Welcome to the Thailand Home Page

หน้าแรก
คริสตจักร
งานรับใช้
หนังสือ
จดหมาย
ติดต่อ
รูปภาพ
พระคัมภีร์
การศึกษา
บทเรียน
หน้าอื่น ๆ

การตั้งคริสตจักร

งานอันดับแรกของมิชชันนารีจะต้องเป็นการตั้งคริสตจักร เพราะการตั้งคริสตจักรผลิตคริสตจักรซึ่งเป็นที่ชุมนุมท้องถิ่นและร่างกายของพระคริสต์สำหรับผู้ที่เชื่อในพระเยซูคริสต์ การชนะวิญญาณและการหนุนใจผู้ที่เชื่อใหม่ให้เข้าร่วมประชุมที่คริสตจักรท้องถิ่นเป็นวิธีเดียวที่จะเกิดผลที่จะคงอยู่ ยอห์น 15:16

การแปลพระคัมภีร์

พระเจ้าทรงดลใจให้แปลพระคัมภีร์ ฉบับ คิงเจมส์ จากภาษาอังกฤษให้เป็นภาษาไทย เมื่ออาจารย์ฟีลิปและครอบครัวถึงประเทศไทยตอนแรก ๆ พระคัมภีร์ที่มีอยู่และใช้ในประเทศไทยคือฉบับ ASV ฉบับ RSV และฉบับ Good News for Modern Man แต่ฉบับเหล่านั้นขาดหลายข้อหลายคำที่ควรอยู่ในพระคัมภีร์

ในขั้นต้นพวกเราได้แปลและพิมพ์พระคัมภีร์พันธสัญญาใหม่ ฉบับ คิงเจมส์ คือได้พิมพ์ 24,000 เล่มซึ่งคริสตจักรแบ๊บติสที่มีความเชื่อแบบ Fundamental ในประเทศไทยได้ใช้ นอกจากนั้นองค์การ Bearing Precious Seed ในเมือง El Paso รัฐ Texas ได้พิมพ์หนังสือยอห์น-โรม 50,000 เล่ม และได้ส่งหนังสือยอห์น-โรมเหล่านั้นมายังประเทศไทยเพื่อใช้ในคริสตจักรต่าง ๆ

การแปลพระคัมภีร์ได้เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1983 และเสร็จสิ้นลงในปี ค.ศ. 2001 พวกเราได้พิมพ์พระคัมภีร์ ฉบับ คิงเจมส์ 5,000 เล่มในปี ค.ศ. 2003 และได้พิมพ์อีก 10,000 เล่มในปี ค.ศ. 2006 และอีก 10,000 เล่มในปี ค.ศ. 2007 ในปัจจุบันองค์การ BEAMS Ministry http://www.beamsbibles.com/ มี 5,000 เล่มพร้อมที่จะส่งมายังประเทศไทย

คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ คิง เจมส์
(70 บาท สำหรับการขนส่งสินค้าในประเทศไทย)

คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการสั่งซื้อ
พระคัมภีร์ใหม่ภาษาไทยฉบับ คิง เจมส์
(35 บาท สำหรับการขนส่งสินค้าในประเทศไทย)

คลิกที่นี่เพื่อเห็นภาพของพระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ คิง เจมส์

สถาบันศึกษาพระคัมภีร์

สถาบันพระคัมภีร์แบ๊บติสได้เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1988 และได้ให้การศึกษาพระคัมภีร์ที่สำคัญสำหรับนักศึกษาแบ๊พติสที่มีความเชื่อแบบ Fundamental นักศึกษาที่จบการศึกษาจากสถาบันนี้กำลังรับใช้พระเจ้าอยู่ในกรุงเทพฯ อ.แม่สอด จ.นครพนม จ.นครราชสีมา จ.ชัยนาท และจ.สุรินทร์ มีอีกหลายคนกำลังศึกษาอยู่ ทั้งคนที่ถวายตัวเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเต็มเวลากับคริสเตียนอื่น ๆ วิธีศึกษาพระคัมภีร์ในสถาบัน ๆ คือ ข้อต่อข้อ และศึกษาอย่างลึกซึ้ง ซึ่งนักศึกษาสามารถที่จะศึกษาจบภายใน 3 ปี ช่วยอธิษฐานเผื่อคณะอาจารย์และพวกนักศึกษาว่า จะมีอีกหลายคนเตรียมชีวิตไว้สำหรับการรับใช้พระเจ้า

การศึกษาพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์

การศึกษาพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ที่มีชื่อว่า "ความสว่างแห่งชีวิต" ได้เริ่มต้นในปี ค.ศ. 1983 โดยมีเพียง 3 บทเรียน ในขณะนี้ได้เติบโตเป็น 5 หลักสูตร และมี 102 บทเรียน 4 หลักสูตรแรกมีคำสอนเกี่ยวกับการรับเชื่อในพระเยซูคริสต์ แล้วหลักสูตรสุดท้ายเกี่ยวกับการเจริญเติบโตในชีวิตคริสเตียน และเป็นการศึกษาสำหรับผู้ที่รับเชื่อในพระเยซูคริสต์แล้ว มีคนลงทะเบียนศึกษาพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์มากกว่า 2,800 คน และมีคนจบการศึกษามากกว่า 900 คน ผลอีกอย่างหนึ่งของการศึกษาพระคัมภีร์ทางไปรษณีย์ก็คือมีคนรับเชื่อในพระเยซูคริสต์ 780 คน

การแจกใบปลิว

พระเจ้าทรงอวยพรการแจกใบปลิวในประเทศไทย เป็นไปได้สำหรับคนคนหนึ่งที่จะแจกใบปลิวในกรุงเทพฯ 1,000 ใบต่อชั่วโมง! คนไทยส่วนใหญ่ยอมรับใบปลิว และมีหลายคนติดต่อมาเพื่อได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของการแจกใบปลิวในปี ค.ศ. 1978 ได้แจกมากกว่า 2.5 ล้านใบทั่วประเทศไทย และมีคนติดต่อมามากกว่า 7,200 คน ช่วยอธิษฐานว่า พระเจ้าจะทรวอวยพรการแจกใบปลิวต่อไป