กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เอสรา 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

รายชื่อเพื่อนร่วมงานของเอสรา
8:1 ต่อไปนี้เป็นพวกหัวหน้าของบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย และนี่เป็นลำดับวงศ์ตระกูลของบรรดาผู้ที่ขึ้นไปกับข้าพเจ้าจากบาบิโลน ในรัชกาลของกษัตริย์อารทาเซอร์ซีส คือ
8:2 จากลูกหลานของฟีเนหัส เกอร์โชม จากลูกหลานของอิธามาร์ ดานิเอล จากลูกหลานของดาวิด ฮัทธัช
8:3 จากลูกหลานของเชคานิยาห์ จากลูกหลานของปาโรช เศคาริยาห์ และพร้อมกับท่านมีผู้ชายที่ขึ้นทะเบียน ลำดับวงศ์ตระกูลไว้เป็นจำนวนหนึ่งร้อยห้าสิบคน
8:4 จากลูกหลานของปาหัทโมอับ เอลีโอนัย บุตรชายของเศ-ราหิยาห์ และพร้อมกับท่านมีผู้ชายสองร้อยคน
8:5 จากลูกหลานของเชคานิยาห์ บุตรชายของยาฮาซีเอล และพร้อมกับท่านมีผู้ชายสามร้อยคน
8:6 จากลูกหลานของอาดีนด้วย เอเบด บุตรชายของโยนาธาน และพร้อมกับท่านมีผู้ชายห้าสิบคน
8:7 และจากลูกหลานของเอลาม เยชายาห์ บุตรชายของอาธาลิยาห์ และพร้อมกับท่านมีผู้ชายเจ็ดสิบคน
8:8 และจากลูกหลานของเชฟาทิยาห์ เศบาดิยาห์ บุตรชายของมีคาเอล และพร้อมกับท่านมีผู้ชายแปดสิบคน
8:9 จากลูกหลานของโยอาบ โอบาดีห์ บุตรชายของเยฮีเอล และพร้อมกับท่านมีผู้ชายสองร้อยสิบแปดคน
8:10 และจากลูกหลานของเชโลมิท บุตรชายของโยสิฟียาห์ และพร้อมกับท่านมีผู้ชายหนึ่งร้อยหกสิบคน
8:11 และจากลูกหลานของเบบัย เศคาริยาห์ บุตรชายของเบบัย และพร้อมกับท่านมีผู้ชายยี่สิบแปดคน
8:12 และจากลูกหลานของอัสกาด โยฮานัน บุตรชายของฮักคาทาน และพร้อมกับท่านมีผู้ชายหนึ่งร้อยสิบคน
8:13 และจากลูกหลานที่มาทีหลังของอาโดนีคัม ชื่อของพวกเขาคือ เอลีเฟเลท เยอีเอลและเชไมอาห์ และพร้อมกับพวกเขามีผู้ชายหกสิบคน
8:14 จากลูกหลานของบิกวัยด้วย อุธัยและศับบูด และพร้อมกับเขาทั้งสองมีผู้ชายเจ็ดสิบคน

เอสราต้องการให้มีคนเลวีและคนใช้ประจำพระวิหารมากขึ้น
8:15 และข้าพเจ้าได้รวบรวมเขาทั้งหลายเข้ามายังแม่น้ำที่ไหลไปสู่อาหะวา และที่นั่นข้าพเจ้าทั้งหลายอาศัยอยู่ในเต็นท์เป็นเวลาสามวัน และข้าพเจ้าได้สำรวจดูประชากรและพวกปุโรหิต และไม่พบลูกหลานของเลวีที่นั่นเลย
8:16 แล้วข้าพเจ้าจึงส่งไปเรียกเอลีเอเซอร์ อารีเอล เชไมอาห์ เอลนาธัน ยารีบ เอลนาธัน นาธัน เศคาริยาห์ และเมชุลลาม บุคคลชั้นหัวหน้า และเรียกโยยาริบและเอลนาธันด้วย ผู้เป็นคนมีความเข้าใจ
8:17 และข้าพเจ้าส่งเขาทั้งหลายพร้อมกับคำสั่งไปยังอิดโด บุคคลชั้นหัวหน้าในสถานที่ที่ชื่อคาสิเฟีย และข้าพเจ้าบอกพวกเขาว่า พวกเขาควรจะกล่าวอะไรแก่อิดโด และแก่พี่น้องของท่านผู้เป็นคนใช้ประจำพระวิหาร ณ สถานที่ที่ชื่อคาสิเฟีย ว่าเขาทั้งหลายควรส่งพวกผู้ปรนนิบัติสำหรับพระนิเวศน์ของพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายมายังพวกข้าพเจ้า
8:18 และโดยพระหัตถ์อันทรงพระคุณของพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายที่อยู่กับพวกข้าพเจ้า เขาทั้งหลายได้นำคนที่มีความเข้าใจคนหนึ่งมาให้พวกข้าพเจ้า จากลูกหลานของมาห์ลี บุตรชายของเลวี ผู้เป็นบุตรชายของอิสราเอล และเชเรบิยาห์ พร้อมกับพวกบุตรชายและพี่น้องของท่าน รวมสิบแปดคน
8:19 ทั้งฮาชาบิยาห์และพร้อมกับท่าน เยชายาห์ จากลูกหลานของเมรารี พี่น้องของท่านและบุตรชายทั้งหลายของพวกเขา รวมยี่สิบคน
8:20 จากพวกคนใช้ประจำพระวิหารด้วย ผู้ซึ่งดาวิดและพวกประมุขได้แต่งตั้งไว้สำหรับการปรนนิบัติคนเลวี มีคนใช้ประจำพระวิหารสองร้อยยี่สิบคน บุคคลเหล่านี้ทั้งสิ้นมีชื่อระบุไว้

การอดอาหารที่แม่น้ำอาหะวา
8:21 แล้วข้าพเจ้าก็ประกาศให้อดอาหารที่นั่น คือที่แม่น้ำอาหะวา เพื่อข้าพเจ้าทั้งหลายจะได้ถ่อมตัวลงต่อพระพักตร์ของพระเจ้าของพวกข้าพเจ้า เพื่อจะทูลขอหนทางอันถูกต้องจากพระองค์ สำหรับข้าพเจ้าทั้งหลาย สำหรับเด็กเล็ก ๆ ของพวกข้าพเจ้า และสำหรับข้าวของทั้งสิ้นของข้าพเจ้าทั้งหลาย
8:22 เพราะข้าพเจ้าละอายที่จะทูลขอกองทหารและทหารม้าจากกษัตริย์เพื่อช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายต่อสู้กับศัตรูตามทาง ด้วยว่าพวกข้าพเจ้าได้กราบทูลกษัตริย์แล้วว่า “พระหัตถ์ของพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายสถิตอยู่กับบรรดาผู้ที่แสวงหาพระองค์เพื่อให้เกิดผลอันดี แต่ฤทธานุภาพและพระพิโรธของพระองค์ต่อสู้คนทั้งสิ้นที่ละทิ้งพระองค์”
8:23 ดังนั้น ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงอดอาหารและวิงวอนพระเจ้าของพวกข้าพเจ้าเพื่อเรื่องนี้ และพระองค์ทรงสดับฟังเสียงร้องทูลของข้าพเจ้าทั้งหลาย

ทรัพย์สมบัติมอบไว้แก่ปุโรหิตสิบสองคน
8:24 แล้วข้าพเจ้าได้แยกปุโรหิตใหญ่ออกสิบสองคนคือ เชเรบิยาห์ ฮาชาบิยาห์ และพี่น้องสิบคนของเขาทั้งหลายพร้อมกับพวกเขา
8:25 และได้ชั่งให้แก่พวกเขาคือ เงิน ทองคำ และภาชนะต่าง ๆ คือเครื่องบูชาสำหรับพระนิเวศน์ของพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย ซึ่งกษัตริย์ พวกที่ปรึกษาและพวกเจ้านายของพระองค์ และคนอิสราเอลทั้งปวงที่นั่นได้ถวายไว้
8:26 ยิ่งกว่านั้น ข้าพเจ้าได้ชั่งใส่มือของเขาทั้งหลายเป็นเงินหกร้อยห้าสิบตะลันต์ และภาชนะที่ทำด้วยเงินมีค่าหนึ่งร้อยตะลันต์ และทองคำหนึ่งร้อยตะลันต์
8:27 ชามอ่างทองคำยี่สิบใบด้วย มีค่าหนึ่งพันดาริค และภาชนะทองแดงเนื้อละเอียดสุกใสสองใบ มีค่าเท่ากับทองคำ
8:28 และข้าพเจ้าบอกพวกเขาว่า “ท่านทั้งหลายบริสุทธิ์ต่อพระเยโฮวาห์ และบรรดาภาชนะก็บริสุทธิ์ด้วย และเงินกับทองคำเป็นเครื่องบูชาที่ถวายด้วยความสมัครใจแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกท่าน
8:29 ท่านทั้งหลายจงเฝ้าและดูแลสิ่งเหล่านั้นไว้ จนกว่าพวกท่านชั่งสิ่งเหล่านั้นต่อหน้าพวกปุโรหิตใหญ่ คนเลวีและหัวหน้าของบรรพบุรุษอิสราเอลที่เยรูซาเล็ม ในห้องเหล่านั้นแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์”
8:30 ดังนั้น พวกปุโรหิตและคนเลวีจึงชั่งเงิน ทองคำและภาชนะต่าง ๆ เพื่อนำสิ่งเหล่านั้นไปยังเยรูซาเล็ม ยังพระนิเวศน์ของพระเจ้าของพวกข้าพเจ้า

เอสราถึงเยรูซาเล็ม
8:31 แล้วข้าพเจ้าทั้งหลายก็ออกเดินทางจากแม่น้ำอาหะวาในวันที่สิบสองของเดือนต้น เพื่อไปยังเยรูซาเล็ม และพระหัตถ์ของพระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลายสถิตอยู่กับพวกข้าพเจ้า และพระองค์ได้ทรงช่วยข้าพเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากมือของศัตรูและจากพวกซุ่มคอยอยู่ตามทาง
8:32 และข้าพเจ้าทั้งหลายมาถึงเยรูซาเล็มและอาศัยอยู่ที่นั่นเป็นเวลาสามวัน
8:33 บัดนี้ ในวันที่สี่ได้ชั่งเงิน ทองคำและภาชนะต่าง ๆ ภายในพระนิเวศน์ของพระเจ้าของพวกข้าพเจ้า โดยมือของเมเรโมทบุตรชายของอุรีอาห์ผู้เป็นปุโรหิต และพร้อมกับเขาคือ เอเลอาซาร์ บุตรชายของฟีเนหัส และพร้อมกับพวกเขาคือ โยซาบาด บุตรชายของเยชูอา และโนอัดยาห์บุตรชายของบินนุย คนเหล่านี้เป็นคนเลวี
8:34 ได้นับและชั่งทั้งหมด และในเวลานั้นได้บันทึกน้ำหนักของทุกสิ่งไว้
8:35 บรรดาลูกหลานของพวกที่ได้ถูกกวาดไปเป็นเชลยด้วย ซึ่งกลับมาจากการเป็นเชลย ได้ถวายบรรดาเครื่องเผาบูชาแด่พระเจ้าแห่งอิสราเอล มีวัวหนุ่มสิบสองตัวสำหรับพวกอิสราเอลทั้งปวง แกะตัวผู้เก้าสิบหกตัว ลูกแกะเจ็ดสิบเจ็ดตัว แพะตัวผู้สิบสองตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป ทั้งสิ้นนี้เป็นเครื่องเผาบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์

พวกเขามอบพระราชโองการให้แก่ผู้ว่าราชการมณฑล
8:36 และเขาทั้งหลายได้มอบพระราชโองการของกษัตริย์ให้แก่บรรดาสมุหเทศาภิบาลของกษัตริย์ และแก่ผู้ว่าราชการมณฑลฟากแม่น้ำข้างนี้ และท่านเหล่านี้ได้ช่วยเหลือประชากรและพระนิเวศน์ของพระเจ้า

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope