กลับหน้าแรก / Main Menu

 

3 ยอห์น 1 / 3 John 1

[1]

จดหมายถึงกายอัสผู้เป็นที่รัก
1:1 ข้าพเจ้าผู้ปกครอง เรียนมายังกายอัสที่รัก ผู้ซึ่งข้าพเจ้ารักในความจริงนั้น

Addressed to Beloved Gaius
1:1 The elder unto the wellbeloved Gaius, whom I love in the truth.

1:2 ท่านที่รัก ข้าพเจ้าปรารถนายิ่งกว่าสิ่งใดทั้งหมดที่จะให้ท่านเจริญก้าวหน้าและมีสุขภาพดี เหมือนอย่างที่จิตวิญญาณของท่านเจริญก้าวหน้าอยู่นั้น

1:2 Beloved, I wish above all things that thou mayest prosper and be in health, even as thy soul prospereth.

1:3 เพราะว่าข้าพเจ้าได้ปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง เมื่อพวกพี่น้องได้มา และเป็นพยานเรื่องความจริงที่มีอยู่ในตัวท่าน ตามที่ท่านดำเนินในความจริงนั้น

1:3 For I rejoiced greatly, when the brethren came and testified of the truth that is in thee, even as thou walkest in the truth.

1:4 ข้าพเจ้าไม่มีความยินดีใดที่ยิ่งใหญ่ไปกว่าการได้ยินว่า บุตรทั้งหลายของข้าพเจ้าดำเนินในความจริง

1:4 I have no greater joy than to hear that my children walk in truth.

การต้อนรับและช่วยเหลือผู้รับใช้ของพระเจ้า
1:5 ท่านที่รัก สิ่งใดก็ตามที่ท่านกระทำแก่พวกพี่น้องและแก่บรรดาคนแปลกถิ่น ท่านก็กระทำอย่างสัตย์ซื่อ

Receive and Help God's Ministers
1:5 Beloved, thou doest faithfully whatsoever thou doest to the brethren, and to strangers;

1:6 ซึ่งคนเหล่านั้นได้เป็นพยานเรื่องความรักของท่านต่อหน้าคริสตจักร ผู้ซึ่งถ้าท่านช่วยจัดส่งในการเดินทางของพวกเขาตามแบบอย่างของพระเจ้า ท่านก็จะกระทำดี

1:6 Which have borne witness of thy charity before the church: whom if thou bring forward on their journey after a godly sort, thou shalt do well:

1:7 เพราะว่าเพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์เขาเหล่านั้นได้ออกไป โดยไม่ได้รับสิ่งใดจากพวกต่างชาติเลย

1:7 Because that for his name's sake they went forth, taking nothing of the Gentiles.

1:8 ฉะนั้นพวกเราจึงควรต้อนรับคนเช่นนั้น เพื่อพวกเราจะได้เป็นผู้ร่วมงานกับความจริง

1:8 We therefore ought to receive such, that we might be fellowhelpers to the truth.

คำเตือนเกี่ยวกับดิโอเตรเฟส
1:9 ข้าพเจ้าได้เขียนถึงคริสตจักร แต่ดิโอเตรเฟส ผู้ชอบที่จะมีความเป็นใหญ่เป็นโตท่ามกลางพวกเขา หาได้รับรองพวกเราไว้ไม่

Warning against Diotrephes
1:9 I wrote unto the church: but Diotrephes, who loveth to have the preeminence among them, receiveth us not.

1:10 เหตุฉะนั้นถ้าข้าพเจ้ามา ข้าพเจ้าจะจดจำการกระทำทั้งหลายของเขาที่เขากระทำ โดยพร่ำกล่าวใส่ความพวกเราด้วยบรรดาถ้อยคำประสงค์ร้าย และเท่านั้นยังไม่หนำใจ เขาเองก็ไม่ยอมรับรองพี่น้องเหล่านั้นด้วย และห้ามคนทั้งหลายที่ใคร่จะรับรอง และไล่พวกเขาออกไปจากคริสตจักรเสีย

1:10 Wherefore, if I come, I will remember his deeds which he doeth, prating against us with malicious words: and not content therewith, neither doth he himself receive the brethren, and forbiddeth them that would, and casteth them out of the church.

1:11 ท่านที่รัก อย่าติดตามสิ่งที่ชั่วร้าย แต่สิ่งที่ดี ผู้ที่กระทำดีก็เป็นของพระเจ้า แต่ผู้ที่กระทำชั่วร้ายก็ยังไม่เห็นพระเจ้า

1:11 Beloved, follow not that which is evil, but that which is good. He that doeth good is of God: but he that doeth evil hath not seen God.

คำสรรเสริญสำหรับเดเมตริอัส
1:12 เดเมตริอัสได้รับคำพยานที่ดีจากคนทั้งปวง และจากความจริงนั้นเอง ใช่แล้ว และพวกเราเองก็เป็นพยานด้วย และท่านทั้งหลายก็ทราบว่าคำพยานของพวกเราก็เป็นความจริง

Praise for Demetrius
1:12 Demetrius hath good report of all men, and of the truth itself: yea, and we also bear record; and ye know that our record is true.

1:13 ข้าพเจ้ามีหลายเรื่องที่จะเขียน แต่ข้าพเจ้าจะไม่เขียนด้วยน้ำหมึกและปากกาถึงท่าน

1:13 I had many things to write, but I will not with ink and pen write unto thee:

1:14 แต่ข้าพเจ้าหวังใจว่าข้าพเจ้าจะเห็นท่านในเร็ว ๆ นี้ และพวกเราจะพูดกันหน้าต่อหน้า ขอสันติสุขจงมีแก่ท่าน บรรดาสหายของพวกเราขอฝากความคิดถึงมายังท่าน จงทักทายปราศรัยสหายเหล่านั้นตามชื่อของแต่ละคน

1:14 But I trust I shall shortly see thee, and we shall speak face to face. Peace be to thee. Our friends salute thee. Greet the friends by name.

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope