กลับหน้าแรก / Main Menu

 

2 เธสะโลนิกา 1 / 2 Thessalonians 1

[1] [2] [3]

คำคำนับ
1:1 เปาโล และสิลวานัส และทิโมธี เรียน คริสตจักรของชาวเมืองเธสะโลนิกาในพระเจ้าพระบิดาของพวกเราและพระเยซูคริสต์เจ้า

Greeting
1:1 Paul, and Silvanus, and Timotheus, unto the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ:

1:2 ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของพวกเรา และพระเยซูคริสต์เจ้า ดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด

1:2 Grace unto you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.

เปาโล สิลวานัส และทิโมธียกย่องชาวเธสะโลนิกา
1:3 พวกเราต้องขอบพระคุณพระเจ้าเพราะพวกท่านอยู่เสมอ พี่น้องทั้งหลาย ตามที่สมควร เพราะว่าความเชื่อของพวกท่านจำเริญขึ้นอย่างเหลือล้น และความรักของพวกท่านทุกคนที่มีต่อกันและกันก็มากมาย

Paul, Silas and Timothy Praise the Thessalonians
1:3 We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other aboundeth;

1:4 ดังนั้น พวกเราเองจึงอวดในพวกท่านในบรรดาคริสตจักรของพระเจ้าเนื่องด้วยความเพียรของพวกท่าน และความเชื่อในบรรดาการถูกข่มเหงของพวกท่านและบรรดาการยากลำบากที่พวกท่านสู้ทนอยู่นั้น

1:4 So that we ourselves glory in you in the churches of God for your patience and faith in all your persecutions and tribulations that ye endure:

การลงโทษต่อผู้ข่มเหง
1:5 ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่ปรากฏให้เห็นของการพิพากษาอันชอบธรรมของพระเจ้า เพื่อพวกท่านจะถูกนับว่าคู่ควรกับอาณาจักรของพระเจ้า ซึ่งเพราะเหตุอาณาจักรนั้นพวกท่านจึงทนทุกข์อยู่ด้วย

Punishment for Persecutors
1:5 Which is a manifest token of the righteous judgment of God, that ye may be counted worthy of the kingdom of God, for which ye also suffer:

1:6 โดยเห็นว่า เป็นสิ่งที่ยุติธรรมกับพระเจ้าที่จะทรงเอาความยากลำบากไปตอบแทนคนเหล่านั้นที่รบกวนพวกท่าน

1:6 Seeing it is a righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you;

1:7 และสำหรับพวกท่าน ผู้ที่ถูกรบกวนนั้น ให้ได้รับความบรรเทาด้วยกันกับพวกเรา เมื่อพระเยซูเจ้าจะทรงปรากฏพระองค์จากสวรรค์ พร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์ผู้มีฤทธิ์ของพระองค์

1:7 And to you who are troubled rest with us, when the Lord Jesus shall be revealed from heaven with his mighty angels,

1:8 ในเปลวเพลิงจะลงโทษสนองต่อคนเหล่านั้นที่ไม่รู้จักพระเจ้า และที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา

1:8 In flaming fire taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ:

1:9 ผู้ซึ่งจะถูกลงโทษด้วยความพินาศเป็นนิตย์ พ้นไปจากพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้า และจากสง่าราศีแห่งฤทธานุภาพของพระองค์

1:9 Who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord, and from the glory of his power;

1:10 เมื่อพระองค์จะเสด็จมาเพื่อรับสง่าราศีในพวกวิสุทธิชนของพระองค์ และเพื่อให้เป็นที่ชื่นชมในคนทั้งปวงที่เชื่อ (เพราะคำพยานของพวกเราในท่ามกลางพวกท่านได้ถูกเชื่อแล้ว) ในวันนั้น

1:10 When he shall come to be glorified in his saints, and to be admired in all them that believe (because our testimony among you was believed) in that day.

1:11 เหตุฉะนั้นพวกเราจึงอธิษฐานเผื่อพวกท่านเสมอด้วยว่า พระเจ้าของพวกเราจะทรงนับว่าพวกท่านเป็นผู้ที่คู่ควรแก่การที่ได้ทรงเรียกนี้ และทรงบันดาลให้พระประสงค์อันดีทุกอย่างแห่งความดีของพระองค์สำเร็จ ทั้งการงานแห่งความเชื่อด้วยฤทธิ์เดช

1:11 Wherefore also we pray always for you, that our God would count you worthy of this calling, and fulfil all the good pleasure of his goodness, and the work of faith with power:

1:12 เพื่อพระนามของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเราจะได้รับสง่าราศีในพวกท่าน และพวกท่านในพระองค์ ตามพระคุณของพระเจ้าของพวกเราและของพระเยซูคริสต์เจ้า

1:12 That the name of our Lord Jesus Christ may be glorified in you, and ye in him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope