กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

ผู้วินิจฉัย 6

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

คนมีเดียนได้กดขี่ข่มเหงคนอิสราเอลที่กระทำความผิดบาป
6:1 และชนชาติอิสราเอลก็ได้กระทำสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ และพระเยโฮวาห์ทรงมอบเขาทั้งหลายไว้ในมือของคนมีเดียนเจ็ดปี
6:2 และมือของคนมีเดียนก็มีชัยชนะต่อคนอิสราเอล และเพราะเหตุคนมีเดียน ชนชาติอิสราเอลจึงได้ทำที่หลบซ่อนทั้งหลายซึ่งอยู่ในภูเขาสำหรับตนเอง และถ้ำทั้งปวง และที่กำบังเข้มแข็งหลายแห่ง
6:3 และต่อมา เมื่อคนอิสราเอลหว่านพืชแล้ว คนมีเดียน คนอามาเลขและชาวตะวันออกก็ขึ้นมา คือพวกเขาขึ้นมาสู้รบกับคนอิสราเอล
6:4 และพวกเขาตั้งค่ายไว้ตรงหน้าคนอิสราเอลแล้ว และได้ทำลายพืชผลแห่งแผ่นดินเสีย ไกลไปจนกว่าจะถึงเมืองกาซา และไม่ให้มีเครื่องบริโภคเหลือไว้ให้คนอิสราเอลเลย ทั้งแกะ วัว หรือลา
6:5 เพราะว่าเขาทั้งหลายขึ้นมาพร้อมทั้งฝูงสัตว์และเต็นท์ของพวกเขา และเขาทั้งหลายมาเหมือนฝูงตั๊กแตน ด้วยว่าทั้งคนเหล่านั้นและฝูงอูฐของพวกเขาก็นับไม่ถ้วน และเขาทั้งหลายเข้ามาในแผ่นดินเพื่อจะทำลายแผ่นดินนั้นเสีย
6:6 และคนอิสราเอลจึงยากจนข้นแค้นมากเพราะเหตุคนมีเดียน และชนชาติอิสราเอลก็ร่ำร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์
6:7 และต่อมา เมื่อชนชาติอิสราเอลร่ำร้องทูลต่อพระเยโฮวาห์ เพราะเหตุคนมีเดียน
6:8 พระเยโฮวาห์ทรงส่งผู้พยากรณ์คนหนึ่งให้มาหาชนชาติอิสราเอล ผู้ซึ่งพูดกับเขาทั้งหลายว่า “พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลตรัสดังนี้ว่า ‘เราได้นำเจ้าทั้งหลายขึ้นมาจากอียิปต์ และนำพวกเจ้าออกมาจากเรือนแห่งการเป็นทาส
6:9 และเราได้ช่วยเจ้าทั้งหลายให้พ้นจากมือของคนอียิปต์ และให้พ้นจากมือของบรรดาผู้ที่ข่มเหงพวกเจ้า และได้ขับไล่พวกเขาให้ออกไปเสียให้พ้นหน้าเจ้าทั้งหลาย และมอบแผ่นดินของเขาทั้งหลายให้แก่พวกเจ้า
6:10 และเราพูดกับเจ้าทั้งหลายว่า “เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกเจ้า อย่าเกรงกลัวบรรดาพระของคนอาโมไรต์ ซึ่งพวกเจ้าอาศัยอยู่ในแผ่นดินของพวกเขานั้น” แต่เจ้าทั้งหลายหาได้เชื่อฟังเสียงของเราไม่’”

พระเจ้าทรงเรียกกิเดโอนมาช่วยคนอิสราเอลให้รอดพ้น
6:11 และมีทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์มานั่งอยู่ใต้ต้นโอ๊กที่ตำบลโอฟราห์ ซึ่งเป็นของโยอาชคนอาบีเยเซอร์ และบุตรชายของท่าน คือกิเดโอน กำลังนวดข้าวสาลีอยู่ข้างบ่อย่ำองุ่น เพื่อซ่อนข้าวสาลีนั้นไว้จากคนมีเดียน
6:12 และทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ปรากฏแก่ท่าน และตรัสกับท่านว่า “เจ้า ชายฉกรรจ์ผู้กล้าหาญเอ๋ย พระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับเจ้า”
6:13 และกิเดโอนทูลต่อพระองค์ว่า “โอ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ถ้าพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับพวกข้าพระองค์แล้ว ไฉนบรรดาเหตุเหล่านี้จึงเกิดขึ้นแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายเล่า และการอัศจรรย์ทั้งหลายของพระองค์ซึ่งบรรพบุรุษเคยเล่าให้พวกข้าพระองค์ฟังว่า ‘พระเยโฮวาห์ทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายออกจากอียิปต์มิใช่หรือ’ แต่สมัยนี้พระเยโฮวาห์ทรงทอดทิ้งพวกข้าพระองค์เสียแล้ว และทรงมอบข้าพระองค์ทั้งหลายไว้ในมือของคนมีเดียน”
6:14 และพระเยโฮวาห์ทรงทอดพระเนตรท่าน และตรัสว่า “จงไปด้วยกำลังอันเข้มแข็งของเจ้า และเจ้าจะช่วยคนอิสราเอลให้พ้นจากมือของคนมีเดียน เราส่งเจ้าไป มิใช่หรือ”
6:15 และท่านจึงกราบทูลต่อพระองค์ว่า “โอ องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพระองค์ ข้าพระองค์จะช่วยอิสราเอลให้พ้นได้อย่างไร ดูเถิด ครอบครัวของข้าพระองค์ต่ำต้อยในมนัสเสห์ และตัวข้าพระองค์ก็เป็นคนเล็กน้อยที่สุดในวงศ์วานบิดาของข้าพระองค์”
6:16 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านว่า “เราจะอยู่กับเจ้าเป็นแน่ และเจ้าจะโจมตีคนมีเดียนอย่างกับตีคน ๆ เดียว”
6:17 และท่านทูลพระองค์ว่า “ถ้าบัดนี้ข้าพระองค์ได้รับพระกรุณาในสายพระเนตรของพระองค์แล้ว ขอทรงโปรดสำแดงหมายสำคัญอย่างหนึ่งแก่ข้าพระองค์ว่า พระองค์เองตรัสกับข้าพระองค์
6:18 ข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ อย่าเสด็จไปเสียจากที่นี่จนกว่าข้าพระองค์จะกลับมาหาพระองค์ และนำของถวายของข้าพระองค์มาถวายต่อพระพักตร์ของพระองค์” และพระองค์ตรัสว่า “เราจะคอยอยู่จนกว่าเจ้าจะกลับมา”
6:19 และกิเดโอนก็เข้าไปจัดเตรียมลูกแพะหนึ่งตัว กับแป้งหนึ่งเอฟาห์ทำขนมไร้เชื้อ ท่านเอาเนื้อใส่กระจาด และท่านเอาน้ำแกงใส่ในหม้อ แล้วนำสิ่งเหล่านี้ออกมาถวายแด่พระองค์ที่ใต้ต้นโอ๊กนั้น
6:20 และทูตสวรรค์ของพระเจ้าตรัสกับท่านว่า “จงเอาเนื้อและขนมไร้เชื้อ วางสิ่งเหล่านั้นไว้บนศิลานี้ และเทน้ำแกงราดสิ่งเหล่านั้น” และท่านก็กระทำตาม
6:21 แล้วทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็เอาปลายไม้เท้าที่ถืออยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์ แตะต้องเนื้อและขนมไร้เชื้อ และมีไฟลุกขึ้นมาจากศิลา และเผาไหม้เนื้อและขนมไร้เชื้อจนหมด แล้วทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็หายไปพ้นสายตาของท่าน
6:22 และเมื่อกิเดโอนทราบว่าพระองค์เป็นทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์จริง กิเดโอนก็ทูลว่า “โอ องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า อนิจจา ด้วยว่าข้าพระองค์ได้เห็นทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์หน้าต่อหน้า”
6:23 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านว่า “สันติภาพจงมีอยู่แก่เจ้า อย่ากลัวเลย เจ้าจะไม่ตาย”
6:24 ดังนั้น กิเดโอนก็สร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์ที่นั่น และเรียกแท่นบูชานั้นว่า เยโฮวาห์ชาโลม จนถึงทุกวันนี้แท่นบูชานั้นยังอยู่ที่โอฟราห์ของคนอาบีเยเซอร์
6:25 และต่อมา ในคืนวันนั้นพระเยโฮวาห์ตรัสกับท่านว่า “จงเอาวัวหนุ่มของบิดาเจ้า คือวัวหนุ่มตัวที่สองที่มีอายุเจ็ดปีมา และไปพังแท่นบูชาของพระบาอัลซึ่งบิดาของเจ้ามีอยู่นั้นลงเสีย และจงโค่นเสารูปเคารพซึ่งอยู่ข้าง ๆ แท่นบูชานั้นเสียด้วย
6:26 และสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าที่บนศิลานี้ ในสถานที่ที่กำหนดไว้ และนำวัวหนุ่มตัวที่สองนั้นถวายเป็นเครื่องเผาบูชาพร้อมกับไม้เสารูปเคารพซึ่งเจ้าจะโค่นลงนั้น”
6:27 ดังนั้น กิเดโอนได้นำคนใช้ของท่านสิบคนไป และกระทำตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสแก่ท่าน และเพราะท่านกลัวครอบครัวบิดาของตนและกลัวชาวเมือง ท่านไม่กล้ากระทำในเวลากลางวัน ท่านจึงกระทำในเวลากลางคืน
6:28 และเมื่อชาวเมืองตื่นขึ้นในตอนเช้าตรู่ ดูเถิด แท่นบูชาของพระบาอัลพังทลายลง และเสารูปเคารพที่อยู่ข้าง ๆ แท่นบูชานั้นก็ถูกโค่นลง และวัวหนุ่มตัวที่สองก็ถวายเป็นเครื่องบูชาอยู่บนแท่นที่สร้างขึ้นมานั้น
6:29 และเขาทั้งหลายจึงพูดกันและกันว่า “ใครได้ทำสิ่งนี้เล่า” และเมื่อพวกเขาได้สอบถามแล้ว เขาทั้งหลายกล่าวว่า “กิเดโอนบุตรชายของโยอาชได้กระทำสิ่งนี้”
6:30 แล้วชาวเมืองจึงพูดกับโยอาชว่า “จงนำลูกชายของเจ้าออกมา เพื่อเขาจะถูกประหารชีวิตเสีย เพราะเขาได้พังแท่นบูชาของพระบาอัลลง และเพราะเขาได้โค่นเสารูปเคารพที่อยู่ข้าง ๆ แท่นบูชานั้นลงเสีย”
6:31 และโยอาชได้พูดกับบรรดาคนที่มาฟ้องท่านว่า “ท่านทั้งหลายจะว่าความเพื่อพระบาอัลหรือ พวกท่านจะช่วยพระบาอัลให้รอดพ้นหรือ ผู้ใดที่จะว่าความเพื่อพระบาอัล จงให้ผู้นั้นถูกประหารชีวิตในเช้านี้เถิด ถ้าพระบาอัลเป็นพระแท้ ก็ให้พระบาอัลว่าความเพื่อตนเองเถิด เพราะมีคนมาพังแท่นบูชาของตนลง”
6:32 เหตุฉะนั้น ในวันนั้นเขาจึงเรียกท่านว่า เยรุบบาอัล โดยกล่าวว่า “ให้พระบาอัลว่าความเพื่อตนเอง” เพราะท่านได้พังแท่นบูชาของพระบาอัลลงเสีย
6:33 ดังนั้น บรรดาคนมีเดียน คนอามาเลข และชาวตะวันออกก็รวมเข้าด้วยกัน และข้ามไปตั้งเต็นท์อยู่ในหุบเขาแห่งยิสเรเอล
6:34 แต่พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ทรงสถิตอยู่กับกิเดโอน และท่านก็เป่าแตร และคนอาบีเยเซอร์รวบรวมกันเข้ามาติดตามท่านไป
6:35 และท่านส่งบรรดาผู้สื่อสารไปทั่วมนัสเสห์ ผู้ที่รวบรวมกันเข้ามาก็ติดตามท่านไปด้วย และท่านส่งบรรดาผู้สื่อสารไปยังอาเชอร์ เศบูลุน และนัฟทาลี และคนเหล่านี้ก็ขึ้นมาพบกับพวกเขา
6:36 และกิเดโอนทูลพระเจ้าว่า “ถ้าพระองค์จะช่วยอิสราเอลให้พ้นด้วยมือของข้าพระองค์ ตามที่พระองค์ตรัสไว้แล้วนั้น
6:37 ดูเถิด ข้าพระองค์จะวางขนแกะไว้ที่ลานนวดข้าว และถ้ามีน้ำค้างเฉพาะที่ขนแกะเท่านั้น และที่พื้นดินโดยรอบนั้นแห้ง ดังนั้นข้าพระองค์ก็จะทราบว่า พระองค์จะทรงช่วยอิสราเอลให้พ้นด้วยมือของข้าพระองค์ ตามที่พระองค์ตรัสไว้แล้วนั้น”
6:38 และเป็นไปดังนั้น ด้วยว่าวันต่อมาท่านตื่นขึ้นในตอนรุ่งเช้าและบีบขนแกะ และบีบน้ำค้างจากขนแกะนั้น จนชามเต็มไปด้วยน้ำ
6:39 และกิเดโอนทูลพระเจ้าว่า “ขออย่าให้พระพิโรธของพระองค์พลุ่งขึ้นต่อข้าพระองค์ และข้าพระองค์จะทูลอีกสักครั้งเดียว ข้าพระองค์ทูลขอพระองค์ ขอให้ข้าพระองค์พิสูจน์ด้วยขนแกะนี้อีกครั้งหนึ่งเถิด บัดนี้ขอให้แห้งเฉพาะขนแกะและที่พื้นดินนั้นให้มีน้ำค้างอยู่ทั่วไป”
6:40 และในคืนวันนั้นพระเจ้าก็ทรงกระทำอย่างนั้น ด้วยว่าเฉพาะขนแกะเท่านั้นที่แห้งอยู่ และมีน้ำค้างอยู่ทั่วพื้นดิน

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope