กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศ์กษัตริย์ 8

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

หีบพันธสัญญาและสง่าราศีของพระเจ้าในพระวิหาร (2 พศด 5:2-14)
8:1 แล้วซาโลมอนทรงเรียกประชุมพวกผู้อาวุโสแห่งอิสราเอล และบรรดาหัวหน้าของเผ่าต่าง ๆ คือหัวหน้าของบรรพบุรุษชนชาติอิสราเอล ต่อพระพักตร์ของกษัตริย์ซาโลมอนในกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อเขาทั้งหลายจะอัญเชิญหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ขึ้นมาจากนครของดาวิด คือเมืองศิโยน
8:2 และผู้ชายทั้งสิ้นของอิสราเอลจึงประชุมกันต่อพระพักตร์ของกษัตริย์ซาโลมอนในการเลี้ยงในเดือนเอธานิม ซึ่งเป็นเดือนที่เจ็ด
8:3 และพวกผู้อาวุโสทั้งสิ้นของอิสราเอลได้เข้ามา และพวกปุโรหิตได้ยกหีบ
8:4 และเขาทั้งหลายได้อัญเชิญหีบของพระเยโฮวาห์ และพลับพลาแห่งชุมนุมชน และภาชนะอันบริสุทธิ์ทั้งสิ้นซึ่งอยู่ในพลับพลาขึ้นมา ของเหล่านี้พวกปุโรหิตและคนเลวีได้หามขึ้นมา
8:5 และกษัตริย์ซาโลมอนกับชุมนุมชนอิสราเอลทั้งสิ้นที่ได้ประชุมกันต่อพระพักตร์ของพระองค์ อยู่กับพระองค์ต่อหน้าหีบ ได้ถวายแกะและวัวตัวผู้มากมาย ซึ่งจะนับหรือบันทึกก็ไม่ได้เพราะว่ามีเป็นจำนวนมาก
8:6 และพวกปุโรหิตอัญเชิญหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์มายังสถานที่ของหีบนั้น เข้าไปในห้องหลังสุดของพระนิเวศน์ คือในที่บริสุทธิ์ที่สุด ภายใต้ปีกของพวกเครูบนั้น
8:7 ด้วยว่าพวกเครูบกางปีกทั้งสองของตนออกเหนือสถานที่ของหีบ และพวกเครูบได้คลุมอยู่เหนือหีบและไม้คานหามหีบนั้น
8:8 และพวกเขาเลื่อนคานหามของหีบนั้นออกบ้าง เพื่อที่จะสามารถมองเห็นปลายคานหามได้จากห้องบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ข้างหน้าห้องหลังสุด และคานหามเหล่านั้นมองไม่เห็นจากข้างนอก และคานหามก็ยังอยู่ที่นั่นจนถึงทุกวันนี้
8:9 ไม่มีสิ่งใดในหีบนอกจากแผ่นศิลาสองแผ่น ซึ่งโมเสสใส่ไว้ที่นั่น ณ ภูเขาโฮเรบ เมื่อพระเยโฮวาห์ทรงกระทำพันธสัญญากับชนชาติอิสราเอล เมื่อเขาทั้งหลายออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์
8:10 และต่อมา เมื่อพวกปุโรหิตออกมาจากที่บริสุทธิ์ที่สุด เมฆก็มาเต็มพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
8:11 จนพวกปุโรหิตยืนปรนนิบัติอยู่ไม่ได้เพราะเหตุเมฆนั้น เพราะว่าสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ได้เต็มพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์แล้ว

ซาโลมอนอวยพรแก่ชุมนุมชน (2 พศด 6:1-11)
8:12 แล้วซาโลมอนตรัสว่า “พระเยโฮวาห์ได้ตรัสว่า พระองค์จะประทับในความมืดทึบ
8:13 ข้าพระองค์ได้สร้างพระนิเวศน์อันเป็นที่ประทับสำหรับพระองค์ เป็นสถานที่ถาวรเพื่อพระองค์จะทรงสถิตอยู่เป็นนิตย์”
8:14 และกษัตริย์ทรงหันพระพักตร์ของพระองค์และทรงอวยพรชุมนุมชนอิสราเอลทั้งปวง (และชุมนุมชนอิสราเอลทั้งปวงก็ยืนขึ้น)
8:15 และพระองค์ตรัสว่า “สาธุการแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ผู้ได้ทรงกระทำให้สำเร็จด้วยพระหัตถ์ของพระองค์ ตามที่ได้ตรัสไว้ด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์แก่ดาวิดราชบิดาของเราว่า
8:16 ‘ตั้งแต่วันที่เราได้นำอิสราเอลชนชาติของเราออกมาจากอียิปต์ เรามิได้เลือกเมืองหนึ่งเมืองใดในเผ่าอิสราเอลทั้งสิ้นเพื่อจะสร้างนิเวศน์ เพื่อนามของเราจะอยู่ที่นั่น แต่เราได้เลือกดาวิดให้อยู่เหนืออิสราเอลชนชาติของเรา’
8:17 และดาวิดราชบิดาของเราได้ทรงตั้งพระทัยแล้วที่จะสร้างพระนิเวศน์สำหรับพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล
8:18 และพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับดาวิดราชบิดาของเราว่า ‘ที่เจ้าได้ตั้งใจจะสร้างนิเวศน์สำหรับนามของเรานั้น เจ้าก็ได้ทำดีอยู่แล้วในสิ่งที่อยู่ในใจของเจ้า
8:19 อย่างไรก็ตาม เจ้าจะไม่สร้างนิเวศน์นั้น แต่บุตรชายของเจ้าผู้ซึ่งจะออกมาจากบั้นเอวของเจ้า เขาจะสร้างนิเวศน์เพื่อนามของเรา’
8:20 และพระเยโฮวาห์ทรงให้พระดำรัสของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้นั้นสำเร็จแล้ว และเราได้ขึ้นมาแทนดาวิดราชบิดาของเรา และนั่งอยู่บนบัลลังก์ของอิสราเอล ตามที่พระเยโฮวาห์ได้ทรงสัญญาไว้ และเราได้สร้างพระนิเวศน์สำหรับพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลแล้ว
8:21 และที่นั่นเราได้กำหนดสถานที่ไว้สำหรับหีบแล้ว ซึ่งพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์อยู่ในหีบนั้น ซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำไว้กับบรรพบุรุษของพวกเรา เมื่อพระองค์ทรงนำเขาทั้งหลายออกมาจากแผ่นดินแห่งอียิปต์”

คำอธิษฐานถวายพระวิหาร (2 พศด 6:12-42)
8:22 และซาโลมอนประทับยืนอยู่หน้าแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ต่อหน้าชุมนุมชนอิสราเอลทั้งปวง และกางพระหัตถ์ของพระองค์ออกสู่ฟ้าสวรรค์
8:23 และพระองค์ทูลว่า “ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล ไม่มีพระเจ้าองค์ใดเหมือนพระองค์ ในสวรรค์เบื้องบน หรือในแผ่นดินโลกเบื้องล่าง ผู้ทรงรักษาพันธสัญญา และทรงสำแดงความเมตตาแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์ ซึ่งดำเนินอยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์ด้วยสิ้นสุดใจของพวกเขา
8:24 ผู้ทรงรักษาบรรดาสิ่งซึ่งพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้แก่ดาวิดราชบิดาของข้าพระองค์ ผู้รับใช้ของพระองค์ พระองค์ได้ตรัสด้วยพระโอษฐ์ของพระองค์ และได้ทรงกระทำให้สำเร็จด้วยพระหัตถ์ของพระองค์แล้ว ดังที่ปรากฏในวันนี้
8:25 ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล เพราะฉะนั้นบัดนี้ ขอทรงรักษาสิ่งซึ่งพระองค์ได้ทรงสัญญาไว้กับดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ราชบิดาของข้าพระองค์โดยตรัสว่า ‘เจ้าจะไม่ขาดชายผู้หนึ่งในสายตาของเราที่จะนั่งบนบัลลังก์แห่งอิสราเอล ถ้าเพียงลูกหลานทั้งหลายของเจ้าจะระมัดระวังในวิถีทางของเขาทั้งหลาย ที่พวกเขาจะดำเนินไปต่อหน้าเราอย่างที่เจ้าได้ดำเนินต่อหน้าเรานั้น’
8:26 และบัดนี้ โอ ข้าแต่พระเจ้าแห่งอิสราเอล ข้าพระองค์ขออ้อนวอนต่อพระองค์ ขอพระวจนะของพระองค์จงดำรงอยู่ ซึ่งพระองค์ได้ตรัสกับผู้รับใช้ของพระองค์ คือดาวิดราชบิดาของข้าพระองค์
8:27 แต่พระเจ้าจะทรงประทับบนแผ่นดินโลกอย่างแท้จริงหรือ ดูเถิด ฟ้าสวรรค์และสวรรค์แห่งฟ้าสวรรค์ทั้งปวงยังรองรับพระองค์ไว้ไม่ได้ พระนิเวศน์ซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างขึ้นจะรับพระองค์ไม่ได้ยิ่งกว่านั้นสักเท่าใด
8:28 แต่ขอพระองค์ทรงใส่พระทัยต่อคำอธิษฐานของผู้รับใช้ของพระองค์ และต่อคำวิงวอนของผู้รับใช้ของพระองค์ โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพระองค์ ขอทรงสดับเสียงร้องและคำอธิษฐานซึ่งผู้รับใช้ของพระองค์อธิษฐานต่อพระพักตร์ของพระองค์ในวันนี้
8:29 เพื่อว่าพระเนตรของพระองค์จะเฝ้าดูอยู่เหนือพระนิเวศน์นี้ ทั้งกลางวันและกลางคืน คือสถานที่ซึ่งพระองค์ได้ตรัสว่า ‘นามของเราจะอยู่ที่นั่น’ เพื่อที่พระองค์จะทรงสดับฟังคำอธิษฐาน ซึ่งผู้รับใช้ของพระองค์จะอธิษฐานตรงต่อสถานที่แห่งนี้
8:30 และขอพระองค์ทรงสดับฟังคำวิงวอนของผู้รับใช้ของพระองค์ และของอิสราเอลประชากรของพระองค์ เมื่อเขาทั้งหลายจะอธิษฐานตรงต่อสถานที่แห่งนี้ และขอพระองค์ทรงสดับฟังในสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์ และเมื่อพระองค์ทรงสดับฟังแล้ว ขอทรงโปรดยกโทษ
8:31 ถ้าชายคนใดกระทำการละเมิดต่อเพื่อนบ้านของเขา และเขาจะต้องปฏิญาณตัวด้วยคำสัตย์สาบาน และเขามาปฏิญาณตัวต่อหน้าแท่นบูชาของพระองค์ในพระนิเวศน์นี้
8:32 ดังนั้น ขอพระองค์ทรงสดับฟังในสวรรค์ และขอทรงกระทำและทรงพิพากษาผู้รับใช้ทั้งหลายของพระองค์ โดยทรงกล่าวโทษผู้ชั่วร้าย โดยทรงนำวิถีทางของเขาให้กลับตกบนศีรษะของตัวเขาเอง และโดยทรงประกาศความบริสุทธิ์ของผู้ชอบธรรม โดยประทานแก่เขาตามความชอบธรรมของเขา
8:33 เมื่ออิสราเอลประชากรของพระองค์พ่ายแพ้ต่อหน้าศัตรู เพราะเหตุพวกเขาได้กระทำบาปต่อพระองค์ และจะหันกลับมาหาพระองค์อีก และกล่าวยอมรับพระนามของพระองค์ และอธิษฐานและกระทำการวิงวอนต่อพระองค์ในพระนิเวศน์นี้
8:34 เมื่อนั้น ขอพระองค์ทรงสดับฟังในสวรรค์ และขอทรงโปรดยกโทษบาปของอิสราเอลประชากรของพระองค์ และขอทรงนำเขาทั้งหลายกลับมายังแผ่นดินซึ่งพระองค์ได้พระราชทานแก่บรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย
8:35 เมื่อฟ้าสวรรค์ปิดอยู่ และไม่มีฝน เพราะเหตุเขาทั้งหลายได้กระทำบาปต่อพระองค์ ถ้าพวกเขาอธิษฐานต่อสถานที่นี้ และกล่าวยอมรับพระนามของพระองค์ และหันกลับเสียจากความบาปของเขาทั้งหลาย เพราะพระองค์ทรงให้พวกเขารับความทุกข์ใจ
8:36 ดังนั้น ขอพระองค์ทรงสดับฟังในสวรรค์ และขอทรงโปรดยกโทษบาปของผู้รับใช้ทั้งหลายของพระองค์ และของอิสราเอลประชากรของพระองค์ เพื่อพระองค์จะทรงสอนวิถีทางที่ดีแก่เขาทั้งหลาย ซึ่งพวกเขาควรจะดำเนินในทางนั้น และขอประทานฝนบนแผ่นดินของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานแก่ประชากรของพระองค์เป็นมรดกนั้น
8:37 ถ้ามีการกันดารอาหารในแผ่นดิน ถ้ามีโรคระบาด ข้าวม้าน รากินข้าว ตั๊กแตนวัยบิน หรือตั๊กแตนวัยคลาน ถ้าเหล่าศัตรูของพวกเขาปิดล้อมพวกเขาไว้ในนครต่าง ๆ แห่งแผ่นดินของพวกเขา จะมีภัยพิบัติอย่างใด หรือความเจ็บไข้อย่างใดก็ดี
8:38 ไม่ว่าคำอธิษฐานและคำวิงวอนประการใดซึ่งคนหนึ่งคนใด หรืออิสราเอลประชากรของพระองค์ทั้งสิ้นทูลขอ ผู้ซึ่งจะสำนึกถึงเรื่องภัยพิบัติแห่งจิตใจของเขาเอง และจะกางมือของเขาสู่พระนิเวศน์นี้
8:39 เมื่อนั้น ขอพระองค์ทรงสดับฟังในสวรรค์ อันเป็นที่ประทับของพระองค์ และขอทรงโปรดยกโทษและทรงกระทำ คือประทานแก่ทุกคนตามวิถีทางทั้งสิ้นของเขา ซึ่งพระองค์ทรงทราบจิตใจของเขา (เพราะพระองค์คือพระองค์เท่านั้นที่ทรงทราบจิตใจแห่งบุตรทั้งหลายของมนุษย์)
8:40 เพื่อว่าเขาทั้งหลายจะได้เกรงกลัวพระองค์ตลอดวันเวลาที่เขาทั้งหลายอาศัยอยู่ในแผ่นดิน ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานแก่บรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลาย
8:41 ยิ่งกว่านั้นอีกเกี่ยวกับคนต่างชาติ ผู้ซึ่งไม่ใช่อิสราเอลประชากรของพระองค์ แต่มาจากประเทศที่ห่างไกล เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์
8:42 (เพื่อเขาทั้งหลายจะได้ยินถึงพระนามใหญ่ยิ่งของพระองค์ และถึงพระหัตถ์อันมหิทธิฤทธิ์ของพระองค์ และถึงพระกรที่เหยียดออกของพระองค์) เมื่อเขาจะมาและอธิษฐานตรงต่อพระนิเวศน์นี้
8:43 ขอพระองค์ทรงสดับฟังในสวรรค์ อันเป็นที่ประทับของพระองค์ และขอทรงกระทำตามทุกสิ่งซึ่งคนต่างชาติได้ทูลขอต่อพระองค์ เพื่อว่าชนชาติทั้งหลายแห่งแผ่นดินโลกจะรู้จักพระนามของพระองค์ คือเกรงกลัวพระองค์ตามที่อิสราเอลประชากรของพระองค์เกรงกลัวพระองค์อยู่นั้น และเพื่อเขาทั้งหลายจะทราบว่า พระนิเวศน์นี้ซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างไว้ได้เรียกกันตามพระนามของพระองค์
8:44 ถ้าประชากรของพระองค์ออกไปทำสงครามต่อสู้ศัตรูของเขาทั้งหลาย จะเป็นโดยทางใด ๆ ที่พระองค์ทรงส่งพวกเขาออกไปก็ตาม และเขาทั้งหลายจะอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ตรงต่อนครซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกสรรไว้ และตรงต่อพระนิเวศน์ซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างไว้สำหรับพระนามของพระองค์
8:45 เมื่อนั้น ขอพระองค์ทรงสดับฟังคำอธิษฐานของเขาทั้งหลายและคำวิงวอนของพวกเขาในสวรรค์ และขอทรงรักษาสิทธิ์อันชอบธรรมของพวกเขาให้คงอยู่
8:46 ถ้าเขาทั้งหลายทำบาปต่อพระองค์ (เพราะไม่มีมนุษย์คนใดที่ไม่ทำบาป) และพระองค์ทรงกริ้วต่อพวกเขา และทรงมอบเขาทั้งหลายไว้กับศัตรู เพื่อศัตรูจะนำพวกเขาไปเป็นเชลยยังแผ่นดินของศัตรูนั้น ไม่ว่าใกล้หรือไกล
8:47 แต่ถ้าเขาทั้งหลายสำนึกตัวในแผ่นดินซึ่งพวกเขาถูกนำไปเป็นเชลยและได้กลับใจ และได้ทูลวิงวอนต่อพระองค์ในแผ่นดินของผู้ซึ่งนำเขาทั้งหลายไปเป็นเชลย ทูลว่า ‘ข้าพระองค์ทั้งหลายได้ทำบาป และได้ประพฤติอย่างชั่วช้า พวกข้าพระองค์ได้กระทำความชั่วร้าย’
8:48 ดังนั้นแล้ว ได้หันกลับมาหาพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของพวกเขาในแผ่นดินแห่งบรรดาศัตรูของเขาทั้งหลาย ผู้ซึ่งนำพวกเขาไปเป็นเชลย และอธิษฐานต่อพระองค์ตรงต่อแผ่นดินของเขาทั้งหลาย ซึ่งพระองค์ได้พระราชทานแก่บรรพบุรุษของพวกเขา คือนครซึ่งพระองค์ได้ทรงเลือกสรรไว้ และพระนิเวศน์ซึ่งข้าพระองค์ได้สร้างไว้เพื่อพระนามของพระองค์
8:49 ดังนั้น ขอพระองค์ทรงสดับฟังคำอธิษฐานและคำวิงวอนของเขาทั้งหลายในสวรรค์ อันเป็นที่ประทับของพระองค์ และขอทรงรักษาสิทธิ์อันชอบธรรมของพวกเขาให้คงอยู่
8:50 และขอทรงโปรดยกโทษประชากรของพระองค์ผู้ได้ทำบาปต่อพระองค์ และต่อการละเมิดทั้งหลายของพวกเขา ซึ่งเขาทั้งหลายได้ละเมิดต่อพระองค์ และขอให้พวกเขาเป็นที่เมตตาของคนเหล่านั้นที่จับเขาทั้งหลายไปเป็นเชลย เพื่อพวกเขาจะได้รับความเมตตาจากคนเหล่านั้น
8:51 เพราะว่าเขาทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์ และเป็นมรดกของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงนำออกมาจากอียิปต์ จากท่ามกลางเตาหลอมเหล็ก
8:52 เพื่อพระเนตรของพระองค์เฝ้าดูต่อคำวิงวอนของผู้รับใช้ของพระองค์ และต่อคำวิงวอนของอิสราเอลประชากรของพระองค์ เพื่อจะทรงสดับฟังบรรดาเรื่องที่เขาทั้งหลายขอร้องต่อพระองค์
8:53 เพราะพระองค์ทรงแยกพวกเขาออกจากท่ามกลางชนชาติทั้งหลายของแผ่นดินโลก เพื่อให้เป็นมรดกของพระองค์ ตามซึ่งพระองค์ตรัสโดยมือของโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์ โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ในเมื่อพระองค์ทรงนำบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายออกมาจากอียิปต์”

ซาโลมอนกระตุ้นเตือนและอวยพรประชากร
8:54 และต่อมา เมื่อซาโลมอนทรงจบคำอธิษฐานและคำวิงวอนทั้งสิ้นนี้ต่อพระเยโฮวาห์แล้ว พระองค์ทรงลุกขึ้นจากหน้าแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ ที่ซึ่งทรงคุกเข่าของพระองค์ลงพร้อมกับกางพระหัตถ์ของพระองค์สู่ฟ้าสวรรค์
8:55 และพระองค์ทรงประทับยืน และทรงอวยพรชุมนุมชนอิสราเอลทั้งสิ้นด้วยเสียงดัง ตรัสว่า
8:56 “สาธุการแด่พระเยโฮวาห์ ผู้พระราชทานการหยุดพักแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์ ตามซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้ทุกประการ พระสัญญาอันดีทั้งสิ้นของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงสัญญาโดยมือของโมเสสผู้รับใช้ของพระองค์นั้นไม่ล้มเหลวสักคำเดียว
8:57 ขอพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราทั้งหลายทรงสถิตอยู่กับพวกเราตามที่พระองค์ได้สถิตอยู่กับบรรพบุรุษของเราทั้งหลาย ขอพระองค์อย่าทรงละพวกเราหรือทอดทิ้งเราทั้งหลายเสีย
8:58 เพื่อพระองค์จะทรงโน้มจิตใจของเราทั้งหลายให้มาหาพระองค์ เพื่อจะดำเนินในทางทั้งสิ้นของพระองค์ และเพื่อจะรักษาบรรดาพระบัญญัติของพระองค์ กฎเกณฑ์ของพระองค์ และคำตัดสินของพระองค์ ซึ่งพระองค์ทรงบัญญัติไว้แก่บรรพบุรุษของพวกเรา
8:59 และขอให้ถ้อยคำเหล่านี้ของเรา ซึ่งเราได้วิงวอนขอต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ ให้อยู่ใกล้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเราทั้งวันและคืน เพื่อพระองค์จะทรงรักษาสิทธิ์อันชอบธรรมของผู้รับใช้ของพระองค์ และรักษาสิทธิ์อันชอบธรรมของอิสราเอลประชากรของพระองค์ตลอดไป ตามความต้องการของสิทธิ์อันชอบธรรมนั้น
8:60 เพื่อบรรดาชนชาติทั้งหลายแห่งแผ่นดินโลกจะทราบว่า พระเยโฮวาห์นั้นทรงเป็นพระเจ้า และไม่มีองค์อื่นเลย
8:61 เพราะฉะนั้น ขอให้จิตใจของท่านทั้งหลายดีพร้อมต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเรา ณ วันนี้ เพื่อจะดำเนินอยู่ในบรรดากฎเกณฑ์ของพระองค์ และเพื่อจะรักษาพระบัญญัติทั้งหลายของพระองค์”

การถวายเครื่องสัตวบูชาและการฉลองเทศกาล (2 พศด 7:4-10)
8:62 และกษัตริย์กับคนอิสราเอลทั้งปวงที่อยู่กับพระองค์ได้ถวายเครื่องสัตวบูชาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์
8:63 และซาโลมอนทรงถวายเครื่องสันติบูชา ซึ่งพระองค์ทรงถวายแด่พระเยโฮวาห์ คือวัวตัวผู้สองหมื่นสองพันตัว และแกะหนึ่งแสนสองหมื่นตัว ดังนี้แหละกษัตริย์และชนชาติอิสราเอลทั้งปวงได้มอบถวายพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์
8:64 ในวันเดียวกันนั้น กษัตริย์ทรงทำพิธีชำระส่วนกลางของลาน ซึ่งอยู่ข้างหน้าพระนิเวศน์ของพระเยโฮวาห์ เพราะว่าที่นั่นพระองค์ทรงถวายบรรดาเครื่องเผาบูชา เครื่องธัญญบูชา และส่วนไขมันของเครื่องสันติบูชา เพราะว่าแท่นทองเหลืองซึ่งอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์นั้นเล็กเกินไปที่จะรับเครื่องเผาบูชา เครื่องธัญญบูชา และส่วนไขมันของเครื่องสันติบูชา
8:65 และในเวลานั้น ซาโลมอนจึงทรงฉลองเทศกาลพร้อมกับอิสราเอลทั้งปวง เป็นชุมนุมชนใหญ่ยิ่งนัก ตั้งแต่ทางเข้าเมืองฮามัทจนถึงแม่น้ำแห่งอียิปต์ ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเรา เป็นเวลาเจ็ดวันและอีกเจ็ดวัน คือสิบสี่วัน
8:66 ในวันที่แปดพระองค์ทรงให้ประชากรกลับ และเขาทั้งหลายได้ถวายพระพรแด่กษัตริย์ และกลับไปยังเต็นท์ของตนด้วยจิตใจชื่นบานและยินดี เนื่องด้วยความดีทั้งสิ้นซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงกระทำแก่ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ และแก่อิสราเอลประชากรของพระองค์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope