กลับหน้าแรกพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV

 

เลวีนิติ 16

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27]

วันแห่งการลบมลทิน
16:1 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสหลังจากที่บุตรชายทั้งสองของอาโรนสิ้นชีวิต คือเมื่อเขาทั้งสองทำการถวายเครื่องบูชาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์และถึงแก่ความตาย
16:2 และพระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสว่า “เจ้าจงพูดกับอาโรนพี่ชายของเจ้าว่า อย่าให้เขาเข้าไปในสถานที่บริสุทธิ์ที่สุดที่อยู่ภายในม่านหน้าพระที่นั่งกรุณาซึ่งอยู่บนหีบโดยพลการ เพื่อเขาจะไม่ตาย เพราะว่าเราจะปรากฏในเมฆเหนือพระที่นั่งกรุณา
16:3 อาโรนจะเข้ามาในสถานที่บริสุทธิ์ได้ดังนี้ คือให้เอาวัวหนุ่มหนึ่งตัวไปเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และแกะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องเผาบูชา
16:4 เขาจะสวมเสื้อคลุมผ้าป่านบริสุทธิ์ และเขาจะสวมกางเกงผ้าป่าน และจะใช้ผ้าป่านคาดเอว และเขาจะสวมมาลาผ้าป่าน เหล่านี่เป็นเครื่องยศบริสุทธิ์ ฉะนั้น เขาจะอาบน้ำและสวมสิ่งเหล่านี้
16:5 และเขาจะนำลูกแพะสองตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปกับแกะตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องเผาบูชา จากชุมนุมชนแห่งชนชาติอิสราเอล
16:6 และอาโรนจะถวายวัวตัวผู้ของตนเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปซึ่งเป็นของตนเอง และจะทำการลบมลทินบาปสำหรับตนเองและสำหรับครอบครัวของตน
16:7 และเขาจะนำแพะสองตัวนั้นไป และถวายแพะสองตัวนั้นต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมชน
16:8 และอาโรนจะจับฉลากแพะสองตัวนั้น ฉลากหนึ่งเป็นของพระเยโฮวาห์ และอีกฉลากหนึ่งสำหรับแพะรับบาป
16:9 และแพะตัวที่ฉลากเป็นของพระเยโฮวาห์นั้น อาโรนจะนำแพะตัวนั้นไปถวายเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป
16:10 แต่แพะอีกตัวหนึ่งซึ่งฉลากเป็นของแพะรับบาปนั้น จะนำมาถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ทั้งตัวที่ยังเป็นอยู่ เพื่อทำการลบมลทินบาปด้วยแพะตัวนั้น และจะได้เอามันไปปล่อยเสียในถิ่นทุรกันดารเป็นแพะรับบาป
16:11 และอาโรนจะถวายวัวตัวผู้หนึ่งตัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปซึ่งเป็นของตนเอง และจะทำการลบมลทินบาปสำหรับตนเองและสำหรับครอบครัวของตน และจะฆ่าวัวเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปซึ่งเป็นของตนเอง
16:12 และเขาจะเอากระถางไฟที่เต็มไปด้วยถ่านที่คุโชนซึ่งมาจากแท่นบูชาต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และเครื่องหอมบดละเอียดสองกำมือให้นำเข้าไปภายในม่าน
16:13 และเขาจะเอาเครื่องหอมนั้นใส่ไฟถวายต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ เพื่อให้ควันแห่งเครื่องหอมนั้นขึ้นคลุมพระที่นั่งกรุณาซึ่งอยู่เหนือหีบพระโอวาท เพื่อเขาจะไม่ตาย
16:14 และเขาจะเอาเลือดวัวตัวผู้มา และประพรมเลือดนั้นด้วยนิ้วของตนบนพระที่นั่งกรุณาข้างทิศตะวันออก และเขาจะประพรมเลือดนั้นที่หน้าพระที่นั่งกรุณาเจ็ดครั้งด้วยนิ้วของตน
16:15 แล้วเขาจะฆ่าแพะอันเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปสำหรับประชากร และนำเลือดแพะนั้นเข้าไปภายในม่าน และเอาเลือดแพะนั้นไปทำเช่นเดียวกับที่เขาทำกับเลือดวัวตัวผู้ และประพรมเลือดนั้นบนพระที่นั่งกรุณาและที่ข้างหน้าพระที่นั่งกรุณานั้น
16:16 และเขาจะทำการลบมลทินของสถานที่บริสุทธิ์ที่สุดนั้น เพราะเหตุมลทินของชนชาติอิสราเอลและเพราะเหตุการละเมิดแห่งบาปทั้งสิ้นของพวกเขา และเขาจะทำดังนั้นต่อพลับพลาแห่งชุมนุมชนซึ่งอยู่กับเขาทั้งหลายในท่ามกลางมลทินของพวกเขา
16:17 และอย่าให้มีผู้ใดอยู่ในพลับพลาแห่งชุมนุมชนเมื่อเขาเข้าไปทำการลบมลทินในสถานที่บริสุทธิ์ที่สุดนั้น จนกว่าเขาจะออกมา และทำการลบมลทินบาปสำหรับตนเองและสำหรับครอบครัวของตน และสำหรับบรรดาชุมนุมชนอิสราเอล
16:18 และเขาจะออกไปยังแท่นบูชาซึ่งอยู่ต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ และทำการลบมลทินสำหรับแท่นบูชานั้น และจะเอาเลือดวัวตัวผู้กับเลือดแพะ และเจิมที่เชิงงอนของแท่นบูชาโดยรอบ
16:19 และเขาจะประพรมเลือดนั้นด้วยนิ้วของตนบนแท่นบูชาเจ็ดครั้ง และชำระแท่นบูชานั้น และถวายแท่นบูชานั้นให้พ้นจากมลทินของชนชาติอิสราเอล
16:20 และเมื่อเขาเสร็จการลบมลทินของสถานที่บริสุทธิ์ที่สุด และพลับพลาแห่งชุมนุมชนและแท่นบูชาแล้ว เขาจะนำแพะตัวที่เป็นอยู่ออกมา
16:21 และอาโรนจะเอามือทั้งสองของเขาวางบนหัวแพะที่เป็นอยู่นั้น และกล่าวคำสารภาพบรรดาความชั่วช้าของชนชาติอิสราเอล และการละเมิดทั้งหมดแห่งบาปทั้งสิ้นของพวกเขา ให้สิ่งเหล่านั้นทั้งสิ้นตกลงบนหัวแพะนั้น และนำแพะนั้นไปปล่อยเสียในถิ่นทุรกันดารโดยมือของชายที่ถูกเตรียมไว้แล้วนั้น
16:22 และแพะนั้นจะแบกความชั่วช้าทั้งหมดของพวกเขาไปยังแผ่นดินที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ และเขาก็จะปล่อยให้แพะนั้นเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร
16:23 และอาโรนจะเข้ามาในพลับพลาแห่งชุมนุมชน และจะถอดเครื่องยศผ้าป่านซึ่งเขาสวมใส่เมื่อเขาเข้าไปในสถานที่บริสุทธิ์ที่สุดออกเสีย และจะเก็บเครื่องยศไว้ที่นั่น
16:24 และเขาจะชำระตัวของเขาในน้ำในสถานที่บริสุทธิ์ และสวมเครื่องยศของตน และออกมาถวายเครื่องเผาบูชาของตน และเครื่องเผาบูชาของประชากร และทำการลบมลทินบาปสำหรับตนเองและสำหรับประชากร
16:25 และเขาจะเอาไขมันของเครื่องบูชาไถ่บาปไปเผาเสียบนแท่นบูชา
16:26 และผู้ที่นำแพะซึ่งเป็นแพะรับบาปไปปล่อยนั้นจะต้องซักเสื้อผ้าของตนและให้เขาอาบน้ำ และภายหลังจึงเข้าในค่ายได้
16:27 และวัวตัวผู้ซึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป และแพะซึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป ที่ได้เอาเลือดของสัตว์เหล่านั้นเข้าไปในสถานที่บริสุทธิ์ที่สุดเพื่อทำการลบมลทินบาปนั้น เขาจะเอาออกไปเสียข้างนอกค่าย และพวกเขาจะเผาเนื้อ หนังและมูลของสัตว์เหล่านั้นเสียด้วยไฟ
16:28 และผู้ที่เผาสัตว์เหล่านั้นก็จะต้องซักเสื้อผ้าของตนและให้เขาอาบน้ำ และภายหลังเขาจึงจะเข้าในค่ายได้
16:29 และนี่จะเป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์แก่พวกเจ้า คือในวันที่สิบของเดือนที่เจ็ด เจ้าทั้งหลายจะต้องทรมานจิตใจของตนเอง และไม่กระทำการงานใด ๆ ไม่ว่าเป็นคนชาวเมืองเองหรือคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ท่ามกลางเจ้าทั้งหลาย
16:30 เพราะว่าในวันนั้นปุโรหิตจะทำการลบมลทินบาปให้เจ้าทั้งหลาย เพื่อชำระพวกเจ้า เพื่อเจ้าทั้งหลายจะสะอาดต่อพระพักตร์ของพระเยโฮวาห์ พ้นจากบาปทั้งสิ้นของพวกเจ้า
16:31 วันนั้นจะเป็นวันสะบาโตแห่งการพักสงบแก่พวกเจ้า และเจ้าทั้งหลายจะต้องทรมานจิตใจของตนเอง ให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์
16:32 และปุโรหิต ผู้ที่เขาจะให้รับการเจิม และผู้ที่เขาจะให้รับการถวายตัวไว้เพื่อปรนนิบัติในตำแหน่งปุโรหิตแทนบิดาของตน จะต้องทำการลบมลทิน และจะต้องสวมเสื้อยศผ้าป่าน คือเครื่องยศบริสุทธิ์
16:33 และเขาจะทำการลบมลทินให้สถานที่บริสุทธิ์ที่สุด และเขาจะทำการลบมลทินให้พลับพลาแห่งชุมนุมชน และให้แท่นบูชา และเขาจะทำการลบมลทินบาปให้พวกปุโรหิตและให้ประชากรทั้งหมดในชุมนุมชนนั้น
16:34 และนี่จะเป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์แก่เจ้าทั้งหลาย เพื่อทำการลบมลทินบาปให้ชนชาติอิสราเอลปีละครั้ง เพราะบาปทั้งสิ้นของเขาทั้งหลาย” และเขาก็กระทำตามที่พระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาไว้กับโมเสสแล้ว

 

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope