กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เอสรา 2

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

รายการประชากรที่กลับไปยังเยรูซาเล็ม
2:1 ต่อไปนี้เป็นประชากรแห่งมณฑลที่ขึ้นมาจากการเป็นเชลยในพวกที่ได้ถูกกวาดไป ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนได้กวาดเอาไปยังบาบิโลน และกลับมายังกรุงเยรูซาเล็มและยูดาห์ ทุกคนมายังนครของตน
2:2 ผู้ซึ่งมากับเศรุบบาเบล ได้แก่ เยชูอา เนหะมีย์ เสไรอาห์ เรเอไลยาห์ โมรเดคัย บิลชาน มิสปาร์ บิกวัย เรฮูม และบาอานาห์ จำนวนผู้ชายของคนอิสราเอล มีดังนี้
2:3 ลูกหลานของปาโรช สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองคน
2:4 ลูกหลานของเชฟาทิยาห์ สามร้อยเจ็ดสิบสองคน
2:5 ลูกหลานของอาราห์ เจ็ดร้อยเจ็ดสิบห้าคน
2:6 ลูกหลานของปาหัทโมอับ จากลูกหลานของเยชูอาและโยอาบ สองพันแปดร้อยสิบสองคน
2:7 ลูกหลานของเอลาม หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่คน
2:8 ลูกหลานของศัทธู เก้าร้อยสี่สิบห้าคน
2:9 ลูกหลานของศักคัย เจ็ดร้อยหกสิบคน
2:10 ลูกหลานของบานี หกร้อยสี่สิบสองคน
2:11 ลูกหลานของเบบัย หกร้อยยี่สิบสามคน
2:12 ลูกหลานของอัสกาด หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบสองคน
2:13 ลูกหลานของอาโดนีคัม หกร้อยหกสิบหกคน
2:14 ลูกหลานของบิกวัย สองพันห้าสิบหกคน
2:15 ลูกหลานของอาดีน สี่ร้อยห้าสิบสี่คน
2:16 ลูกหลานของอาเทอร์ของเฮเซคียาห์ เก้าสิบแปดคน
2:17 ลูกหลานของเบไซ สามร้อยยี่สิบสามคน
2:18 ลูกหลานของโยราห์ หนึ่งร้อยสิบสองคน
2:19 ลูกหลานของฮาชูม สองร้อยยี่สิบสามคน
2:20 ลูกหลานของกิบบาร์ เก้าสิบห้าคน
2:21 ลูกหลานของชาวเบธเลเฮม หนึ่งร้อยยี่สิบสามคน
2:22 ชาวเนโทฟาห์ ห้าสิบหกคน
2:23 ชาวอานาโธท หนึ่งร้อยยี่สิบแปดคน
2:24 ลูกหลานของอัสมาเวท สี่สิบสองคน
2:25 ลูกหลานของชาวคีริยาทอาริม ชาวเคฟีราห์ และชาวเบเอโรท เจ็ดร้อยสี่สิบสามคน
2:26 ลูกหลานของชาวรามาห์ และชาวเกบา หกร้อยยี่สิบเอ็ดคน
2:27 ชาวมิคมาส หนึ่งร้อยยี่สิบสองคน
2:28 ชาวเบธเอลและชาวอัย สองร้อยยี่สิบสามคน
2:29 ลูกหลานของชาวเนโบ ห้าสิบสองคน
2:30 ลูกหลานของชาวมักบีช หนึ่งร้อยห้าสิบหกคน
2:31 ลูกหลานของเอลามอีกคน หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบสี่คน
2:32 ลูกหลานของชาวฮาริม สามร้อยยี่สิบคน
2:33 ลูกหลานของชาวโลด ชาวฮาดิด และชาวโอโน เจ็ดร้อยยี่สิบห้าคน
2:34 ลูกหลานของชาวเยรีโค สามร้อยสี่สิบห้าคน
2:35 ลูกหลานของเสนาอาห์ สามพันหกร้อยสามสิบคน

พวกปุโรหิตที่กลับไป
2:36 พวกปุโรหิตคือ ลูกหลานของเยดายาห์ จากวงศ์วานเยชูอา เก้าร้อยเจ็ดสิบสามคน
2:37 ลูกหลานของอิมเมอร์ หนึ่งพันห้าสิบสองคน
2:38 ลูกหลานของปาชเฮอร์ หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดคน
2:39 ลูกหลานของฮาริม หนึ่งพันสิบเจ็ดคน

พวกคนเลวีที่กลับไป
2:40 คนเลวีคือ ลูกหลานของเยชูอาและขัดมีเอล จากลูกหลานของโฮดาวิยาห์ เจ็ดสิบสี่คน
2:41 พวกนักร้องคือ ลูกหลานของอาสาฟ หนึ่งร้อยยี่สิบแปดคน
2:42 ลูกหลานของคนเฝ้าประตูคือ ลูกหลานของชัลลูม ลูกหลานของอาเทอร์ ลูกหลานของทัลโมน ลูกหลานของอักขูบ ลูกหลานของฮาทิธา และลูกหลานของโชบัย รวมกันทั้งหมดมีหนึ่งร้อยสามสิบเก้าคน
2:43 คนใช้ประจำพระวิหารคือ ลูกหลานของศีหะ ลูกหลานของฮาสูฟา ลูกหลานของทับบาโอท
2:44 ลูกหลานของเคโรส ลูกหลานของสีอาฮา ลูกหลานของพาโดน
2:45 ลูกหลานของเลบานาห์ ลูกหลานของฮากาบาห์ ลูกหลานของอักขูบ
2:46 ลูกหลานของฮากาบ ลูกหลานของชัลมัย ลูกหลานของฮานัน
2:47 ลูกหลานของกิดเดล ลูกหลานของกาฮาร์ ลูกหลานของเรอายาห์
2:48 ลูกหลานของเรซีน ลูกหลานของเนโคดา ลูกหลานของกัสซาม
2:49 ลูกหลานของอุสซาห์ ลูกหลานของปาเสอาห์ ลูกหลานของเบสัย
2:50 ลูกหลานของอัสนาห์ ลูกหลานของเมอูนิม ลูกหลานของเนฟิสิม
2:51 ลูกหลานของบัคบูค ลูกหลานของฮาคูฟา ลูกหลานของฮารฮูร
2:52 ลูกหลานของบัสลูท ลูกหลานของเมหิดา ลูกหลานของฮารชา
2:53 ลูกหลานของบารโขส ลูกหลานของสิเสรา ลูกหลานของเทมาห์
2:54 ลูกหลานของเนซิยาห์ และลูกหลานของฮาทิฟา
2:55 ลูกหลานของพวกผู้รับใช้ของซาโลมอนคือ ลูกหลานของโสทัย ลูกหลานของโสเฟเรท ลูกหลานของเปรุดา
2:56 ลูกหลานของยาอาลาห์ ลูกหลานของดารโคน ลูกหลานของกิดเดล
2:57 ลูกหลานของเชฟาทิยาห์ ลูกหลานของฮัทธิล ลูกหลานของโปเคเรทแห่งซาบาอิม และลูกหลานของอามี
2:58 คนใช้ประจำพระวิหารและลูกหลานของพวกผู้รับใช้ของซาโลมอนทั้งสิ้น เป็นจำนวนสามร้อยเก้าสิบสองคน
2:59 และคนเหล่านี้เป็นผู้ที่ขึ้นมาจากเทลเมลาห์ เทลฮารชา เครูบ อัดดาน และอิมเมอร์ แต่เขาทั้งหลายพิสูจน์ครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของตนและเชื้อสายของตนไม่ได้ ว่าเขาทั้งหลายเป็นคนอิสราเอลหรือไม่
2:60 คือลูกหลานของเดไลยาห์ ลูกหลานของโทบีอาห์ และลูกหลานของเนโคดา เป็นจำนวนหกร้อยห้าสิบสองคน
2:61 และจากลูกหลานของพวกปุโรหิตคือ ลูกหลานของฮาบายาห์ ลูกหลานของโคส และลูกหลานของบารซิลลัย ผู้ได้ภรรยาจากบุตรสาวเหล่านั้นของบารซิลลัยคนกิเลอาด และได้เรียกชื่อตามพวกนาง
2:62 คนเหล่านี้ค้นหาชื่อของตนในทะเบียนของคนที่ลงไว้ในลำดับวงศ์ตระกูล แต่พวกเขาหาไม่พบ เพราะฉะนั้นพวกเขาซึ่งถือว่าเป็นมลทิน จึงถูกตัดออกจากตำแหน่งปุโรหิต
2:63 และผู้ว่าราชการเมืองพูดกับเขาทั้งหลายว่า อย่าให้พวกเขารับประทานอาหารบริสุทธิ์ที่สุด จนกว่าจะมีปุโรหิตที่จะปรึกษากับอูริมและทูมมิมเสียก่อน

จำนวนคนที่กลับไปทั้งหมด
2:64 ชุมนุมชนทั้งหมดรวมกันมี สี่หมื่นสองพันสามร้อยหกสิบคน
2:65 นอกเหนือจากพวกคนใช้ชายหญิงของพวกเขาซึ่งมีอยู่เจ็ดพันสามร้อยสามสิบเจ็ดคน และในท่ามกลางพวกเขามีพวกนักร้องชายหญิงสองร้อยคน

ทรัพย์สินของคนที่กลับไป
2:66 บรรดาม้าของพวกเขามี เจ็ดร้อยสามสิบหกตัว บรรดาล่อของพวกเขามี สองร้อยสี่สิบห้าตัว
2:67 บรรดาอูฐของพวกเขามี สี่ร้อยสามสิบห้าตัว และบรรดาลาของพวกเขามี หกพันเจ็ดร้อยยี่สิบตัว
2:68 และบางคนในพวกหัวหน้าของบรรพบุรุษ เมื่อเขาทั้งหลายมาถึงพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ซึ่งอยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม ได้ถวายตามใจสมัครเพื่อพระนิเวศน์ของพระเจ้า เพื่อจะสร้างพระนิเวศน์ขึ้นในที่ของพระองค์
2:69 เขาทั้งหลายถวายตามกำลังของพวกเขาเข้ากองทรัพย์สำหรับพระราชกิจ เป็นทองคำหกหมื่นหนึ่งพันดาริค เงินห้าพันมาเน และเครื่องแต่งกายของพวกปุโรหิตหนึ่งร้อยตัว
2:70 ดังนั้น พวกปุโรหิต คนเลวี ประชากรบางคน พวกนักร้อง พวกคนเฝ้าประตู และพวกคนใช้ประจำพระวิหาร จึงอาศัยอยู่ในนครต่าง ๆ ของตน และอิสราเอลทั้งปวงอยู่ในนครต่าง ๆ ของพวกเขา

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope