กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศาวดาร 21

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

เยโฮรัมครอบครองเหนือยูดาห์
21:1 บัดนี้ เยโฮชาฟัททรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และทรงถูกฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครของดาวิด และเยโฮรัมราชโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์
21:2 และพระองค์ทรงมีพี่น้อง ผู้เป็นบรรดาโอรสของเยโฮชาฟัทคือ อาซาริยาห์ เยฮีเอล เศคาริยาห์ อาซาริยาห์ มีคาเอล และเชฟาทิยาห์ คนเหล่านี้ทั้งสิ้นเป็นบรรดาโอรสของเยโฮชาฟัทกษัตริย์แห่งอิสราเอล
21:3 และพระราชบิดาของเขาทั้งหลายประทานของประทานที่ดีมากแก่พวกเขาคือ เงิน ทองคำ และของอันมีค่ามากมาย พร้อมกับนครต่าง ๆ ที่มีป้อมในยูดาห์ แต่พระองค์ประทานราชอาณาจักรแก่เยโฮรัม เพราะว่าท่านเป็นโอรสหัวปี
21:4 บัดนี้ เมื่อเยโฮรัมได้ขึ้นครอบครองราชอาณาจักรของราชบิดาของพระองค์ พระองค์ทรงทำให้ตนเองเข้มแข็ง และทรงประหารพี่น้องของพระองค์เสียหมดด้วยดาบ ทั้งเจ้านายแห่งอิสราเอลบางคนด้วย
21:5 เยโฮรัมมีพระชนมายุสามสิบสองพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองเป็นเวลาแปดปีในกรุงเยรูซาเล็ม
21:6 และพระองค์ทรงดำเนินในทางของกษัตริย์ทั้งหลายแห่งอิสราเอล เหมือนอย่างที่ราชวงศ์ของอาหับได้ทรงกระทำ เพราะว่าพระองค์ได้ธิดาของอาหับเป็นมเหสี และพระองค์ทรงกระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์
21:7 อย่างไรก็ตาม พระเยโฮวาห์จะไม่ทรงทำลายราชวงศ์ของดาวิด เพราะเหตุพันธสัญญาซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำไว้กับดาวิด และเหตุที่พระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานประทีปแก่ดาวิดและแก่ลูกหลานของพระองค์เป็นนิตย์

คนเอโดมได้ก่อการกบฏ (2 พกษ 8:20-22)
21:8 ในรัชกาลของพระองค์ คนเอโดมได้กบฏจากการอยู่ใต้การครอบครองของยูดาห์ และตั้งกษัตริย์องค์หนึ่งขึ้นเหนือพวกเขา
21:9 แล้วเยโฮรัมเสด็จออกไปพร้อมกับบรรดาเจ้านายของพระองค์และรถม้าศึกทั้งสิ้นของพระองค์ และพระองค์ทรงลุกขึ้นในกลางคืน และโจมตีคนเอโดมซึ่งมาล้อมพระองค์และบรรดาผู้บัญชาการรถม้าศึกไว้
21:10 ดังนั้น คนเอโดมจึงได้กบฏจากการอยู่ใต้มือของยูดาห์จนถึงทุกวันนี้ ในคราวเดียวกันลิบนาห์ได้กบฏจากการอยู่ใต้มือของพระองค์ด้วย เพราะว่าพระองค์ได้ทรงทอดทิ้งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพระองค์
21:11 ยิ่งกว่านั้น พระองค์ทรงสร้างบรรดาสถานบูชาบนที่สูงในภูเขาทั้งหลายของยูดาห์ และทรงเป็นเหตุให้ชาวกรุงเยรูซาเล็มทำการล่วงประเวณี และทรงบังคับยูดาห์ให้ทำเช่นนั้น

ก่อนเอลียาห์ขึ้นสวรรค์ท่านได้เขียนคำพยากรณ์ถึงเยโฮรัม
21:12 และมีจดหมายฉบับหนึ่งมาถึงพระองค์จากเอลียาห์ผู้พยากรณ์ว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าของดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ ตรัสดังนี้ว่า ‘เพราะเจ้าไม่ได้ดำเนินในทางเหล่านั้นของเยโฮชาฟัทบิดาของเจ้า หรือในบรรดาทางของอาสากษัตริย์แห่งยูดาห์
21:13 แต่ได้ดำเนินในทางของบรรดากษัตริย์แห่งอิสราเอล และได้นำยูดาห์กับชาวกรุงเยรูซาเล็มในการแพศยา เหมือนอย่างการแพศยาแห่งราชวงศ์ของอาหับ และได้ฆ่าพวกน้องชายของเจ้าเสียด้วย ผู้เป็นราชวงศ์บิดาของเจ้า ซึ่งพวกเขาดีกว่าเจ้าเอง
21:14 ดูเถิด พระเยโฮวาห์จะทรงนำภัยพิบัติใหญ่โตมาเหนือประชาชนของเจ้า ลูกหลานของเจ้า ภรรยาทั้งหลายของเจ้า และข้าวของทั้งสิ้นของเจ้า
21:15 และตัวเจ้าเองจะมีความเจ็บป่วยอย่างสาหัสด้วยโรคลำไส้ของเจ้า จนกว่าลำไส้ของเจ้าจะหลุดออกมาเพราะเหตุโรคนั้นวันแล้ววันเล่า’”
21:16 ยิ่งกว่านั้น พระเยโฮวาห์ทรงเร้าให้ความโกรธของคนฟีลิสเตีย และของคนอาระเบีย ผู้อยู่ใกล้กับคนเอธิโอเปีย มีต่อเยโฮรัม
21:17 และเขาทั้งหลายยกขึ้นมาถึงยูดาห์ และบุกรุกเข้าไปในนั้น และขนข้าวของทั้งสิ้นซึ่งมีในพระราชวังของกษัตริย์ ทั้งบรรดาโอรสและมเหสีของพระองค์ไป จนไม่มีโอรสเหลือไว้ให้แก่พระองค์นอกจากเยโฮอาหาสโอรสองค์สุดท้องของพระองค์

เยโฮรัมเป็นโรคซึ่งรักษาไม่ได้
21:18 และภายหลังเรื่องเหล่านี้ทั้งสิ้น พระเยโฮวาห์ทรงกระทำให้ลำไส้ของเยโฮรัมเป็นโรคซึ่งรักษาไม่ได้
21:19 และต่อมา เป็นเวลาสิ้นสองปี ลำไส้ของพระองค์ก็หลุดออกมาเพราะเหตุโรคนั้น แล้วพระองค์จึงสิ้นพระชนม์ด้วยความทุรนทุรายอย่างยิ่ง และประชากรของพระองค์ไม่ได้ก่อเพลิงให้พระองค์ เหมือนอย่างก่อเพลิงให้กับบรรพบุรุษของพระองค์
21:20 พระองค์มีพระชนมายุสามสิบสองพรรษาเมื่อพระองค์ทรงเริ่มครอบครอง และพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลาแปดปี และทรงจากไปโดยไม่มีใครอาลัย ถึงกระนั้นเขาทั้งหลายก็ฝังพระองค์ไว้ในนครของดาวิด แต่ไม่ใช่ในอุโมงค์เหล่านั้นของบรรดากษัตริย์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope