กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 เธสะโลนิกา 3 / 2 Thessalonians 3

[1] [2] [3]

คำปรึกษา ให้อดทนในการรอคอยพระคริสต์
3:1 สุดท้ายนี้ พี่น้องทั้งหลาย จงอธิษฐานเผื่อพวกเรา เพื่อว่าพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าจะได้แผ่ไปโดยไม่ถูกขัดขวาง และจะได้รับสง่าราศี เหมือนอย่างที่ได้เป็นไปกับพวกท่านแล้ว

Counsel; Patient Waiting for Christ
3:1 Finally, brethren, pray for us, that the word of the Lord may have free course, and be glorified, even as it is with you:

3:2 และเพื่อพวกเราจะได้ถูกช่วยให้พ้นจากพวกคนที่ไม่มีเหตุผลและคนชั่ว เพราะว่าไม่ใช่ทุกคนมีความเชื่อ

3:2 And that we may be delivered from unreasonable and wicked men: for all men have not faith.

3:3 แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสัตย์ซื่อ ผู้ซึ่งจะทรงตั้งพวกท่านให้มั่นคง และทรงรักษาพวกท่านไว้ให้พ้นจากความชั่วร้าย

3:3 But the Lord is faithful, who shall stablish you, and keep you from evil.

3:4 และพวกเรามีความไว้เนื้อเชื่อใจในองค์พระผู้เป็นเจ้าเกี่ยวกับพวกท่านว่า พวกท่านกำลังกระทำตามและจะกระทำตามต่อไปตามสิ่งทั้งหลายซึ่งพวกเรากำชับพวกท่าน

3:4 And we have confidence in the Lord touching you, that ye both do and will do the things which we command you.

3:5 และขอองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงนำใจของพวกท่านให้เข้าในความรักของพระเจ้า และให้เข้าในการรอคอยพระคริสต์อย่างอดทน

3:5 And the Lord direct your hearts into the love of God, and into the patient waiting for Christ.

จงปลีกตัวจากคนเกียจคร้าน
3:6 บัดนี้ พวกเราขอกำชับพวกท่าน พี่น้องทั้งหลาย ในพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราว่า พวกท่านจงปลีกตัวของพวกท่านออกไปจากพี่น้องทุกคนที่ดำเนินอย่างไม่เป็นระเบียบ และไม่ดำเนินตามคำสั่งสอนซึ่งเขาได้รับจากพวกเรา

Do Not Allow Loafers or Cheaters at the Church Table
3:6 Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us.

3:7 เพราะว่าพวกท่านเองก็ทราบอยู่ว่า พวกท่านควรจะทำตามอย่างพวกเราอย่างไร เพราะพวกเราเองไม่ได้ประพฤติตัวอย่างไม่เป็นระเบียบในท่ามกลางพวกท่าน

3:7 For yourselves know how ye ought to follow us: for we behaved not ourselves disorderly among you;

3:8 และพวกเราไม่ได้ทานอาหารของผู้หนึ่งผู้ใดเปล่า ๆ แต่ได้กระทำกิจด้วยการทำงานหนักและด้วยการตรากตรำทำงานทั้งกลางคืนและกลางวัน เพื่อพวกเราจะไม่เป็นภาระแก่คนหนึ่งคนใดในพวกท่าน

3:8 Neither did we eat any man's bread for nought; but wrought with labour and travail night and day, that we might not be chargeable to any of you:

3:9 ไม่ใช่เพราะพวกเราไม่มีอำนาจ แต่เพื่อทำตัวเองให้เป็นแบบอย่างแก่พวกท่าน เพื่อให้ทำตามอย่างพวกเรา

3:9 Not because we have not power, but to make ourselves an ensample unto you to follow us.

3:10 เพราะแม้เมื่อพวกเราอยู่กับพวกท่าน พวกเราก็ได้กำชับพวกท่านอย่างนี้ว่า ถ้าผู้หนึ่งผู้ใดไม่ยอมทำงาน ก็อย่าให้เขากินเช่นกัน

3:10 For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat.

3:11 เพราะพวกเราได้ยินว่า มีบางคนซึ่งดำเนินในท่ามกลางพวกท่านอย่างไม่เป็นระเบียบ ไม่ทำงานอะไรเลย แต่เป็นคนชอบยุ่งเรื่องคนอื่น

3:11 For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies.

3:12 บัดนี้ พวกเราจึงกำชับและเตือนสติคนเช่นนั้นโดยพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราว่า ให้พวกเขาทำงานด้วยความสงบ และกินอาหารของตนเอง

3:12 Now them that are such we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work, and eat their own bread.

3:13 แต่พวกท่าน พี่น้องทั้งหลาย อย่าอ่อนล้าในการกระทำดี

3:13 But ye, brethren, be not weary in well doing.

3:14 และถ้าผู้หนึ่งผู้ใดไม่เชื่อฟังถ้อยคำของพวกเราโดยจดหมายฉบับนี้ จงหมายคนนั้นไว้ และอย่าสมาคมกับเขาเลย เพื่อเขาจะได้ละอายใจ

3:14 And if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed.

3:15 ถึงอย่างนั้นอย่าถือว่าเขาเป็นศัตรู แต่จงเตือนสติเขาเหมือนอย่างพี่น้องคนหนึ่ง

3:15 Yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother.

3:16 บัดนี้ ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าแห่งสันติสุข โปรดประทานสันติสุขให้แก่ท่านทั้งหลายเสมอโดยทุกวิถีทาง ขอให้องค์พระผู้เป็นเจ้าดำรงอยู่กับพวกท่านทุกคนเถิด

3:16 Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all.

3:17 คำแสดงความคิดถึงนี้ของเปาโลด้วยลายมือของข้าพเจ้าเอง ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ในจดหมายทุกฉบับ ข้าพเจ้าจึงเขียนเช่นนี้

3:17 The salutation of Paul with mine own hand, which is the token in every epistle: so I write.

3:18 ขอให้พระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา ดำรงอยู่กับพวกท่านทุกคนเถิด เอเมน [จดหมายฉบับที่สองถึงชาวเธสะโลนิกา เขียนจากกรุงเอเธนส์]

3:18 The grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. [The second epistle to the Thessalonians was written from Athens.]

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope