กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศาวดาร 11

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

พระเจ้าทรงเตือนเรโหโบอัมไม่ให้สู้รบกับอิสราเอลสิบเผ่า (1 พกษ 12:21-24)
11:1 และเมื่อเรโหโบอัมมายังกรุงเยรูซาเล็มแล้ว พระองค์ทรงรวบรวมวงศ์วานของยูดาห์และเบนยามิน เป็นนักรบที่คัดเลือกแล้วหนึ่งแสนแปดหมื่นคน เพื่อจะสู้รบกับอิสราเอล เพื่อจะเอาราชอาณาจักรคืนมาให้แก่เรโหโบอัม
11:2 แต่พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังเชไมอาห์คนของพระเจ้าว่า
11:3 “จงไปทูลเรโหโบอัมโอรสของซาโลมอนกษัตริย์แห่งยูดาห์ และบอกแก่อิสราเอลทั้งปวงในยูดาห์และเบนยามินว่า
11:4 ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า เจ้าทั้งหลายอย่าขึ้นไป หรือสู้รบกับพี่น้องของพวกเจ้า จงกลับไปยังบ้านของตนทุกคนเถิด เพราะสิ่งนี้เป็นมาจากเรา’” และเขาทั้งหลายก็เชื่อฟังพระวจนะเหล่านั้นของพระเยโฮวาห์ และกลับไปเสียจากการสู้รบกับเยโรโบอัม

การสร้างนครต่าง ๆ เพื่อป้องกัน
11:5 และเรโหโบอัมประทับอยู่ในกรุงเยรูซาเล็ม และทรงสร้างนครต่าง ๆ เพื่อป้องกันในยูดาห์
11:6 พระองค์ทรงสร้างเมืองเบธเลเฮม เอตาม เทโคอา
11:7 เบธซูร์ โสโค อดุลลัม
11:8 กัท มาเรชาห์ ศิฟ
11:9 อาโดราอิม ลาคีช อาเซคาห์
11:10 โศราห์ อัยยาโลน และเฮโบรน นครต่าง ๆ ที่มีป้อมซึ่งอยู่ในยูดาห์และในเบนยามิน
11:11 และพระองค์ทรงเสริมป้อมปราการให้แข็งแกร่ง และตั้งผู้บังคับบัญชาไปประจำการในป้อมเหล่านั้น และทรงสะสมเสบียงอาหาร น้ำมัน และน้ำองุ่น
11:12 และในนครทั้งปวงพระองค์ทรงเก็บบรรดาโล่และหอกไว้และทำให้นครเหล่านั้นแข็งแรงมาก โดยมียูดาห์และเบนยามินอยู่ฝ่ายพระองค์
11:13 และพวกปุโรหิตกับคนเลวีซึ่งอยู่ในอิสราเอลทั้งสิ้นได้เข้ามาหาพระองค์จากบรรดาเขตแดนซึ่งเขาทั้งหลายอาศัยอยู่

เยโรโบอัมได้ขับไล่พวกปุโรหิตกับคนเลวีออกเสีย
11:14 ด้วยว่าคนเลวีได้ละทิ้งชานเมืองทั้งหลายของพวกเขาและกรรมสิทธิ์ของพวกเขาและมายังยูดาห์และกรุงเยรูซาเล็ม เพราะเยโรโบอัมและโอรสทั้งหลายของพระองค์ได้ขับไล่เขาทั้งหลายออกจากตำแหน่งปุโรหิตของพระเยโฮวาห์
11:15 และพระองค์ได้ทรงแต่งตั้งพวกปุโรหิตของพระองค์ขึ้นสำหรับสถานบูชาบนที่สูงทั้งหลาย และสำหรับพวกผีปีศาจ และสำหรับรูปลูกวัวเหล่านั้นซึ่งพระองค์ได้ทรงสร้างขึ้น
11:16 และบรรดาผู้ที่ปักใจแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลก็ติดตามเขาทั้งหลายมาจากเผ่าทั้งสิ้นของอิสราเอลยังกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อถวายเครื่องสัตวบูชาต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย
11:17 ดังนั้น เขาทั้งหลายจึงเสริมกำลังให้ราชอาณาจักรของยูดาห์ และได้กระทำให้เรโหโบอัมโอรสของซาโลมอนเข้มแข็งอยู่เป็นเวลาสามปี เพราะเขาทั้งหลายดำเนินอยู่ในมรรคาของดาวิดและซาโลมอนเป็นเวลาสามปี

ราชวงศ์ของเรโหโบอัม
11:18 และเรโหโบอัมทรงรับมาหะลัทธิดาของเยรีโมทโอรสของดาวิดเป็นมเหสี และอาบีฮาอิลบุตรสาวของเอลีอับบุตรชายของเจสซี
11:19 ผู้ซึ่งประสูติโอรสให้พระองค์คือ เยอูช เชมาริยาห์ และศาฮัม
11:20 และภายหลังพระนาง พระองค์ก็ทรงรับมาอาคาห์ธิดาของอับซาโลม ผู้ซึ่งประสูติ อาบียาห์ อัททัย ซีซา และเชโลมิทให้พระองค์
11:21 และเรโหโบอัมทรงรักมาอาคาห์ธิดาของอับซาโลมมากกว่าบรรดามเหสีและนางสนมทั้งสิ้นของพระองค์ (ด้วยว่าพระองค์มีมเหสีสิบแปดองค์และนางสนมหกสิบคน และให้กำเนิดโอรสยี่สิบแปดองค์และธิดาหกสิบองค์)
11:22 และเรโหโบอัมทรงแต่งตั้งอาบียาห์โอรสของมาอาคาห์เป็นโอรสองค์ใหญ่ ให้เป็นผู้ปกครองท่ามกลางพี่น้องของตน เพราะพระองค์ทรงตั้งพระทัยจะให้ท่านเป็นกษัตริย์
11:23 และพระองค์ทรงจัดการอย่างฉลาด และส่งบรรดาโอรสของพระองค์ไปทั่วแผ่นดินทั้งสิ้นของยูดาห์และของเบนยามิน ในนครที่มีป้อมทั้งสิ้น และพระองค์ประทานเสบียงอาหารให้ท่านเหล่านั้นอย่างอุดมสมบูรณ์ และพระองค์ทรงประสงค์มเหสีมากมาย

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope