กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศาวดาร 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

การสิ้นพระชนม์ของอาบียาห์ อาสาขึ้นครอบครองแทน (1 พกษ 15:8-10)
14:1 แล้วอาบียาห์ได้ล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และเขาทั้งหลายได้ฝังพระองค์ไว้ในนครของดาวิด และอาสาโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์ ในรัชกาลของพระองค์แผ่นดินได้สงบอยู่เป็นเวลาสิบปี
14:2 และอาสาทรงกระทำสิ่งที่ดีและถูกต้องในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์
14:3 เพราะว่าพระองค์ทรงกำจัดบรรดาแท่นบูชาสำหรับพระของคนต่างชาติ และสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลาย และพังบรรดาเสาศักดิ์สิทธิ์ลง และได้โค่นเสารูปเคารพทั้งหลายเสีย
14:4 และทรงบัญชายูดาห์ให้แสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของตน และให้กระทำตามพระราชบัญญัติและพระบัญญัติ
14:5 พระองค์ทรงกำจัดบรรดาสถานบูชาบนที่สูงและเสาศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายออกเสียจากนครทั้งสิ้นของยูดาห์ด้วย และราชอาณาจักรก็สงบอยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์
14:6 และพระองค์ทรงสร้างบรรดานครที่มีป้อมในยูดาห์ เพราะว่าแผ่นดินมีความสงบสุข และพระองค์ไม่มีสงครามในปีเหล่านั้น เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ประทานการหยุดพักสงบแก่พระองค์
14:7 เพราะฉะนั้นพระองค์จึงตรัสกับยูดาห์ว่า “ให้เราทั้งหลายสร้างนครเหล่านี้ และล้อมนครเหล่านี้ไว้ด้วยกำแพง หอคอย ประตูเมือง และดาลประตู ขณะที่แผ่นดินยังอยู่ต่อหน้าพวกเรา เพราะเราทั้งหลายได้แสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเรา เราทั้งหลายได้แสวงหาพระองค์ และพระองค์ได้ประทานการหยุดพักสงบทุกด้านแก่พวกเรา” แล้วเขาทั้งหลายจึงสร้างและจำเริญขึ้น
14:8 และอาสาทรงมีกองทัพที่ถือเหล่าโล่ใหญ่และหอกจากยูดาห์จำนวนสามแสนคน และจากเบนยามินซึ่งถือเหล่าโล่และโก่งธนูจำนวนสองแสนแปดหมื่นคน คนเหล่านี้ทั้งสิ้นเป็นชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญ

การชนะยิ่งใหญ่ของอาสาเหนือเศ-ราห์ (2 พศด 16:8)
14:9 และเศ-ราห์คนเอธิโอเปียได้ออกมาต่อสู้กับเขาทั้งหลายด้วยกองทัพหนึ่งล้านคน และรถม้าศึกสามร้อยคัน และมาถึงเมืองมาเรชาห์
14:10 และอาสาทรงยกออกไปต่อสู้กับท่าน และเขาทั้งหลายก็ตั้งแนวรบในหุบเขาแห่งเศฟาธาห์ที่เมืองมาเรชาห์
14:11 และอาสาร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ และกราบทูลว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์ ไม่มีผู้ใดช่วยได้เหมือนอย่างพระองค์ ไม่ว่ากับบรรดาคนที่มีกำลังหรือกับคนเหล่านั้นที่ไม่มีกำลัง โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขอทรงช่วยพวกข้าพระองค์ เพราะข้าพระองค์ทั้งหลายพึ่งพระองค์ และพวกข้าพระองค์มาต่อสู้กับชนหมู่ใหญ่นี้ในพระนามของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์ พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ทั้งหลาย ขออย่าให้มนุษย์ชนะพระองค์”
14:12 ดังนั้น พระเยโฮวาห์จึงทรงฟาดฟันคนเอธิโอเปียให้พ่ายแพ้ต่อหน้าอาสาและต่อหน้ายูดาห์ และคนเอธิโอเปียก็หนีไป
14:13 และอาสากับพลที่อยู่กับพระองค์ได้ไล่ตามเขาทั้งหลายไปถึงเมืองเกราร์ และคนเอธิโอเปียก็ล้มตายมากจนพวกเขาไม่สามารถตั้งตัวขึ้นได้อีก เพราะเขาทั้งหลายได้แตกพ่ายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์และต่อหน้ากองทัพของพระองค์ และคนเหล่านั้นได้เก็บของที่ริบได้มากมายนัก
14:14 และเขาทั้งหลายได้โจมตีบรรดานครรอบเมืองเกราร์ เพราะว่าความเกรงกลัวพระเยโฮวาห์นั้นมาอยู่เหนือพวกเขา และเขาทั้งหลายได้ปล้นนครทั้งสิ้น เพราะมีของที่ริบได้ในนครเหล่านั้นมากมายยิ่งนัก
14:15 เขาทั้งหลายโจมตีเต็นท์ของผู้ที่มีฝูงวัว และเอาแกะและอูฐไปเป็นจำนวนมากด้วย และได้กลับไปยังกรุงเยรูซาเล็ม

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope