กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เอสรา 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

ฮักกัยและเศคาริยาห์หนุนใจประชากรให้ทำการก่อสร้างต่อไป
5:1 แล้วพวกผู้พยากรณ์คือ ฮักกัยผู้พยากรณ์ และเศคาริยาห์บุตรชายของอิดโด ได้พยากรณ์แก่พวกยิวผู้อยู่ในยูดาห์และเยรูซาเล็มในพระนามของพระเจ้าแห่งอิสราเอล คือแก่พวกเขา
5:2 แล้วเศรุบบาเบลบุตรชายของเชอัลทิเอล และเยชูอาบุตรชายของโยซาดัก ได้ลุกขึ้นตั้งต้นสร้างพระนิเวศน์ของพระเจ้าซึ่งอยู่ที่เยรูซาเล็ม และพร้อมกับพวกท่านคือ พวกผู้พยากรณ์ของพระเจ้าที่ช่วยเหลือพวกท่าน
5:3 ในเวลาเดียวกันนั้น ทัทเธนัย ผู้ว่าราชการมณฑลฟากแม่น้ำข้างนี้ และเชธาร์โบเซนัย และคณะของพวกเขาได้มาหาพวกท่าน และพูดกับพวกท่านดังนี้ว่า “ผู้ใดได้ให้คำสั่งแก่พวกท่าน ให้สร้างพระนิเวศน์และกำแพงนี้จนสำเร็จ”
5:4 แล้วเราทั้งหลายพูดกับพวกเขาอย่างนี้ด้วยว่า “ผู้ที่กำลังสร้างตึกนี้นั้นมีชื่อใครบ้าง”
5:5 แต่พระเนตรของพระเจ้าของเขาทั้งหลายอยู่เหนือพวกผู้อาวุโสของพวกยิว เพื่อพวกเขาจะไม่สามารถยับยั้งพวกท่าน จนกว่าเรื่องนี้จะทราบถึงดาริอัส และหลังจากนั้นพวกท่านได้ส่งคำตอบกลับไปทางจดหมายเกี่ยวกับเรื่องนี้
5:6 สำเนาจดหมายซึ่งทัทเธนัยผู้ว่าราชการมณฑลฟากแม่น้ำข้างนี้ และเชธาร์โบเซนัย และคณะของพวกเขาคือคนอาฟอาร์เซคาซึ่งอยู่ฟากแม่น้ำข้างนี้ ส่งไปทูลกษัตริย์ดาริอัส

พวกศัตรูเขียนถึงกษัตริย์ดาริอัส
5:7 พวกเขาได้ส่งจดหมายถึงพระองค์ ซึ่งมีข้อความต่อไปนี้ “กราบทูลกษัตริย์ดาริอัส ขอทรงพระเจริญ
5:8 ขอกษัตริย์ทรงทราบว่า ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ไปยังมณฑลยูดาห์ ถึงพระนิเวศน์ของพระเจ้าใหญ่ยิ่ง ซึ่งกำลังสร้างขึ้นด้วยก้อนหินใหญ่ และวางไม้ไว้บนผนัง และงานนี้ได้ดำเนินไปอย่างรวดเร็วและเจริญขึ้นในมือของพวกเขา
5:9 แล้วข้าพระองค์ทั้งหลายได้ถามพวกผู้อาวุโสเหล่านั้นว่า ‘ผู้ใดได้ให้คำสั่งแก่พวกท่าน ให้สร้างพระนิเวศน์และกำแพงเหล่านี้จนสำเร็จ’
5:10 ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ถามชื่อของพวกเขาด้วย เพื่อรับรองต่อพระองค์ เพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจะได้เขียนชื่อของบุคคลเหล่านั้นที่เป็นหัวหน้าของพวกเขาลงไว้
5:11 และเขาทั้งหลายได้ให้คำตอบแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายดังนี้ว่า ‘พวกเราเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าแห่งสวรรค์และแผ่นดินโลก และกำลังสร้างพระนิเวศน์ซึ่งได้สร้างมาหลายปีแล้วขึ้น ซึ่งกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ของอิสราเอลองค์หนึ่งได้ทรงสร้างและตั้งไว้
5:12 แต่หลังจากบรรพบุรุษของพวกเราได้ยั่วยุให้พระเจ้าแห่งสวรรค์ทรงกริ้ว พระองค์ได้ทรงมอบท่านเหล่านั้นไว้ในพระหัตถ์ของเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลน คนเคลเดีย ผู้ได้ทรงทำลายพระนิเวศน์นี้ และทรงกวาดเอาประชากรไปยังบาบิโลน
5:13 แต่ในปีต้นแห่งรัชกาลของไซรัสกษัตริย์แห่งบาบิโลน กษัตริย์ไซรัสองค์นี้ได้ทรงออกกฤษฎีกาให้สร้างพระนิเวศน์หลังนี้ของพระเจ้าขึ้นมา
5:14 และภาชนะทองคำและเงินแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้า ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์ได้ทรงกวาดไปจากพระวิหารซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็มนั้น และทรงนำไปยังวิหารของบาบิโลน สิ่งเหล่านี้กษัตริย์ไซรัสได้ทรงนำออกมาจากวิหารของบาบิโลน และทรงมอบสิ่งเหล่านั้นไว้กับคนหนึ่ง ผู้ซึ่งมีชื่อว่าเชชบัสซาร์ ผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งให้เป็นผู้ว่าราชการมณฑล
5:15 และได้ตรัสกับท่านว่า “จงเอาภาชนะเหล่านี้ไป นำภาชนะเหล่านี้ไปยังพระวิหารซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็ม และจงสร้างพระนิเวศน์ของพระเจ้าขึ้นในที่ของพระองค์”
5:16 แล้วเชชบัสซาร์คนนี้ได้มา และวางรากฐานแห่งพระนิเวศน์ของพระเจ้าซึ่งอยู่ในเยรูซาเล็ม และตั้งแต่เวลานั้นจนบัดนี้ก็กำลังสร้างพระนิเวศน์อยู่และยังไม่สำเร็จ’
5:17 เพราะฉะนั้นบัดนี้ ถ้ากษัตริย์ทรงเห็นดีก็ขอทรงให้ค้นดูในคลังราชทรัพย์ที่อยู่ในบาบิโลน เพื่อดูว่ากษัตริย์ไซรัสได้ทรงออกกฤษฎีกาให้สร้างพระนิเวศน์หลังนี้ของพระเจ้าขึ้นมาที่เยรูซาเล็มหรือไม่ และขอกษัตริย์รับสั่งแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายตามพอพระทัยของพระองค์ในเรื่องนี้”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope