ซีดีที่มีการเล่นเพลงโดยใช้เปียโนและออร์แกน

รายการเพลงในซีดีแผ่นนี้

(P) มีความหมายว่าเพลงนี้เล่นโดยเปียโน

(O) มีความหมายว่าเพลงนี้เล่นโดยออร์แกน001. (P) There is beauty all around.

002. (P) ข้าจะวางใจองค์พระเยซู

003. (P) แต่ข้ารู้จักพระองค์ที่ข้าเชื่อ

004. (O) เฝ้าชิดสนิทพระเจ้า

005. (O) เชิญพระองค์กษัตริย์เกรียงไกร

006. (O) สรรเสริญ สรรเสริญ สรรเสริญ

007. (P) ผู้เป็น

008. (O) Joyful, joyful we adore thee.

009. (P) ขอพระพรจากเบื้องบน

010. (O) พระคุณพระเจ้า

011. (P) ได้ล้างด้วยโลหิตพระเยซู

012. (O) Will there be any stars?

013. (O) เมื่ออธิษฐาน

014. (O) When we all get to heaven.

015. (P) นามประเสริญแสนดีเลิศ

016. (O) ข้ายึดมั่นในคำสัญญา

017. (P) ความหวังของข้า

018. (O) แล้วแต่พระองค์เจ้า

019. (O) ข้าขอพึ่งพระองค์เจ้า

020. (P) ชีวิตข้าขอมอบถวาย

021. (O) ที่ไม้กางเขน

022. (P) ทหารของพระเยซูเจัา

023. (P) The Lily of the valley.

024. (P) ความร้กวีเคษเหนือรักฮื่นใด

025. (P) สรรเสรึญูเเด่พระเจัา

026. (O) ขอเซึญท่านผู้วางใจ

027. (O) ความสูขเปรมปรีดิ์มีเเก่ชาวโลก

028. (O) ยามราตรีศรีหรรษา

029. (O) Faith of our fathers.

030. (P) เรามีเรื่องราวจะกส่าวเเก่ประชาชาติ

031. (O) องต์พระเยซูทรงครองโลกา

032. (P) ช่วยให้พ้นอันตราย

033. (P) ส่องสว่าง

034. (O) จิตใจข้าสุขสบาย

035. (P) เเสนซื่นใจที่เชื่อพระเยซู

036. (P) เหล่าทหารของพระคริสต์

037. (O) ความรักประเสริฐของพระเยซู

038. (O) มีสหายเลิศคือพระเยซู

039. (P) เชื่อเเละฟังคํา

040. (O) เราสู้ยอมดายเพื่อท่าน

041. (P) I've found a friend in Jesus.

042. (O) รักพระเยซูรักมากกว่าก่อน

043. (O) พระเจ้ายิ่งใหญ่

044. (P) จงฟังเพลงแห่งทูตสวรรค์

045. (O) มีธารน้ำพุเต็มด้วยโลหิต

046. (P) พระเยซูคืนชีพวันนี้,

047. (O) พระเยซูทรงเป็นขึ้นแล้ว

048. (O) ทรงโปรดสถิตกับข็า

049. (P) ขอพระเจ้าอยู่ด้วยจนเจอกันอีก

050. (O) โลกนี้พระเจ้าประทาน

051. (O) เพลงสดุดีบทที่ 23

052. (O) พระพักตร์พระเจ้าผุดผ่องเเวววาม

053. (P) ข้ายินผู้ไถ่ตร้สว่า

054. (P) พระเยซูเป๊นร่มเย็นของข้า

055. (P) มีแต่พระโลหิตพระเยซู

056. (O) ซิดกางเขน

057. (O) ที่กางเขน ที่กางเขน

058. (P) เซิญเชี่อพระเยซู

059. (O) Any room for Jesus?

060. (O) ถ้าผู้ใดตั้งใจ

061. (P) พระเยซูเปรียบดังศิลา

062. (P) โปรดให้เข้าใกล้

063. (O) ขอพระเยซูรับซัา

064. (P) I hear thy welcome voice.

065. (O) ขอผู้ซ่วยประเสริฐอย่าลึมข้า

066. (P) ข้าต้องเฝ้าพระเจ้ามือเปล่าหรือ

067. (O) Brightly beams our Father.

068. (P) จงรีบเข้าประจำการ

069. (O) พระเยซูด้องเเบกไม้กางเขน

070. (O) ขอพระเยซูทรงนําพาเรา

071. (P) All the way.

072. (O) พระคริสต์นำหน็า

073. (P) Trusting Jesus.

074. (O) Savior thy dying love.

075. (P) Be glad in the Lord.

076. (P) Hold the fort.

077. (P) Higher ground.

078. (O) พระเยซูทรงห่วงข้าหรือไม่

079. (O) รากฐานของคริสตจักรเเท้

080. (P) พระเยซูเป็นผู้ซ่วย

081. (P) Sowing in the morning.

082. (P) มีสถานอันงดงามเสิศนักหนา

083. (P) เฝ้าเฉพาะพระพักตร์พระเยซู

084. (O) พระเจ้าทรงคุ้มครองท่าน

085. (P) สาธุนามฤทริ์พระเยซูคริสต์

086. (P) เเห่งใดๆที่พระคริลด์อยู่ด้วย

087. (P) ทรงสัญูญาให้พรเเก่ข้า

088. (P) เซ็ญเขามา

089. (O) พระผู้เล้าโลมลงมา

090. (P) เรารับพระพรตังฝนทั้งห่า

091. (P) เชื่อฤทธ์พระโลหิดพระเยซู

092. (O) Our God is marching on.

093. (P) พระเยซูรักฉัน

094. (P) นับพระพร

095. (P) ครั้นเรียกชื่อที่เมืองเกษมสุข

096. (P) สง่างามเมี่อเราเดินดามพระผู้ไถ่

097. (O) พระองค์เป็นสมอ

098. (P) คุ้มกันได้เมื่อพายุใหญ่มา

099. (P) กางเขนเป็นหนทางกลับป้าน

100. (O) เมื่อข้าคิดถึงองค์พระเยซู

101. (O) ความรักพระเยซูเจ้า

102. (P) เร่งทํางานเพราะจวนค่ำคืน

103. (P) ตัวข้าเป็นเหมือนท่อที่ว่างเปล่า

104. (P) พระเยซูผู้ประเสริฐ

105. (P) ลุกซ่วงโชดิในใจข้า

106. (P) ไม้กางเขนโบราณ

107. (P) ยอมทําตามนําพระทัย

108. (P) อยู่ด้วยเรื่อยไป

109. (P) ข้าต้องไปฟากข้างโน้น

110. (P) โปรดนําไปถึงกางเขน

111. (P) ทอดพระเนตรมองเห็นเลือด

112. (P) ข้าขอติดตามพระเยซูดีกว่า

113. (P) ขอพระเยซูโปรดนําหน้า

114. (P) จงทูลพระเยซู

115. (P) จะเสด็จมาอีกที

116. (O) จิดใจเบิกบานในวันเเต่งงาน