กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เพลงสดุดี 18

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42] [43] [44] [45] [46] [47] [48] [49] [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] [59] [60] [61] [62] [63] [64] [65] [66] [67] [68] [69] [70] [71] [72] [73] [74] [75] [76] [77] [78] [79] [80] [81] [82] [83] [84] [85] [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93] [94] [95] [96] [97] [98] [99] [100] [101] [102] [103] [104] [105] [106] [107] [108] [109] [110] [111] [112] [113] [114] [115] [116] [117] [118] [119] [120] [121] [122] [123] [124] [125] [126] [127] [128] [129] [130] [131] [132] [133] [134] [135] [136] [137] [138] [139] [140] [141] [142] [143] [144] [145] [146] [147] [148] [149] [150]

ดาวิดสรรเสริญพระเจ้าเพราะเหตุพระพรอันมากมาย
ถึงหัวหน้านักร้อง เพลงสดุดีของดาวิด ผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์ ซึ่งถวายถ้อยคำของเพลงบทนี้แด่พระเยโฮวาห์ในวันที่พระเยโฮวาห์ทรงช่วยท่านให้พ้นจากเงื้อมมือศัตรูทั้งหลายของท่าน และจากเงื้อมพระหัตถ์ของซาอูล ท่านกล่าวว่า

18:1 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ กำลังของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะรักพระองค์
18:2 พระเยโฮวาห์ทรงเป็นศิลาของข้าพระองค์ ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ และทรงเป็นผู้ช่วยให้รอดพ้นของข้าพระองค์ เป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ เป็นกำลังของข้าพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์จะวางใจในพระองค์ เป็นดั้ง และทรงเป็นเขาแห่งความรอดของข้าพระองค์ ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งของข้าพระองค์
18:3 ข้าพระองค์จะร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ผู้ทรงสมควรแก่การสรรเสริญ ดังนั้นข้าพระองค์จะได้รับการช่วยให้รอดพ้นจากบรรดาศัตรูของข้าพระองค์
18:4 คลื่นแห่งความตายล้อมข้าพระองค์ไว้ กระแสแห่งคนอธรรมที่ท่วมทับข้าพระองค์ทำให้ข้าพระองค์กลัว
18:5 ความระทมทุกข์แห่งนรกอยู่รอบตัวข้าพระองค์ บ่วงแห่งความตายขัดขวางข้าพระองค์
18:6 ในยามทุกข์ใจข้าพระองค์ร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ และได้ร้องทูลต่อพระเจ้าของข้าพระองค์ พระองค์ทรงสดับเสียงของข้าพระองค์จากพระวิหารของพระองค์ และเสียงร้องของข้าพระองค์ได้ยินต่อพระพักตร์ของพระองค์ ไปถึงพระกรรณของพระองค์
18:7 แล้วแผ่นดินโลกก็สั่นสะเทือนและโคลงเคลง รากฐานทั้งสิ้นของบรรดาภูเขาก็หวั่นไหวด้วย และสั่นสะเทือน เพราะพระองค์ทรงกริ้ว
18:8 ควันออกไปตามช่องพระนาสิกของพระองค์ และเพลิงออกไปจากพระโอษฐ์ของพระองค์ก็เผาผลาญ ถ่านก็ติดเปลวไฟนั้น
18:9 พระองค์ทรงโน้มฟ้าสวรรค์ลงด้วยและเสด็จลงมา และความมืดทึบอยู่ใต้พระบาทของพระองค์
18:10 และพระองค์ทรงเครูบตนหนึ่งและทรงเหาะไป ดูเถิด พระองค์ได้เสด็จโดยปีกของลม
18:11 พระองค์ทรงกระทำให้ความมืดทึบปกคลุมพระองค์ไว้ ให้เมฆมืดและอุ้มน้ำเป็นพลับพลาของพระองค์
18:12 มีลูกเห็บและถ่านเพลิงแตกออกมาทะลุเมฆจากความสว่างสุกใสข้างหน้าพระองค์
18:13 พระเยโฮวาห์ทรงคะนองกึกก้องจากฟ้าสวรรค์ และองค์ผู้สูงสุดก็เปล่งพระสุรเสียงของพระองค์ คือลูกเห็บและถ่านเพลิง
18:14 ใช่แล้ว พระองค์ทรงส่งบรรดาลูกธนูของพระองค์ออกไป และทรงทำให้พวกเขากระจัดกระจายไป พระองค์ทรงปล่อยฟ้าแลบแปลบปลาบ ทำให้พวกเขาโกลาหล
18:15 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ แล้วร่องน้ำทั้งหลายแห่งทะเลก็ปรากฏขึ้น รากฐานของแผ่นดินโลกถูกค้นพบตามการขนาบของพระองค์ ตามที่ลมพวยพุ่งจากช่องพระนาสิกของพระองค์
18:16 พระองค์ทรงบัญชาจากที่สูง พระองค์ทรงยึดข้าพระองค์ไว้ พระองค์ทรงดึงข้าพระองค์ออกมาจากน้ำมากหลาย
18:17 พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากศัตรูที่เข้มแข็งของข้าพระองค์ และจากบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพระองค์ เพราะว่าพวกเขามีกำลังมากกว่าข้าพระองค์
18:18 เขาทั้งหลายขัดขวางข้าพระองค์ในวันที่ข้าพระองค์ประสบความหายนะ แต่พระเยโฮวาห์ทรงเป็นที่พักพิงของข้าพระองค์
18:19 พระองค์ทรงนำข้าพระองค์ออกมายังที่กว้างใหญ่ด้วย พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้น เพราะว่าพระองค์ทรงยินดีในข้าพระองค์
18:20 พระเยโฮวาห์ประทานรางวัลแก่ข้าพระองค์ตามความชอบธรรมของข้าพระองค์ พระองค์ทรงตอบแทนข้าพระองค์ตามความสะอาดแห่งมือของข้าพระองค์
18:21 เพราะว่าข้าพระองค์ได้รักษาทางทั้งหลายของพระเยโฮวาห์ไว้ และไม่ได้พรากจากพระเจ้าของข้าพระองค์เพื่อทำความชั่วร้าย
18:22 เพราะการตัดสินทั้งสิ้นของพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพระองค์ และข้าพระองค์มิได้ผลักกฎเกณฑ์ทั้งหลายของพระองค์ไปเลย
18:23 ต่อพระพักตร์ของพระองค์ข้าพระองค์กระทำอย่างเที่ยงตรง และข้าพระองค์ได้รักษาตัวไว้ให้พ้นจากความชั่วช้าของข้าพระองค์
18:24 เพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์ทรงตอบแทนข้าพระองค์ตามความชอบธรรมของข้าพระองค์ ตามความสะอาดหมดจดแห่งมือของข้าพระองค์ในสายพระเนตรของพระองค์
18:25 พระองค์จะทรงสำแดงความเมตตาต่อผู้ที่เปี่ยมด้วยความเมตตา พระองค์จะทรงสำแดงความซื่อตรงของพระองค์ต่อผู้ที่ซื่อตรง
18:26 พระองค์จะทรงสำแดงความบริสุทธิ์ของพระองค์ต่อผู้ที่บริสุทธิ์ และพระองค์จะทรงสำแดงพระองค์เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ที่คดโกง
18:27 เพราะพระองค์จะทรงช่วยประชากรที่ทุกข์ลำบากให้รอดพ้น แต่พระองค์จะทรงทำให้ผู้ที่หยิ่งยโสตกต่ำลง
18:28 พระองค์จะทรงจุดตะเกียงของข้าพระองค์ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์จะทรงกระทำความมืดของข้าพระองค์สว่างขึ้น
18:29 ด้วยว่าข้าพระองค์ตะลุยกองทัพได้โดยพระองค์ และโดยพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์กระโดดข้ามกำแพงได้
18:30 สำหรับพระเจ้าพระมรรคาของพระองค์บริสุทธิ์หมดจด พระวจนะของพระเยโฮวาห์พิสูจน์แล้ว พระองค์ทรงเป็นดั้งของบรรดาผู้ที่วางใจในพระองค์
18:31 เพราะผู้ใดเล่าเป็นพระเจ้า นอกจากพระเยโฮวาห์ หรือผู้ใดเล่าเป็นศิลา นอกจากพระเจ้าของพวกเรา
18:32 คือพระเจ้าผู้ทรงเอากำลังคาดเอวของข้าพระองค์ไว้ และทรงทำให้ทางของข้าพระองค์ดีเลิศทุกประการ
18:33 พระองค์ทรงกระทำให้เท้าของข้าพระองค์เหมือนอย่างเท้ากวางตัวเมีย และทรงวางข้าพระองค์ไว้บนที่สูงทั้งหลายของข้าพระองค์
18:34 พระองค์ทรงสอนมือของข้าพระองค์ให้ทำสงคราม ดังนั้นข้าพระองค์จึงสามารถหักคันธนูเหล็กกล้าด้วยแขนของข้าพระองค์
18:35 พระองค์ประทานโล่แห่งความรอดของพระองค์ให้แก่ข้าพระองค์ และพระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงค้ำจุนข้าพระองค์ และความอ่อนโยนของพระองค์ทรงกระทำให้ข้าพระองค์ใหญ่โตขึ้น
18:36 พระองค์ทรงกระทำให้ย่างก้าวของข้าพระองค์ที่อยู่ใต้ข้าพระองค์กว้างขวางขึ้น เพื่อเท้าของข้าพระองค์จะไม่ลื่นไถล
18:37 ข้าพระองค์ไล่ตามบรรดาศัตรูของข้าพระองค์ทัน และไม่หันกลับจนกว่าเขาจะถูกผลาญเสียสิ้น
18:38 ข้าพระองค์ได้แทงเขาทะลุ เขาทั้งหลายจึงไม่สามารถลุกขึ้นอีกได้ พวกเขาได้ล้มลงใต้เท้าของข้าพระองค์
18:39 เพราะว่าพระองค์ทรงคาดเอวของข้าพระองค์ไว้ด้วยกำลังเพื่อทำการสู้รบ พระองค์ทรงกระทำให้พวกที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ถูกปราบลงอยู่ใต้ข้าพระองค์
18:40 พระองค์ทรงโปรดประทานคอของบรรดาศัตรูของข้าพระองค์แก่ข้าพระองค์ เพื่อข้าพระองค์จะทำลายบรรดาผู้ที่เกลียดชังข้าพระองค์
18:41 เขาทั้งหลายร้องให้ช่วย แต่ไม่มีใครช่วยพวกเขาให้รอดได้ แม้เขาร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ แต่พระองค์ไม่ทรงตอบพวกเขา
18:42 ดังนั้นข้าพระองค์ได้ทุบตีเขาทั้งหลายแหลกละเอียดอย่างผงคลีดินต่อหน้าลม ข้าพระองค์จึงโยนเขาออกไปเหมือนโคลนตามถนน
18:43 พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากการยื้อแย่งของประชากร และพระองค์ทรงตั้งให้ข้าพระองค์เป็นประมุขแห่งบรรดาประชาชาติ ชนชาติที่ข้าพระองค์ไม่เคยรู้จักก็จะปรนนิบัติข้าพระองค์
18:44 ทันทีที่เขาทั้งหลายได้ยินถึงข้าพระองค์ พวกเขาจะเชื่อฟังข้าพระองค์ บรรดาคนต่างชาติจะมายอมจำนนตัวต่อข้าพระองค์
18:45 บรรดาคนต่างชาติจะอ่อนกำลัง และจะตัวสั่นออกมาจากที่กำบังของเขาทั้งหลาย
18:46 พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่ และสาธุการแด่ศิลาของข้าพระองค์ และพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพระองค์เป็นที่เทิดทูน
18:47 พระเจ้าทรงเป็นผู้กระทำการแก้แค้นให้แก่ข้าพระองค์ และทรงปราบปรามชนชาติทั้งหลายให้อยู่ใต้ข้าพระองค์
18:48 พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาศัตรูของข้าพระองค์ ใช่แล่ว พระองค์ทรงยกชูข้าพระองค์ขึ้นให้อยู่เหนือบรรดาผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ พระองค์ทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากคนทารุณ
18:49 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ เพราะเหตุนี้ข้าพระองค์ขอขอบพระคุณพระองค์ในท่ามกลางประชาชาติทั้งหลาย และร้องเพลงสรรเสริญพระนามของพระองค์
18:50 พระองค์ประทานชัยชนะอันยิ่งใหญ่แก่กษัตริย์ของพระองค์ และทรงสำแดงความเมตตาแก่ผู้ที่พระองค์ทรงเจิมไว้ แก่ดาวิดและเชื้อสายของท่านเป็นนิตย์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope