กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

2 ซามูเอล 7

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24]

ดาวิดทรงมีพระประสงค์สร้างพระวิหาร (1 พศด 17:1-3)
7:1 และต่อมา เมื่อกษัตริย์ประทับในพระราชวังของพระองค์ และพระเยโฮวาห์ทรงโปรดให้พระองค์พักสงบจากการรบกับบรรดาศัตรูของพระองค์รอบด้าน
7:2 กษัตริย์จึงตรัสกับนาธันผู้พยากรณ์ว่า “บัดนี้ ดูเถิด เราอาศัยอยู่ในบ้านทำด้วยไม้สนซีดาร์ แต่หีบของพระเจ้าอาศัยอยู่ภายในผ้าม่าน”
7:3 และนาธันทูลกษัตริย์ว่า “ขอเชิญทรงกระทำทุกสิ่งตามพระประสงค์ของพระองค์เถิด เพราะพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับพระองค์”

ราชอาณาจักรของดาวิดจะดำรงอยู่เป็นนิตย์
7:4 และต่อมาในคืนวันนั้น พระวจนะของพระเยโฮวาห์มาถึงนาธันว่า
7:5 “จงไปบอกดาวิดผู้รับใช้ของเราว่า ‘พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า เจ้าจะสร้างนิเวศน์ให้เราอาศัยอยู่หรือ
7:6 เพราะว่าเราไม่เคยอาศัยอยู่ในนิเวศน์ใด ๆ ตั้งแต่วันที่เราได้พาชนชาติอิสราเอลออกจากอียิปต์จนกระทั่งวันนี้ แต่ได้ดำเนินภายในเต็นท์และในพลับพลา
7:7 ในบรรดาสถานที่ต่าง ๆ ที่เราได้ดำเนินกับชนชาติอิสราเอลทั้งสิ้น เราเคยพูดสักคำกับเผ่าของอิสราเอลเผ่าใด ผู้ที่เราได้บัญชาให้เขาเลี้ยงดูอิสราเอลประชากรของเราหรือว่า “ทำไมเจ้าทั้งหลายไม่ได้สร้างนิเวศน์ด้วยไม้สนซีดาร์ให้แก่เรา”’
7:8 เพราะฉะนั้น บัดนี้เจ้าจงกล่าวแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราว่า ‘พระเยโฮวาห์จอมโยธาตรัสดังนี้ว่า เราได้เอาเจ้ามาจากทุ่งหญ้า จากการตามฝูงแกะ เพื่อให้เจ้าเป็นผู้ปกครองเหนือประชากรของเรา คือเหนืออิสราเอล
7:9 และเราได้อยู่กับเจ้าไม่ว่าเจ้าไปที่ไหน และได้กำจัดบรรดาศัตรูของเจ้าให้พ้นสายตาของเจ้า และได้กระทำให้เจ้ามีชื่อเสียงใหญ่โต อย่างกับชื่อเสียงของบรรดาคนใหญ่คนโตในแผ่นดินโลก
7:10 ยิ่งกว่านั้น เราจะกำหนดสถานที่แห่งหนึ่งให้อิสราเอลประชากรของเรา และจะปลูกพวกเขาไว้ เพื่อเขาทั้งหลายจะอาศัยอยู่ในสถานที่ของพวกเขาเอง และไม่ถูกเคลื่อนย้ายไปอีก ทั้งคนชั่วร้ายจะไม่ข่มเหงเขาทั้งหลายอีกเหมือนแต่ก่อนมา
7:11 และตั้งแต่สมัยเมื่อเราได้บัญชาให้มีพวกผู้วินิจฉัยเหนืออิสราเอลประชากรของเรา และเราให้เจ้าพักสงบจากการรบกับบรรดาศัตรูของเจ้ารอบด้าน พระเยโฮวาห์ตรัสแก่เจ้าด้วยว่า พระองค์จะทรงให้เจ้ามีราชวงศ์
7:12 และเมื่อวันเวลาของเจ้าครบถ้วนแล้ว และเจ้าจะล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษของเจ้า เราจะยกชูเชื้อสายของเจ้าต่อจากเจ้า ผู้ซึ่งเกิดมาจากบั้นเอวของเจ้าเอง และเราจะสถาปนาอาณาจักรของเขาไว้
7:13 เขาจะสร้างนิเวศน์เพื่อนามของเรา และเราจะสถาปนาบัลลังก์แห่งอาณาจักรของเขาให้อยู่เป็นนิตย์
7:14 เราจะเป็นบิดาของเขา และเขาจะเป็นบุตรชายของเรา ถ้าเขากระทำความชั่วช้า เราจะตีสอนเขาด้วยไม้เรียวของมนุษย์ และด้วยการเฆี่ยนจากบุตรทั้งหลายของมนุษย์
7:15 แต่ความเมตตาของเราจะไม่พรากไปจากเขา เหมือนอย่างที่เราได้พรากความเมตตาของเราไปจากซาอูล ผู้ซึ่งเราได้ถอดเสียให้พ้นหน้าเจ้า
7:16 และราชวงศ์ของเจ้ากับอาณาจักรของเจ้าจะได้รับการสถาปนาไว้ต่อหน้าเจ้าเป็นนิตย์ และบัลลังก์ของเจ้าจะได้รับการสถาปนาไว้เป็นนิตย์’”
7:17 ดังนั้น นาธันจึงกราบทูลดาวิดตามถ้อยคำเหล่านี้ทั้งสิ้น และตามนิมิตนี้ทั้งหมด

ดาวิดถ่อมใจลงอธิษฐานเพื่อราชวงศ์และคนอิสราเอล (1 พศด 17:16-27)
7:18 แล้วกษัตริย์ดาวิดจึงเสด็จเข้าไป และประทับนั่งต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และพระองค์กราบทูลว่า “โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ข้าพระองค์เป็นผู้ใดเล่า และราชวงศ์ของข้าพระองค์เป็นผู้ใดพระองค์จึงทรงนำข้าพระองค์มาถึงเพียงนี้
7:19 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า และนี่เป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยในสายพระเนตรของพระองค์ แต่พระองค์ยังตรัสถึงราชวงศ์ของผู้รับใช้ของพระองค์ในอนาคตอันไกลที่จะมาถึงนั้น โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า และนี่เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์หรือ
7:20 และดาวิดจะกราบทูลประการใดต่อพระองค์ได้อีกเล่า ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า ด้วยว่าพระองค์ทรงรู้จักผู้รับใช้ของพระองค์
7:21 เพราะเหตุพระวจนะของพระองค์ และตามชอบพระทัยของพระองค์เอง พระองค์ได้ทรงกระทำการยิ่งใหญ่นี้ทั้งสิ้น เพื่อให้ผู้รับใช้ของพระองค์ทราบสิ่งเหล่านี้
7:22 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า ฉะนั้นพระองค์ทรงยิ่งใหญ่ เพราะไม่มีผู้ใดเหมือนพระองค์ ทั้งไม่มีพระเจ้าองค์ใดนอกเหนือพระองค์ ตามสิ่งสารพัดที่หูของข้าพระองค์ทั้งหลายได้ยินมา
7:23 และมีชนชาติใดชนชาติหนึ่งในโลกนี้ที่เป็นเหมือนประชากรของพระองค์ คือเหมือนคนอิสราเอล ผู้ซึ่งพระเจ้าได้เสด็จไปทรงไถ่มาให้เป็นประชากรของพระองค์เอง และทรงกระทำให้พระนามของพระองค์มีเกียรติ และทรงกระทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่และน่าสะพรึงกลัวเพื่อเขาทั้งหลาย เพื่อแผ่นดินของพระองค์ ต่อหน้าประชากรของพระองค์ ซึ่งพระองค์ได้ทรงไถ่ออกจากอียิปต์เพื่อพระองค์เอง จากบรรดาประชาชาติ และบรรดาพระของพวกเขา
7:24 ด้วยว่าพระองค์ได้ทรงสถาปนาอิสราเอลประชากรของพระองค์ไว้ให้เป็นประชากรเพื่อพระองค์เองเป็นนิตย์ และพระองค์คือ พระเยโฮวาห์ได้ทรงกลายเป็นพระเจ้าของเขาทั้งหลายแล้ว
7:25 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์พระเจ้า และบัดนี้พระวาทะซึ่งพระองค์ได้ตรัสเกี่ยวกับผู้รับใช้ของพระองค์ และเกี่ยวกับราชวงศ์ของผู้รับใช้นั้น ขอทรงสถาปนาราชวงศ์นั้นเป็นนิตย์ และขอทรงกระทำตามที่พระองค์ได้ตรัสไว้แล้วเถิด
7:26 และขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่ยกย่องเป็นนิตย์ โดยกล่าวว่า ‘พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงเป็นพระเจ้าเหนืออิสราเอล’ และขอให้ราชวงศ์ของดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ได้รับการสถาปนาไว้ต่อพระพักตร์ของพระองค์
7:27 โอ ข้าแต่พระเยโฮวาห์จอมโยธาพระเจ้าแห่งอิสราเอล เพราะว่าพระองค์ได้ทรงสำแดงแก่ผู้รับใช้ของพระองค์แล้วว่า ‘เราจะสร้างราชวงศ์ให้เจ้า’ เพราะฉะนั้นผู้รับใช้ของพระองค์จึงมีใจพร้อมที่จะวิงวอนด้วยคำอธิษฐานนี้ต่อพระองค์
7:28 โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า และบัดนี้พระองค์ทรงเป็นพระเจ้าพระองค์นั้น และบรรดาพระวาทะของพระองค์เป็นความจริง และพระองค์ได้ทรงสัญญาความประเสริฐนี้แก่ผู้รับใช้ของพระองค์
7:29 เพราะฉะนั้น บัดนี้ขอโปรดให้เป็นที่พอพระทัยของพระองค์ที่จะอวยพรแก่ราชวงศ์ของผู้รับใช้ของพระองค์ เพื่อที่ราชวงศ์นั้นจะดำรงอยู่ต่อพระพักตร์ของพระองค์เป็นนิตย์ โอ ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า เพราะพระองค์ตรัสไว้แล้ว และด้วยพระพรของพระองค์ก็ขอให้ราชวงศ์ผู้รับใช้ของพระองค์ได้รับพระพรเป็นนิตย์”

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope