กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยชูวา 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

การสู้รบครั้งสุดท้ายและชัยชนะเหนือแผ่นดินคานาอัน
11:1 และต่อมาเมื่อยาบินกษัตริย์แห่งเมืองฮาโซร์ได้ยินเรื่องเหล่านี้ ท่านจึงส่งคนไปหาโยบับกษัตริย์แห่งเมืองมาโดน และไปหากษัตริย์แห่งเมืองชิมโรน และไปหากษัตริย์แห่งเมืองอัคชาฟ
11:2 และไปหาบรรดากษัตริย์ซึ่งอยู่ในแดนเทือกเขาทางตอนเหนือ และที่อยู่ในที่ราบทางทิศใต้เมืองคินเนเรท และในหุบเขา และในอาณาเขตพรมแดนของโดร์ทางทิศตะวันตก
11:3 และไปหาคนคานาอันทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตก คนอาโมไรต์ คนฮิตไทต์ คนเปริสซี และคนเยบุสในแดนเทือกเขา และคนฮีไวต์ที่อยู่เชิงภูเขาเฮอร์โมนในแผ่นดินแห่งมิสเปห์
11:4 และกษัตริย์เหล่านี้ก็ยกออกมา พวกท่านพร้อมกับบรรดาพลโยธาของตน เป็นกองทัพมหึมา มีจำนวนดั่งเม็ดทรายที่ชายทะเล พร้อมกับม้าและรถม้าศึกมากมาย
11:5 และเมื่อบรรดากษัตริย์เหล่านี้ได้รวมกันเข้า พวกท่านมาและตั้งเต็นท์อยู่ด้วยกันที่น่านน้ำแห่งเมโรม เพื่อจะสู้รบกับคนอิสราเอล
11:6 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโยชูวาว่า “อย่ากลัวเพราะเหตุเขาทั้งหลายเลย เพราะว่าพรุ่งนี้ประมาณเวลานี้ เราจะมอบพวกเขาทั้งหมดไว้ต่อหน้าคนอิสราเอลให้ถูกประหารชีวิต เอ็นน่องม้าของเขาทั้งหลายเจ้าจงตัดเสีย และรถม้าศึกของพวกเขา จงเผาไฟเสีย”
11:7 ดังนั้น โยชูวาได้มา และบรรดาทหารมาพร้อมกับท่าน ได้สู้รบกับพวกเขาอย่างทันทีทันใดที่น่านน้ำแห่งเมโรม และเขาทั้งหลายได้โจมตีพวกเขา
11:8 และพระเยโฮวาห์ทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของคนอิสราเอล ผู้ได้ประหารพวกเขา และไล่ตามเขาทั้งหลายไปจนถึงมหานครไซดอนและถึงมิสเรโฟทมาอิม และถึงหุบเขาแห่งมิสเปห์ด้านทิศตะวันออก และเขาทั้งหลายได้ประหารพวกเขาเสีย จนกระทั่งพวกเขาไม่เหลือสักคนเดียว
11:9 และโยชูวาได้กระทำแก่เขาทั้งหลายตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาท่านไว้ ท่านได้ตัดเอ็นน่องม้าของพวกเขาและได้เผารถม้าศึกของเขาทั้งหลายเสียด้วยไฟ
11:10 และในเวลานั้นโยชูวาหันกลับมาและยึดเมืองฮาโซร์ และประหารกษัตริย์แห่งเมืองนั้นเสียด้วยดาบ เพราะว่าแต่ก่อนนี้เมืองฮาโซร์เป็นหัวหน้าแห่งราชอาณาจักรเหล่านั้นทั้งหมด
11:11 และเขาทั้งหลายได้ประหารบรรดาชีวิตที่อยู่ในเมืองนั้นเสียด้วยคมดาบ และทำลายพวกเขาเสียสิ้น ผู้ที่หายใจได้ไม่มีเหลือสักคนเดียวเลย และท่านได้เผาเมืองฮาโซร์เสียด้วยไฟ
11:12 และโยชูวาได้ยึดนครทั้งหลายของกษัตริย์เหล่านั้นพร้อมกับกษัตริย์ทั้งหมด และประหารท่านทั้งหลายเสียด้วยคมดาบ และโยชูวาได้ทำลายพวกท่านเสียสิ้น ตามที่โมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ได้บัญชาไว้
11:13 แต่สำหรับนครต่าง ๆ ที่ตั้งมั่นคงอยู่คนอิสราเอลมิได้เผานครเหล่านั้น เว้นแต่ฮาโซร์นครเดียวที่โยชูวาได้เผาเสีย
11:14 และบรรดาสิ่งของที่ริบได้จากนครเหล่านี้ ทั้งฝูงสัตว์ ชนชาติอิสราเอลได้ยึดไว้เป็นของของตน แต่เขาทั้งหลายได้ประหารทุกคนเสียด้วยคมดาบ จนกระทั่งพวกเขาได้ทำลายคนเหล่านั้นเสียอย่างสิ้นเชิง ผู้ใดที่หายใจได้เขาทั้งหลายไม่ให้มีเหลืออยู่เลย
11:15 พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์อย่างไร โมเสสก็บัญชาโยชูวาอย่างนั้น และโยชูวาก็กระทำตาม ท่านไม่ได้เว้นที่จะทำทุกอย่างซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้
11:16 ดังนั้น โยชูวาได้ยึดแผ่นดินนั้นทั้งสิ้น คือแดนเทือกเขา และภาคใต้ทั้งหมด และแผ่นดินแห่งโกเชนทั้งหมด และในหุบเขา ในที่ราบ และแดนเทือกเขาของอิสราเอล และในหุบเขาแถบนั้น
11:17 ตั้งแต่ภูเขาฮาลักเรื่อยขึ้นไปถึงเสอีร์ ไกลไปจนถึงบาอัลกาดในหุบเขาแห่งเลบานอนเชิงภูเขาเฮอร์โมน และท่านได้จับบรรดากษัตริย์แห่งเมืองเหล่านั้น และฟันพวกเขา และประหารชีวิตเขาทั้งหลายเสีย
11:18 โยชูวาทำศึกสงครามกับบรรดากษัตริย์เหล่านี้อยู่เป็นเวลานาน
11:19 ไม่มีสักนครหนึ่งที่กระทำสันติภาพกับชนชาติอิสราเอล นอกจากคนฮีไวต์ ซึ่งเป็นชาวเมืองกิเบโอน นครอื่น ๆ ทั้งหมดพวกเขาต้องทำศึกสงครามเพื่อจะยึดนครนั้นได้
11:20 เพราะเป็นมาจากพระเยโฮวาห์ที่ทรงให้เขาทั้งหลายมีใจแข็งกระด้าง เพื่อพวกเขาจะต่อสู้ทำสงครามกับคนอิสราเอล เพื่อพระองค์จะได้ทรงล้างผลาญเขาทั้งหลายเสียสิ้น และเพื่อพวกเขาจะไม่ได้รับความกรุณา แต่พระองค์ต้องทำลายพวกเขาเสียสิ้น ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้กับโมเสส
11:21 และในเวลานั้นโยชูวาได้มา และกำจัดคนอานาคออกจากแดนเทือกเขา จากเฮโบรน จากเดบีร์ จากอานาบ และจากทั่วแดนเทือกเขาแห่งยูดาห์ และจากทั่วแดนเทือกเขาแห่งอิสราเอล โยชูวาได้ทำลายคนเหล่านี้เสียสิ้นพร้อมทั้งนครทั้งหลายของพวกเขาด้วย
11:22 ไม่มีคนอานาคเหลืออยู่ในแผ่นดินของชนชาติอิสราเอล เว้นแต่ในกาซา ในกัทและในอัชโดด ที่ยังมีเหลืออยู่ที่นั่นบ้าง
11:23 ดังนั้น โยชูวาได้ยึดแผ่นดินทั้งสิ้นตามสิ่งสารพัดที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้กับโมเสส และโยชูวาให้แผ่นดินนั้นเป็นมรดกแก่คนอิสราเอลตามส่วนแบ่งของแต่ละเผ่า และแผ่นดินนั้นก็สงบจากการศึกสงคราม

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope