กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศาวดาร 17

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

เยโฮชาฟัทครอบครองแทนอาสา (1 พกษ 15:24)
17:1 และเยโฮชาฟัทราชโอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์ และทรงเสริมกำลังพลของพระองค์เพื่อต่อสู้กับอิสราเอล
17:2 และพระองค์ทรงวางบรรดาพลโยธาไว้ในนครที่มีป้อมทั้งปวงของยูดาห์ และทรงตั้งกองทหารรักษาการณ์ทั้งหลายในแผ่นดินแห่งยูดาห์ และในนครต่าง ๆ แห่งเอฟราอิม ซึ่งอาสาราชบิดาของพระองค์ได้ยึดไว้
17:3 และพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับเยโฮชาฟัท เพราะพระองค์ทรงดำเนินในทางเบื้องต้นเหล่านั้นของดาวิดราชบิดาของพระองค์ และไม่ได้ทรงแสวงหาพระบาอัล
17:4 แต่ได้แสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระราชบิดาของพระองค์ และดำเนินในพระบัญญัติของพระองค์ และไม่ได้ทรงดำเนินตามการกระทำทั้งหลายของอิสราเอล
17:5 เพราะฉะนั้น พระเยโฮวาห์จึงทรงสถาปนาราชอาณาจักรไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ และยูดาห์ทั้งสิ้นก็นำเครื่องบรรณาการมาถวายแด่เยโฮชาฟัท และพระองค์ทรงมีทรัพย์มั่งคั่งและมีเกียรติอย่างมาก

การฟื้นฟูกันใหม่ในสมัยเยโฮชาฟัท
17:6 และพระทัยของพระองค์เข้มแข็งขึ้นในบรรดาพระมรรคาของพระเยโฮวาห์ ยิ่งกว่านั้นพระองค์ทรงกำจัดบรรดาสถานบูชาบนที่สูงและเสารูปเคารพทั้งหลายเสียออกไปจากยูดาห์
17:7 ในปีที่สามแห่งรัชกาลของพระองค์ด้วย พระองค์ทรงส่งบรรดาเจ้านายของพระองค์คือ เบนฮาอิล โอบาดีห์ เศคาริยาห์ เนธันเอล และมีคายาห์ไปสั่งสอนในนครต่าง ๆ แห่งยูดาห์
17:8 และคนเลวีไปกับพวกเขาด้วยคือ เชไมอาห์ เนธานิยาห์ เศบาดิยาห์ อาสาเฮล เชมิราโมท เยโฮนาธัน อาโดนียาห์ โทบียาห์ และโทบาโดนิยาห์ คนเลวี และพร้อมกับคนเหล่านี้มี เอลีชามาและเยโฮรัม ผู้เป็นปุโรหิต
17:9 และเขาทั้งหลายได้สั่งสอนในยูดาห์ และมีหนังสือพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ไปกับพวกเขา และเที่ยวไปทั่วนครทั้งสิ้นแห่งยูดาห์ และได้สั่งสอนประชากร

พระเจ้าทรงเสริมกำลังให้เยโฮชาฟัท
17:10 และความหวาดกลัวอันมาจากพระเยโฮวาห์ตกอยู่เหนือบรรดาราชอาณาจักรแห่งแผ่นดินต่าง ๆ ที่อยู่รอบยูดาห์ ดังนั้นเขาทั้งหลายจึงไม่ได้ทำสงครามกับเยโฮชาฟัท
17:11 คนฟีลิสเตียบางพวกได้นำของกำนัลมาถวายเยโฮชาฟัทด้วย และนำเงินมาเป็นบรรณาการ และพวกอาระเบียได้นำฝูงแพะแกะ คือแกะตัวผู้เจ็ดพันเจ็ดร้อยตัว และแพะตัวผู้เจ็ดพันเจ็ดร้อยตัวมาถวายพระองค์
17:12 และเยโฮชาฟัททรงเจริญใหญ่โตยิ่งนัก และในยูดาห์พระองค์ทรงสร้างป้อมและนครต่าง ๆ ที่ใช้เป็นคลังเสบียง
17:13 และพระองค์ทรงมีพระราชกิจมากมายในนครต่าง ๆ ของยูดาห์ และบรรดาชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม
17:14 และเหล่านี้เป็นจำนวนของเขาทั้งหลายตามครัวเรือนแห่งบรรพบุรุษของพวกเขาคือ ของยูดาห์ ผู้บังคับบัญชากองพันมี อัดนาห์ผู้เป็นหัวหน้า และพร้อมกับเขามีชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญจำนวนสามแสนคน
17:15 และถัดเขาไปคือ เยโฮฮานัน ผู้บังคับบัญชา และพร้อมกับเขามีจำนวนสองแสนแปดหมื่นคน
17:16 และถัดเขาไปคือ อามัสยาห์ บุตรชายของศิครี ผู้ถวายตัวแด่พระเยโฮวาห์ด้วยความเต็มใจ และพร้อมกับเขามีชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญจำนวนสองแสนคน
17:17 และของเบนยามินคือ เอลียาดา ชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญ และพร้อมกับเขามีคนพร้อมสรรพด้วยธนูและโล่จำนวนสองแสนคน
17:18 และถัดเขาไปคือ เยโฮซาบาด และพร้อมกับเขามีคนที่เตรียมพร้อมสำหรับทำสงครามจำนวนหนึ่งแสนแปดหมื่นคน
17:19 คนเหล่านี้เป็นข้าราชการทหารของกษัตริย์ นอกเหนือจากผู้ที่กษัตริย์ทรงตั้งไว้ในนครต่าง ๆ ที่มีป้อมทั่วตลอดแผ่นดินยูดาห์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope