กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เอสเธอร์ 9

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

พวกยิวป้องกันตนเองได้
9:1 บัดนี้ ในเดือนที่สิบสองซึ่งเป็นเดือนอาดาร์ ในวันที่สิบสามของเดือนนั้น เมื่อพระบัญชาของกษัตริย์และกฤษฎีกาของพระองค์ใกล้จะดำเนินการ ในวันที่บรรดาศัตรูของพวกยิวหวังจะมีอำนาจเหนือพวกเขา (แม้ว่าเรื่องนั้นกลายเป็นตรงกันข้าม คือพวกยิวได้ปกครองเหนือบรรดาคนที่เกลียดชังพวกเขา)
9:2 พวกยิวก็ชุมนุมกันในบรรดานครของพวกเขาตลอดทั่วทุกมณฑลของกษัตริย์อาหสุเอรัส เพื่อจะจับบรรดาคนที่หาช่องทำร้ายพวกเขา และไม่มีผู้ใดต่อต้านพวกเขาได้ เพราะความกลัวต่อพวกเขาครอบงำเหนือชนชาติทั้งปวง
9:3 และบรรดาหัวหน้าของมณฑล สมุหเทศาภิบาล ผู้ว่าราชการ และเจ้าหน้าที่ของกษัตริย์ก็ช่วยเหลือพวกยิว เพราะความกลัวต่อโมรเดคัยครอบงำเขาทั้งหลาย
9:4 เพราะว่าโมรเดคัยเป็นใหญ่อยู่ในราชสำนักของกษัตริย์ และชื่อเสียงของท่านเลื่องลือไปทั่วทุกมณฑล เพราะชายคนนี้ คือโมรเดคัย มีอำนาจมากยิ่งขึ้นทุกที
9:5 ดังนั้น พวกยิวจึงโจมตีศัตรูทั้งหมดของตนด้วยฟันดาบ สังหารและทำลายเสีย และทำแก่ผู้ที่เกลียดชังเขาทั้งหลายตามใจชอบ
9:6 และในสุสาปราสาทพวกยิวได้สังหารและทำลายล้างเสียจำนวนห้าร้อยคน
9:7 ทั้งปารชันดาธา ดาลโฟน อัสปาธา
9:8 โปราธา อาดัลยา อารีดาธา
9:9 ปารมัชทา อารีสัย อารีดัย และไวซาธา
9:10 เขาทั้งหลายสังหารบุตรชายทั้งสิบคนของฮามาน บุตรชายของฮัมเมดาธา ผู้เป็นศัตรูของพวกยิว แต่พวกเขาไม่ได้แตะต้องของริบเลย
9:11 ในวันนั้นจำนวนคนที่ถูกฆ่าในสุสาปราสาทก็ถูกนำมารายงานต่อพระพักตร์ของกษัตริย์
9:12 และกษัตริย์ตรัสกับพระราชินีเอสเธอร์ว่า “พวกยิวได้สังหารและทำลายล้างเสียจำนวนห้าร้อยคนในสุสาปราสาท และบุตรชายทั้งสิบคนของฮามาน เขาทั้งหลายได้ทำอะไรกันบ้างในมณฑลที่เหลืออยู่ของกษัตริย์นั้น บัดนี้คำร้องขอของพระนางคืออะไร และจะให้สิ่งนั้นแก่พระนาง และคำทูลขอของพระนางมีอะไรอีกต่อไปอีกบ้าง และจะกระทำตามนั้น”
9:13 แล้วพระนางเอสเธอร์ทูลว่า “ถ้าเป็นที่พอพระทัยกษัตริย์ ขอให้พวกยิวที่อยู่ในสุสาได้กระทำตามกฤษฎีกาของวันนี้ในวันพรุ่งนี้ด้วย และขอให้แขวนบุตรชายทั้งสิบคนของฮามานบนตะแลงแกง”
9:14 และกษัตริย์ได้ทรงบัญชาให้กระทำเช่นนั้น และมีกฤษฎีกาออกในสุสา และพวกเขาแขวนบุตรชายทั้งสิบคนของฮามานเสีย
9:15 เพราะพวกยิวที่อยู่ในสุสาก็ชุมนุมกันในวันที่สิบสี่ของเดือนอาดาร์ด้วย และได้สังหารจำนวนสามร้อยคนที่สุสา แต่พวกเขาไม่ได้แตะต้องของริบเลย
9:16 แต่พวกยิวคนอื่น ๆ ซึ่งอยู่ในมณฑลทั้งหลายของกษัตริย์ก็ชุมนุมกันและป้องกันชีวิตของตน และพักสงบพ้นจากศัตรูของพวกเขา และสังหารบรรดาศัตรูของพวกเขาเสียจำนวนเจ็ดหมื่นห้าพันคน แต่พวกเขาไม่ได้แตะต้องของริบเลย
9:17 ในวันที่สิบสามของเดือนอาดาร์ และในวันที่สิบสี่ของเดือนเดียวกันเขาทั้งหลายหยุดพัก และกระทำวันนั้นให้เป็นวันกินเลี้ยงและยินดี
9:18 แต่พวกยิวที่อยู่ในสุสาชุมนุมกันในวันที่สิบสามของเดือนนั้นและในวันที่สิบสี่ของเดือนนั้น และในวันที่สิบห้าของเดือนนั้นเขาทั้งหลายหยุดพัก และกระทำวันนั้นให้เป็นวันกินเลี้ยงและยินดี
9:19 เพราะฉะนั้นพวกยิวในหมู่บ้านต่าง ๆ ที่อาศัยอยู่ตามบรรดานครที่ไม่มีกำแพง จึงถือวันที่สิบสี่ของเดือนอาดาร์ให้เป็นวันแห่งความยินดีและกินเลี้ยง และถือเป็นวันรื่นเริง และวันที่ส่งของขวัญไปให้กันและกัน

เทศกาลปูร์ริมเริ่มต้น
9:20 และโมรเดคัยเขียนถึงเรื่องเหล่านี้และส่งบรรดาจดหมายไปยังพวกยิวทั้งสิ้นที่อยู่ในมณฑลทั้งปวงของกษัตริย์อาหสุเอรัส ทั้งใกล้และไกล
9:21 เพื่อสถาปนาเทศกาลนี้ท่ามกลางเขาทั้งหลาย ให้พวกเขาถือวันที่สิบสี่ของเดือนอาดาร์ และวันที่สิบห้าของเดือนเดียวกันทุก ๆ ปี
9:22 ให้เป็นวันที่พวกยิวพักสงบพ้นจากเหล่าศัตรูของพวกเขา และสำหรับพวกเขาเป็นเดือนที่เปลี่ยนจากความโศกเศร้าให้เป็นความยินดี และจากการคร่ำครวญให้เป็นวันรื่นเริง เพื่อให้เขาทั้งหลายถือเป็นวันกินเลี้ยงและยินดี และวันที่ส่งของขวัญแก่กันและกัน และให้ของขวัญแก่คนยากจน
9:23 และพวกยิวตั้งใจกระทำตามที่พวกเขาได้ตั้งต้นแล้ว และตามที่โมรเดคัยได้เขียนไว้ถึงพวกเขา
9:24 เพราะฮามานบุตรชายของฮัมเมดาธา คนอากัก ผู้เป็นศัตรูของพวกยิวทั้งปวง ได้ปองร้ายต่อพวกยิวเพื่อทำลายเขาทั้งหลาย ได้ทอดปูร์ คือสลาก เพื่อล้างผลาญและทำลายพวกเขา
9:25 แต่เมื่อพระนางเอสเธอร์เข้าเฝ้ากษัตริย์ พระองค์ทรงบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษรให้แผนการมุ่งร้ายของท่าน ซึ่งท่านได้คิดต่อพวกยิวนั้น ควรกลับตกลงบนศีรษะของท่านเอง และให้ตัวท่านกับบุตรชายทั้งหลายของท่านถูกแขวนบนตะแลงแกง
9:26 เหตุฉะนั้น เขาทั้งหลายจึงเรียกวันเหล่านี้ว่า ปูร์ริม ตามคำปูร์ ดังนั้น เพราะบรรดาถ้อยคำที่เขียนไว้ในจดหมายนี้ และเพราะสิ่งที่พวกยิวได้เห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ และสิ่งที่ได้อุบัติแก่พวกเขา
9:27 พวกยิวจึงกำหนดและรับหน้าที่สำหรับตัวเขาเอง และสำหรับเชื้อสายของพวกเขา และสำหรับบรรดาคนที่เข้าจารีตกับพวกยิว เพื่อเทศกาลนี้จะไม่เลิกถือ ว่าเขาทั้งหลายจะถือสองวันนี้ตามที่มีเขียนไว้ และตามเวลาที่กำหนดไว้ทุก ๆ ปี
9:28 และว่าจะจดจำวันเหล่านี้ และถือตลอดทุกชั่วอายุ ทุกครอบครัว มณฑลและนคร และว่าวันเหล่านี้แห่งเทศกาลปูร์ริมจะไม่เลิกถือในท่ามกลางพวกยิว หรือการระลึกถึงวันเหล่านี้จะไม่สิ้นไปจากเชื้อสายของพวกเขาเลย
9:29 แล้วพระราชินีเอสเธอร์ ธิดาของอาบีฮาอิล กับโมรเดคัยคนยิว เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยสิทธิอำนาจทั้งสิ้น เพื่อรับรองจดหมายฉบับที่สองนี้เรื่องเทศกาลปูร์ริม
9:30 และท่านได้ส่งจดหมายเหล่านี้ไปถึงพวกยิวทั้งปวงในหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดมณฑลแห่งราชอาณาจักรของอาหสุเอรัส ด้วยถ้อยคำแห่งสันติสุขและความจริง
9:31 เพื่อตั้งระเบียบของวันเหล่านี้แห่งเทศกาลปูร์ริมตามกำหนดฤดูกาล ตามที่โมรเดคัยคนยิวและพระราชินีเอสเธอร์ได้ตรัสสั่งพวกเขา และตามที่เขาทั้งหลายได้ตั้งใจไว้สำหรับตนเองและสำหรับเชื้อสายของพวกเขา เกี่ยวกับเรื่องการอดอาหารและการร้องทุกข์ของพวกเขา
9:32 และพระบัญชาของพระนางเอสเธอร์ตั้งระเบียบของเทศกาลปูร์ริมไว้และเรื่องนี้มีเขียนไว้ในหนังสือนี้

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope