กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เอสรา 1

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

กษัตริย์ไซรัสทรงประกาศให้สร้างพระวิหารของพระเจ้าใหม่
1:1 บัดนี้ ในปีแรกแห่งรัชกาลของไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย เพื่อพระวจนะของพระเยโฮวาห์ทางปากของเยเรมีย์จะสำเร็จ พระเยโฮวาห์ทรงรบเร้าจิตใจของไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซีย จนพระองค์ทรงมีการประกาศทั่วราชอาณาจักรทั้งสิ้นของพระองค์ และบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรลงด้วยว่า
1:2 “ไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียตรัสดังนี้ว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งสวรรค์ได้ประทานบรรดาราชอาณาจักรทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินโลกแก่เราแล้ว และพระองค์ได้ทรงกำชับเราให้สร้างพระนิเวศน์หลังหนึ่งถวายพระองค์ที่กรุงเยรูซาเล็ม ซึ่งอยู่ในยูดาห์
1:3 มีผู้ใดในท่ามกลางท่านทั้งหลายที่เป็นประชากรของพระองค์ ขอพระเจ้าของเขาสถิตอยู่กับเขา และขอให้เขาขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มซึ่งอยู่ในยูดาห์ และสร้างพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล (พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า) ซึ่งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม
1:4 และคนใดก็ตามที่เหลืออยู่ในสถานที่ใด ๆ ไม่ว่าเขาจะอาศัยอยู่ ณ ที่ใด ขอให้ผู้คนซึ่งอยู่ในสถานที่ของเขาช่วยเขาด้วยเงิน ด้วยทองคำ ด้วยข้าวของและสัตว์ นอกเหนือจากเครื่องบูชาที่ถวายด้วยความสมัครใจสำหรับพระนิเวศน์ของพระเจ้าซึ่งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม’”

ผู้ถูกเนรเทศกลับไปยังเยรูซาเล็ม
1:5 แล้วหัวหน้าของบรรพบุรุษแห่งยูดาห์และเบนยามินได้ลุกขึ้น ทั้งพวกปุโรหิตและคนเลวี พร้อมกับทุกคนที่พระเจ้าได้ทรงเร้าจิตใจของพวกเขา เพื่อขึ้นไปสร้างพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ซึ่งอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม
1:6 และทุกคนที่อยู่ใกล้เขาทั้งหลายได้ทำให้มือของพวกเขาเข้มแข็งขึ้นด้วยบรรดาภาชนะเงิน ด้วยทองคำ ด้วยข้าวของและด้วยสัตว์ และด้วยของมีค่า นอกเหนือจากทุกสิ่งที่ถูกถวายด้วยความสมัครใจ
1:7 กษัตริย์ไซรัสก็ทรงนำบรรดาภาชนะแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ออกมาด้วย ซึ่งเนบูคัดเนสซาร์ได้ทรงกวาดมาจากกรุงเยรูซาเล็ม และได้ทรงเก็บไว้ในนิเวศน์ของพระทั้งหลายของพระองค์
1:8 สิ่งเหล่านั้นเองไซรัสกษัตริย์แห่งเปอร์เซียทรงนำออกมาโดยมือของมิทเรดาท สมุหพระคลัง และนับจำนวนส่งไปยังเชชบัสซาร์เจ้านายของยูดาห์
1:9 และนี่เป็นจำนวนของสิ่งเหล่านั้นคือ อ่างทองคำสามสิบใบ อ่างเงินหนึ่งพันใบ มีดยี่สิบเก้าเล่ม
1:10 ชามอ่างทองคำสามสิบใบ ชามอ่างเงินอีกชนิดหนึ่งมีสี่ร้อยสิบใบ และภาชนะอย่างอื่นหนึ่งพันใบ
1:11 ภาชนะที่ทำด้วยทองคำและทำด้วยเงินทั้งสิ้นรวมห้าพันสี่ร้อยใบ สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเชชบัสซาร์ได้นำขึ้นมา พร้อมกับพวกเชลยที่ขึ้นมาจากบาบิโลนถึงกรุงเยรูซาเล็ม

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope