กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศาวดาร 32

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

เซนนาเคอริบมาบุกรุกยูดาห์ (2 พกษ 18:13-19:37; อสย 36:1-22)
32:1 ภายหลังเหตุการณ์เหล่านี้และการสถาปนาขึ้นนั้น เซนนาเคอริบกษัตริย์แห่งอัสซีเรียยกมาและเข้ามายังยูดาห์ และตั้งค่ายล้อมนครต่าง ๆ ที่มีป้อมไว้ และทรงดำริที่จะยึดนครเหล่านั้นไว้สำหรับท่าน
32:2 และเมื่อเฮเซคียาห์ทรงเห็นว่าเซนนาเคอริบยกมา และเห็นว่าท่านตั้งพระทัยที่จะต่อสู้กับกรุงเยรูซาเล็ม
32:3 พระองค์จึงทรงปรึกษากับพวกเจ้านายและบรรดาชายฉกรรจ์ของพระองค์ ที่จะอุดน้ำของน้ำพุทั้งหลายซึ่งอยู่นอกนครเสีย และเขาทั้งหลายได้ช่วยพระองค์
32:4 ดังนั้น มีประชากรเป็นอันมากรวบรวมกันเข้ามา ผู้ซึ่งอุดน้ำพุเหล่านั้นทั้งสิ้นและปิดลำธารซึ่งไหลผ่านเข้ากลางแผ่นดินนั้น โดยพูดว่า “ทำไมจะให้บรรดากษัตริย์แห่งอัสซีเรียยกมาและพบน้ำเป็นอันมากเล่า”
32:5 พระองค์ทรงทำให้ตนเองแข็งแรงขึ้นด้วย และสร้างกำแพงที่พังลงแล้วขึ้นใหม่ทั่วไป และสร้างกำแพงนั้นขึ้นไปถึงหอคอยต่าง ๆ และสร้างกำแพงข้างนอกอีกชั้นหนึ่ง และทรงซ่อมแซมป้อมมิลโลในนครของดาวิด และทรงสร้างหอกและโล่เป็นจำนวนมาก
32:6 และพระองค์ทรงตั้งผู้บังคับบัญชากองทัพไว้เหนือประชากร และทรงรวบรวมเขาทั้งหลายไว้ให้มายังพระองค์ ณ ถนนที่ประตูเมือง และทรงกล่าวหนุนใจพวกเขาว่า
32:7 “จงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิด อย่ากลัวหรือท้อถอยเลยเพราะเหตุกษัตริย์แห่งอัสซีเรีย หรือเพราะเหตุกองทัพทั้งสิ้นที่อยู่กับเขานั้น เพราะจำนวนที่อยู่ฝ่ายเรามีมากกว่าที่อยู่ฝ่ายเขา
32:8 ฝ่ายเขามีแต่กำลังของเนื้อหนัง แต่ฝ่ายเราทั้งหลายมีพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเราทรงสถิตอยู่กับพวกเราเพื่อที่จะทรงช่วยเราทั้งหลายและสู้ศึกต่าง ๆ ของพวกเรา” และประชากรก็วางใจในพระดำรัสของเฮเซคียาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์

การขู่เข็ญอย่างหยิ่งยโสของเซนนาเคอริบ (2 พกษ 18:17-25, 30-35)
32:9 ภายหลังสิ่งเหล่านี้ เซนนาเคอริบกษัตริย์แห่งอัสซีเรียทรงส่งพวกข้าราชการของท่านไปยังกรุงเยรูซาเล็ม (แต่ท่านเองกำลังล้อมเมืองลาคีชอยู่ด้วยกำลังรบทั้งสิ้นของท่าน) มายังเฮเซคียาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ และมายังคนยูดาห์ทั้งสิ้นที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มว่า
32:10 “เซนนาเคอริบกษัตริย์แห่งอัสซีเรียตรัสดังนี้ว่า ‘เจ้าทั้งหลายวางใจในอะไร ที่พวกเจ้ายังอาศัยอยู่ในเมื่อกรุงเยรูซาเล็มที่ถูกล้อมไว้
32:11 เฮเซคียาห์เกลี้ยกล่อมเจ้าทั้งหลายให้มอบตัวเจ้าไปสู่ความตายด้วยการอดอาหารและความกระหายมิใช่หรือ โดยกล่าวว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายจะทรงช่วยพวกเราให้พ้นจากมือของกษัตริย์แห่งอัสซีเรีย”
32:12 เฮเซคียาห์คนนี้แหละมิใช่หรือที่ได้รื้อทิ้งบรรดาสถานบูชาบนที่สูงและแท่นบูชาต่าง ๆ ของพระองค์เสีย และบัญชายูดาห์กับกรุงเยรูซาเล็มว่า “เจ้าทั้งหลายจงนมัสการอยู่หน้าแท่นบูชาแท่นเดียว และเผาเครื่องหอมบนแท่นบูชานั้น”
32:13 เจ้าทั้งหลายไม่รู้หรือว่าเราและบรรพบุรุษของเราได้กระทำอะไรต่อประชาชนทั้งสิ้นแห่งแผ่นดินอื่น ๆ พวกพระของบรรดาประชาชาติแห่งแผ่นดินเหล่านั้นสามารถที่จะช่วยแผ่นดินของพวกเขาให้พ้นจากมือของเราหรือ
32:14 ในบรรดาพระทั้งปวงแห่งประชาชาติเหล่านั้นที่บรรพบุรุษของเราได้ทำลายเสียอย่างสิ้นเชิง ยังมีพระองค์ใดเล่าที่สามารถช่วยประชาชนของตนให้พ้นจากมือของเรา แล้วพระเจ้าของเจ้าทั้งหลายจะสามารถช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากมือของเราได้หรือ
32:15 เพราะฉะนั้นบัดนี้ อย่าให้เฮเซคียาห์ล่อลวงเจ้าทั้งหลาย หรือเกลี้ยกล่อมพวกเจ้าในทำนองนี้ ทั้งอย่าเชื่อเขาเลย เพราะไม่มีพระแห่งประชาชาติหรือราชอาณาจักรใดที่สามารถช่วยประชาชนของตนให้พ้นจากมือของเรา และจากมือของบรรพบุรุษของเราได้ พระเจ้าของเจ้าทั้งหลายจะช่วยพวกเจ้าให้พ้นจากมือของเราได้น้อยยิ่งกว่านั้นสักเท่าใดเล่า’”
32:16 และบรรดาข้าราชการของท่านก็กล่าวต่อต้านพระเยโฮวาห์พระเจ้าและต่อต้านเฮเซคียาห์ผู้รับใช้ของพระองค์มากยิ่งกว่านั้น

เซนนาเคอริบหมิ่นประมาทพระเจ้าของเฮเซคียาห์ (2 พกษ 19:9-13)
32:17 และท่านทรงพระอักษรจดหมายหลายฉบับเพื่อหมิ่นประมาทพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล และเพื่อตรัสต่อต้านพระองค์ว่า “พวกพระของบรรดาประชาชาติแห่งแผ่นดินอื่น ๆ ไม่ได้ช่วยประชาชนของตนให้พ้นจากมือของเราฉันใด พระเจ้าของเฮเซคียาห์ก็จะไม่ช่วยประชาชนของตนให้พ้นจากมือของเราฉันนั้น”
32:18 แล้วเขาทั้งหลายก็ตะโกนด้วยเสียงอันดังเป็นภาษาของคนยิวให้ชาวกรุงเยรูซาเล็มผู้อยู่บนกำแพงฟัง เพื่อให้พวกเขาตกใจกลัวและให้พวกเขาหวาดหวั่น เพื่อที่เขาทั้งหลายคงจะได้ยึดเอานครนั้น
32:19 และเขาทั้งหลายพูดต่อต้านพระเจ้าแห่งกรุงเยรูซาเล็ม เหมือนอย่างที่พวกเขาพูดต่อต้านบรรดาพระแห่งชนชาติทั้งหลายของแผ่นดินโลก ซึ่งเป็นผลงานของมือมนุษย์
32:20 และเพราะเหตุนี้ กษัตริย์เฮเซคียาห์และผู้พยากรณ์อิสยาห์บุตรชายของอามอสได้อธิษฐานและร้องทูลต่อสวรรค์
32:21 และพระเยโฮวาห์ทรงส่งทูตสวรรค์องค์หนึ่ง ซึ่งตัดบรรดาชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญ พวกผู้นำ และพวกนายทหารในค่ายของกษัตริย์แห่งอัสซีเรียออกเสีย ดังนั้นท่านจึงเสด็จกลับไปยังแผ่นดินของท่านด้วยความอับอายขายพระพักตร์ และเมื่อท่านเสด็จเข้าในนิเวศน์ของพระของท่าน คนเหล่านั้นที่ออกมาจากบั้นเอวของท่านเองได้ประหารท่านเสียด้วยดาบที่นั่น
32:22 ดังนั้น พระเยโฮวาห์จึงทรงช่วยเฮเซคียาห์และชาวกรุงเยรูซาเล็มให้รอดจากพระหัตถ์ของเซนนาเคอริบกษัตริย์แห่งอัสซีเรีย และจากมือของศัตรูทั้งสิ้นของพระองค์ และทรงนำเขาทั้งหลายอยู่ทุกด้าน
32:23 และคนเป็นอันมากนำสิ่งของต่าง ๆ ที่ถวายแด่พระเยโฮวาห์มายังกรุงเยรูซาเล็ม และของกำนัลต่าง ๆ มาถวายแด่เฮเซคียาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ ดังนั้นพระองค์จึงทรงเป็นที่ยกย่องในสายตาของประชาชาติทั้งปวงตั้งแต่เวลานั้นเป็นต้นมา

เฮเซคียาห์ทรงประชวรและทรงกลับฟื้นมาใหม่ (2 พกษ 20:1-11)
32:24 ในวันเหล่านั้น เฮเซคียาห์ประชวรใกล้จะสิ้นพระชนม์ และทูลอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ตรัสแก่พระองค์ และพระเยโฮวาห์ประทานหมายสำคัญอย่างหนึ่งให้แก่พระองค์
32:25 แต่เฮเซคียาห์ไม่ได้สนองผลประโยชน์ที่ทรงทำต่อพระองค์นั้น เพราะพระทัยของพระองค์ผยองขึ้น เพราะฉะนั้นพระพิโรธจึงมาเหนือพระองค์ เหนือยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม
32:26 อย่างไรก็ตาม เฮเซคียาห์ทรงถ่อมพระองค์ลงเนื่องด้วยความเย่อหยิ่งแห่งพระทัยของพระองค์ ทั้งตัวพระองค์และบรรดาชาวกรุงเยรูซาเล็ม แล้วพระพิโรธของพระเยโฮวาห์จึงไม่ได้มาเหนือเขาทั้งหลายในรัชกาลของเฮเซคียาห์
32:27 และเฮเซคียาห์ทรงมีราชทรัพย์และเกียรติใหญ่ยิ่ง และพระองค์ทรงสร้างคลังไว้สำหรับพระองค์ เพื่อเก็บเงิน ทองคำ เพชรพลอยต่าง ๆ บรรดาเครื่องเทศและโล่ และสำหรับอัญมณีมีค่าทุกชนิด
32:28 มีฉางหลายแห่งสำหรับข้าว น้ำองุ่น และน้ำมัน ที่ผลิตมากขึ้นด้วย และบรรดาโรงเก็บสัตว์เลี้ยงทุกชนิดและคอกสำหรับฝูงแพะแกะ
32:29 ยิ่งกว่านั้น พระองค์ทรงจัดนครต่าง ๆ เพื่อพระองค์ และฝูงแพะแกะและฝูงวัวเป็นอันมาก เพราะพระเจ้าได้ประทานทรัพย์สินให้พระองค์มากยิ่ง
32:30 เฮเซคียาห์องค์นี้เองทรงปิดทางน้ำออกตอนบนของน้ำพุกีโฮนเสีย และนำน้ำนั้นให้ไหลลงไปทางทิศตะวันตกของนครของดาวิดด้วย และเฮเซคียาห์ทรงจำเริญในพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์
32:31 อย่างไรก็ตาม ในเรื่องบรรดาทูตแห่งพวกเจ้านายของกรุงบาบิโลน ผู้ทรงส่งมายังพระองค์เพื่อสอบถามถึงการมหัศจรรย์ที่ถูกกระทำในแผ่นดินนั้น พระเจ้าก็ทรงปล่อยพระองค์เพื่อจะทดลองพระองค์ เพื่อพระองค์จะทราบพระดำริทั้งสิ้นซึ่งอยู่ในพระทัยของพระองค์

การสิ้นพระชนม์ของเฮเซคียาห์ (2 พกษ 20:20-21)
32:32 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของเฮเซคียาห์ และความดีของพระองค์ ดูเถิด มีบันทึกไว้ในนิมิตของอิสยาห์ผู้พยากรณ์บุตรชายของอามอส และในหนังสือของบรรดากษัตริย์แห่งยูดาห์และอิสราเอล
32:33 และเฮเซคียาห์ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาทั้งหลายฝังพระองค์ไว้ในอุโมงค์สำคัญที่สุดของเหล่าโอรสของดาวิด และคนยูดาห์และชาวกรุงเยรูซาเล็มทั้งปวงได้ถวายเกียรติพระองค์เมื่อพระองค์สิ้นพระชนม์ และมนัสเสห์โอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope