กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ฟีลิปปี 3 / Philippians 3

[1] [2] [3] [4]

จงระวังผู้สอนเท็จ เปาโลสรุปชีวิตในอดีตของตน
3:1 สุดท้ายนี้ พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า จงปีติยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้า การที่เขียนข้อความอันเดียวกันเหล่านี้ถึงพวกท่าน สำหรับข้าพเจ้าก็ไม่เป็นสิ่งที่สลดใจ แต่สำหรับพวกท่านก็เป็นสิ่งที่ปลอดภัย

Beware of Judaizers; Paul's Credentials
3:1 Finally, my brethren, rejoice in the Lord. To write the same things to you, to me indeed is not grievous, but for you it is safe.

3:2 จงระวังพวกสุนัข จงระวังบรรดาคนที่ทำสิ่งชั่วร้าย จงระวังพวกถือการเชือดเนื้อเถือหนัง

3:2 Beware of dogs, beware of evil workers, beware of the concision.

3:3 เพราะว่าเราทั้งหลายเป็นพวกถือการเข้าสุหนัต ซึ่งนมัสการพระเจ้าในจิตวิญญาณ และปีติยินดีในพระเยซูคริสต์ และไม่มีความไว้เนื้อเชื่อใจในเนื้อหนัง

3:3 For we are the circumcision, which worship God in the spirit, and rejoice in Christ Jesus, and have no confidence in the flesh.

3:4 ถึงแม้ว่าข้าพเจ้าอาจมีความไว้เนื้อเชื่อใจในเนื้อหนังเช่นกัน ถ้าคนอื่นคิดว่าเขามีเหตุที่จะวางใจในเนื้อหนัง ข้าพเจ้าก็มีมากกว่า

3:4 Though I might also have confidence in the flesh. If any other man thinketh that he hath whereof he might trust in the flesh, I more:

3:5 ได้เข้าสุหนัตในวันที่แปด เป็นเชื้อสายของคนอิสราเอล เป็นเผ่าเบนยามิน เป็นชนชาติฮีบรูเกิดจากชาวฮีบรู ในด้านพระราชบัญญัติก็อยู่ในคณะฟาริสี

3:5 Circumcised the eighth day, of the stock of Israel, of the tribe of Benjamin, an Hebrew of the Hebrews; as touching the law, a Pharisee;

3:6 ในด้านความกระตือรือร้นก็ได้ข่มเหงคริสตจักร ในด้านความชอบธรรมซึ่งมีอยู่ในพระราชบัญญัติ ก็ไร้ที่ติ

3:6 Concerning zeal, persecuting the church; touching the righteousness which is in the law, blameless.

เปาโลสละอะไรบ้างเพื่อพระคริสต์
3:7 แต่สิ่งใดที่เคยเป็นคุณประโยชน์แก่ข้าพเจ้า สิ่งเหล่านั้นข้าพเจ้าก็ถือว่าไร้ประโยชน์แล้วเพื่อเห็นแก่พระคริสต์

What Paul Gladly Gave Up for Christ
3:7 But what things were gain to me, those I counted loss for Christ.

3:8 ใช่แล้ว อย่างไม่มีข้อสงสัย และข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดก็ไร้ประโยชน์เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า เพราะเหตุพระองค์ ข้าพเจ้าจึงได้ยอมเสียสิ่งสารพัด และถือว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนมูลฝอย เพื่อข้าพเจ้าจะได้พระคริสต์

3:8 Yea doubtless, and I count all things but loss for the excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord: for whom I have suffered the loss of all things, and do count them but dung, that I may win Christ,

3:9 และจะได้ปรากฏอยู่ในพระองค์ ไม่มีความชอบธรรมของข้าพเจ้าเองซึ่งได้มาโดยพระราชบัญญัติ แต่มีความชอบธรรมซึ่งมาโดยความเชื่อนั้นแห่งพระคริสต์ เป็นความชอบธรรมซึ่งมาจากพระเจ้าโดยความเชื่อ

3:9 And be found in him, not having mine own righteousness, which is of the law, but that which is through the faith of Christ, the righteousness which is of God by faith:

การต่อสู้ต่อเนื่องที่จะเป็นอย่างพระคริสต์
3:10 เพื่อข้าพเจ้าจะได้รู้จักพระองค์ และฤทธิ์เดชแห่งการเป็นขึ้นมาจากความตายของพระองค์ และการร่วมสามัคคีธรรมแห่งการทนทุกข์ต่าง ๆ ของพระองค์ โดยถูกทำให้คล้อยตามการสิ้นพระชนม์ของพระองค์

Constant Struggle to Reach Christ's Standard
3:10 That I may know him, and the power of his resurrection, and the fellowship of his sufferings, being made conformable unto his death;

3:11 ถ้าโดยวิธีหนึ่งวิธีใดข้าพเจ้าจะได้ไปถึงการเป็นขึ้นมาจากความตาย

3:11 If by any means I might attain unto the resurrection of the dead.

3:12 มิใช่ราวกับว่าข้าพเจ้าได้ไปถึงแล้ว หรือดีพร้อมแล้ว แต่ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไป ถ้าหากว่าข้าพเจ้าจะคว้าเอาสิ่งนั้นตามอย่างที่ข้าพเจ้าได้ถูกคว้าเอาไว้โดยพระเยซูคริสต์แล้วด้วย

3:12 Not as though I had already attained, either were already perfect: but I follow after, if that I may apprehend that for which also I am apprehended of Christ Jesus.

3:13 พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าไม่ถือว่าตัวข้าพเจ้าเองได้คว้าเอาไว้แล้ว แต่ข้าพเจ้ากระทำสิ่งนี้สิ่งเดียว คือลืมสิ่งทั้งหลายที่ผ่านพ้นมาแล้วเสีย และเอื้อมออกไปยังสิ่งเหล่านั้นที่อยู่ข้างหน้า

3:13 Brethren, I count not myself to have apprehended: but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before,

3:14 ข้าพเจ้ากำลังบากบั่นมุ่งไปสู่หลักชัย เพื่อจะได้รับรางวัลแห่งการทรงเรียกจากเบื้องบนของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์

3:14 I press toward the mark for the prize of the high calling of God in Christ Jesus.

3:15 เหตุฉะนั้นให้พวกเรา ทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้ว มีใจคิดอย่างนั้น และถ้าในสิ่งหนึ่งสิ่งใดพวกท่านคิดอย่างอื่น พระเจ้าก็จะโปรดเปิดเผยสิ่งนี้ให้แก่พวกท่าน

3:15 Let us therefore, as many as be perfect, be thus minded: and if in any thing ye be otherwise minded, God shall reveal even this unto you.

3:16 แต่อย่างไรก็ตาม ในสิ่งที่พวกเราไปถึงแล้ว ให้พวกเราดำเนินตามกฎเดิมนั้น ให้พวกเราคิดเห็นอย่างเดียวกัน

3:16 Nevertheless, whereto we have already attained, let us walk by the same rule, let us mind the same thing.

จงตามแบบอย่างที่ดีของเปาโล (1 คร 11:1)
3:17 พี่น้องทั้งหลาย จงเป็นผู้ที่ร่วมติดตามแบบอย่างของข้าพเจ้า และคอยดูคนเหล่านั้นที่ดำเนินตามอย่างเดียวกัน เหมือนท่านทั้งหลายได้พวกเราเป็นตัวอย่าง

Follow Paul's Example (1 Cor. 11:1)
3:17 Brethren, be followers together of me, and mark them which walk so as ye have us for an ensample.

3:18 (เพราะว่ามีหลายคนที่ดำเนินไป เรื่องพวกเขาข้าพเจ้าได้บอกพวกท่านหลายครั้งแล้ว และบัดนี้ยังบอกพวกท่านอีกด้วยน้ำตาไหลว่า เขาทั้งหลายเป็นพวกศัตรูแห่งกางเขนของพระคริสต์

3:18 (For many walk, of whom I have told you often, and now tell you even weeping, that they are the enemies of the cross of Christ:

3:19 ปลายทางของคนเหล่านั้นคือความพินาศ ผู้ซึ่งพระของพวกเขาคือกระเพาะของตน และผู้ซึ่งสง่าราศีของพวกเขาอยู่ในความอับอายของพวกเขา ผู้ซึ่งสนใจในสิ่งทั้งหลายแห่งโลก)

3:19 Whose end is destruction, whose God is their belly, and whose glory is in their shame, who mind earthly things.)

จงเฝ้ารอการเสด็จกลับมาของพระคริสต์
3:20 ด้วยว่าความเป็นพลเมืองของพวกเรานั้นอยู่ในสวรรค์ ซึ่งจากที่นั่นพวกเรากำลังรอคอยพระผู้ช่วยให้รอดด้วย คือพระเยซูคริสต์เจ้า

Watching for Christ's Coming
3:20 For our conversation is in heaven; from whence also we look for the Saviour, the Lord Jesus Christ:

3:21 พระองค์ผู้จะทรงเปลี่ยนแปลงร่างกายอันต่ำต้อยของพวกเรา เพื่อให้ร่างกายนั้นมีลักษณะเหมือนอย่างพระกายอันทรงสง่าราศีของพระองค์ ตามฤทธานุภาพซึ่งพระองค์ทรงสามารถปราบสิ่งสารพัดลงใต้อำนาจของพระองค์เอง

3:21 Who shall change our vile body, that it may be fashioned like unto his glorious body, according to the working whereby he is able even to subdue all things unto himself.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope