กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศาวดาร 27

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

โยธามทรงครอบครองเหนือยูดาห์ (2 พกษ 15:32-38)
27:1 โยธามมีพระชนมายุยี่สิบห้าพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาสิบหกปีในกรุงเยรูซาเล็ม พระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่า เยรูชาห์ บุตรสาวของศาโดก
27:2 และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ ตามทุกสิ่งที่อุสซียาห์พระราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทำ เว้นแต่พระองค์ไม่ได้เข้าไปในพระวิหารของพระเยโฮวาห์ และประชากรยังกระทำอย่างเลวทราม
27:3 พระองค์ทรงสร้างประตูบนแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และทรงกระทำการก่อสร้างมากบนกำแพงแห่งโอเฟล
27:4 ยิ่งกว่านั้น พระองค์ทรงสร้างนครต่าง ๆ ในภูเขาทั้งหลายแห่งยูดาห์ และสร้างปราสาทและหอคอยในป่าไม้ทั้งหลาย
27:5 พระองค์ทรงสู้รบกับกษัตริย์ของคนอัมโมนและทรงชนะพวกเขา และในปีนั้นคนอัมโมนได้ถวายเงินแด่พระองค์หนึ่งร้อยตะลันต์ และข้าวสาลีหนึ่งหมื่นโคระกับข้าวบาร์เลย์หนึ่งหมื่นโคระ คนอัมโมนได้ถวายเท่ากันแด่พระองค์ทั้งในปีที่สองและในปีที่สาม
27:6 ดังนั้น โยธามจึงทรงมีกำลังมาก เพราะพระองค์ทรงเตรียมทางทั้งหลายของพระองค์ไว้ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์
27:7 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของโยธาม และการสงครามทั้งสิ้นของพระองค์ และบรรดาวิธีการของพระองค์ ดูเถิด มีบันทึกไว้ในหนังสือของบรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอลและยูดาห์
27:8 พระองค์มีพระชนมายุยี่สิบห้าพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาสิบหกปีในกรุงเยรูซาเล็ม
27:9 และโยธามทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาทั้งหลายฝังพระองค์ไว้ในนครของดาวิด และอาหัสโอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope