กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เอสรา 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

เอสรากับเพื่อน ๆ ไปยังเยรูซาเล็ม
7:1 บัดนี้ ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้ ในรัชกาลของอารทาเซอร์ซีส กษัตริย์แห่งเปอร์เซีย เอสราบุตรชายของเสไรอาห์ ผู้เป็นบุตรชายของอาซาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของฮิลคียาห์
7:2 ผู้เป็นบุตรชายของชัลลูม ผู้เป็นบุตรชายของศาโดก ผู้เป็นบุตรชายของอาหิทูบ
7:3 ผู้เป็นบุตรชายของอามาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของอาซาริยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของเมราโยท
7:4 ผู้เป็นบุตรชายของเศ-ราหิยาห์ ผู้เป็นบุตรชายของอุสซี ผู้เป็นบุตรชายของบุคคี
7:5 ผู้เป็นบุตรชายของอาบีชูวา ผู้เป็นบุตรชายของฟีเนหัส ผู้เป็นบุตรชายของเอเลอาซาร์ ผู้เป็นบุตรชายของอาโรนผู้เป็นปุโรหิตใหญ่
7:6 เอสราคนนี้ได้ขึ้นไปจากบาบิโลน และท่านเป็นธรรมาจารย์ชำนาญในเรื่องพระราชบัญญัติของโมเสส ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลได้ประทานให้ และกษัตริย์ประทานทุกอย่างที่ท่านทูลขอ ตามพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านที่อยู่กับท่าน
7:7 และมีบางคนในชนชาติอิสราเอล ในพวกปุโรหิต คนเลวี พวกนักร้อง พวกคนเฝ้าประตู และพวกคนใช้ประจำพระวิหาร ได้ขึ้นไปถึงเยรูซาเล็ม ในปีที่เจ็ดแห่งรัชกาลของกษัตริย์อารทาเซอร์ซีส
7:8 และท่านมาถึงเยรูซาเล็มในเดือนที่ห้า ซึ่งเป็นปีที่เจ็ดแห่งรัชกาลของกษัตริย์
7:9 เพราะในวันที่หนึ่งของเดือนที่หนึ่งท่านได้เริ่มขึ้นไปจากบาบิโลน และในวันที่หนึ่งของเดือนที่ห้าท่านมายังเยรูซาเล็ม ตามพระหัตถ์อันประเสริฐของพระเจ้าของท่านที่อยู่กับท่าน
7:10 เพราะเอสราได้เตรียมจิตใจของท่านที่จะแสวงหาพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ และกระทำตามพระราชบัญญัตินั้น และสอนบรรดากฎเกณฑ์และคำตัดสินต่าง ๆ ในอิสราเอล

อารทาเซอร์ซีสบัญชาให้เอสราได้รับความช่วยเหลือ
7:11 บัดนี้ นี่เป็นสำเนาจดหมายที่กษัตริย์อารทาเซอร์ซีสประทานแก่เอสรา ผู้เป็นปุโรหิต ผู้เป็นธรรมาจารย์ คือธรรมาจารย์คนหนึ่งแห่งบรรดาถ้อยคำของพระบัญญัติต่าง ๆ ของพระเยโฮวาห์ และกฎเกณฑ์ทั้งหลายของพระองค์เพื่ออิสราเอล โดยมีเนื้อความว่า
7:12 “อารทาเซอร์ซีส พระมหากษัตริย์เหนือกษัตริย์ทั้งหลาย ถึงเอสราผู้เป็นปุโรหิต ผู้เป็นธรรมาจารย์คนหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติของพระเจ้าแห่งสวรรค์ ขอให้อยู่เย็นเป็นสุขอย่างสมบูรณ์เถิด เป็นต้น
7:13 เราออกกฤษฎีกาว่า บรรดาคนอิสราเอล พวกปุโรหิตของพระองค์และคนเลวีในราชอาณาจักรของเรา ผู้ซึ่งสมัครใจที่จะขึ้นไปยังเยรูซาเล็ม ก็ให้ไปพร้อมกับเจ้าได้
7:14 เนื่องด้วยกษัตริย์และที่ปรึกษาทั้งเจ็ดของพระองค์ได้ส่งเจ้าไป ให้ถามเกี่ยวกับยูดาห์และเยรูซาเล็ม ตามพระราชบัญญัติของพระเจ้าของเจ้าซึ่งอยู่ในมือของเจ้านั้น
7:15 และให้นำเงินและทองคำซึ่งกษัตริย์และพวกที่ปรึกษาของพระองค์ได้สมัครใจถวายแด่พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ประทับในเยรูซาเล็ม
7:16 ทั้งเงินและทองคำทั้งสิ้นซึ่งเจ้าจะหาได้ทั่วตลอดมณฑลแห่งบาบิโลน พร้อมกับเครื่องบูชาที่ถวายด้วยความสมัครใจของประชากรและของพวกปุโรหิต ที่เต็มใจถวายสำหรับพระนิเวศน์ของพระเจ้าของพวกเขา ซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็ม
7:17 เพื่อเจ้าจะซื้ออย่างรวดเร็วด้วยเงินนี้คือ บรรดาวัวตัวผู้ แกะตัวผู้และลูกแกะ พร้อมกับเครื่องธัญญบูชาที่ถวายคู่กัน และเครื่องดื่มบูชาที่ถวายคู่กัน และจงถวายสิ่งเหล่านี้บนแท่นบูชาของพระนิเวศน์ของพระเจ้าของพวกเจ้าซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็ม
7:18 และสิ่งใดก็ตามที่เจ้าและพี่น้องของเจ้าเห็นดีที่จะทำกับเงินและทองคำที่เหลืออยู่นั้น ก็จงกระทำเถิด ตามพระประสงค์ของพระเจ้าของเจ้าทั้งหลาย
7:19 ภาชนะต่าง ๆ เช่นกันซึ่งได้มอบให้เจ้าสำหรับการปรนนิบัติในพระนิเวศน์ของพระเจ้าของเจ้า เจ้าจงมอบถวายไว้ต่อพระพักตร์ของพระเจ้าแห่งเยรูซาเล็ม
7:20 และยิ่งกว่านั้น สิ่งใดก็ตามซึ่งจะเป็นที่ต้องการสำหรับพระนิเวศน์ของพระเจ้าของเจ้า ซึ่งเจ้าจะมีโอกาสจัดหานั้น จงจัดหาสิ่งเหล่านั้นจากพระคลังของกษัตริย์
7:21 และเรา คือตัวเรา กษัตริย์อารทาเซอร์ซีส ได้ออกกฤษฎีกาไปยังบรรดานายคลังฟากแม่น้ำข้างโน้นว่า สิ่งใด ๆ ที่เอสราผู้เป็นปุโรหิต ผู้เป็นธรรมาจารย์แห่งพระราชบัญญัติของพระเจ้าแห่งสวรรค์ต้องการจากพวกเจ้า จงกระทำให้เขาด้วยความรวดเร็ว
7:22 ถึงจำนวนเงินหนึ่งร้อยตะลันต์ ข้าวสาลีถึงหนึ่งร้อยโคระ น้ำองุ่นหนึ่งร้อยบัท น้ำมันหนึ่งร้อยบัท และเกลือไม่จำกัดจำนวนว่าเท่าไร
7:23 สิ่งใดก็ตามที่พระเจ้าแห่งสวรรค์ทรงบัญชา ก็จงกระทำให้อย่างขยันขันแข็งสำหรับพระนิเวศน์ของพระเจ้าแห่งสวรรค์ เพราะว่าเหตุใดจะต้องให้พระพิโรธของพระองค์มีต่อราชอาณาจักรของกษัตริย์และโอรสทั้งหลายของพระองค์เล่า
7:24 เราขอแจ้งแก่เจ้าทั้งหลายด้วยว่า สำหรับพวกปุโรหิต คนเลวี พวกนักร้อง พวกคนเฝ้าประตู พวกคนใช้ประจำพระวิหาร หรือพวกผู้ปรนนิบัติแห่งพระนิเวศน์นี้ของพระเจ้า ไม่เป็นการถูกต้องตามกฎหมายที่จะเรียกเอาบรรณาการ ค่าธรรมเนียม หรือภาษีจากคนหนึ่งคนใดในพวกเขา
7:25 และตัวเจ้า เอสรา ตามพระสติปัญญาของพระเจ้าของเจ้าซึ่งอยู่ในมือของเจ้า จงแต่งตั้งพวกผู้ปกครองและพวกผู้พิพากษา ซึ่งจะพิพากษาประชากรทั้งปวงที่อยู่ฟากแม่น้ำข้างโน้น คือทุกคนที่รู้บรรดาพระราชบัญญัติของพระเจ้าของเจ้า และเจ้าทั้งหลายจงสอนคนเหล่านั้นที่ไม่รู้พระราชบัญญัติเหล่านั้น
7:26 และผู้ใดก็ตามที่จะไม่เชื่อฟังพระราชบัญญัติของพระเจ้าของเจ้า และกฎหมายของกษัตริย์ ก็ให้พิพากษาลงโทษเขาอย่างรวดเร็ว ไม่ว่าจะเป็นโทษถึงตาย หรือถึงการเนรเทศ หรือถึงการยึดทรัพย์สิ่งของ หรือถึงการจำขังก็ได้”

เอสราขอบพระคุณพระเจ้า
7:27 สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของข้าพเจ้าทั้งหลาย ผู้ได้ทรงดลพระทัยของกษัตริย์เช่นนี้ เพื่อให้เสริมความงามแก่พระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็ม
7:28 และได้ทรงบันดาลให้ข้าพเจ้ามีความเมตตาต่อพระพักตร์ของกษัตริย์ ต่อหน้าพวกที่ปรึกษาของพระองค์ และต่อหน้าพวกเจ้านายผู้ทรงอำนาจของกษัตริย์ และข้าพเจ้าก็เข้มแข็งขึ้น เพราะพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าสถิตอยู่กับข้าพเจ้า และข้าพเจ้าได้รวบรวมบุคคลชั้นผู้นำจากคนอิสราเอลให้ขึ้นไปพร้อมกับข้าพเจ้า

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope