กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 พงศาวดาร 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31] [32] [33] [34] [35] [36]

ไฟอย่างอัศจรรย์ลงมาจากฟ้าสวรรค์ สง่าราศีของพระเจ้า (1 พกษ 8:10-11, 62-66)
7:1 บัดนี้ เมื่อซาโลมอนทรงจบคำอธิษฐานแล้ว ไฟลงมาจากฟ้าสวรรค์และไหม้เครื่องเผาบูชาและบรรดาเครื่องสัตวบูชาเสีย และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ก็เต็มพระนิเวศน์
7:2 และพวกปุโรหิตเข้าไปในพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ไม่ได้ เพราะว่าสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ได้เต็มพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์แล้ว
7:3 และเมื่อบรรดาชนชาติอิสราเอลเห็นว่าไฟลงมาอย่างไร และเห็นสง่าราศีของพระเยโฮวาห์อยู่บนพระนิเวศน์ เขาทั้งหลายก็กราบซบหน้าลงถึงพื้นหิน กับนมัสการและสรรเสริญพระเยโฮวาห์ว่า “เพราะพระองค์ทรงประเสริฐ เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์”
7:4 แล้วกษัตริย์และบรรดาประชากรทั้งหลายได้ถวายเครื่องสัตวบูชาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
7:5 และกษัตริย์ซาโลมอนทรงถวายเครื่องสัตวบูชาเป็นวัวตัวผู้สองหมื่นสองพันตัวและแกะหนึ่งแสนสองหมื่นตัว ดังนี้แหละกษัตริย์และประชากรทั้งปวงได้มอบถวายพระนิเวศน์ของพระเจ้า
7:6 และพวกปุโรหิตก็ยืนประจำตำแหน่งของตน ทั้งคนเลวีด้วยพร้อมกับเครื่องดนตรีต่าง ๆ ถวายแด่พระเยโฮวาห์ ซึ่งกษัตริย์ดาวิดได้ทรงทำขึ้นมาเพื่อสรรเสริญพระเยโฮวาห์ เพราะความเมตตาของพระองค์ดำรงอยู่เป็นนิตย์ เมื่อดาวิดได้ถวายสาธุการด้วยการปรนนิบัติของเขาทั้งหลาย และพวกปุโรหิตก็เป่าแตรข้างหน้าเขาทั้งหลาย และอิสราเอลทั้งปวงก็ยืนขึ้น
7:7 ยิ่งกว่านั้น ซาโลมอนทรงทำพิธีชำระส่วนกลางของลาน ซึ่งอยู่ข้างหน้าพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์เพราะว่าที่นั่นพระองค์ทรงถวายบรรดาเครื่องเผาบูชาและส่วนไขมันของเครื่องสันติบูชา เพราะว่าแท่นทองเหลืองซึ่งซาโลมอนได้ทรงสร้างไว้นั้น ไม่พอรับบรรดาเครื่องเผาบูชา เครื่องธัญญบูชาและไขมัน
7:8 ในเวลานั้น ซาโลมอนทรงถือเทศกาลอยู่เจ็ดวัน และอิสราเอลทั้งปวงอยู่กับพระองค์ด้วย เป็นชุมนุมชนใหญ่ยิ่งนัก ตั้งแต่ทางเข้าเมืองฮามัทจนถึงแม่น้ำแห่งอียิปต์
7:9 และในวันที่แปด เขาทั้งหลายมีการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ เพราะพวกเขาได้มีงานมอบถวายแท่นบูชามาเจ็ดวัน และถือเทศกาลเลี้ยงมาเจ็ดวัน
7:10 และเมื่อวันที่ยี่สิบสามของเดือนที่เจ็ด พระองค์ทรงให้ประชากรกลับไปยังเต็นท์ของตน ด้วยจิตใจชื่นบานและยินดี เนื่องด้วยความดีซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงสำแดงแก่ดาวิด และแก่ซาโลมอน และแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์
7:11 ดังนี้แหละ ซาโลมอนทรงสร้างพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์และพระราชวังของกษัตริย์เสร็จ และบรรดาสิ่งที่ซาโลมอนทรงดำริจะกระทำในเรื่องพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์และในเรื่องพระราชสำนักของพระองค์ พระองค์ทรงกระทำให้สำเร็จสิ้น

พันธสัญญาของพระเจ้ากับซาโลมอน (1 พกษ 9:2-5)
7:12 และพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ซาโลมอนเวลากลางคืนและตรัสกับพระองค์ว่า “เราได้ยินคำอธิษฐานของเจ้า และได้เลือกสรรสถานที่นี้สำหรับเราให้เป็นนิเวศน์แห่งการถวายเครื่องสัตวบูชา
7:13 ถ้าเราปิดฟ้าสวรรค์มิให้ฝนตก หรือถ้าเราบัญชาให้ตั๊กแตนวัยบินมากินแผ่นดิน หรือถ้าเราส่งโรคระบาดมาท่ามกลางประชากรของเรา
7:14 ถ้าประชากรของเราผู้ซึ่งเรียกตามนามของเรานั้นจะถ่อมตัวลง และอธิษฐาน และแสวงหาหน้าของเรา และหันเสียจากทางชั่วร้ายของเขาทั้งหลาย เราก็จะฟังจากสวรรค์ และจะยกโทษบาปของพวกเขา และจะรักษาแผ่นดินของเขาทั้งหลายให้หาย
7:15 บัดนี้ตาของเราจะเฝ้าดูอยู่และหูของเราจะฟังคำอธิษฐานซึ่งอธิษฐาน ณ สถานที่นี้
7:16 เพราะบัดนี้ เราได้เลือกสรรและกระทำให้นิเวศน์นี้เป็นที่บริสุทธิ์แล้ว เพื่อนามของเราจะอยู่ที่นั่นเป็นนิตย์ และตาของเรากับใจของเราจะอยู่ที่นั่นตลอดไป
7:17 และสำหรับตัวเจ้า ถ้าเจ้าจะดำเนินต่อหน้าเราเหมือนอย่างดาวิดบิดาของเจ้าได้ดำเนินนั้น และกระทำทุกอย่างตามที่เราได้บัญชาเจ้าไว้ และจะรักษาบรรดากฎเกณฑ์ของเราและคำตัดสินทั้งหลายของเรา
7:18 เราก็จะสถาปนาบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของเจ้า ตามที่เราได้กระทำพันธสัญญาไว้กับดาวิดบิดาของเจ้าว่า ‘เจ้าจะไม่ขาดชายผู้หนึ่งที่จะครอบครองเหนืออิสราเอล’

พระเจ้าทรงเตือนซาโลมอน (1 พกษ 9:6-9)
7:19 แต่ถ้าเจ้าทั้งหลายหันไปและทอดทิ้งบรรดากฎเกณฑ์ของเราและบัญญัติทั้งหลายของเรา ซึ่งเราได้ตั้งไว้ต่อหน้าพวกเจ้า และจะไปปรนนิบัติพระอื่นและนมัสการพระเหล่านั้น
7:20 เราก็จะถอนรากเขาทั้งหลายออกเสียจากแผ่นดินของเรา ซึ่งเราได้ประทานแก่พวกเขา และนิเวศน์นี้ซึ่งเราได้ชำระให้บริสุทธิ์แล้วเพื่อนามของเรา เราจะเหวี่ยงออกเสียจากสายตาของเรา และเราจะกระทำให้นิเวศน์นี้เป็นคำภาษิตและคำครหาท่ามกลางชนชาติทั้งปวง
7:21 และนิเวศน์นี้ซึ่งสูงส่งจะเป็นความแปลกประหลาดแก่ทุกคนที่แวะผ่านมัน จนเขาจะกล่าวว่า ‘เหตุไฉนพระเยโฮวาห์จึงได้ทรงกระทำเช่นนี้แก่แผ่นดินนี้ และแก่พระนิเวศน์นี้’
7:22 และจะมีคนตอบว่า ‘เพราะว่าเขาทั้งหลายได้ทอดทิ้งพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของพวกเขา ผู้ได้ทรงนำเขาทั้งหลายออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์ และได้ยึดถือเอาพระอื่น ๆ นมัสการและปรนนิบัติพระเหล่านั้น เหตุฉะนั้นพระองค์จึงได้ทรงนำเหตุร้ายทั้งสิ้นนี้มาเหนือเขาทั้งหลาย’”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope