กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

1 พงศ์กษัตริย์ 5

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22]

ซาโลมอนเตรียมวัสดุสำหรับสร้างพระวิหาร (2 พศด 2:1-16)
5:1 และฮีรามกษัตริย์แห่งเมืองไทระได้ส่งพวกผู้รับใช้ของท่านมาเฝ้าซาโลมอน เพราะท่านได้ยินว่าเขาทั้งหลายได้เจิมตั้งพระองค์ไว้เป็นกษัตริย์แทนราชบิดาของพระองค์ เพราะฮีรามเคยรักดาวิดอยู่ตลอดมา
5:2 และซาโลมอนได้ส่งพระดำรัสไปยังฮีรามว่า
5:3 “ท่านทราบอยู่แล้วว่าดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าสร้างพระนิเวศน์สำหรับพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ไม่ได้ เพราะเหตุการสงครามทั้งหลายซึ่งอยู่ล้อมรอบพระองค์ทุกด้าน จนกว่าพระเยโฮวาห์จะทรงปราบพวกเขาเสียให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์
5:4 แต่บัดนี้ พระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้าประทานให้ข้าพเจ้าได้หยุดพักสงบอยู่ทุก ๆ ด้าน ดังนั้นไม่มีปฏิปักษ์หรือเหตุร้ายต่าง ๆ เลย
5:5 และดูเถิด ข้าพเจ้าจึงประสงค์จะสร้างพระนิเวศน์สำหรับพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า ตามที่พระเยโฮวาห์ได้ตรัสไว้กับดาวิดราชบิดาของข้าพเจ้าว่า ‘บุตรชายของเจ้า ผู้ซึ่งเราจะตั้งไว้บนบัลลังก์แทนเจ้า เขาจะสร้างพระนิเวศน์สำหรับนามของเรา’
5:6 เพราะฉะนั้น บัดนี้ขอท่านสั่งเขาทั้งหลายให้ตัดไม้สนซีดาร์แห่งเลบานอนเพื่อข้าพเจ้า และพวกผู้รับใช้ของข้าพเจ้าจะร่วมมือกับพวกผู้รับใช้ของท่าน และข้าพเจ้าจะมอบเงินค่าจ้างสำหรับพวกผู้รับใช้ของท่านให้แก่ท่านตามที่ท่านตั้งไว้ เพราะท่านคงทราบแล้วว่า ในท่ามกลางเราทั้งหลายไม่มีผู้ใดมีฝีมือในการตัดไม้เหมือนชาวไซดอน”
5:7 และต่อมา เมื่อฮีรามได้ยินถ้อยคำของซาโลมอน ท่านก็ชื่นชมยินดียิ่งนัก และกล่าวว่า “สาธุการแด่พระเยโฮวาห์ในวันนี้ ผู้ประทานบุตรชายที่ฉลาดองค์หนึ่งแก่ดาวิด ให้อยู่เหนือชนชาติใหญ่นี้”
5:8 และฮีรามได้ส่งคนให้มายังซาโลมอนทูลว่า “ข้าพเจ้าได้พิจารณาสิ่งต่าง ๆ ซึ่งท่านส่งไปยังข้าพเจ้าแล้ว และข้าพเจ้าพร้อมที่จะกระทำสิ่งสารพัดตามที่ท่านปรารถนาในเรื่องไม้สนซีดาร์ และในเรื่องไม้สนสามใบ
5:9 พวกผู้รับใช้ของข้าพเจ้าจะนำไม้เหล่านั้นลงมาจากเลบานอนถึงทะเล และข้าพเจ้าจะส่งไม้เหล่านั้นทางทะเลโดยใช้แพไปถึงสถานที่ที่ท่านจะกำหนดให้ข้าพเจ้า และจะให้ปล่อยไม้ออกที่นั่น และท่านจะมารับเอาไม้เหล่านั้น แล้วท่านจะทำให้ความปรารถนาของข้าพเจ้าสำเร็จ คือส่งเสบียงอาหารให้แก่ราชสำนักของข้าพเจ้า”
5:10 ดังนั้น ฮีรามได้จัดส่งไม้สนซีดาร์และไม้สนสามใบให้แก่ซาโลมอนตามที่พระองค์มีพระประสงค์ทุกประการ
5:11 และซาโลมอนประทานข้าวสาลีให้เป็นอาหารแก่ราชสำนักของฮีรามสองหมื่นโคระและน้ำมันบริสุทธิ์ยี่สิบโคระ ซาโลมอนประทานอย่างนี้ให้แก่ฮีรามทุก ๆ ปี
5:12 และพระเยโฮวาห์ประทานสติปัญญาแก่ซาโลมอน ตามที่พระองค์ทรงสัญญาไว้แก่ซาโลมอน และมีสันติภาพระหว่างฮีรามกับซาโลมอน และทั้งสองก็ทรงกระทำสนธิสัญญากัน

คนงานสำหรับสร้างพระวิหาร
5:13 และกษัตริย์ซาโลมอนทรงเกณฑ์แรงงานจากคนอิสราเอลทั้งปวง และคนที่ถูกเกณฑ์แรงงานนั้นนับได้สามหมื่นคน
5:14 และพระองค์ทรงส่งเขาทั้งหลายไปยังเลบานอน ผลัดละหนึ่งหมื่นคนต่อเดือน พวกเขาอยู่ที่เลบานอนหนึ่งเดือน และอยู่ที่บ้านสองเดือน และอาโดนีรัมเป็นผู้บังคับบัญชาผู้ที่ถูกเกณฑ์แรงงานนั้น
5:15 และซาโลมอนมีคนงานยกของหนักเจ็ดหมื่นคน และคนสกัดหินในถิ่นเทือกเขาแปดหมื่นคน
5:16 นอกจากพวกข้าหลวงใหญ่ของซาโลมอนซึ่งเป็นผู้ดูแลงานนี้ ก็มีอีกสามพันสามร้อยคนซึ่งเป็นผู้ปกครองดูแลกรรมกรผู้ใช้แรงงาน
5:17 กษัตริย์ทรงบัญชาและเขาทั้งหลายก็นำก้อนหินใหญ่มา ทั้งก้อนหินมีค่า และก้อนหินที่สกัดแล้ว เพื่อวางรากฐานของพระนิเวศน์
5:18 และพนักงานก่อสร้างทั้งหลายของซาโลมอน และพวกพนักงานก่อสร้างของฮีราม และช่างสลักหินได้สกัดหินเหล่านั้น ดังนั้นเขาทั้งหลายได้เตรียมไม้และก้อนหินไว้เพื่อสร้างพระนิเวศน์

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope