กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศ์กษัตริย์ 14

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

พระเจ้าทรงสาปแช่งราชวงศ์ของเยโรโบอัม
14:1 ในเวลานั้น อาบียาห์โอรสของเยโรโบอัมประชวร
14:2 และเยโรโบอัมตรัสกับมเหสีของพระองค์ว่า “เราขอร้องเจ้า จงลุกขึ้นและปลอมตัวของเจ้า เพื่อที่จะไม่มีใครรู้ว่าเจ้าเป็นมเหสีของเยโรโบอัม และจงไปยังเมืองชีโลห์ ดูเถิด อาหิยาห์ผู้พยากรณ์อยู่ที่นั่น ผู้ได้บอกเราว่า เราจะได้เป็นกษัตริย์เหนือชนชาตินี้
14:3 เจ้าจงเอาขนมปังสิบก้อนและขนมปังกรอบบ้างและน้ำผึ้งหนึ่งไห ไปหาท่าน ท่านจะบอกเจ้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับเด็กนั้น”
14:4 และมเหสีของเยโรโบอัมได้กระทำดังนั้น และลุกขึ้นเสด็จไปยังเมืองชีโลห์ และเสด็จมาถึงบ้านของอาหิยาห์ แต่อาหิยาห์มองไม่เห็น เพราะว่าตาของท่านแข็งด้วยอายุของท่าน
14:5 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับอาหิยาห์ว่า “ดูเถิด มเหสีของเยโรโบอัมกำลังมาเพื่อจะถามเจ้าถึงเรื่องโอรสของนาง เพราะเด็กนั้นป่วย เจ้าจงบอกนางอย่างนั้นอย่างนี้ เพราะเมื่อนางเข้ามา นางจะแสร้งกระทำเป็นสตรีคนอื่น”
14:6 และต่อมา เมื่ออาหิยาห์ได้ยินเสียงฝีพระบาทของพระนาง ขณะเมื่อพระนางเสด็จมาถึงประตู ท่านจึงพูดว่า “ขอเชิญพระองค์ คือพระมเหสีของเยโรโบอัมเสด็จเข้ามาข้างใน ไฉนพระองค์จึงทรงแสร้งกระทำเป็นคนอื่นเล่า เพราะข้าพระองค์ได้รับพระบัญชาให้ทูลข่าวอันน่าสลดใจแก่พระองค์
14:7 ขอเสด็จกลับไปทูลเยโรโบอัมว่า ‘พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า เพราะเหตุว่าเราได้เชิดชูเจ้าขึ้นจากท่ามกลางประชากร และได้กระทำให้เจ้าเป็นประมุขเหนืออิสราเอลประชากรของเรา
14:8 และได้ฉีกราชอาณาจักรจากราชวงศ์ของดาวิดและได้ยกมันให้แก่เจ้า และถึงกระนั้นเจ้าก็ไม่ได้เป็นเหมือนอย่างดาวิดผู้รับใช้ของเรา ผู้ได้รักษาบัญญัติทั้งหลายของเรา และผู้ได้ติดตามเราด้วยสุดจิตใจของเขา เพื่อกระทำเฉพาะสิ่งซึ่งเป็นที่ถูกต้องในสายตาของเรา
14:9 แต่เจ้าได้กระทำสิ่งชั่วร้ายยิ่งกว่าคนทั้งปวงที่อยู่ก่อนเจ้า ด้วยว่าเจ้าได้ไปสร้างพระอื่น ๆ และรูปหล่อ เพื่อยั่วยุเราให้โกรธ และได้เหวี่ยงเราไว้เสียเบื้องหลังของเจ้า
14:10 เพราะฉะนั้น ดูเถิด เราจะนำเหตุร้ายมาเหนือราชวงศ์ของเยโรโบอัม และจะขจัดคนที่ปัสสาวะรดกำแพงได้เสียจากเยโรโบอัม ทั้งคนที่ถูกกักตัวไว้และเหลืออยู่ในอิสราเอล และจะผลาญคนที่เหลือในราชวงศ์ของเยโรโบอัมเสียอย่างสิ้นเชิง เหมือนอย่างคนที่ขนมูลสัตว์ไปทิ้งจนหมด
14:11 ผู้ใดในราชวงศ์ของเยโรโบอัมที่ตายในนครสุนัขจะกิน และผู้ใดที่ตายในทุ่งนา นกในอากาศจะกิน เพราะพระเยโฮวาห์ตรัสไว้แล้ว’
14:12 เพราะฉะนั้นขอเชิญพระองค์ลุกขึ้นเสด็จกลับไปยังพระราชวังของพระองค์ และเมื่อพระบาทของพระองค์เข้านคร กุมารนั้นก็จะถึงแก่มรณา
14:13 และคนอิสราเอลทั้งปวงจะไว้ทุกข์ให้เธอ และจะฝังศพเธอไว้ เพราะเธอผู้เดียวเท่านั้นในราชวงศ์ของเยโรโบอัมที่จะไปถึงหลุมศพ เพราะในราชวงศ์ของเยโรโบอัม ยังเห็นบางสิ่งในตัวเธอนั้นที่พอพระทัยพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล
14:14 ยิ่งกว่านั้นอีก พระเยโฮวาห์จะทรงตั้งกษัตริย์องค์หนึ่งเหนืออิสราเอลเพื่อพระองค์ ผู้ซึ่งจะตัดราชวงศ์ของเยโรโบอัมเสียในวันนั้น แต่นั่นอะไร ก็เป็นเวลานี้
14:15 เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงตีอิสราเอล เหมือนอย่างไม้อ้อสั่นอยู่ในน้ำ และพระองค์จะทรงถอนรากอิสราเอลออกเสียจากแผ่นดินที่ดีนี้ ซึ่งพระองค์ได้ทรงยกให้แก่บรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย และจะกระจายพวกเขาไปฟากแม่น้ำข้างโน้น เพราะเขาทั้งหลายได้สร้างเสารูปเคารพของพวกเขา ซึ่งเป็นการยั่วยุพระเยโฮวาห์ให้ทรงพระพิโรธ
14:16 และพระองค์จะทรงมอบอิสราเอลไว้เพราะบาปทั้งหลายของเยโรโบอัม ผู้ได้กระทำบาปและผู้ซึ่งทรงกระทำให้อิสราเอลทำบาป”
14:17 และมเหสีของเยโรโบอัมทรงลุกขึ้น และเสด็จออกไป และมาถึงเมืองทีรซาห์ และเมื่อพระนางเสด็จถึงธรณีประตู กุมารก็ถึงแก่มรณา
14:18 และเขาทั้งหลายได้ฝังศพเธอและคนอิสราเอลทั้งปวงได้ไว้ทุกข์ให้เธอ ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ตรัสโดยมือของอาหิยาห์ผู้พยากรณ์ผู้รับใช้ของพระองค์

เยโรโบอัมสิ้นพระชนม์ (2 พศด 13:20)
14:19 และราชกิจนอกนั้นของเยโรโบอัม คือพระองค์ทรงทำศึกอย่างไร และพระองค์ทรงครอบครองอย่างไรนั้น ดูเถิด ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศอิสราเอล
14:20 และวันเวลาที่เยโรโบอัมทรงครอบครองนั้นเป็นเวลายี่สิบสองปี และพระองค์ทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และนาดับราชโอรสของพระองค์ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

เรโหโบอัมนำคนยูดาห์ให้กระทำบาป (2 พศด 12:1)
14:21 และเรโหโบอัมราชโอรสของซาโลมอนทรงครอบครองอยู่ในยูดาห์ เมื่อเรโหโบอัมทรงเริ่มครอบครองนั้น พระองค์มีพระชนมายุสี่สิบเอ็ดพรรษา และพระองค์ทรงครอบครองในกรุงเยรูซาเล็มเป็นเวลาสิบเจ็ดปี เป็นนครซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงเลือกสรรจากเผ่าทั้งปวงของอิสราเอล เพื่อจะสถาปนาพระนามของพระองค์ไว้ที่นั่น และพระราชมารดาของกษัตริย์มีพระนามว่านาอามาห์คนอัมโมน
14:22 และยูดาห์ได้กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และเขาทั้งหลายได้ยั่วยุพระองค์ให้ทรงหวงแหนด้วยบาปทั้งหลายที่พวกเขาได้กระทำ ซึ่งมากกว่าบาปทั้งสิ้นที่บรรพบุรุษของเขาทั้งหลายได้กระทำเสียอีก
14:23 เพราะเขาทั้งหลายได้สร้างสถานบูชาบนที่สูงด้วย และเสาศักดิ์สิทธิ์ และเสารูปเคารพสำหรับตัวเขาไว้บนเนินเขาสูง ๆ ทุกเนิน และใต้ต้นไม้เขียวทุกต้น
14:24 และมีพวกรักร่วมเพศในแผ่นดินนั้นด้วย และเขาทั้งหลายได้กระทำตามบรรดาสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนของประชาชาติทั้งหลาย ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงขับไล่ออกไปต่อหน้าชนชาติอิสราเอล

ชิชักบุกรุกกรุงเยรูซาเล็ม (2 พศด 12:2-12)
14:25 และต่อมาในปีที่ห้าแห่งกษัตริย์เรโหโบอัม ชิชักกษัตริย์แห่งอียิปต์ได้ขึ้นมาสู้รบกับกรุงเยรูซาเล็ม
14:26 และท่านได้เก็บทรัพย์สมบัติทั้งหลายแห่งพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ และทรัพย์สมบัติทั้งหลายแห่งพระราชวังของกษัตริย์ ท่านได้เก็บไปเสียทุกอย่าง และท่านได้เก็บโล่ทองคำเหล่านั้นซึ่งซาโลมอนได้ทำขึ้นนั้นไปทั้งหมด
14:27 และกษัตริย์เรโหโบอัมได้กระทำโล่ทองเหลืองต่าง ๆ ไว้แทน และมอบโล่เหล่านั้นไว้ในมือของหัวหน้าทหารรักษาพระองค์ผู้เฝ้าประตูพระราชวังของกษัตริย์
14:28 และต่อมา เมื่อกษัตริย์เสด็จเข้าไปยังพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ ทหารรักษาพระองค์ก็ถือโล่เหล่านั้นออก และนำพวกมันกลับไปเก็บไว้ในห้องทหารรักษาพระองค์ตามเดิม
14:29 บัดนี้ พระราชกิจนอกนั้นของเรโหโบอัม และสรรพสิ่งที่พระองค์ทรงกระทำ ไม่ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของบรรดากษัตริย์แห่งประเทศยูดาห์หรือ
14:30 และมีสงครามระหว่างเรโหโบอัมและเยโรโบอัมตลอดวันเวลาของพระองค์ทั้งสอง

เรโหโบอัมสิ้นพระชนม์ (2 พศด 12:13-16)
14:31 และเรโหโบอัมทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของพระองค์ และทรงถูกฝังไว้กับบรรพบุรุษของพระองค์ในนครของดาวิด และพระนามของพระราชมารดาของพระองค์คือนาอามาห์คนอัมโมน และอาบียัมราชโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครอบครองแทนพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope