กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ยอห์น 15 / John 15

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

คำอุปมาเรื่องเถาองุ่นและกิ่ง
15:1 “เราเป็นเถาองุ่นแท้ และพระบิดาของเราทรงเป็นผู้ดูแลรักษา

Parable of the Vine and the Branches
15:1 I am the true vine, and my Father is the husbandman.

15:2 กิ่งทุกกิ่งในเราที่ไม่ออกผล พระองค์ก็ทรงเอาไปเสีย และกิ่งทุกกิ่งที่ออกผล พระองค์ก็ทรงลิดกิ่งนั้น เพื่อให้มันออกผลมากขึ้น

15:2 Every branch in me that beareth not fruit he taketh away: and every branch that beareth fruit, he purgeth it, that it may bring forth more fruit.

15:3 บัดนี้ท่านทั้งหลายก็สะอาดแล้วโดยทางคำนั้นซึ่งเรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายแล้ว

15:3 Now ye are clean through the word which I have spoken unto you.

15:4 จงเข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในท่านทั้งหลาย กิ่งจะออกผลเองไม่ได้นอกจากกิ่งนั้นเข้าสนิทอยู่ในเถาฉันใด ท่านทั้งหลายก็เกิดผลเองไม่ได้อีกต่อไปฉันนั้นนอกจากท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเรา

15:4 Abide in me, and I in you. As the branch cannot bear fruit of itself, except it abide in the vine; no more can ye, except ye abide in me.

15:5 เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นบรรดากิ่ง ผู้ที่เข้าสนิทอยู่ในเรา และเราเข้าสนิทอยู่ในเขา ผู้นั้นเองก็เกิดผลมาก เพราะโดยปราศจากเราแล้ว ท่านทั้งหลายทำสิ่งใดไม่ได้เลย

15:5 I am the vine, ye are the branches: He that abideth in me, and I in him, the same bringeth forth much fruit: for without me ye can do nothing.

15:6 ถ้าผู้ใดมิได้เข้าสนิทอยู่ในเรา ผู้นั้นก็ต้องถูกทิ้งเสียเหมือนกิ่ง และเหี่ยวแห้งไป และผู้คนก็รวบรวมกิ่งเหล่านั้นไว้ และทิ้งพวกมันไว้ในไฟ และพวกมันก็ถูกเผาเสีย

15:6 If a man abide not in me, he is cast forth as a branch, and is withered; and men gather them, and cast them into the fire, and they are burned.

15:7 ถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเรา และบรรดาคำของเราฝังอยู่ในท่านทั้งหลายแล้ว ท่านทั้งหลายจะขอสิ่งใดซึ่งท่านทั้งหลายปรารถนา และสิ่งนั้นจะถูกกระทำแก่ท่านทั้งหลาย

15:7 If ye abide in me, and my words abide in you, ye shall ask what ye will, and it shall be done unto you.

15:8 ในสิ่งนี้พระบิดาของเราทรงได้รับสง่าราศี คือที่ท่านทั้งหลายเกิดผลมาก ดังนั้นท่านทั้งหลายก็จะเป็นพวกสาวกของเรา

15:8 Herein is my Father glorified, that ye bear much fruit; so shall ye be my disciples.

15:9 พระบิดาทรงรักเราแล้วฉันใด เราก็รักท่านทั้งหลายแล้วฉันนั้น ท่านทั้งหลายจงเข้าสนิทอยู่ต่อไปในความรักของเรา

15:9 As the Father hath loved me, so have I loved you: continue ye in my love.

15:10 ถ้าท่านทั้งหลายรักษาบรรดาบัญญัติของเรา ท่านทั้งหลายก็จะเข้าสนิทอยู่ในความรักของเรา เหมือนที่เรารักษาบรรดาพระบัญญัติของพระบิดาของเราแล้ว และเข้าสนิทอยู่ในความรักของพระองค์

15:10 If ye keep my commandments, ye shall abide in my love; even as I have kept my Father's commandments, and abide in his love.

15:11 สิ่งเหล่านี้เรากล่าวแก่ท่านทั้งหลายแล้ว เพื่อความปีติยินดีของเราจะดำรงอยู่ในท่านทั้งหลาย และเพื่อความปีติยินดีของท่านทั้งหลายจะเต็มเปี่ยม

15:11 These things have I spoken unto you, that my joy might remain in you, and that your joy might be full.

15:12 นี่แหละเป็นบัญญัติของเรา คือให้ท่านทั้งหลายรักซึ่งกันและกัน เหมือนที่เรารักท่านทั้งหลายแล้ว

15:12 This is my commandment, That ye love one another, as I have loved you.

15:13 ไม่มีผู้ใดมีความรักที่ยิ่งใหญ่กว่านี้ คือที่ผู้หนึ่งจะสละชีวิตของตนเพื่อเหล่ามิตรสหายของตน

15:13 Greater love hath no man than this, that a man lay down his life for his friends.

15:14 ท่านทั้งหลายเป็นมิตรสหายของเรา ถ้าท่านทั้งหลายกระทำสิ่งใดก็ตามที่เราสั่งท่านทั้งหลาย

15:14 Ye are my friends, if ye do whatsoever I command you.

คริสเตียนเป็นมิตรสหายของพระคริสต์
15:15 ต่อจากนี้เราไม่เรียกท่านทั้งหลายว่าทาสอีก เพราะทาสไม่รู้ว่านายของเขาทำอะไร แต่เราเรียกท่านทั้งหลายแล้วว่ามิตรสหาย เพราะว่าสิ่งสารพัดที่เราได้ยินจากพระบิดาของเรา เราแจ้งแก่ท่านทั้งหลายแล้ว

Christians Are Friends of Christ
15:15 Henceforth I call you not servants; for the servant knoweth not what his lord doeth: but I have called you friends; for all things that I have heard of my Father I have made known unto you.

15:16 ท่านทั้งหลายมิได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลาย และได้แต่งตั้งท่านทั้งหลายไว้ เพื่อท่านทั้งหลายจะไปและเกิดผล และเพื่อผลของท่านทั้งหลายจะอยู่ถาวร เพื่อว่าสิ่งใดก็ตามที่ท่านทั้งหลายทูลขอจากพระบิดาในนามของเรา พระองค์จะประทานสิ่งนั้นแก่ท่านทั้งหลาย

15:16 Ye have not chosen me, but I have chosen you, and ordained you, that ye should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain: that whatsoever ye shall ask of the Father in my name, he may give it you.

15:17 สิ่งเหล่านี้เราบัญชาท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงรักซึ่งกันและกัน

15:17 These things I command you, that ye love one another.

คริสเตียนที่ดีจะถูกเกลียดชัง
15:18 ถ้าโลกเกลียดชังท่านทั้งหลาย ท่านทั้งหลายก็รู้ว่าโลกได้เกลียดชังเราก่อนที่โลกได้เกลียดชังท่านทั้งหลาย

Good Christians Will Be Hated
15:18 If the world hate you, ye know that it hated me before it hated you.

15:19 ถ้าท่านทั้งหลายเป็นของโลก โลกก็คงจะรักผู้ซึ่งเป็นของโลกเอง แต่เพราะท่านทั้งหลายไม่ใช่ของโลก แต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายออกจากโลกแล้ว เหตุฉะนั้นโลกจึงเกลียดชังท่านทั้งหลาย

15:19 If ye were of the world, the world would love his own: but because ye are not of the world, but I have chosen you out of the world, therefore the world hateth you.

15:20 จงระลึกถึงคำที่เราได้กล่าวแก่ท่านทั้งหลายแล้วว่า ‘ทาสก็ไม่ใหญ่กว่านายของตน’ ถ้าพวกเขาข่มเหงเราแล้ว พวกเขาก็จะข่มเหงท่านทั้งหลายด้วย ถ้าพวกเขารักษาถ้อยคำของเราแล้ว พวกเขาก็จะรักษาถ้อยคำของท่านทั้งหลายด้วย

15:20 Remember the word that I said unto you, The servant is not greater than his lord. If they have persecuted me, they will also persecute you; if they have kept my saying, they will keep yours also.

15:21 แต่สิ่งสารพัดเหล่านี้พวกเขาจะกระทำแก่ท่านทั้งหลายก็เพราะเห็นแก่นามของเรา เพราะพวกเขาไม่รู้จักพระองค์ผู้ได้ทรงส่งเรามา

15:21 But all these things will they do unto you for my name's sake, because they know not him that sent me.

15:22 ถ้าเราไม่ได้มาและกล่าวแก่พวกเขาแล้ว พวกเขาก็คงจะไม่มีบาปแล้ว แต่บัดนี้พวกเขาไม่มีฉากบังหน้าสำหรับบาปของพวกเขา

15:22 If I had not come and spoken unto them, they had not had sin: but now they have no cloke for their sin.

15:23 ผู้ที่เกลียดชังเราก็เกลียดชังพระบิดาของเราด้วย

15:23 He that hateth me hateth my Father also.

15:24 ถ้าเรามิได้กระทำการงานเหล่านั้นในท่ามกลางพวกเขาซึ่งไม่มีผู้อื่นได้กระทำเลย พวกเขาก็คงไม่มีบาปแล้ว แต่บัดนี้พวกเขาทั้งได้เห็นและเกลียดชังทั้งตัวเราและพระบิดาของเรา

15:24 If I had not done among them the works which none other man did, they had not had sin: but now have they both seen and hated both me and my Father.

15:25 แต่สิ่งนี้เกิดขึ้นเพื่อคำที่เขียนไว้ในพระราชบัญญัติของพวกเขาจะสำเร็จ ซึ่งว่า ‘พวกเขาได้เกลียดชังเราโดยไร้เหตุ’

15:25 But this cometh to pass, that the word might be fulfilled that is written in their law, They hated me without a cause.

พระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงเป็นพยาน
15:26 แต่เมื่อผู้ปลอบประโลมใจเสด็จมาแล้ว ผู้ที่เราจะส่งมาหาท่านทั้งหลายจากพระบิดา คือพระวิญญาณแห่งความจริง ผู้ซึ่งทรงมาจากพระบิดา พระองค์นั้นจะทรงเป็นพยานถึงเรา

Holy Spirit a Witness
15:26 But when the Comforter is come, whom I will send unto you from the Father, even the Spirit of truth, which proceedeth from the Father, he shall testify of me:

15:27 และท่านทั้งหลายก็จะเป็นพยานด้วย เพราะว่าท่านทั้งหลายอยู่กับเรามาตั้งแต่แรกแล้ว”

15:27 And ye also shall bear witness, because ye have been with me from the beginning.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope