พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV


         

พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับKJV / Thai Bible King James Version

© 2003 Philip Pope