กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ฟีลิปปี 1 / Philippians 1

[1] [2] [3] [4]

ความรักและความยินดีอันยิ่งใหญ่ต่อชาวฟีลิปปี
1:1 เปาโลและทิโมธี พวกผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ เรียน บรรดาวิสุทธิชนในพระเยซูคริสต์ ซึ่งอยู่ที่เมืองฟีลิปปี พร้อมกับบรรดาผู้ดูแลและผู้ช่วย

Great Love and Joy in These Philippians
1:1 Paul and Timotheus, the servants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus which are at Philippi, with the bishops and deacons:

1:2 ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของพวกเราและจากพระเยซูคริสต์เจ้า จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด

1:2 Grace be unto you, and peace, from God our Father, and from the Lord Jesus Christ.

1:3 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าทุกครั้งที่ข้าพเจ้าระลึกถึงพวกท่าน

1:3 I thank my God upon every remembrance of you,

1:4 ในทุกคำอธิษฐานของข้าพเจ้าเผื่อพวกท่านทุกคน ก็ได้ทูลขอด้วยความยินดีเสมอ

1:4 Always in every prayer of mine for you all making request with joy,

1:5 เพราะเหตุการร่วมสามัคคีธรรมของพวกท่านในข่าวประเสริฐ ตั้งแต่วันแรกมาจนกระทั่งบัดนี้

1:5 For your fellowship in the gospel from the first day until now;

1:6 โดยมีความมั่นใจในสิ่งนี้เองว่า พระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีไว้ในพวกท่านแล้ว จะทรงกระทำการดีนั้นจนถึงวันของพระเยซูคริสต์

1:6 Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ:

1:7 การที่ข้าพเจ้าคิดอย่างนั้นเกี่ยวกับพวกท่านทุกคนก็สมควรแล้ว เพราะว่าข้าพเจ้ามีพวกท่านในใจของข้าพเจ้า เพราะว่าทั้งในเครื่องพันธนาการของข้าพเจ้า และในการกล่าวแก้และการยืนยันแห่งข่าวประเสริฐนั้น พวกท่านทุกคนก็เป็นผู้มีส่วนแห่งพระคุณของข้าพเจ้า

1:7 Even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart; inasmuch as both in my bonds, and in the defence and confirmation of the gospel, ye all are partakers of my grace.

1:8 เพราะว่าพระเจ้าทรงเป็นพยานของข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าปรารถนาพวกท่านทุกคนมากเพียงไรในพระทัยเมตตาของพระเยซูคริสต์

1:8 For God is my record, how greatly I long after you all in the bowels of Jesus Christ.

1:9 และข้าพเจ้าอธิษฐานอย่างนี้ว่า ความรักของพวกท่านจะจำเริญยิ่ง ๆ ขึ้นในความรู้และในวิจารณญาณทุกอย่าง

1:9 And this I pray, that your love may abound yet more and more in knowledge and in all judgment;

1:10 เพื่อพวกท่านจะได้เห็นชอบบรรดาสิ่งที่ยอดเยี่ยม และเพื่อพวกท่านจะได้เป็นคนจริงใจและปราศจากการเป็นเหตุให้ผู้ใดทำผิด จนถึงวันของพระคริสต์

1:10 That ye may approve things that are excellent; that ye may be sincere and without offence till the day of Christ;

1:11 โดยบริบูรณ์ด้วยบรรดาผลแห่งความชอบธรรม ซึ่งเกิดขึ้นโดยพระเยซูคริสต์ เพื่อถวายสง่าราศีและการสรรเสริญแด่พระเจ้า

1:11 Being filled with the fruits of righteousness, which are by Jesus Christ, unto the glory and praise of God.

หลายคนมีใจร้อนรนที่จะเป็นพยานฝ่ายพระคริสต์
1:12 แต่ข้าพเจ้าปรารถนาให้พวกท่านเข้าใจ พี่น้องทั้งหลาย ว่า สิ่งเหล่านั้นที่ได้เกิดขึ้นกับข้าพเจ้านั้น ได้กลับเป็นเหตุให้ข่าวประเสริฐแผ่แพร่กว้างออกไป

Many Stirred to Speak for Christ
1:12 But I would ye should understand, brethren, that the things which happened unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel;

1:13 จนเครื่องพันธนาการของข้าพเจ้าในพระคริสต์นั้นปรากฏทั่วตลอดพระราชวังและทั่วสถานที่แห่งอื่น ๆ ทั้งสิ้น

1:13 So that my bonds in Christ are manifest in all the palace, and in all other places;

1:14 และพี่น้องมากมายในองค์พระผู้เป็นเจ้าที่ได้เกิดความมั่นใจเนื่องด้วยเครื่องพันธนาการของข้าพเจ้า ก็มีใจกล้ามากยิ่งขึ้นที่จะกล่าวพระวจนะนั้นโดยปราศจากความกลัว

1:14 And many of the brethren in the Lord, waxing confident by my bonds, are much more bold to speak the word without fear.

1:15 แท้จริงมีบางคนประกาศพระคริสต์ด้วยจิตใจริษยาและทุ่มเถียงกัน และมีบางคนประกาศด้วยใจหวังดีด้วย

1:15 Some indeed preach Christ even of envy and strife; and some also of good will:

1:16 ฝ่ายหนึ่งประกาศพระคริสต์ด้วยการชิงดีชิงเด่นกัน ไม่ใช่ด้วยความจริงใจ จงใจจะเพิ่มความทุกข์ยากให้แก่เครื่องพันธนาการของข้าพเจ้า

1:16 The one preach Christ of contention, not sincerely, supposing to add affliction to my bonds:

1:17 แต่อีกฝ่ายนั้นประกาศด้วยใจรัก โดยรู้แล้วว่าข้าพเจ้าถูกตั้งไว้เพื่อป้องกันข่าวประเสริฐนั้น

1:17 But the other of love, knowing that I am set for the defence of the gospel.

1:18 ถ้าเช่นนั้นจะแปลกอะไร อย่างไรก็ตาม ในทุกวิธีทาง จะเป็นด้วยการแกล้งทำก็ดี หรือด้วยใจจริงก็ดี พระคริสต์ก็ถูกประกาศ และในสิ่งนี้ข้าพเจ้าก็ปีติยินดี ใช่แล้ว และจะปีติยินดีต่อไป

1:18 What then? notwithstanding, every way, whether in pretence, or in truth, Christ is preached; and I therein do rejoice, yea, and will rejoice.

1:19 เพราะข้าพเจ้ารู้ว่า สิ่งนี้จะเป็นเหตุให้ข้าพเจ้ารับการช่วยให้พ้น โดยคำอธิษฐานของพวกท่าน และโดยการช่วยเหลือของพระวิญญาณของพระเยซูคริสต์

1:19 For I know that this shall turn to my salvation through your prayer, and the supply of the Spirit of Jesus Christ,

1:20 ตามความคาดหวังอย่างเอาจริงเอาจังของข้าพเจ้าและความหวังของข้าพเจ้าว่า ข้าพเจ้าจะไม่ละอายในสิ่งใด ๆ เลย แต่ว่าด้วยใจกล้าทั้งสิ้น เช่นที่เป็นเสมอมา ดังนั้นบัดนี้พระคริสต์จะได้ทรงรับการยกย่องในร่างกายของข้าพเจ้าด้วย ไม่ว่าจะโดยชีวิตก็ดีหรือโดยความตายก็ดี

1:20 According to my earnest expectation and my hope, that in nothing I shall be ashamed, but that with all boldness, as always, so now also Christ shall be magnified in my body, whether it be by life, or by death.

เปาโลลังเลใจ
1:21 เพราะว่าสำหรับข้าพเจ้านั้น การมีชีวิตอยู่ก็คือพระคริสต์ และการตายก็คือกำไร

Paul's Strait
1:21 For to me to live is Christ, and to die is gain.

1:22 แต่ถ้าข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ในเนื้อหนัง นี่ก็คือผลแห่งการงานของข้าพเจ้า กระนั้นข้าพเจ้าจะเลือกฝ่ายไหนดี ข้าพเจ้าก็หาทราบไม่

1:22 But if I live in the flesh, this is the fruit of my labour: yet what I shall choose I wot not.

1:23 เพราะข้าพเจ้าลังเลใจอยู่ในระหว่างสองฝ่ายนี้ โดยมีความปรารถนาที่จะจากไป และอยู่กับพระคริสต์ ซึ่งประเสริฐกว่ามากนัก

1:23 For I am in a strait betwixt two, having a desire to depart, and to be with Christ; which is far better:

1:24 แต่อย่างไรก็ตามการที่ยังมีชีวิตอยู่ในเนื้อหนัง ก็มีความจำเป็นสำหรับพวกท่านมากกว่า

1:24 Nevertheless to abide in the flesh is more needful for you.

1:25 และโดยมีความไว้เนื้อเชื่อใจอย่างนี้แล้ว ข้าพเจ้าก็ทราบว่าข้าพเจ้าจะยังอยู่ และคงอยู่กับพวกท่านทุกคนต่อไปเพื่อการจำเริญขึ้นและความปีติยินดีแห่งความเชื่อของพวกท่าน

1:25 And having this confidence, I know that I shall abide and continue with you all for your furtherance and joy of faith;

1:26 เพื่อความปลาบปลื้มของพวกท่านจะได้บริบูรณ์มากยิ่งขึ้นในพระเยซูคริสต์เนื่องด้วยข้าพเจ้า โดยการที่ข้าพเจ้าจะมาหาพวกท่านอีก

1:26 That your rejoicing may be more abundant in Jesus Christ for me by my coming to you again.

1:27 เพียงแต่ขอให้การดำเนินชีวิตของพวกท่านสมกับข่าวประเสริฐของพระคริสต์ เพื่อว่าแม้ข้าพเจ้าจะมาและพบพวกท่าน หรือไม่อยู่ก็ตาม ข้าพเจ้าก็จะได้ยินเกี่ยวกับข่าวคราวต่าง ๆ ของพวกท่านว่า พวกท่านยืนมั่นคงอยู่ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ต่อสู้ด้วยกันโดยมีความคิดอย่างเดียวกันเพื่อความเชื่อแห่งข่าวประเสริฐนั้น

1:27 Only let your conversation be as it becometh the gospel of Christ: that whether I come and see you, or else be absent, I may hear of your affairs, that ye stand fast in one spirit, with one mind striving together for the faith of the gospel;

1:28 และไม่เกรงกลัวบรรดาปฏิปักษ์ของพวกท่านแต่ประการใดเลย ซึ่งสำหรับพวกเขาก็เป็นสัญลักษณ์อย่างชัดแจ้งแห่งความพินาศ แต่สำหรับพวกท่านก็เป็นสัญลักษณ์แห่งความรอด และเป็นสัญลักษณ์ของพระเจ้า

1:28 And in nothing terrified by your adversaries: which is to them an evident token of perdition, but to you of salvation, and that of God.

1:29 เพราะว่าได้โปรดประทานแก่พวกท่านเพราะเห็นแก่พระคริสต์ มิใช่ที่จะเชื่อในพระองค์เท่านั้น แต่ที่จะทนความทุกข์ยากเพราะเห็นแก่พระองค์ด้วย

1:29 For unto you it is given in the behalf of Christ, not only to believe on him, but also to suffer for his sake;

1:30 โดยมีการต่อสู้อย่างเดียวกันที่พวกท่านได้เห็นในตัวข้าพเจ้า และบัดนี้ได้ยินว่ากำลังอยู่ในตัวข้าพเจ้า

1:30 Having the same conflict which ye saw in me, and now hear to be in me.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope