กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศาวดาร 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

สงครามระหว่างอาสากับบาอาชา (1 พกษ 15:16-22)
16:1 ในปีที่สามสิบหกแห่งรัชกาลของอาสา บาอาชากษัตริย์แห่งอิสราเอลได้ทรงยกมาต่อสู้กับยูดาห์ และได้สร้างเมืองรามาห์ เพื่อพระองค์จะไม่ให้ผู้ใดออกไปหรือเข้ามาหาอาสากษัตริย์แห่งยูดาห์
16:2 แล้วอาสาทรงนำบรรดาเงินและทองคำจากคลังแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์และพระราชวังของกษัตริย์ และส่งไปให้เบนฮาดัดกษัตริย์แห่งซีเรียผู้ประทับอยู่ที่เมืองดามัสกัส โดยตรัสว่า
16:3 “มีพันธมิตรระหว่างข้าพเจ้าและท่าน เหมือนอย่างที่มีอยู่ระหว่างบิดาของข้าพเจ้าและบิดาของท่าน ดูเถิด ข้าพเจ้าได้ส่งเงินและทองคำมายังท่าน ขอโปรดไปเลิกพันธมิตรซึ่งท่านมีไว้กับบาอาชากษัตริย์แห่งอิสราเอลเสีย เพื่อเขาจะได้ยกทัพกลับไปเสียจากข้าพเจ้า”
16:4 และเบนฮาดัดได้ทรงฟังกษัตริย์อาสาและส่งพวกผู้บังคับบัญชากองทัพของพระองค์ไปรบกับนครต่าง ๆ ของอิสราเอล และเขาทั้งหลายได้โจมตีเมืองอิโยน ดาน เอเบลมาอิม และบรรดานครที่ใช้เป็นคลังเสบียงของนัฟทาลี
16:5 และต่อมา เมื่อบาอาชาทรงได้ยินเรื่องนั้นแล้ว พระองค์ได้ทรงหยุดสร้างเมืองรามาห์ และให้พระราชกิจของพระองค์หยุดยั้ง
16:6 แล้วกษัตริย์อาสาทรงนำยูดาห์ทั้งสิ้น และเขาทั้งหลายได้ขนหินของเมืองรามาห์และไม้ของเมืองนั้น ซึ่งบาอาชาทรงสร้างค้างอยู่ และพระองค์ได้ทรงเอามาสร้างเมืองเกบาและเมืองมิสปาห์

พระเจ้าทรงติเตียนอาสาเรื่องการประนีประนอม
16:7 และในเวลานั้น ฮานานีผู้ทำนายได้มาเข้าเฝ้าอาสากษัตริย์แห่งยูดาห์ และทูลพระองค์ว่า “เพราะว่าท่านได้พึ่งกษัตริย์แห่งซีเรีย และไม่ได้พึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน เพราะฉะนั้นกองทัพของกษัตริย์แห่งซีเรียจึงได้หลุดพ้นมือของท่านไป
16:8 คนเอธิโอเปียและคนลิบนีไม่เป็นกองทัพมหึมา มีรถม้าศึกและทหารม้ามากเหลือหลายหรือ แต่เพราะว่าท่านได้พึ่งพระเยโฮวาห์ พระองค์จึงได้ทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของท่าน
16:9 เพราะว่าพระเนตรของพระเยโฮวาห์ไปมาทั่วแผ่นดินโลกทั้งสิ้น เพื่อสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์โดยเห็นแก่ผู้เหล่านั้นที่จริงใจต่อพระองค์ ในเรื่องนี้ท่านได้กระทำอย่างโง่เขลา เพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ไปท่านจะมีบรรดาการศึกสงคราม”
16:10 แล้วอาสาก็ทรงกริ้วต่อผู้ทำนายนั้น และจำเขาไว้ในคุก เพราะพระองค์ทรงเกรี้ยวกราดต่อเขาเพราะเหตุเรื่องนี้ และอาสาทรงข่มเหงประชากรบางคนในเวลาเดียวกันนั้น
16:11 และดูเถิด บรรดาพระราชกิจของอาสา ตั้งแต่ต้นจนสุดท้าย ดูเถิด พระราชกิจเหล่านั้นได้บันทึกไว้ในหนังสือของบรรดากษัตริย์แห่งยูดาห์และอิสราเอล

การสิ้นพระชนม์ของอาสา (1 พกษ 15:23-24)
16:12 และในปีที่สามสิบเก้าแห่งรัชกาลของพระองค์ อาสาทรงเป็นโรคที่พระบาทของพระองค์ จนกระทั่งโรคของพระองค์ร้ายแรงยิ่งนัก กระนั้นในโรคของพระองค์ พระองค์ก็ไม่ได้ทรงแสวงหาพระเยโฮวาห์ แต่ได้แสวงหาบรรดาแพทย์
16:13 และอาสาทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และสิ้นพระชนม์ในปีที่สี่สิบเอ็ดแห่งรัชกาลของพระองค์
16:14 และเขาทั้งหลายฝังพระองค์ไว้ในอุโมงค์ของพระองค์เอง ซึ่งพระองค์ได้สร้างไว้สำหรับพระองค์เองในนครของดาวิด และวางพระองค์ไว้บนแท่นซึ่งมีเครื่องหอมและเครื่องเทศต่าง ๆ เต็มไปหมด ซึ่งช่างปรุงเครื่องหอมได้เตรียมไว้ และเขาทั้งหลายก่อเพลิงใหญ่โตถวายพระเกียรติแด่พระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope