กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

โยบ 42

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36] [37] [38] [39] [40] [41] [42]

โยบสารภาพต่อพระเจ้า
42:1 แล้วโยบทูลตอบพระเยโฮวาห์และกราบทูลว่า
42:2 “ข้าพระองค์ทราบแล้วว่า พระองค์ทรงสามารถกระทำทุกสิ่งได้ และไม่มีความคิดใดที่สามารถถูกปิดซ่อนไว้จากพระองค์ได้
42:3 ‘ใครเป็นผู้ที่ซ่อนคำปรึกษาไว้โดยปราศจากความรู้’ เพราะฉะนั้น ข้าพระองค์จึงได้กล่าวถึงสิ่งที่ข้าพระองค์ไม่ได้เข้าใจเลย สิ่งต่าง ๆ ที่ประหลาดเกินไปสำหรับข้าพระองค์ ซึ่งข้าพระองค์ไม่เคยรู้เลย
42:4 ‘ขอทรงฟังเถิด ข้าพระองค์ขอร้องพระองค์ และข้าพระองค์จะพูด ข้าพระองค์จะทูลถามพระองค์ และขอพระองค์ทรงประกาศแก่ข้าพระองค์เถิด’
42:5 ข้าพระองค์เคยได้ยินถึงพระองค์ด้วยหู แต่บัดนี้ตาของข้าพระองค์เห็นพระองค์แล้ว
42:6 ฉะนั้นข้าพระองค์จึงเกลียดชังตัวเอง และกลับใจอยู่ในผงคลีและขี้เถ้า”

ความมั่งคั่งของโยบกลับมาสู่ท่านอีก
42:7 และต่อมา หลังจากพระเยโฮวาห์ตรัสพระวจนะเหล่านี้แก่โยบแล้ว พระเยโฮวาห์ตรัสกับเอลีฟัสชาวเทมานว่า “ความพิโรธของเราพลุ่งขึ้นต่อเจ้า และต่อสหายทั้งสองของเจ้า เพราะพวกเจ้าไม่ได้พูดถึงเราอย่างที่ถูกต้อง เหมือนอย่างโยบผู้รับใช้ของเราได้พูด
42:8 เพราะฉะนั้นบัดนี้ เจ้าทั้งหลายจงเอาวัวหนุ่มเจ็ดตัว และแกะตัวผู้เจ็ดตัว และไปหาโยบผู้รับใช้ของเรา และถวายเครื่องเผาบูชาสำหรับพวกเจ้า และโยบผู้รับใช้ของเราจะอธิษฐานเพื่อพวกเจ้า เพราะเราจะยอมรับเขา เกรงว่าเรากระทำกับเจ้าทั้งหลายตามความโง่ของพวกเจ้า เพราะเจ้าทั้งหลายไม่ได้พูดถึงเราอย่างที่ถูกต้อง เหมือนอย่างโยบผู้รับใช้ของเรา”
42:9 ดังนั้น เอลีฟัสชาวเทมาน และบิลดัดคนชูอาห์ และโศฟาร์ชาวนาอามาห์ จึงไปและกระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาพวกเขา และพระเยโฮวาห์ทรงยอมรับโยบด้วย
42:10 และพระเยโฮวาห์ทรงให้โยบกลับสู่สภาพเดิม เมื่อท่านอธิษฐานเผื่อเหล่ามิตรสหายของท่านแล้ว พระเยโฮวาห์ประทานให้โยบมีมากเป็นสองเท่าของสิ่งของที่ท่านเคยมีอยู่แต่ก่อนด้วย
42:11 แล้วบรรดาพี่น้องชายหญิงของท่าน และบรรดาผู้ที่รู้จักท่านมาก่อนได้มาหาท่าน และรับประทานอาหารพร้อมกับท่านในบ้านของท่าน และเขาทั้งหลายคร่ำครวญถึงท่านและปลอบประโลมท่าน ด้วยเรื่องเหตุร้ายทั้งสิ้นซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงนำมาเหนือท่าน ทุกคนให้เงินแผ่นหนึ่งแก่ท่านด้วย และทุกคนให้ตุ้มหูทองคำอันหนึ่ง
42:12 ดังนั้น พระเยโฮวาห์จึงทรงอวยพรชีวิตบั้นปลายของโยบมากยิ่งกว่าตอนต้นของท่าน ด้วยว่าท่านมีแกะหนึ่งหมื่นสี่พันตัว อูฐหกพันตัว วัวตัวผู้หนึ่งพันคู่ และลาตัวเมียหนึ่งพันตัว
42:13 ท่านมีบุตรชายเจ็ดคน และบุตรสาวสามคนด้วย
42:14 และท่านเรียกชื่อของคนแรกว่า เยมีมาห์ และชื่อของคนที่สอง เคสิยาห์ และชื่อของคนที่สาม เคเรนหัปปุค
42:15 และในแผ่นดินนั้นทั้งสิ้นไม่มีหญิงใดงดงามเท่ากับบรรดาบุตรสาวของโยบ และบิดาของพวกเธอได้ให้มรดกแก่พวกเธอท่ามกลางพวกพี่น้องของพวกเธอ
42:16 ต่อจากนี้ไป โยบมีชีวิตอยู่อีกหนึ่งร้อยสี่สิบปี และได้เห็นบรรดาบุตรชายของท่าน และหลานเหลนของท่านถึงสี่ชั่วอายุคน
42:17 แล้วโยบก็สิ้นชีวิต เป็นคนชรา และแก่หง่อมมาก

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope