนึ่ง ๆ มิได้มีแต่ภาชนะทองคำและเงินเท่านั้น แต่มีภาชนะไม้และดินด้วย และบ้างก็มีเกียรติ และบ้างก็ไร้เกียรติ

Vessels of Honor and Dishonor
2:20 But in a great house there are not only vessels of gold and of silver, but also of wood and of earth; and some to honour, and some to dishonour.

2:21 เหตุฉะนั้นถ้าผู้หนึ่งผู้ใดชำระตัวเองให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ เขาก็จะเป็นภาชนะที่มีเกียรติ ซึ่งถูกชำระให้บริสุทธิ์แล้ว และเหมาะที่นายจะใช้ให้เป็นประโยชน์ และถูกเตรียมไว้พร้อมสำหรับการงานที่ดีทุกอย่าง

2:21 If a man therefore purge himself from these, he shall be a vessel unto honour, sanctified, and meet for the master's use, and prepared unto every good work.

2:22 จงหลีกหนีเสียจากราคะตัณหาของคนหนุ่มสาว แต่จงติดตามความชอบธรรม ความเชื่อ ความรัก สันติสุข ร่วมกับคนทั้งหลายที่ร้องออกพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้าจากใจบริสุทธิ์

2:22 Flee also youthful lusts: but follow righteousness, faith, charity, peace, with them that call on the Lord out of a pure heart.

2:23 แต่จงหลีกเลี่ยงบรรดาคำถามอันโง่เขลาและเบาปัญญา โดยรู้แล้วว่าคำถามเหล่านั้นก่อให้เกิดการวิวาทกัน

2:23 But foolish and unlearned questions avoid, knowing that they do gender strifes.

2:24 และผู้รับใช้ขององค์พระผู้เป็นเจ้าต้องไม่วิวาทกัน แต่ต้องมีใจสุภาพอ่อนโยนต่อคนทั้งปวง เหมาะที่จะสอน มีความอดทน

2:24 And the servant of the Lord must not strive; but be gentle unto all men, apt to teach, patient,

2:25 ในความอ่อนสุภาพจงสอนคนเหล่านั้นที่ต่อสู้กับตัวเอง ถ้าบางทีพระเจ้าอาจจะโปรดให้พวกเขากลับใจเสียใหม่มาสู่การยอมรับความจริง

2:25 In meekness instructing those that oppose themselves; if God peradventure will give them repentance to the acknowledging of the truth;

2:26 และเพื่อพวกเขาจะเอาตัวเองกลับคืนออกมาจากกับดักของพญามาร ผู้ซึ่งถูกจับไปเป็นเชลยโดยมันตามความประสงค์ของมัน

2:26 And that they may recover themselves out of the snare of the devil, who are taken captive by him at his will.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope