กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศ์กษัตริย์ 13

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

คำพยากรณ์กล่าวโทษแท่นบูชาของเยโรโบอัม
13:1 และดูเถิด คนของพระเจ้าคนหนึ่งได้ออกมาจากยูดาห์โดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์ไปยังเมืองเบธเอล และเยโรโบอัมทรงยืนอยู่ที่แท่นบูชาเพื่อจะเผาเครื่องหอม
13:2 และชายคนนั้นได้ร้องกล่าวโทษแท่นบูชานั้นโดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์ และพูดว่า “โอ แท่นบูชา แท่นบูชา พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า ‘ดูเถิด โอรสองค์หนึ่งจะประสูติมาในราชวงศ์ของดาวิดชื่อโยสิยาห์ และบนเจ้าแท่นบูชานี้พระองค์จะประหารพวกปุโรหิตแห่งสถานบูชาบนที่สูงผู้ซึ่งเผาเครื่องหอมบนเจ้า และพระองค์จะเผากระดูกของคนบนเจ้า’”
13:3 และในวันเดียวกันนั้นท่านได้ให้หมายสำคัญ กล่าวว่า “นี่เป็นหมายสำคัญที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสว่า ‘ดูเถิด พระองค์จะพังแท่นบูชาลงมา และมูลเถ้าซึ่งอยู่บนแท่นบูชานั้นจะถูกเทออก’”

พระเจ้าทรงทำให้พระหัตถ์ของเยโรโบอัมเหี่ยวแห้งไป
13:4 และต่อมา เมื่อกษัตริย์เยโรโบอัมทรงสดับฟังคำพูดของคนของพระเจ้า ซึ่งได้ร้องกล่าวโทษแท่นบูชาที่เมืองเบธเอลนั้น พระองค์ทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ออกจากแท่นบูชานั้น กล่าวว่า “จงจับเขาไว้” และพระหัตถ์ของพระองค์ซึ่งพระองค์เหยียดออกต่อผู้พยากรณ์นั้น ได้เหี่ยวแห้งไป ดังนั้นพระองค์จะชักกลับเข้าหาตัวอีกก็ไม่ได้
13:5 แท่นบูชาได้พังลงด้วย และมูลเถ้าก็ร่วงลงมาจากแท่นบูชา ตามหมายสำคัญที่คนของพระเจ้าได้ให้ไว้โดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์
13:6 กษัตริย์ตอบและตรัสกับคนของพระเจ้าว่า “บัดนี้ ขอวิงวอนต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน และขออธิษฐานเพื่อเราว่า มือของเราจะกลับมาเหมือนเดิมอีก” และคนของพระเจ้าได้วิงวอนต่อพระเยโฮวาห์ และพระหัตถ์ของกษัตริย์ได้กลับมาเหมือนเดิม และเป็นเหมือนแต่ก่อน
13:7 และกษัตริย์ตรัสกับคนของพระเจ้าว่า “เชิญมาพระราชวังกับเราเถิด และทำให้ตัวของท่านสดชื่น และเราจะให้รางวัลแก่ท่าน”
13:8 และคนของพระเจ้าทูลกษัตริย์ว่า “ถ้าพระองค์จะให้ถึงครึ่งราชสมบัติของพระองค์แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะไม่เข้าไปในพระราชวังกับพระองค์ ทั้งข้าพเจ้าจะไม่รับประทานขนมปังหรือดื่มน้ำในสถานที่นี้
13:9 เพราะว่าพระวจนะของพระเยโฮวาห์ทรงกำชับข้าพเจ้าไว้อย่างนั้นว่า ‘อย่ากินขนมปังหรือดื่มน้ำ หรือกลับไปตามทางเดียวกันที่เจ้ามานั้น’”
13:10 ดังนั้น ท่านจึงไปเสียอีกทางหนึ่ง และไม่กลับไปตามทางที่ท่านมายังเมืองเบธเอล
13:11 เวลานั้น มีผู้พยากรณ์ชราคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในเมืองเบธเอล และบุตรชายทั้งหลายของเขาได้มาบอกเขาถึงกิจการทั้งสิ้นซึ่งคนของพระเจ้าได้กระทำในวันนั้นที่เมืองเบธเอล เขาทั้งหลายได้เล่าให้บิดาของพวกเขาฟังถึงถ้อยคำซึ่งท่านได้กล่าวแก่กษัตริย์ด้วย
13:12 และบิดาของเขาทั้งหลายได้พูดกับพวกเขาว่า “ท่านไปทางไหน” เพราะบุตรชายทั้งหลายของเขาได้เห็นทางซึ่งคนของพระเจ้าผู้มาจากยูดาห์ได้ไปนั้น

ผู้พยากรณ์ของพระเจ้าเสียชีวิตเพราะไม่เชื่อฟัง
13:13 และเขาได้พูดกับบุตรชายทั้งหลายของเขาว่า “จงผูกอานลาให้พ่อ” แล้วพวกเขาจึงผูกอานลาให้เขา และเขาก็ขึ้นขี่ลาตัวนั้น
13:14 และได้ตามคนของพระเจ้าไป และได้พบท่านนั่งอยู่ใต้ต้นโอ๊กต้นหนึ่ง แล้วเขาได้พูดกับท่านว่า “ท่านเป็นคนของพระเจ้าซึ่งมาจากยูดาห์หรือ” และท่านพูดว่า “ใช่แล้ว”
13:15 แล้วเขาได้พูดกับท่านว่า “เชิญมาบ้านกับข้าพเจ้าเถิด และรับประทานอาหารบ้าง”
13:16 และท่านพูดว่า “ข้าพเจ้าจะกลับไปกับท่าน หรือเข้าไปในบ้านกับท่านไม่ได้ ทั้งข้าพเจ้าจะไม่รับประทานอาหารหรือดื่มน้ำกับท่านในสถานที่นี้
13:17 เพราะพระวจนะของพระเยโฮวาห์ตรัสกับข้าพเจ้าว่า ‘เจ้าอย่ารับประทานอาหารหรือดื่มน้ำที่นั่น หรือกลับโดยทางที่เจ้าได้มา’”
13:18 และเขาได้พูดกับท่านว่า “ข้าพเจ้าเป็นผู้พยากรณ์เหมือนอย่างที่ท่านเป็นด้วย และมีทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาพูดกับข้าพเจ้าโดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์ว่า ‘จงนำเขากลับมากับเจ้ายังบ้านของเจ้า เพื่อเขาจะได้รับประทานอาหารและดื่มน้ำ’” แต่เขาได้มุสาต่อท่าน
13:19 ดังนั้น ท่านจึงไปกับเขา และได้รับประทานอาหารในบ้านของเขา และดื่มน้ำ
13:20 และต่อมา ขณะที่พวกเขานั่งอยู่ที่โต๊ะ พระวจนะของพระเยโฮวาห์มายังผู้พยากรณ์ผู้ที่ได้นำท่านกลับมา
13:21 และเขาร้องเสียงดังต่อคนของพระเจ้าผู้มาจากยูดาห์ว่า “พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า ‘เพราะเหตุว่าท่านไม่เชื่อฟังพระโอษฐ์ของพระเยโฮวาห์ และไม่ได้รักษาพระบัญญัติซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านบัญชาท่าน
13:22 แต่ได้กลับมาและรับประทานอาหารและดื่มน้ำในสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านว่า “อย่ารับประทานอาหารหรือดื่มน้ำ” ศพของท่านจะไม่ได้ไปถึงอุโมงค์ของบรรพบุรุษของท่าน’”
13:23 และต่อมา หลังจากที่ท่านได้รับประทานอาหารและดื่มน้ำแล้ว เขาก็ผูกอานลาให้ท่าน คือผู้พยากรณ์ผู้ซึ่งเขาได้พากลับมานั้น
13:24 และเมื่อท่านไปแล้วสิงโตตัวหนึ่งได้พบท่านตามทางและฆ่าท่านเสีย ศพของท่านก็ถูกทิ้งไว้ตามทาง และลาตัวนั้นก็ยืนอยู่ข้าง ๆ ศพนั้น สิงโตก็ยืนอยู่ข้าง ๆ ศพด้วย
13:25 ดูเถิด มีบางคนผ่านไปและได้เห็นศพทิ้งอยู่ตามทาง และสิงโตยืนอยู่ข้างศพนั้น และพวกเขาได้มาบอกกันในนครที่ผู้พยากรณ์ชราอาศัยอยู่นั้น
13:26 และเมื่อผู้พยากรณ์ผู้ที่นำท่านกลับมาจากทางได้ยินเรื่องนั้น เขาพูดว่า “นั่นเป็นคนของพระเจ้าผู้ไม่เชื่อฟังพระวจนะของพระเยโฮวาห์ เพราะฉะนั้นพระเยโฮวาห์ได้ทรงมอบท่านไว้กับสิงโต ซึ่งได้ฉีกท่านและฆ่าท่านเสีย ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ ซึ่งพระองค์ได้ตรัสกับท่าน”
13:27 และเขาได้พูดกับบุตรชายทั้งหลายของเขาว่า “จงผูกอานลาให้พ่อ” และพวกเขาได้ผูกอานลาให้
13:28 เขาได้ไปและพบศพของท่านผู้นั้นทิ้งอยู่ตามทาง และลากับสิงโตก็ยืนอยู่ข้าง ๆ ศพนั้น สิงโตไม่ได้กินศพหรือฉีกลานั้น
13:29 และผู้พยากรณ์ได้ยกศพคนของพระเจ้าและวางศพนั้นไว้บนลา และนำศพนั้นกลับมา ผู้พยากรณ์ชราได้มายังนครเพื่อไว้ทุกข์ให้ท่านและฝังท่านเสีย
13:30 และเขาวางศพของท่านผู้นั้นในที่ฝังศพของตนเอง และเขาทั้งหลายก็ไว้ทุกข์ให้ท่าน กล่าวว่า “อนิจจา พี่น้องของข้าเอ๋ย”
13:31 และต่อมา หลังจากที่เขาได้ฝังท่านไว้แล้ว เขาจึงพูดกับบุตรชายทั้งหลายของตนว่า “เมื่อเราตาย จงฝังเราไว้ในที่ฝังศพซึ่งฝังคนของพระเจ้าไว้นั้น จงวางกระดูกของเราไว้ข้างกระดูกของท่าน
13:32 เพราะว่าคำพูดซึ่งท่านได้ร้องออกมาโดยพระวจนะของพระเยโฮวาห์กล่าวโทษแท่นบูชาในเบธเอล และต่อบรรดานิเวศน์แห่งสถานบูชาบนที่สูงซึ่งอยู่ในนครต่าง ๆ ของสะมาเรีย จะสำเร็จเป็นแน่”

เยโรโบอัมไม่ฟังคำเตือนจากพระเจ้าและไม่กลับใจใหม่
13:33 และหลังจากเหตุการณ์นี้ เยโรโบอัมไม่ได้หันกลับจากทางชั่วร้ายของพระองค์ แต่ได้ทรงแต่งตั้งพวกปุโรหิตจากประชากรที่ต่ำต้อยที่สุดให้ประจำอยู่ที่สถานบูชาบนที่สูงอีก คือผู้ใดก็ตามที่พอใจเป็น พระองค์ก็ถวายตัวเขาไว้และเขากลายเป็นปุโรหิตประจำอยู่ที่บรรดาสถานบูชาบนที่สูง
13:34 และเรื่องนี้กลายเป็นความบาปแก่ราชวงศ์ของเยโรโบอัม เพื่อจะตัดและทำลายราชวงศ์นั้นเสียจากพื้นแผ่นดินโลก

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope