กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ฟีเลโมน 1 / Philemon 1

[1]

คำคำนับจากเปาโลและทิโมธี
1:1 เปาโล ผู้เป็นนักโทษของพระเยซูคริสต์ กับทิโมธีน้องชายของพวกเรา ถึง ฟีเลโมน ผู้เป็นที่รักอย่างยิ่งและเพื่อนร่วมงานของพวกเรา

Greetings from Paul and Timothy
1:1 Paul, a prisoner of Jesus Christ, and Timothy our brother, unto Philemon our dearly beloved, and fellowlabourer,

1:2 และถึงนางอัปเฟียผู้เป็นที่รักของพวกเรา และอารคิปปัสผู้เป็นเพื่อนทหารของพวกเรา และถึงคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของท่าน

1:2 And to our beloved Apphia, and Archippus our fellowsoldier, and to the church in thy house:

1:3 ขอพระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของพวกเรา และจากพระเยซูคริสต์เจ้า จงดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด

1:3 Grace to you, and peace, from God our Father and the Lord Jesus Christ.

ความรักและความเชื่อของฟีเลโมน
1:4 ข้าพเจ้าขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้า โดยเอ่ยถึงท่านเสมอในคำอธิษฐานต่าง ๆ ของข้าพเจ้า

Philemon's Love and Faith
1:4 I thank my God, making mention of thee always in my prayers,

1:5 โดยได้ยินถึงความรักและความเชื่อของท่านซึ่งท่านมีต่อพระเยซูเจ้าและต่อบรรดาวิสุทธิชน

1:5 Hearing of thy love and faith, which thou hast toward the Lord Jesus, and toward all saints;

1:6 เพื่อการมีส่วนร่วมแห่งความเชื่อของท่านจะได้เกิดผลโดยการรับรู้สิ่งดีทุกอย่าง ซึ่งมีอยู่ในท่านทั้งหลายในพระเยซูคริสต์

1:6 That the communication of thy faith may become effectual by the acknowledging of every good thing which is in you in Christ Jesus.

1:7 ด้วยว่าพวกเรามีความปีติยินดีและการปลอบใจเป็นอย่างยิ่งในความรักของท่าน เพราะจิตใจของพวกวิสุทธิชนก็สดชื่นโดยท่าน น้องเอ๋ย

1:7 For we have great joy and consolation in thy love, because the bowels of the saints are refreshed by thee, brother.

เปาโลขอร้องให้ยกโทษและมีความรักต่อโอเนสิมัส
1:8 เหตุฉะนั้น ถึงแม้ว่าข้าพเจ้ามีใจกล้ามากในพระคริสต์ที่จะสั่งท่านให้กระทำสิ่งซึ่งเหมาะสม

Forgive and Love Onesimus
1:8 Wherefore, though I might be much bold in Christ to enjoin thee that which is convenient,

1:9 ถึงอย่างนั้นเพราะเห็นแก่ความรัก ข้าพเจ้าขออ้อนวอนท่านดีกว่า โดยเป็นคนเช่นนี้คือเปาโล ผู้ชราแล้ว และบัดนี้เป็นนักโทษของพระเยซูคริสต์ด้วย

1:9 Yet for love's sake I rather beseech thee, being such an one as Paul the aged, and now also a prisoner of Jesus Christ.

1:10 ข้าพเจ้าขออ้อนวอนท่านด้วยเรื่องโอเนสิมัส ลูกของข้าพเจ้า ซึ่งข้าพเจ้าได้ให้กำเนิดในเครื่องพันธนาการของข้าพเจ้า

1:10 I beseech thee for my son Onesimus, whom I have begotten in my bonds:

1:11 ซึ่งเมื่อก่อนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ท่าน แต่เดี๋ยวนี้เป็นประโยชน์ทั้งแก่ท่านและแก่ข้าพเจ้า

1:11 Which in time past was to thee unprofitable, but now profitable to thee and to me:

1:12 ผู้ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งกลับมาอีก เหตุฉะนั้นท่านจงรับเขาไว้ คือผู้เป็นดวงจิตของข้าพเจ้าทีเดียว

1:12 Whom I have sent again: thou therefore receive him, that is, mine own bowels:

1:13 ผู้ซึ่งข้าพเจ้าใคร่จะให้อยู่กับข้าพเจ้า เพื่อเขาจะได้รับใช้ข้าพเจ้าแทนท่าน ในเครื่องพันธนาการแห่งข่าวประเสริฐนั้น

1:13 Whom I would have retained with me, that in thy stead he might have ministered unto me in the bonds of the gospel:

1:14 แต่ข้าพเจ้าจะไม่กระทำสิ่งใดลงไปโดยยังไม่ทราบความคิดเห็นของท่าน เพื่อการทำประโยชน์ของท่านจะไม่เหมือนกับว่าเป็นเพราะความจำเป็น แต่เป็นด้วยความเต็มใจ

1:14 But without thy mind would I do nothing; that thy benefit should not be as it were of necessity, but willingly.

1:15 ด้วยว่าบางทีเขาจึงจากไปชั่วระยะเวลาหนึ่ง เพื่อท่านจะได้รับเขากลับคืนมาตลอดไป

1:15 For perhaps he therefore departed for a season, that thou shouldest receive him for ever;

1:16 บัดนี้มิใช่ในฐานะทาสแล้ว แต่ดียิ่งกว่าทาส เป็นพี่น้องที่รัก โดยเฉพาะแก่ข้าพเจ้า แต่เป็นมากยิ่งกว่านั้นแก่ท่านสักเพียงใด ทั้งในเนื้อหนังและในองค์พระผู้เป็นเจ้า

1:16 Not now as a servant, but above a servant, a brother beloved, specially to me, but how much more unto thee, both in the flesh, and in the Lord?

1:17 เหตุฉะนั้นถ้าท่านนับว่าข้าพเจ้าเป็นหุ้นส่วน ก็จงรับเขาไว้เหมือนอย่างตัวข้าพเจ้าเอง

1:17 If thou count me therefore a partner, receive him as myself.

1:18 ถ้าเขาได้กระทำผิดต่อท่านประการใด หรือเป็นหนี้อะไรท่าน จงคิดเอาจากบัญชีของข้าพเจ้าเถิด

1:18 If he hath wronged thee, or oweth thee ought, put that on mine account;

1:19 ข้าพเจ้า เปาโล ได้เขียนไว้ด้วยมือของข้าพเจ้าเองว่า ข้าพเจ้าจะใช้คืนให้ แม้ว่า ข้าพเจ้าจะไม่อ้างถึงเรื่องที่ท่านเป็นหนี้ข้าพเจ้า แม้แต่ตัวของท่านเอง

1:19 I Paul have written it with mine own hand, I will repay it: albeit I do not say to thee how thou owest unto me even thine own self besides.

1:20 ใช่แล้ว น้องเอ๋ย จงให้ข้าพเจ้ามีความปีติยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าเพราะท่านเถิด จงให้จิตใจของข้าพเจ้าสดชื่นในองค์พระผู้เป็นเจ้า

1:20 Yea, brother, let me have joy of thee in the Lord: refresh my bowels in the Lord.

1:21 โดยมีความไว้เนื้อเชื่อใจในการเชื่อฟังของท่าน ข้าพเจ้าจึงได้เขียนมาถึงท่าน โดยรู้ว่าท่านจะกระทำยิ่งกว่าที่ข้าพเจ้าพูดเสียอีก

1:21 Having confidence in thy obedience I wrote unto thee, knowing that thou wilt also do more than I say.

เปาโลคาดว่าจะได้รับการปลดปล่อย
1:22 แต่พร้อมกันนี้ ขอท่านจัดเตรียมที่พักไว้สำหรับข้าพเจ้าด้วย เพราะข้าพเจ้าวางใจว่าโดยทางคำอธิษฐานต่าง ๆ ของท่านทั้งหลาย ข้าพเจ้าจะถูกมอบไว้แก่พวกท่าน

Paul Expected to Be Released
1:22 But withal prepare me also a lodging: for I trust that through your prayers I shall be given unto you.

1:23 เอปาฟรัส ผู้เป็นนักโทษร่วมกับข้าพเจ้าในพระเยซูคริสต์ ได้ฝากความคิดถึงมายังท่าน

1:23 There salute thee Epaphras, my fellowprisoner in Christ Jesus;

1:24 มาระโก อาริสทารคัส เดมาส ลูกา ผู้เป็นเพื่อนร่วมงานของข้าพเจ้า ก็ฝากความคิดถึงมายังท่าน

1:24 Marcus, Aristarchus, Demas, Lucas, my fellowlabourers.

1:25 ขอพระคุณของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของพวกเรา จงดำรงอยู่กับจิตวิญญาณของท่านทั้งหลายเถิด เอเมน [เขียนจากกรุงโรมถึงฟีเลโมน ส่งโดยโอเนสิมัส ผู้เป็นทาสรับใช้]

1:25 The grace of our Lord Jesus Christ be with your spirit. Amen. [Written from Rome to Philemon, by Onesimus a servant.]

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับคิงเจมส์ / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope