กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เอสรา 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

ดาริอัสทรงรับรองกฤษฎีกาของไซรัส
6:1 แล้วกษัตริย์ดาริอัสทรงออกกฤษฎีกาและทรงให้ค้นดูในหอเก็บหนังสือซึ่งเป็นที่ราชทรัพย์สะสมไว้ในบาบิโลน
6:2 และได้พบหนังสือม้วนหนึ่งที่อาคเมตาห์ในพระราชวังซึ่งอยู่ในมณฑลของคนมีเดีย และมีข้อความเขียนอยู่ในหนังสือม้วนนั้นดังต่อไปนี้
6:3 “ในปีต้นแห่งรัชกาลของกษัตริย์ไซรัส กษัตริย์ไซรัสองค์นี้ได้ทรงออกกฤษฎีกาเรื่องพระนิเวศน์ของพระเจ้าที่เยรูซาเล็มว่า ‘ให้สร้างพระนิเวศน์นั้นขึ้นมา คือสถานที่ซึ่งเขาทั้งหลายได้ถวายบรรดาเครื่องสัตวบูชา และให้ลงรากของพระนิเวศน์นั้นอย่างมั่นคง ให้พระนิเวศน์สูงหกสิบศอกและให้พระนิเวศน์กว้างหกสิบศอก
6:4 ให้ก่อด้วยหินใหญ่ทับกันเป็นสามชั้นและทับด้วยไม้ใหม่อีกชั้นหนึ่ง และให้เสียเงินค่าก่อสร้างจากคลังแห่งพระราชวังของกษัตริย์
6:5 และภาชนะทองคำและเงินแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้าด้วย ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์ได้ทรงนำออกมาจากพระวิหารที่อยู่ในเยรูซาเล็ม และนำมาไว้ที่บาบิโลนนั้น ให้คืนเสียและให้นำกลับไปยังพระวิหารซึ่งอยู่ที่เยรูซาเล็ม ไว้ตามที่ของสิ่งนั้น ๆ และจงเก็บสิ่งเหล่านั้นไว้ในพระนิเวศน์ของพระเจ้า’
6:6 เพราะฉะนั้นบัดนี้ ทัทเธนัยผู้ว่าราชการมณฑลฟากแม่น้ำข้างโน้น เชธาร์โบเซนัย และภาคีของพวกท่าน คือคนอาฟอาร์เซคาซึ่งอยู่ฟากแม่น้ำข้างโน้น ท่านทั้งหลายจงอยู่ห่างไปจากที่นั่นเถิด
6:7 จงให้งานสร้างพระนิเวศน์ของพระเจ้าหลังนี้ดำเนินไปเถิด ให้ผู้ว่าราชการของพวกยิว และบรรดาพวกผู้อาวุโสของพวกยิวสร้างพระนิเวศน์ของพระเจ้านี้ในที่ของพระองค์
6:8 ยิ่งกว่านั้น เราออกกฤษฎีกาเกี่ยวกับสิ่งที่ท่านทั้งหลายจงกระทำต่อพวกผู้อาวุโสของพวกยิวสำหรับการสร้างพระนิเวศน์ของพระเจ้าหลังนี้ นั่นคือ จงเอาเงินจากราชทรัพย์ คือบรรณาการของมณฑลฟากแม่น้ำข้างโน้น ชำระเป็นค่าใช้จ่ายต่าง ๆ แก่คนเหล่านี้ เพื่อพวกเขาจะไม่ถูกหยุดยั้ง
6:9 และสิ่งใด ๆ ที่เขาทั้งหลายต้องการ ทั้งบรรดาวัวหนุ่ม แกะตัวผู้ และลูกแกะสำหรับเครื่องเผาบูชาถวายแด่พระเจ้าแห่งสวรรค์ ทั้งข้าวสาลี เกลือ น้ำองุ่น และน้ำมัน ตามที่พวกปุโรหิตซึ่งอยู่ที่เยรูซาเล็มกำหนดไว้ ให้มอบแก่พวกเขาเป็นวัน ๆ ไปอย่าได้ขาด
6:10 เพื่อเขาทั้งหลายจะได้ถวายเครื่องสัตวบูชา อันเป็นกลิ่นที่พอพระทัยแด่พระเจ้าแห่งสวรรค์ และให้อธิษฐานเพื่อชีวิตของกษัตริย์และบรรดาโอรสของพระองค์
6:11 และเราออกกฤษฎีกาแล้วด้วยว่า ผู้ใดก็ตามที่จะเปลี่ยนแปลงคำประกาศนี้ ก็ให้ดึงไม้ใหญ่อันหนึ่งออกเสียจากบ้านของเขา และเมื่อตั้งไว้แล้ว จงให้เขาถูกแขวนไว้บนไม้นั้น และให้บ้านของเขาถูกทำเป็นกองขยะเพราะเรื่องนี้
6:12 และขอพระเจ้าผู้ได้ทรงกระทำให้พระนามของพระองค์สถิตอยู่ที่นั่นทรงคว่ำกษัตริย์และประชาชาติทั้งปวงที่จะยื่นมือของตนออกเปลี่ยนแปลงและทำลายพระนิเวศน์หลังนี้ของพระเจ้าซึ่งอยู่ที่เยรูซาเล็ม ข้าพเจ้าดาริอัสออกกฤษฎีกานี้แล้ว ขอให้กระทำกันด้วยความรวดเร็ว”
6:13 แล้วทัทเธนัยผู้ว่าราชการมณฑลฟากแม่น้ำข้างนี้ เชธาร์โบเซนัย และภาคีของพวกท่านได้กระทำตามพระดำรัสซึ่งกษัตริย์ดาริอัสได้ทรงบัญชามา แล้วเขาทั้งหลายกระทำกันด้วยความรวดเร็ว
6:14 และพวกผู้อาวุโสของพวกยิวก็ได้ทำการก่อสร้าง และเขาทั้งหลายจำเริญโดยการพยากรณ์ของฮักกัยผู้พยากรณ์ และเศคาริยาห์บุตรชายของอิดโด และพวกเขาทำการก่อสร้าง และเสร็จสิ้นการก่อสร้างนั้น ตามพระบัญชาของพระเจ้าแห่งอิสราเอล และตามคำบัญชาของไซรัสและดาริอัสและอารทาเซอร์ซีสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย

พระวิหารได้สำเร็จและมอบถวายแด่พระเจ้า
6:15 และพระนิเวศน์นี้ได้สำเร็จในวันที่สามของเดือนอาดาร์ ซึ่งอยู่ในปีที่หกแห่งรัชกาลของกษัตริย์ดาริอัส
6:16 และชนชาติอิสราเอล พวกปุโรหิตและคนเลวี และลูกหลานของพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยที่เหลืออยู่ ได้ฉลองการมอบถวายพระนิเวศน์ของพระเจ้านี้ด้วยความชื่นบาน
6:17 และถวาย ณ การมอบถวายพระนิเวศน์ของพระเจ้านี้ วัวตัวผู้หนึ่งร้อยตัว แกะตัวผู้สองร้อยตัว ลูกแกะสี่ร้อยตัว และสำหรับเครื่องบูชาไถ่บาปเพื่ออิสราเอลทั้งปวงนั้น มีแพะตัวผู้สิบสองตัว ตามจำนวนเผ่าของอิสราเอล
6:18 และเขาทั้งหลายตั้งปุโรหิตไว้ในกองเวรของพวกเขา และคนเลวีในกองเวรของพวกเขา สำหรับการปรนนิบัติพระเจ้าซึ่งอยู่ที่เยรูซาเล็ม ตามที่มีเขียนไว้ในหนังสือของโมเสส

การถือเทศกาลปัสกาอีก
6:19 และลูกหลานของพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยได้ถือเทศกาลปัสกาในวันที่สิบสี่ของเดือนที่หนึ่ง
6:20 เพราะพวกปุโรหิตและคนเลวีได้ชำระตนด้วยกัน ทุกคนในพวกเขาก็บริสุทธิ์ และฆ่าแกะปัสกาสำหรับลูกหลานของพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยทั้งหมด และสำหรับพวกพี่น้องที่เป็นปุโรหิต และสำหรับตัวเขาทั้งหลายเอง
6:21 และชนชาติอิสราเอลผู้ได้กลับมาจากการถูกกวาดไปเป็นเชลย และทุกคนที่ได้แยกตัวออกจากการมลทินของบรรดาประชาชาติแห่งแผ่นดินนั้นมาสมทบกับพวกเขา เพื่อจะแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลก็ได้รับประทาน
6:22 และได้ถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อเป็นเวลาเจ็ดวันด้วยความชื่นบาน เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำให้เขาทั้งหลายชื่นบาน และทรงหันพระทัยของกษัตริย์แห่งอัสซีเรียมาหาพวกเขา เพื่อเสริมกำลังมือของเขาทั้งหลายในงานสร้างพระนิเวศน์ของพระเจ้า พระเจ้าแห่งอิสราเอล

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope