ศัพท์สัมพันธ์
พระคริสตธรรมคัมภีร์
ฉบับคิง เจมส์

Thai KJV Bible Concordance


กลับหน้าแรก / Main Menu

 

ปก ( 9 )
ปฐก 1.2 . . . และพระวิญญาณของพระเจ้าปกอยู่เหนือผิวน้ำนั้น . . .
อพย 25.20 . . . ปกพระที่นั่งกรุณาไว้ด้วยปีก . . .
อพย 37.9 . . . ปกพระที่นั่งกรุณาไว้ด้วยปีก . . .
พบญ 33.12 . . . พระเยโฮวาห์จะทรงปกเขาไว้วันยังค่ำ . . .
1พศด 28.18 . . . ซึ่งกางปีกออกปกหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ . . .
สดด 91.4 . . . พระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์ . . .
อสย 10.14 . . . และไม่มีผู้ใดขยับปีกมาปก . . .
ยรม 13.26 . . . เราเองจะถลกเสื้อคลุมของเจ้ามาปกหน้าเจ้า . . .
ลก 1.35 . . . และฤทธิ์เดชของผู้สูงสุดจะปกเธอ . . .

ปกครอง ( 113 )
ปฐก 3.16 . . . เจ้ายังต้องการสามีของเจ้า และเขาจะปกครองเจ้า" . . .
ปฐก 37.8 . . . "เจ้าจะปกครองเรากระนั้นหรือ . . .
ปฐก 49.16 . . . ส่วนดานจะปกครองพลไพร่ของตน . . .
อพย 2.14 . . . และเป็นตุลาการปกครองพวกข้าพเจ้า . . .
ลนต 25.46 . . . แต่เจ้าทั้งหลายอย่าปกครองพี่น้องคนอิสราเอลด้วยความรุนแรง . . .
ลนต 25.53 . . . อย่าให้นายปกครองเขาอย่างกดขี่ในสายตาของเจ้า . . .
ลนต 26.17 . . . คนที่เกลียดชังเจ้าจะปกครองอยู่เหนือเจ้า . . .
พบญ 2.9 . . . ด้วยเราได้ให้ที่ตำบลอาร์นั้นแก่ลูกหลานของโลทให้ปกครองแล้ว' . . .
พบญ 4.36 . . . เพื่อว่าท่านจะอยู่ในวินัยปกครอง . . .
พบญ 15.6 . . . ท่านทั้งหลายจะปกครองอยู่เหนือหลายประชาชาติ . . .
พบญ 15.6 . . . แต่เขาทั้งหลายจะไม่ปกครองเหนือท่าน . . .
พบญ 17.20 . . . เพื่อเขาจะได้ปกครองราชอาณาจักรของเขาอยู่ได้นาน . . .
ยชว 12.2 . . . และปกครองจากอาโรเออร์ . . .
ยชว 12.5 . . . และปกครองที่ภูเขาเฮอร์โมน . . .
ยชว 12.5 . . . และปกครองครึ่งหนึ่งของแดนกิเลอาด . . .
วนฉ 5.13 . . . ครั้งนั้นพระองค์ทรงกระทำให้ผู้ที่เหลืออยู่ปกครองพวกขุนนางของประชาชน . . .
วนฉ 5.13 . . . พระเยโฮวาห์ทรงกระทำให้ข้าพเจ้าปกครองผู้มีกำลัง . . .
วนฉ 8.22 . . . "ขอจงปกครองพวกข้าพเจ้าทั้งหลายเถิด . . .
วนฉ 8.23 . . . "เราจะไม่ปกครองท่านทั้งหลาย . . .
วนฉ 8.23 . . . และบุตรชายของเราก็จะไม่ปกครองท่านทั้งหลาย . . .
วนฉ 8.23 . . . พระเยโฮวาห์จะทรงปกครองท่านทั้งหลายเอง" . . .
วนฉ 9.2 . . . หรือจะให้ผู้เดียวปกครองดี' . . .
วนฉ 9.8 . . . `เชิญท่านปกครองเราเถิด' . . .
วนฉ 9.10 . . . `เชิญท่านมาปกครองเหนือเราเถิด' . . .
วนฉ 9.12 . . . `เชิญท่านมาปกครองเหนือเราเถิด' . . .
วนฉ 9.14 . . . `เชิญท่านมาปกครองเหนือเราเถิด' . . .
วนฉ 9.18 . . . แล้วตั้งอาบีเมเลคบุตรชายของสาวคนใช้ขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองเหนือชาวเชเคม . . .
วนฉ 9.29 . . . ถ้าคนเมืองนี้อยู่ใต้ปกครองเรานะ . . .
วนฉ 11.8 . . . แล้วมาเป็นหัวหน้าของเราที่จะปกครองชาวกิเลอาดทั้งปวง" . . .
1ซมอ 8.19 . . . แต่เราจะต้องมีกษัตริย์ปกครองเรา . . .
1ซมอ 9.17 . . . เขาเป็นผู้ที่จะปกครองเหนือประชาชนของเรา" . . .
1ซมอ 11.12 . . . `ซาอูลจะปกครองเหนือพวกเราหรือ' . . .
1ซมอ 12.12 . . . แต่ต้องมีกษัตริย์ปกครองเหนือเรา' . . .
1ซมอ 13.1 . . . และเมื่อพระองค์ทรงปกครองอิสราเอลเป็นเวลาสองปี . . .
2ซมอ 2.10 . . . เมื่ออิชโบเชทราชโอรสของซาอูลเริ่มปกครองเหนืออิสราเอลนั้นมีพระชนมายุสี่สิบพรรษา . . .
2ซมอ 3.21 . . . และเพื่อพระองค์จะทรงปกครองให้กว้างขวางตามชอบพระทัยของพระองค์" . . .
2ซมอ 5.2 . . . ในอดีตเมื่อซาอูลเป็นกษัตริย์ปกครองเหนือเหล่าข้าพระองค์ . . .
2ซมอ 5.4 . . . และพระองค์ทรงปกครองอยู่สี่สิบปี . . .
2ซมอ 5.5 . . . ทรงปกครองเหนือยูดาห์ที่เฮโบรนเจ็ดปีหกเดือน . . .
2ซมอ 5.5 . . . และที่กรุงเยรูซาเล็มทรงปกครองเหนือบรรดาอิสราเอลและยูดาห์อีกสามสิบสามปี . . .
2ซมอ 8.15 . . . ดังนั้นดาวิดจึงทรงปกครองเหนืออิสราเอลทั้งสิ้น . . .
2ซมอ 23.3 . . . `ผู้ที่ปกครองมนุษย์ต้องเป็นคนชอบธรรม . . .
2ซมอ 23.3 . . . คือปกครองด้วยความยำเกรงพระเจ้า . . .
1พกษ 4.21 . . . และซาโลมอนทรงปกครองเหนือราชอาณาจักรทั้งสิ้น . . .
1พกษ 11.25 . . . และได้ปกครองอยู่เหนือซีเรีย . . .
1พกษ 11.37 . . . และเจ้าจะปกครองให้กว้างขวางตามชอบใจของเจ้า . . .
1พกษ 12.17 . . . แต่เรโหโบอัมทรงปกครองเหนือประชาชนอิสราเอล . . .
2พกษ 10.5 . . . ฉะนั้นผู้ที่ปกครองดูแลพระราชวัง . . .
2พกษ 10.5 . . . และผู้ที่ปกครองดูแลบ้านเมือง . . .
2พกษ 12.1 . . . และพระองค์ทรงปกครองในกรุงเยรูซาเล็มสี่สิบปี . . .
1พศด 9.11 . . . เจ้าหน้าที่ปกครองของพระนิเวศแห่งพระเจ้า . . .
1พศด 22.12 . . . และทรงตั้งเจ้าให้ปกครองอิสราเอลและทรงโปรดให้เจ้ารักษาพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า . . .
2พศด 1.8 . . . และทรงกระทำให้ข้าพระองค์ปกครองแทน . . .
2พศด 10.17 . . . แต่เรโหโบอัมทรงปกครองเหนือประชาชนอิสราเอลผู้อาศัยอยู่ในหัวเมืองยูดาห์ . . .
2พศด 20.6 . . . พระองค์มิได้ปกครองเหนือบรรดาราชอาณาจักรของประชาชาติหรือ . . .
2พศด 22.9 . . . และราชวงศ์ของอาหัสยาห์ไม่มีผู้ใดสามารถปกครองราชอาณาจักรได้ . . .
2พศด 26.21 . . . และโยธามโอรสของพระองค์เป็นผู้ดูแลราชสำนักปกครองประชาชนแห่งแผ่นดินนั้น . . .
อสร 4.20 . . . เป็นผู้ทรงปกครองมณฑลทั้งสิ้นฟากแม่น้ำข้างโน้น . . .
นหม 3.7 . . . ซึ่งอยู่ใต้ปกครองของเจ้าเมืองฟากแม่น้ำข้างนี้ . . .
นหม 9.28 . . . ศัตรูจึงได้ปกครองเขา . . .
โยบ 34.13 . . . ใครแต่งตั้งให้พระองค์ปกครองโลก . . .
โยบ 34.17 . . . ผู้ที่เกลียดชังความยุติธรรมควรจะปกครองหรือ . . .
สดด 59.13 . . . แล้วเขาจะทราบว่าพระเจ้าทรงปกครองเหนือยาโคบ . . .
สดด 66.7 . . . ผู้ทรงปกครองด้วยอานุภาพของพระองค์เป็นนิตย์ . . .
สดด 89.9 . . . พระองค์ทรงปกครองการเดือดดาลของทะเล . . .
สดด 106.41 . . . บรรดาผู้ที่เกลียดท่านจึงปกครองเหนือท่าน . . .
สภษ 8.15 . . . โดยเรานี่แหละกษัตริย์จึงปกครอง . . .
สภษ 17.2 . . . ทาสที่เฉลียวฉลาดจะปกครองบุตรชายผู้ประพฤติความละอาย . . .
สภษ 19.10 . . . ที่ทาสจะปกครองเจ้านายก็ยิ่งไม่เหมาะมากกว่านั้นอีก . . .
สภษ 22.7 . . . คนมั่งคั่งปกครองเหนือคนยากจน . . .
อสย 3.4 . . . และเราจะกระทำให้เด็กๆเป็นเจ้านายของเขา และทารกจะปกครองเขา . . .
อสย 3.12 . . . และผู้หญิงปกครองเหนือเขา . . .
อสย 14.2 . . . และจะปกครองผู้ที่เคยบีบบังคับเขา . . .
อสย 19.4 . . . และกษัตริย์ดุร้ายคนหนึ่งจะปกครองเหนือเขา . . .
อสย 22.21 . . . และจะมอบอำนาจปกครองของเจ้าไว้ในมือของเขา . . .
อสย 63.19 . . . พระองค์ไม่เคยปกครองพวกเขาเลย . . .
ยรม 5.31 . . . และบรรดาปุโรหิตก็ปกครองตามการชี้นิ้วของเขา . . .
ยรม 22.30 . . . และปกครองในยูดาห์อีก" . . .
พคค 5.8 . . . ทาสกลับปกครองพวกข้าพระองค์ . . .
อสค 29.15 . . . เพราะเราจะทำให้เขาเป็นราชอาณาจักรเล็กจนไม่สามารถจะปกครองประชาชาติอื่นได้ . . .
อสค 34.4 . . . และเจ้าได้ปกครองเขาด้วยการบังคับและด้วยการข่มขี่เบียดเบียน . . .
อสค 37.22 . . . และจะมีกษัตริย์แต่พระองค์เดียวปกครองอยู่เหนือเขาทั้งสิ้น . . .
ดนล 2.38 . . . กระทำให้พระองค์ปกครองมันได้ทั้งหมด . . .
ดนล 2.39 . . . ซึ่งจะปกครองอยู่ทั่วพิภพ . . .
ดนล 4.17 . . . เพื่อผู้มีชีวิตอยู่จะได้ทราบว่าท่านผู้สูงสุดทรงปกครองอยู่เหนือราชอาณาจักรของมนุษย์ . . .
ดนล 4.25 . . . ผู้สูงสุดนั้นทรงปกครองราชอาณาจักรของมนุษย์ . . .
ดนล 4.26 . . . ตั้งแต่พระองค์ทรงทราบว่าสวรรค์ปกครอง . . .
ดนล 4.32 . . . ผู้สูงสุดปกครองอยู่เหนือราชอาณาจักรของมนุษย์ . . .
ดนล 5.21 . . . จนกว่าพระองค์รู้ว่าพระเจ้าสูงสุดทรงปกครองราชอาณาจักรของมนุษย์ . . .
ดนล 5.21 . . . และทรงแต่งตั้งผู้ที่พระองค์จะทรงปรารถนาให้ปกครอง . . .
ดนล 6.1 . . . เพื่อจะให้ปกครองอยู่ทั่วราชอาณาจักร . . .
ดนล 9.12 . . . และกล่าวโทษผู้ปกครองซึ่งปกครองข้าพระองค์ . . .
ดนล 11.3 . . . ท่านจะปกครองด้วยราชอำนาจยิ่งใหญ่ . . .
ดนล 11.4 . . . และจะไม่มีราชอำนาจอย่างที่ท่านปกครองอยู่ . . .
ดนล 11.39 . . . เขาจะแต่งตั้งให้พวกเขาปกครองคนเป็นอันมาก . . .
ดนล 11.43 . . . เขาจะปกครองทรัพย์สมบัติที่เป็นทองและเงิน . . .
ฮชย 11.12 . . . แต่ยูดาห์ยังปกครองอยู่กับพระเจ้าและสัตย์ซื่ออยู่กับพวกวิสุทธิชน . . .
อบด 1.21 . . . พวกผู้ช่วยให้พ้นจะขึ้นไปที่ภูเขาศิโยนเพื่อปกครองภูเขาเอซาว . . .
มคา 4.7 . . . และพระเยโฮวาห์จะทรงปกครองเหนือเขาที่ภูเขาศิโยนตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนชั่วกัลปาวสาน . . .
มคา 4.9 . . . ไม่มีกษัตริย์ปกครองเจ้าหรือ . . .
มคา 5.2 . . . เป็นผู้ที่จะปกครองในอิสราเอล . . .
ศคย 3.7 . . . เจ้าจะได้ปกครองนิเวศของเรา . . .
ศคย 6.13 . . . และจะประทับและปกครองอยู่บนราชบัลลังก์ของท่าน . . .
มธ 2.6 . . . ผู้ซึ่งจะปกครองอิสราเอลชนชาติของเรา'" . . .
1คร 15.25 . . . เพราะว่าพระองค์จะต้องทรงปกครองอยู่ก่อน . . .
1ธส 5.12 . . . และปกครองท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า . . .
1ทธ 3.12 . . . และปกครองบ้านเรือนของตนได้ดี . . .
1ทธ 5.17 . . . จงถือว่าผู้ปกครองที่ปกครองดีนั้นสมควรได้รับเกียรติสองเท่า . . .
ทต 3.1 . . . ให้เชื่อฟังบรรดาพนักงานฝ่ายปกครอง . . .
ฮบ 13.7 . . . ท่านทั้งหลายจงระลึกถึงคนเหล่านั้นที่ปกครองท่าน . . .
ฮบ 13.17 . . . ท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังและยอมอยู่ในโอวาทของคนเหล่านั้นที่ปกครองท่าน . . .
ฮบ 13.24 . . . ขอฝากความคิดถึงมายังท่านเหล่านั้นที่ปกครองท่าน . . .
วว 9.11 . . . มันมีทูตแห่งเหวที่ไม่มีก้นเหวนั้นเป็นกษัตริย์ปกครองมัน . . .

ปกคลุม ( 28 )
อพย 10.5 . . . ฝูงตั๊กแตนนั้นจะปกคลุมพื้นแผ่นดินจนแลไม่เห็นพื้นดิน . . .
อพย 10.15 . . . เพราะมันปกคลุมพื้นแผ่นดินจนแลมืดไป . . .
อพย 19.16 . . . มีเมฆอันหนาทึบปกคลุมภูเขานั้นไว้กับมีเสียงแตรดังสนั่น . . .
อพย 22.27 . . . เพราะเขามีเสื้อคลุมตัวนั้นตัวเดียวเป็นเครื่องปกคลุมร่างกาย . . .
อพย 24.16 . . . เมฆนั้นปกคลุมภูเขาอยู่หกวัน . . .
อพย 40.34 . . . ในขณะนั้นมีเมฆมาปกคลุมเต็นท์แห่งชุมนุมไว้ . . .
อพย 40.35 . . . โมเสสเข้าไปในเต็นท์แห่งชุมนุมไม่ได้เพราะเมฆปกคลุมอยู่ . . .
กดว 9.15 . . . ในวันที่จัดตั้งพลับพลานั้นมีเมฆมาปกคลุมพลับพลาไว้ . . .
สดด 18.11 . . . พระองค์ทรงกระทำให้ความมืดปกคลุมพระองค์ไว้ . . .
สดด 139.11 . . . "แน่นอนความมืดจะปกคลุมข้าไว้และแม้กลางคืนก็จะเป็นความสว่างอยู่รอบข้า" . . .
สภษ 10.11 . . . แต่ความทารุณปกคลุมปากคนชั่วร้าย . . .
อสย 11.9 . . . ดั่งน้ำปกคลุมทะเลอยู่นั้น . . .
อสย 30.1 . . . ผู้ปกคลุมด้วยเครื่องปกปิด . . .
ยรม 43.12 . . . และท่านจะปกคลุมตัวเองด้วยแผ่นดินอียิปต์ . . .
ยรม 43.12 . . . เหมือนผู้เลี้ยงแกะปกคลุมตัวเองด้วยเสื้อคลุม . . .
พคค 3.16 . . . และทรงปกคลุมข้าพเจ้าด้วยขี้เถ้า . . .
อสค 16.8 . . . เราก็ขยายชายเสื้อคลุมเจ้าและปกคลุมความเปลือยเปล่าของเจ้าไว้ . . .
ฮชย 10.8 . . . เขาจะร้องบอกกับภูเขาว่า "จงปกคลุมเราไว้" และร้องบอกเนินเขาว่า . . .
ยอล 2.2 . . . ดุจแสงสว่างยามเช้าที่แผ่ปกคลุมไปทั่วภูเขาทั้งหลาย . . .
อบด 1.10 . . . ความอับอายจะปกคลุมเจ้าไว้ . . .
มธ 13.7 . . . ต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสีย . . .
มธ 17.5 . . . ก็บังเกิดมีเมฆสุกใสมาปกคลุมเขาไว้ . . .
มก 4.7 . . . ต้นหนามก็งอกขึ้นปกคลุมเสีย . . .
มก 4.19 . . . และความโลภในสิ่งอื่นๆได้เข้ามาและปกคลุมพระวจนะนั้น . . .
มก 9.7 . . . แล้วมีเมฆมาปกคลุมเขาไว้ . . .
ลก 8.7 . . . ต้นหนามก็งอกขึ้นมาด้วยปกคลุมเสีย . . .
ลก 8.14 . . . ความสนุกสนานแห่งชีวิตนี้ก็ปกคลุมเขา . . .
ลก 23.30 . . . และแก่เนินเขาว่า `จงปกคลุมเราไว้' . . .

ปกติ ( 37 )
ปฐก 18.11 . . . และนางซาราห์ตามปกติของผู้หญิงก็หมดแล้ว . . .
อพย 21.19 . . . และค่ารักษาบาดแผลจนหายเป็นปกติ . . .
ยชว 5.8 . . . เขาก็พักอยู่ในที่อาศัยในค่ายจนกว่าจะหายเป็นปกติ . . .
2พกษ 20.7 . . . พระองค์จึงทรงหายเป็นปกติ . . .
2พกษ 25.29 . . . และได้รับประทานที่โต๊ะเสวยของกษัตริย์เป็นปกติทุกวันตลอดชีวิต . . .
อสธ 2.12 . . . (และนี่เป็นเวลาปกติสำหรับประเทืองผิว . . .
ดนล 4.34 . . . ตัวเราเนบูคัดเนสซาร์ก็แหงนหน้าดูฟ้าสวรรค์และจิตปกติของเราคืนมา . . .
ดนล 4.36 . . . จิตปกติของเราก็กลับคืนมา . . .
ศคย 11.16 . . . หรือเลี้ยงดูตัวที่เป็นปกติ . . .
มธ 6.16 . . . ด้วยเขาแสร้งทำหน้าให้ผิดปกติ . . .
มธ 8.13 . . . ผู้รับใช้ของเขาก็หายเป็นปกติ . . .
มธ 9.12 . . . "คนปกติไม่ต้องการหมอ . . .
มธ 9.22 . . . ความเชื่อของเจ้าทำให้เจ้าหายเป็นปกติ" . . .
มธ 9.22 . . . ผู้หญิงนั้นก็หายป่วยเป็นปกติ . . .
มธ 12.13 . . . และมือนั้นก็หายเป็นปกติเหมือนมืออีกข้างหนึ่ง . . .
มธ 15.28 . . . และลูกสาวของเขาก็หายเป็นปกติตั้งแต่ขณะนั้น . . .
มธ 15.31 . . . คนเหล่านั้นจึงอัศจรรย์ใจนักเมื่อเห็นคนใบ้พูดได้ คนพิการหายเป็นปกติ คนง่อยเดินได้ . . .
มธ 17.18 . . . เด็กก็หายเป็นปกติตั้งแต่เวลานั้นเอง . . .
มก 2.17 . . . "คนปกติไม่ต้องการหมอ . . .
มก 3.5 . . . และมือของเขาก็หายเป็นปกติเหมือนกับมืออีกข้างหนึ่ง . . .
มก 7.35 . . . แล้วในทันใดนั้นหูคนนั้นก็ปกติ . . .
มก 8.25 . . . และตาของเขาก็หายเป็นปกติ . . .
มก 10.52 . . . ความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้เจ้าหายปกติแล้ว" . . .
ลก 5.31 . . . "คนปกติไม่ต้องการหมอ . . .
ลก 6.10 . . . และมือของเขาก็หายเป็นปกติเหมือนมืออีกข้างหนึ่ง . . .
ลก 7.10 . . . ฝ่ายคนที่รับใช้มานั้นเมื่อกลับไปถึงบ้านก็ได้เห็นผู้รับใช้นั้นหายเป็นปกติแล้ว . . .
ลก 8.36 . . . ก็เล่าให้เขาทั้งหลายฟังถึงเรื่องคนที่ผีสิงได้หายปกติอย่างไร . . .
ลก 17.19 . . . ความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้ตัวเจ้าหายปกติ" . . .
ลก 18.42 . . . ความเชื่อของเจ้าได้กระทำให้ตัวเจ้าหายปกติ" . . .
ยน 7.23 . . . เพราะเราทำให้ชายผู้หนึ่งหายโรคเป็นปกติในวันสะบาโตหรือ . . .
กจ 3.16 . . . คือความเชื่อซึ่งเป็นไปโดยพระองค์ได้กระทำให้คนนี้หายปกติต่อหน้าท่านทั้งหลาย . . .
กจ 4.9 . . . เขาหายเป็นปกติด้วยเหตุอันใดแล้ว . . .
กจ 4.10 . . . โดยพระองค์นั้นแหละชายคนนี้ได้หายโรคเป็นปกติแล้วจึงยืนอยู่ต่อหน้าท่าน . . .
กจ 8.7 . . . และคนที่เป็นโรคอัมพาตกับคนง่อยก็หายเป็นปกติ . . .
กจ 26.25 . . . แต่ว่าได้พูดคำแห่งความจริงและคำที่ปกติชนจะพูด . . .
2คร 5.13 . . . หรือถ้าเราประพฤติอย่างคนปกติ . . .
ฮบ 12.13 . . . เพื่ออาการที่ทำให้ง่อยจะมิได้กำเริบขึ้น แต่จะได้หายเป็นปกติ . . .

ปกติวิสัย ( 1 )
รม 2.14 . . . เพราะเมื่อชนต่างชาติซึ่งไม่มีพระราชบัญญัติได้ประพฤติตามพระราชบัญญัติโดยปกติวิสัย . . .

ปกป้อง ( 2 )
ยน 17.12 . . . ข้าพระองค์ได้ปกป้องเขาไว้และไม่มีผู้หนึ่งผู้ใดเสียไปนอกจากลูกของความพินาศ . . .
ยน 17.15 . . . แต่ขอปกป้องเขาไว้ให้พ้นจากความชั่วร้าย . . .

ปกปักรักษา ( 2 )
โยบ 7.20 . . . ข้าแต่พระองค์ผู้ปกปักรักษามนุษย์ . . .
สดด 12.7 . . . พระองค์จะทรงปกปักรักษาพวกเขาไว้เสมอจากพงศ์พันธุ์นี้ . . .

ปกปิด ( 14 )
ปฐก 3.7 . . . และเขาทั้งสองก็เอาใบมะเดื่อมาเย็บเป็นเครื่องปกปิดอวัยวะส่วนล่างของเขาไว้ . . .
ปฐก 9.23 . . . เชมกับยาเฟทเอาผ้าผืนหนึ่งพาดบ่าของเขาทั้งสองคนเดินหันหลังเข้าไปปกปิดกายบิดาของพวกเขาที่เปลือยอยู่ . . .
อพย 28.42 . . . จงเย็บกางเกงให้เขาเหล่านั้นด้วยผ้าป่านเพื่อจะปกปิดกายที่เปลือยของเขา . . .
นหม 4.5 . . . ขออย่าทรงปกปิดความชั่วช้าของเขาไว้ . . .
โยบ 6.10 . . . เพราะข้ามิได้ปกปิดพระวจนะขององค์ผู้บริสุทธิ์นั้น . . .
โยบ 14.13 . . . ใคร่จะให้พระองค์ทรงปกปิดข้าพระองค์ไว้จนพระพิโรธพระองค์พ้นไป . . .
สดด 40.10 . . . ข้าพระองค์มิได้ปกปิดความชอบธรรมของพระองค์ไว้แต่ในจิตใจของข้าพระองค์ . . .
สภษ 10.12 . . . แต่ความรักปกปิดบรรดาความผิดบาปเสีย . . .
อสย 30.1 . . . ผู้ปกคลุมด้วยเครื่องปกปิด . . .
ฮชย 2.9 . . . ซึ่งให้เพื่อใช้ปกปิดกายเปลือยเปล่าของนางนั้นคืนเสีย . . .
มลค 2.16 . . . เพราะคนหนึ่งปกปิดความทารุณด้วยเสื้อผ้าของตน . . .
ยก 5.20 . . . และได้ปกปิดการบาปเป็นอันมากไว้ . . .
1ปต 2.16 . . . แต่ท่านอย่าใช้เสรีภาพนั้นให้เป็นที่ปกปิดความชั่วไว้ . . .
1ปต 4.8 . . . ด้วยว่าความรักก็ปกปิดความผิดไว้มากหลาย . . .

ปฏัก ( 1 )
ปญจ 12.11 . . . ถ้อยคำของนักปราชญ์เป็นประดุจปฏัก . . .

ปฏิญาณ ( 302 )
ปฐก 21.23 . . . เพราะฉะนั้นบัดนี้จงปฏิญาณในพระนามพระเจ้าให้แก่เราที่นี่ว่า . . .
ปฐก 21.24 . . . อับราฮัมก็ทูลว่า "ข้าพเจ้ายอมปฏิญาณ" . . .
ปฐก 21.31 . . . เพราะว่าทั้งสองได้ปฏิญาณกันไว้ . . .
ปฐก 22.16 . . . เราปฏิญาณโดยตัวเราเองว่าเพราะเจ้ากระทำอย่างนี้และมิได้หวงบุตรชายของเจ้า . . .
ปฐก 24.3 . . . แล้วเราจะให้เจ้าปฏิญาณในพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งฟ้าสวรรค์และพระเจ้าแห่งแผ่นดินโลก . . .
ปฐก 24.7 . . . พระองค์ตรัสกับเราและทรงปฏิญาณกับเราว่า . . .
ปฐก 24.9 . . . และปฏิญาณต่อท่านตามเรื่องนี้ . . .
ปฐก 24.37 . . . นายให้ข้าพเจ้าปฏิญาณว่า . . .
ปฐก 25.33 . . . "ปฏิญาณให้ข้าพเจ้าก่อนในวันนี้" . . .
ปฐก 25.33 . . . เอซาวจึงปฏิญาณให้กับเขา . . .
ปฐก 26.3 . . . เราจะทำให้คำปฏิญาณซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้กับอับราฮัมบิดาของเจ้านั้นสำเร็จ . . .
ปฐก 26.28 . . . ขอให้กระทำปฏิญาณระหว่างท่านและเราทั้งหลาย . . .
ปฐก 26.31 . . . ครั้นรุ่งเช้าทั้งสองฝ่ายก็ตื่นแต่เช้ามืด กระทำปฏิญาณต่อกัน และอิสอัคไปส่งพวกเขา . . .
ปฐก 28.20 . . . แล้วยาโคบปฏิญาณว่า "ถ้าพระเจ้าจะทรงอยู่กับข้าพระองค์ . . .
ปฐก 31.13 . . . เราเป็นพระเจ้าแห่งเบธเอลที่เจ้าเจิมเสาสำคัญไว้และปฏิญาณต่อเรา . . .
ปฐก 31.53 . . . ยาโคบก็ปฏิญาณโดยอ้างถึงผู้ที่อิสอัคบิดาของตนยำเกรง . . .
ปฐก 47.31 . . . "จงปฏิญาณตัวให้เราด้วย" . . .
ปฐก 47.31 . . . โยเซฟก็ปฏิญาณให้บิดา . . .
ปฐก 50.5 . . . บิดาให้เราปฏิญาณไว้ โดยกล่าวว่า . . .
ปฐก 50.6 . . . "จงขึ้นไปฝังศพบิดาของท่านตามคำที่บิดาให้ท่านปฏิญาณไว้นั้นเถิด" . . .
ปฐก 50.24 . . . และจะพาพวกท่านออกไปจากประเทศนี้ให้ถึงแผ่นดินที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับอับราฮัม . . .
ปฐก 50.25 . . . โยเซฟก็ให้ลูกหลานของอิสราเอลปฏิญาณตัวว่า . . .
อพย 6.8 . . . ซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้ว่าจะให้แก่อับราฮัม . . .
อพย 13.5 . . . ที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านว่า . . .
อพย 13.11 . . . ดังที่พระองค์ได้ทรงปฏิญาณไว้กับท่านและบรรพบุรุษของท่านว่า . . .
อพย 13.19 . . . เพราะโยเซฟให้ชนชาติอิสราเอลปฏิญาณไว้ว่า . . .
อพย 17.16 . . . "เพราะพระเยโฮวาห์ได้ทรงปฏิญาณว่าพระเยโฮวาห์จะทรงกระทำสงครามกับอามาเลขต่อไปทุกชั่วอายุ" . . .
อพย 22.11 . . . ต้องให้ผู้รับฝากนั้นปฏิญาณตัวต่อเพื่อนบ้านต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์เพื่อดูว่า . . .
อพย 32.13 . . . เป็นผู้ซึ่งพระองค์ได้ทรงปฏิญาณด้วยพระองค์เองแก่เขาเหล่านั้นไว้ว่า . . .
อพย 33.1 . . . ไปยังแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณกับอับราฮัม . . .
ลนต 6.3 . . . ปฏิญาณตนเป็นความเท็จ . . .
ลนต 6.5 . . . หรือสิ่งใดๆที่ได้ปฏิญาณเท็จไว้ . . .
ลนต 7.16 . . . แต่ถ้าเครื่องบูชานั้นเป็นเครื่องบูชาปฏิญาณ . . .
ลนต 19.12 . . . อย่าปฏิญาณออกนามของเราเป็นความเท็จ . . .
ลนต 22.18 . . . เมื่อคนในวงศ์วานอิสราเอลหรือคนต่างด้าวในอิสราเอลผู้ใดถวายเครื่องบูชาสำหรับบรรดาเครื่องปฏิญาณ . . .
ลนต 22.23 . . . แต่ถ้าเป็นเครื่องบูชาปฏิญาณก็ไม่เป็นที่โปรดปราน . . .
ลนต 23.38 . . . และนอกเหนือเครื่องปฏิญาณทั้งหลายของเจ้า . . .
ลนต 27.2 . . . เมื่อผู้ใดปฏิญาณเป็นพิเศษไว้ . . .
ลนต 27.2 . . . บุคคลผู้ที่ถูกปฏิญาณไว้นั้นเป็นของพระเยโฮวาห์ . . .
ลนต 27.8 . . . ให้ปุโรหิตกำหนดราคาตามกำลังของผู้ที่ปฏิญาณ . . .
กดว 5.19 . . . แล้วปุโรหิตจะให้นางปฏิญาณตัวว่า . . .
กดว 6.2 . . . ปลีกตัวด้วยการกระทำสัตย์ปฏิญาณ . . .
กดว 6.2 . . . ปลีกตัวด้วยการกระทำสัตย์ปฏิญาณ คือปฏิญาณเป็นนาศีร์ คือปลีกตัวออกถวายแด่พระเยโฮวาห์ . . .
กดว 6.5 . . . ตลอดเวลาที่เขาปฏิญาณปลีกตัวออกมานั้น . . .
กดว 6.21 . . . นี่เป็นพระราชบัญญัติของผู้เป็นนาศีร์ผู้ปฏิญาณ . . .
กดว 6.21 . . . ตามที่เขาได้ปฏิญาณไว้" . . .
กดว 11.12 . . . `จงอุ้มเขาไว้ในอกของเจ้าอย่างพ่อบุญธรรมอุ้มลูกแดงนำมาสู่แผ่นดินที่พระองค์ปฏิญาณจะให้แก่บรรพบุรุษของเขา' . . .
กดว 14.16 . . . `เพราะพระเยโฮวาห์ไม่สามารถพาชนชาตินี้ไปถึงแผ่นดินที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้แก่เขานั้น . . .
กดว 14.23 . . . คนเหล่านี้จะมิได้เห็นแผ่นดินที่เราปฏิญาณไว้กับปู่ย่าตายายของเขาฉันนั้น . . .
กดว 14.30 . . . จะไม่มีสักคนหนึ่งที่มาถึงแผ่นดินที่เราปฏิญาณว่าจะให้เจ้าอาศัยอยู่ . . .
กดว 21.2 . . . และคนอิสราเอลปฏิญาณไว้กับพระเยโฮวาห์ว่า . . .
กดว 30.2 . . . เมื่อชายผู้ใดปฏิญาณไว้กับพระเยโฮวาห์ . . .
กดว 30.2 . . . หรือให้สัตย์ปฏิญาณผูกมัดตัวไว้ด้วยคำสัญญาอย่างหนึ่งอย่างใด . . .
กดว 30.3 . . . หรือเมื่อสตรีคนหนึ่งคนใดปฏิญาณไว้แด่พระเยโฮวาห์ . . .
กดว 30.4 . . . และบิดาของเธอได้ยินคำที่เธอปฏิญาณไว้และคำสัญญาที่เธอผูกมัดตัวเอง . . .
กดว 30.4 . . . ก็ให้คำที่ปฏิญาณไว้นั้นทั้งสิ้นคงอยู่ . . .
กดว 30.5 . . . การที่เธอปฏิญาณไว้ก็ดี . . .
กดว 30.6 . . . สิ่งที่นางปฏิญาณไว้หรือกล่าวด้วยริมฝีปากที่ไม่ทันคิดซึ่งผูกมัดนาง . . .
กดว 30.7 . . . สิ่งที่นางปฏิญาณไว้นั้นและคำสัญญาที่ผูกมัดนางย่อมคงอยู่ด้วย . . .
กดว 30.8 . . . ก็ทำให้คำที่นางปฏิญาณไว้นั้นเป็นโมฆะ . . .
กดว 30.10 . . . และถ้านางปฏิญาณไว้ในบ้านสามีของนาง . . .
กดว 30.10 . . . หรือให้สัญญาด้วยสัตย์ปฏิญาณผูกมัดตนเองไว้ . . .
กดว 30.13 . . . คำปฏิญาณหรือคำสัตย์ปฏิญาณทั้งสิ้นที่ทำให้นางถ่อมใจเอง . . .
กดว 32.10 . . . พระองค์ทรงตั้งสัตย์ปฏิญาณไว้ว่า . . .
กดว 32.11 . . . จะมิได้เห็นแผ่นดินซึ่งเราได้ตั้งสัตย์ปฏิญาณที่จะมอบให้อับราฮัม . . .
พบญ 1.8 . . . เจ้าทั้งหลายจงเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณกับบรรพบุรุษของเจ้า . . .
พบญ 1.34 . . . จึงทรงกริ้วและปฏิญาณว่า . . .
พบญ 1.35 . . . ที่เราได้ปฏิญาณว่าจะให้แก่บรรพบุรุษของเจ้าทั้งหลาย . . .
พบญ 2.14 . . . ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณกับเขาไว้ . . .
พบญ 4.21 . . . และทรงปฏิญาณว่าข้าพเจ้าจะไม่ได้ข้ามแม่น้ำจอร์แดน . . .
พบญ 6.10 . . . เมื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพวกท่านจะพาท่านมาถึงแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่าน . . .
พบญ 6.13 . . . และปฏิญาณโดยออกพระนามของพระองค์ . . .
พบญ 6.18 . . . และเพื่อท่านจะได้เข้าไปครอบครองแผ่นดินที่ดีซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่าน . . .
พบญ 6.23 . . . ซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณว่าจะประทานแก่บรรพบุรุษของเรา . . .
พบญ 7.8 . . . และพระองค์ทรงรักษาคำปฏิญาณซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านทั้งหลาย . . .
พบญ 7.12 . . . ซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่าน . . .
พบญ 7.13 . . . ซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่านที่จะให้แก่ท่าน . . .
พบญ 8.1 . . . และเข้าไปยึดครองแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณกับบรรพบุรุษของท่าน . . .
พบญ 8.18 . . . เพื่อว่าพระองค์จะทรงดำรงพันธสัญญาซึ่งพระองค์ทรงกระทำโดยปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของท่าน . . .
พบญ 9.5 . . . และเพื่อว่าพระองค์จะทรงให้เป็นจริงตามพระวจนะซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของท่าน . . .
พบญ 10.11 . . . เพื่อเขาทั้งหลายจะได้เข้าไปยึดแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณไว้แก่บรรพบุรุษว่าจะให้แก่เขานั้น' . . .
พบญ 10.20 . . . จงปฏิญาณด้วยออกพระนามของพระองค์ . . .
พบญ 11.9 . . . ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษว่าจะให้แก่เขาและแก่เชื้อสายของเขา . . .
พบญ 11.21 . . . ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณที่จะประทานแก่บรรพบุรุษของท่าน . . .
พบญ 12.6 . . . ทั้งเครื่องบูชาปฏิญาณ . . .
พบญ 12.11 . . . ทั้งบรรดาเครื่องบูชาปฏิญาณที่ดีที่สุดซึ่งท่านได้ปฏิญาณไว้ต่อพระเยโฮวาห์ . . .
พบญ 12.11 . . . ทั้งบรรดาเครื่องบูชาปฏิญาณที่ดีที่สุดซึ่งท่านได้ปฏิญาณไว้ต่อพระเยโฮวาห์ . . .
พบญ 12.17 . . . หรือของถวายปฏิญาณตามที่ท่านปฏิญาณไว้ . . .
พบญ 12.17 . . . หรือของถวายปฏิญาณตามที่ท่านปฏิญาณไว้ . . .
พบญ 12.26 . . . แต่สิ่งบริสุทธิ์ซึ่งเป็นส่วนกำหนดจากท่านและของปฏิญาณของท่านนั้น . . .
พบญ 13.17 . . . ดังที่พระองค์ปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่านนั้น . . .
พบญ 19.8 . . . ดังที่พระองค์ได้ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของท่าน . . .
พบญ 23.18 . . . มาในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านเพื่อกระทำตามคำสัตย์ปฏิญาณใดๆ . . .
พบญ 23.21 . . . เมื่อท่านปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน . . .
พบญ 23.22 . . . แต่ถ้าท่านงดไม่ปฏิญาณ . . .
พบญ 23.23 . . . ตามที่ท่านได้สมัครใจปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน . . .
พบญ 24.6 . . . อย่าให้ผู้ใดยึดโม่หรือหินโม่ลูกปฏิญาณไว้เป็นประกัน . . .
พบญ 26.3 . . . ข้าพเจ้าได้เข้ามาในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษว่าจะประทานแก่เราทั้งหลาย' . . .
พบญ 26.15 . . . ดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของข้าพระองค์ . . .
พบญ 28.9 . . . ดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณแก่ท่านแล้ว . . .
พบญ 28.11 . . . ในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษว่าจะให้ท่าน . . .
พบญ 29.12 . . . คือในพันธสัญญาที่ปฏิญาณไว้ . . .
พบญ 29.13 . . . และดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณกับบรรพบุรุษของท่าน . . .
พบญ 30.20 . . . เพื่อท่านจะได้อยู่ในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของท่าน . . .
พบญ 31.7 . . . เพราะท่านจะต้องไปกับชนชาตินี้เข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษว่าจะประทานแก่เขา . . .
พบญ 31.20 . . . ซึ่งเราได้ปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของเขา . . .
พบญ 31.21 . . . ก่อนที่เราจะนำเขาเข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณไว้นั้น" . . .
พบญ 31.23 . . . เพราะเจ้าจะนำคนอิสราเอลเข้าไปในแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณว่าจะให้แก่เขา . . .
พบญ 32.40 . . . เพราะเราชูมือขึ้นถึงสวรรค์ และปฏิญาณว่า ดังที่เราดำรงอยู่เป็นนิตย์ . . .
พบญ 34.4 . . . "นี่คือแผ่นดินซึ่งเราได้ปฏิญาณต่ออับราฮัม . . .
ยชว 1.6 . . . ซึ่งเราปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของเขาทั้งหลายว่าจะยกให้เขา . . .
ยชว 2.12 . . . ฉะนั้นบัดนี้ขอท่านปฏิญาณให้ดิฉันในพระนามพระเยโฮวาห์ว่า . . .
ยชว 2.17 . . . "ฝ่ายเราจะไม่ให้ผิดคำปฏิญาณซึ่งเจ้าได้ให้เราปฏิญาณนั้น . . .
ยชว 2.20 . . . เราก็พ้นจากคำปฏิญาณซึ่งเจ้าให้เราปฏิญาณไว้นั้น" . . .
ยชว 5.6 . . . ผู้ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณกับเขาว่า . . .
ยชว 5.6 . . . ซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ปฏิญาณแก่บรรพบุรุษว่าจะประทานแก่เราทั้งหลาย . . .
ยชว 6.22 . . . และนำหญิงนั้นกับสารพัดซึ่งหญิงนั้นมีอยู่ออกมาดังที่ท่านได้ปฏิญาณแก่นางไว้" . . .
ยชว 6.26 . . . ในคราวนั้นโยชูวาให้คนทั้งหลายปฏิญาณว่า . . .
ยชว 9.15 . . . และพวกประมุขของชุมนุมชนก็ปฏิญาณต่อเขา . . .
ยชว 9.18 . . . เพราะว่าพวกประมุขของชุมนุมชนได้ปฏิญาณต่อเขาในพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลแล้ว . . .
ยชว 9.19 . . . "เราได้ปฏิญาณต่อเขาในพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล . . .
ยชว 9.20 . . . ตามคำปฏิญาณซึ่งเราได้ปฏิญาณแก่เขานั้น" . . .
ยชว 14.9 . . . ในวันนั้นโมเสสได้ปฏิญาณว่า . . .
ยชว 21.43 . . . ดังนี้แหละพระเยโฮวาห์ประทานแผ่นดินทั้งสิ้นแก่คนอิสราเอลดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณว่าจะให้แก่บรรพบุรุษของเขา . . .
ยชว 21.44 . . . ดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของเขา . . .
ยชว 23.7 . . . หรือปฏิญาณในนามพระของเขา . . .
วนฉ 2.1 . . . และได้นำเจ้าเข้ามาในแผ่นดินซึ่งเราปฏิญาณไว้แก่บรรพบุรุษของเจ้า . . .
วนฉ 2.15 . . . และดังที่พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณไว้กับเขา . . .
วนฉ 11.30 . . . และเยฟธาห์ปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์ว่า . . .
วนฉ 11.35 . . . เพราะพ่อได้อ้าปากปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์ไว้ . . .
วนฉ 11.39 . . . และท่านก็กระทำกับเธอตามคำปฏิญาณที่ได้ปฏิญาณไว้ . . .
วนฉ 15.12 . . . "ขอปฏิญาณให้ซีว่าพวกท่านเองจะไม่ทำร้ายข้าพเจ้า" . . .
วนฉ 21.1 . . . ฝ่ายคนอิสราเอลได้ปฏิญาณไว้ที่มิสเปห์ว่า . . .
วนฉ 21.5 . . . เพราะเขาได้ปฏิญาณไว้แข็งแรงถึงผู้ที่มิได้มาประชุมต่อพระเยโฮวาห์ที่มิสเปห์ว่า . . .
วนฉ 21.7 . . . ฝ่ายเราก็ได้ปฏิญาณในพระนามพระเยโฮวาห์แล้วว่า . . .
วนฉ 21.18 . . . เพราะคนอิสราเอลได้ปฏิญาณไว้ว่า . . .
1ซมอ 1.11 . . . นางก็ปฏิญาณไว้ว่า "โอ . . .
1ซมอ 3.14 . . . เพราะฉะนั้นเราจึงปฏิญาณต่อวงศ์วานของเอลีว่า . . .
1ซมอ 14.24 . . . เพราะซาอูลได้ทรงให้ประชาชนปฏิญาณไว้ว่า . . .
1ซมอ 14.27 . . . แต่โยนาธานไม่ได้ยินคำปฏิญาณของพระราชบิดาที่ทรงให้ประชาชนปฏิญาณ . . .
1ซมอ 14.28 . . . "พระราชบิดาของท่านบังคับให้พวกพลปฏิญาณว่า . . .
1ซมอ 19.6 . . . ซาอูลก็ทรงฟังเสียงของโยนาธานและซาอูลจึงปฏิญาณว่า . . .
1ซมอ 20.3 . . . ดาวิดจึงปฏิญาณยิ่งกว่านั้นอีกและกล่าวว่า . . .
1ซมอ 20.17 . . . และโยนาธานก็ให้ดาวิดปฏิญาณอีกครั้งหนึ่งโดยความรักของท่านที่มีต่อเธอ . . .
1ซมอ 20.42 . . . เพราะเราทั้งสองได้ปฏิญาณไว้แล้วในพระนามแห่งพระเยโฮวาห์ว่า . . .
1ซมอ 24.21 . . . เพราะฉะนั้นบัดนี้จงปฏิญาณให้แก่ข้าในพระนามของพระเยโฮวาห์ว่า . . .
1ซมอ 24.22 . . . ดาวิดก็ปฏิญาณให้แก่ซาอูล . . .
1ซมอ 28.10 . . . แต่ซาอูลทรงปฏิญาณกับหญิงนั้นในพระนามของพระเยโฮวาห์ว่า . . .
1ซมอ 30.15 . . . "ขอปฏิญาณแก่ข้าพเจ้าในพระนามของพระเจ้าว่า . . .
2ซมอ 3.9 . . . ถ้าข้าพระองค์จะมิได้กระทำเพื่อดาวิดให้สำเร็จดังที่พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณไว้ต่อท่านแล้ว . . .
2ซมอ 3.35 . . . แต่ดาวิดทรงปฏิญาณว่า . . .
2ซมอ 15.7 . . . ซึ่งข้าพระองค์ได้ปฏิญาณไว้ต่อพระเยโฮวาห์ . . .
2ซมอ 15.8 . . . เพราะว่าผู้รับใช้ของพระองค์ได้ปฏิญาณไว้เมื่อครั้งอยู่ในเมืองเกชูร์ประเทศซีเรียว่า . . .
2ซมอ 19.7 . . . เพราะข้าพระองค์ได้ปฏิญาณในพระนามพระเยโฮวาห์ว่า . . .
2ซมอ 21.2 . . . ประชาชนอิสราเอลได้ปฏิญาณไว้แก่เขาทั้งหลายแล้ว . . .
2ซมอ 21.17 . . . แล้วบรรดาประชาชนของดาวิดก็ปฏิญาณต่อพระองค์ว่า . . .
1พกษ 1.13 . . . พระองค์ได้ทรงปฏิญาณกับสาวใช้ของพระองค์ไว้มิใช่หรือว่า . . .
1พกษ 1.17 . . . พระองค์ได้ทรงปฏิญาณในพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ต่อสาวใช้ของพระองค์ว่า . . .
1พกษ 1.29 . . . แล้วกษัตริย์ทรงปฏิญาณว่า . . .
1พกษ 1.30 . . . เราได้ปฏิญาณต่อเจ้าในพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลว่า . . .
1พกษ 1.51 . . . `ขอกษัตริย์ซาโลมอนได้ปฏิญาณแก่ข้าพเจ้าในวันนี้ว่า . . .
1พกษ 2.8 . . . และเราจึงได้ปฏิญาณต่อเขาในพระนามพระเยโฮวาห์ว่า . . .
1พกษ 2.23 . . . แล้วกษัตริย์ซาโลมอนทรงปฏิญาณในพระนามของพระเยโฮวาห์ว่า . . .
1พกษ 2.42 . . . "เราได้ให้ท่านปฏิญาณในพระนามของพระเยโฮวาห์มิใช่หรือ . . .
1พกษ 8.31 . . . และถูกบังคับให้ทำสัตย์ปฏิญาณ . . .
1พกษ 18.10 . . . พระองค์ก็ให้ประชาชาติหรือราชอาณาจักรปฏิญาณว่าเขาทั้งหลายมิได้พบท่าน . . .
1พกษ 22.16 . . . "เราได้ให้เจ้าปฏิญาณกี่ครั้งแล้วว่า . . .
2พกษ 11.4 . . . และให้เขาปฏิญาณในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ . . .
2พกษ 25.24 . . . และเกดาลิยาห์ก็กระทำสัตย์ปฏิญาณแก่เขาและคนของเขาว่า . . .
1พศด 29.24 . . . ทั้งบรรดาโอรสของกษัตริย์ดาวิดได้ปฏิญาณตัวต่อกษัตริย์ซาโลมอน . . .
2พศด 6.22 . . . เมื่อชายคนใดกระทำบาปต่อเพื่อนบ้านของเขาและถูกบังคับให้ทำสัตย์ปฏิญาณ . . .
2พศด 15.14 . . . เขาทั้งหลายได้กระทำสัตย์ปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์ด้วยเสียงอันดัง . . .
2พศด 15.15 . . . และยูดาห์ทั้งปวงก็เปรมปรีดิ์เพราะสัตย์ปฏิญาณนั้น . . .
2พศด 15.15 . . . เพราะเขาทั้งหลายได้ปฏิญาณด้วยสุดใจของเขา . . .
2พศด 18.15 . . . "เราได้ให้เจ้าปฏิญาณกี่ครั้งแล้วว่า . . .
2พศด 36.13 . . . ผู้ซึ่งทรงให้พระองค์ปฏิญาณในพระนามของพระเจ้า . . .
อสร 10.5 . . . แล้วเอสราได้ลุกขึ้นให้บรรดาปุโรหิตใหญ่และเลวีและอิสราเอลทั้งปวงกระทำสัตย์ปฏิญาณว่า . . .
อสร 10.5 . . . เขาทั้งหลายจึงกระทำสัตย์ปฏิญาณ . . .
อสร 10.19 . . . เขาทั้งหลายปฏิญาณตนว่าเขาจะทิ้งภรรยาของเขาเสีย . . .
นหม 9.15 . . . และพระองค์ทรงสัญญาไว้ว่าจะให้เขาเข้าไปยึดแผ่นดินซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณว่าจะประทานให้เขานั้น . . .
นหม 13.25 . . . และข้าพเจ้ากระทำให้เขาปฏิญาณในพระนามของพระเจ้า . . .
สดด 15.4 . . . เมื่อให้คำสัตย์ปฏิญาณแล้วต้องพบกับความปวดร้าวเขาก็ไม่กลับคำ . . .
สดด 24.4 . . . ผู้ที่มิได้ปลงใจในสิ่งไร้สาระและมิได้ปฏิญาณอย่างหลอกลวง . . .
สดด 56.12 . . . ที่ข้าพระองค์ปฏิญาณไว้นั้น . . .
สดด 63.11 . . . ทุกคนที่ปฏิญาณในพระนามของพระองค์จะอวดอ้างพระนามนั้น . . .
สดด 76.11 . . . จงปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย . . .
สดด 89.3 . . . เราได้ปฏิญาณกับดาวิดผู้รับใช้ของเรา . . .
สดด 89.35 . . . เราปฏิญาณด้วยความบริสุทธิ์ของเราเด็ดขาดว่า . . .
สดด 89.49 . . . ซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณต่อดาวิดโดยความจริงของพระองค์ . . .
สดด 95.11 . . . เพราะฉะนั้นเราจึงปฏิญาณด้วยความพิโรธของเราว่า . . .
สดด 102.8 . . . ผู้ที่คลั่งใส่ข้าพระองค์ปฏิญาณตัวต่อต้านข้าพระองค์ . . .
สดด 106.26 . . . เพราะฉะนั้นพระองค์ทรงยกพระหัตถ์ของพระองค์ปฏิญาณต่อท่าน . . .
สดด 110.4 . . . พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณแล้วและจะไม่เปลี่ยนพระทัยของพระองค์ว่า . . .
สดด 119.106 . . . ข้าพระองค์ได้ตั้งสัตย์ปฏิญาณและจะกระทำให้สำเร็จ . . .
สดด 132.2 . . . ท่านได้ปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์อย่างไร . . .
สดด 132.2 . . . และได้ปฏิญาณตัวไว้ต่อองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ของยาโคบว่า . . .
สดด 132.11 . . . พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณเป็นความจริงกับดาวิด . . .
สภษ 20.25 . . . และมาสอบถามเมื่อปฏิญาณไปแล้ว . . .
ปญจ 5.4 . . . เมื่อเจ้าปฏิญาณไว้ต่อพระเจ้า . . .
ปญจ 5.4 . . . จงทำตามที่เจ้าปฏิญาณไว้เถิด . . .
ปญจ 5.5 . . . ที่เจ้าจะไม่ปฏิญาณก็ยังดีกว่าที่เจ้าปฏิญาณแล้วไม่ทำตาม . . .
ปญจ 5.5 . . . ที่เจ้าจะไม่ปฏิญาณก็ยังดีกว่าที่เจ้าปฏิญาณแล้วไม่ทำตาม . . .
ปญจ 9.2 . . . ตกแก่คนปฏิญาณอย่างไรก็ตกแก่คนไม่กล้าปฏิญาณอย่างนั้น . . .
ปญจ 9.2 . . . ตกแก่คนปฏิญาณอย่างไรก็ตกแก่คนไม่กล้าปฏิญาณอย่างนั้น . . .
พซม 2.7 . . . ดิฉันขอให้เธอทั้งหลายปฏิญาณต่อละมั่งหรือกวางตัวเมียในทุ่งว่า . . .
พซม 3.5 . . . ดิฉันขอให้เธอทั้งหลายปฏิญาณต่อละมั่งหรือกวางตัวเมียในทุ่งว่า . . .
พซม 5.8 . . . ดิฉันขอให้พวกเธอปฏิญาณว่า . . .
พซม 5.9 . . . เธอจึงได้มาให้พวกฉันปฏิญาณให้เช่นนั้น . . .
พซม 8.4 . . . ดิฉันขอให้เธอทั้งหลายปฏิญาณว่า . . .
อสย 14.24 . . . พระเยโฮวาห์จอมโยธาได้ทรงปฏิญาณว่า . . .
อสย 19.18 . . . และปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์จอมโยธา . . .
อสย 19.21 . . . และเขาทั้งหลายจะปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์และปฏิบัติตาม . . .
อสย 45.23 . . . เราได้ปฏิญาณโดยตัวเราเอง . . .
อสย 45.23 . . . และลิ้นทุกลิ้นจะต้องปฏิญาณต่อเรา' . . .
อสย 48.1 . . . ผู้ซึ่งปฏิญาณในพระนามของพระเยโฮวาห์ . . .
อสย 54.9 . . . เพราะเราได้ปฏิญาณว่าน้ำของโนอาห์จะไม่ท่วมแผ่นดินโลกอีกเลยฉันใด . . .
อสย 54.9 . . . เพราะเราได้ปฏิญาณว่าน้ำของโนอาห์จะไม่ท่วมแผ่นดินโลกอีกเลยฉันใด เราจึงได้ปฏิญาณว่า เราจะไม่โกรธเจ้า . . .
อสย 62.8 . . . พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณด้วยพระหัตถ์ขวาของพระองค์ . . .
อสย 65.16 . . . และผู้ใดที่ปฏิญาณในแผ่นดินโลก . . .
อสย 65.16 . . . จะปฏิญาณในนามพระเจ้าแห่งความจริง . . .
ยรม 4.2 . . . และถ้าเจ้าปฏิญาณอย่างสัจจริง . . .
ยรม 5.2 . . . เขาก็ยังปฏิญาณเท็จอย่างแน่นอน" . . .
ยรม 5.7 . . . และได้อ้างผู้ที่ไม่ใช่พระในการทำสัตย์ปฏิญาณ . . .
ยรม 7.9 . . . ล่วงประเวณี ปฏิญาณเท็จ เผาเครื่องบูชาถวายพระบาอัลและติดตามพระอื่นซึ่งเจ้าทั้งหลายมิได้รู้จักหรือ . . .
ยรม 11.5 . . . เพื่อเราจะกระทำให้สำเร็จตามคำปฏิญาณซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้กับบรรพบุรุษของเจ้าว่า . . .
ยรม 12.16 . . . คือปฏิญาณในนามของเราว่า . . .
ยรม 12.16 . . . อย่างที่เขาได้สอนประชาชนของเราให้ปฏิญาณโดยพระบาอัล . . .
ยรม 22.5 . . . เราปฏิญาณต่อตัวของเราเองว่า . . .
ยรม 32.22 . . . ซึ่งพระองค์ทรงปฏิญาณแก่บรรพบุรุษของเขาทั้งหลายว่าจะประทานแก่เขา . . .
ยรม 38.16 . . . แล้วกษัตริย์เศเดคียาห์ก็ทรงปฏิญาณแก่เยเรมีย์เป็นการลับว่า . . .
ยรม 40.9 . . . ผู้เป็นบุตรชายชาฟานก็ได้ปฏิญาณให้แก่เขาและคนของเขา . . .
ยรม 44.25 . . . `เราจะทำตามการปฏิญาณของเราซึ่งเราได้ปฏิญาณไว้แน่นอน . . .
ยรม 44.26 . . . เราได้ปฏิญาณโดยชื่อใหญ่ยิ่งของเราว่า . . .
ยรม 49.13 . . . เราได้ปฏิญาณต่อตัวของเราเองว่า . . .
ยรม 51.14 . . . พระเยโฮวาห์จอมโยธาได้ทรงปฏิญาณต่อพระองค์เองว่า . . .
อสค 16.8 . . . เราก็ปฏิญาณและกระทำพันธสัญญากับเจ้า . . .
อสค 17.13 . . . และพระองค์ได้ทรงเอาเชื้อพระวงศ์ผู้หนึ่งและทำพันธสัญญากับท่านผู้นั้นให้เขาปฏิญาณตัว . . .
อสค 17.18 . . . เพราะท่านปฏิญาณตัวและยังกระทำสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ . . .
อสค 20.5 . . . เราปฏิญาณต่อเชื้อสายแห่งวงศ์วานยาโคบ . . .
อสค 20.5 . . . เมื่อเราปฏิญาณกับเขาว่า . . .
อสค 20.6 . . . ในวันนั้น เราปฏิญาณต่อเขาว่า เราจะนำเขาออกจากแผ่นดินอียิปต์ไปยังแผ่นดินที่เราหาให้เขาทั้งหลาย . . .
อสค 20.15 . . . เราได้ปฏิญาณต่อเขาในถิ่นทุรกันดารว่า . . .
อสค 20.23 . . . เราได้ปฏิญาณต่อเขาทั้งหลายในถิ่นทุรกันดารว่า . . .
อสค 20.28 . . . เพราะว่าเมื่อเราได้นำเขาเข้ามาในแผ่นดินที่เราปฏิญาณว่าจะให้เขานั้นแล้ว . . .
อสค 20.42 . . . อันเป็นประเทศซึ่งเราปฏิญาณไว้ว่าจะให้แก่บรรพบุรุษของเจ้า . . .
อสค 21.23 . . . คือคนเหล่านั้นที่ให้สัตย์ปฏิญาณแล้ว . . .
อสค 36.7 . . . เพราะฉะนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าจึงตรัสว่า เราปฏิญาณว่า ประชาชาติที่อยู่รอบเจ้านั้นจะทนรับความอับอายขายหน้า . . .
อสค 44.12 . . . เพราะฉะนั้นเราจึงได้ปฏิญาณด้วยเรื่องเขาทั้งหลายว่า . . .
อสค 47.14 . . . เราปฏิญาณที่จะมอบให้แก่บรรพบุรุษของเจ้า . . .
ดนล 12.7 . . . และข้าพเจ้าได้ยินท่านปฏิญาณอ้างพระผู้ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิตย์ว่า . . .
ฮชย 4.15 . . . อย่าเข้าไปในเมืองกิลกาลหรือขึ้นไปยังเบธาเวน และอย่าปฏิญาณว่า "พระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด" . . .
อมส 4.2 . . . องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าทรงปฏิญาณไว้ด้วยความบริสุทธิ์ของพระองค์ว่า . . .
อมส 6.8 . . . องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าได้ทรงปฏิญาณต่อพระองค์เองว่า . . .
อมส 8.7 . . . พระเยโฮวาห์ทรงปฏิญาณว่า . . .
อมส 8.14 . . . บรรดาผู้ที่ปฏิญาณโดยความบาปแห่งสะมาเรีย . . .
ยนา 1.16 . . . เขาทั้งหลายก็ถวายสัตวบูชาแด่พระเยโฮวาห์และปฏิญาณตัวไว้ . . .
ยนา 2.9 . . . ข้าพระองค์ปฏิญาณไว้อย่างไร . . .
มคา 7.20 . . . ดังที่พระองค์ทรงปฏิญาณต่อบรรพบุรุษของเราตั้งแต่สมัยโบราณกาล . . .
ฮบก 3.9 . . . ตามคำสัตย์ปฏิญาณของเหล่าตระกูลคือพระดำรัสของพระองค์ . . .
ศฟย 1.5 . . . คนเหล่านั้นที่กราบลงปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์ . . .
ศฟย 1.5 . . . และปฏิญาณต่อพระมัลคาม . . .
ศคย 5.3 . . . และทุกคนที่ปฏิญาณจะต้องถูกขจัดออกตั้งแต่นี้ไปตามที่กำหนดไว้ . . .
ศคย 5.4 . . . และในเรือนของคนที่ปฏิญาณเท็จโดยออกนามของเรา . . .
มลค 1.14 . . . คนใดที่มีสัตว์ตัวผู้อยู่ในฝูง และได้ปฏิญาณไว้ และยังเอาสัตว์พิการไปถวายแด่องค์พระผู้เป็นเจ้า . . .
มลค 3.5 . . . พวกผิดประเวณี ผู้ที่ปฏิญาณเท็จ ผู้ที่บีบบังคับลูกจ้างในเรื่องค่าจ้าง . . .
มธ 5.33 . . . `อย่าเสียคำสัตย์ปฏิญาณ . . .
มธ 5.33 . . . แต่จงปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณของท่านต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า' . . .
มธ 5.34 . . . ฝ่ายเราบอกท่านทั้งหลายว่า อย่าปฏิญาณเลย จะอ้างถึงสวรรค์ก็ดี . . .
มธ 5.36 . . . อย่าปฏิญาณโดยอ้างถึงศีรษะของตน . . .
มธ 14.7 . . . เฮโรดจึงสัญญาโดยปฏิญาณว่า . . .
มธ 14.9 . . . แต่เพราะเหตุที่ได้ปฏิญาณไว้และเพราะเห็นแก่พวกที่เอนกายลงรับประทานด้วยกันกับท่าน . . .
มธ 23.16 . . . `ผู้ใดจะปฏิญาณอ้างพระวิหาร . . .
มธ 23.16 . . . แต่ผู้ใดจะปฏิญาณอ้างทองคำของพระวิหาร . . .
มธ 23.18 . . . `ผู้ใดจะปฏิญาณอ้างแท่นบูชา . . .
มธ 23.18 . . . แต่ผู้ใดจะปฏิญาณอ้างเครื่องตั้งถวายบนแท่นบูชานั้น . . .
มธ 23.20 . . . ผู้ใดจะปฏิญาณอ้างแท่นบูชา . . .
มธ 23.20 . . . ก็ปฏิญาณอ้างแท่นบูชาและสิ่งสารพัดซึ่งอยู่บนแท่นบูชานั้น . . .
มธ 23.21 . . . ผู้ใดจะปฏิญาณอ้างพระวิหาร . . .
มธ 23.21 . . . ก็ปฏิญาณอ้างพระวิหารและอ้างพระองค์ผู้ทรงสถิตในพระวิหารนั้น . . .
มธ 23.22 . . . ผู้ใดจะปฏิญาณอ้างสวรรค์ . . .
มธ 23.22 . . . ก็ปฏิญาณอ้างพระที่นั่งของพระเจ้าและอ้างพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้น . . .
มธ 26.63 . . . "เราสั่งให้ท่านปฏิญาณโดยอ้างพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ . . .
มก 5.7 . . . ข้าพระองค์ขอให้พระองค์ปฏิญาณในพระนามของพระเจ้าว่า . . .
มก 6.23 . . . และกษัตริย์จึงทรงปฏิญาณตัวไว้กับหญิงสาวนั้นว่า . . .
มก 6.26 . . . แต่เพราะเหตุได้ทรงปฏิญาณไว้และเพราะเห็นแก่หน้าแขกทั้งปวงซึ่งเอนกายลงอยู่ด้วยกัน . . .
กจ 7.17 . . . เมื่อใกล้เวลาตามพระสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ปฏิญาณไว้กับอับราฮัม . . .
กจ 18.18 . . . เพราะท่านได้ปฏิญาณตัวไว้ . . .
กจ 21.23 . . . คือว่าเรามีชายสี่คนที่ได้ปฏิญาณตัวไว้ . . .
กจ 23.12 . . . ครั้นเวลารุ่งเช้าพวกยิวบางคนได้สมทบกันปฏิญาณตัวว่า . . .
กจ 23.14 . . . "พวกข้าพเจ้าได้ปฏิญาณตัวอย่างแข็งแรงว่าจะไม่รับประทานอาหารจนกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเสีย . . .
กจ 23.21 . . . และได้ปฏิญาณตัวว่าจะไม่กินหรือดื่มอะไรจนกว่าจะได้ฆ่าเปาโลเสีย . . .
ฮบ 3.11 . . . ดังนั้นเราจึงปฏิญาณด้วยความพิโรธของเราว่า . . .
ฮบ 3.18 . . . และแก่ใครหนอที่พระองค์ได้ทรงปฏิญาณว่า . . .
ฮบ 4.3 . . . `ตามที่เราได้ปฏิญาณด้วยความพิโรธของเราว่า . . .
ฮบ 6.16 . . . ส่วนมนุษย์นั้นต้องปฏิญาณต่อหน้าผู้ที่เป็นใหญ่กว่าตน . . .
ฮบ 7.20 . . . ปุโรหิตคนนั้นได้ทรงตั้งขึ้นโดยทรงปฏิญาณไว้ . . .
ฮบ 7.21 . . . (บรรดาปุโรหิตเหล่านั้นไม่มีการกล่าวปฏิญาณเมื่อเขาเข้ารับตำแหน่ง . . .
ฮบ 7.21 . . . แต่ส่วนปุโรหิตนี้มีคำกล่าวปฏิญาณจากพระองค์ว่า . . .
ฮบ 7.21 . . . `องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงปฏิญาณแล้ว . . .
ฮบ 7.28 . . . แต่คำทรงปฏิญาณนั้นซึ่งมาภายหลังพระราชบัญญัติ . . .
ยก 5.12 . . . ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดทั้งหมดก็คือ จงอย่าปฏิญาณ ไม่ว่าจะโดยอ้างฟ้าสวรรค์หรือแผ่นดินโลก . . .
วว 10.6 . . . และปฏิญาณโดยอ้างพระนามของพระองค์ผู้ทรงพระชนม์อยู่เป็นนิตย์ . . .

ปฏิบัติ ( 111 )
ปฐก 41.40 . . . และประชาชนทั้งหลายของเราจะปฏิบัติตามคำของท่าน . . .
ปฐก 47.29 . . . และปฏิบัติต่อเราด้วยความเมตตากรุณาและจริงใจ . . .
อพย 12.25 . . . ท่านจงถือพิธีนี้ไว้ปฏิบัติ . . .
อพย 12.47 . . . ให้ชุมนุมคนอิสราเอลทั้งปวงถือและปฏิบัติตามพิธีนี้ . . .
อพย 12.50 . . . คนอิสราเอลทั้งปวงก็ปฏิบัติตามทุกประการ . . .
อพย 13.10 . . . พวกท่านจงปฏิบัติตามกฎพิธีนี้ตามกำหนดทุกๆปีไป . . .
อพย 18.14 . . . "นี่ท่านใช้วิธีอะไรปฏิบัติกับพลไพร่เล่า . . .
อพย 18.20 . . . และแสดงให้เขารู้จักทางที่เขาต้องดำเนินชีวิตและสิ่งที่ต้องปฏิบัติ . . .
อพย 21.9 . . . ก็ให้เขาปฏิบัติต่อหญิงนั้นดุจเป็นบุตรสาวของตน . . .
อพย 27.21 . . . ให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ที่ชนชาติอิสราเอลต้องปฏิบัติตามชั่วอายุของเขา" . . .
อพย 28.43 . . . เรื่องนี้ให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ที่เขาและเชื้อสายของเขาที่มาภายหลังเขาจะต้องปฏิบัติตาม" . . .
อพย 31.10 . . . เพื่อจะได้สวมปฏิบัติในตำแหน่งปุโรหิต . . .
อพย 35.19 . . . เพื่อใช้ปฏิบัติในตำแหน่งปุโรหิต" . . .
อพย 39.41 . . . สำหรับใช้สวมในเวลาปฏิบัติตำแหน่งปุโรหิต . . .
ลนต 25.18 . . . และรักษาคำตัดสินของเราและปฏิบัติตาม . . .
กดว 3.3 . . . เป็นผู้ที่ท่านสถาปนาไว้ให้ปฏิบัติในตำแหน่งปุโรหิต . . .
กดว 3.7 . . . เขาจะปฏิบัติหน้าที่แทนอาโรนและแทนชุมนุมชนทั้งหมดหน้าพลับพลาแห่งชุมนุม . . .
กดว 3.8 . . . และปฏิบัติหน้าที่แทนคนอิสราเอล . . .
กดว 3.25 . . . งานที่วงศ์เกอร์โชนปฏิบัติในพลับพลาแห่งชุมนุมมีงานพลับพลา . . .
กดว 3.28 . . . เป็นคนปฏิบัติหน้าที่สถานบริสุทธิ์ . . .
กดว 3.32 . . . เอเลอาซาร์บุตรชายของอาโรนปุโรหิตเป็นนายใหญ่เหนือหัวหน้าของคนเลวีและตรวจตราผู้ที่มีหน้าที่ปฏิบัติสถานบริสุทธิ์ . . .
กดว 5.30 . . . และปุโรหิตจะปฏิบัติต่อนางตามพระราชบัญญัตินี้ทุกประการ . . .
กดว 8.22 . . . แต่นั้นมาคนเลวีก็เข้าไปปฏิบัติในพลับพลาแห่งชุมนุม . . .
กดว 8.25 . . . พออายุได้ห้าสิบปีให้เขาหยุดปฏิบัติ . . .
กดว 9.19 . . . คนอิสราเอลก็ปฏิบัติตามพระบัญชาของพระเยโฮวาห์ . . .
กดว 11.15 . . . ถ้าพระองค์จะทรงปฏิบัติแก่ข้าพระองค์อย่างนี้แล้ว . . .
กดว 15.39 . . . และจดจำพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระเยโฮวาห์ และปฏิบัติตาม เพื่อเจ้าจะไม่กระทำอะไรตามความพอใจพอตาของเจ้าซึ่งเจ้ามักหลงตามนั้น . . .
กดว 18.7 . . . เราให้ตำแหน่งปุโรหิตแก่เจ้าเป็นของประทานสำหรับงานปฏิบัติ . . .
กดว 18.21 . . . เป็นค่าตอบแทนงานที่เขาปฏิบัติ . . .
กดว 18.21 . . . คืองานปฏิบัติที่พลับพลาแห่งชุมนุม . . .
กดว 18.31 . . . เพราะว่าเป็นรางวัลตอบแทนงานปฏิบัติของเจ้าในพลับพลาแห่งชุมนุม . . .
พบญ 4.13 . . . ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติตามคือ . . .
พบญ 7.4 . . . เพราะว่าพวกเขาจะทำให้บุตรชายของพวกท่านหันเหไปจากการติดตามเรา ไปปฏิบัติพระอื่นๆ พระเยโฮวาห์จะทรงพระพิโรธต่อท่านทั้งหลายและจะทรงทำลายท่านเสียโดยเร็ว . . .
พบญ 7.16 . . . พวกท่านอย่าปฏิบัติพระของเขา . . .
พบญ 8.19 . . . ไปดำเนินตามพระอื่นและปฏิบัตินมัสการพระเหล่านั้น . . .
พบญ 10.6 . . . และเอเลอาซาร์บุตรชายของเขาจึงปฏิบัติหน้าที่ปุโรหิตแทนเขา . . .
พบญ 16.12 . . . ท่านพึงระวังที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์เหล่านี้ . . .
พบญ 33.9 . . . เพราะว่าเขาปฏิบัติตามพระวจนะของพระองค์ . . .
ยชว 22.5 . . . แต่จงระวังให้มากที่จะปฏิบัติตามพระบัญญัติและพระราชบัญญัติซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเยโฮวาห์บัญชาท่านไว้ . . .
วนฉ 3.8 . . . และคนอิสราเอลได้ปฏิบัติคูชันริชาธาอิมแปดปี . . .
วนฉ 3.14 . . . และคนอิสราเอลจึงปฏิบัติเอกโลนกษัตริย์เมืองโมอับอยู่ถึงสิบแปดปี . . .
วนฉ 13.14 . . . สิ่งใดที่เราบัญชานางไว้ให้นางปฏิบัติตามทุกประการ" . . .
นรธ 2.11 . . . "ทุกอย่างที่เจ้าได้ปฏิบัติต่อแม่สามีของเจ้าตั้งแต่สามีของเจ้าสิ้นชีวิตแล้วนั้น . . .
1ซมอ 15.13 . . . ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเยโฮวาห์แล้ว" . . .
1ซมอ 19.4 . . . และการงานของเธอก็เป็นงานปฏิบัติพระองค์อย่างดี . . .
1ซมอ 29.6 . . . ท่านได้ปฏิบัติตนเป็นคนซื่อตรง . . .
2ซมอ 19.18 . . . และคอยปฏิบัติให้ชอบพระทัย . . .
1พกษ 2.7 . . . แต่จงปฏิบัติด้วยความเมตตาต่อบุตรชายทั้งหลายของบารซิลลัยคนกิเลอาด . . .
1พกษ 17.1 . . . "พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลผู้ซึ่งข้าพระองค์ปฏิบัติทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด . . .
1พกษ 18.15 . . . "พระเยโฮวาห์จอมโยธาผู้ซึ่งข้าพเจ้าปฏิบัติอยู่ทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด . . .
1พกษ 20.9 . . . แต่สิ่งนี้ข้าพเจ้าปฏิบัติตามไม่ได้'" . . .
2พกษ 23.3 . . . จะปฏิบัติตามถ้อยคำของพันธสัญญานี้ . . .
1พศด 6.32 . . . และเขาได้ปฏิบัติหน้าที่ของเขาตามตำแหน่ง . . .
1พศด 22.13 . . . ถ้าเจ้าจะระมัดระวังที่จะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และคำตัดสินซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชากับโมเสสเกี่ยวกับอิสราเอล . . .
1พศด 28.7 . . . ถ้าเขาจะเพียรแน่วแน่อยู่ในการรักษาปฏิบัติตามบัญญัติของเราและคำตัดสินของเราอย่างที่เขาทำอยู่ในวันนี้' . . .
นหม 8.18 . . . และในวันที่แปดมีการประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ตามระเบียบปฏิบัติ . . .
นหม 9.29 . . . (อันเป็นข้อปฏิบัติซึ่งมนุษย์จะดำรงชีพอยู่ได้) . . .
นหม 10.29 . . . และที่จะปฏิบัติและกระทำตามพระบัญญัติทั้งสิ้นของพระเยโฮวาห์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา . . .
นหม 13.10 . . . เพราะฉะนั้นคนเลวีและนักร้องผู้ปฏิบัติการงาน . . .
อสธ 1.15 . . . เพราะว่าพระนางมิได้ปฏิบัติตามพระบัญชาของกษัตริย์อาหสุเอรัสซึ่งรับสั่งไปกับขันที" . . .
อสธ 9.1 . . . เมื่อจะปฏิบัติตามพระบัญชาของกษัตริย์และกฤษฎีกา . . .
สดด 60.12 . . . ข้าพเจ้าทั้งหลายจะปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง . . .
สดด 76.11 . . . จงปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลาย และจงปฏิบัติตาม ให้คนที่อยู่รอบพระองค์นำของกำนัลมายังพระองค์ผู้ซึ่งเขาควรเกรงกลัว . . .
สดด 105.45 . . . เพื่อเขาจะปฏิบัติกฎเกณฑ์ของพระองค์ . . .
สดด 108.13 . . . ข้าพเจ้าทั้งหลายจะปฏิบัติอย่างเข้มแข็ง . . .
สดด 111.10 . . . บรรดาผู้ที่ปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็ได้ความเข้าใจดี . . .
สดด 119.34 . . . ข้าพระองค์จะปฏิบัติพระราชบัญญัตินั้นด้วยสุดใจของข้าพระองค์ . . .
สดด 119.112 . . . ข้าพระองค์โน้มจิตใจข้าพระองค์ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์เป็นนิตย์จนอวสาน . . .
อสย 19.21 . . . และเขาทั้งหลายจะปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์และปฏิบัติตาม . . .
ยรม 22.17 . . . และเพื่อปฏิบัติการบีบบังคับและความทารุณ" . . .
อสค 11.12 . . . หรือปฏิบัติตามคำตัดสินของเรา . . .
อสค 20.13 . . . ซึ่งถ้ามนุษย์คนหนึ่งคนใดปฏิบัติตาม . . .
อสค 20.21 . . . ซึ่งถ้ามนุษย์คนหนึ่งคนใดปฏิบัติตามก็จะดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยกฎเกณฑ์และคำตัดสินเหล่านั้น . . .
อสค 42.14 . . . แต่จะปลดเครื่องแต่งกายที่เขาสวมปฏิบัติหน้าที่วางไว้ที่นั่นเพราะสิ่งเหล่านี้บริสุทธิ์ . . .
อสค 44.11 . . . และปฏิบัติอยู่ในพระนิเวศ . . .
ดนล 3.12 . . . เขามิได้ปฏิบัติพระของพระองค์ . . .
ดนล 8.27 . . . แล้วข้าพเจ้าก็ลุกขึ้นไปปฏิบัติราชการของกษัตริย์ต่อไป . . .
มลค 2.10 . . . แล้วทำไมเราทุกคนจึงปฏิบัติต่อพี่น้องของตนด้วยการทรยศ . . .
มธ 5.33 . . . แต่จงปฏิบัติตามคำสัตย์ปฏิญาณของท่านต่อองค์พระผู้เป็นเจ้า' . . .
มธ 5.44 . . . และจงอธิษฐานเพื่อผู้ที่ปฏิบัติต่อท่านอย่างเหยียดหยามและข่มเหงท่าน . . .
มธ 7.21 . . . แต่ผู้ที่ปฏิบัติตามพระทัยพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จึงจะเข้าได้ . . .
มก 6.20 . . . เมื่อเฮโรดได้ยินคำสั่งสอนของท่านก็ปฏิบัติตามหลายสิ่งและยินดีรับฟังท่าน . . .
ลก 6.31 . . . จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน . . .
ลก 6.31 . . . จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน . . .
ยน 10.37 . . . ถ้าเราไม่ปฏิบัติพระราชกิจของพระบิดาของเรา . . .
ยน 10.38 . . . แต่ถ้าเราปฏิบัติพระราชกิจนั้น . . .
กจ 13.36 . . . ฝ่ายดาวิดเมื่อได้ปฏิบัติในคราวอายุของท่านตามพระทัยของพระเจ้า . . .
กจ 17.25 . . . การที่มือมนุษย์ปฏิบัตินมัสการพระองค์นั้นจะหมายว่า . . .
รม 13.6 . . . และปฏิบัติหน้าที่นี้อยู่ . . .
1คร 7.35 . . . ให้ท่านปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยปราศจากใจสองฝักสองฝ่าย . . .
1คร 7.36 . . . แต่ถ้าชายใดคิดว่าเขาปฏิบัติต่อสาวพรหมจารีของเขาอย่างสมควรไม่ได้ . . .
1คร 11.1 . . . ท่านทั้งหลายก็จงปฏิบัติตามอย่างข้าพเจ้า . . .
1คร 11.1 . . . เหมือนอย่างที่ข้าพเจ้าปฏิบัติตามอย่างพระคริสต์ . . .
2คร 3.6 . . . พระองค์จึงทรงโปรดประทานให้เราสามารถเป็นผู้ปฏิบัติได้ตามพันธสัญญาใหม่ . . .
2คร 6.3 . . . เพื่อมิให้การที่เรารับใช้ปฏิบัตินั้นเป็นที่เขาจะติเตียนได้ . . .
1ธส 2.14 . . . ท่านได้ปฏิบัติตามอย่างคริสตจักรของพระเจ้าในแคว้นยูเดียที่อยู่ฝ่ายพระเยซูคริสต์ . . .
1ทธ 1.12 . . . จึงทรงตั้งข้าพเจ้าให้ปฏิบัติพระราชกิจของพระองค์ . . .
1ทธ 1.13 . . . และเป็นผู้ปฏิบัติอย่างหยาบช้า . . .
1ทธ 5.4 . . . แต่ถ้าหญิงม่ายคนใดมีลูกหลานก็ให้ลูกหลานนั้นเรียนเพื่อให้รู้จักที่จะปฏิบัติกับครอบครัวของตนก่อน . . .
2ทธ 2.5 . . . เว้นเสียแต่เขาได้ปฏิบัติตามกฎ . . .
ทต 3.1 . . . และพร้อมที่จะปฏิบัติการดีทุกอย่าง . . .
ฟม 1.14 . . . แต่ว่าข้าพเจ้าจะไม่ปฏิบัติสิ่งใดลงไปนอกจากท่านจะเห็นชอบด้วย . . .
ฮบ 8.2 . . . เป็นผู้ปฏิบัติกิจในสถานบริสุทธิ์ . . .
ฮบ 8.5 . . . ปุโรหิตเหล่านั้นปฏิบัติตามแบบและเงาแห่งสิ่งเหล่านั้นที่อยู่ในสวรรค์ . . .
ฮบ 9.14 . . . เพื่อจะได้ปฏิบัติพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่ . . .
ฮบ 10.11 . . . ฝ่ายปุโรหิตทุกคนก็ยืนปฏิบัติอยู่ทุกวันๆและนำเอาเครื่องบูชาอย่างเดียวกันมาถวายเนืองๆ . . .
ฮบ 12.7 . . . พระเจ้าย่อมทรงปฏิบัติต่อท่านเหมือนท่านเป็นบุตร . . .
ฮบ 12.28 . . . เพื่อเราจะได้ปฏิบัติพระเจ้าตามชอบพระทัยของพระองค์ . . .
ฮบ 13.18 . . . และปรารถนาที่จะปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์ในทุกอย่าง . . .
ฮบ 13.21 . . . เพื่อจะได้ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระองค์ . . .
1ยน 3.22 . . . และปฏิบัติสิ่งเหล่านั้นซึ่งเป็นที่พอพระทัยในสายพระเนตรของพระองค์ . . .

ปฏิบัติงาน ( 33 )
กดว 1.50 . . . กับปฏิบัติงานพลับพลานั้นและตั้งเต็นท์อยู่รอบพลับพลา . . .
กดว 1.53 . . . ให้ตระกูลเลวีปฏิบัติงานพลับพลาพระโอวาท" . . .
กดว 3.7 . . . ขณะเขาปฏิบัติงานที่พลับพลา . . .
กดว 3.8 . . . เมื่อเขาปฏิบัติงานที่พลับพลา . . .
กดว 3.10 . . . เจ้าจงแต่งตั้งอาโรนและบุตรชายทั้งหลายของอาโรนให้ปฏิบัติงานตามตำแหน่งปุโรหิต . . .
กดว 3.31 . . . ซึ่งปุโรหิตใช้ปฏิบัติงานและม่าน . . .
กดว 4.3 . . . ทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานได้ . . .
กดว 4.23 . . . ทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานได้ . . .
กดว 4.30 . . . ทุกคนที่เข้าปฏิบัติงานได้เพื่อทำงานในพลับพลาแห่งชุมนุม . . .
กดว 4.35 . . . ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีขึ้นไปถึงห้าสิบปีที่เข้าปฏิบัติงานได้เพื่อทำงานในพลับพลาแห่งชุมนุม . . .
กดว 4.39 . . . ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีขึ้นไปถึงห้าสิบปีที่เข้าปฏิบัติงานได้ . . .
กดว 4.43 . . . ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีขึ้นไปถึงห้าสิบปีที่เข้าปฏิบัติงานได้ . . .
กดว 4.47 . . . ทุกคนที่มีอายุตั้งแต่สามสิบปีถึงห้าสิบปีที่เข้าปฏิบัติงานและทำงานขนภาระได้ในพลับพลาแห่งชุมนุม . . .
กดว 8.15 . . . ตั้งแต่นั้นไปคนเลวีจะเข้าปฏิบัติงานที่พลับพลาแห่งชุมนุม . . .
กดว 8.19 . . . ให้ปฏิบัติงานแทนคนอิสราเอลที่พลับพลาแห่งชุมนุม . . .
กดว 8.24 . . . เข้าไปปฏิบัติงานในพลับพลาแห่งชุมนุม . . .
กดว 9.23 . . . เขาทั้งหลายก็ปฏิบัติงานของพระเยโฮวาห์ . . .
กดว 16.9 . . . ให้ปฏิบัติงานในพลับพลาของพระเยโฮวาห์และยืนอยู่ต่อหน้าชุมนุมชนเพื่อปรนนิบัติเขา . . .
กดว 18.6 . . . เพื่อให้ปฏิบัติงานของพลับพลาแห่งชุมนุม . . .
กดว 18.7 . . . เจ้าต้องอยู่ปฏิบัติงาน . . .
กดว 18.23 . . . แต่คนเลวีจะต้องปฏิบัติงานของพลับพลาแห่งชุมนุม . . .
1ซมอ 21.5 . . . ตั้งแต่เราออกไปปฏิบัติงาน . . .
2พกษ 12.15 . . . เพราะว่าเขาปฏิบัติงานด้วยความสัตย์ซื่อ . . .
1พศด 6.33 . . . ต่อไปนี้เป็นบุคคลที่ปฏิบัติงานอยู่พร้อมกับบุตรของเขา . . .
1พศด 6.48 . . . และคนเลวีพี่น้องของเขาได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานทุกอย่างของพลับพลาของพระนิเวศของพระเจ้า . . .
1พศด 6.49 . . . และปฏิบัติงานทั้งสิ้นในที่บริสุทธิ์ที่สุด . . .
ดนล 8.12 . . . และเขานั้นก็ปฏิบัติงานและเจริญขึ้น . . .
ดนล 8.24 . . . ท่านก็เจริญขึ้นและปฏิบัติงาน . . .
ดนล 11.28 . . . และเขาจะปฏิบัติงานและกลับเข้าบ้านเข้าเมือง . . .
ดนล 11.30 . . . และจะเกรี้ยวกราดต่อพันธสัญญาบริสุทธิ์ และลงมือปฏิบัติงาน เขาจะหันกลับมาร่วมพันธมิตรกับบรรดาผู้ที่ทิ้งพันธสัญญาบริสุทธิ์ . . .
ดนล 11.32 . . . แต่ประชาชนผู้รู้จักพระเจ้าของเขาทั้งหลายจะยืนมั่นและปฏิบัติงาน . . .
รม 16.12 . . . ขอฝากความคิดถึงมายังเปอร์ซิสที่รักผู้ได้ปฏิบัติงานมากมายฝ่ายองค์พระผู้เป็นเจ้า . . .
1คร 15.58 . . . จงปฏิบัติงานขององค์พระผู้เป็นเจ้าให้บริบูรณ์ทุกเวลา . . .

ปฏิปักษ์ ( 50 )
ปฐก 3.15 . . . เราจะให้เจ้ากับหญิงนี้เป็นปฏิปักษ์กัน . . .
อพย 15.7 . . . พระองค์ทรงคว่ำปฏิปักษ์ของพระองค์เสีย . . .
อพย 23.22 . . . และจะเป็นปฏิปักษ์ต่อปฏิปักษ์ของพวกเจ้า . . .
อพย 23.22 . . . และจะเป็นปฏิปักษ์ต่อปฏิปักษ์ของพวกเจ้า . . .
2ซมอ 19.22 . . . ซึ่งในวันนี้ท่านจะมาเป็นปฏิปักษ์กับเรา . . .
2ซมอ 22.27 . . . พระองค์ทรงสำแดงพระองค์เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ที่คดโกง . . .
1พกษ 5.4 . . . ปฏิปักษ์หรือเหตุร้ายก็ไม่มี . . .
1พกษ 11.14 . . . พระเยโฮวาห์ทรงให้ปฏิปักษ์เกิดขึ้นต่อสู้ซาโลมอน . . .
1พกษ 11.23 . . . พระเจ้าได้ทรงให้ปฏิปักษ์เกิดขึ้นต่อสู้ท่านอีกคนหนึ่ง . . .
1พกษ 11.25 . . . ท่านเป็นปฏิปักษ์ของอิสราเอลตลอดวันเวลาของซาโลมอน . . .
1พศด 12.17 . . . แต่ถ้ามาเพื่อขายข้าพเจ้าให้แก่ปฏิปักษ์ของข้าพเจ้า . . .
อสร 4.1 . . . เมื่อปฏิปักษ์ของยูดาห์และเบนยามินได้ยินว่า . . .
โยบ 6.23 . . . `ขอช่วยข้าให้พ้นจากมือของปฏิปักษ์' . . .
สดด 17.7 . . . ข้าแต่พระผู้ช่วยของบรรดาผู้แสวงหาที่ลี้ภัยจากปฏิปักษ์ของเขา . . .
สดด 18.26 . . . พระองค์จะทรงสำแดงพระองค์เป็นปฏิปักษ์ต่อผู้ที่คดโกง . . .
สดด 27.2 . . . คือปฏิปักษ์และคู่อริของข้าพเจ้า . . .
สดด 27.12 . . . ขออย่าทรงมอบข้าพระองค์ไว้กับปฏิปักษ์ให้เขาทำตามใจชอบ . . .
สดด 31.11 . . . ข้าพระองค์เป็นที่นินทาท่ามกลางบรรดาปฏิปักษ์ของข้าพระองค์ . . .
สดด 38.20 . . . เป็นปฏิปักษ์ของข้าพระองค์ . . .
สดด 78.66 . . . และพระองค์ทรงตีปฏิปักษ์ของพระองค์ทางด้านหลัง . . .
สดด 97.3 . . . ไฟลุกอยู่ข้างหน้าพระองค์และไหม้ปฏิปักษ์ของพระองค์ที่อยู่รอบข้างเสีย . . .
สดด 106.11 . . . และน้ำท่วมปฏิปักษ์ของท่าน . . .
สดด 109.4 . . . เขาเป็นพวกปฏิปักษ์ต่อข้าพระองค์แทนความรักของข้าพระองค์ . . .
สดด 109.20 . . . ทั้งนี้ขอให้เป็นบำเหน็จจากพระเยโฮวาห์แก่พวกปฏิปักษ์ของข้าพระองค์ . . .
สดด 109.29 . . . ขอให้พวกปฏิปักษ์ของข้าพระองค์ห่มความอัปยศ . . .
อสย 9.11 . . . พระเยโฮวาห์จึงทรงหนุนปฏิปักษ์ของเรซีนมาสู้เขา . . .
อสย 26.11 . . . ไฟแห่งส่วนปฏิปักษ์ของพระองค์จะเผาผลาญเขาเสีย . . .
อสย 50.8 . . . ใครเป็นปฏิปักษ์ของข้าพเจ้า . . .
อสย 63.18 . . . ปฏิปักษ์ของข้าพระองค์ทั้งหลายได้เหยียบย่ำสถานบริสุทธิ์ของพระองค์ลง . . .
อสย 64.2 . . . เพื่อให้พระนามของพระองค์เป็นที่รู้จักแก่ปฏิปักษ์ของพระองค์ . . .
อสค 5.8 . . . แม้ว่าเรานี่แหละเป็นปฏิปักษ์กับเจ้า . . .
อสค 13.8 . . . เราเป็นปฏิปักษ์กับเจ้า . . .
อสค 21.3 . . . เราเป็นปฏิปักษ์กับเจ้า . . .
อสค 26.3 . . . เราเป็นปฏิปักษ์กับเจ้า . . .
อสค 28.22 . . . เราเป็นปฏิปักษ์กับเจ้า . . .
อสค 29.3 . . . เราเป็นปฏิปักษ์กับเจ้า . . .
อสค 30.22 . . . เราเป็นปฏิปักษ์กับฟาโรห์กษัตริย์แห่งอียิปต์ . . .
อสค 34.10 . . . เราเป็นปฏิปักษ์กับผู้เลี้ยงแกะ . . .
อสค 38.3 . . . เราเป็นปฏิปักษ์กับเจ้า . . .
อสค 39.1 . . . เราเป็นปฏิปักษ์กับเจ้า . . .
ดนล 4.19 . . . และขอให้คำแก้ความฝันนั้นตกแก่ปฏิปักษ์ของพระองค์ . . .
อมส 3.11 . . . "จะมีปฏิปักษ์ผู้หนึ่งมาล้อมแผ่นดินไว้ . . .
อบด 1.11 . . . ในวันที่เจ้ายืนเป็นปฏิปักษ์ . . .
มธ 12.30 . . . ผู้ที่ไม่อยู่ฝ่ายเราก็เป็นปฏิปักษ์ต่อเรา . . .
ลก 11.23 . . . ผู้ที่ไม่อยู่ฝ่ายเราก็เป็นปฏิปักษ์ต่อเรา . . .
ลก 13.17 . . . บรรดาคนที่เป็นปฏิปักษ์กับพระองค์ต้องขายหน้า . . .
อฟ 2.15 . . . และได้ทรงกำจัดการซึ่งเป็นปฏิปักษ์กันในเนื้อหนังของพระองค์ . . .
อฟ 2.16 . . . เป็นกายเดียวโดยกางเขนซึ่งเป็นการทำให้การเป็นปฏิปักษ์ต่อกันหมดสิ้นไป . . .
1ธส 2.15 . . . และเป็นปฏิปักษ์ต่อคนทั้งปวง . . .
ทต 2.8 . . . เพื่อฝ่ายปฏิปักษ์จะได้อาย . . .

ปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ ( 5 )
1ยน 2.18 . . . ปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์จะมา . . .
1ยน 2.18 . . . บัดนี้ปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ก็มีอยู่มากแล้ว . . .
1ยน 2.22 . . . ผู้นั้นแหละเป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ . . .
1ยน 4.3 . . . วิญญาณนั้นแหละเป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ . . .
2ยน 1.7 . . . คนนั้นแหละเป็นผู้ล่อลวงและเป็นปฏิปักษ์ต่อพระคริสต์ . . .

ปฏิมากร ( 20 )
2พกษ 23.5 . . . และพระองค์ทรงกำจัดปุโรหิตของปฏิมากร . . .
อสย 46.1 . . . ปฏิมากรของพระนี้อยู่บนสัตว์และวัว . . .
อสค 30.13 . . . และจะกระทำให้ปฏิมากรที่ในเมืองโนฟสิ้นสุดลง . . .
ดนล 2.31 . . . และดูเถิด มีปฏิมากรขนาดใหญ่ ปฏิมากรนี้ใหญ่และสุกใสยิ่งนัก . . .
ดนล 2.31 . . . ปฏิมากรนี้ใหญ่และสุกใสยิ่งนัก . . .
ดนล 2.32 . . . เศียรของปฏิมากรนี้เป็นทองคำเนื้อดี . . .
ดนล 2.34 . . . กระทบปฏิมากรที่เท้าอันเป็นเหล็กปนดิน . . .
ดนล 2.35 . . . แต่ก้อนหินที่กระทบปฏิมากรนั้นกลายเป็นภูเขาใหญ่จนเต็มพิภพ . . .
ดนล 3.1 . . . กษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ได้สร้างปฏิมากรรูปหนึ่งด้วยทองคำ . . .
ดนล 3.2 . . . ให้เข้ามาในงานฉลองปฏิมากรซึ่งกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ได้ทรงตั้งขึ้น . . .
ดนล 3.3 . . . ตุลาการและบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายของหัวเมืองได้เข้ามาประชุมเพื่องานฉลองปฏิมากร . . .
ดนล 3.3 . . . และเขาทั้งหลายก็มายืนอยู่หน้าปฏิมากรซึ่งกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ได้ทรงตั้งขึ้น . . .
ดนล 3.5 . . . ให้ท่านทั้งหลายกราบลงนมัสการปฏิมากรทองคำ . . .
ดนล 3.7 . . . ก็กราบลงนมัสการปฏิมากรทองคำซึ่งกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ได้ทรงตั้งไว้ . . .
ดนล 3.10 . . . ก็ให้กราบลงนมัสการปฏิมากรทองคำ . . .
ดนล 3.12 . . . หรือนมัสการปฏิมากรทองคำซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งไว้" . . .
ดนล 3.14 . . . หรือนมัสการปฏิมากรทองคำซึ่งเราได้ตั้งไว้ . . .
ดนล 3.15 . . . เจ้าจงกราบลงนมัสการปฏิมากรซึ่งเราได้สร้างไว้ . . .
ดนล 3.18 . . . หรือนมัสการปฏิมากรทองคำซึ่งพระองค์ได้ทรงตั้งขึ้น" . . .
ฮชย 10.5 . . . และปุโรหิตของปฏิมากรที่นั่นซึ่งเคยชื่นชมยินดีกับรูปนั้นก็จะพิลาปร่ำไห้ . . .

ปฏิสนธิ ( 5 )
พซม 3.4 . . . และให้เข้ามาในห้องของผู้ที่ให้ดิฉันได้ปฏิสนธิ . . .
มธ 1.20 . . . เพราะว่าผู้ซึ่งปฏิสนธิในครรภ์ของเธอเป็นโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์ . . .
ลก 2.21 . . . ตามซึ่งทูตสวรรค์ได้กล่าวไว้ก่อนยังมิได้ปฏิสนธิในครรภ์ . . .
ลก 11.27 . . . "ครรภ์ซึ่งปฏิสนธิพระองค์และหัวนมที่พระองค์เสวยนั้นก็เป็นสุข" . . .
ลก 23.29 . . . และครรภ์ที่มิได้ปฏิสนธิ . . .

ปฏิเสธ ( 124 )
ปฐก 18.15 . . . ดังนั้นนางซาราห์ปฏิเสธว่า . . .
ลนต 26.15 . . . ถ้าเจ้าปฏิเสธกฎเกณฑ์ของเรา . . .
กดว 20.21 . . . เช่นนี้แหละเอโดมปฏิเสธไม่ให้อิสราเอลยกผ่านพรมแดนของท่าน . . .
กดว 22.13 . . . เพราะพระเยโฮวาห์ทรงปฏิเสธมิให้เราไปกับท่าน" . . .
กดว 22.14 . . . "บาลาอัมปฏิเสธไม่ยอมมากับเรา" . . .
ยชว 24.27 . . . เกลือกว่าท่านจะปฏิเสธพระเจ้าของท่าน" . . .
1ซมอ 8.19 . . . แต่ประชาชนปฏิเสธไม่เชื่อฟังเสียงของซามูเอล . . .
1ซมอ 28.23 . . . พระองค์ก็ทรงปฏิเสธ รับสั่งว่า . . .
2ซมอ 2.23 . . . แต่เขาก็ปฏิเสธไม่ยอมหันกลับ . . .
1พกษ 2.16 . . . ขอพระองค์อย่าได้ปฏิเสธเลย" . . .
1พกษ 2.17 . . . (ท่านคงไม่ปฏิเสธพระองค์) . . .
1พกษ 2.20 . . . "แม่จะขอจากเธอสักประการหนึ่ง ขออย่าปฏิเสธแม่เลย" และกษัตริย์ทูลพระนางว่า . . .
1พกษ 2.20 . . . ผมจะไม่ปฏิเสธเสด็จแม่" . . .
1พกษ 20.7 . . . และฉันก็มิได้ปฏิเสธเขา" . . .
1พกษ 20.35 . . . แต่ชายคนนั้นก็ปฏิเสธไม่ยอมตีท่าน . . .
1พกษ 21.15 . . . ซึ่งเขาได้ปฏิเสธไม่ขายให้แก่พระองค์ . . .
2พกษ 5.16 . . . และท่านก็ได้ชักชวนให้รับไว้แต่เอลีชาได้ปฏิเสธ . . .
2พกษ 17.20 . . . และพระเยโฮวาห์ทรงปฏิเสธไม่รับเชื้อสายทั้งสิ้นของอิสราเอล . . .
นหม 9.17 . . . เขาทั้งหลายปฏิเสธไม่เชื่อฟัง . . .
อสธ 1.12 . . . แต่พระราชินีวัชทีทรงปฏิเสธไม่มาตามพระบัญชาของกษัตริย์ที่รับสั่งไปกับขันที . . .
โยบ 8.18 . . . ถ้าพระองค์ทำลายเขาไปจากที่ของเขาแล้วที่นั้นจะปฏิเสธเขาว่า . . .
โยบ 31.28 . . . เพราะข้าคงต้องปฏิเสธพระเจ้าเบื้องบน . . .
สดด 66.20 . . . เพราะว่าพระองค์ไม่ทรงปฏิเสธคำอธิษฐานของข้าพเจ้า . . .
สดด 78.10 . . . และปฏิเสธที่จะเดินตามพระราชบัญญัติของพระองค์ . . .
สดด 78.67 . . . พระองค์ทรงปฏิเสธพลับพลาของโยเซฟ . . .
สดด 118.22 . . . ศิลาซึ่งช่างก่อได้ปฏิเสธเสีย . . .
สภษ 1.24 . . . เพราะเราได้เรียกแล้วและเจ้าปฏิเสธ . . .
สภษ 10.17 . . . แต่เขาผู้ปฏิเสธคำเตือนสติก็หลงเจิ่นไป . . .
สภษ 21.7 . . . เพราะเขาปฏิเสธไม่ยอมทำสิ่งที่ยุติธรรม . . .
สภษ 21.25 . . . เพราะมือของเขาปฏิเสธไม่ทำงาน . . .
สภษ 30.7 . . . ขออย่าทรงปฏิเสธที่จะให้ข้าพระองค์ก่อนข้าพระองค์ตาย . . .
สภษ 30.9 . . . เกรงว่าข้าพระองค์จะอิ่ม และปฏิเสธพระองค์ แล้วพูดว่า . . .
อสย 1.20 . . . แต่ถ้าเจ้าปฏิเสธและกบฏ . . .
อสย 7.15 . . . เพื่อท่านจะรู้ที่จะปฏิเสธความชั่วและเลือกความดี . . .
อสย 7.16 . . . เพราะก่อนที่เด็กนั้นจะรู้ที่จะปฏิเสธความชั่วและเลือกความดีนั้น . . .
อสย 8.6 . . . "เพราะว่าชนชาตินี้ได้ปฏิเสธน้ำแห่งชิโลอาห์ซึ่งไหลเอื่อยๆ . . .
ยรม 3.3 . . . แต่เจ้ามีหน้าผากของหญิงแพศยา เจ้าปฏิเสธไม่ยอมอาย . . .
ยรม 5.3 . . . แต่เขาทั้งหลายปฏิเสธไม่ยอมดีขึ้น . . .
ยรม 5.3 . . . เขาปฏิเสธไม่ยอมกลับใจ . . .
ยรม 6.19 . . . ส่วนราชบัญญัติของเรานั้น เขาปฏิเสธเสีย . . .
ยรม 6.30 . . . เพราะพระเยโฮวาห์ทรงปฏิเสธเขาเสียแล้ว" . . .
ยรม 7.29 . . . เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงปฏิเสธและละทิ้งคนในยุคแห่งพระพิโรธของพระองค์แล้ว' . . .
ยรม 8.5 . . . เขาทั้งหลายปฏิเสธไม่ยอมกลับ . . .
ยรม 8.9 . . . เขาได้ปฏิเสธพระวจนะของพระเยโฮวาห์ . . .
ยรม 9.6 . . . โดยการล่อลวงเขาปฏิเสธที่จะรู้จักเรา" . . .
ยรม 11.10 . . . ผู้ปฏิเสธไม่ยอมฟังถ้อยคำของเรา . . .
ยรม 13.10 . . . ผู้ปฏิเสธไม่ฟังถ้อยคำของเรา . . .
ยรม 14.19 . . . พระองค์ทรงปฏิเสธไม่รับยูดาห์เสียทีเดียวแล้วหรือ . . .
ยรม 15.6 . . . พระเยโฮวาห์ตรัสว่า "เจ้าได้ปฏิเสธเรา เจ้าถอยหลังเรื่อยไป . . .
ยรม 16.12 . . . เจ้าทุกๆคนได้ดำเนินตามความดื้อกระด้างแห่งจิตใจอันชั่วร้ายของตนเอง ปฏิเสธไม่ยอมฟังเรา . . .
ยรม 19.15 . . . ปฏิเสธไม่ฟังถ้อยคำของเรา" . . .
ยรม 25.28 . . . และถ้าเขาปฏิเสธไม่รับถ้วยจากมือของเจ้าดื่ม . . .
ยรม 50.33 . . . เขาทั้งหลายปฏิเสธไม่ยอมให้เขาไป . . .
อสค 2.5 . . . เขาจะฟังหรือปฏิเสธไม่ฟังก็ตาม . . .
อสค 2.7 . . . เขาจะฟังหรือปฏิเสธไม่ฟังก็ตามเถอะ . . .
อสค 3.11 . . . ถึงเขาจะฟังหรือปฏิเสธไม่ฟังก็ช่างเถิด" . . .
อสค 3.27 . . . และผู้ที่จะปฏิเสธไม่ฟังก็ให้เขาปฏิเสธ . . .
อสค 3.27 . . . และผู้ที่จะปฏิเสธไม่ฟังก็ให้เขาปฏิเสธ . . .
อสค 5.6 . . . โดยปฏิเสธไม่รับคำตัดสินของเรา . . .
ฮชย 4.6 . . . เพราะเจ้าปฏิเสธไม่รับความรู้ . . .
ฮชย 4.6 . . . เราก็ปฏิเสธเจ้าไม่ให้รับเป็นปุโรหิตของเรา . . .
ฮชย 11.5 . . . เพราะเขาปฏิเสธไม่ยอมกลับมา . . .
อมส 2.4 . . . เพราะว่าเขาปฏิเสธไม่รับพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ . . .
ศคย 7.11 . . . แต่เขาปฏิเสธไม่ยอมฟังและหันบ่าดื้อเข้าใส่ . . .
มธ 10.33 . . . แต่ผู้ใดจะปฏิเสธเราต่อหน้ามนุษย์ . . .
มธ 10.33 . . . เราจะปฏิเสธผู้นั้นต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ด้วย . . .
มธ 21.42 . . . `ศิลาซึ่งช่างก่อได้ปฏิเสธเสีย . . .
มธ 26.34 . . . ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง" . . .
มธ 26.35 . . . ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลย" . . .
มธ 26.70 . . . แต่เปโตรได้ปฏิเสธต่อหน้าคนทั้งปวงว่า . . .
มธ 26.72 . . . เปโตรจึงปฏิเสธอีก ด้วยคำปฏิญาณว่า . . .
มธ 26.75 . . . ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง" . . .
มก 6.26 . . . แต่เพราะเหตุได้ทรงปฏิญาณไว้และเพราะเห็นแก่หน้าแขกทั้งปวงซึ่งเอนกายลงอยู่ด้วยกัน ก็ปฏิเสธไม่ได้ . . .
มก 8.31 . . . และพวกธรรมาจารย์จะปฏิเสธพระองค์ . . .
มก 12.10 . . . `ศิลาซึ่งช่างก่อได้ปฏิเสธเสีย . . .
มก 14.30 . . . ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง" . . .
มก 14.31 . . . ข้าพระองค์ก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลย" . . .
มก 14.68 . . . แต่เปโตรปฏิเสธว่า "ที่เจ้าว่านั้นข้าไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจ" . . .
มก 14.70 . . . แต่เปโตรก็ปฏิเสธอีก แล้วอีกสักครู่หนึ่งคนทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นั่นได้ว่าแก่เปโตรว่า . . .
มก 14.72 . . . ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง" . . .
ลก 2.34 . . . และจะเป็นหมายสำคัญซึ่งคนปฏิเสธ . . .
ลก 7.30 . . . แต่พวกฟาริสีและพวกนักกฎหมายปฏิเสธพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับเขา . . .
ลก 8.45 . . . เมื่อคนทั้งหลายได้ปฏิเสธ . . .
ลก 9.22 . . . และพวกธรรมาจารย์จะปฏิเสธท่าน . . .
ลก 12.9 . . . แต่ผู้ที่ปฏิเสธเราต่อหน้ามนุษย์ . . .
ลก 12.9 . . . เราจะปฏิเสธผู้นั้นต่อหน้าเหล่าทูตสวรรค์ของพระเจ้า . . .
ลก 17.25 . . . และคนยุคนี้จะปฏิเสธพระองค์ . . .
ลก 20.17 . . . `ศิลาซึ่งช่างก่อได้ปฏิเสธเสีย . . .
ลก 22.34 . . . ท่านจะปฏิเสธว่าไม่รู้จักเราถึงสามครั้ง" . . .
ลก 22.57 . . . แต่เปโตรปฏิเสธพระองค์ว่า . . .
ลก 22.61 . . . ท่านจะปฏิเสธเราถึงสามครั้ง" . . .
ยน 1.20 . . . ท่านได้ยอมรับ และมิได้ปฏิเสธ แต่ได้ยอมรับว่า . . .
ยน 12.48 . . . ผู้ใดที่ปฏิเสธเราและไม่รับคำของเรา . . .
ยน 13.38 . . . ท่านจะปฏิเสธเราสามครั้ง" . . .
ยน 18.25 . . . "เจ้าเป็นสาวกของคนนั้นด้วยหรือ" เปโตรปฏิเสธว่า "ข้าไม่เป็น" . . .
ยน 18.27 . . . เปโตรปฏิเสธอีกครั้งหนึ่ง . . .
กจ 3.13 . . . และได้ปฏิเสธพระองค์ต่อหน้าปีลาต . . .
กจ 3.14 . . . แต่ท่านทั้งหลายได้ปฏิเสธพระองค์ซึ่งเป็นองค์บริสุทธิ์และชอบธรรม . . .
กจ 4.11 . . . `ช่างก่อได้ปฏิเสธเสีย . . .
กจ 4.16 . . . ก็ได้ปรากฏแก่คนทั้งปวงที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแล้ว และเราปฏิเสธไม่ได้ . . .
กจ 7.35 . . . โมเสสผู้นี้ซึ่งถูกเขาปฏิเสธโดยกล่าวว่า . . .
1คร 7.5 . . . อย่าปฏิเสธการอยู่ร่วมกันเว้นแต่ได้ตกลงกันเป็นการชั่วคราว . . .
2คร 1.18 . . . คำของเราที่กล่าวกับท่านก็มิใช่เป็นคำรับ หรือปฏิเสธ ส่งๆไปแน่ฉันนั้น . . .
กท 4.14 . . . ท่านก็ไม่ได้ดูหมิ่นหรือปฏิเสธ . . .
1ทธ 3.16 . . . ทางของพระเจ้าอันยิ่งใหญ่และลึกลับซึ่งไม่มีใครปฏิเสธได้ก็คือ . . .
1ทธ 5.8 . . . ผู้นั้นก็ได้ปฏิเสธความเชื่อเสียแล้ว . . .
2ทธ 2.12 . . . เราก็จะได้ครองร่วมกับพระองค์ด้วย ถ้าเราปฏิเสธพระองค์ พระองค์ก็จะปฏิเสธเราเช่นเดียวกัน . . .
2ทธ 2.12 . . . พระองค์ก็จะปฏิเสธเราเช่นเดียวกัน . . .
2ทธ 2.13 . . . เพราะพระองค์จะปฏิเสธพระองค์เองไม่ได้ . . .
2ทธ 3.5 . . . แต่ฤทธิ์ของทางนั้นเขาปฏิเสธเสีย . . .
ทต 1.16 . . . แต่ว่าในการกระทำของเขา เขาก็ปฏิเสธพระองค์ โดยการประพฤติตัวน่ารังเกียจ . . .
ทต 3.10 . . . เมื่อได้ตักเตือนเขาหนหนึ่งและสองหนแล้ว ก็จงปฏิเสธ . . .
ฮบ 12.17 . . . ต่อมาภายหลังเมื่อเอซาวอยากได้รับพรนั้นเป็นมรดก เขาก็ได้รับคำปฏิเสธ เพราะเขาไม่มีหนทางแก้ไขเลย . . .
ฮบ 12.25 . . . อย่าปฏิเสธไม่ยอมฟังพระองค์ผู้ตรัสนั้น . . .
ฮบ 12.25 . . . เพราะว่าถ้าเขาเหล่านั้นที่ปฏิเสธไม่ยอมฟังคำเตือนของพระองค์ที่พื้นแผ่นดินโลกไม่ได้พ้นโทษ . . .
1ปต 2.4 . . . ซึ่งมนุษย์ได้ปฏิเสธไม่ยอมรับแล้ว . . .
1ปต 2.7 . . . `ศิลาซึ่งช่างก่อได้ปฏิเสธเสีย . . .
2ปต 2.1 . . . และจะปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ได้ทรงไถ่เขาไว้ . . .
1ยน 2.22 . . . แต่เป็นผู้ที่ปฏิเสธว่าพระเยซูมิใช่พระคริสต์ . . .
1ยน 2.22 . . . ผู้ใดที่ปฏิเสธพระบิดาและพระบุตร . . .
1ยน 2.23 . . . ผู้ใดที่ปฏิเสธพระบุตร . . .
ยด 1.4 . . . และได้ปฏิเสธพระเจ้าคือองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่เพียงพระองค์เดียว . . .
วว 2.13 . . . และไม่ปฏิเสธความเชื่อในเรา . . .
วว 3.8 . . . แต่กระนั้นเจ้าก็ได้รักษาคำของเราและไม่ได้ปฏิเสธนามของเรา . . .

ปฐม ( 4 )
อสย 41.4 . . . เราเองคือพระเยโฮวาห์ผู้เป็นปฐม . . .
วว 1.8 . . . "เราเป็นอัลฟาและโอเมกา เป็นปฐมและเป็นอวสาน ผู้ทรงเป็นอยู่เดี๋ยวนี้ . . .
วว 21.6 . . . เราเป็นอัลฟาและโอเมกา เป็นปฐมและอวสาน ผู้ใดกระหาย . . .
วว 22.13 . . . เราคืออัลฟาและโอเมกา เป็นปฐมและเป็นอวสาน เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย" . . .

ปฐมกาล ( 1 )
สภษ 8.23 . . . ก่อนปฐมกาลของแผ่นดินโลก . . .

ปฐมวัย ( 4 )
ปญจ 11.9 . . . จงเปรมปรีดิ์ในปฐมวัยของเจ้า . . .
ปญจ 11.9 . . . และให้จิตใจของเจ้ากระทำตัวเจ้าให้ร่าเริงในปีเดือนแห่งปฐมวัยของเจ้า . . .
ปญจ 12.1 . . . ในปีเดือนแห่งปฐมวัยของเจ้า . . .
พคค 3.27 . . . เป็นการดีที่คนเราจะแบกแอกในปฐมวัย . . .

ปฐมเหตุ ( 1 )
วว 3.14 . . . และทรงเป็นปฐมเหตุแห่งสิ่งสารพัดซึ่งพระเจ้าทรงสร้าง . . .

ปด ( 3 )
อสย 30.9 . . . เพราะว่าเขาทั้งหลายเป็นชนชาติดื้อดึง เป็นลูกขี้ปด เป็นหลานที่ไม่ยอมฟังพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ . . .
1ทธ 2.7 . . . (ข้าพเจ้าพูดความจริงในพระคริสต์และไม่ปดเลย) . . .
ทต 1.12 . . . "ชาวครีตเป็นคนพูดปดเสมอ . . .

ปน ( 18 )
อพย 9.24 . . . มีลูกเห็บและลูกเห็บปนไฟตกหนักยิ่งนักอย่างที่ไม่เคยมีทั่วแผ่นดินอียิปต์ . . .
ลนต 11.34 . . . อาหารในภาชนะนั้นที่รับประทานได้ซึ่งมีน้ำปนอยู่ก็เป็นมลทิน . . .
ลนต 19.19 . . . เจ้าอย่าหว่านพืชปนกันสองชนิดในนาของเจ้า . . .
ลนต 19.19 . . . อย่าใช้เครื่องแต่งกายที่ทำด้วยขนสัตว์ปนด้วยป่าน . . .
กดว 19.17 . . . และเอาน้ำที่ไหลเติมเข้าไปปนในภาชนะ . . .
พบญ 22.11 . . . ท่านอย่าสวมเครื่องแต่งกายที่ทอด้วยขนสัตว์ปนด้วยป่าน . . .
อสย 1.22 . . . น้ำองุ่นของเจ้าปนน้ำแล้ว . . .
อสย 19.14 . . . พระเยโฮวาห์ทรงปนดวงจิตแห่งความยุ่งเหยิงไว้ในอียิปต์ . . .
ดนล 2.33 . . . ขาเป็นเหล็ก เท้าเป็นเหล็กปนดิน . . .
ดนล 2.34 . . . กระทบปฏิมากรที่เท้าอันเป็นเหล็กปนดิน . . .
ดนล 2.41 . . . ดังที่พระองค์ทอดพระเนตรเหล็กปนดินเหนียว . . .
ดนล 2.42 . . . และนิ้วเท้าเป็นเหล็กปนดินฉันใด . . .
ดนล 2.43 . . . ดังที่พระองค์ทอดพระเนตรเหล็กปนดินเหนียว . . .
ดนล 2.43 . . . ราชอาณาจักรจะปนกันด้วยเชื้อสายของมนุษย์ . . .
ฮชย 7.8 . . . เอฟราอิมเอาตัวเข้าปนกับชนชาติทั้งหลาย . . .
มธ 13.25 . . . ศัตรูของคนนั้นมาหว่านข้าวละมานปนกับข้าวสาลีนั้นไว้ . . .
วว 8.7 . . . ลูกเห็บและไฟปนด้วยเลือดก็ถูกทิ้งลงบนแผ่นดิน . . .
วว 15.2 . . . ข้าพเจ้าเห็นเป็นเหมือนทะเลแก้วปนไฟ . . .

ปรนนิบัติ ( 363 )
ปฐก 25.23 . . . พวกหนึ่งจะมีกำลังมากกว่าอีกพวกหนึ่ง พี่จะปรนนิบัติน้อง" . . .
ปฐก 40.4 . . . ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์สั่งโยเซฟให้รับใช้สองคนนั้น โยเซฟก็ปรนนิบัติเขา พนักงานทั้งสองติดคุกอยู่พักหนึ่ง . . .
อพย 3.12 . . . เจ้าทั้งหลายจะมาปรนนิบัติพระเจ้าบนภูเขานี้" . . .
อพย 4.23 . . . เพื่อเขาจะได้ปรนนิบัติเรา" . . .
อพย 7.16 . . . "จงปล่อยพลไพร่ของเราเพื่อเขาจะไปปรนนิบัติเราในถิ่นทุรกันดาร . . .
อพย 8.1 . . . "จงปล่อยพลไพร่ของเราเพื่อเขาจะได้ไปปรนนิบัติเรา . . .
อพย 8.20 . . . "จงปล่อยพลไพร่ของเราเพื่อเขาจะไปปรนนิบัติเรา . . .
อพย 9.1 . . . เพื่อเขาจะได้ปรนนิบัติเรา . . .
อพย 9.13 . . . "จงปล่อยพลไพร่ของเราเพื่อเขาจะไปปรนนิบัติเรา . . .
อพย 10.3 . . . จงปล่อยพลไพร่ของเราเพื่อเขาจะไปปรนนิบัติเรา . . .
อพย 10.7 . . . ขอทรงพระกรุณาปลดปล่อยคนเหล่านั้นให้ไปปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาเถิด . . .
อพย 10.8 . . . "ไปปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า . . .
อพย 10.11 . . . จงพาเฉพาะแต่ผู้ชายไปปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ . . .
อพย 10.24 . . . "พวกเจ้าจงไปปรนนิบัติพระเยโฮวาห์เถิด . . .
อพย 12.31 . . . ไปปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ตามที่ได้พูดไว้นั้น . . .
อพย 20.5 . . . อย่ากราบไหว้หรือปรนนิบัติรูปเหล่านั้น . . .
อพย 21.2 . . . เขาจะต้องปรนนิบัติเจ้าหกปี . . .
อพย 21.6 . . . เขาก็จะอยู่ปรนนิบัตินายต่อไปจนชีวิตหาไม่ . . .
อพย 23.24 . . . หรือปรนนิบัติหรือทำตามแบบอย่างที่พวกเขากระทำ . . .
อพย 23.25 . . . จงปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า . . .
อพย 23.33 . . . เพราะว่าถ้าพวกเจ้าปรนนิบัติพระของเขา . . .
อพย 28.1 . . . เพื่อจะให้ปรนนิบัติเราในตำแหน่งปุโรหิต . . .
อพย 28.3 . . . ให้เขาทำเครื่องยศสำหรับสถาปนาอาโรนให้ปรนนิบัติเราในตำแหน่งปุโรหิต . . .
อพย 28.4 . . . เพื่อจะให้ปรนนิบัติเราในตำแหน่งปุโรหิต . . .
อพย 28.35 . . . อาโรนจะสวมเสื้อตัวนั้นเมื่อทำงานปรนนิบัติ . . .
อพย 28.41 . . . เพื่อจะให้ปรนนิบัติเราในตำแหน่งปุโรหิต . . .
อพย 28.43 . . . และเมื่อเข้าใกล้แท่นจะปรนนิบัติ . . .
อพย 29.1 . . . เพื่อเขาจะปรนนิบัติเราในตำแหน่งปุโรหิต . . .
อพย 29.30 . . . ขณะที่เขามายังพลับพลาแห่งชุมนุมเพื่อปรนนิบัติในที่บริสุทธิ์ . . .
อพย 29.44 . . . เพื่อเขาจะปรนนิบัติเราในตำแหน่งปุโรหิต . . .
อพย 30.30 . . . และสถาปนาเขาไว้ให้ปรนนิบัติเราในตำแหน่งปุโรหิต . . .
อพย 35.19 . . . เสื้อยศเย็บด้วยฝีมือประณีตสำหรับแต่งเวลาปรนนิบัติในที่บริสุทธิ์ . . .
อพย 38.8 . . . เขาทำขันทองเหลืองและพานรองขันทองเหลืองจากกระจกเงาของบรรดาผู้หญิงที่ปรนนิบัติ . . .
อพย 39.1 . . . เขาใช้ทำเสื้อยศเย็บด้วยฝีมือประณีตสำหรับใส่เวลาปรนนิบัติในที่บริสุทธิ์ . . .
อพย 39.26 . . . สำหรับสวมเวลาปรนนิบัติพระองค์ . . .
อพย 39.41 . . . เสื้อยศเย็บด้วยฝีมือประณีตสำหรับสวมในเวลาปรนนิบัติในที่บริสุทธิ์ . . .
อพย 40.13 . . . เพื่อเขาจะปรนนิบัติเราในตำแหน่งปุโรหิต . . .
อพย 40.15 . . . เพื่อเขาจะปรนนิบัติเราในตำแหน่งปุโรหิต . . .
ลนต 7.35 . . . มอบหมายให้แก่เขาทั้งหลายในวันที่เขาทั้งหลายถูกถวายให้ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ในตำแหน่งปุโรหิต . . .
ลนต 16.32 . . . และถูกสถาปนาให้ปรนนิบัติในตำแหน่งปุโรหิตแทนบิดาของตน . . .
ลนต 25.40 . . . ให้เขาปรนนิบัติเจ้าไปถึงปีเสียงแตร . . .
กดว 3.4 . . . ดังนั้นเอเลอาซาร์และอิธามาร์จึงได้ปรนนิบัติในตำแหน่งปุโรหิตอยู่ในสายตาของอาโรนบิดาของเขา . . .
กดว 3.6 . . . ให้เขาปรนนิบัติอาโรน . . .
กดว 4.24 . . . คืองานปรนนิบัติและงานแบกภาระ . . .
กดว 4.49 . . . ให้ทุกคนทำงานปรนนิบัติหรืองานขนของเขา . . .
กดว 7.5 . . . จงมอบไว้กับคนเลวีแก่ทุกคนตามงานปรนนิบัติของเขา" . . .
กดว 7.7 . . . ท่านให้เกวียนสองเล่มกับวัวสองคู่แก่บุตรชายทั้งหลายของเกอร์โชนตามงานปรนนิบัติของเขา . . .
กดว 7.8 . . . ท่านมอบเกวียนสี่เล่มและวัวสี่คู่ให้แก่บุตรชายทั้งหลายของเมรารีตามงานปรนนิบัติของเขา . . .
กดว 7.9 . . . เพราะงานปรนนิบัติของเขาเป็นงานที่ต้องหามสิ่งของบริสุทธิ์บนบ่า . . .
กดว 8.11 . . . เพื่อเขาจะได้ทำงานปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ . . .
กดว 16.9 . . . ให้ปฏิบัติงานในพลับพลาของพระเยโฮวาห์และยืนอยู่ต่อหน้าชุมนุมชนเพื่อปรนนิบัติเขา . . .
กดว 18.2 . . . เพื่อเขาจะสมทบกับเจ้า และปรนนิบัติเจ้า ขณะที่เจ้าและบุตรชายปรนนิบัติอยู่ต่อหน้าพลับพลาพระโอวาท . . .
กดว 18.2 . . . ขณะที่เจ้าและบุตรชายปรนนิบัติอยู่ต่อหน้าพลับพลาพระโอวาท . . .
กดว 18.4 . . . ในงานปรนนิบัติทั้งสิ้นของพลับพลา . . .
พบญ 4.19 . . . พวกท่านจะถูกเหนี่ยวรั้งให้นมัสการและปรนนิบัติสิ่งเหล่านั้น . . .
พบญ 4.28 . . . ที่นั่นท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติพระที่ทำด้วยไม้และศิลา . . .
พบญ 5.9 . . . อย่ากราบไหว้หรือปรนนิบัติรูปเหล่านั้น . . .
พบญ 6.13 . . . ท่านจงปรนนิบัติพระองค์ . . .
พบญ 10.8 . . . ให้เฝ้าพระเยโฮวาห์เพื่อปรนนิบัติพระองค์ . . .
พบญ 10.12 . . . ให้ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจของท่านทั้งหลาย . . .
พบญ 10.20 . . . จงปรนนิบัติพระองค์และติดสนิทอยู่กับพระองค์ . . .
พบญ 11.13 . . . ให้รักพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายและปรนนิบัติพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน . . .
พบญ 11.16 . . . จงระวังตัวอย่าให้จิตใจของท่านทั้งหลายลุ่มหลงและหันเหไปปรนนิบัตินมัสการพระอื่น . . .
พบญ 12.2 . . . ท่านทั้งหลายจงทำลายบรรดาสถานที่ซึ่งประชาชาติที่ท่านจะยึดครองนั้นใช้เป็นที่ปรนนิบัติพระของเขา . . .
พบญ 13.2 . . . `และให้เรามาปรนนิบัติพระนั้น' . . .
พบญ 13.4 . . . และท่านจงปรนนิบัติพระองค์ . . .
พบญ 13.6 . . . `ให้เราไปปรนนิบัติพระอื่นกันเถิด' . . .
พบญ 13.13 . . . `ให้เราไปปรนนิบัติพระอื่นกันเถิด' . . .
พบญ 15.12 . . . จงให้ปรนนิบัติท่านหกปี . . .
พบญ 17.3 . . . และไปปรนนิบัติพระอื่น . . .
พบญ 17.12 . . . คือไม่ได้เชื่อฟังปุโรหิตผู้ที่ยืนปรนนิบัติต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านที่นั่น . . .
พบญ 18.5 . . . ให้ยืนปรนนิบัติในพระนามพระเยโฮวาห์ . . .
พบญ 18.7 . . . แล้วเขาจะปรนนิบัติในพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขา . . .
พบญ 18.7 . . . ผู้ยืนปรนนิบัติต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์อยู่ที่นั่น . . .
พบญ 20.11 . . . ก็ให้ประชาชนทั้งปวงที่พบอยู่ในเมืองนั้นทำงานโยธาให้แก่ท่านและปรนนิบัติท่าน . . .
พบญ 21.5 . . . ด้วยพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านได้ทรงเลือกเขาไว้ให้ปรนนิบัติพระองค์ . . .
พบญ 28.14 . . . ไปติดตามปรนนิบัติพระอื่น . . .
พบญ 28.36 . . . ที่นั้นท่านจะปรนนิบัติพระอื่นที่ทำด้วยไม้และด้วยหิน . . .
พบญ 28.47 . . . เพราะท่านมิได้ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านด้วยความร่าเริงและใจยินดี . . .
พบญ 28.48 . . . เพราะฉะนั้นท่านจึงต้องปรนนิบัติศัตรูของท่าน . . .
พบญ 28.64 . . . ที่นั้นท่านจะปรนนิบัติพระอื่นๆ . . .
พบญ 29.18 . . . ซึ่งในวันนี้จิตใจของเขาหันไปจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราไปปรนนิบัติพระของประชาชาติเหล่านั้น . . .
พบญ 29.26 . . . ไปปรนนิบัตินมัสการพระอื่น . . .
พบญ 30.17 . . . แต่ถูกลวงให้ไปนมัสการพระอื่นและปรนนิบัติพระนั้น . . .
พบญ 31.20 . . . เขาจะหันไปปรนนิบัติพระอื่น . . .
ยชว 22.5 . . . และปรนนิบัติพระองค์ด้วยสุดจิตสุดใจของท่าน" . . .
ยชว 23.7 . . . หรือปรนนิบัติพระนั้น . . .
ยชว 23.16 . . . ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาท่านไว้และไปปรนนิบัติพระอื่น . . .
ยชว 24.2 . . . และเขาปรนนิบัติพระอื่น . . .
ยชว 24.14 . . . บัดนี้จงยำเกรงพระเยโฮวาห์และปรนนิบัติพระองค์ด้วยความจริงใจและด้วยความจริง . . .
ยชว 24.14 . . . จงทิ้งพระเหล่านั้นซึ่งบรรพบุรุษของท่านได้เคยปรนนิบัติที่ฟากแม่น้ำข้างโน้น . . .
ยชว 24.14 . . . และท่านทั้งหลายจงปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ . . .
ยชว 24.15 . . . และถ้าท่านไม่เต็มใจที่จะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ . . .
ยชว 24.15 . . . ท่านทั้งหลายจงเลือกเสียในวันนี้ว่าท่านจะปรนนิบัติผู้ใด . . .
ยชว 24.15 . . . จะปรนนิบัติพระซึ่งอยู่ฟากแม่น้ำข้างโน้นที่บรรพบุรุษของท่านได้เคยปรนนิบัติ . . .
ยชว 24.15 . . . จะปรนนิบัติพระซึ่งอยู่ฟากแม่น้ำข้างโน้นที่บรรพบุรุษของท่านได้เคยปรนนิบัติ . . .
ยชว 24.15 . . . เราจะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์" . . .
ยชว 24.16 . . . "ขอพระเจ้าอย่ายอมให้ข้าพเจ้าทั้งหลายละทิ้งพระเยโฮวาห์ไปปรนนิบัติพระอื่นเลย . . .
ยชว 24.18 . . . เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าทั้งหลายจะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ด้วย . . .
ยชว 24.19 . . . "ท่านทั้งหลายจะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ไม่ได้ . . .
ยชว 24.20 . . . ถ้าท่านทั้งหลายละทิ้งพระเยโฮวาห์ไปปรนนิบัติพระอื่น . . .
ยชว 24.21 . . . แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายจะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์" . . .
ยชว 24.22 . . . เพื่อปรนนิบัติพระองค์นะ" . . .
ยชว 24.24 . . . "ข้าพเจ้าทั้งหลายจะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า . . .
ยชว 24.31 . . . คนอิสราเอลได้ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ตลอดสมัยของโยชูวา . . .
วนฉ 2.7 . . . ประชาชนทั้งหลายได้ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ตลอดสมัยของโยชูวา . . .
วนฉ 2.11 . . . และปรนนิบัติพระบาอัล . . .
วนฉ 2.13 . . . เขาทั้งหลายละทิ้งพระเยโฮวาห์ไปปรนนิบัติพระบาอัล . . .
วนฉ 2.19 . . . หลงไปติดตามปรนนิบัติและกราบไหว้พระอื่น . . .
วนฉ 3.6 . . . และได้ปรนนิบัติพระของเขาเหล่านั้น . . .
วนฉ 3.7 . . . ไปปรนนิบัติพระบาอัลและเสารูปเคารพ . . .
วนฉ 9.28 . . . และเราชาวเชเคมเป็นใครกันจึงต้องมาปรนนิบัติเขา . . .
วนฉ 9.28 . . . จงปรนนิบัติคนฮาโมร์บิดาของเชเคมเถิด . . .
วนฉ 9.28 . . . เราจะปรนนิบัติอาบีเมเลคทำไมเล่า . . .
วนฉ 9.38 . . . ที่เราต้องปรนนิบัติ' . . .
วนฉ 10.6 . . . คนอิสราเอลก็กระทำชั่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์อีก ไปปรนนิบัติพระบาอัล พระอัชทาโรท . . .
วนฉ 10.6 . . . หาได้ปรนนิบัติพระองค์ไม่ . . .
วนฉ 10.10 . . . และปรนนิบัติพระบาอัล" . . .
วนฉ 10.13 . . . แม้กระนั้นเจ้าทั้งหลายยังได้ละทิ้งเรา และปรนนิบัติพระอื่น ฉะนี้เราจึงจะไม่ช่วยเจ้าทั้งหลายให้พ้นอีกต่อไป . . .
วนฉ 10.16 . . . และปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ . . .
วนฉ 20.28 . . . ก็ปรนนิบัติอยู่หน้าหีบนั้นในสมัยนั้น) . . .
1ซมอ 2.11 . . . และเด็กนั้นก็ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ต่อหน้าเอลีปุโรหิต . . .
1ซมอ 2.18 . . . แต่ซามูเอลปรนนิบัติอยู่ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ . . .
1ซมอ 2.22 . . . เช่นว่าเขาเข้าหาหญิงที่ปรนนิบัติอยู่ที่ทางเข้าพลับพลาแห่งชุมนุมด้วย . . .
1ซมอ 3.1 . . . ฝ่ายกุมารซามูเอลปรนนิบัติพระเยโฮวาห์อยู่ต่อหน้าเอลี . . .
1ซมอ 7.3 . . . และปรนนิบัติแต่พระองค์เท่านั้น . . .
1ซมอ 7.4 . . . และเขาทั้งหลายปรนนิบัติแต่พระเยโฮวาห์เท่านั้น . . .
1ซมอ 8.8 . . . คือเขาได้ละทิ้งเราและปรนนิบัติพระอื่น . . .
1ซมอ 11.1 . . . "ขอทำพันธสัญญากับพวกข้าพเจ้าทั้งหลายและข้าพเจ้าทั้งหลายจะยอมปรนนิบัติท่าน" . . .
1ซมอ 12.10 . . . ไปปรนนิบัติพระบาอัลและพระอัชทาโรท . . .
1ซมอ 12.10 . . . และข้าพระองค์ทั้งหลายจะปรนนิบัติพระองค์' . . .
1ซมอ 12.14 . . . ถ้าท่านทั้งหลายจะยำเกรงพระเยโฮวาห์ และปรนนิบัติพระองค์ และเชื่อฟังพระสุรเสียงของพระองค์ . . .
1ซมอ 12.20 . . . แต่จงปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ด้วยสิ้นสุดใจของท่าน . . .
1ซมอ 12.24 . . . ปรนนิบัติพระองค์ด้วยความจริงด้วยสิ้นสุดใจของท่าน . . .
1ซมอ 25.42 . . . อาบีกายิลก็รีบลุกขึ้นขี่ลาตัวหนึ่งพร้อมกับสาวใช้ปรนนิบัติเธออีกห้าคน . . .
1ซมอ 26.19 . . . `จงไปปรนนิบัติพระอื่น' . . .
2ซมอ 13.17 . . . ท่านจึงเรียกมหาดเล็กที่ปรนนิบัติอยู่สั่งว่า . . .
2ซมอ 15.8 . . . ข้าพระองค์จะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์'" . . .
2ซมอ 16.19 . . . อีกประการหนึ่งข้าพระองค์ควรจะปรนนิบัติผู้ใด . . .
2ซมอ 16.19 . . . ข้าพระองค์ได้ปรนนิบัติต่อพระพักตร์เสด็จพ่อของพระองค์มาแล้วฉันใด . . .
2ซมอ 16.19 . . . ก็ขอปรนนิบัติต่อพระพักตร์พระองค์ฉันนั้น" . . .
2ซมอ 22.44 . . . ชนชาติที่ข้าพระองค์ไม่เคยรู้จักก็จะปรนนิบัติข้าพระองค์ . . .
1พกษ 1.4 . . . เธอได้ดูแลกษัตริย์และอยู่ปรนนิบัติพระองค์ . . .
1พกษ 1.15 . . . และอาบีชากชาวชูเนมก็กำลังอยู่ปรนนิบัติกษัตริย์ . . .
1พกษ 4.21 . . . และปรนนิบัติซาโลมอนตลอดวันเวลาแห่งพระชนม์ชีพของพระองค์ . . .
1พกษ 8.11 . . . ปุโรหิตจึงยืนปรนนิบัติอยู่ไม่ได้เพราะเมฆนั้น . . .
1พกษ 9.6 . . . แต่ไปปรนนิบัติพระอื่นและนมัสการพระนั้น . . .
1พกษ 9.9 . . . และนมัสการและปรนนิบัติพระนั้น . . .
1พกษ 12.4 . . . และข้าพระองค์ทั้งหลายจะปรนนิบัติพระองค์" . . .
1พกษ 16.31 . . . และไปปรนนิบัติพระบาอัล . . .
1พกษ 19.21 . . . แล้วเอลีชาก็ลุกขึ้นตามเอลียาห์ไปและปรนนิบัติท่าน . . .
1พกษ 22.53 . . . พระองค์ทรงปรนนิบัติพระบาอัลและนมัสการพระนั้น . . .
2พกษ 3.14 . . . "พระเยโฮวาห์จอมโยธาซึ่งข้าพระองค์ปรนนิบัติทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด . . .
2พกษ 5.2 . . . และเธอมาปรนนิบัติภรรยาของนาอามาน . . .
2พกษ 5.16 . . . "พระเยโฮวาห์ซึ่งข้าพเจ้าปรนนิบัติทรงพระชนม์อยู่แน่ฉันใด . . .
2พกษ 10.18 . . . "อาหับปรนนิบัติพระบาอัลแต่เล็กน้อย . . .
2พกษ 10.18 . . . แต่เยฮูจะปรนนิบัติพระองค์มาก . . .
2พกษ 17.12 . . . และเขาทั้งหลายปรนนิบัติรูปเคารพ . . .
2พกษ 17.16 . . . และปรนนิบัติพระบาอัล . . .
2พกษ 17.33 . . . แต่ปรนนิบัติพระของเขาเองด้วย . . .
2พกษ 17.35 . . . หรือกราบนมัสการพระนั้น หรือปรนนิบัติ หรือถวายสัตวบูชาแก่พระนั้น . . .
2พกษ 17.41 . . . และปรนนิบัติรูปเคารพสลักของเขาด้วย . . .
2พกษ 18.7 . . . และไม่ยอมปรนนิบัติท่าน . . .
2พกษ 21.3 . . . และปรนนิบัติพระเหล่านั้น . . .
2พกษ 21.21 . . . และปรนนิบัติรูปเคารพซึ่งบิดาของพระองค์ทรงปรนนิบัติ . . .
2พกษ 21.21 . . . และปรนนิบัติรูปเคารพซึ่งบิดาของพระองค์ทรงปรนนิบัติ . . .
2พกษ 25.14 . . . และบรรดาเครื่องใช้ทองเหลืองซึ่งใช้ในงานปรนนิบัติเอาไปเสีย . . .
2พกษ 25.24 . . . จงอาศัยในแผ่นดินและปรนนิบัติกษัตริย์แห่งบาบิโลน . . .
1พศด 9.13 . . . เป็นคนสามารถมากที่จะทำงานปรนนิบัติในพระนิเวศของพระเจ้า . . .
1พศด 9.19 . . . เป็นผู้ดูแลการงานปรนนิบัติ . . .
1พศด 15.2 . . . และปรนนิบัติพระองค์เป็นนิตย์" . . .
1พศด 16.4 . . . และพระองค์ทรงตั้งคนเลวีบางคนให้เป็นผู้ปรนนิบัติหน้าหีบของพระเยโฮวาห์ . . .
1พศด 16.37 . . . ให้ปรนนิบัติอยู่หน้าหีบนั้นเรื่อยไปตามงานประจำวันที่ต้องทำ . . .
1พศด 23.13 . . . เพื่อเผาเครื่องหอมถวายต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์และปรนนิบัติพระองค์ . . .
1พศด 23.24 . . . ผู้ซึ่งจะทำงานปรนนิบัติในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ . . .
1พศด 23.26 . . . และคนเลวีจึงไม่ต้องหาบหามพลับพลาหรือเครื่องใช้ใดๆเพื่องานปรนนิบัติอีกเลย" . . .
1พศด 23.28 . . . แต่หน้าที่ของเขาจะต้องคอยช่วยบุตรชายของอาโรนในงานปรนนิบัติพระนิเวศแห่งพระเยโฮวาห์ . . .
1พศด 23.28 . . . และงานใดๆซึ่งเป็นงานปรนนิบัติของพระนิเวศแห่งพระเจ้า . . .
1พศด 23.32 . . . เพื่องานปรนนิบัติแห่งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ . . .
1พศด 25.1 . . . ดาวิดและบรรดาหัวหน้าของผู้ปรนนิบัติได้จัดแยกบางคนไว้สำหรับการปรนนิบัติ . . .
1พศด 28.9 . . . และจงปรนนิบัติพระองค์ด้วยใจจริงและด้วยความเต็มใจของเจ้า . . .
1พศด 28.13 . . . และงานปรนนิบัติทั้งสิ้นในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ . . .
1พศด 28.13 . . . และสำหรับบรรดาเครื่องใช้ในงานปรนนิบัติในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ . . .
1พศด 28.14 . . . น้ำหนักเงินของเครื่องใช้เงินทุกอย่างสำหรับงานปรนนิบัติแต่ละอย่าง . . .
1พศด 28.20 . . . จนกว่างานทั้งสิ้นสำหรับงานปรนนิบัติแห่งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์จะสำเร็จ . . .
1พศด 28.21 . . . จะอยู่กับเจ้าสำหรับงานปรนนิบัติทุกอย่างแห่งพระนิเวศของพระเจ้า . . .
1พศด 28.21 . . . และเป็นผู้มีฝีมือในงานปรนนิบัติทุกอย่าง . . .
1พศด 29.7 . . . เขาทั้งหลายถวายเพื่องานปรนนิบัติแห่งพระนิเวศของพระเจ้า . . .
2พศด 5.14 . . . จนปุโรหิตจะยืนปรนนิบัติไม่ได้ด้วยเหตุเมฆนั้น . . .
2พศด 7.19 . . . และจะไปปรนนิบัติพระอื่นและนมัสการพระเหล่านั้น . . .
2พศด 7.22 . . . และได้นมัสการพระเหล่านั้นทั้งปรนนิบัติด้วย . . .
2พศด 10.4 . . . และข้าพระองค์ทั้งหลายจะปรนนิบัติพระองค์" . . .
2พศด 13.10 . . . เรามีปุโรหิตผู้ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ . . .
2พศด 19.11 . . . และเลวีจะเป็นเจ้าหน้าที่ปรนนิบัติท่าน . . .
2พศด 22.8 . . . ผู้มาปรนนิบัติอาหัสยาห์ . . .
2พศด 23.6 . . . นอกจากปุโรหิตและคนเลวีที่ปรนนิบัติอยู่ . . .
2พศด 24.18 . . . และปรนนิบัติบรรดาเสารูปเคารพและรูปเคารพ . . .
2พศด 29.11 . . . เพื่อปรนนิบัติพระองค์ . . .
2พศด 29.11 . . . และเป็นผู้ปรนนิบัติของพระองค์ . . .
2พศด 29.35 . . . ดังนี้แหละงานปรนนิบัติในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ก็ฟื้นคืนมาอีก . . .
2พศด 30.8 . . . และปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน . . .
2พศด 31.2 . . . แต่ละกองตามหน้าที่ปรนนิบัติของตน . . .
2พศด 31.2 . . . ให้เป็นพนักงานฝ่ายเครื่องเผาบูชาและเครื่องสันติบูชาให้ปรนนิบัติ . . .
2พศด 33.3 . . . และปรนนิบัติพระเหล่านั้น . . .
2พศด 33.16 . . . และพระองค์ทรงบัญชาให้ยูดาห์ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล . . .
2พศด 33.22 . . . และทรงปรนนิบัติรูปเคารพนั้น . . .
2พศด 34.13 . . . และบรรดาคนที่ทำงานปรนนิบัติทุกอย่าง . . .
2พศด 34.33 . . . และทรงกระทำให้บรรดาผู้ที่อยู่ในอิสราเอลปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทั้งหลาย . . .
2พศด 35.3 . . . บัดนี้จงปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า . . .
อสร 8.17 . . . ขอส่งผู้ปรนนิบัติสำหรับพระนิเวศของพระเจ้าของเรามายังเรา . . .
อสร 8.20 . . . ซึ่งดาวิดและข้าราชการของพระองค์ได้จัดตั้งขึ้นไว้เพื่อปรนนิบัติคนเลวี . . .
นหม 9.35 . . . เพราะเขาทั้งหลายมิได้ปรนนิบัติพระองค์ในราชอาณาจักรของเขา . . .
นหม 10.36 . . . ยังปุโรหิตผู้ปรนนิบัติอยู่ในพระนิเวศแห่งพระเจ้าของเรา . . .
นหม 10.39 . . . และที่อยู่ของปุโรหิตผู้ปรนนิบัติ . . .
นหม 12.44 . . . และคนเลวีผู้ปรนนิบัติอยู่นั้น . . .
อสธ 1.10 . . . ขันทีทั้งเจ็ดผู้ปรนนิบัติต่อพระพักตร์กษัตริย์อาหสุเอรัส . . .
อสธ 2.2 . . . ข้าราชการของกษัตริย์ผู้ปรนนิบัติพระองค์อยู่จึงทูลว่า . . .
อสธ 4.5 . . . ผู้ซึ่งพระองค์ทรงแต่งตั้งให้ปรนนิบัติ . . .
อสธ 6.3 . . . ข้าราชการของกษัตริย์ผู้ปรนนิบัติพระองค์ทูลว่า . . .
โยบ 21.15 . . . ที่เราจะต้องปรนนิบัติเขา . . .
โยบ 36.11 . . . ถ้าเขาทั้งหลายเชื่อฟัง และปรนนิบัติพระองค์ เขาจะอยู่ครบอายุของเขาด้วยความเจริญรุ่งเรือง . . .
สดด 2.11 . . . จงปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ด้วยความยำเกรง . . .
สดด 18.43 . . . ชนชาติที่ข้าพระองค์ไม่เคยรู้จักก็จะได้ปรนนิบัติข้าพระองค์ . . .
สดด 22.30 . . . จะมีเชื้อสายๆหนึ่งปรนนิบัติพระองค์ . . .
สดด 72.11 . . . บรรดาประชาชาติจะปรนนิบัติท่าน . . .
สดด 97.7 . . . ให้ผู้ปรนนิบัติรูปเคารพสลักทั้งสิ้นได้อาย . . .
สดด 100.2 . . . จงปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ด้วยความยินดี . . .
สดด 101.6 . . . ผู้นั้นจะปรนนิบัติข้าพระองค์ . . .
สดด 102.22 . . . เพื่อปรนนิบัติพระเยโฮวาห์ . . .
สดด 106.36 . . . ท่านปรนนิบัติรูปเคารพของเขาซึ่งกลายเป็นบ่วงสำหรับท่าน . . .
อสย 19.23 . . . และคนอียิปต์จะปรนนิบัติพร้อมกับคนอัสซีเรีย . . .
อสย 56.6 . . . ปรนนิบัติพระองค์และรักพระนามของพระเยโฮวาห์ . . .
อสย 60.7 . . . แกะผู้ของเนบาโยทจะปรนนิบัติเจ้า . . .
อสย 60.10 . . . และกษัตริย์ของเขาจะปรนนิบัติเจ้า . . .
อสย 60.12 . . . เพราะว่าประชาชาติและราชอาณาจักรที่จะไม่ปรนนิบัติเจ้าจะพินาศ . . .
อสย 61.6 . . . เป็นผู้ปรนนิบัติของพระเจ้าของเรา . . .
ยรม 5.19 . . . `เจ้าได้ละทิ้งเราไปปรนนิบัติพระต่างด้าวในแผ่นดินของเจ้าฉันใด . . .
ยรม 5.19 . . . เจ้าจะต้องไปปรนนิบัติคนต่างชาติในแผ่นดินซึ่งไม่ใช่ของเจ้าฉันนั้น' . . .
ยรม 8.2 . . . ซึ่งเขาทั้งหลายรักและปรนนิบัติ . . .
ยรม 11.10 . . . เขาติดตามพระอื่นๆ และปรนนิบัติพระนั้น วงศ์วานอิสราเอลและวงศ์วานยูดาห์ได้ผิดพันธสัญญาของเรา . . .
ยรม 13.10 . . . เพื่อจะปรนนิบัติและนมัสการพระเหล่านั้น . . .
ยรม 16.11 . . . และได้ปรนนิบัติและนมัสการพระนั้น . . .
ยรม 16.13 . . . และที่นั่นเจ้าจะปรนนิบัติพระอื่นทั้งกลางวันและกลางคืน . . .
ยรม 17.4 . . . และเราจะกระทำให้เจ้าปรนนิบัติศัตรูของเจ้าในแผ่นดินซึ่งเจ้าไม่รู้จัก . . .
ยรม 22.9 . . . และนมัสการกับปรนนิบัติพระอื่น'" . . .
ยรม 22.13 . . . ผู้ที่ทำให้เพื่อนบ้านของเขาปรนนิบัติเขาโดยไม่ได้อะไรเลย . . .
ยรม 25.6 . . . อย่าไปติดตามพระอื่นเพื่อจะปรนนิบัติและนมัสการพระเหล่านั้น . . .
ยรม 25.11 . . . และประชาชาติเหล่านี้จะปรนนิบัติกษัตริย์กรุงบาบิโลนอยู่เจ็ดสิบปี' . . .
ยรม 27.6 . . . และเราได้ให้สัตว์ป่าทุ่งแก่เขาด้วยที่จะปรนนิบัติเขา . . .
ยรม 27.7 . . . บรรดาประชาชาติทั้งสิ้นจะต้องปรนนิบัติตัวเขา . . .
ยรม 27.8 . . . จะไม่ปรนนิบัติเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนคนนี้ . . .
ยรม 27.9 . . . "ท่านจะไม่ปรนนิบัติกษัตริย์แห่งกรุงบาบิโลนดอก" . . .
ยรม 27.11 . . . แต่ประชาชาติใดซึ่งเอาคอของตนวางไว้ใต้แอกของกษัตริย์แห่งบาบิโลนและปรนนิบัติท่าน . . .
ยรม 27.12 . . . และปรนนิบัติเขาและประชาชนของเขา . . .
ยรม 27.13 . . . ดังที่พระเยโฮวาห์ทรงลั่นวาจาเกี่ยวด้วยประชาชาติใดๆซึ่งจะไม่ปรนนิบัติกษัตริย์แห่งบาบิโลน . . .
ยรม 27.14 . . . `ท่านจะไม่ปรนนิบัติกษัตริย์แห่งบาบิโลนดอก' . . .
ยรม 27.17 . . . จงปรนนิบัติกษัตริย์แห่งบาบิโลนและมีชีวิตอยู่ . . .
ยรม 28.14 . . . ให้เขาปรนนิบัติเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนและเขาทั้งหลายจะปรนนิบัติเขา . . .
ยรม 28.14 . . . ให้เขาปรนนิบัติเนบูคัดเนสซาร์กษัตริย์แห่งบาบิโลนและเขาทั้งหลายจะปรนนิบัติเขา . . .
ยรม 30.9 . . . แต่เขาทั้งหลายจะปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาทั้งหลาย . . .
ยรม 33.21 . . . ซึ่งมีต่อปุโรหิตคนเลวีผู้ปรนนิบัติของเราเสียได้ . . .
ยรม 33.22 . . . เราก็จะให้เชื้อสายของดาวิดผู้รับใช้ของเราและคนเลวีผู้ปรนนิบัติของเราทวีมากขึ้นฉันนั้น" . . .
ยรม 35.15 . . . อย่าไปติดตามพระอื่นเพื่อปรนนิบัติพระเหล่านั้น . . .
ยรม 40.9 . . . "อย่ากลัวในการที่จะปรนนิบัติคนเคลเดีย . . .
ยรม 40.9 . . . จงอาศัยอยู่ในแผ่นดินและปรนนิบัติกษัตริย์แห่งบาบิโลน . . .
ยรม 40.10 . . . เพื่อจะปรนนิบัติคนเคลเดีย . . .
ยรม 44.3 . . . และปรนนิบัติพระอื่นซึ่งเขาไม่รู้จัก . . .
ยรม 52.12 . . . ผู้ปรนนิบัติกษัตริย์บาบิโลน . . .
อสค 20.32 . . . คือให้เราปรนนิบัติไม้และศิลา' . . .
อสค 20.39 . . . ฝ่ายเจ้าทั้งหลายทุกคนจงไปปรนนิบัติรูปเคารพของเจ้าเดี๋ยวนี้ . . .
อสค 20.40 . . . บรรดาวงศ์วานทั้งหมดของอิสราเอลจะปรนนิบัติเราในแผ่นดินนั้น . . .
อสค 40.46 . . . ที่เข้ามาใกล้พระเยโฮวาห์เพื่อจะปรนนิบัติพระองค์" . . .
อสค 43.19 . . . ผู้ที่เข้ามาใกล้เพื่อปรนนิบัติเรา . . .
อสค 44.11 . . . เขาทั้งหลายจะต้องปรนนิบัติอยู่ในสถานบริสุทธิ์ของเรา . . .
อสค 44.12 . . . เพราะเขาทั้งหลายได้ปรนนิบัติประชาชนอยู่หน้ารูปเคารพของเขา . . .
อสค 44.15 . . . ให้เขาเข้ามาใกล้เราเพื่อปรนนิบัติเรา . . .
อสค 44.16 . . . และให้เขาเข้ามาใกล้โต๊ะของเราเพื่อจะปรนนิบัติเรา . . .
อสค 44.19 . . . ให้เขาเปลื้องเสื้อผ้าชุดที่ปรนนิบัติงานนั้นออกเสีย . . .
อสค 44.27 . . . คือที่ลานชั้นในเพื่อจะปรนนิบัติอยู่ในสถานบริสุทธิ์ . . .
อสค 45.4 . . . ผู้ปรนนิบัติอยู่ในสถานบริสุทธิ์ . . .
อสค 45.4 . . . และเข้าใกล้พระเยโฮวาห์เพื่อจะปรนนิบัติพระองค์ . . .
อสค 45.5 . . . ผู้ปรนนิบัติอยู่ที่พระนิเวศ . . .
อสค 46.24 . . . ซึ่งผู้ปรนนิบัติอยู่ที่พระนิเวศจะต้มเครื่องสัตวบูชาของประชาชน" . . .
ดนล 3.14 . . . เป็นความจริงหรือไม่ที่เจ้ามิได้ปรนนิบัติพระของเรา . . .
ดนล 3.17 . . . ถ้าพระเจ้าของพวกข้าพระองค์ผู้ซึ่งพวกข้าพระองค์ปรนนิบัติ . . .
ดนล 3.18 . . . พวกข้าพระองค์จะไม่ปรนนิบัติพระของพระองค์ . . .
ดนล 3.28 . . . และยอมพลีร่างกายของเขาเสียดีกว่าที่จะปรนนิบัติและนมัสการพระอื่น . . .
ดนล 6.16 . . . ผู้ซึ่งท่านปรนนิบัติอยู่เนืองนิตย์นั้น . . .
ดนล 6.20 . . . พระเจ้าของท่านซึ่งท่านปรนนิบัติอยู่เนืองนิตย์นั้น . . .
ดนล 7.10 . . . คนนับแสนๆปรนนิบัติพระองค์ . . .
ดนล 7.14 . . . ประชาชาติทั้งปวงและภาษาทั้งหลายจะปรนนิบัติท่าน . . .
ดนล 7.27 . . . และราชอาณาจักรทั้งสิ้นจะปรนนิบัติและเชื่อฟังท่าน' . . .
ยอล 1.9 . . . ปุโรหิตผู้ปรนนิบัติของพระเยโฮวาห์ก็โศกเศร้า . . .
ยอล 1.13 . . . ท่านผู้ปรนนิบัติที่แท่นบูชา . . .
ยอล 1.13 . . . ท่านผู้ปรนนิบัติพระเจ้าของข้าพเจ้า . . .
ยอล 2.17 . . . คือผู้ปรนนิบัติพระเยโฮวาห์คร่ำครวญอยู่ระหว่างเฉลียงและแท่นบูชา . . .
ศฟย 3.9 . . . และปรนนิบัติพระองค์เป็นใจเดียวกัน . . .
มลค 3.14 . . . `ที่จะปรนนิบัติพระเจ้าก็เปล่าประโยชน์ . . .
มลค 3.17 . . . ดังชายที่ไว้ชีวิตบุตรชายของเขาผู้ปรนนิบัติเขา . . .
มลค 3.18 . . . ระหว่างคนที่ปรนนิบัติพระเจ้ากับคนที่ไม่ปรนนิบัติพระองค์" . . .
มลค 3.18 . . . ระหว่างคนที่ปรนนิบัติพระเจ้ากับคนที่ไม่ปรนนิบัติพระองค์" . . .
มธ 4.10 . . . และปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว'" . . .
มธ 4.11 . . . มีเหล่าทูตสวรรค์มาปรนนิบัติพระองค์ . . .
มธ 6.24 . . . ไม่มีผู้ใดปรนนิบัตินายสองนายได้ . . .
มธ 6.24 . . . ท่านจะปรนนิบัติพระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ . . .
มธ 8.15 . . . นางจึงลุกขึ้นปรนนิบัติเขาทั้งหลาย . . .
มธ 20.26 . . . ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติท่านทั้งหลาย . . .
มธ 20.28 . . . แต่มาเพื่อจะปรนนิบัติ . . .
มธ 25.44 . . . และข้าพระองค์มิได้ปรนนิบัติพระองค์นั้นแต่เมื่อไร' . . .
มธ 27.55 . . . ที่นั่นมีหญิงหลายคนที่ได้ติดตามพระเยซูจากแคว้นกาลิลีเพื่อปรนนิบัติพระองค์ . . .
มก 1.13 . . . และมีพวกทูตสวรรค์มาปรนนิบัติพระองค์ . . .
มก 1.31 . . . นางจึงปรนนิบัติเขาทั้งหลาย . . .
มก 10.43 . . . ผู้นั้นจะต้องเป็นผู้ปรนนิบัติท่านทั้งหลาย . . .
มก 10.45 . . . แต่มาเพื่อจะปรนนิบัติ . . .
มก 15.41 . . . (ผู้หญิงเหล่านั้นได้ติดตามและปรนนิบัติพระองค์ . . .
ลก 1.74 . . . จะทรงโปรดให้เราปรนนิบัติพระองค์โดยปราศจากความกลัว . . .
ลก 4.8 . . . และปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว'" . . .
ลก 4.39 . . . และในทันใดนั้นแม่ยายของซีโมนก็ลุกขึ้นปรนนิบัติเขาทั้งหลาย . . .
ลก 8.3 . . . และผู้หญิงอื่นๆหลายคนที่เคยปรนนิบัติพระองค์ด้วยการถวายสิ่งของของเขา . . .
ลก 12.37 . . . นายนั้นจะคาดเอวไว้และให้ผู้รับใช้เหล่านั้นเอนกายลงและนายนั้นจะมาปรนนิบัติเขา . . .
ลก 15.29 . . . ข้าพเจ้าได้ปรนนิบัติท่านกี่ปีมาแล้ว . . .
ลก 16.13 . . . ไม่มีผู้รับใช้ผู้ใดจะปรนนิบัตินายสองนายได้ . . .
ลก 16.13 . . . ท่านจะปรนนิบัติพระเจ้าและจะปรนนิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้" . . .
ลก 16.13 . . . ท่านจะปรนนิบัติพระเจ้าและจะปรนนิบัติเงินทองพร้อมกันไม่ได้" . . .
ลก 17.8 . . . `จงหาให้เรารับประทานและคาดเอวไว้ปรนนิบัติเรา . . .
ยน 12.2 . . . มารธาก็ปรนนิบัติอยู่ . . .
ยน 12.26 . . . ถ้าผู้ใดจะปรนนิบัติเรา . . .
ยน 12.26 . . . ผู้ปรนนิบัติเราจะอยู่ที่นั่นด้วย . . .
ยน 12.26 . . . ถ้าผู้ใดปรนนิบัติเรา . . .
กจ 7.7 . . . ภายหลังเขาจะออกมาและปรนนิบัติเรา . . .
กจ 10.7 . . . ที่เคยปรนนิบัติท่านเสมอ . . .
กจ 20.19 . . . ข้าพเจ้าได้ปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยความถ่อมใจ . . .
กจ 24.23 . . . ไม่ให้ห้ามผู้ใดที่เป็นผู้ที่รู้จักกับท่านที่จะเข้ามาปรนนิบัติหรือเยี่ยมเยียน . . .
กจ 26.7 . . . พวกข้าพระองค์สิบสองตระกูลได้อุตส่าห์ปรนนิบัติพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืน . . .
กจ 27.23 . . . ซึ่งข้าพเจ้าได้ปรนนิบัตินั้นได้มายืนอยู่ใกล้ข้าพเจ้า . . .
รม 1.25 . . . และได้นมัสการและปรนนิบัติสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้างไว้แทนพระองค์ผู้ทรงสร้าง . . .
รม 9.12 . . . `พี่จะปรนนิบัติน้อง' . . .
รม 10.2 . . . เขามีความกระตือรือร้นที่จะปรนนิบัติพระเจ้า . . .
รม 12.7 . . . ถ้าเป็นการปรนนิบัติก็จงปรนนิบัติ . . .
รม 12.11 . . . จงปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า . . .
รม 14.18 . . . ผู้ที่ปรนนิบัติพระคริสต์ในการเหล่านั้นก็เป็นที่พอพระทัยพระเจ้า . . .
รม 15.27 . . . ก็เป็นการสมควรที่พวกต่างชาตินั้นจะได้ปรนนิบัติศิษย์เหล่านั้นด้วยสิ่งของฝ่ายเนื้อหนัง . . .
รม 16.18 . . . เพราะว่าคนเหล่านั้นไม่ได้ปรนนิบัติพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา . . .
รม 16.18 . . . แต่ได้ปรนนิบัติท้องของตัวเอง . . .
1คร 9.13 . . . ท่านไม่รู้หรือว่าคนที่ปรนนิบัติเรื่องสิ่งบริสุทธิ์ . . .
1คร 9.13 . . . และคนปรนนิบัติที่แท่นบูชาก็รับส่วนแบ่งจากแท่นบูชานั้น . . .
2คร 3.3 . . . ท่านปรากฏเป็นหนังสือของพระคริสต์ซึ่งเราเป็นผู้ปรนนิบัติ . . .
2คร 11.8 . . . เพื่อจะได้ปรนนิบัติพวกท่าน . . .
อฟ 6.7 . . . จงปรนนิบัตินายด้วยจิตใจชื่นบาน . . .
อฟ 6.7 . . . เหมือนกับปรนนิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้า . . .
อฟ 6.7 . . . ไม่ใช่ปรนนิบัติมนุษย์ . . .
ฟป 2.25 . . . และได้ปรนนิบัติข้าพเจ้าในยามขัดสน . . .
คส 3.24 . . . ด้วยรู้แล้วว่าท่านจะได้รับมรดกจากองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นบำเหน็จเพราะท่านปรนนิบัติพระคริสต์เจ้าอยู่ . . .
2ทธ 1.18 . . . และเขาได้ปรนนิบัติข้าพเจ้าที่เมืองเอเฟซัสมากเพียงใด . . .
ฟม 1.13 . . . เพื่อเขาจะได้ปรนนิบัติข้าพเจ้าแทนท่าน . . .
ฮบ 1.14 . . . ทูตสวรรค์ทั้งปวงเป็นแต่เพียงวิญญาณผู้ปรนนิบัติ . . .
ฮบ 7.13 . . . ซึ่งเป็นตระกูลที่ยังไม่มีผู้ใดเคยทำหน้าที่ปรนนิบัติที่แท่นบูชาเลย . . .
ฮบ 9.6 . . . พวกปุโรหิตก็เข้าไปในพลับพลาห้องที่หนึ่งทุกครั้งที่ปรนนิบัติพระเจ้า . . .
ฮบ 13.10 . . . และคนที่ปรนนิบัติในพลับพลานั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะรับประทานของจากแท่นนั้นได้ . . .
1ปต 1.12 . . . ที่เขาเหล่านั้นได้ปรนนิบัติในเหตุการณ์ทั้งปวงนั้น . . .
1ปต 4.11 . . . ก็ให้ปรนนิบัติตามกำลังซึ่งพระเจ้าทรงโปรดประทานนั้น . . .
วว 7.15 . . . และปรนนิบัติพระองค์ในพระวิหารของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืน . . .
วว 22.3 . . . และบรรดาผู้รับใช้ของพระองค์จะปรนนิบัติพระองค์ . . .

ปรปักษ์ ( 12 )
พบญ 33.7 . . . และพระองค์ทรงช่วยเขาให้พ้นจากปรปักษ์ของเขา" . . .
1ซมอ 1.6 . . . ปรปักษ์ของนางก็ยั่วเย้านางอย่างรุนแรง . . .
1ซมอ 1.7 . . . ปรปักษ์ของนางก็เคยยั่วเย้านาง . . .
โยบ 16.9 . . . ปรปักษ์ของข้าถลึงตาสู้ข้า . . .
โยบ 19.11 . . . และทรงนับข้าว่าเป็นปรปักษ์ของพระองค์ . . .
สดด 42.10 . . . ปรปักษ์ของข้าพเจ้าเยาะเย้ยข้าพเจ้า . . .
สดด 107.2 . . . คือผู้ที่พระองค์ทรงไถ่ไว้จากมือของปรปักษ์ . . .
สดด 119.157 . . . ผู้ข่มเหงและปรปักษ์ของข้าพระองค์มีมากมาย . . .
อสย 59.18 . . . คือพระพิโรธแก่ปรปักษ์ของพระองค์ . . .
ยรม 18.19 . . . ขอทรงฟังเสียงปรปักษ์ของข้าพระองค์สิ . . .
ยรม 30.16 . . . ปรปักษ์ของเจ้าหมดสิ้นทุกคนจะตกไปเป็นเชลย . . .
อสค 30.16 . . . เมืองโนจะแตกและเมืองโนฟจะมีปรปักษ์ในเวลากลางวัน . . .

ปรวน ( 1 )
มคา 3.9 . . . คือท่านผู้ชังความยุติธรรมและผู้แปรความเที่ยงตรงทั้งสิ้นให้ปรวนไป . . .

ปรองดอง ( 4 )
โยบ 22.21 . . . จงปรองดองกับพระเจ้าและอยู่อย่างสันติ . . .
มธ 5.25 . . . จงปรองดองกับคู่ความโดยเร็วขณะที่พากันไป . . .
ลก 12.58 . . . จงอุตส่าห์หาช่องที่จะปรองดองกับเขาเมื่อยังอยู่กลางทาง . . .
ฟป 4.2 . . . และขอเตือนนางสินทิเคให้มีจิตใจปรองดองกันในองค์พระผู้เป็นเจ้า . . .

ปรอย ( 1 )
พบญ 32.2 . . . อย่างฝนตกปรอยๆอยู่เหนือหญ้าอ่อน . . .

ประกอบ ( 53 )
อพย 25.25 . . . แล้วทำกระจังทองคำประกอบให้รอบประกับนั้น . . .
อพย 31.5 . . . คือประกอบวิชาการทุกอย่าง . . .
อพย 37.12 . . . แล้วทำกระจังทองคำประกอบรอบประกับนั้น . . .
กดว 3.36 . . . ฐานรองและเครื่องประกอบสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด . . .
กดว 4.10 . . . เอาหนังของแบดเจอร์ห่อตะเกียงและเครื่องประกอบทั้งหมด . . .
กดว 4.32 . . . เครื่องใช้และเครื่องประกอบสิ่งเหล่านี้ทั้งหมด . . .
1ซมอ 14.6 . . . บางทีพระเยโฮวาห์จะทรงประกอบกิจเพื่อเรา . . .
1ซมอ 15.18 . . . และพระเยโฮวาห์ทรงใช้ให้ท่านออกไปประกอบกิจ . . .
1ซมอ 15.20 . . . ข้าพเจ้าได้ไปประกอบกิจตามที่พระเยโฮวาห์ทรงใช้ข้าพเจ้าไป . . .
2ซมอ 23.20 . . . เป็นบุตรชายของคนแข็งกล้าแห่งเมืองขับเซเอล เป็นคนประกอบมหกิจ ท่านได้ฆ่าคนดุจสิงโตของโมอับเสียสองคน . . .
1พศด 11.22 . . . เป็นบุตรชายของคนเก่งกล้าแห่งเมืองขับเซเอล เป็นคนประกอบมหกิจ เขาได้ฆ่าคนดุจสิงโตของโมอับเสียสองคน . . .
1พศด 16.42 . . . และเครื่องดนตรีประกอบเพลงถวายพระเจ้า . . .
1พศด 25.6 . . . เขาทั้งหลายทุกคนอยู่ภายใต้การนำของบิดาของเขาเพื่อประกอบเพลงในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ . . .
2พศด 4.16 . . . และเครื่องประกอบทั้งสิ้นนี้ . . .
2พศด 19.11 . . . จงประกอบกิจอย่างแกล้วกล้า . . .
2พศด 32.5 . . . พระองค์ทรงประกอบกิจอย่างบึกบึน . . .
2พศด 34.31 . . . ที่จะทรงประกอบกิจตามถ้อยคำของพันธสัญญาซึ่งบันทึกไว้ในหนังสือม้วนนี้ . . .
นหม 9.17 . . . และไม่เอาใจใส่ในการมหัศจรรย์ซึ่งพระองค์ทรงประกอบขึ้นท่ามกลางเขา . . .
นหม 9.33 . . . เพราะพระองค์ทรงประกอบกิจอย่างเที่ยงตรง . . .
สดด 50.19 . . . และลิ้นของเจ้าประกอบการหลอกลวง . . .
สดด 74.12 . . . ทรงประกอบกิจความรอดท่ามกลางแผ่นดินโลก . . .
สดด 94.20 . . . คือผู้ที่ใช้กฎหมายประกอบการชั่วร้าย . . .
สดด 99.4 . . . พระองค์ทรงประกอบความยุติธรรมและความชอบธรรมขึ้นในยาโคบ . . .
สดด 103.6 . . . พระเยโฮวาห์ทรงประกอบความชอบธรรมและการยุติธรรมให้แก่บรรดาผู้ที่ถูกบีบบังคับ . . .
สดด 111.8 . . . และประกอบความจริงกับความเที่ยงธรรม . . .
สดด 125.4 . . . ขอทรงประกอบการดีต่อผู้ทำดี . . .
สดด 139.16 . . . พระเนตรของพระองค์ทรงเห็นส่วนประกอบของข้าพระองค์ในเมื่อยังไม่สมบูรณ์ . . .
สดด 139.16 . . . ในวันทั้งหลายที่กำลังประกอบขึ้น . . .
สดด 146.7 . . . ผู้ทรงประกอบความยุติธรรมให้แก่คนที่ถูกบีบบังคับ . . .
สดด 147.20 . . . พระองค์มิได้ทรงประกอบการเช่นนี้แก่ประชาชาติอื่นใด . . .
สภษ 24.2 . . . เพราะว่าใจของเขาคิดประกอบการทำลาย . . .
ปญจ 7.11 . . . สติปัญญาประกอบกับมรดกก็เป็นของดี . . .
พซม 1.11 . . . พวกฉันจะทำเครื่องประดับทองคำมีลูกปัดเงินประกอบ . . .
อสย 1.31 . . . และผู้ประกอบมันขึ้นจะเป็นเหมือนประกายไฟ . . .
อสย 32.6 . . . เพื่อประกอบความหน้าซื่อใจคด . . .
อสย 41.4 . . . ผู้ใดได้ประกอบกิจและกระทำเช่นนี้ . . .
อสย 43.13 . . . ไม่มีผู้ใดช่วยให้พ้นจากมือของเราได้ เราจะประกอบกิจใดๆ ใครจะขัดขวางกิจการนั้นได้" . . .
ดนล 5.20 . . . จึงทรงประกอบกิจด้วยความเห่อเหิม . . .
ดนล 9.5 . . . และได้ประกอบความชั่วและการกบฏ . . .
ดนล 11.23 . . . เขาจะประกอบกิจล่อลวงอยู่เสมอ . . .
มลค 3.15 . . . เออ คนที่ประกอบความชั่ว ใช่ว่าจะมั่งคั่งเท่านั้น . . .
มลค 3.17 . . . เป็นเพชรพลอยของเราในวันที่เราจะประกอบกิจ . . .
มลค 4.1 . . . และคนที่ประกอบความชั่วทั้งหมดจะเป็นเหมือนตอข้าว . . .
มลค 4.3 . . . เพราะว่าเขาจะเป็นเหมือนขี้เถ้าที่ใต้ฝ่าเท้าของเจ้าในวันนั้นเมื่อเราประกอบกิจ . . .
มก 16.20 . . . และทรงสนับสนุนคำสอนของเขาโดยหมายสำคัญที่ประกอบนั้น . . .
ลก 1.15 . . . และเขาจะประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตั้งแต่ครรภ์มารดา . . .
ลก 1.41 . . . และนางเอลีซาเบธก็ประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ . . .
ลก 1.67 . . . ฝ่ายเศคาริยาห์ผู้เป็นบิดาประกอบไปด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วได้พยากรณ์ว่า . . .
รม 1.27 . . . ผู้ชายกับผู้ชายด้วยกันประกอบกิจอันชั่วช้าอย่างน่าละอาย . . .
2คร 8.7 . . . ท่านทั้งหลายก็จงประกอบพระคุณนี้อย่างบริบูรณ์เหมือนกันเถิด . . .
อฟ 2.10 . . . เพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราดำเนินตามนั้น . . .
อฟ 3.20 . . . ตามฤทธิ์เดชที่ประกอบกิจอยู่ภายในตัวเรา . . .
1ปต 3.2 . . . ผู้เป็นภรรยาประกอบกับความยำเกรง . . .

ประกอบด้วย ( 46 )
อพย 15.11 . . . องค์ไหนจะเหมือนพระองค์ผู้ทรงประกอบด้วยความบริสุทธิ์อันรุ่งเรือง . . .
อพย 26.36 . . . และด้วยผ้าป่านเนื้อละเอียดประกอบด้วยฝีมือช่างด้ายสี . . .
อพย 27.16 . . . ประกอบด้วยฝีมือของช่างด้ายสี . . .
อพย 28.3 . . . ให้กล่าวแก่คนทั้งปวงผู้เฉลียวฉลาดซึ่งเราได้บันดาลให้เขามีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญานั้น . . .
อพย 31.3 . . . และได้ให้เขาประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าคือให้เขามีสติปัญญา . . .
อพย 31.6 . . . และสำหรับคนทั้งปวงผู้เฉลียวฉลาดเราได้บันดาลให้เขามีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญา . . .
อพย 35.31 . . . และพระองค์ได้ทรงให้ผู้นั้นประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าให้มีสติปัญญาและความเข้าใจ . . .
อพย 36.37 . . . และผ้าป่านเนื้อละเอียดประกอบด้วยฝีมือช่างปัก . . .
กดว 4.16 . . . คือสถานบริสุทธิ์และเครื่องประกอบด้วย" . . .
พบญ 34.9 . . . โยชูวาบุตรชายนูนมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญา . . .
1พกษ 3.12 . . . เราให้จิตใจอันประกอบด้วยปัญญาและความเข้าใจ . . .
1พกษ 7.14 . . . และท่านประกอบด้วยสติปัญญา . . .
โยบ 37.24 . . . พระองค์ไม่ทรงนับถือผู้ใดที่มีใจประกอบด้วยสติปัญญา" . . .
สภษ 10.8 . . . ผู้ที่มีใจประกอบด้วยปัญญาจะยอมรับบัญญัติ . . .
ยรม 3.12 . . . เพราะเราประกอบด้วยพระกรุณาคุณ . . .
อสค 17.17 . . . ฟาโรห์ประกอบด้วยกองทัพอันใหญ่โตและผู้คนมากมายจะไม่ช่วยท่านผู้นั้น . . .
มก 8.38 . . . ซึ่งประกอบด้วยการล่วงประเวณีและการผิดบาป . . .
ลก 2.40 . . . และเข้มแข็งขึ้นฝ่ายจิตวิญญาณ ประกอบด้วยสติปัญญา และพระคุณของพระเจ้าอยู่กับท่าน . . .
ลก 4.1 . . . พระเยซูประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เสด็จกลับไปจากแม่น้ำจอร์แดน . . .
ลก 4.22 . . . และประหลาดใจด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยคุณซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ . . .
ลก 4.32 . . . เพราะคำของพระองค์ประกอบด้วยอำนาจ . . .
ลก 24.19 . . . ประกอบด้วยฤทธิ์เดชในการงานและในถ้อยคำจำเพาะพระพักตร์พระเจ้า . . .
ลก 24.49 . . . กว่าท่านจะได้ประกอบด้วยฤทธิ์เดชที่มาจากเบื้องบน" . . .
ยน 4.10 . . . และท่านผู้นั้นจะให้น้ำประกอบด้วยชีวิตแก่เจ้า" . . .
ยน 4.11 . . . ท่านจะได้น้ำประกอบด้วยชีวิตนั้นมาจากไหน . . .
ยน 7.38 . . . `แม่น้ำที่มีน้ำประกอบด้วยชีวิตจะไหลออกมาจากภายในผู้นั้น'" . . .
กจ 2.4 . . . เขาเหล่านั้นก็ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์จึงตั้งต้นพูดภาษาต่างๆตามที่พระวิญญาณทรงโปรดให้พูด . . .
กจ 4.8 . . . ขณะนั้นเปโตรประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์กล่าวแก่เขาว่า . . .
กจ 4.31 . . . และคนเหล่านั้นประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ . . .
กจ 6.3 . . . ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และสติปัญญา . . .
กจ 6.5 . . . ผู้ประกอบด้วยความเชื่อและพระวิญญาณบริสุทธิ์ . . .
กจ 6.8 . . . ฝ่ายสเทเฟนประกอบด้วยความเชื่อและฤทธิ์เดช . . .
กจ 7.55 . . . ฝ่ายสเทเฟนประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ . . .
กจ 9.17 . . . และเพื่อท่านจะประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์" . . .
กจ 11.24 . . . ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และความเชื่อ . . .
กจ 13.9 . . . ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เขม้นดูเอลีมาส . . .
1คร 12.8 . . . ด้วยพระวิญญาณทรงโปรดประทานให้คนหนึ่งมีถ้อยคำประกอบด้วยสติปัญญา . . .
1คร 12.8 . . . และให้อีกคนหนึ่งมีถ้อยคำอันประกอบด้วยความรู้ . . .
1คร 12.14 . . . เพราะว่าร่างกายมิได้ประกอบด้วยอวัยวะเดียวแต่ด้วยหลายอวัยวะ . . .
อฟ 1.17 . . . จะทรงโปรดประทานให้ท่านทั้งหลายมีจิตใจอันประกอบด้วยสติปัญญา . . .
อฟ 5.18 . . . แต่จงประกอบด้วยพระวิญญาณ . . .
คส 4.6 . . . จงให้วาจาของท่านประกอบด้วยเมตตาคุณเสมอ . . .
ยก 3.13 . . . ผู้ใดมีสติปัญญาและประกอบด้วยความรู้ . . .
ยก 3.13 . . . มีใจอ่อนสุภาพประกอบด้วยปัญญา . . .
1ปต 2.3 . . . หากว่าท่านได้ชิมดูรู้แล้วว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าประกอบด้วยพระกรุณา . . .
วว 21.11 . . . เมืองนั้นประกอบด้วยสง่าราศีของพระเจ้า . . .

ประกัน ( 28 )
อพย 22.26 . . . ถ้าเจ้าได้รับเสื้อคลุมของเพื่อนบ้านไว้เป็นของประกัน . . .
พบญ 24.6 . . . อย่าให้ผู้ใดยึดโม่หรือหินโม่ลูกปฏิญาณไว้เป็นประกัน . . .
พบญ 24.6 . . . เพราะสิ่งที่ยึดเป็นประกันนั้นเขาใช้เลี้ยงชีพของเขา . . .
พบญ 24.10 . . . อย่าเข้าไปในเรือนของเขาและเอาสิ่งที่เขาใช้เป็นประกัน . . .
พบญ 24.11 . . . และคนที่ยืมนั้นจะนำของประกันออกมาให้ท่านเอง . . .
พบญ 24.12 . . . อย่าเอาของประกันนั้นเก็บไว้จนข้ามคืน . . .
พบญ 24.13 . . . เมื่อดวงอาทิตย์ตกท่านจงเอาของประกันนั้นมาคืนให้เขา . . .
พบญ 24.17 . . . และอย่ารับเสื้อผ้าของหญิงม่ายไว้เป็นประกัน . . .
2พกษ 14.14 . . . และในคลังของสำนักพระราชวัง พร้อมกับคนประกัน และพระองค์กลับไปยังสะมาเรีย . . .
2พศด 25.24 . . . พร้อมกับคนประกันด้วย . . .
โยบ 17.3 . . . `โปรดทรงวางประกันไว้สำหรับข้าพระองค์กับพระองค์ . . .
โยบ 17.3 . . . ใครอยู่ที่นั่นที่จะให้ประกันสำหรับข้าพระองค์ได้ . . .
โยบ 22.6 . . . เพราะท่านยึดของประกันไปจากพี่น้องเปล่าๆ . . .
โยบ 24.3 . . . เขาเอาวัวของหญิงม่ายไปเป็นประกัน . . .
โยบ 24.9 . . . และเอาของประกันจากคนยากจน . . .
สดด 119.122 . . . ขอทรงเป็นประกันเพื่อช่วยผู้รับใช้ของพระองค์ . . .
สภษ 6.1 . . . ถ้าเจ้าเป็นผู้ประกันเพื่อนของเจ้า . . .
สภษ 20.16 . . . เมื่อเขาเป็นประกันให้คนอื่น . . .
สภษ 22.26 . . . อย่าเป็นพวกผู้เป็นประกันหนี้สิน . . .
สภษ 27.13 . . . เมื่อเขาเป็นประกันให้คนอื่น . . .
อสย 38.14 . . . ขอพระองค์ทรงเป็นผู้ประกันของข้าพระองค์ . . .
อสค 18.7 . . . แต่คืนของประกันให้แก่ลูกหนี้ . . .
อสค 18.12 . . . ได้ใช้ความรุนแรงแย่งชิงเอาของผู้อื่นไป ไม่ยอมคืนของประกัน แหงนตาขึ้นนมัสการรูปเคารพ . . .
อสค 18.16 . . . ไม่เรียกร้องของประกัน . . .
อสค 33.15 . . . ถ้าคนชั่วได้คืนของประกัน . . .
อมส 2.8 . . . อยู่บนเสื้อผ้าที่เขายึดมาเป็นประกัน . . .
ฮบก 2.6 . . . และบรรทุกของที่ยึดเป็นประกันไว้เต็มตัว . . .
กจ 17.9 . . . จึงเรียกประกันตัวยาโสนกับคนอื่นๆแล้วก็ปล่อยไป . . .

ประกับ ( 8 )
อพย 25.25 . . . ประกับโต๊ะนั้นทำให้กว้างหนึ่งฝ่ามือโดยรอบ . . .
อพย 25.25 . . . แล้วทำกระจังทองคำประกอบให้รอบประกับนั้น . . .
อพย 25.27 . . . ห่วงนั้นให้ติดชิดกับประกับ . . .
อพย 26.17 . . . เดือยกรอบหนึ่งมีไม้ประกับติดกับเดือยอีกกรอบหนึ่ง . . .
อพย 36.22 . . . เดือยกรอบหนึ่งมีไม้ประกับติดกับเดือยอีกกรอบหนึ่ง . . .
อพย 37.12 . . . เขาทำประกับขอบโต๊ะนั้นกว้างหนึ่งฝ่ามือโดยรอบ . . .
อพย 37.12 . . . แล้วทำกระจังทองคำประกอบรอบประกับนั้น . . .
2พศด 34.11 . . . เพื่อประกับและเป็นคานสำหรับอาคาร . . .

ประกาย ( 9 )
โยบ 5.7 . . . อย่างประกายไฟย่อมปลิวขึ้นบน . . .
โยบ 41.19 . . . คบเพลิงออกมาจากปากของมัน ประกายไฟกระโดดออกมา . . .
สภษ 23.31 . . . เมื่อเป็นประกายในถ้วย . . .
พซม 8.6 . . . และประกายแห่งความริษยานั้นก็คือประกายเพลิง . . .
พซม 8.6 . . . และประกายแห่งความริษยานั้นก็คือประกายเพลิง . . .
พซม 8.6 . . . คือประกายเพลิงที่แสนรุนแรง . . .
อสย 1.31 . . . และผู้ประกอบมันขึ้นจะเป็นเหมือนประกายไฟ . . .
อสค 1.7 . . . และเป็นประกายอย่างสีของทองเหลืองขัด . . .
มก 9.3 . . . และฉลองพระองค์ก็ส่องประกายขาวดุจหิมะ . . .

ประการ ( 221 )
ปฐก 24.1 . . . และพระเยโฮวาห์ทรงอวยพระพรอับราฮัมทุกประการ . . .
ปฐก 31.36 . . . "ข้าพเจ้าทำการละเมิดต่อท่านประการใด . . .
ปฐก 45.3 . . . ฝ่ายพวกพี่น้องไม่รู้ที่จะตอบประการใดเพราะตกใจกลัวที่เผชิญหน้ากับโยเซฟ . . .
ปฐก 45.13 . . . พี่จงเล่าให้บิดาของเราฟังถึงยศศักดิ์ที่ข้าพเจ้ามีอยู่ในอียิปต์และที่พี่ได้เห็นนั้นทุกประการ . . .
ปฐก 45.27 . . . เขาจึงเล่าคำของโยเซฟให้บิดาฟังทุกประการ . . .
อพย 4.15 . . . และเราจะสอนเจ้าว่าควรจะทำประการใด . . .
อพย 12.28 . . . แล้วคนชาติอิสราเอลก็ไปทำตามคำสั่งทุกประการ . . .
อพย 12.28 . . . เขาทั้งหลายก็กระทำตามทุกประการ . . .
อพย 12.50 . . . คนอิสราเอลทั้งปวงก็ปฏิบัติตามทุกประการ . . .
อพย 15.26 . . . และรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์ทุกประการ . . .
อพย 18.8 . . . โมเสสเล่าให้พ่อตาฟังถึงเหตุการณ์ทุกประการซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงกระทำกับฟาโรห์ . . .
อพย 18.24 . . . และทำตามที่เขาแนะนำทุกประการ . . .
อพย 19.7 . . . แล้วเล่าข้อความเหล่านี้ที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาท่านให้เขาฟังทุกประการ . . .
อพย 19.22 . . . อีกประการหนึ่ง พวกปุโรหิตที่เข้ามาเฝ้าพระเยโฮวาห์นั้นให้เขาชำระตัวให้บริสุทธิ์ . . .
อพย 21.11 . . . ถ้าเขามิได้กระทำตามประการใดในสามประการนี้แก่เธอ . . .
อพย 21.11 . . . ถ้าเขามิได้กระทำตามประการใดในสามประการนี้แก่เธอ . . .
อพย 21.23 . . . ถ้าหากว่าเป็นเหตุให้เกิดอันตรายประการใด . . .
อพย 25.9 . . . เจ้าจงทำตามที่เราแจ้งไว้แก่เจ้านี้ทุกประการ . . .
อพย 31.11 . . . ที่เราบัญชาเจ้านั้นให้เขากระทำตามทุกประการ" . . .
อพย 34.28 . . . คือพระบัญญัติสิบประการ . . .
อพย 36.1 . . . ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้แล้วทุกประการ . . .
อพย 39.32 . . . ดังนี้แหละเขาทำงานสำหรับพลับพลาของเต็นท์แห่งชุมนุมให้สำเร็จทุกประการ . . .
อพย 39.32 . . . คนอิสราเอลก็กระทำอย่างนั้นทุกประการ . . .
อพย 39.42 . . . ชนชาติอิสราเอลกระทำให้สำเร็จทุกประการ . . .
อพย 40.16 . . . ท่านก็กระทำสิ่งนั้นทุกประการ . . .
อพย 40.33 . . . โมเสสก็จัดการนั้นให้เสร็จสิ้นไปทุกประการ . . .
ลนต 4.2 . . . โดยเขามิได้เจตนากระทำสิ่งเหล่านั้นประการหนึ่งประการใด . . .
ลนต 4.2 . . . โดยเขามิได้เจตนากระทำสิ่งเหล่านั้นประการหนึ่งประการใด . . .
ลนต 5.4 . . . เมื่อเขารู้สึกตัวแล้วในประการใดก็ตาม . . .
ลนต 8.36 . . . อาโรนกับบุตรชายทั้งหลายของเขาได้กระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาทางโมเสสทุกประการ . . .
กดว 1.54 . . . เขาทั้งหลายกระทำตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ทุกประการ . . .
กดว 2.34 . . . ตามที่พระเยโฮวาห์ทรงบัญชาโมเสสไว้ทุกประการ . . .
กดว 5.4 . . . พระเยโฮวาห์ตรัสสั่งโมเสสไว้ประการใด . . .
กดว 5.30 . . . และปุโรหิตจะปฏิบัติต่อนางตามพระราชบัญญัตินี้ทุกประการ . . .
กดว 8.20 . . . ตามที่พระเยโฮวาห์ตรัสสั่งโมเสสในเรื่องคนเลวีทุกประการ . . .
กดว 9.5 . . . ที่พระเยโฮวาห์ตรัสสั่งโมเสสทุกประการ . . .
กดว 9.12 . . . ให้กระทำตามกฎในเรื่องถือเทศกาลปัสกาทุกประการ . . .
กดว 15.22 . . . ถ้าเจ้าทั้งหลายได้ประพฤติผิดมิได้รักษาพระบัญญัติเหล่านี้ทุกประการ . . .
กดว 15.23 . . . ทุกประการซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงบัญชาไว้ทางโมเสส . . .
กดว 22.19 . . . เพื่อข้าพเจ้าจะทราบว่าพระเยโฮวาห์จะตรัสเพิ่มเติมประการใดแก่ข้าพเจ้าบ้าง" . . .
กดว 24.13 . . . พระเยโฮวาห์ตรัสประการใด . . .
กดว 24.14 . . . ชนชาตินี้จะกระทำประการใดแก่ชนชาติของท่านในวันข้างหน้า" . . .
กดว 29.40 . . . และโมเสสได้บอกคนอิสราเอลตามที่พระเยโฮวาห์ได้ทรงบัญชาท่านไว้ทุกประการ . . .
พบญ 4.13 . . . ซึ่งพระองค์ทรงบัญชาให้ท่านทั้งหลายปฏิบัติตามคือ พระบัญญัติสิบประการ และพระองค์ทรงจารึกพระบัญญัตินั้นไว้บนศิลาสองแผ่น . . .
พบญ 10.4 . . . แล้วพระองค์จึงทรงจารึกพระบัญญัติสิบประการลงบนแผ่นศิลาอย่างครั้งก่อน . . .
พบญ 26.13 . . . ตามพระบัญญัติซึ่งพระองค์ทรงบัญชาไว้แก่ข้าพระองค์ทุกประการ . . .
ยชว 1.8 . . . เพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการ . . .
ยชว 4.10 . . . ตามซึ่งโมเสสได้บัญชาไว้กับโยชูวาทุกประการ . . .
ยชว 7.8 . . . ข้าพระองค์จะทูลประการใดได้เล่าเมื่ออิสราเอลหันหลังหนีให้พ้นหน้าศัตรูเสียแล้ว . . .
ยชว 7.9 . . . และพระองค์จะทรงกระทำประการใดต่อพระนามอันยิ่งใหญ่ของพระองค์" . . .
ยชว 8.34 . . . ตามที่มีจารึกไว้ในหนังสือพระราชบัญญัติทุกประการ . . .
วนฉ 11.10 . . . เราจะกระทำตามที่ท่านสั่งทุกประการ" . . .
วนฉ 13.14 . . . สิ่งใดที่เราบัญชานางไว้ให้นางปฏิบัติตามทุกประการ" . . .
วนฉ 18.14 . . . ฉะนั้นบัดนี้ขอใคร่ครวญว่าท่านทั้งหลายจะทำประการใด" . . .
นรธ 3.4 . . . ต่อไปท่านจะบอกเจ้าเองว่าเจ้าจะต้องทำประการใด" . . .
1ซมอ 14.36 . . . "จงกระทำตามที่พระองค์ทรงเห็นชอบทุกประการเถิด" . . .
1ซมอ 16.3 . . . แล้วเราจะสำแดงให้เจ้ารู้ว่าเจ้าควรจะกระทำประการใด . . .
1ซมอ 18.14 . . . ดาวิดกระทำอย่างเฉลียวฉลาดในทุกประการ . . .
1ซมอ 20.26 . . . อย่างไรก็ดีในวันนั้นซาอูลมิได้ตรัสประการใด . . .
1ซมอ 22.3 . . . จนกว่าข้าพเจ้าจะทราบว่าพระเจ้าจะทรงกระทำประการใดเพื่อข้าพเจ้า" . . .
1ซมอ 25.17 . . . ฉะนั้นบัดนี้ขอท่านทราบเรื่องนี้และพิจารณาว่าท่านควรจะกระทำประการใด . . .
1ซมอ 28.15 . . . ข้าพเจ้าจะกระทำประการใดดี" . . .
1ซมอ 28.21 . . . และยอมฟังพระดำรัสที่พระองค์ตรัสสั่งทุกประการ . . .
2ซมอ 7.20 . . . ดาวิดจะกราบทูลประการใดอีกต่อพระองค์ได้เล่า . . .
2ซมอ 11.19 . . . "เมื่อเจ้ากราบทูลข่าวการรบต่อกษัตริย์เสร็จทุกประการแล้ว . . .
2ซมอ 13.22 . . . แต่อับซาโลมมิได้ตรัสประการใดกับอัมโนนเลยไม่ว่าดีหรือร้าย . . .
2ซมอ 14.13 . . . ในประการที่กษัตริย์มิได้ทรงนำผู้ถูกเนรเทศกลับสู่พระราชสำนัก . . .
2ซมอ 14.22 . . . ในประการที่กษัตริย์ทรงทำให้บรรลุตามคำทูลขอของผู้รับใช้ของพระองค์" . . .
2ซมอ 14.32 . . . ถ้าเรามีความชั่วช้าประการใด . . .
2ซมอ 15.15 . . . ผู้รับใช้ของพระองค์พร้อมที่จะกระทำตามสิ่งซึ่งกษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ตัดสินพระทัยทุกประการ" . . .
2ซมอ 16.19 . . . อีกประการหนึ่งข้าพระองค์ควรจะปรนนิบัติผู้ใด . . .
2ซมอ 19.27 . . . เมื่อพระองค์ทรงเห็นสมควรจะกระทำประการใด . . .
2ซมอ 19.28 . . . ข้าพระองค์จะมีสิทธิประการใดเล่าที่จะร้องทูลอีกต่อกษัตริย์" . . .
2ซมอ 19.37 . . . พระองค์จะโปรดเขาประการใดก็แล้วแต่ทรงเห็นควร" . . .
2ซมอ 24.12 . . . `เราเสนอเจ้าสามประการ . . .
2ซมอ 24.12 . . . จงเลือกเอาประการหนึ่งเพื่อเราจะได้กระทำให้แก่เจ้า'" . . .
2ซมอ 24.13 . . . และตัดสินในพระทัยว่า จะให้คำตอบประการใด เพื่อข้าพระองค์จะนำกลับไปกราบทูลพระองค์ผู้ทรงใช้ข้าพระองค์มา" . . .
1พกษ 2.5 . . . คือว่าเขาได้กระทำประการใดแก่ผู้บัญชาการทั้งสองแห่งกองทัพของอิสราเอล . . .
1พกษ 2.9 . . . เจ้าจะทราบว่าควรจะกระทำประการใดแก่เขา . . .
1พกษ 2.16 . . . บัดนี้กระหม่อมทูลขอแต่ประการเดียว . . .
1พกษ 2.20 . . . "แม่จะขอจากเธอสักประการหนึ่ง . . .
1พกษ 5.10 . . . ฮีรามจึงได้จัดส่งไม้สนสีดาร์และไม้สนสามใบให้แก่ซาโลมอนตามที่พระองค์มีพระประสงค์ทุกประการ . . .
1พกษ 8.38 . . . หรือคำวิงวอนประการใดซึ่งประชาชนคนใด . . .
1พกษ 8.56 . . . ตามซึ่งพระองค์ทรงสัญญาไว้ทุกประการ . . .
1พกษ 10.2 . . . พระนางก็ทูลเรื่องในพระทัยต่อพระองค์ทุกประการ . . .
1พกษ 18.9 . . . "ข้าพเจ้าได้กระทำผิดประการใด . . .
1พกษ 20.22 . . . และตรึกตรองดูว่าพระองค์จะทรงกระทำประการใด . . .
1พกษ 22.43 . . . พระองค์ทรงดำเนินตามมรรคาของอาสาราชบิดาทุกประการ . . .
2พกษ 5.13 . . . ถ้าท่านผู้พยากรณ์จะสั่งให้ท่านกระทำสิ่งใหญ่โตประการหนึ่ง . . .
2พกษ 11.9 . . . นายทัพนายกองก็ได้กระทำตามที่เยโฮยาดาปุโรหิตสั่งทุกประการ . . .
2พกษ 16.11 . . . และอุรียาห์ปุโรหิตก็ได้สร้างแท่นบูชานั้นตามแบบทุกประการซึ่งกษัตริย์อาหัสได้ส่งมาจากดามัสกัส . . .
1พศด 12.32 . . . ทราบว่าอิสราเอลควรทำประการใด . . .
1พศด 21.10 . . . เราเสนอเจ้าสามประการ . . .
1พศด 21.10 . . . จงเลือกเอาประการหนึ่ง . . .
1พศด 21.12 . . . ฉะนั้นบัดนี้ขอทรงพิจารณาดูว่าจะให้ข้าพระองค์กราบทูลพระองค์ผู้ทรงใช้ข้าพระองค์มาว่าประการใด" . . .
2พศด 6.29 . . . หรือคำวิงวอนประการใด . . .
2พศด 9.1 . . . พระนางทูลเรื่องในใจของพระนางทุกประการ . . .
2พศด 20.12 . . . ข้าพระองค์ทั้งหลายไม่ทราบว่าจะกระทำประการใด . . .
2พศด 23.19 . . . เพื่อมิให้ผู้มีมลทินด้วยประการหนึ่งประการใดเข้าไป . . .
2พศด 23.19 . . . เพื่อมิให้ผู้มีมลทินด้วยประการหนึ่งประการใดเข้าไป . . .
2พศด 25.9 . . . "แต่เราจะกระทำประการใดเรื่องเงินหนึ่งร้อยตะลันต์ซึ่งเราได้ให้แก่กองทัพอิสราเอลไปแล้วนั้น" . . .
2พศด 26.4 . . . ตามที่อามาซิยาห์ราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทำทุกประการ . . .
2พศด 27.2 . . . ตามซึ่งอุสซียาห์ราชบิดาของพระองค์ได้ทรงกระทำทุกประการ . . .
2พศด 29.2 . . . ตามซึ่งดาวิดบรรพบุรุษของพระองค์ได้ทรงกระทำทุกประการ . . .
2พศด 34.21 . . . ตามซึ่งเขียนไว้ในหนังสือนี้ทุกประการ" . . .
อสร 7.18 . . . ส่วนเงินและทองคำที่เหลืออยู่นั้นเจ้าและพี่น้องของเจ้าเห็นดีที่จะทำประการใด . . .
อสธ 3.12 . . . ให้เขียนกฤษฎีกาตามที่ฮามานบัญชาไว้ทุกประการ . . .
อสธ 6.6 . . . กษัตริย์ควรจะทำแก่เขาประการใด" . . .
โยบ 5.19 . . . พระองค์จะทรงช่วยท่านให้พ้นจากความยากลำบากหกประการ . . .
โยบ 5.19 . . . เออ เจ็ดประการ จะไม่มีเหตุร้ายมาแตะต้องท่าน . . .
สดด 18.30 . . . พระมรรคาของพระองค์ดีเลิศทุกประการ . . .
ปญจ 12.14 . . . ด้วยว่าพระเจ้าจะทรงเอาการงานทุกประการเข้าสู่การพิพากษา . . .
อสย 53.9 . . . แม้ว่าท่านมิได้กระทำการทารุณประการใดเลย . . .
ยรม 2.13 . . . เพราะว่าประชาชนของเราได้กระทำความชั่วถึงสองประการ . . .
ยรม 5.12 . . . "พระองค์มิได้ทรงกระทำประการใด . . .
ยรม 30.11 . . . และด้วยประการใดก็ตามเราจะไม่ปล่อยเจ้าโดยไม่ลงโทษ . . .
ยรม 42.4 . . . และต่อมาพระเยโฮวาห์จะทรงตอบท่านประการใด . . .
ยรม 42.20 . . . และพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราจะตรัสประการใด . . .
อสค 3.20 . . . อีกประการหนึ่ง ถ้าคนชอบธรรมหันกลับจากความชอบธรรมของเขา . . .
อสค 14.21 . . . เมื่อเราส่งการพิพากษาอันร้ายกาจทั้งสี่ประการของเรามาเหนือกรุงเยรูซาเล็ม . . .
อสค 33.14 . . . อีกประการหนึ่ง แม้เราจะได้กล่าวแก่คนชั่วว่า . . .
ดนล 1.17 . . . และดาเนียลเข้าใจในนิมิตและความฝันทุกประการ . . .
ดนล 6.22 . . . ข้าพระองค์มิได้กระทำผิดประการใดต่อพระพักตร์พระองค์ด้วย" . . .
ดนล 11.17 . . . แต่เธอจะไม่มั่นคงและอำนวยประโยชน์แก่ท่านแต่ประการใด . . .
มคา 6.5 . . . บาลาคกษัตริย์โมอับคิดอุบายประการใด . . .
ศคย 1.6 . . . `พระเยโฮวาห์จอมโยธาทรงดำริว่าจะทรงกระทำแก่เราประการใด . . .
มธ 3.15 . . . เพราะสมควรที่เราทั้งหลายจะกระทำตามสิ่งชอบธรรมทุกประการ" . . .
มธ 5.33 . . . อีกประการหนึ่ง ท่านทั้งหลายได้ยินว่ามีคำกล่าวในครั้งโบราณว่า . . .
มธ 13.3 . . . แล้วพระองค์ก็ตรัสกับเขาหลายประการเป็นคำอุปมาว่า . . .
มธ 13.44 . . . อีกประการหนึ่ง อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนขุมทรัพย์ซ่อนไว้ในทุ่งนา . . .
มธ 13.45 . . . อีกประการหนึ่ง อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อค้าที่ไปหาไข่มุกอย่างดี . . .
มธ 13.47 . . . อีกประการหนึ่ง อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนอวนที่ลากอยู่ในทะเล . . .
มธ 16.21 . . . และจะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการจากพวกผู้ใหญ่และพวกปุโรหิตใหญ่และพวกธรรมาจารย์ . . .
มธ 19.16 . . . ข้าพเจ้าจะต้องทำดีประการใดจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์" . . .
มธ 19.20 . . . "ข้อเหล่านี้ข้าพเจ้าได้ถือรักษาไว้ทุกประการตั้งแต่เป็นเด็กหนุ่มมา . . .
มธ 27.12 . . . พระองค์มิได้ทรงตอบประการใด . . .
มธ 27.13 . . . "ซึ่งเขาได้กล่าวความปรักปรำท่านเป็นหลายประการนี้ . . .
มธ 27.19 . . . ด้วยว่าวันนี้ดิฉันทุกข์ใจหลายประการกับความฝันเกี่ยวกับท่านผู้นั้น" . . .
มธ 27.23 . . . เขาได้ทำผิดประการใด" . . .
มก 4.2 . . . พระองค์จึงตรัสสั่งสอนเขาหลายประการเป็นคำอุปมา . . .
มก 4.33 . . . พระองค์ได้ตรัสสั่งสอนพระวจนะให้แก่เขาเป็นคำอุปมาอย่างนั้นเป็นหลายประการ . . .
มก 6.34 . . . พระองค์จึงเริ่มสั่งสอนเขาเป็นหลายข้อหลายประการ . . .
มก 8.31 . . . บุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการ . . .
มก 9.12 . . . พระองค์จะต้องทนทุกข์เวทนาหลายประการ . . .
มก 10.17 . . . ข้าพเจ้าจะกระทำประการใดจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์เป็นมรดก" . . .
มก 12.9 . . . เจ้าของสวนองุ่นจะทำประการใด . . .
มก 14.40 . . . และเขาไม่รู้ว่าจะทูลประการใด . . .
มก 14.61 . . . แต่พระองค์ทรงนิ่งอยู่ มิได้ตอบประการใด ท่านมหาปุโรหิตจึงถามพระองค์อีกว่า . . .
มก 15.3 . . . ฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่ได้ฟ้องกล่าวโทษพระองค์เป็นหลายประการ . . .
มก 15.3 . . . แต่พระองค์ไม่ตรัสตอบประการใด . . .
มก 15.4 . . . เขากล่าวความปรักปรำท่านหลายประการทีเดียว" . . .
มก 15.5 . . . แต่พระเยซูมิได้ตรัสตอบประการใดอีก . . .
มก 15.14 . . . เขาได้ทำผิดประการใด" . . .
ลก 3.10 . . . "เราจะต้องทำประการใด" . . .
ลก 3.12 . . . พวกข้าพเจ้าต้องทำประการใด" . . .
ลก 3.14 . . . "พวกข้าพเจ้าเล่า จะต้องทำประการใด" ท่านตอบเขาว่า . . .
ลก 3.18 . . . ยอห์นจึงประกาศตักเตือนอีกหลายประการแก่คนทั้งหลาย . . .
ลก 9.22 . . . "บุตรมนุษย์จะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการ . . .
ลก 10.25 . . . ข้าพเจ้าจะต้องทำประการใดเพื่อจะได้ชีวิตนิรันดร์เป็นมรดก" . . .
ลก 11.53 . . . หมายให้ตรัสต่อไปหลายประการ . . .
ลก 17.25 . . . ก่อนนั้นจำเป็นที่พระองค์จะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการ . . .
ลก 18.18 . . . ข้าพเจ้าจะทำประการใดจึงจะได้ชีวิตนิรันดร์เป็นมรดก" . . .
ลก 22.65 . . . และเขาพูดคำหมิ่นประมาทแก่พระองค์อีกหลายประการ . . .
ลก 23.8 . . . เพราะได้ยินถึงพระองค์หลายประการ . . .
ลก 23.9 . . . แต่พระองค์หาทรงตอบประการใดไม่ . . .
ลก 23.22 . . . "ตรึงทำไม เขาได้ทำผิดประการใด เราไม่เห็นเขาทำผิดอะไรที่สมควรจะมีโทษถึงตาย . . .
ลก 23.41 . . . แต่ท่านผู้นี้หาได้กระทำผิดประการใดไม่" . . .
ยน 6.6 . . . เพราะพระองค์ทรงทราบแล้วว่าพระองค์จะทรงกระทำประการใด . . .
ยน 6.28 . . . "ข้าพเจ้าทั้งหลายจะต้องทำประการใด . . .
ยน 10.32 . . . "เราได้สำแดงให้ท่านเห็นการดีหลายประการซึ่งมาจากพระบิดาของเรา . . .
ยน 11.47 . . . เพราะว่าชายผู้นี้ทำการอัศจรรย์หลายประการ . . .
ยน 12.37 . . . ถึงแม้ว่าพระองค์ได้ทรงกระทำการอัศจรรย์หลายประการทีเดียวต่อหน้าเขา . . .
ยน 19.9 . . . แต่พระเยซูมิได้ตรัสตอบประการใด . . .
ยน 20.30 . . . พระเยซูได้ทรงกระทำหมายสำคัญอื่นๆอีกหลายประการต่อหน้าเหล่าสาวกของพระองค์ . . .
กจ 2.43 . . . และพวกอัครสาวกทำการมหัศจรรย์และหมายสำคัญหลายประการ . . .
กจ 9.6 . . . เจ้าจะต้องทำประการใด" . . .
กจ 10.4 . . . จึงถามว่า "นี่เป็นประการใด พระองค์เจ้าข้า" . . .
กจ 13.22 . . . เป็นผู้ที่จะทำให้ความประสงค์ของเราสำเร็จทุกประการ' . . .
กจ 13.28 . . . ถึงแม้ว่ามิได้พบความผิดประการใดในพระองค์ที่ควรจะให้ตาย . . .
กจ 15.32 . . . จึงได้กล่าวหนุนใจพวกพี่น้องหลายประการให้มีกำลังขึ้น . . .
กจ 22.3 . . . ตามพระราชบัญญัติของบรรพบุรุษของเราโดยถี่ถ้วนทุกประการ . . .
กจ 22.10 . . . ข้าพเจ้าจะต้องทำประการใด' . . .
กจ 22.24 . . . เพื่อจะได้รู้ว่าเขาร้องปรักปรำท่านด้วยเหตุประการใด . . .
กจ 24.3 . . . ข้าพเจ้าทั้งหลายรับอยู่ทุกประการทุกแห่งด้วยจิตกตัญญูเป็นที่ยิ่ง . . .
กจ 28.5 . . . และหาเป็นอันตรายประการใดไม่ . . .
กจ 28.10 . . . เขาทั้งหลายจึงให้เกียรติพวกเราหลายประการ . . .
รม 1.8 . . . ประการแรก ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณพระเจ้าของข้าพเจ้าโดยทางพระเยซูคริสต์เหตุด้วยท่านทั้งหลาย . . .
รม 7.18 . . . ไม่มีความดีประการใดอยู่เลย . . .
1คร 11.2 . . . บัดนี้ข้าพเจ้าขอชมท่านทั้งหลายเพราะท่านได้ระลึกถึงข้าพเจ้าทุกประการ . . .
1คร 11.18 . . . ประการแรกข้าพเจ้าได้ยินว่า . . .
1คร 14.15 . . . ถ้าเช่นนั้นข้าพเจ้าควรจะทำประการใด . . .
2คร 2.9 . . . ท่านจะยอมเชื่อฟังทุกประการหรือไม่ . . .
2คร 10.5 . . . และทิฐิมานะทุกประการที่ตั้งตัวขึ้นขัดขวางความรู้ของพระเจ้า . . .
2คร 10.5 . . . และน้อมนำความคิดทุกประการให้เข้าอยู่ใต้บังคับจนถึงเชื่อฟังพระคริสต์ . . .
2คร 11.9 . . . ข้าพเจ้าระวังตัวไม่ให้เป็นภาระแก่พวกท่านในทางหนึ่งทางใดทุกประการ . . .
2คร 12.11 . . . เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ด้อยกว่าอัครสาวกชั้นผู้ใหญ่เหล่านั้นแต่ประการใดเลย . . .
อฟ 1.3 . . . ผู้ทรงโปรดประทานพระพรฝ่ายวิญญาณแก่เราทุกๆประการในสวรรคสถานโดยพระคริสต์ . . .
อฟ 4.9 . . . จะหมายความอย่างอื่นประการใดเล่า . . .
อฟ 5.10 . . . ทำประการใดจึงจะเป็นที่ชอบพระทัยองค์พระผู้เป็นเจ้า . . .
อฟ 5.24 . . . ภรรยาก็ควรยอมฟังสามีทุกประการฉันนั้น . . .
อฟ 6.8 . . . เพราะท่านรู้อยู่แล้วว่าผู้ใดกระทำความดีประการใด . . .
ฟป 1.18 . . . แม้เขาจะประกาศด้วยประการใดก็ตาม . . .
ฟป 1.28 . . . และไม่เกรงกลัวผู้ที่ขัดขวางท่านแต่ประการใดเลย . . .
ฟป 2.1 . . . เหตุฉะนั้นถ้าได้รับการเร้าใจประการใดในพระคริสต์ . . .
ฟป 2.1 . . . ถ้ามีการหนุนใจประการใดในความรัก . . .
ฟป 2.1 . . . ถ้ามีส่วนประการใดกับพระวิญญาณ . . .
ฟป 2.1 . . . ถ้ามีการรักใคร่เอ็นดูและเห็นอกเห็นใจประการใด . . .
1ธส 3.5 . . . เกรงว่าผู้ทดลองนั้นได้ทดลองท่านด้วยประการหนึ่งประการใด . . .
1ธส 3.5 . . . เกรงว่าผู้ทดลองนั้นได้ทดลองท่านด้วยประการหนึ่งประการใด . . .
2ธส 1.11 . . . และทรงบันดาลด้วยฤทธิ์เดชของพระองค์ให้ความประสงค์ดีทุกประการ . . .
ทต 2.9 . . . และให้กระทำสิ่งที่ถูกใจนายทุกประการ . . .
ฟม 1.18 . . . ถ้าเขาได้กระทำผิดต่อท่านประการใด . . .
ฟม 1.22 . . . อีกประการหนึ่ง ขอท่านได้จัดเตรียมที่พักไว้สำหรับข้าพเจ้าด้วย . . .
ฮบ 4.15 . . . แต่ได้ทรงถูกทดลองเหมือนอย่างเราทุกประการ . . .
ฮบ 5.9 . . . และเมื่อทรงถูกทำให้เพียบพร้อมทุกประการแล้ว . . .
ฮบ 6.18 . . . เพื่อด้วยสองประการนั้นที่เปลี่ยนแปลงไม่ได้ . . .
ฮบ 12.9 . . . อีกประการหนึ่ง เราทั้งหลายได้มีบิดาตามเนื้อหนังที่ได้ตีสอนเรา . . .
ยก 3.17 . . . แต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรก . . .
1ปต 3.15 . . . ท่านมีความหวังใจเช่นนี้ด้วยเหตุผลประการใด . . .
วว 15.1 . . . ข้าพเจ้าเห็นหมายสำคัญในสวรรค์อีกประการหนึ่ง . . .
วว 21.9 . . . อันเต็มด้วยภัยพิบัติสุดท้ายทั้งเจ็ดประการนั้น . . .

ประกาศ ( 343 )
ปฐก 41.43 . . . และมีคนร้องประกาศข้างหน้าท่านว่า . . .
อพย 1.9 . . . และพระองค์ทรงประกาศแก่ชนชาติของพระองค์ว่า . . .
อพย 9.16 . . . ก็เพื่อจะแสดงฤทธานุภาพของเราโดยเจ้าและเพื่อให้นามของเราถูกประกาศออกไปทั่วโลก . . .
อพย 11.4 . . . โมเสสประกาศว่า "พระเยโฮวาห์ตรัสดังนี้ว่า . . .
อพย 21.1 . . . "ต่อไปนี้เป็นคำตัดสินซึ่งเจ้าต้องประกาศให้เขาทั้งหลายทราบไว้ . . .
อพย 25.22 . . . เราจะสนทนากับเจ้าทุกเรื่องซึ่งเราจะสั่งเจ้าให้ประกาศแก่ชนชาติอิสราเอล . . .
อพย 32.4 . . . แล้วเขาทั้งหลายประกาศว่า . . .
อพย 32.5 . . . เมื่ออาโรนได้ยินดังนั้นแล้วจึงสร้างแท่นบูชาไว้ตรงหน้ารูปวัวหนุ่มนั้น แล้วอาโรนประกาศว่า "พรุ่งนี้จะเป็นวันเทศกาลเลี้ยงถวายพระเยโฮวาห์" . . .
อพย 33.19 . . . และเราจะประกาศนามของเราคือ . . .
อพย 36.6 . . . โมเสสจึงสั่งให้ประกาศไปทั่วค่ายว่า . . .
ลนต 13.3 . . . เมื่อปุโรหิตตรวจเขาเสร็จแล้วให้ประกาศว่าเขาเป็นมลทิน . . .
ลนต 13.6 . . . ก็ให้ปุโรหิตประกาศว่า . . .
ลนต 13.8 . . . ก็ให้ปุโรหิตประกาศว่าเขาเป็นมลทิน . . .
ลนต 13.11 . . . ให้ปุโรหิตประกาศว่าเขามลทิน . . .
ลนต 13.13 . . . ให้ปุโรหิตประกาศว่าเขาสะอาดด้วยโรคของเขาแล้วตัวของเขาเผือก . . .
ลนต 13.15 . . . ให้ปุโรหิตตรวจดูที่เนื้อแผลสดและประกาศว่าเขาเป็นมลทิน . . .
ลนต 13.17 . . . ถ้าโรคนั้นกลายเป็นโรคเผือก ให้ปุโรหิตประกาศว่า คนที่เป็นโรคนั้นสะอาด . . .
ลนต 13.20 . . . ให้ปุโรหิตประกาศว่าเขาเป็นมลทิน . . .
ลนต 13.22 . . . ก็ให้ปุโรหิตประกาศว่าเขาเป็นมลทิน . . .
ลนต 13.23 . . . ให้ปุโรหิตประกาศว่าเขาสะอาด . . .
ลนต 13.25 . . . และให้ปุโรหิตประกาศว่าเขาเป็นมลทิน . . .
ลนต 13.27 . . . ก็ให้ปุโรหิตประกาศว่าเขาเป็นมลทิน . . .
ลนต 13.28 . . . ให้ปุโรหิตประกาศว่าเขาสะอาด . . .
ลนต 13.30 . . . ให้ปุโรหิตประกาศว่าเขาเป็นมลทิน . . .
ลนต 13.34 . . . ให้ปุโรหิตประกาศว่าเขาสะอาด . . .
ลนต 13.37 . . . และให้ปุโรหิตประกาศว่า . . .
ลนต 13.44 . . . ปุโรหิตต้องประกาศว่า . . .
ลนต 14.7 . . . และให้ปุโรหิตประพรมคนที่จะรับการชำระจากโรคเรื้อนนั้นเจ็ดครั้ง แล้วประกาศว่า เขาสะอาด . . .
ลนต 14.36 . . . เกรงว่าของทุกอย่างที่อยู่ในเรือนนั้นจะถูกประกาศว่า . . .
ลนต 14.48 . . . ปุโรหิตจะประกาศว่าเรือนนั้นสะอาด . . .
ลนต 23.2 . . . ซึ่งเจ้าจะต้องประกาศว่าเป็นการประชุมบริสุทธิ์ . . .
ลนต 23.4 . . . ซึ่งเจ้าจะต้องประกาศตามเวลากำหนดให้เขาทราบ . . .
ลนต 23.21 . . . เจ้าจงประกาศว่าเจ้าจงมีการประชุมบริสุทธิ์แก่เจ้า . . .
ลนต 23.24 . . . เป็นวันประชุมบริสุทธิ์ประกาศเป็นที่ระลึกด้วยเสียงแตร . . .
ลนต 23.37 . . . ซึ่งเจ้าต้องประกาศเป็นวันประชุมอันบริสุทธิ์ . . .
ลนต 23.44 . . . ดังนี้แหละโมเสสจึงได้ประกาศให้คนอิสราเอลทราบถึงเทศกาลเลี้ยงตามกำหนดของพระเยโฮวาห์ . . .
ลนต 25.10 . . . และประกาศอิสรภาพแก่บรรดาคนที่อาศัยอยู่ทั่วแผ่นดินของเจ้า . . .
พบญ 4.13 . . . และพระองค์ทรงประกาศพันธสัญญาของพระองค์แก่ท่าน . . .
พบญ 5.5 . . . เพื่อจะประกาศพระวจนะของพระเยโฮวาห์แก่ท่านทั้งหลาย . . .
พบญ 15.2 . . . เพราะว่าได้ประกาศการปลดปล่อยของพระเยโฮวาห์แล้ว . . .
พบญ 25.1 . . . และประกาศความบริสุทธิ์ของฝ่ายถูก . . .
พบญ 27.14 . . . และให้คนเลวีกล่าวประกาศแก่คนอิสราเอลทั้งปวงด้วยเสียงดังว่า . . .
พบญ 30.18 . . . ข้าพเจ้าขอประกาศแก่ท่านทั้งหลายในวันนี้ว่า . . .
พบญ 32.3 . . . เพราะข้าพเจ้าจะประกาศพระนามของพระเยโฮวาห์ . . .
วนฉ 7.3 . . . เพราะฉะนั้นบัดนี้จงประกาศให้เข้าหูคนทั้งปวงว่า . . .
วนฉ 7.24 . . . และกิเดโอนก็ใช้ผู้สื่อสารออกไปทั่วแดนเทือกเขาเอฟราอิม ประกาศว่า "จงลงมารบพวกมีเดียน . . .
วนฉ 13.23 . . . หรือประกาศเรื่องเช่นนี้แก่เรา" . . .
วนฉ 21.13 . . . ชุมนุมชนทั้งหมดก็ส่งข่าวไปที่คนเบนยามินซึ่งอยู่ที่ศิลาริมโมน ประกาศข่าวสงบสุข . . .
1ซมอ 2.30 . . . แต่บัดนี้พระเยโฮวาห์ทรงประกาศว่า . . .
1ซมอ 24.18 . . . เจ้าได้ประกาศในวันนี้แล้วว่า . . .
1ซมอ 31.9 . . . เพื่อประกาศข่าวนี้ในเรือนรูปเคารพ . . .
2ซมอ 1.20 . . . อย่าประกาศเรื่องนี้ในถนนเมืองอัชเคโลน . . .
1พกษ 1.34 . . . แล้วท่านทั้งหลายจงเป่าแตร และประกาศว่า `ขอกษัตริย์ซาโลมอนทรงพระเจริญ' . . .
1พกษ 8.32 . . . และขอทรงประกาศความบริสุทธิ์ของผู้ชอบธรรมสนองแก่เขาตามความชอบธรรมของเขา . . .
1พกษ 15.22 . . . แล้วกษัตริย์อาสาทรงประกาศไปทั่วยูดาห์ไม่เว้นผู้ใดเลย . . .
1พกษ 21.9 . . . "จงประกาศให้ถืออดอาหาร . . .
1พกษ 21.12 . . . เขาได้ประกาศให้ถืออดอาหาร . . .
1พศด 16.23 . . . จงประกาศความรอดของพระองค์ทุกๆวัน . . .
2พศด 6.23 . . . และขอทรงประกาศความบริสุทธิ์ของผู้ชอบธรรม . . .
2พศด 20.3 . . . และได้ทรงประกาศให้อดอาหารทั่วยูดาห์ . . .
2พศด 24.9 . . . และมีคำประกาศไปทั่วยูดาห์และเยรูซาเล็มให้นำส่วยซึ่งโมเสสผู้รับใช้ของพระเจ้ากำหนดแก่อิสราเอลในถิ่นทุรกันดาร . . .
2พศด 30.5 . . . เขาจึงลงมติให้ทำประกาศออกไปทั่วอิสราเอล . . .
2พศด 36.22 . . . กษัตริย์จึงทรงมีประกาศตลอดราชอาณาจักรของพระองค์ . . .
อสร 1.1 . . . กษัตริย์จึงทรงมีประกาศตลอดราชอาณาจักรของพระองค์ . . .
อสร 8.21 . . . แล้วข้าพเจ้าก็ประกาศให้ถืออดอาหารที่นั่น . . .
นหม 8.12 . . . เพราะเขาทั้งหลายเข้าใจถ้อยคำซึ่งประกาศให้เขาฟังนั้น . . .
นหม 8.15 . . . และเขาควรจะประกาศและป่าวร้องในหัวเมืองทั้งปวง . . .
อสธ 1.20 . . . ดังนั้นเมื่อกษัตริย์ทรงประกาศกฤษฎีกา . . .
อสธ 1.22 . . . และให้ประกาศกฤษฎีกานี้ตามภาษาของแต่ละชนชาติ . . .
อสธ 2.8 . . . ต่อมาเมื่อพระบัญชาของกษัตริย์และกฤษฎีกาของพระองค์ประกาศออกไป . . .
อสธ 8.17 . . . คนเป็นอันมากมาจากชนชาติของประเทศก็ประกาศตัวเป็นพวกยิว . . .
โยบ 12.8 . . . และปลาทะเลจะประกาศแก่ท่าน . . .
โยบ 28.27 . . . แล้วพระองค์ทอดพระเนตรพระปัญญาและทรงประกาศ . . .
โยบ 36.33 . . . เสียงครืนๆของมันประกาศเกี่ยวกับพระองค์ . . .
โยบ 36.33 . . . และฝูงสัตว์ก็ประกาศเกี่ยวกับพายุซึ่งจะมาถึง" . . .
สดด 2.7 . . . ข้าพเจ้าจะประกาศพระดำรัสของพระองค์ . . .
สดด 19.1 . . . ฟ้าสวรรค์ประกาศสง่าราศีของพระเจ้า . . .
สดด 22.22 . . . ข้าพระองค์จะประกาศพระนามของพระองค์แก่พี่น้องของข้าพระองค์ . . .
สดด 22.31 . . . พวกเขาจะมาประกาศความชอบธรรมของพระองค์แก่ชนชาติหนึ่งที่จะเกิดมา . . .
สดด 26.7 . . . พลางประกาศด้วยเสียงแห่งการโมทนาพระคุณและบอกเล่าถึงพระราชกิจมหัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์ . . .
สดด 40.5 . . . ถ้าข้าพระองค์จะประกาศและบอกกล่าวแล้ว . . .
สดด 40.9 . . . ข้าพระองค์ได้ประกาศเรื่องความชอบธรรมในชุมนุมชนใหญ่ . . .
สดด 50.6 . . . ฟ้าสวรรค์จะประกาศความชอบธรรมของพระองค์ . . .
สดด 71.18 . . . จนกว่าข้าพระองค์จะประกาศถึงอานุภาพของพระองค์แก่ชั่วอายุถัดไป . . .
สดด 75.1 . . . เพราะบรรดาพระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์ประกาศว่าพระนามของพระองค์อยู่ใกล้ . . .
สดด 75.9 . . . แต่ข้าพเจ้าจะประกาศเป็นนิตย์ . . .
สดด 88.11 . . . เขาจะประกาศความเมตตาของพระองค์ในหลุมศพหรือ . . .
สดด 88.11 . . . หรือจะประกาศความสัตย์สุจริตในแดนพินาศหรือ . . .
สดด 89.1 . . . ข้าพระองค์จะประกาศความสัตย์สุจริตของพระองค์ตลอดทุกชั่วอายุ . . .
สดด 92.2 . . . ที่จะประกาศความเมตตาของพระองค์ในเวลาเช้า . . .
สดด 96.2 . . . จงประกาศความรอดของพระองค์ทุกๆวัน . . .
สดด 102.21 . . . เพื่อจะประกาศพระนามของพระเยโฮวาห์ในศิโยน . . .
สดด 118.17 . . . และประกาศพระราชกิจของพระเยโฮวาห์ . . .
สดด 119.13 . . . ข้าพระองค์ประกาศด้วยริมฝีปากของข้าพระองค์ถึงบรรดาคำตัดสินแห่งพระโอษฐ์ของพระองค์ . . .
สดด 145.4 . . . และจะประกาศกิจการอันทรงอานุภาพของพระองค์ . . .
อสย 12.4 . . . จงประกาศบรรดาพระราชกิจของพระองค์ท่ามกลางชนชาติทั้งหลาย . . .
อสย 21.6 . . . ตั้งยามให้เขาไปร้องประกาศสิ่งที่เขาเห็น" . . .
อสย 21.10 . . . ข้าพเจ้าก็ร้องประกาศแก่ท่านอย่างนั้น . . .
อสย 40.2 . . . และจงประกาศแก่เมืองนั้นว่า . . .
อสย 48.14 . . . ผู้ใดในท่ามกลางพวกนั้นได้ประกาศสิ่งเหล่านี้ . . .
อสย 48.20 . . . จงประกาศข้อนี้ด้วยเสียงร้องเพลง . . .
อสย 52.7 . . . เท้าของผู้ประกาศข่าวประเสริฐมา . . .
อสย 52.7 . . . ผู้ประกาศข่าวประเสริฐแห่งสิ่งอันประเสริฐ . . .
อสย 53.8 . . . และผู้ใดเล่าจะประกาศเกี่ยวกับพงศ์พันธุ์ของท่าน . . .
อสย 61.1 . . . เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐมายังผู้ที่ถ่อมใจ . . .
อสย 61.1 . . . ให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย . . .
อสย 61.2 . . . เพื่อประกาศปีแห่งความโปรดปรานของพระเยโฮวาห์ . . .
อสย 62.11 . . . พระเยโฮวาห์ได้ทรงร้องประกาศให้ได้ยินถึงปลายแผ่นดินโลกว่า . . .
อสย 63.1 . . . "นี่เราเองร้องประกาศในความชอบธรรมและมีอานุภาพที่จะช่วยให้รอด" . . .
อสย 66.19 . . . และเขาจะประกาศสง่าราศีของเราท่ามกลางบรรดาประชาชาติ . . .
ยรม 2.2 . . . "จงไปประกาศกรอกหูของกรุงเยรูซาเล็มว่า . . .
ยรม 3.12 . . . จงไปประกาศถ้อยคำเหล่านี้ไปทางเหนือกล่าวว่า . . .
ยรม 4.5 . . . จงประกาศในยูดาห์และโฆษณาในกรุงเยรูซาเล็ม . . .
ยรม 4.5 . . . จงรวมกัน จงร้องประกาศดังๆว่า มารวมกันเถิด . . .
ยรม 4.15 . . . เพราะว่ามีเสียงประกาศมาจากเมืองดาน . . .
ยรม 5.20 . . . จงประกาศข้อความต่อไปนี้ในวงศ์วานของยาโคบ . . .
ยรม 7.2 . . . และประกาศถ้อยคำเหล่านี้ที่นั่นว่า . . .
ยรม 9.12 . . . เขาจึงประกาศความนั้นได้ . . .
ยรม 11.17 . . . ได้ทรงประกาศความร้ายให้ตกแก่เจ้า . . .
ยรม 16.10 . . . `ทำไมพระเยโฮวาห์จึงทรงประกาศความร้ายใหญ่ยิ่งทั้งสิ้นนี้ให้ตกแก่เรา . . .
ยรม 18.7 . . . ถ้าเวลาใดก็ตามเราประกาศเกี่ยวกับประชาชาติหนึ่งหรือราชอาณาจักรหนึ่งว่า . . .
ยรม 18.9 . . . เราได้ประกาศเกี่ยวกับประชาชาติหนึ่งหรือราชอาณาจักรหนึ่งว่า . . .
ยรม 26.13 . . . และพระเยโฮวาห์จะทรงกลับพระทัยจากความร้ายซึ่งพระองค์ได้ทรงประกาศเตือนท่าน . . .
ยรม 26.19 . . . และพระเยโฮวาห์ได้กลับพระทัยต่อความร้ายซึ่งพระองค์ทรงประกาศเตือนเขาเหล่านั้นมิใช่หรือ . . .
ยรม 31.10 . . . และจงประกาศพระวจนะนั้นในเกาะทั้งหลายที่ห่างออกไป . . .
ยรม 34.8 . . . จะประกาศราชกฤษฎีกาเรื่องอิสรภาพแก่เขาทั้งหลาย . . .
ยรม 35.17 . . . เราจะนำความร้ายทั้งสิ้นซึ่งเราประกาศไว้มาเหนือยูดาห์ . . .
ยรม 36.7 . . . เพราะความกริ้วและความพิโรธซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงประกาศเป็นโทษเหนือชนชาตินี้นั้นใหญ่หลวงนัก" . . .
ยรม 36.31 . . . เราจะนำเหตุร้ายทั้งสิ้นที่เราได้ประกาศต่อพวกเขา . . .
ยรม 40.2 . . . "พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงประกาศความร้ายนี้ต่อสถานที่นี้ . . .
ยรม 42.21 . . . และในวันนี้ข้าพเจ้าได้ประกาศพระวจนะนั้นแก่ท่านทั้งหลายแล้ว . . .
ยรม 46.14 . . . "จงประกาศในอียิปต์ และป่าวร้องในมิกดล . . .
ยรม 50.2 . . . "จงประกาศท่ามกลางบรรดาประชาชาติและป่าวร้อง . . .
ยรม 50.28 . . . ไปประกาศการแก้แค้นของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราในศิโยน . . .
ยรม 51.10 . . . ให้เราประกาศพระราชกิจของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเราที่ในศิโยน . . .
พคค 1.21 . . . พระองค์จะทรงนำวาระที่พระองค์ทรงประกาศไว้นั้นให้มาถึง . . .
อสค 23.36 . . . จงประกาศให้เขาทราบถึงการกระทำอันน่าสะอิดสะเอียนของเขา . . .
อสค 38.19 . . . เพราะเราขอประกาศด้วยความหวงแหนและด้วยความพิโรธดั่งเพลิงพลุ่งของเราว่า . . .
อสค 40.4 . . . จงประกาศแก่วงศ์วานอิสราเอล" . . .
ดนล 2.13 . . . เพราะฉะนั้นจึงมีพระราชกฤษฎีกาประกาศไปว่าให้ฆ่านักปราชญ์เสียทั้งหมด . . .
ดนล 3.4 . . . และโฆษกก็ประกาศเสียงดังว่า . . .
ดนล 4.1 . . . ขอประกาศแก่บรรดาชนชาติ . . .
ดนล 5.29 . . . และทรงให้ประกาศเกี่ยวกับเรื่องของท่านว่า . . .
ฮชย 5.9 . . . เราได้ประกาศท่ามกลางตระกูลต่างๆของอิสราเอลให้ทราบถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน . . .
ยอล 3.9 . . . จงประกาศข้อความต่อไปนี้ให้นานาประชาชาติทราบว่า . . .
อมส 3.9 . . . จงประกาศในปราสาททั้งหลายที่อัชโดด . . .
อมส 4.5 . . . และประกาศการถวายบูชาด้วยใจสมัคร . . .
อมส 4.13 . . . และทรงประกาศพระดำริของพระองค์แก่มนุษย์ . . .
ยนา 3.2 . . . และประกาศข่าวแก่เมืองนั้นตามที่เราบอกเจ้า" . . .
ยนา 3.4 . . . และท่านก็ร้องประกาศว่า . . .
ยนา 3.5 . . . ฝ่ายประชาชนนครนีนะเวห์ได้เชื่อพระเจ้า เขาประกาศให้อดอาหาร และสวมผ้ากระสอบ . . .
ยนา 3.7 . . . ประกาศไปทั่วนครนีนะเวห์ . . .
มคา 3.5 . . . แต่พวกเขาประกาศสงครามต่อเขา . . .
มคา 3.8 . . . และทั้งความยุติธรรมกับกำลังที่จะประกาศการละเมิดของยาโคบแก่เขาเอง . . .
มคา 3.8 . . . และประกาศบาปของอิสราเอลแก่เขาเอง . . .
มคา 6.9 . . . พระสุรเสียงพระเยโฮวาห์ประกาศแก่นครนั้น . . .
ศคย 7.7 . . . เจ้าควรจะฟังพระวจนะซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงประกาศโดยผู้พยากรณ์รุ่นก่อนๆ . . .
ศคย 9.12 . . . คือวันนี้เองเราประกาศว่า . . .
มธ 3.1 . . . มาประกาศในถิ่นทุรกันดารแคว้นยูเดีย . . .
มธ 4.17 . . . ตั้งแต่นั้นมาพระเยซูได้ทรงตั้งต้นประกาศว่า . . .
มธ 4.23 . . . ทรงประกาศข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรนั้น . . .
มธ 9.35 . . . ประกาศข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรนั้น . . .
มธ 10.7 . . . จงไปพลางประกาศพลางว่า . . .
มธ 10.27 . . . ท่านจงประกาศจากดาดฟ้าหลังคาบ้าน . . .
มธ 11.1 . . . พระองค์ได้เสด็จจากที่นั่นไปเพื่อจะสั่งสอนและประกาศในเมืองต่างๆของเขา . . .
มธ 11.5 . . . และข่าวประเสริฐก็ประกาศแก่คนอนาถา . . .
มธ 12.18 . . . ท่านจะประกาศการพิพากษาแก่พวกต่างชาติ . . .
มธ 12.41 . . . ด้วยว่าชาวนีนะเวห์ได้กลับใจเสียใหม่เพราะคำประกาศของโยนาห์ . . .
มธ 24.14 . . . ข่าวประเสริฐเรื่องอาณาจักรนี้จะประกาศไปทั่วโลกให้เป็นคำพยานแก่บรรดาประชาชาติ . . .
มธ 26.13 . . . ที่ไหนๆทั่วโลกซึ่งข่าวประเสริฐนี้จะประกาศไป . . .
มธ 27.64 . . . แล้วจะประกาศแก่ประชาชนว่า . . .
มก 1.4 . . . และประกาศเรื่องบัพติศมาอันสำแดงการกลับใจใหม่ . . .
มก 1.7 . . . ท่านประกาศว่า "ภายหลังเราจะมีพระองค์ผู้หนึ่งเสด็จมาทรงเป็นใหญ่กว่าเราอีก . . .
มก 1.14 . . . ทรงประกาศข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรของพระเจ้า . . .
มก 1.38 . . . เพื่อเราจะได้ประกาศที่นั่นด้วย . . .
มก 1.39 . . . พระองค์ได้ประกาศในธรรมศาลาของเขาทั่วแคว้นกาลิลี . . .
มก 3.14 . . . เพื่อพระองค์จะทรงใช้เขาไปประกาศ . . .
มก 5.20 . . . แล้วเริ่มประกาศในแคว้นทศบุรีถึงเหตุการณ์ใหญ่ที่พระเยซูได้ทรงกระทำแก่เขา . . .
มก 6.12 . . . ฝ่ายเหล่าสาวกก็ออกไปเทศนาประกาศให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่ . . .
มก 13.10 . . . ข่าวประเสริฐจะต้องประกาศทั่วประชาชาติทั้งปวงก่อน . . .
มก 14.9 . . . ที่ไหนๆทั่วโลกซึ่งข่าวประเสริฐนี้จะประกาศไป . . .
มก 16.15 . . . "ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลกประกาศข่าวประเสริฐแก่มนุษย์ทุกคน . . .
ลก 1.2 . . . และเป็นผู้ประกาศพระวจนะนั้นได้แสดงให้เรารู้ . . .
ลก 3.3 . . . ประกาศเรื่องบัพติศมาอันสำแดงการกลับใจใหม่ . . .
ลก 3.18 . . . ยอห์นจึงประกาศตักเตือนอีกหลายประการแก่คนทั้งหลาย . . .
ลก 4.18 . . . เพราะว่าพระองค์ได้ทรงเจิมตั้งข้าพเจ้าไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนยากจน . . .
ลก 4.18 . . . ให้ร้องประกาศอิสรภาพแก่บรรดาเชลย . . .
ลก 4.18 . . . ให้ประกาศแก่คนตาบอดว่าจะได้เห็นอีก . . .
ลก 4.19 . . . และให้ประกาศปีแห่งความโปรดปรานขององค์พระผู้เป็นเจ้า' . . .
ลก 4.43 . . . "เราต้องไปประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจ้าแก่เมืองอื่นด้วย . . .
ลก 4.44 . . . พระองค์ทรงประกาศในธรรมศาลาทั่วแคว้นกาลิลี . . .
ลก 7.22 . . . และข่าวประเสริฐก็ประกาศแก่คนอนาถา . . .
ลก 8.1 . . . ทรงประกาศข่าวประเสริฐแห่งอาณาจักรของพระเจ้า . . .
ลก 8.39 . . . แล้วคนนั้นก็ไปประกาศแก่คนทั้งเมืองถึงเหตุการณ์ใหญ่ยิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทำแก่ตน . . .
ลก 9.2 . . . แล้วพระองค์ทรงใช้เขาไปประกาศอาณาจักรของพระเจ้า . . .
ลก 9.6 . . . เหล่าสาวกจึงออกไปตามเมืองต่างๆประกาศข่าวประเสริฐ . . .
ลก 9.60 . . . แต่ส่วนท่านจงไปประกาศอาณาจักรของพระเจ้า" . . .
ลก 11.32 . . . ด้วยว่าชาวนีนะเวห์ได้กลับใจใหม่เพราะคำประกาศของโยนาห์ . . .
ลก 12.3 . . . และซึ่งได้กระซิบในหูที่ห้องส่วนตัวจะต้องประกาศบนดาดฟ้าหลังคาบ้าน . . .
ลก 16.16 . . . ตั้งแต่นั้นมาเขาก็ประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า . . .
ลก 20.1 . . . ต่อมาวันหนึ่งเมื่อพระองค์กำลังทรงสั่งสอนคนทั้งปวงในพระวิหารและประกาศข่าวประเสริฐ . . .
ลก 24.47 . . . และจะต้องประกาศในพระนามของพระองค์เรื่องการกลับใจใหม่ . . .
ยน 1.15 . . . ยอห์นได้เป็นพยานถึงพระองค์และร้องประกาศว่า . . .
ยน 7.28 . . . ดังนั้นพระเยซูจึงทรงประกาศขณะที่ทรงสั่งสอนอยู่ในพระวิหารว่า . . .
ยน 7.37 . . . พระเยซูทรงยืนและประกาศว่า . . .
ยน 12.44 . . . พระเยซูทรงประกาศว่า "ผู้ที่เชื่อในเรานั้น . . .
ยน 15.22 . . . ถ้าเราไม่ได้มาประกาศแก่พวกเขา . . .
ยน 17.26 . . . ข้าพระองค์ได้ประกาศให้เขารู้จักพระนามของพระองค์ . . .
ยน 17.26 . . . และจะประกาศให้เขารู้อีก . . .
กจ 3.18 . . . ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประกาศไว้ล่วงหน้าโดยปากของศาสดาพยากรณ์ทั้งหลายของพระองค์ว่า . . .
กจ 4.2 . . . และประกาศแก่คนทั้งหลายถึงเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตาย . . .
กจ 5.20 . . . ประกาศบรรดาข้อความแห่งชีวิตนี้ให้ประชาชนฟัง" . . .
กจ 5.42 . . . เขาได้สั่งสอนและประกาศข่าวประเสริฐของพระเยซูคริสต์ . . .
กจ 8.4 . . . ฉะนั้นฝ่ายศิษย์ทั้งหลายซึ่งกระจัดกระจายไปก็เที่ยวประกาศพระวจนะนั้น . . .
กจ 8.5 . . . ส่วนฟีลิปจึงลงไปยังเมืองสะมาเรียและประกาศเรื่องพระคริสต์ให้ชาวเมืองนั้นฟัง . . .
กจ 8.6 . . . ประชาชนก็พร้อมใจกันฟังถ้อยคำที่ฟีลิปได้ประกาศ . . .
กจ 8.12 . . . แต่เมื่อฟีลิปได้ประกาศเรื่องอาณาจักรของพระเจ้า . . .
กจ 8.25 . . . ครั้นพวกอัครสาวกเป็นพยานและประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว . . .
กจ 8.25 . . . และได้ประกาศข่าวประเสริฐตามทางในหมู่บ้านชาวสะมาเรียหลายแห่ง . . .
กจ 8.33 . . . และผู้ใดเล่าจะประกาศเกี่ยวกับพงศ์พันธุ์ของท่าน . . .
กจ 8.40 . . . ท่านได้ประกาศข่าวประเสริฐในทุกเมืองจนท่านมาถึงเมืองซีซารียา . . .
กจ 9.20 . . . ท่านประกาศตามธรรมศาลา . . .
กจ 9.27 . . . ท่านจึงประกาศออกพระนามพระเยซูโดยใจกล้าหาญในเมืองดามัสกัส . . .
กจ 9.29 . . . ประกาศออกพระนามของพระเยซูเจ้าด้วยใจกล้าหาญ . . .
กจ 10.37 . . . ภายหลังการบัพติศมาที่ยอห์นได้ประกาศนั้น . . .
กจ 10.42 . . . พระองค์ทรงสั่งให้เราทั้งหลายประกาศแก่คนทั้งปวง . . .
กจ 11.20 . . . ก็ได้กล่าวประกาศข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูเจ้าแก่พวกกรีกด้วย . . .
กจ 13.5 . . . ท่านได้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าในธรรมศาลาของพวกยิว . . .
กจ 13.24 . . . ยอห์นได้ประกาศบัพติศมาอันสำแดงการกลับใจใหม่ให้แก่บรรดาชนชาติอิสราเอล . . .
กจ 13.38 . . . โดยพระองค์นั้นแหละจึงได้ประกาศการยกความผิดแก่ท่านทั้งหลาย . . .
กจ 13.42 . . . พวกคนต่างชาติก็อ้อนวอนให้ประกาศคำเหล่านั้นให้เขาฟังในวันสะบาโตหน้า . . .
กจ 14.7 . . . และได้ประกาศข่าวประเสริฐที่นั่น . . .
กจ 14.15 . . . และมาประกาศให้ท่านกลับจากสิ่งไร้ประโยชน์เหล่านี้ . . .
กจ 14.21 . . . และเมื่อท่านทั้งสองได้ประกาศข่าวประเสริฐในเมืองนั้น . . .
กจ 15.7 . . . ให้เป็นผู้ประกาศพระวจนะแห่งข่าวประเสริฐให้คนต่างชาติฟังและเชื่อ . . .
กจ 15.21 . . . เพราะว่าตั้งแต่โบราณมาในทุกเมืองมีคนประกาศเรื่องของโมเสส . . .
กจ 15.35 . . . สั่งสอนประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าด้วยกันกับคนอื่นอีกหลายคน . . .
กจ 15.36 . . . ที่เราได้ประกาศพระวจนะขององค์พระผู้เป็นเจ้าไว้ . . .
กจ 16.10 . . . องค์พระผู้เป็นเจ้าได้ทรงเรียกเราให้ไปประกาศข่าวประเสริฐแก่ชาวแคว้นนั้น . . .
กจ 16.17 . . . มากล่าวประกาศทางรอดแก่เราทั้งหลาย" . . .
กจ 17.3 . . . "พระเยซูองค์นี้ที่เราประกาศแก่ท่านทั้งหลายคือพระคริสต์" . . .
กจ 17.18 . . . เพราะเปาโลได้ประกาศเรื่องพระเยซูและเรื่องการเป็นขึ้นมาจากความตาย . . .
กจ 17.23 . . . เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงมาประกาศ . . .
กจ 19.13 . . . "เราสั่งเจ้าโดยพระเยซูซึ่งเปาโลได้ประกาศนั้น" . . .
กจ 21.8 . . . ผู้ประกาศข่าวประเสริฐ . . .
กจ 21.26 . . . แล้วจึงเข้าไปในพระวิหารประกาศวันที่การชำระนั้นจะสำเร็จ . . .
กจ 28.31 . . . ทั้งประกาศอาณาจักรของพระเจ้า . . .
รม 1.15 . . . ฉะนั้นข้าพเจ้าก็เต็มใจพร้อมที่จะประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านทั้งหลายที่อยู่ในกรุงโรมด้วย . . .
รม 2.16 . . . ทั้งนี้ตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าได้ประกาศนั้น . . .
รม 9.17 . . . ก็เพื่อจะแสดงฤทธานุภาพของเราโดยเจ้าและเพื่อให้นามของเราถูกประกาศออกไปทั่วโลก' . . .
รม 9.27 . . . และท่านอิสยาห์ได้ร้องประกาศเรื่องพวกอิสราเอลด้วยว่า . . .
รม 10.8 . . . คือคำแห่งความเชื่อที่เราทั้งหลายประกาศอยู่นั้น . . .
รม 10.14 . . . และเมื่อไม่มีผู้ใดประกาศให้เขาฟัง . . .
รม 10.15 . . . เขาจะไปประกาศอย่างไรได้ . . .
รม 10.15 . . . `เท้าของคนเหล่านั้นที่ประกาศข่าวประเสริฐแห่งสันติสุข . . .
รม 10.15 . . . และประกาศข่าวประเสริฐแห่งสิ่งอันประเสริฐ . . .
รม 10.18 . . . และถ้อยคำของพวกเขาประกาศออกไปถึงที่สุดปลายพิภพ' . . .
รม 15.19 . . . จนข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์อย่างถ้วนถี่ . . .
รม 15.20 . . . จะประกาศข่าวประเสริฐในที่ซึ่งไม่เคยมีใครออกพระนามพระคริสต์มาก่อน . . .
รม 16.25 . . . ตามข่าวประเสริฐซึ่งข้าพเจ้าได้ประกาศนั้น . . .
รม 16.25 . . . และตามที่ได้ประกาศเรื่องพระเยซูคริสต์ . . .
1คร 1.17 . . . แต่เพื่อให้ประกาศข่าวประเสริฐ . . .
1คร 1.23 . . . แต่พวกเราประกาศเรื่องพระคริสต์ผู้ทรงถูกตรึงที่กางเขนนั้น . . .
1คร 2.1 . . . ข้าพเจ้ามิได้มาเพื่อประกาศสักขีพยานของพระเจ้าแก่ท่านทั้งหลาย . . .
1คร 9.14 . . . คนที่ประกาศข่าวประเสริฐควรได้รับการเลี้ยงชีพด้วยข่าวประเสริฐนั้น . . .
1คร 9.16 . . . เพราะถึงแม้ว่าข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐนั้นข้าพเจ้าไม่มีเหตุที่จะอวดได้ . . .
1คร 9.16 . . . เพราะจำเป็นที่ข้าพเจ้าจะต้องประกาศ . . .
1คร 9.16 . . . ถ้าข้าพเจ้าไม่ประกาศข่าวประเสริฐวิบัติจะเกิดแก่ข้าพเจ้า . . .
1คร 9.17 . . . เพราะถ้าข้าพเจ้าประกาศอย่างเต็มใจ . . .
1คร 9.17 . . . ก็ยังเป็นการที่ทรงมอบหน้าที่ประกาศข่าวประเสริฐไว้ให้ข้าพเจ้ากระทำ . . .
1คร 9.18 . . . คือเมื่อข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐ . . .
1คร 9.18 . . . ข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์โดยไม่คิดค่าจ้าง . . .
1คร 9.27 . . . เพราะเกรงว่าโดยทางหนึ่งทางใดเมื่อข้าพเจ้าได้ประกาศแก่คนอื่นแล้ว . . .
1คร 11.26 . . . ท่านก็ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จมา . . .
1คร 15.1 . . . ข้าพเจ้าขอให้ท่านคำนึงถึงข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าเคยประกาศแก่ท่านทั้งหลาย . . .
1คร 15.2 . . . ถ้าท่านยึดหลักคำสอนที่ข้าพเจ้าได้ประกาศไว้แก่ท่านทั้งหลายนั้น . . .
1คร 15.3 . . . ข้าพเจ้าได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลายก่อน . . .
1คร 15.11 . . . เราทั้งหลายก็ได้ประกาศอย่างที่กล่าวมานั้น . . .
2คร 1.19 . . . ได้ประกาศแก่พวกท่านนั้น . . .
2คร 2.12 . . . นอกจากนี้เมื่อข้าพเจ้าไปถึงเมืองโตรอัสเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์นั้น . . .
2คร 2.17 . . . แต่ว่าเราประกาศโดยอาศัยพระคริสต์ด้วยความจริงใจ . . .
2คร 4.5 . . . ด้วยว่าเราไม่ได้ประกาศตัวเราเอง . . .
2คร 4.5 . . . แต่ได้ประกาศพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า . . .
2คร 4.5 . . . และได้ประกาศตัวเราเองเป็นผู้รับใช้ของท่านทั้งหลายเพราะเห็นแก่พระเยซู . . .
2คร 10.14 . . . เรามาจนถึงท่านทั้งหลายเพื่อประกาศข่าวประเสริฐของพระคริสต์ . . .
2คร 10.16 . . . เพื่อเราจะได้ประกาศข่าวประเสริฐในเขตที่อยู่นอกท้องถิ่นของพวกท่าน . . .
2คร 11.7 . . . เพราะข้าพเจ้าได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแก่พวกท่านโดยไม่ได้คิดค่าหรือ . . .
กท 1.8 . . . ถ้าประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่ท่าน . . .
กท 1.8 . . . ซึ่งขัดกับข่าวประเสริฐที่เราได้ประกาศแก่ท่านไปแล้วก็ให้ผู้นั้นถูกสาปแช่ง . . .
กท 1.9 . . . ถ้าผู้ใดประกาศข่าวประเสริฐอื่นแก่ท่านที่ขัดกับข่าวประเสริฐซึ่งท่านได้รับไว้แล้ว . . .
กท 1.11 . . . ข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าได้ประกาศไปแล้วนั้นไม่ใช่ของมนุษย์ . . .
กท 1.16 . . . เพื่อให้ข้าพเจ้าประกาศพระบุตรแก่ชนต่างชาตินั้น . . .
กท 1.23 . . . บัดนี้ได้ประกาศความเชื่อซึ่งเขาได้เคยพยายามทำลาย" . . .
กท 2.2 . . . และข้าพเจ้าได้เล่าข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศแก่ชนต่างชาติให้เขาฟัง . . .
กท 2.7 . . . ข้าพเจ้าได้รับมอบให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนเหล่านั้นที่ไม่ถือพิธีเข้าสุหนัต . . .
กท 2.7 . . . เช่นเดียวกับเปโตรได้รับมอบให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนที่ถือพิธีเข้าสุหนัต . . .
กท 3.8 . . . จึงได้ประกาศข่าวประเสริฐแก่อับราฮัมล่วงหน้าว่า . . .
กท 4.13 . . . ท่านรู้ว่าตอนแรกที่ข้าพเจ้าประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านนั้น . . .
อฟ 2.17 . . . และพระองค์ได้เสด็จมาประกาศสันติสุขแก่ท่านที่อยู่ไกล . . .
อฟ 3.8 . . . ทรงให้ข้าพเจ้าประกาศแก่คนต่างชาติถึงความไพบูลย์ของพระคริสต์ . . .
อฟ 4.11 . . . บางคนเป็นผู้ประกาศข่าวประเสริฐ . . .
อฟ 6.19 . . . เพื่อจะทรงประทานให้ข้าพเจ้ามีคำพูดและเกิดใจกล้าประกาศถึงข้อลึกลับแห่งข่าวประเสริฐได้ . . .
ฟป 1.15 . . . ความจริงมีบางคนประกาศพระคริสต์ด้วยจิตใจริษยาและทุ่มเถียงกัน . . .
ฟป 1.15 . . . แต่ก็มีคนอื่นที่ประกาศด้วยใจหวังดี . . .
ฟป 1.16 . . . ฝ่ายหนึ่งประกาศพระคริสต์ด้วยการชิงดีชิงเด่นกัน . . .
ฟป 1.17 . . . แต่ฝ่ายหนึ่งประกาศด้วยใจรัก . . .
ฟป 1.18 . . . แม้เขาจะประกาศด้วยประการใดก็ตาม . . .
ฟป 1.18 . . . แต่เขาก็ได้ประกาศพระคริสต์ . . .
คส 1.23 . . . และที่ได้ประกาศแล้วแก่มนุษย์ทุกคนที่อยู่ใต้ฟ้า . . .
คส 1.28 . . . พระองค์นั้นแหละเราประกาศอยู่ . . .
1ธส 2.2 . . . เราก็ยังมีใจกล้าในพระเจ้าของเราที่ได้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าแก่ท่านทั้งหลาย . . .
1ธส 2.4 . . . แต่ว่าพระเจ้าทรงเห็นชอบที่จะมอบข่าวประเสริฐไว้กับเรา เราจึงประกาศไป ไม่ใช่เพื่อให้เป็นที่พอใจของมนุษย์ . . .
1ธส 2.9 . . . และความยากลำบากของเราเมื่อเราประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้าให้แก่ท่าน . . .
1ธส 2.16 . . . โดยที่ขัดขวางไม่ให้เราประกาศแก่คนต่างชาติเพื่อจะให้พวกนั้นรอดได้ . . .
2ธส 2.4 . . . ประกาศตัวว่าเป็นพระเจ้า . . .
1ทธ 2.10 . . . (ซึ่งสมกับหญิงที่ประกาศตัวว่าถือพระเจ้า) . . .
1ทธ 3.16 . . . และมีผู้ประกาศพระองค์แก่ชนต่างชาติ . . .
2ทธ 2.8 . . . ตามข่าวประเสริฐที่ข้าพเจ้าประกาศนั้น . . .
2ทธ 4.2 . . . จงประกาศพระวจนะ ให้ขะมักเขม้นที่จะทำการทั้งในขณะที่มีโอกาสและไม่มีโอกาส . . .
2ทธ 4.5 . . . จงทำหน้าที่ของผู้ประกาศข่าวประเสริฐ . . .
2ทธ 4.17 . . . ข้าพเจ้าจึงประกาศพระวจนะได้อย่างเต็มที่ . . .
ฮบ 2.12 . . . `เราจะประกาศพระนามของพระองค์แก่พี่น้องของเรา . . .
ฮบ 4.2 . . . เพราะว่าเราได้มีผู้ประกาศข่าวประเสริฐให้แก่เราแล้ว . . .
ฮบ 9.19 . . . เพราะว่าเมื่อโมเสสประกาศข้อบังคับทุกข้อแก่บรรดาพลไพร่ตามพระราชบัญญัติแล้ว . . .
ฮบ 13.7 . . . ผู้ซึ่งได้ประกาศพระวจนะของพระเจ้าแก่ท่าน . . .
1ปต 1.12 . . . บัดนี้คนเหล่านั้นที่ประกาศข่าวประเสริฐแก่ท่านทั้งหลาย . . .
1ปต 1.25 . . . พระวจนะนั้นคือข่าวประเสริฐที่ได้ประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบแล้ว . . .
1ปต 3.19 . . . พระองค์ได้เสด็จไปประกาศแก่วิญญาณที่ติดคุกอยู่ . . .
1ปต 4.6 . . . ข่าวประเสริฐจึงได้ประกาศแม้แก่คนที่ตายไปแล้ว . . .
2ปต 2.5 . . . แต่ได้ทรงช่วยโนอาห์ผู้ประกาศความชอบธรรมกับคนอื่นอีกเจ็ดคนให้รอด . . .
1ยน 1.2 . . . และประกาศชีวิตนิรันดร์นั้นแก่ท่านทั้งหลาย . . .
1ยน 1.3 . . . ซึ่งเราได้เห็นและได้ยินนั้นเราก็ได้ประกาศแก่ท่านทั้งหลาย . . .
1ยน 1.5 . . . และประกาศแก่ท่านทั้งหลาย . . .
วว 5.2 . . . ประกาศด้วยเสียงอันดังว่า . . .
วว 7.2 . . . และท่านได้ร้องประกาศด้วยเสียงอันดังแก่ทูตสวรรค์ทั้งสี่ . . .
วว 8.13 . . . ร้องประกาศเสียงดังว่า . . .
วว 14.6 . . . เพื่อประกาศข่าวประเสริฐอันเป็นอมตะแก่คนทั้งหลายที่อยู่ในโลก . . .
วว 14.7 . . . ท่านประกาศด้วยเสียงอันดังว่า . . .
วว 14.8 . . . ทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งตามไปประกาศว่า . . .
วว 14.9 . . . และทูตสวรรค์ซึ่งเป็นองค์ที่สามตามไปประกาศด้วยเสียงอันดังว่า . . .
วว 18.2 . . . ท่านได้ร้องประกาศด้วยเสียงกึกก้องว่า . . .
วว 18.4 . . . และข้าพเจ้าได้ยินเสียงอีกเสียงหนึ่งประกาศมาจากสวรรค์ว่า . . .
วว 19.17 . . . ท่านร้องประกาศแก่นกทั้งปวงที่บินอยู่ในท้องฟ้าด้วยเสียงอันดังว่า . . .

ประกาศิต ( 2 )
อสร 6.11 . . . ถ้าผู้ใดเปลี่ยนแปลงประกาศิตนี้ . . .
ยรม 19.5 . . . ซึ่งเรามิได้บัญชาหรือให้ประกาศิต . . .

ประคอง ( 4 )
สดด 91.12 . . . เขาทั้งหลายจะเอามือประคองชูท่านไว้ . . .
สดด 119.116 . . . ขอทรงประคองข้าพระองค์ไว้ตามพระดำรัสของพระองค์ . . .
มธ 4.6 . . . และเหล่าทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้ . . .
ลก 4.11 . . . `เหล่าทูตสวรรค์จะเอามือประคองชูท่านไว้ . . .

ประจบ ( 2 )
สดด 5.9 . . . เขาประจบสอพลอด้วยลิ้นของเขา . . .
คส 3.22 . . . ไม่ใช่ตามอย่างคนที่ทำแต่ต่อหน้า อย่างคนประจบสอพลอ แต่ทำด้วยน้ำใสใจจริงด้วยความเกรงกลัวพระเจ้า . . .

ประจบประแจง ( 4 )
โยบ 17.5 . . . ผู้ที่กล่าวคำประจบประแจงแก่เพื่อนของเขา . . .
อสค 12.24 . . . เพราะจะไม่มีนิมิตปลอมหรือคำทำนายประจบประแจงในวงศ์วานอิสราเอลอีกเลย . . .
กท 1.10 . . . ข้าพเจ้าอุตส่าห์ประจบประแจงมนุษย์หรือ . . .
กท 1.10 . . . เพราะถ้าข้าพเจ้ากำลังประจบประแจงมนุษย์อยู่ข้าพเจ้าก็ไม่ใช่ผู้รับใช้ของพระคริสต์ . . .

ประจบสอพลอ ( 1 )
โยบ 32.22 . . . เพราะข้าพเจ้าประจบสอพลอไม่ได้ . . .

ประจักษ์ ( 44 )
อพย 33.19 . . . ให้ประจักษ์ต่อหน้าเจ้า . . .
อพย 40.38 . . . และในตอนกลางคืนมีไฟสถิตอยู่เหนือพลับพลานั้นประจักษ์แก่ตาของวงศ์วานอิสราเอลทั้งปวง . . .
ลนต 4.14 . . . เมื่อความผิดที่เขาได้กระทำนั้นเป็นที่ประจักษ์ขึ้น . . .
1ซมอ 24.10 . . . วันนี้พระเนตรของพระองค์ประจักษ์แล้วว่า . . .
1ซมอ 24.20 . . . ดูเถิด ข้าประจักษ์แล้วว่า เจ้าจะเป็นกษัตริย์แน่ . . .
2ซมอ 14.17 . . . เพราะกษัตริย์เจ้านายของหม่อมฉันเปรียบประดุจทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าในการที่จะประจักษ์ความดีและความชั่ว . . .
2ซมอ 19.6 . . . เพราะในวันนี้พระองค์ได้กระทำให้ประจักษ์แล้วว่า . . .
1พกษ 3.9 . . . เพื่อข้าพระองค์จะประจักษ์ในความผิดแผกระหว่างดีและชั่ว . . .
1พกษ 3.11 . . . แต่เจ้าขอความเข้าใจเพื่อตัวเจ้าเองเพื่อให้ประจักษ์ในการวินิจฉัย . . .
1พกษ 3.28 . . . เพราะเขาทั้งหลายประจักษ์ว่า . . .
2พศด 6.29 . . . ต่างก็ประจักษ์ในภัยพิบัติและความทุกข์ใจของเขา . . .
สดด 118.23 . . . เป็นการมหัศจรรย์ประจักษ์แก่ตาเรา . . .
สดด 139.2 . . . พระองค์ทรงประจักษ์ในความคิดของข้าพระองค์ได้แต่ไกล . . .
สภษ 22.19 . . . เราให้แจ้งประจักษ์แก่เจ้าในวันนี้แม้แก่ตัวเจ้าเอง . . .
อสย 23.1 . . . เผยให้เขาทั้งหลายประจักษ์ . . .
พคค 2.14 . . . แทนที่เขาจะเผยความชั่วช้าของเจ้าออกมาให้ประจักษ์ . . .
พคค 4.22 . . . พระองค์จะทรงเผยบาปของเจ้าให้ประจักษ์ . . .
ดนล 4.11 . . . และประจักษ์ไปถึงที่สุดปลายพิภพ . . .
ดนล 4.20 . . . ประจักษ์ไปทั่วพิภพทั้งสิ้น . . .
มคา 7.20 . . . พระองค์จะทรงสำแดงความจริงให้ประจักษ์แก่ยาโคบ . . .
มธ 10.26 . . . หรือการลับที่จะไม่เผยให้ประจักษ์ . . .
มธ 21.42 . . . เป็นการมหัศจรรย์ประจักษ์แก่ตาเรา' . . .
มก 12.11 . . . เป็นการมหัศจรรย์ประจักษ์แก่ตาเรา'" . . .
ลก 12.2 . . . หรือการลับที่จะไม่เผยให้ประจักษ์ . . .
ยน 1.31 . . . แต่เพื่อให้พระองค์ทรงเป็นที่ประจักษ์แก่พวกอิสราเอล . . .
รม 2.5 . . . ซึ่งพระเจ้าจะทรงสำแดงการพิพากษาลงโทษที่เที่ยงธรรมให้ประจักษ์ . . .
2คร 1.12 . . . คือใจสำนึกผิดชอบของเราเป็นพยานว่าเราได้ประพฤติตนเป็นที่ประจักษ์แก่โลก . . .
2คร 5.11 . . . แต่เราเป็นที่ประจักษ์แก่พระเจ้า . . .
2คร 5.11 . . . เราได้ปรากฏประจักษ์แก่จิตสำนึกผิดและชอบของท่านด้วย . . .
2คร 8.24 . . . เหตุฉะนั้นจงให้ความรักของท่านประจักษ์แก่คนเหล่านั้น . . .
2คร 11.6 . . . ที่จริงเราก็ได้แสดงข้อนี้ให้ประจักษ์แก่พวกท่านในกิจการทุกสิ่งแล้ว . . .
กท 3.11 . . . แต่เป็นที่ประจักษ์ชัดอยู่แล้วว่า . . .
ฟป 1.28 . . . เมื่อเป็นเช่นนี้ก็จะเป็นที่ประจักษ์แก่เขาว่า . . .
ฟป 4.5 . . . จงให้ความอ่อนสุภาพของท่านประจักษ์แก่คนทั้งปวง . . .
คส 1.15 . . . ผู้ซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา . . .
คส 1.16 . . . สิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา . . .
คส 1.16 . . . สิ่งซึ่งประจักษ์แก่ตาและซึ่งไม่ประจักษ์แก่ตา . . .
คส 1.26 . . . แต่บัดนี้ได้ทรงโปรดให้เป็นที่ประจักษ์แก่วิสุทธิชนของพระองค์แล้ว . . .
2ทธ 1.10 . . . แต่บัดนี้ได้ทรงสำแดงให้ประจักษ์โดยการที่พระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเราเสด็จมา . . .
2ทธ 3.10 . . . แต่ท่านก็ประจักษ์ชัดแล้วซึ่งคำสอน . . .
ฮบ 7.14 . . . เพราะเป็นที่ประจักษ์ชัดแล้วว่า . . .
ฮบ 7.15 . . . และข้อนี้ประจักษ์ชัดยิ่งขึ้นอีก . . .
1ยน 4.9 . . . โดยข้อนี้ความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราทั้งหลายก็เป็นที่ประจักษ์แล้ว . . .
วว 13.13 . . . จนกระทำให้ไฟตกลงมาจากฟ้าสู่แผ่นดินโลกประจักษ์แก่ตามนุษย์ทั้งหลาย . . .

ประจักษ์แจ้ง ( 4 )
อพย 33.19 . . . "เราจะให้คุณความดีของเราประจักษ์แจ้งต่อหน้าเจ้า . . .
สภษ 15.11 . . . นรกและแดนพินาศก็ประจักษ์แจ้งอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์ . . .
2คร 12.12 . . . แท้จริงหมายสำคัญต่างๆของอัครสาวกก็ได้สำแดงให้ประจักษ์แจ้งในหมู่พวกท่านแล้ว . . .
2ธส 2.3 . . . และคนแห่งการบาปนั้นจะประจักษ์แจ้ง . . .

ประจัญ ( 3 )
กดว 16.19 . . . โคราห์ก็ร่วมชุมนุมชนทั้งหมดที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมประจัญหน้าเขาทั้งสอง . . .
กดว 16.42 . . . ต่อมาเมื่อชุมนุมชนมาประชุมประจัญหน้าโมเสสและอาโรน . . .
สภษ 29.13 . . . คนยากจนและคนหลอกลวงมักมาประจัญหน้ากันเสมอ . . .

ประจัญบาน ( 2 )
นฮม 3.3 . . . พลม้าเข้าประจัญบานดาบแวววาวและหอกวาววับ . . .
1คร 14.8 . . . ใครเล่าจะเตรียมตัวเข้าประจัญบานได้ . . .

ประจันหน้า ( 1 )
สดด 61.3 . . . เป็นหอคอยเข้มแข็งที่ประจันหน้าศัตรู . . .

ประจาน ( 7 )
โยบ 16.10 . . . มีคนอ้าปากใส่ข้า เขาตบแก้มประจานข้า เขาสุมหัวกันปรักปรำข้า . . .
นฮม 3.6 . . . และจะปล่อยให้เจ้าถูกประจาน . . .
ยน 19.19 . . . ปีลาตให้เขียนคำประจานติดไว้บนกางเขน . . .
ยน 19.19 . . . ปีลาตให้เขียนคำประจานติดไว้บนกางเขน และคำประจานนั้นว่า "เยซูชาวนาซาเร็ธ . . .
ยน 19.20 . . . พวกยิวเป็นอันมากจึงได้อ่านคำประจานนี้ . . .
คส 2.15 . . . พระองค์ได้ทรงประจานเขาและชนะเขาโดยกางเขนนั้น . . .
ฮบ 10.33 . . . บางทีท่านก็ถูกประจานให้อับอายขายหน้าและถูกข่มเหง . . .

ประจำ ( 125 )
ปฐก 39.11 . . . ไม่มีชายประจำบ้านคนใดอยู่นั้น . . .
ปฐก 39.14 . . . นางก็ร้องเรียกชายประจำบ้านของตนมาบอกว่า . . .
อพย 5.13 . . . คืองานประจำวันของเจ้า . . .
อพย 14.7 . . . มีทหารประจำอยู่ทุกคัน . . .
อพย 30.27 . . . โต๊ะและเครื่องใช้ประจำโต๊ะ . . .
อพย 30.27 . . . คันประทีปกับเครื่องใช้ประจำคันประทีป . . .
อพย 30.28 . . . แท่นเครื่องเผาบูชาและเครื่องใช้ประจำแท่น . . .
อพย 31.9 . . . แท่นเครื่องเผาบูชากับเครื่องใช้ประจำแท่น . . .
ลนต 6.20 . . . คือยอดแป้งหนึ่งในสิบเอฟาห์เป็นธัญญบูชาประจำ . . .
ลนต 8.11 . . . เจิมแท่นและเจิมภาชนะประจำแท่นทั้งหมด . . .
ลนต 9.17 . . . และเขาก็ถวายธัญญบูชาโดยหยิบมากำมือหนึ่งเผาเสียบนแท่นนอกเหนือเครื่องเผาบูชาประจำเวลาเช้า . . .
กดว 4.14 . . . เอาภาชนะประจำแท่นทั้งหมดซึ่งเป็นเครื่องใช้ประจำแท่น . . .
กดว 4.14 . . . เอาภาชนะประจำแท่นทั้งหมดซึ่งเป็นเครื่องใช้ประจำแท่น . . .
กดว 4.14 . . . และภาชนะประจำแท่นทั้งสิ้นวางไว้ข้างบน . . .
กดว 4.15 . . . สิ่งเหล่านี้แหละที่เป็นของประจำพลับพลาแห่งชุมนุมซึ่งลูกหลานของโคฮาทจะต้องหาม . . .
กดว 4.16 . . . เครื่องธัญญบูชาประจำวัน . . .
กดว 7.1 . . . และได้เจิมและได้ชำระพลับพลากับบรรดาเครื่องใช้สอยประจำพลับพลาให้บริสุทธิ์ . . .
กดว 7.1 . . . และได้เจิมและชำระแท่นบูชากับภาชนะประจำทั้งหมดให้บริสุทธิ์แล้ว . . .
กดว 29.6 . . . นอกเหนือเครื่องเผาบูชาในแต่ละเดือนและธัญญบูชาคู่กันและเครื่องเผาบูชาประจำวันคู่กับธัญญบูชา . . .
กดว 35.5 . . . นี่เป็นทุ่งหญ้าประจำเมืองเหล่านั้น . . .
พบญ 19.17 . . . ต่อหน้าปุโรหิตและผู้พิพากษาซึ่งประจำหน้าที่อยู่ในกาลนั้นๆ . . .
พบญ 26.3 . . . ท่านจงไปหาปุโรหิตผู้ประจำเวรอยู่ในเวลานั้น . . .
1ซมอ 1.21 . . . และทุกคนในครอบครัวของท่านขึ้นไปถวายสัตวบูชาประจำปีแด่พระเยโฮวาห์ . . .
1ซมอ 2.19 . . . เมื่อนางขึ้นไปพร้อมกับสามีเพื่อถวายเครื่องบูชาประจำปี . . .
1ซมอ 7.16 . . . และท่านก็เที่ยวไปโดยรอบทุกปีเป็นประจำ . . .
1ซมอ 8.11 . . . กษัตริย์จะเกณฑ์บุตรชายทั้งหลายของเจ้าและกำหนดให้ประจำรถรบ . . .
1ซมอ 20.6 . . . เพราะที่นั่นทั้งครอบครัวทำการถวายสัตวบูชาประจำปี' . . .
2ซมอ 8.6 . . . แล้วดาวิดทรงตั้งทหารประจำป้อมไว้เหนือคนซีเรียชาวเมืองดามัสกัสหลายกอง . . .
2ซมอ 8.14 . . . และพระองค์ทรงตั้งทหารประจำป้อมขึ้นเหนือเมืองเอโดม . . .
2ซมอ 8.14 . . . พระองค์ทรงตั้งทหารประจำป้อมในเอโดมทั่วไปหมด . . .
2ซมอ 23.14 . . . และทหารประจำป้อมของฟีลิสเตียก็อยู่ที่เบธเลเฮม . . .
1พกษ 4.8 . . . ประจำแดนเทือกเขาเอฟราอิม . . .
1พกษ 4.9 . . . ประจำในมาคาสและในชาอัลบิม . . .
1พกษ 4.10 . . . เบนเฮเสด ประจำในอารุบโบท โสโคห์และแผ่นดินเฮเฟอร์ทั้งสิ้นขึ้นอยู่กับเขา . . .
1พกษ 4.11 . . . ประจำในบริเวณโดร์ทั้งหมด . . .
1พกษ 4.12 . . . บาอานาบุตรชายอาหิลูด ประจำในทาอานาค เมกิดโดและเบธชานทั้งหมดซึ่งอยู่ข้างศาเรธานเชิงเมืองยิสเรเอล . . .
1พกษ 4.13 . . . เบนเกเบอร์ ประจำในราโมทกิเลอาด เขามีเมืองทั้งหลายของยาอีร์บุตรชายมนัสเสห์ซึ่งอยู่ในกิเลอาด . . .
1พกษ 4.14 . . . อาหินาดับบุตรชายอิดโด ประจำในมาหะนาอิม . . .
1พกษ 4.15 . . . อาหิมาอัส ประจำในนัฟทาลี เขาก็เหมือนกันได้บาเสมัทธิดาของซาโลมอนเป็นชายา . . .
1พกษ 4.16 . . . ประจำในอาเชอร์และเบอาโลท . . .
1พกษ 4.17 . . . เยโฮชาฟัทบุตรชายปารูอาห์ ประจำในอิสสาคาร์ . . .
1พกษ 4.18 . . . ชิเมอีบุตรชายเอลาห์ ประจำในเบนยามิน . . .
1พกษ 4.19 . . . ประจำในแผ่นดินกิเลอาด . . .
1พกษ 4.19 . . . ท่านเป็นข้าหลวงคนเดียวที่ประจำในแผ่นดินนั้น . . .
1พกษ 10.8 . . . บรรดาข้าราชการเหล่านี้ของพระองค์ผู้อยู่งานประจำต่อพระพักตร์พระองค์ . . .
1พกษ 10.26 . . . ซึ่งพระองค์ทรงให้ประจำอยู่ที่หัวเมืองรถรบ . . .
1พกษ 12.6 . . . ผู้อยู่งานประจำซาโลมอนราชบิดาของพระองค์ขณะเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ว่า . . .
1พกษ 12.8 . . . และอยู่งานประจำพระองค์ . . .
1พกษ 12.32 . . . และพระองค์ทรงสถาปนาปุโรหิตในเบธเอลประจำที่ปูชนียสถานสูงซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้ . . .
1พกษ 13.33 . . . แต่จากท่ามกลางประชาชนได้สถาปนาบางคนให้เป็นปุโรหิตประจำปูชนียสถานสูงนั้นอีก . . .
1พกษ 13.33 . . . พระองค์ก็แต่งตั้งเขาให้เป็นปุโรหิตประจำบรรดาปูชนียสถานสูง . . .
1พกษ 20.12 . . . ท่านก็สั่งข้าราชการของท่านว่า "จงเข้าประจำที่" และเขาทั้งหลายก็เข้าประจำที่เพื่อต่อสู้กับเมืองนั้น . . .
1พกษ 20.12 . . . และเขาทั้งหลายก็เข้าประจำที่เพื่อต่อสู้กับเมืองนั้น . . .
1พกษ 20.14 . . . ด้วยมือของมหาดเล็กของเจ้านายประจำจังหวัดทั้งหลาย" . . .
1พกษ 20.15 . . . พระองค์จึงทรงจัดมหาดเล็กของเจ้านายประจำจังหวัดเหล่านั้นซึ่งมีสองร้อยสามสิบสองคนด้วยกัน . . .
1พกษ 20.17 . . . พวกมหาดเล็กของเจ้านายประจำจังหวัดได้ยกออกไปก่อน . . .
1พกษ 20.19 . . . คนเหล่านี้จึงออกไปจากเมืองคือพวกมหาดเล็กของเจ้านายประจำจังหวัด . . .
2พกษ 2.12 . . . รถรบของอิสราเอลและพลม้าประจำ" . . .
2พกษ 11.6 . . . ฝ่ายอีกหนึ่งในสามประจำอยู่ที่ประตูสูร . . .
2พกษ 11.6 . . . และอีกหนึ่งในสามประจำอยู่ที่ประตูข้างหลังทหารรักษาพระองค์ . . .
2พกษ 11.11 . . . และทหารรักษาพระองค์ถืออาวุธทุกคนยืนประจำอยู่ตั้งแต่พระวิหารด้านขวาไปถึงพระวิหารด้านซ้าย . . .
2พกษ 23.5 . . . ดวงจันทร์ และหมู่ดาวประจำราศี และบริวารทั้งสิ้นของฟ้าสวรรค์ . . .
1พศด 9.18 . . . ประจำอยู่จนบัดนี้ที่พระทวารของกษัตริย์ทางด้านตะวันออก . . .
1พศด 11.16 . . . และทหารประจำป้อมของคนฟีลิสเตียอยู่ที่เบธเลเฮม . . .
1พศด 16.37 . . . ให้ปรนนิบัติอยู่หน้าหีบนั้นเรื่อยไปตามงานประจำวันที่ต้องทำ . . .
1พศด 16.42 . . . ลูกหลานของเยดูธูนได้รับแต่งตั้งให้ประจำประตู . . .
1พศด 18.6 . . . แล้วดาวิดทรงตั้งทหารประจำป้อมในซีเรียแห่งเมืองดามัสกัส . . .
1พศด 18.13 . . . และท่านตั้งทหารประจำป้อมในเอโดม . . .
2พศด 1.5 . . . และซาโลมอนกับชุมนุมชนก็ได้ใช้แท่นนั้นเป็นประจำ . . .
2พศด 1.14 . . . ซึ่งพระองค์ทรงให้ประจำอยู่ที่หัวเมืองรถรบ . . .
2พศด 7.6 . . . บรรดาปุโรหิตก็ยืนประจำตำแหน่งของตน . . .
2พศด 8.13 . . . ตามหน้าที่ประจำวันที่ต้องทำเป็นการถวายบูชาตามบัญญัติของโมเสส . . .
2พศด 8.13 . . . และในวันเทศกาลตามกำหนด ประจำปีสามเทศกาล คือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ . . .
2พศด 8.14 . . . และแบ่งคนเลวีให้ประจำหน้าที่การสรรเสริญและการปรนนิบัติต่อหน้าปุโรหิต . . .
2พศด 8.14 . . . ตามหน้าที่ประจำวันที่ต้องทำ . . .
2พศด 9.7 . . . ผู้อยู่งานประจำต่อพระพักตร์พระองค์และฟังพระสติปัญญาของพระองค์ก็เป็นสุข . . .
2พศด 9.25 . . . ซึ่งพระองค์ทรงให้ประจำอยู่ในหัวเมืองรถรบและอยู่กับกษัตริย์ที่กรุงเยรูซาเล็ม . . .
2พศด 10.6 . . . ผู้อยู่งานประจำซาโลมอนราชบิดาของพระองค์ขณะเมื่อพระองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ว่า . . .
2พศด 10.8 . . . และไปปรึกษากับคนหนุ่มซึ่งเติบโตขึ้นมาพร้อมกับพระองค์และอยู่งานประจำพระองค์ . . .
2พศด 17.2 . . . และทรงตั้งทหารประจำป้อมในแผ่นดินยูดาห์ . . .
2พศด 20.17 . . . ยูดาห์และเยรูซาเล็ม จงเข้าประจำที่ ยืนนิ่งอยู่และดูชัยชนะของพระเยโฮวาห์เพื่อท่าน' . . .
2พศด 29.25 . . . แล้วพระองค์ทรงให้คนเลวีประจำอยู่ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ . . .
2พศด 30.16 . . . เขาทั้งหลายเข้าประจำตำแหน่งที่เขาเคย . . .
2พศด 31.16 . . . เป็นเวรตามหน้าที่ประจำวันที่ต้องทำ . . .
2พศด 35.2 . . . พระองค์ทรงแต่งตั้งปุโรหิตให้ประจำหน้าที่ . . .
2พศด 35.5 . . . และยืนประจำอยู่ในสถานบริสุทธิ์ . . .
2พศด 35.10 . . . เมื่อเตรียมการเรียบร้อยแล้วบรรดาปุโรหิตก็ยืนประจำที่ของตน . . .
2พศด 35.15 . . . บรรดานักร้องซึ่งเป็นลูกหลานของอาสาฟอยู่ประจำที่ของตน . . .
2พศด 35.15 . . . และคนเฝ้าประตูก็อยู่ประจำทุกประตู . . .
อสร 3.4 . . . และถวายเครื่องเผาบูชาประจำวันตามจำนวนที่กำหนดไว้ . . .
นหม 7.3 . . . ต่างก็ประจำที่ของเขา . . .
นหม 13.9 . . . และข้าพเจ้าก็นำเครื่องใช้ประจำพระนิเวศของพระเจ้า . . .
นหม 13.30 . . . และข้าพเจ้าได้ตั้งหน้าที่ของบรรดาปุโรหิตและคนเลวีต่างก็ประจำงานของตน . . .
สภษ 8.30 . . . เราเป็นความปีติยินดีประจำวันของพระองค์ . . .
ปญจ 7.9 . . . เพราะความโกรธมีประจำอยู่ในทรวงอกของคนเขลา . . .
พซม 6.4 . . . แม่เป็นสง่าน่าคร้ามเกรงดังกองทัพมีธงประจำ . . .
พซม 6.10 . . . สง่าน่าเกรงขามดังกองทัพมีธงประจำ" . . .
อสย 21.8 . . . ข้าพระองค์ประจำอยู่ที่ตำแหน่งของข้าพระองค์ตลอดหลายคืน . . .
อสย 22.7 . . . และพลม้าจะเข้าประจำที่ประตูเมือง . . .
อสย 46.7 . . . เขาหามไป เขาตั้งไว้ประจำที่ รูปนั้นก็อยู่ที่นั่น . . .
ยรม 46.4 . . . จงสวมหมวกเหล็กของเจ้าเข้าประจำที่ . . .
อสค 27.9 . . . ผู้ใหญ่ของเมืองเกบาลและนักปราชญ์ของเมืองนี้ก็อยู่ในเจ้าเป็นช่างไม้ประจำเรือให้เจ้า . . .
อสค 27.15 . . . เกาะต่างๆเป็นอันมากเป็นตลาดประจำของเจ้า . . .
อสค 27.21 . . . เป็นพ่อค้าขาประจำในเรื่องลูกแกะ . . .
อสค 27.27 . . . และต้นหนของเจ้า ช่างไม้ประจำของเจ้า ผู้ค้าสินค้าของเจ้า . . .
อสค 45.14 . . . และส่วนกำหนดประจำของน้ำมัน . . .
อสค 46.13 . . . เจ้าจะจัดการหาลูกแกะตัวหนึ่งอายุหนึ่งขวบปราศจากตำหนิถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์เป็นประจำวัน . . .
ดนล 5.11 . . . ได้มีประจำอยู่ที่ชายคนนี้ . . .
ดนล 8.11 . . . และเครื่องเผาบูชาประจำวันก็ถูกชิงไปเสีย . . .
ดนล 8.12 . . . เขาได้รับมอบบริวารไว้สู้กับการเผาบูชาประจำวัน . . .
ดนล 8.13 . . . "นิมิตที่เกี่ยวข้องกับเครื่องเผาบูชาประจำวันนั้นจะอยู่อีกนานเท่าใด . . .
ดนล 11.31 . . . และจะให้เลิกเครื่องเผาบูชาประจำวันนั้นเสีย . . .
ดนล 12.11 . . . และตั้งแต่เวลาที่ให้เลิกเครื่องเผาบูชาประจำวันเสียนั้น . . .
นฮม 2.1 . . . ผู้ที่ฟาดให้แหลกเป็นชิ้นๆได้ขึ้นมาต่อสู้กับเจ้าแล้ว จงเข้าประจำป้อม จงเฝ้าทางไว้ . . .
มธ 6.11 . . . ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายในกาลวันนี้ . . .
มธ 18.10 . . . บนสวรรค์ทูตสวรรค์ประจำของเขาเฝ้าอยู่เสมอต่อพระพักตร์พระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์ . . .
มธ 27.66 . . . ประทับตราไว้ที่หิน และวางยามประจำอยู่ . . .
ลก 11.3 . . . ขอทรงโปรดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายทุกๆวัน . . .
กจ 14.13 . . . ปุโรหิตประจำรูปพระซุส . . .
กจ 19.31 . . . มีบางคนในพวกเจ้านายที่ประจำแคว้นเอเชียซึ่งเป็นสหายของเปาโล . . .
ยก 2.15 . . . ถ้าพี่น้องชายหญิงคนใดเปลือยเปล่าและขาดแคลนอาหารประจำวัน . . .
2ปต 1.19 . . . และดาวประจำรุ่งจะผุดขึ้นในใจของท่านทั้งหลาย . . .
วว 2.28 . . . และเราจะมอบดาวประจำรุ่งให้แก่ผู้นั้น . . .
วว 15.2 . . . และเลขประจำชื่อของมัน . . .
วว 22.16 . . . และเป็นดาวประจำรุ่งอันสุกใส" . . .

ประจำการ ( 9 )
พบญ 17.9 . . . และไปหาผู้พิพากษาประจำการในสมัยนั้น . . .
2พศด 11.11 . . . และส่งผู้บังคับบัญชาไปประจำการในป้อมเหล่านั้น . . .
โยบ 14.14 . . . ข้าพระองค์จะคอยอยู่ตลอดวันประจำการของข้าพระองค์ . . .
ลก 1.8 . . . เมื่อท่านอยู่เวรประจำการของท่าน . . .
ยน 11.49 . . . ชื่อคายาฟาสเป็นมหาปุโรหิตประจำการในปีนั้น . . .
ยน 11.51 . . . แต่เพราะว่าเขาเป็นมหาปุโรหิตประจำการในปีนั้น . . .
ยน 18.13 . . . เพราะอันนาสเป็นพ่อตาของคายาฟาสผู้ซึ่งเป็นมหาปุโรหิตประจำการในปีนั้น . . .
ยน 18.24 . . . อันนาสจึงให้พาพระเยซูซึ่งถูกมัดอยู่ไปหาคายาฟาสผู้เป็นมหาปุโรหิตประจำการ . . .
2ทธ 2.4 . . . เมื่อเข้าประจำการแล้ว . . .

ประจำเดือน ( 8 )
ลนต 12.2 . . . นางจะเป็นมลทินอย่างเดียวกับมลทินเวลาที่นางมีประจำเดือน . . .
ลนต 12.5 . . . อย่างเดียวกับเรื่องการมีประจำเดือน . . .
ลนต 15.19 . . . เมื่อสตรีมีสิ่งไหลออกเป็นโลหิตประจำเดือน . . .
ลนต 20.18 . . . ถ้าชายใดเข้านอนกับหญิงผู้มีประจำเดือน . . .
กดว 28.14 . . . นี่เป็นเครื่องเผาบูชาประจำเดือน . . .
พคค 1.17 . . . เยรูซาเล็มเป็นดั่งผู้หญิงเมื่อมีประจำเดือนท่ามกลางเขาทั้งหลาย . . .
อสค 18.6 . . . หรือเข้าใกล้ผู้หญิงในเวลาที่เธอมีมลทินประจำเดือน . . .
อสค 22.10 . . . ในเจ้ามีคนที่กระทำหยามเกียรติผู้หญิงที่ยังมีมลทินเพราะมีประจำเดือน . . .

ประจำตัว ( 4 )
อพย 30.21 . . . และให้เป็นกฎเกณฑ์เนืองนิตย์ประจำตัวเขา . . .
วนฉ 3.16 . . . เอฮูดได้ทำดาบสองคมไว้ประจำตัวเล่มหนึ่งยาวศอกหนึ่ง . . .
ดนล 5.14 . . . ความเข้าใจและปัญญาเลิศประจำตัว . . .
กจ 12.15 . . . "เป็นทูตสวรรค์ประจำตัวเปโตร" . . .

ประจำเมือง ( 2 )
ยชว 21.41 . . . ซึ่งอยู่ท่ามกลางกรรมสิทธิ์ของคนอิสราเอลนั้นรวมทั้งหมดมีสี่สิบแปดหัวเมืองพร้อมทุ่งหญ้าประจำเมือง . . .
อสค 9.1 . . . "เจ้าทั้งหลายผู้เป็นพนักงานทำโทษประจำเมือง . . .

ประชวร ( 19 )
2ซมอ 12.15 . . . และพระกุมารนั้นก็ประชวรหนัก . . .
2ซมอ 13.5 . . . "ขอเชิญบรรทมบนพระแท่นแสร้งกระทำเป็นประชวร . . .
2ซมอ 13.6 . . . อัมโนนจึงบรรทมแสร้งทำเป็นประชวร . . .
1พกษ 14.1 . . . ครั้งนั้นอาบียาห์โอรสของเยโรโบอัมประชวร . . .
2พกษ 1.2 . . . ฝ่ายอาหัสยาห์ทรงตกลงมาจากช่องพระแกลตาข่ายที่ห้องชั้นบนของพระองค์ในกรุงสะมาเรียและทรงประชวร . . .
2พกษ 8.7 . . . เบนฮาดัดกษัตริย์แห่งซีเรียทรงประชวร . . .
2พกษ 8.10 . . . `พระองค์จะทรงหายประชวรแน่' . . .
2พกษ 8.14 . . . "เขาบอกว่าพระองค์จะหายประชวรแน่" . . .
2พกษ 8.29 . . . เพราะว่าพระองค์ทรงประชวร . . .
2พกษ 20.1 . . . ในวันเหล่านั้นเฮเซคียาห์ทรงประชวรใกล้จะสิ้นพระชนม์ . . .
2พกษ 20.12 . . . เพราะพระองค์ทรงได้ยินว่า เฮเซคียาห์ทรงประชวร . . .
2พศด 22.6 . . . เพราะว่าพระองค์ประชวร . . .
2พศด 32.24 . . . ครั้งนั้นเฮเซคียาห์ทรงประชวรใกล้จะสิ้นพระชนม์ . . .
อสย 38.1 . . . ในวันเหล่านั้นเฮเซคียาห์ทรงประชวรใกล้จะสิ้นพระชนม์ . . .
อสย 38.9 . . . หลังจากที่พระองค์ได้ทรงประชวรและทรงฟื้นจากการประชวรของพระองค์นั้น . . .
อสย 39.1 . . . เพราะพระองค์ทรงได้ยินว่าเฮเซคียาห์ทรงประชวรและทรงหายประชวรแล้ว . . .
อสย 39.1 . . . เพราะพระองค์ทรงได้ยินว่าเฮเซคียาห์ทรงประชวรและทรงหายประชวรแล้ว . . .
มธ 25.39 . . . ที่ข้าพระองค์เห็นพระองค์ประชวรหรือต้องจำอยู่ในคุก . . .
มธ 25.44 . . . หรือทรงเป็นแขกแปลกหน้าหรือเปลือยพระกาย หรือประชวร หรือต้องจำอยู่ในคุก . . .

ประชากร ( 7 )
สดด 79.13 . . . แล้วข้าพระองค์ทั้งหลายประชากรของพระองค์ . . .
สดด 95.7 . . . และเราเป็นประชากรแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์ . . .
สดด 100.3 . . . เราเป็นประชากรของพระองค์ . . .
สภษ 30.25 . . . เป็นประชากรที่ไม่แข็งแรง . . .
สภษ 30.26 . . . เป็นประชากรที่ไม่มีกำลัง . . .
วว 7.9 . . . ทุกตระกูล ประชากร และทุกภาษา . . .
วว 14.6 . . . ทุกภาษา และประชากร . . .

ประชาชน ( 1296 )
ปฐก 14.16; ปฐก 23.11; ปฐก 25.23; ปฐก 26.10; ปฐก 26.11; ปฐก 29.1; ปฐก 41.40; ปฐก 41.55; ปฐก 42.6; ปฐก 47.21; ปฐก 47.23; อพย 1.9; อพย 9.15; อพย 11.2; อพย 11.3; อพย 12.31; อพย 13.3; อพย 19.17; อพย 24.2; อพย 24.3; อพย 24.3; อพย 24.7; อพย 24.8; อพย 32.25; อพย 34.10; ลนต 16.15; ลนต 16.16; ลนต 16.24; ลนต 16.24; ลนต 16.33; ลนต 18.27; ลนต 20.2; ลนต 20.4; ลนต 21.1; กดว 8.11; กดว 8.16; กดว 11.1; กดว 11.8; กดว 11.10; กดว 11.16; กดว 11.24; กดว 11.29; กดว 11.32; กดว 11.33; กดว 11.33; กดว 11.35; กดว 12.15; กดว 12.16; กดว 14.1; กดว 14.39; กดว 15.24; กดว 16.47; กดว 16.47; กดว 20.1; กดว 20.3; กดว 20.8; กดว 21.4; กดว 21.5; กดว 21.6; กดว 21.6; กดว 21.7; กดว 21.7; กดว 21.16; กดว 21.18; กดว 21.35; กดว 22.41; กดว 25.1; กดว 25.2; กดว 25.2; กดว 25.4; กดว 25.11; กดว 26.4; กดว 27.11; กดว 27.13; กดว 31.2; กดว 31.3; กดว 33.14; พบญ 4.10; พบญ 4.20; พบญ 7.7; พบญ 9.2; พบญ 9.26; พบญ 9.29; พบญ 10.11; พบญ 13.9; พบญ 16.18; พบญ 17.13; พบญ 17.16; พบญ 18.3; พบญ 18.18; พบญ 20.2; พบญ 20.5; พบญ 20.8; พบญ 20.9; พบญ 20.9; พบญ 20.11; พบญ 21.8; พบญ 21.8; พบญ 26.15; พบญ 27.1; พบญ 27.9; พบญ 27.11; พบญ 27.12; พบญ 27.15; พบญ 27.16; พบญ 27.17; พบญ 27.18; พบญ 27.19; พบญ 27.20; พบญ 27.21; พบญ 27.22; พบญ 27.23; พบญ 27.24; พบญ 27.25; พบญ 27.26; พบญ 29.13; พบญ 31.12; พบญ 31.22; พบญ 32.9; พบญ 32.36; พบญ 32.43; พบญ 32.43; พบญ 32.44; พบญ 32.49; พบญ 32.50; พบญ 33.3; พบญ 34.9; ยชว 1.10; ยชว 1.11; ยชว 3.3; ยชว 3.5; ยชว 3.6; ยชว 3.6; ยชว 3.14; ยชว 3.14; ยชว 3.16; ยชว 3.17; ยชว 4.1; ยชว 4.2; ยชว 4.4; ยชว 4.10; ยชว 4.10; ยชว 4.11; ยชว 4.11; ยชว 4.19; ยชว 5.4; ยชว 5.5; ยชว 5.5; ยชว 5.6; ยชว 5.8; ยชว 6.5; ยชว 6.5; ยชว 6.7; ยชว 6.8; ยชว 6.10; ยชว 6.16; ยชว 6.20; ยชว 6.20; ยชว 6.20; ยชว 7.3; ยชว 7.3; ยชว 7.4; ยชว 7.5; ยชว 7.13; ยชว 8.1; ยชว 8.5; ยชว 8.9; ยชว 8.10; ยชว 8.10; ยชว 8.11; ยชว 8.14; ยชว 8.20; ยชว 8.31; ยชว 8.32; ยชว 10.13; ยชว 10.21; ยชว 11.22; ยชว 12.1; ยชว 14.1; ยชว 14.8; ยชว 15.63; ยชว 15.63; ยชว 18.2; ยชว 18.10; ยชว 24.2; ยชว 24.16; ยชว 24.19; ยชว 24.21; ยชว 24.22; ยชว 24.24; ยชว 24.25; ยชว 24.27; ยชว 24.28; วนฉ 2.4; วนฉ 2.6; วนฉ 2.7; วนฉ 2.20; วนฉ 5.2; วนฉ 5.9; วนฉ 5.13; วนฉ 5.14; วนฉ 6.2; วนฉ 7.4; วนฉ 7.5; วนฉ 7.6; วนฉ 7.8; วนฉ 9.45; วนฉ 9.51; วนฉ 10.18; วนฉ 11.11; วนฉ 11.20; วนฉ 11.21; วนฉ 11.23; วนฉ 12.2; วนฉ 14.11; วนฉ 16.24; วนฉ 16.30; วนฉ 18.7; วนฉ 18.10; วนฉ 18.20; วนฉ 18.27; วนฉ 20.2; วนฉ 20.2; วนฉ 20.3; วนฉ 20.8; วนฉ 20.10; วนฉ 20.22; วนฉ 20.30; วนฉ 20.31; วนฉ 20.31; วนฉ 21.2; วนฉ 21.4; วนฉ 21.6; วนฉ 21.9; วนฉ 21.15; วนฉ 21.24; นรธ 4.9; นรธ 4.11; 1ซมอ 2.13; 1ซมอ 2.13; 1ซมอ 2.23; 1ซมอ 2.24; 1ซมอ 4.17; 1ซมอ 5.3; 1ซมอ 5.6; 1ซมอ 5.10; 1ซมอ 5.11; 1ซมอ 6.6; 1ซมอ 6.19; 1ซมอ 6.19; 1ซมอ 8.7; 1ซมอ 8.10; 1ซมอ 8.19; 1ซมอ 8.21; 1ซมอ 9.2; 1ซมอ 9.12; 1ซมอ 9.13; 1ซมอ 9.16; 1ซมอ 9.16; 1ซมอ 9.16; 1ซมอ 9.17; 1ซมอ 9.24; 1ซมอ 10.11; 1ซมอ 10.17; 1ซมอ 10.23; 1ซมอ 10.23; 1ซมอ 10.24; 1ซมอ 10.24; 1ซมอ 10.24; 1ซมอ 10.25; 1ซมอ 10.25; 1ซมอ 11.4; 1ซมอ 11.4; 1ซมอ 11.5; 1ซมอ 11.7; 1ซมอ 11.12; 1ซมอ 11.14; 1ซมอ 11.15; 1ซมอ 11.15; 1ซมอ 12.6; 1ซมอ 12.18; 1ซมอ 12.19; 1ซมอ 12.20; 1ซมอ 12.22; 1ซมอ 12.22; 1ซมอ 13.2; 1ซมอ 13.4; 1ซมอ 13.6; 1ซมอ 13.6; 1ซมอ 13.7; 1ซมอ 13.8; 1ซมอ 13.11; 1ซมอ 14.15; 1ซมอ 14.24; 1ซมอ 14.26; 1ซมอ 14.27; 1ซมอ 14.39; 1ซมอ 14.40; 1ซมอ 14.41; 1ซมอ 14.45; 1ซมอ 14.45; 1ซมอ 15.1; 1ซมอ 15.8; 1ซมอ 15.9; 1ซมอ 15.24; 1ซมอ 15.30; 1ซมอ 17.27; 1ซมอ 17.30; 1ซมอ 18.5; 1ซมอ 18.13; 1ซมอ 23.11; 1ซมอ 23.12; 1ซมอ 30.4; 1ซมอ 30.6; 1ซมอ 30.6; 1ซมอ 30.21; 1ซมอ 30.21; 1ซมอ 31.9; 2ซมอ 1.4; 2ซมอ 1.12; 2ซมอ 3.18; 2ซมอ 3.31; 2ซมอ 3.32; 2ซมอ 3.34; 2ซมอ 3.35; 2ซมอ 3.36; 2ซมอ 3.36; 2ซมอ 3.37; 2ซมอ 5.2; 2ซมอ 5.12; 2ซมอ 6.2; 2ซมอ 6.18; 2ซมอ 6.19; 2ซมอ 6.19; 2ซมอ 6.19; 2ซมอ 6.21; 2ซมอ 7.7; 2ซมอ 7.8; 2ซมอ 7.10; 2ซมอ 7.11; 2ซมอ 7.23; 2ซมอ 7.23; 2ซมอ 7.23; 2ซมอ 7.23; 2ซมอ 7.24; 2ซมอ 7.24; 2ซมอ 10.13; 2ซมอ 12.31; 2ซมอ 13.34; 2ซมอ 14.13; 2ซมอ 14.15; 2ซมอ 15.24; 2ซมอ 15.30; 2ซมอ 16.15; 2ซมอ 16.18; 2ซมอ 17.3; 2ซมอ 17.3; 2ซมอ 17.3; 2ซมอ 17.16; 2ซมอ 19.2; 2ซมอ 19.2; 2ซมอ 19.3; 2ซมอ 19.8; 2ซมอ 19.8; 2ซมอ 19.9; 2ซมอ 19.39; 2ซมอ 19.40; 2ซมอ 19.40; 2ซมอ 19.42; 2ซมอ 19.42; 2ซมอ 20.12; 2ซมอ 20.13; 2ซมอ 20.15; 2ซมอ 20.22; 2ซมอ 21.2; 2ซมอ 21.2; 2ซมอ 21.17; 2ซมอ 22.28; 2ซมอ 22.44; 2ซมอ 24.2; 2ซมอ 24.2; 2ซมอ 24.3; 2ซมอ 24.4; 2ซมอ 24.9; 2ซมอ 24.15; 2ซมอ 24.16; 2ซมอ 24.17; 2ซมอ 24.21; 1พกษ 1.9; 1พกษ 1.39; 1พกษ 1.40; 1พกษ 3.2; 1พกษ 3.8; 1พกษ 3.8; 1พกษ 3.9; 1พกษ 3.9; 1พกษ 5.16; 1พกษ 8.36; 1พกษ 8.38; 1พกษ 8.38; 1พกษ 8.41; 1พกษ 8.43; 1พกษ 8.44; 1พกษ 8.50; 1พกษ 8.51; 1พกษ 8.52; 1พกษ 8.56; 1พกษ 8.59; 1พกษ 8.66; 1พกษ 8.66; 1พกษ 9.20; 1พกษ 9.21; 1พกษ 9.22; 1พกษ 9.23; 1พกษ 12.5; 1พกษ 12.6; 1พกษ 12.7; 1พกษ 12.9; 1พกษ 12.10; 1พกษ 12.12; 1พกษ 12.13; 1พกษ 12.15; 1พกษ 12.16; 1พกษ 12.17; 1พกษ 12.23; 1พกษ 12.24; 1พกษ 12.28; 1พกษ 12.30; 1พกษ 12.31; 1พกษ 13.33; 1พกษ 14.7; 1พกษ 14.7; 1พกษ 14.24; 1พกษ 16.2; 1พกษ 16.2; 1พกษ 16.21; 1พกษ 16.22; 1พกษ 16.22; 1พกษ 18.21; 1พกษ 18.21; 1พกษ 18.22; 1พกษ 18.24; 1พกษ 18.30; 1พกษ 18.30; 1พกษ 18.39; 1พกษ 19.10; 1พกษ 19.14; 1พกษ 19.21; 1พกษ 20.8; 1พกษ 20.27; 1พกษ 20.27; 1พกษ 20.28; 1พกษ 20.29; 1พกษ 21.9; 1พกษ 21.12; 1พกษ 21.13; 1พกษ 21.26; 1พกษ 22.4; 1พกษ 22.4; 1พกษ 22.43; 2พกษ 3.7; 2พกษ 3.7; 2พกษ 6.30; 2พกษ 7.16; 2พกษ 7.17; 2พกษ 7.20; 2พกษ 8.12; 2พกษ 9.6; 2พกษ 10.9; 2พกษ 10.18; 2พกษ 11.13; 2พกษ 11.13; 2พกษ 11.14; 2พกษ 11.17; 2พกษ 11.17; 2พกษ 11.17; 2พกษ 11.18; 2พกษ 11.19; 2พกษ 11.20; 2พกษ 12.3; 2พกษ 12.4; 2พกษ 12.8; 2พกษ 13.5; 2พกษ 14.4; 2พกษ 14.21; 2พกษ 15.4; 2พกษ 15.5; 2พกษ 15.10; 2พกษ 15.29; 2พกษ 15.35; 2พกษ 16.3; 2พกษ 16.9; 2พกษ 16.15; 2พกษ 17.7; 2พกษ 17.8; 2พกษ 17.9; 2พกษ 17.22; 2พกษ 17.24; 2พกษ 17.24; 2พกษ 17.32; 2พกษ 18.4; 2พกษ 18.26; 2พกษ 18.36; 2พกษ 19.12; 2พกษ 20.5; 2พกษ 21.2; 2พกษ 21.9; 2พกษ 21.24; 2พกษ 21.24; 2พกษ 22.4; 2พกษ 22.13; 2พกษ 23.2; 2พกษ 23.3; 2พกษ 23.21; 2พกษ 23.30; 2พกษ 23.35; 2พกษ 24.14; 2พกษ 25.3; 2พกษ 25.11; 2พกษ 25.19; 2พกษ 25.19; 2พกษ 25.22; 2พกษ 25.26; 1พศด 6.64; 1พศด 9.3; 1พศด 10.9; 1พศด 11.2; 1พศด 11.2; 1พศด 13.4; 1พศด 14.2; 1พศด 16.2; 1พศด 16.3; 1พศด 16.36; 1พศด 16.43; 1พศด 17.6; 1พศด 17.7; 1พศด 17.9; 1พศด 17.10; 1พศด 17.21; 1พศด 17.21; 1พศด 17.21; 1พศด 17.22; 1พศด 17.22; 1พศด 18.14; 1พศด 19.14; 1พศด 20.3; 1พศด 20.3; 1พศด 21.3; 1พศด 21.3; 1พศด 21.5; 1พศด 21.17; 1พศด 21.17; 1พศด 21.22; 1พศด 22.18; 1พศด 23.25; 1พศด 27.1; 1พศด 28.2; 1พศด 28.21; 1พศด 29.9; 1พศด 29.17; 1พศด 29.18; 2พศด 1.10; 2พศด 1.11; 2พศด 2.11; 2พศด 2.18; 2พศด 6.5; 2พศด 6.5; 2พศด 6.6; 2พศด 6.21; 2พศด 6.24; 2พศด 6.25; 2พศด 6.27; 2พศด 6.27; 2พศด 6.29; 2พศด 6.29; 2พศด 6.32; 2พศด 6.33; 2พศด 6.34; 2พศด 6.39; 2พศด 7.4; 2พศด 7.5; 2พศด 7.10; 2พศด 7.10; 2พศด 7.13; 2พศด 7.14; 2พศด 8.7; 2พศด 8.8; 2พศด 8.8; 2พศด 8.10; 2พศด 10.5; 2พศด 10.6; 2พศด 10.7; 2พศด 10.9; 2พศด 10.10; 2พศด 10.12; 2พศด 10.15; 2พศด 10.16; 2พศด 10.17; 2พศด 10.18; 2พศด 13.12; 2พศด 13.17; 2พศด 16.10; 2พศด 17.9; 2พศด 18.3; 2พศด 18.3; 2พศด 19.4; 2พศด 20.7; 2พศด 20.21; 2พศด 20.25; 2พศด 20.33; 2พศด 21.19; 2พศด 23.5; 2พศด 23.6; 2พศด 23.10; 2พศด 23.12; 2พศด 23.12; 2พศด 23.13; 2พศด 23.16; 2พศด 23.16; 2พศด 23.17; 2พศด 23.20; 2พศด 23.20; 2พศด 23.21; 2พศด 24.10; 2พศด 24.20; 2พศด 24.23; 2พศด 24.23; 2พศด 25.13; 2พศด 26.1; 2พศด 26.21; 2พศด 27.2; 2พศด 28.3; 2พศด 28.5; 2พศด 28.10; 2พศด 29.36; 2พศด 29.36; 2พศด 30.3; 2พศด 30.5; 2พศด 30.13; 2พศด 30.20; 2พศด 30.21; 2พศด 30.27; 2พศด 31.1; 2พศด 31.4; 2พศด 31.5; 2พศด 31.6; 2พศด 31.8; 2พศด 31.10; 2พศด 31.10; 2พศด 32.4; 2พศด 32.6; 2พศด 32.8; 2พศด 32.9; 2พศด 32.14; 2พศด 32.15; 2พศด 32.17; 2พศด 32.17; 2พศด 33.2; 2พศด 33.9; 2พศด 33.10; 2พศด 33.17; 2พศด 33.25; 2พศด 33.25; 2พศด 34.33; 2พศด 35.3; 2พศด 35.5; 2พศด 35.7; 2พศด 35.8; 2พศด 35.12; 2พศด 35.13; 2พศด 35.17; 2พศด 36.1; 2พศด 36.14; 2พศด 36.15; 2พศด 36.16; 2พศด 36.23; อสร 1.3; อสร 2.1; อสร 2.2; อสร 2.70; อสร 3.1; อสร 3.11; อสร 3.13; อสร 3.13; อสร 3.13; อสร 4.4; อสร 4.4; อสร 5.12; อสร 6.21; อสร 7.13; อสร 7.16; อสร 7.25; อสร 8.15; อสร 8.36; อสร 9.1; อสร 10.1; อสร 10.9; อสร 10.13; นหม 1.6; นหม 1.6; นหม 1.10; นหม 4.6; นหม 4.13; นหม 4.22; นหม 5.1; นหม 5.13; นหม 5.15; นหม 5.15; นหม 7.5; นหม 7.6; นหม 7.7; นหม 7.72; นหม 7.73; นหม 8.1; นหม 8.3; นหม 8.5; นหม 8.5; นหม 8.5; นหม 8.6; นหม 8.7; นหม 8.7; นหม 8.8; นหม 8.9; นหม 8.9; นหม 8.9; นหม 8.11; นหม 8.12; นหม 8.13; นหม 8.14; นหม 8.16; นหม 8.17; นหม 9.1; นหม 9.10; นหม 10.14; นหม 10.28; นหม 10.34; นหม 10.39; นหม 11.1; นหม 11.1; นหม 11.2; นหม 11.24; นหม 11.25; นหม 11.31; นหม 12.30; นหม 12.38; นหม 13.1; นหม 13.3; นหม 13.16; อสธ 1.5; อสธ 1.11; อสธ 1.16; อสธ 3.11; อสธ 4.11; อสธ 8.11; โยบ 12.2; โยบ 18.19; โยบ 34.20; โยบ 34.30; สดด 3.8; สดด 14.4; สดด 14.7; สดด 18.27; สดด 18.43; สดด 22.6; สดด 28.9; สดด 29.11; สดด 29.11; สดด 42.4; สดด 44.12; สดด 45.12; สดด 47.9; สดด 50.4; สดด 50.7; สดด 53.4; สดด 53.6; สดด 60.3; สดด 62.8; สดด 68.7; สดด 68.22; สดด 68.35; สดด 72.2; สดด 72.3; สดด 72.4; สดด 73.10; สดด 77.15; สดด 77.20; สดด 78.1; สดด 78.20; สดด 78.52; สดด 78.62; สดด 78.71; สดด 80.4; สดด 81.8; สดด 81.11; สดด 81.13; สดด 83.3; สดด 85.2; สดด 85.6; สดด 85.8; สดด 89.19; สดด 94.5; สดด 94.8; สดด 94.14; สดด 102.18; สดด 103.7; สดด 105.24; สดด 105.25; สดด 105.40; สดด 105.43; สดด 106.4; สดด 106.40; สดด 106.48; สดด 107.32; สดด 111.6; สดด 111.9; สดด 116.14; สดด 116.18; สดด 125.2; สดด 135.12; สดด 135.14; สดด 136.16; สดด 148.14; สดด 148.14; สดด 149.4; สภษ 11.14; สภษ 11.26; สภษ 14.28; สภษ 14.28; สภษ 29.2; สภษ 29.2; สภษ 29.18; ปญจ 4.16; ปญจ 12.9; อสย 1.10; อสย 3.5; อสย 3.7; อสย 7.2; อสย 8.19; อสย 9.9; อสย 9.13; อสย 9.19; อสย 11.14; อสย 14.20; อสย 24.2; อสย 26.15; อสย 26.15; อสย 27.12; อสย 30.19; อสย 31.6; อสย 33.24; อสย 36.11; อสย 37.12; อสย 42.5; อสย 44.7; อสย 62.12; ยรม 1.18; ยรม 2.11; ยรม 2.13; ยรม 2.16; ยรม 2.31; ยรม 2.32; ยรม 4.11; ยรม 4.22; ยรม 5.26; ยรม 5.31; ยรม 6.1; ยรม 6.14; ยรม 6.26; ยรม 6.27; ยรม 7.12; ยรม 7.23; ยรม 8.7; ยรม 8.11; ยรม 8.19; ยรม 8.21; ยรม 8.22; ยรม 9.1; ยรม 9.7; ยรม 11.4; ยรม 12.14; ยรม 12.16; ยรม 12.16; ยรม 12.16; ยรม 13.11; ยรม 14.2; ยรม 14.16; ยรม 14.17; ยรม 15.7; ยรม 16.14; ยรม 16.15; ยรม 17.26; ยรม 18.15; ยรม 19.1; ยรม 19.4; ยรม 19.14; ยรม 21.7; ยรม 22.2; ยรม 22.4; ยรม 23.2; ยรม 23.7; ยรม 23.13; ยรม 23.22; ยรม 23.22; ยรม 23.27; ยรม 23.32; ยรม 23.33; ยรม 23.34; ยรม 24.7; ยรม 25.2; ยรม 25.19; ยรม 25.24; ยรม 26.7; ยรม 26.8; ยรม 26.8; ยรม 26.9; ยรม 26.11; ยรม 26.12; ยรม 26.16; ยรม 26.17; ยรม 26.18; ยรม 26.24; ยรม 27.12; ยรม 27.16; ยรม 28.1; ยรม 28.5; ยรม 28.7; ยรม 28.11; ยรม 29.1; ยรม 29.16; ยรม 29.25; ยรม 29.32; ยรม 30.3; ยรม 30.22; ยรม 31.1; ยรม 31.7; ยรม 31.14; ยรม 31.33; ยรม 32.21; ยรม 32.30; ยรม 32.30; ยรม 32.30; ยรม 32.32; ยรม 32.32; ยรม 32.38; ยรม 33.24; ยรม 33.24; ยรม 34.8; ยรม 34.10; ยรม 34.19; ยรม 36.6; ยรม 36.9; ยรม 36.9; ยรม 36.10; ยรม 36.13; ยรม 36.14; ยรม 37.2; ยรม 37.4; ยรม 37.12; ยรม 38.1; ยรม 38.4; ยรม 39.8; ยรม 39.9; ยรม 39.10; ยรม 39.14; ยรม 40.5; ยรม 40.6; ยรม 41.10; ยรม 41.13; ยรม 41.14; ยรม 41.16; ยรม 42.1; ยรม 42.8; ยรม 43.1; ยรม 43.4; ยรม 44.15; ยรม 44.20; ยรม 44.20; ยรม 44.21; ยรม 44.24; ยรม 49.1; ยรม 49.28; ยรม 50.4; ยรม 50.4; ยรม 50.6; ยรม 50.33; ยรม 50.33; ยรม 50.39; ยรม 51.45; ยรม 51.58; ยรม 52.6; ยรม 52.15; ยรม 52.15; ยรม 52.25; ยรม 52.25; ยรม 52.28; อสค 2.4; อสค 4.13; อสค 7.11; อสค 7.12; อสค 7.13; อสค 7.14; อสค 7.27; อสค 9.4; อสค 11.1; อสค 11.20; อสค 12.19; อสค 13.9; อสค 13.10; อสค 13.18; อสค 13.19; อสค 13.19; อสค 13.21; อสค 13.23; อสค 14.8; อสค 14.9; อสค 14.11; อสค 17.9; อสค 21.12; อสค 21.12; อสค 22.29; อสค 23.42; อสค 24.18; อสค 24.19; อสค 25.4; อสค 25.7; อสค 25.10; อสค 25.14; อสค 30.5; อสค 33.2; อสค 33.3; อสค 33.6; อสค 33.7; อสค 33.31; อสค 34.30; อสค 35.5; อสค 36.3; อสค 36.8; อสค 36.12; อสค 36.20; อสค 36.28; อสค 37.12; อสค 37.13; อสค 37.23; อสค 37.27; อสค 38.8; อสค 38.8; อสค 38.11; อสค 38.12; อสค 38.14; อสค 38.16; อสค 38.20; อสค 39.7; อสค 39.13; อสค 39.13; อสค 42.14; อสค 44.11; อสค 44.11; อสค 44.12; อสค 44.19; อสค 44.19; อสค 44.23; อสค 45.8; อสค 45.9; อสค 45.16; อสค 45.22; อสค 46.3; อสค 46.9; อสค 46.10; อสค 46.10; อสค 46.18; อสค 46.18; อสค 46.18; อสค 46.20; อสค 46.24; อสค 48.11; ดนล 3.7; ดนล 8.24; ดนล 9.6; ดนล 9.16; ดนล 9.19; ดนล 9.20; ดนล 9.26; ดนล 11.32; ดนล 11.33; ฮชย 1.9; ฮชย 1.10; ฮชย 1.10; ฮชย 2.23; ฮชย 2.23; ฮชย 4.4; ฮชย 4.6; ฮชย 4.8; ฮชย 4.9; ฮชย 4.12; ฮชย 6.11; ฮชย 11.7; ยอล 2.2; ยอล 2.16; ยอล 2.17; ยอล 2.18; ยอล 2.19; ยอล 2.26; ยอล 2.27; ยอล 3.2; ยอล 3.3; ยอล 3.6; ยอล 3.16; อมส 1.5; อมส 1.6; อมส 1.9; อมส 3.6; อมส 7.8; อมส 7.15; อมส 8.2; อมส 9.1; อมส 9.10; อมส 9.14; อบด 1.12; อบด 1.13; ยนา 3.5; มคา 1.9; มคา 2.8; มคา 2.9; มคา 3.2; มคา 6.2; มคา 6.3; มคา 6.5; มคา 7.14; มคา 7.14; ฮบก 3.13; ฮบก 3.16; ศฟย 2.8; ศฟย 2.10; ศฟย 3.9; ฮกก 1.2; ฮกก 1.12; ฮกก 1.12; ฮกก 1.13; ฮกก 1.14; ฮกก 2.2; ฮกก 2.4; ศคย 2.4; ศคย 2.11; ศคย 7.5; ศคย 8.6; ศคย 8.7; ศคย 8.8; ศคย 8.11; ศคย 8.12; ศคย 8.20; ศคย 9.16; ศคย 10.2; ศคย 14.2; มลค 2.9; มธ 2.4; มธ 4.16; มธ 7.28; มธ 8.18; มธ 9.8; มธ 9.36; มธ 12.46; มธ 14.5; มธ 14.13; มธ 14.14; มธ 14.15; มธ 14.22; มธ 14.23; มธ 15.8; มธ 15.10; มธ 15.30; มธ 15.35; มธ 15.36; มธ 15.39; มธ 20.31; มธ 21.10; มธ 21.23; มธ 21.26; มธ 21.26; มธ 21.46; มธ 21.46; มธ 22.33; มธ 26.3; มธ 26.5; มธ 26.47; มธ 26.47; มธ 27.1; มธ 27.64; มก 2.13; มก 3.9; มก 3.32; มก 4.36; มก 5.27; มก 5.31; มก 6.34; มก 6.36; มก 6.40; มก 6.45; มก 7.6; มก 7.14; มก 7.17; มก 7.33; มก 8.6; มก 8.6; มก 8.34; มก 9.15; มก 9.17; มก 9.25; มก 10.1; มก 10.46; มก 11.18; มก 11.32; มก 11.32; มก 12.12; มก 12.37; มก 12.41; มก 14.2; มก 15.8; มก 15.11; มก 15.14; มก 15.15; ลก 1.10; ลก 3.7; ลก 3.10; ลก 4.35; ลก 4.42; ลก 5.1; ลก 5.3; ลก 5.15; ลก 6.17; ลก 6.19; ลก 7.9; ลก 7.24; ลก 8.4; ลก 8.40; ลก 8.42; ลก 8.45; ลก 9.11; ลก 9.12; ลก 9.16; ลก 9.38; ลก 11.14; ลก 11.27; ลก 12.54; ลก 13.14; ลก 13.17; ลก 18.36; ลก 19.39; ลก 20.19; ลก 20.26; ลก 22.2; ลก 23.4; ลก 23.13; ลก 23.14; ลก 24.19; ยน 6.24; ยน 7.12; ยน 7.12; ยน 7.31; ยน 7.32; ยน 7.40; ยน 7.43; ยน 7.49; ยน 11.42; ยน 11.50; ยน 12.18; กจ 3.23; กจ 5.12; กจ 5.13; กจ 5.16; กจ 5.20; กจ 5.34; กจ 6.8; กจ 8.6; กจ 10.2; กจ 14.13; กจ 14.18; กจ 14.19; กจ 16.22; กจ 17.8; กจ 17.13; กจ 19.35; กจ 21.27; กจ 24.12; รม 15.10; 1คร 10.7; 2คร 6.16; ฮบ 2.17; ฮบ 7.5; ฮบ 7.11; ฮบ 7.27; ฮบ 8.10; ฮบ 9.7; ฮบ 10.30; ฮบ 13.12; 2ปต 2.1; วว 19.18

ประชาชาติ ( 591 )
ปฐก 3.20; ปฐก 10.32; ปฐก 14.1; ปฐก 14.9; ปฐก 17.4; ปฐก 17.5; ปฐก 18.18; ปฐก 18.18; ปฐก 22.18; ปฐก 26.4; ปฐก 27.29; ปฐก 35.11; ปฐก 35.11; ปฐก 46.3; ปฐก 48.19; อพย 32.10; อพย 34.10; ลนต 18.24; ลนต 18.28; ลนต 20.23; ลนต 25.44; ลนต 26.33; ลนต 26.38; ลนต 26.45; กดว 23.9; กดว 24.8; กดว 24.20; พบญ 4.6; พบญ 4.7; พบญ 4.8; พบญ 4.27; พบญ 4.34; พบญ 4.34; พบญ 4.38; พบญ 7.1; พบญ 7.1; พบญ 7.17; พบญ 7.22; พบญ 8.20; พบญ 9.1; พบญ 9.4; พบญ 9.5; พบญ 9.14; พบญ 11.23; พบญ 11.23; พบญ 12.2; พบญ 12.29; พบญ 12.30; พบญ 14.2; พบญ 15.6; พบญ 15.6; พบญ 17.14; พบญ 18.9; พบญ 18.14; พบญ 19.1; พบญ 20.15; พบญ 26.5; พบญ 26.19; พบญ 28.1; พบญ 28.12; พบญ 28.12; พบญ 28.32; พบญ 28.36; พบญ 28.49; พบญ 28.49; พบญ 28.50; พบญ 28.65; พบญ 29.16; พบญ 29.18; พบญ 29.24; พบญ 30.1; พบญ 31.3; พบญ 32.8; พบญ 32.21; พบญ 32.28; พบญ 32.43; ยชว 12.23; ยชว 23.3; ยชว 23.4; ยชว 23.4; ยชว 23.7; ยชว 23.9; ยชว 23.12; ยชว 23.13; วนฉ 2.21; วนฉ 2.21; วนฉ 2.22; วนฉ 2.23; วนฉ 3.1; 1ซมอ 8.5; 1ซมอ 8.20; 1ซมอ 27.8; 2ซมอ 7.23; 2ซมอ 8.11; 2ซมอ 22.44; 2ซมอ 22.50; 1พกษ 4.31; 1พกษ 11.2; 1พกษ 14.24; 1พกษ 18.10; 1พกษ 18.10; 2พกษ 16.3; 2พกษ 17.8; 2พกษ 17.11; 2พกษ 17.15; 2พกษ 17.26; 2พกษ 17.29; 2พกษ 17.29; 2พกษ 17.33; 2พกษ 17.41; 2พกษ 18.33; 2พกษ 19.12; 2พกษ 19.12; 2พกษ 19.17; 2พกษ 19.17; 2พกษ 19.18; 2พกษ 21.2; 2พกษ 21.9; 1พศด 14.17; 1พศด 16.20; 1พศด 16.20; 1พศด 16.24; 1พศด 16.31; 1พศด 16.35; 1พศด 17.21; 1พศด 17.21; 1พศด 18.11; 2พศด 15.6; 2พศด 15.6; 2พศด 20.6; 2พศด 28.3; 2พศด 32.13; 2พศด 32.14; 2พศด 32.15; 2พศด 32.17; 2พศด 32.23; 2พศด 33.2; 2พศด 33.9; 2พศด 36.14; อสร 4.10; อสร 6.12; อสร 6.21; นหม 5.9; นหม 5.17; นหม 6.6; นหม 6.16; นหม 13.26; โยบ 12.23; โยบ 12.23; โยบ 34.29; สดด 2.8; สดด 9.5; สดด 9.8; สดด 9.15; สดด 9.17; สดด 9.19; สดด 9.20; สดด 10.16; สดด 18.43; สดด 18.49; สดด 22.27; สดด 22.28; สดด 33.12; สดด 43.1; สดด 44.2; สดด 44.11; สดด 44.14; สดด 46.6; สดด 46.10; สดด 47.8; สดด 57.9; สดด 59.5; สดด 59.8; สดด 66.7; สดด 67.2; สดด 72.11; สดด 72.17; สดด 78.55; สดด 78.55; สดด 79.6; สดด 79.10; สดด 79.10; สดด 80.8; สดด 82.8; สดด 83.4; สดด 86.9; สดด 94.10; สดด 96.3; สดด 96.10; สดด 98.2; สดด 99.2; สดด 102.15; สดด 105.13; สดด 105.13; สดด 105.44; สดด 106.5; สดด 106.27; สดด 106.35; สดด 106.41; สดด 106.47; สดด 108.3; สดด 110.6; สดด 111.6; สดด 113.4; สดด 115.2; สดด 117.1; สดด 118.10; สดด 126.2; สดด 135.10; สดด 135.15; สดด 147.20; สดด 149.7; สภษ 14.34; สภษ 24.24; อสย 1.4; อสย 2.2; อสย 2.4; อสย 2.4; อสย 5.26; อสย 9.1; อสย 9.3; อสย 10.6; อสย 10.7; อสย 11.10; อสย 11.12; อสย 13.4; อสย 14.6; อสย 14.9; อสย 14.12; อสย 14.18; อสย 14.26; อสย 14.32; อสย 16.8; อสย 18.2; อสย 18.2; อสย 18.7; อสย 23.3; อสย 25.3; อสย 25.3; อสย 25.7; อสย 26.2; อสย 29.7; อสย 29.8; อสย 30.28; อสย 33.3; อสย 34.1; อสย 34.2; อสย 36.18; อสย 37.12; อสย 37.12; อสย 37.19; อสย 40.15; อสย 40.17; อสย 41.2; อสย 42.1; อสย 42.6; อสย 43.8; อสย 43.9; อสย 45.1; อสย 45.20; อสย 49.6; อสย 49.7; อสย 49.22; อสย 52.10; อสย 52.15; อสย 55.5; อสย 55.5; อสย 58.2; อสย 60.3; อสย 60.5; อสย 60.11; อสย 60.12; อสย 60.12; อสย 60.16; อสย 60.22; อสย 61.6; อสย 61.9; อสย 61.11; อสย 62.2; อสย 64.2; อสย 65.1; อสย 66.8; อสย 66.12; อสย 66.18; อสย 66.19; อสย 66.19; อสย 66.20; ยรม 1.5; ยรม 1.10; ยรม 2.11; ยรม 3.17; ยรม 3.19; ยรม 4.2; ยรม 4.7; ยรม 4.16; ยรม 5.9; ยรม 5.15; ยรม 5.15; ยรม 5.15; ยรม 5.15; ยรม 5.29; ยรม 6.18; ยรม 6.22; ยรม 7.28; ยรม 9.9; ยรม 9.16; ยรม 9.26; ยรม 10.2; ยรม 10.2; ยรม 10.7; ยรม 10.7; ยรม 10.10; ยรม 10.25; ยรม 12.17; ยรม 14.22; ยรม 16.19; ยรม 18.7; ยรม 18.8; ยรม 18.9; ยรม 18.13; ยรม 22.8; ยรม 25.9; ยรม 25.11; ยรม 25.12; ยรม 25.13; ยรม 25.14; ยรม 25.15; ยรม 25.17; ยรม 25.31; ยรม 25.32; ยรม 25.32; ยรม 26.6; ยรม 27.7; ยรม 27.7; ยรม 27.8; ยรม 27.8; ยรม 27.11; ยรม 27.13; ยรม 28.11; ยรม 28.14; ยรม 29.14; ยรม 29.18; ยรม 30.11; ยรม 31.7; ยรม 31.10; ยรม 31.36; ยรม 33.9; ยรม 33.24; ยรม 36.2; ยรม 43.5; ยรม 44.8; ยรม 46.1; ยรม 46.12; ยรม 46.28; ยรม 46.28; ยรม 48.2; ยรม 49.14; ยรม 49.15; ยรม 49.31; ยรม 49.36; ยรม 50.2; ยรม 50.3; ยรม 50.9; ยรม 50.12; ยรม 50.23; ยรม 50.41; ยรม 50.46; ยรม 51.7; ยรม 51.7; ยรม 51.20; ยรม 51.27; ยรม 51.27; ยรม 51.28; ยรม 51.41; ยรม 51.44; พคค 1.1; พคค 1.3; พคค 1.10; พคค 2.9; พคค 4.15; พคค 4.20; อสค 2.3; อสค 4.13; อสค 5.5; อสค 5.6; อสค 5.7; อสค 5.7; อสค 5.8; อสค 5.14; อสค 5.15; อสค 6.8; อสค 6.9; อสค 7.24; อสค 11.12; อสค 11.16; อสค 12.15; อสค 12.16; อสค 16.14; อสค 19.4; อสค 19.8; อสค 20.9; อสค 20.14; อสค 20.22; อสค 20.23; อสค 20.32; อสค 20.41; อสค 22.4; อสค 22.15; อสค 22.16; อสค 23.30; อสค 25.8; อสค 25.10; อสค 26.3; อสค 26.5; อสค 28.7; อสค 28.25; อสค 29.12; อสค 29.15; อสค 29.15; อสค 30.3; อสค 30.11; อสค 30.23; อสค 30.26; อสค 31.6; อสค 31.11; อสค 31.12; อสค 31.16; อสค 31.17; อสค 31.17; อสค 32.2; อสค 32.9; อสค 32.12; อสค 32.16; อสค 32.18; อสค 34.28; อสค 34.29; อสค 35.10; อสค 36.4; อสค 36.5; อสค 36.6; อสค 36.7; อสค 36.13; อสค 36.14; อสค 36.15; อสค 36.15; อสค 36.19; อสค 36.20; อสค 36.21; อสค 36.22; อสค 36.23; อสค 36.23; อสค 36.24; อสค 36.30; อสค 36.36; อสค 37.21; อสค 37.22; อสค 37.22; อสค 37.28; อสค 38.12; อสค 38.16; อสค 38.23; อสค 39.7; อสค 39.21; อสค 39.21; อสค 39.23; อสค 39.27; อสค 39.28; อสค 39.28; ดนล 3.4; ดนล 3.7; ดนล 3.29; ดนล 4.1; ดนล 5.19; ดนล 6.25; ดนล 7.14; ดนล 8.22; ดนล 12.1; ฮชย 8.8; ฮชย 8.10; ฮชย 9.17; ยอล 1.6; ยอล 2.17; ยอล 2.19; ยอล 3.2; ยอล 3.2; ยอล 3.8; ยอล 3.9; ยอล 3.11; ยอล 3.12; ยอล 3.12; อมส 6.1; อมส 6.1; อมส 6.14; อมส 9.9; อมส 9.12; อบด 1.1; อบด 1.2; อบด 1.15; อบด 1.16; มคา 4.2; มคา 4.3; มคา 4.3; มคา 4.11; มคา 5.8; มคา 5.15; มคา 7.16; นฮม 3.4; นฮม 3.5; ฮบก 1.5; ฮบก 1.6; ฮบก 1.17; ฮบก 2.5; ฮบก 2.6; ฮบก 2.8; ฮบก 3.6; ฮบก 3.12; ศฟย 2.1; ศฟย 2.5; ศฟย 2.11; ศฟย 2.14; ศฟย 3.6; ศฟย 3.8; ฮกก 2.7; ฮกก 2.7; ฮกก 2.14; ฮกก 2.22; ศคย 1.15; ศคย 1.21; ศคย 2.8; ศคย 2.11; ศคย 7.14; ศคย 8.13; ศคย 8.22; ศคย 8.23; ศคย 9.10; ศคย 12.3; ศคย 12.9; ศคย 14.2; ศคย 14.3; ศคย 14.14; ศคย 14.16; ศคย 14.18; ศคย 14.19; มลค 1.11; มลค 1.11; มลค 1.14; มลค 3.12; มธ 4.15; มธ 24.7; มธ 24.7; มธ 24.9; มธ 24.14; มธ 25.32; มก 11.17; มก 13.8; มก 13.8; มก 13.10; ลก 21.10; ลก 21.10; ลก 21.24; กจ 7.45; กจ 9.15; กจ 14.16; รม 4.17; รม 4.18; รม 10.19; รม 15.9; รม 15.10; รม 15.11; รม 15.12; รม 15.12; รม 16.26; 1ปต 2.9; วว 2.26; วว 10.11; วว 11.9; วว 11.18; วว 12.5; วว 13.7; วว 14.8; วว 15.4; วว 16.19; วว 17.15; วว 18.3; วว 18.23; วว 19.15; วว 20.3; วว 20.8; วว 21.24; วว 21.26; วว 22.2

ประชิด ( 21 )
วนฉ 5.8 . . . สงครามก็ประชิดเข้ามาถึงประตูเมือง . . .
วนฉ 9.50 . . . อาบีเมเลคไปยังเมืองเธเบศตั้งค่ายประชิดเมืองเธเบศไว้ . . .
วนฉ 20.23 . . . "สมควรที่ข้าพระองค์จะเข้าประชิดรบกับคนเบนยามินพี่น้องของข้าพระองค์อีกหรือไม่" . . .
วนฉ 20.24 . . . คนอิสราเอลจึงยกเข้าประชิดคนเบนยามินในวันที่สอง . . .
1ซมอ 31.3 . . . การรบหนักก็ประชิดซาอูลเข้าไป . . .
1พศด 10.3 . . . การรบหนักก็ประชิดซาอูลเข้าไป . . .
ยรม 37.11 . . . เพราะกองทัพของฟาโรห์เข้ามาประชิด . . .
ยรม 46.3 . . . "จงเตรียมดั้งและโล่ และประชิดเข้าสงคราม . . .
อสค 48.2 . . . ประชิดกับเขตแดนของดานจากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวันตก . . .
อสค 48.3 . . . ประชิดกับเขตแดนของอาเชอร์จากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวันตก . . .
อสค 48.4 . . . ประชิดกับเขตแดนของนัฟทาลีจากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวันตก . . .
อสค 48.5 . . . ประชิดกับเขตแดนของมนัสเสห์จากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวันตก . . .
อสค 48.6 . . . ประชิดกับเขตแดนเอฟราอิมจากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวันตก . . .
อสค 48.7 . . . ประชิดกับเขตแดนรูเบนจากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวันตก . . .
อสค 48.8 . . . ประชิดกับเขตแดนยูดาห์จากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวันตก . . .
อสค 48.12 . . . ประชิดกับเขตแดนของคนเลวี . . .
อสค 48.24 . . . ประชิดกับเขตแดนของเบนยามินจากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวันตก . . .
อสค 48.25 . . . ประชิดกับเขตแดนของสิเมโอนจากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวันตก . . .
อสค 48.26 . . . ประชิดกับเขตแดนของอิสสาคาร์จากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวันตก . . .
อสค 48.27 . . . ประชิดกับเขตแดนของเศบูลุนจากด้านตะวันออกไปถึงด้านตะวันตก . . .
อสค 48.28 . . . ประชิดกับเขตแดนของกาดทางทิศใต้เขตแดนนั้นจะยื่นจากเมืองทามาร์ . . .

ประชุม ( 167 )
ปฐก 49.2 . . . บุตรชายของยาโคบเอ๋ย จงมาประชุมกันฟัง จงฟังคำอิสราเอลบิดาของเจ้า . . .
ปฐก 49.6 . . . อย่าเข้าร่วมในที่ประชุมของเขาเลย . . .
อพย 3.16 . . . จงไปรวบรวมพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลให้มาประชุมพร้อมกัน . . .
อพย 4.29 . . . โมเสสกับอาโรนไปเรียกประชุมบรรดาผู้ใหญ่ของชนชาติอิสราเอลพร้อมกัน . . .
อพย 12.6 . . . แล้วในเย็นวันนั้นให้ที่ประชุมของคนอิสราเอลทั้งหมดฆ่าลูกแกะของเขา . . .
อพย 12.16 . . . และในวันที่เจ็ดนั้นจะเป็นวันประชุมอันบริสุทธิ์แก่ท่าน . . .
อพย 19.7 . . . โมเสสจึงมาเรียกประชุมพวกผู้ใหญ่ของพลไพร่ . . .
อพย 34.23 . . . บรรดาผู้ชายทั้งหลายของพวกเจ้าต้องมาประชุมกันต่อพระพักตร์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้า . . .
อพย 35.1 . . . ฝ่ายโมเสสให้ชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดประชุมกันกล่าวแก่เขาว่า . . .
ลนต 4.13 . . . ถ้าชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดกระทำผิดโดยไม่รู้ตัวและความผิดนั้นยังไม่ปรากฏแจ้งแก่ที่ประชุม . . .
ลนต 4.14 . . . ให้ที่ประชุมถวายวัวหนุ่มตัวหนึ่งเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป . . .
ลนต 4.21 . . . เป็นเครื่องบูชาไถ่บาปของที่ประชุม . . .
ลนต 8.3 . . . และจงเรียกชุมนุมชนทั้งหมดให้ประชุมกันที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม" . . .
ลนต 8.4 . . . และชุมนุมชนก็ประชุมกันที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม . . .
ลนต 23.3 . . . เป็นวันประชุมบริสุทธิ์ . . .
ลนต 23.8 . . . ในวันที่เจ็ดเป็นวันประชุมบริสุทธิ์ . . .
ลนต 23.24 . . . เป็นวันประชุมบริสุทธิ์ประกาศเป็นที่ระลึกด้วยเสียงแตร . . .
ลนต 23.27 . . . จะเป็นวันประชุมบริสุทธิ์แก่เจ้า . . .
ลนต 23.36 . . . และในวันที่แปดจะเป็นวันประชุมอันบริสุทธิ์แก่เจ้า . . .
ลนต 23.36 . . . เป็นประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ . . .
ลนต 23.37 . . . ซึ่งเจ้าต้องประกาศเป็นวันประชุมอันบริสุทธิ์ . . .
กดว 10.3 . . . เมื่อเป่าแตรทั้งสองนั้นก็ให้ชุมนุมชนทั้งหมดมาประชุมพร้อมกันกับเจ้าที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม . . .
กดว 10.4 . . . ถ้าเป่าแตรคันเดียวให้พวกประมุขผู้เป็นหัวหน้าคนอิสราเอลที่นับเป็นพันๆมาประชุมกับเจ้า . . .
กดว 10.7 . . . แต่เมื่อจะให้คนทั้งปวงมาประชุมพร้อมกัน . . .
กดว 14.5 . . . โมเสสกับอาโรนได้ซบหน้าลงถึงพื้นดินต่อหน้าที่ประชุมทั้งหมดของชุมนุมชนอิสราเอล . . .
กดว 16.2 . . . เป็นเจ้านายของชุมนุมชนมีสองร้อยห้าสิบคนที่เลือกมาจากที่ประชุม . . .
กดว 16.3 . . . และเขาทั้งหลายมาประชุมกันต่อโมเสสต่ออาโรน . . .
กดว 16.11 . . . เพราะฉะนั้นที่ท่านและพรรคพวกทั้งหมดของท่านได้ประชุมกันก็เป็นการต่อสู้พระเยโฮวาห์ . . .
กดว 16.33 . . . และแผ่นดินก็งับเขาไว้และเขาทั้งหลายก็พินาศเสียจากท่ามกลางที่ประชุม . . .
กดว 16.42 . . . ต่อมาเมื่อชุมนุมชนมาประชุมประจัญหน้าโมเสสและอาโรน . . .
กดว 16.47 . . . อาโรนจึงนำกระถางไฟดังที่โมเสสบอกวิ่งเข้าไปท่ามกลางที่ประชุม . . .
กดว 20.2 . . . เขาประชุมกันว่าโมเสสและอาโรน . . .
กดว 20.6 . . . แล้วโมเสสและอาโรนออกจากที่ประชุมไปที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุมและซบหน้าลง . . .
กดว 20.8 . . . "จงเอาไม้เท้าและเรียกประชุมชุมนุมชน . . .
พบญ 9.10 . . . บนศิลานั้นมีพระวจนะทั้งสิ้นซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ตรัสกับท่านทั้งหลายบนภูเขาจากท่ามกลางเพลิงในวันที่ประชุมกันอยู่ . . .
พบญ 10.4 . . . ซึ่งเป็นพระวจนะที่พระเยโฮวาห์ตรัสกับพวกท่านบนภูเขาจากท่ามกลางเพลิงในวันที่ประชุมนั้น . . .
พบญ 16.8 . . . แต่ในวันที่เจ็ดเป็นประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน . . .
พบญ 18.16 . . . อย่างที่ท่านปรารถนาจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านที่โฮเรบในวันประชุมเมื่อท่านกล่าวว่า . . .
พบญ 31.11 . . . เมื่อคนอิสราเอลทั้งหลายมาประชุมพร้อมกันต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน . . .
พบญ 31.12 . . . จงเรียกประชาชนให้มาประชุมกัน . . .
พบญ 31.28 . . . ท่านจงเรียกประชุมพวกผู้ใหญ่ของทุกตระกูล . . .
ยชว 9.21 . . . ดังที่พวกประชุมได้สัญญาไว้กับเขาแล้ว . . .
ยชว 18.1 . . . ฝ่ายชุมนุมชนอิสราเอลทั้งสิ้นก็มาประชุมกันที่ชีโลห์ . . .
วนฉ 9.6 . . . ชาวเมืองเชเคมและชาววงศ์วานมิลโลทั้งสิ้นก็มาประชุมพร้อมกัน . . .
วนฉ 16.23 . . . ฝ่ายเจ้านายฟีลิสเตียประชุมกันเพื่อถวายเครื่องสัตวบูชายิ่งใหญ่แก่พระดาโกนพระของเขาทั้งหลายและชื่นชมยินดี . . .
วนฉ 20.1 . . . ชุมนุมชนนั้นได้ประชุมกันเป็นใจเดียวกันต่อพระเยโฮวาห์ที่เมืองมิสเปห์ . . .
วนฉ 20.2 . . . เข้ามาปรากฏตัวในที่ประชุมแห่งประชาชนของพระเจ้า . . .
วนฉ 21.5 . . . "คนใดในบรรดาตระกูลของอิสราเอลที่มิได้ขึ้นมาประชุมต่อพระเยโฮวาห์" . . .
วนฉ 21.5 . . . เพราะเขาได้ปฏิญาณไว้แข็งแรงถึงผู้ที่มิได้มาประชุมต่อพระเยโฮวาห์ที่มิสเปห์ว่า . . .
วนฉ 21.8 . . . ไม่มีคนใดจากยาเบชกิเลอาดมาประชุมที่ค่ายเลยสักคนเดียว . . .
1ซมอ 5.8 . . . เขาจึงใช้คนไปเรียกประชุมเจ้านายทั้งสิ้นของฟีลิสเตีย . . .
1ซมอ 5.11 . . . เพราะฉะนั้นเขาจึงส่งคนไปให้เรียกประชุมเจ้านายทั้งหมดของคนฟีลิสเตีย . . .
1ซมอ 7.5 . . . "จงประชุมคนอิสราเอลทั้งสิ้นที่เมืองมิสเปห์และข้าพเจ้าจะอธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์เพื่อท่าน" . . .
1ซมอ 7.6 . . . เขาทั้งหลายจึงประชุมกันที่มิสเปห์ . . .
1ซมอ 7.7 . . . เมื่อคนฟีลิสเตียได้ยินว่าคนอิสราเอลได้ประชุมกันที่เมืองมิสเปห์ . . .
1ซมอ 10.17 . . . ฝ่ายซามูเอลจึงเรียกประชาชนมาประชุมต่อพระเยโฮวาห์ที่มิสเปห์ . . .
1ซมอ 25.1 . . . ฝ่ายซามูเอลก็สิ้นชีวิตและคนอิสราเอลทั้งปวงก็ประชุมกันไว้ทุกข์ให้ท่าน . . .
1พกษ 8.1 . . . แล้วซาโลมอนทรงประชุมพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอล . . .
1พกษ 8.2 . . . และผู้ชายทั้งสิ้นของอิสราเอลก็ประชุมต่อพระพักตร์กษัตริย์ซาโลมอน . . .
1พกษ 8.5 . . . และชุมนุมชนอิสราเอลทั้งสิ้นที่ได้ประชุมกันต่อพระองค์ . . .
1พกษ 12.20 . . . เขาก็ใช้ให้ไปเชิญท่านมายังที่ประชุม . . .
1พกษ 12.21 . . . พระองค์ได้เรียกประชุมวงศ์วานยูดาห์ทั้งหมด . . .
1พกษ 20.1 . . . เบนฮาดัดกษัตริย์ซีเรียได้ประชุมกองทัพทั้งปวงของท่าน . . .
1พกษ 20.7 . . . แล้วกษัตริย์แห่งอิสราเอลก็เรียกประชุมพวกผู้ใหญ่ทั้งปวงของแผ่นดินตรัสว่า . . .
1พกษ 22.6 . . . แล้วกษัตริย์แห่งอิสราเอลก็เรียกประชุมพวกผู้พยากรณ์ประมาณสี่ร้อยคน . . .
2พกษ 9.5 . . . บรรดาผู้บังคับบัญชาทหารกำลังประชุมกันอยู่ . . .
2พกษ 10.18 . . . แล้วเยฮูทรงประชุมบรรดาประชาชนทั้งสิ้น . . .
2พกษ 10.20 . . . "จงจัดประชุมอันศักดิ์สิทธิ์สำหรับพระบาอัล" . . .
2พกษ 10.20 . . . เขาก็ป่าวร้องเรียกประชุมเช่นนั้น . . .
1พศด 13.5 . . . เพราะฉะนั้นดาวิดจึงประชุมอิสราเอลทั้งสิ้น . . .
1พศด 15.3 . . . และดาวิดทรงประชุมอิสราเอลทั้งสิ้นที่เยรูซาเล็ม . . .
1พศด 23.2 . . . ดาวิดทรงให้ประชุมเจ้านายทั้งสิ้นของอิสราเอล . . .
1พศด 28.1 . . . ดาวิดได้ทรงเรียกประชุมบรรดาเจ้านายทั้งสิ้นของอิสราเอล . . .
2พศด 5.2 . . . แล้วซาโลมอนทรงประชุมพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอล . . .
2พศด 5.3 . . . และผู้ชายทั้งสิ้นของอิสราเอลก็ประชุมต่อพระพักตร์กษัตริย์ . . .
2พศด 5.6 . . . และกษัตริย์ซาโลมอนกับชุมนุมชนอิสราเอลทั้งสิ้นที่ได้ประชุมกันอยู่กับพระองค์ต่อหน้าหีบ . . .
2พศด 12.5 . . . ผู้มาประชุมกันอยู่ที่เยรูซาเล็มด้วยเรื่องชิชัก . . .
2พศด 18.5 . . . แล้วกษัตริย์แห่งอิสราเอลก็เรียกประชุมพวกผู้พยากรณ์ประมาณสี่ร้อยคนตรัสกับเขาว่า . . .
2พศด 20.5 . . . และเยโฮชาฟัทประทับยืนอยู่ในที่ประชุมของยูดาห์และเยรูซาเล็ม . . .
2พศด 20.14 . . . เมื่อท่านอยู่ท่ามกลางที่ประชุมนั้น . . .
2พศด 24.5 . . . พระองค์ทรงประชุมปุโรหิตและคนเลวี . . .
2พศด 25.5 . . . แล้วอามาซิยาห์ได้ประชุมพวกยูดาห์ . . .
2พศด 30.13 . . . ประชาชนเป็นอันมากมาประชุมกันในเยรูซาเล็มเพื่อถือเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อในเดือนที่สอง . . .
อสร 9.4 . . . ได้มาประชุมต่อหน้าข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้านั่งตะลึงอยู่จนถึงเวลาถวายเครื่องสักการบูชาตอนเย็น . . .
อสร 10.1 . . . มีชุมนุมชนหมู่ใหญ่โตมากทั้งชายหญิงและเด็กจากอิสราเอลประชุมต่อหน้าท่าน . . .
อสร 10.16 . . . ในวันที่หนึ่งของเดือนที่สิบเขานั่งประชุมกันพิจารณาเรื่องนี้ . . .
สดด 47.9 . . . บรรดาเจ้านายของชนชาติทั้งหลายประชุมกัน . . .
สดด 74.4 . . . พวกคู่อริของพระองค์คำรามอยู่กลางสถานประชุมของพระองค์ . . .
สดด 74.8 . . . เขาเผาบรรดาสถานประชุมของพระเจ้าที่ในแผ่นดินจนหมด . . .
สดด 75.2 . . . เมื่อสถานประชุมมาอยู่ต่อหน้าเรา . . .
สดด 89.5 . . . และสรรเสริญความสัตย์สุจริตของพระองค์ในที่ประชุมของบรรดาวิสุทธิชนด้วย . . .
สดด 107.32 . . . และสรรเสริญพระองค์ในที่ประชุมของผู้อาวุโส . . .
สภษ 5.14 . . . ในหมู่ชุมนุมชนและคนที่ประชุมกันอยู่นั้น" . . .
สภษ 21.16 . . . จะพักอยู่ในที่ประชุมของคนตาย . . .
สภษ 22.2 . . . คนมั่งคั่งและยากจนประชุมพร้อมกัน . . .
สภษ 26.26 . . . ความชั่วร้ายของเขาจะเผยออกต่อหน้าที่ประชุมทั้งหมด . . .
อสย 1.13 . . . และวันสะบาโต และการเรียกประชุม เราทนอีกไม่ได้ . . .
อสย 43.9 . . . ให้บรรดาประชาชาติประชุมพร้อมกัน . . .
ยรม 6.18 . . . โอ ที่ประชุมเอ๋ย จงทราบเถิดว่า . . .
ยรม 26.17 . . . และผู้ใหญ่บางคนแห่งแผ่นดินนั้นก็ลุกขึ้นพูดกับประชาชนทั้งสิ้นที่ประชุมกันอยู่ว่า . . .
พคค 2.6 . . . ทรงทำลายสถานที่ประชุมทั้งหลายของพระองค์ . . .
อสค 38.7 . . . เจ้าและบรรดากองทัพซึ่งประชุมอยู่กับเจ้า . . .
ดนล 3.2 . . . แล้วกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์รับสั่งให้ประชุมอุปราช . . .
ดนล 3.3 . . . ตุลาการและบรรดาเจ้าหน้าที่ทั้งหลายของหัวเมืองได้เข้ามาประชุมเพื่องานฉลองปฏิมากร . . .
ฮชย 10.10 . . . ชนชาติทั้งหลายจะประชุมกันสู้เขา . . .
ยอล 1.14 . . . จงเรียกประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ . . .
ยอล 2.15 . . . จงเรียกประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ . . .
ยอล 2.16 . . . จงประชุมบรรดาผู้ใหญ่ . . .
ยอล 3.11 . . . จงเรียกประชุมกันที่นั่น . . .
อมส 3.9 . . . "จงประชุมกันบนภูเขาแห่งสะมาเรีย . . .
ศฟย 3.18 . . . เราจะรวบรวมคนที่เศร้าโศกให้มายังที่ประชุมอันศักดิ์สิทธิ์ . . .
มธ 2.4 . . . แล้วท่านให้ประชุมบรรดาปุโรหิตใหญ่กับพวกธรรมาจารย์ของประชาชน . . .
มธ 18.20 . . . ด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหนๆในนามของเรา . . .
มธ 22.34 . . . แต่พวกฟาริสีเมื่อได้ยินว่าพระองค์ทรงกระทำให้พวกสะดูสีนิ่งอั้นอยู่ จึงประชุมกัน . . .
มธ 22.41 . . . เมื่อพวกฟาริสียังประชุมกันอยู่ที่นั่น . . .
มธ 25.32 . . . บรรดาประชาชาติต่างๆจะประชุมพร้อมกันต่อพระพักตร์พระองค์ . . .
มธ 26.3 . . . และพวกผู้ใหญ่ของประชาชนได้ประชุมกันที่คฤหาสน์ของมหาปุโรหิต . . .
มธ 26.57 . . . ที่ซึ่งพวกธรรมาจารย์และพวกผู้ใหญ่ได้ประชุมกันอยู่ . . .
มธ 28.12 . . . เมื่อพวกปุโรหิตใหญ่ประชุมปรึกษากันกับพวกผู้ใหญ่แล้ว . . .
มก 3.20 . . . และฝูงชนก็มาประชุมกันอีก . . .
มก 15.16 . . . แล้วเรียกพวกทหารทั้งกองให้มาประชุมกัน . . .
ลก 11.29 . . . เมื่อคนทั้งปวงประชุมแน่นขึ้น . . .
ลก 22.66 . . . และพวกธรรมาจารย์ได้ประชุมกัน . . .
ลก 23.13 . . . พวกขุนนางและประชาชนให้ประชุมพร้อมกัน . . .
ยน 11.47 . . . ฉะนั้นพวกปุโรหิตใหญ่และพวกฟาริสีก็เรียกประชุมสมาชิกสภาแล้วว่า . . .
กจ 1.6 . . . เมื่อเขาทั้งหลายได้ประชุมพร้อมกัน . . .
กจ 1.15 . . . (ที่ประชุมกันอยู่นั้นมีรวมทั้งสิ้นประมาณร้อยยี่สิบชื่อ) . . .
กจ 4.6 . . . ได้ประชุมกันในกรุงเยรูซาเล็ม . . .
กจ 4.15 . . . แต่เมื่อเขาสั่งให้เปโตรและยอห์นออกไปจากที่ประชุมสภาแล้ว . . .
กจ 4.31 . . . ที่ซึ่งเขาประชุมอยู่นั้นได้หวั่นไหว . . .
กจ 5.21 . . . ฝ่ายมหาปุโรหิตกับพรรคพวกของท่านได้เรียกประชุมสภา . . .
กจ 10.24 . . . และเชิญญาติพี่น้องกับเพื่อนสนิทให้มาประชุมกันอยู่แล้ว . . .
กจ 11.26 . . . ต่อมาท่านทั้งสองได้ประชุมกันกับคริสตจักรตลอดปีหนึ่ง . . .
กจ 12.12 . . . ที่นั่นมีหลายคนได้ประชุมอธิษฐานกันอยู่ . . .
กจ 13.43 . . . ครั้นคนที่ประชุมกันนั้นต่างคนต่างไปจากธรรมศาลาแล้ว . . .
กจ 13.44 . . . คนเกือบสิ้นทั้งเมืองได้ประชุมกันฟังพระวจนะของพระเจ้า . . .
กจ 14.27 . . . ท่านทั้งสองได้เรียกประชุมคริสตจักร . . .
กจ 15.6 . . . ฝ่ายอัครสาวกกับผู้ปกครองทั้งหลายจึงได้ประชุมปรึกษากันในเรื่องนั้น . . .
กจ 15.30 . . . และเมื่อได้เรียกคนทั้งปวงประชุมกันแล้ว . . .
กจ 16.13 . . . จึงได้นั่งสนทนากับพวกผู้หญิงที่ประชุมกันที่นั่น . . .
กจ 19.9 . . . แล้วท่านได้ไปโต้แย้งกันทุกวันในห้องประชุมของท่านผู้หนึ่งชื่อ . . .
กจ 19.25 . . . เดเมตริอัสจึงประชุมช่างเหล่านั้นที่ทำการคล้ายกันแล้วว่า . . .
กจ 19.32 . . . เพราะว่าที่ประชุมวุ่นวายมาก . . .
กจ 19.32 . . . และคนโดยมากไม่รู้ว่าเขาประชุมกันด้วยเรื่องอะไร . . .
กจ 19.39 . . . ก็ให้ชำระกันในที่ประชุมตามกฎหมาย . . .
กจ 20.7 . . . ในวันต้นสัปดาห์เมื่อพวกสาวกประชุมกันทำพิธีหักขนมปัง . . .
กจ 20.8 . . . มีตะเกียงหลายดวงในห้องชั้นบนที่เขาประชุมกันนั้น . . .
กจ 21.22 . . . คนเป็นอันมากจะต้องมาประชุมกัน . . .
กจ 22.30 . . . สั่งให้พวกปุโรหิตใหญ่กับบรรดาสมาชิกสภาประชุมกัน . . .
กจ 23.6 . . . ผู้ที่อยู่ในประชุมสภานั้นเป็นพวกสะดูสีส่วนหนึ่งและพวกฟาริสีส่วนหนึ่ง . . .
กจ 23.6 . . . ท่านจึงร้องขึ้นต่อหน้าที่ประชุมว่า . . .
กจ 23.7 . . . และที่ประชุมก็แตกเป็นสองพวก . . .
กจ 28.17 . . . เปาโลจึงเชิญพวกผู้ใหญ่ในพวกยิวมาประชุมกัน . . .
1คร 5.4 . . . เมื่อท่านทั้งหลายประชุมกันและใจของข้าพเจ้าร่วมอยู่ด้วย . . .
1คร 11.18 . . . เมื่อท่านประชุมคริสตจักรนั้น . . .
1คร 11.20 . . . เมื่อท่านทั้งหลายประชุมพร้อมกันนั้น . . .
1คร 11.20 . . . ท่านจึงประชุมรับประทานเป็นที่ระลึกถึงองค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ได้ . . .
1คร 11.33 . . . ด้วยเหตุนี้เมื่อท่านมาร่วมประชุมรับประทานอาหารนั้น . . .
1คร 11.34 . . . เพื่อเมื่อมาประชุมกันท่านจะได้ไม่ถูกพิพากษาลงโทษ . . .
1คร 14.26 . . . พี่น้องทั้งหลาย เมื่อท่านประชุมกัน ทุกคนก็มีเพลงสดุดี . . .
1คร 14.28 . . . แต่ถ้าไม่มีผู้ใดแปลก็ให้คนเหล่านั้นอยู่เงียบๆในที่ประชุมคริสตจักร . . .
1คร 14.34 . . . จงให้พวกผู้หญิงนิ่งเสียในที่ประชุมคริสตจักร . . .
1คร 14.35 . . . เพราะว่าการที่ผู้หญิงจะพูดในที่ประชุมคริสตจักรนั้นก็เป็นสิ่งที่น่าอาย . . .
ฮบ 10.25 . . . ซึ่งเราเคยประชุมกันนั้นอย่าให้หยุด . . .
ยก 2.2 . . . เพราะว่าถ้ามีคนหนึ่งสวมแหวนทองคำและแต่งตัวด้วยเครื่องแต่งกายอย่างดีเข้ามาในที่ประชุมของท่าน . . .
วว 19.17 . . . "จงมาประชุมกันในการเลี้ยงของพระเจ้ายิ่งใหญ่ . . .
วว 19.19 . . . มาประชุมกันจะทำสงครามกับพระองค์ผู้ทรงม้า . . .

ประชุมชน ( 5 )
กดว 1.18 . . . และในวันที่หนึ่งเดือนที่สองคนเหล่านี้ก็เรียกประชุมชนทั้งหมด . . .
กดว 16.45 . . . "จงออกไปเสียจากท่ามกลางประชุมชนนี้ . . .
พบญ 31.30 . . . โมเสสก็ได้กล่าวถ้อยคำในบทเพลงต่อไปนี้ให้เข้าหูประชุมชนอิสราเอลทั้งหมดจนจบ . . .
2พศด 29.23 . . . แล้วแพะผู้สำหรับเป็นเครื่องบูชาไถ่บาปนั้นเขานำมาที่กษัตริย์และที่ประชุมชน . . .
อสย 4.5 . . . และเหนือประชุมชนเมืองนั้น . . .

ประณาม ( 14 )
กดว 23.7 . . . มาเถิด มาประณามอิสราเอล' . . .
กดว 23.8 . . . ข้าพเจ้าจะประณามผู้ที่พระเยโฮวาห์ไม่ทรงประณามได้อย่างไร . . .
กดว 23.8 . . . ข้าพเจ้าจะประณามผู้ที่พระเยโฮวาห์ไม่ทรงประณามได้อย่างไร . . .
โยบ 34.17 . . . ท่านจะประณามผู้ที่ชอบธรรมที่สุดหรือ . . .
สดด 10.13 . . . ไฉนคนชั่วจึงประณามพระเจ้า . . .
อสค 5.15 . . . เจ้าจะเป็นที่เขาประณามและเย้ยหยัน . . .
อสค 22.4 . . . เพราะฉะนั้นเราจึงกระทำเจ้าให้เป็นที่ประณามกันแก่ประชาชาติ . . .
ยอล 2.17 . . . ขออย่าทรงกระทำให้มรดกของพระองค์เป็นที่ประณามกัน . . .
ยอล 2.19 . . . เราจะไม่กระทำให้เจ้าเป็นที่เขาประณามกันท่ามกลางประชาชาติต่อไปอีก . . .
มก 9.39 . . . แล้วอีกประเดี๋ยวหนึ่งอาจกลับพูดประณามเรา . . .
ลก 6.22 . . . และจะไล่ท่านออกจากพวกเขา และจะประณามท่าน และจะเหยียดชื่อของท่านว่าเป็นคนชั่วช้า . . .
2ปต 2.10 . . . เขาไม่สะทกสะท้านที่จะกล่าวประณามผู้ที่มีบรรดาศักดิ์ . . .
2ปต 2.11 . . . ก็หาได้กล่าวประณามคนเหล่านั้นหน้าพระพักตร์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าไม่ . . .
2ปต 2.12 . . . เขากล่าวประณามสิ่งที่เขาไม่เข้าใจเลย . . .

ประณีต ( 14 )
อพย 28.8 . . . รัดประคดทออย่างประณีต . . .
อพย 28.27 . . . ใต้แถบที่ตะเข็บเหนือรัดประคดซึ่งทอด้วยฝีมือประณีตของเอโฟด . . .
อพย 28.28 . . . ให้ทับทรวงทับรัดประคดที่ทำด้วยฝีมือประณีตของเอโฟด . . .
อพย 29.5 . . . และเอารัดประคดที่ทอด้วยฝีมือประณีต . . .
อพย 31.4 . . . จะได้คิดออกแบบอย่างประณีตในการทำเครื่องทองคำ . . .
อพย 31.10 . . . เสื้อยศเย็บด้วยฝีมือประณีต . . .
อพย 35.19 . . . เสื้อยศเย็บด้วยฝีมือประณีตสำหรับแต่งเวลาปรนนิบัติในที่บริสุทธิ์ . . .
อพย 39.1 . . . เขาใช้ทำเสื้อยศเย็บด้วยฝีมือประณีตสำหรับใส่เวลาปรนนิบัติในที่บริสุทธิ์ . . .
อพย 39.5 . . . รัดประคดทออย่างประณีตสำหรับคาดทับเอโฟดนั้น . . .
อพย 39.20 . . . ใต้แถบที่ตะเข็บเหนือรัดประคดที่ทอด้วยฝีมือประณีตของเอโฟด . . .
อพย 39.21 . . . ให้ทับทรวงทับรัดประคดซึ่งทอด้วยฝีมือประณีตของเอโฟด . . .
อพย 39.41 . . . เสื้อยศเย็บด้วยฝีมือประณีตสำหรับสวมในเวลาปรนนิบัติในที่บริสุทธิ์ . . .
ลนต 8.7 . . . เอารัดประคดทออย่างประณีตสำหรับคาดทับเอโฟดคาดเอวให้ . . .
ลก 16.19 . . . รับประทานอาหารอย่างประณีตทุกวันๆ . . .

ประดับ ( 30 )
อพย 27.4 . . . แล้วเอาทองเหลืองทำตาข่ายประดับแท่นนั้น . . .
อพย 38.4 . . . และเขาเอาทองเหลืองทำเป็นตาข่ายประดับแท่นนั้นให้อยู่ใต้กระจังของแท่น . . .
อพย 38.30 . . . และตาข่ายทองเหลืองประดับแท่นและทำเครื่องใช้ทั้งหมดของแท่นนั้น . . .
2ซมอ 1.24 . . . ผู้ทรงประดับเจ้าอย่างโอ่อ่าด้วยผ้าสีแดงเข้ม . . .
2ซมอ 1.24 . . . และผู้ทรงประดับอาภรณ์ทองคำเหนือเครื่องแต่งกายของเจ้า . . .
2ซมอ 12.30 . . . มงกุฎนั้นเป็นทองคำหนักหนึ่งตะลันต์ประดับด้วยเพชรพลอยต่างๆ . . .
2พศด 3.5 . . . และทำต้นอินทผลัมและลูกโซ่ประดับไว้บนนั้น . . .
โยบ 40.10 . . . จงเอาความโอ่อ่าตระการและความสง่าผ่าเผยประดับตัว . . .
สดด 21.5 . . . พระองค์ทรงประดับกษัตริย์ด้วยยศศักดิ์และความสง่าโอ่อ่าตระการ . . .
สดด 45.9 . . . พระราชินีประดับทองคำเมืองโอฟีร์ประทับอยู่ข้างขวาพระหัตถ์พระองค์ท่าน . . .
สดด 45.13 . . . เจ้าหญิงประดับพระกายในห้องของพระนางเธอด้วยเสื้อผ้ายกทองคำ . . .
สดด 149.4 . . . พระองค์จะทรงประดับคนใจถ่อมด้วยความรอด . . .
สภษ 3.22 . . . จะเป็นความงดงามประดับคอของเจ้า . . .
สภษ 7.16 . . . ฉันได้ประดับเตียงของฉันด้วยผ้าคลุม . . .
พซม 1.10 . . . แก้มทั้งสองของเธองามด้วยอาภรณ์ประดับเพชรพลอย . . .
พซม 5.14 . . . มือของเขาดุจวงแหวนทองคำอันประดับด้วยพลอยเขียว . . .
พซม 5.14 . . . ท้องของเขาดุจเสางาช้างและประดับด้วยไพทูรย์ . . .
อสย 49.18 . . . เจ้าจะผูกเขาไว้อย่างเจ้าสาวประดับอาภรณ์ . . .
อสย 61.10 . . . อย่างเจ้าบ่าวประดับตัวด้วยเครื่องประดับ . . .
ยรม 4.30 . . . และที่เจ้าประดับตัวด้วยอาภรณ์ทองคำ . . .
ยรม 10.4 . . . เขาทั้งหลายก็เอาเงินและทองมาประดับ . . .
อสค 16.13 . . . เราก็ประดับเจ้าด้วยทองคำและเงิน . . .
อสค 16.16 . . . และเจ้าได้สร้างบรรดาปูชนียสถานสูง ประดับอย่างหรูหรา แล้วก็เล่นชู้อยู่บนนั้น . . .
ศคย 3.4 . . . และเราจะประดับตัวเจ้าด้วยเสื้อผ้าอันสะอาด" . . .
รม 13.14 . . . แต่ท่านทั้งหลายจงประดับตัวด้วยพระเยซูคริสต์เจ้า . . .
1ทธ 2.10 . . . แต่ให้ประดับด้วยการกระทำดี . . .
1ปต 3.3 . . . ประดับด้วยเครื่องทองคำ . . .
วว 17.4 . . . และประดับด้วยเครื่องทองคำ . . .
วว 18.16 . . . ที่ได้ประดับด้วยทองคำ . . .
วว 21.19 . . . ฐานของกำแพงเมืองนั้นประดับด้วยเพชรพลอยทุกชนิด . . .

ประดับกาย ( 2 )
1ทธ 2.9 . . . ไม่ใช่ถักผมหรือประดับกายด้วยเครื่องทองและไข่มุกหรือเสื้อผ้าราคาแพง . . .
1ปต 3.5 . . . ก็ได้ประดับกายเช่นกันและเชื่อฟังสามีของตน . . .

ประดิษฐ์ ( 9 )
อพย 35.32 . . . เพื่อจะคิดประดิษฐ์ลวดลายอย่างฉลาด . . .
2พศด 26.15 . . . ในเยรูซาเล็มพระองค์ทรงกระทำเครื่องกลไกโดยคนช่างประดิษฐ์ทำขึ้น . . .
สดด 21.11 . . . แม้เขาประดิษฐ์เรื่องชั่วร้าย . . .
สดด 33.15 . . . คือพระองค์ผู้ทรงประดิษฐ์จิตใจของเขาทั้งหลายทุกคน . . .
สดด 35.4 . . . ผู้ที่ประดิษฐ์ความชั่วต่อสู้ข้าพระองค์นั้น . . .
สดด 58.2 . . . ในใจของท่าน ท่านประดิษฐ์ความผิด ท่านชั่งความทารุณแห่งมือของท่านในแผ่นดินโลก . . .
สดด 139.15 . . . เมื่อข้าพระองค์ถูกสร้างอยู่ในที่ลับลี้ ประดิษฐ์ขึ้นมา ณ . . .
สภษ 6.14 . . . ประดิษฐ์ความชั่วร้ายอยู่เรื่อยไปด้วยใจตลบตะแลง . . .
ปญจ 7.27 . . . โดยเอาเรื่องหนึ่งมาประดิษฐ์ติดต่อเข้ากับอีกเรื่องหนึ่ง . . .

ประดิษฐาน ( 11 )
1พกษ 9.3 . . . เราได้รับพระนิเวศซึ่งเจ้าได้สร้างนี้ไว้เป็นสถานบริสุทธิ์และได้ประดิษฐานนามของเราไว้ที่นั่นเป็นนิตย์ . . .
1พกษ 11.36 . . . เป็นเมืองซึ่งเราได้เลือกเพื่อประดิษฐานนามของเราไว้ที่นั่น . . .
1พกษ 12.29 . . . และพระองค์ก็ประดิษฐานไว้ที่เบธเอลรูปหนึ่ง . . .
1พกษ 12.29 . . . และอีกรูปหนึ่งทรงประดิษฐานไว้ในเมืองดาน . . .
สดด 24.2 . . . เพราะพระองค์เองทรงประดิษฐานแผ่นดินไว้บนทะเลและทรงสถาปนามันไว้เหนือน้ำ . . .
สดด 86.14 . . . เขามิได้ประดิษฐานพระองค์ไว้ตรงหน้าเขา . . .
มธ 27.60 . . . แล้วเชิญพระศพไปประดิษฐานไว้ที่อุโมงค์ใหม่ของตน . . .
มก 15.46 . . . แล้วเชิญพระศพไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ซึ่งได้สกัดไว้ในศิลา . . .
ลก 23.53 . . . แล้วเชิญพระศพไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ . . .
กจ 13.29 . . . เขาจึงเชิญพระศพของพระองค์ลงจากต้นไม้ไปประดิษฐานไว้ในอุโมงค์ . . .
อฟ 2.20 . . . ท่านได้ถูกประดิษฐานขึ้นบนรากแห่งพวกอัครสาวกและพวกศาสดาพยากรณ์ . . .

ประดุจ ( 19 )
อพย 15.5 . . . เขาจมลงในทะเลที่ลึกประดุจก้อนหิน . . .
วนฉ 15.14 . . . เชือกพวนที่ผูกแขนของท่านก็เป็นประดุจป่านที่ไหม้ไฟ . . .
2ซมอ 14.17 . . . เพราะกษัตริย์เจ้านายของหม่อมฉันเปรียบประดุจทูตสวรรค์องค์หนึ่งของพระเจ้าในการที่จะประจักษ์ความดีและความชั่ว . . .
โยบ 15.33 . . . เขาจะเป็นประดุจเถาองุ่นที่เขย่าลูกองุ่นดิบของมัน . . .
สดด 5.12 . . . พระองค์จะทรงคุ้มครองเขาไว้ด้วยความโปรดปรานประดุจเป็นโล่ป้องกันเขา . . .
สดด 42.10 . . . ประดุจดาบภายในบรรดากระดูกของข้าพเจ้า . . .
ปญจ 12.11 . . . ถ้อยคำของนักปราชญ์เป็นประดุจปฏัก . . .
ปญจ 12.11 . . . และประดุจตะปูซึ่งอาจารย์ผู้สอนแห่งการชุมนุมได้ตรึงแน่น . . .
พซม 3.6 . . . ผู้ใดหนอที่กำลังขึ้นมาจากถิ่นทุรกันดารดูประดุจเสาควัน . . .
พซม 4.12 . . . น้องสาวของฉันเปรียบประดุจสวนสงวน . . .
พซม 4.15 . . . ประดุจบ่อน้ำแห่งชีวิต . . .
พซม 4.15 . . . และประดุจลำธารไหลจากเลบานอน . . .
พซม 8.6 . . . ประดุจดวงตราบนแขนของเธอ . . .
อสค 1.4 . . . ท่ามกลางไฟนั้นดูประดุจสีเหลืองอำพัน . . .
อสค 1.27 . . . และข้าพเจ้าเห็นประดุจสีเหลืองอำพัน . . .
อสค 8.2 . . . เหนือเอวขึ้นไปเหมือนความสุกปลั่งประดุจสีเหลืองอำพัน . . .
มลค 3.2 . . . เพราะว่าท่านเป็นประดุจไฟถลุงแร่ . . .
มลค 3.2 . . . และประดุจสบู่ของช่างซักฟอก . . .
วว 4.3 . . . และพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นปรากฏประดุจพลอยหยกและพลอยทับทิม . . .

ประดุจดัง ( 1 )
พซม 4.15 . . . ตัวเธอประดุจดังน้ำพุในอุทยาน . . .

ประเดี๋ยว ( 9 )
ปฐก 11.6 . . . ประเดี๋ยวจะไม่มีอะไรหยุดยั้งพวกเขาได้ในสิ่งที่พวกเขาคิดจะทำ . . .
สภษ 7.12 . . . ประเดี๋ยวอยู่ข้างนอก . . .
สภษ 7.12 . . . ประเดี๋ยวอยู่ข้างนอก ประเดี๋ยวอยู่ตามถนน และนางหมอบคอยอยู่ทุกมุม) . . .
สภษ 29.1 . . . แต่ยังทำคอแข็ง ประเดี๋ยวจะถูกทำลาย จึงรักษาไม่ได้ . . .
อสย 63.18 . . . ชนชาติแห่งความบริสุทธิ์ของพระองค์ได้อาศัยอยู่ที่นั่นแค่ประเดี๋ยวหนึ่ง . . .
ยรม 51.33 . . . เวลาที่เธอถูกเหยียบย่ำ อีกสักประเดี๋ยว เวลาเกี่ยวก็จะมาถึงแล้ว" . . .
มก 9.39 . . . แล้วอีกประเดี๋ยวหนึ่งอาจกลับพูดประณามเรา . . .
มก 11.3 . . . และประเดี๋ยวพระองค์จะส่งกลับคืนมาให้ที่นี่" . . .
ยก 4.14 . . . ก็เป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏอยู่แต่ประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็หายไป . . .

ประเดี๋ยวเดียว ( 3 )
สภษ 12.19 . . . แต่ลิ้นที่พูดมุสาอยู่ได้เพียงประเดี๋ยวเดียว . . .
อสย 29.5 . . . ชั่วประเดี๋ยวเดียวและในทันทีทันใด . . .
2คร 4.17 . . . ซึ่งเรารับอยู่ประเดี๋ยวเดียวนั้นจะทำให้เรามีสง่าราศีใหญ่ยิ่งนิรันดร์ . . .

ประตัก ( 4 )
วนฉ 3.31 . . . มีชัมการ์บุตรชายอานาทผู้ใช้ประตักวัวฆ่าคนฟีลิสเตียเสียหกร้อยคน . . .
1ซมอ 13.21 . . . ขวาน และติดประตัก . . .
กจ 9.5 . . . ซึ่งเจ้าถีบประตักก็ยากนัก" . . .
กจ 26.14 . . . ซึ่งเจ้าถีบประตักก็ยากนัก' . . .

ประตู ( 726 )
ปฐก 4.7; ปฐก 6.16; ปฐก 7.16; ปฐก 18.1; ปฐก 18.2; ปฐก 18.10; ปฐก 19.1; ปฐก 19.6; ปฐก 19.6; ปฐก 19.9; ปฐก 19.10; ปฐก 19.11; ปฐก 19.11; ปฐก 22.17; ปฐก 23.10; ปฐก 23.18; ปฐก 24.60; ปฐก 28.17; ปฐก 34.20; ปฐก 34.24; ปฐก 34.24; ปฐก 43.19; อพย 12.7; อพย 12.22; อพย 12.22; อพย 12.23; อพย 12.23; อพย 12.23; อพย 20.10; อพย 21.6; อพย 21.6; อพย 26.36; อพย 26.37; อพย 27.14; อพย 27.16; อพย 29.4; อพย 29.11; อพย 29.32; อพย 29.42; อพย 32.26; อพย 32.27; อพย 33.8; อพย 33.9; อพย 33.10; อพย 33.10; อพย 35.15; อพย 35.15; อพย 35.17; อพย 36.37; อพย 38.8; อพย 38.14; อพย 38.15; อพย 38.18; อพย 38.30; อพย 38.31; อพย 39.38; อพย 39.40; อพย 40.5; อพย 40.6; อพย 40.8; อพย 40.12; อพย 40.28; อพย 40.29; อพย 40.33; ลนต 1.3; ลนต 1.5; ลนต 3.2; ลนต 4.4; ลนต 4.7; ลนต 4.18; ลนต 8.3; ลนต 8.4; ลนต 8.31; ลนต 8.33; ลนต 8.35; ลนต 10.7; ลนต 12.6; ลนต 14.11; ลนต 14.23; ลนต 14.38; ลนต 15.14; ลนต 15.29; ลนต 16.7; ลนต 17.4; ลนต 17.5; ลนต 17.6; ลนต 17.9; ลนต 19.21; กดว 3.25; กดว 3.26; กดว 4.25; กดว 4.26; กดว 6.10; กดว 6.13; กดว 6.18; กดว 10.3; กดว 11.10; กดว 12.5; กดว 16.18; กดว 16.19; กดว 16.27; กดว 16.50; กดว 20.6; กดว 25.6; กดว 27.2; พบญ 3.5; พบญ 3.5; พบญ 5.14; พบญ 6.9; พบญ 6.9; พบญ 11.20; พบญ 11.20; พบญ 12.12; พบญ 12.15; พบญ 12.17; พบญ 12.18; พบญ 12.21; พบญ 14.21; พบญ 14.27; พบญ 14.28; พบญ 14.29; พบญ 15.7; พบญ 15.17; พบญ 15.22; พบญ 16.5; พบญ 16.11; พบญ 16.14; พบญ 16.18; พบญ 17.2; พบญ 17.5; พบญ 17.8; พบญ 18.6; พบญ 20.11; พบญ 21.19; พบญ 22.15; พบญ 22.21; พบญ 22.24; พบญ 23.16; พบญ 23.16; พบญ 24.14; พบญ 25.7; พบญ 26.12; พบญ 28.52; พบญ 28.52; พบญ 28.55; พบญ 28.57; พบญ 31.12; พบญ 31.15; ยชว 2.5; ยชว 2.7; ยชว 2.19; ยชว 6.26; ยชว 7.5; ยชว 8.29; ยชว 19.51; ยชว 20.4; วนฉ 4.20; วนฉ 5.8; วนฉ 5.11; วนฉ 9.35; วนฉ 9.40; วนฉ 9.44; วนฉ 9.51; วนฉ 9.52; วนฉ 11.31; วนฉ 16.2; วนฉ 16.3; วนฉ 16.3; วนฉ 18.16; วนฉ 18.17; วนฉ 19.22; วนฉ 19.26; วนฉ 19.27; วนฉ 19.27; นรธ 4.1; นรธ 4.10; นรธ 4.11; 1ซมอ 1.9; 1ซมอ 3.15; 1ซมอ 4.18; 1ซมอ 9.18; 1ซมอ 17.52; 1ซมอ 21.13; 1ซมอ 23.7; 2ซมอ 3.27; 2ซมอ 10.8; 2ซมอ 11.9; 2ซมอ 11.23; 2ซมอ 13.17; 2ซมอ 13.18; 2ซมอ 15.2; 2ซมอ 18.4; 2ซมอ 18.24; 2ซมอ 18.24; 2ซมอ 18.26; 2ซมอ 18.33; 2ซมอ 19.8; 2ซมอ 19.8; 2ซมอ 23.15; 2ซมอ 23.16; 1พกษ 6.31; 1พกษ 6.31; 1พกษ 6.31; 1พกษ 6.33; 1พกษ 6.34; 1พกษ 6.35; 1พกษ 7.5; 1พกษ 7.50; 1พกษ 7.50; 1พกษ 14.6; 1พกษ 16.34; 1พกษ 17.10; 1พกษ 22.10; 2พกษ 4.4; 2พกษ 4.5; 2พกษ 4.15; 2พกษ 4.21; 2พกษ 4.33; 2พกษ 5.9; 2พกษ 6.32; 2พกษ 6.32; 2พกษ 7.1; 2พกษ 7.3; 2พกษ 7.10; 2พกษ 7.11; 2พกษ 7.17; 2พกษ 7.17; 2พกษ 7.18; 2พกษ 7.20; 2พกษ 9.3; 2พกษ 9.10; 2พกษ 9.31; 2พกษ 10.8; 2พกษ 11.6; 2พกษ 11.6; 2พกษ 11.19; 2พกษ 14.13; 2พกษ 14.13; 2พกษ 15.35; 2พกษ 18.16; 2พกษ 18.16; 2พกษ 23.8; 2พกษ 23.8; 2พกษ 23.8; 2พกษ 25.4; 1พศด 9.17; 1พศด 9.18; 1พศด 9.21; 1พศด 9.22; 1พศด 9.23; 1พศด 9.23; 1พศด 9.24; 1พศด 9.26; 1พศด 11.17; 1พศด 11.18; 1พศด 15.18; 1พศด 15.23; 1พศด 15.24; 1พศด 16.38; 1พศด 16.42; 1พศด 19.9; 1พศด 23.5; 1พศด 26.1; 1พศด 26.12; 1พศด 26.13; 1พศด 26.16; 1พศด 26.19; 2พศด 3.7; 2พศด 4.9; 2พศด 4.9; 2พศด 4.22; 2พศด 4.22; 2พศด 4.22; 2พศด 8.5; 2พศด 8.14; 2พศด 8.14; 2พศด 14.7; 2พศด 18.9; 2พศด 23.4; 2พศด 23.5; 2พศด 23.15; 2พศด 23.19; 2พศด 23.19; 2พศด 23.20; 2พศด 24.8; 2พศด 25.23; 2พศด 25.23; 2พศด 26.9; 2พศด 26.9; 2พศด 27.3; 2พศด 28.24; 2พศด 29.3; 2พศด 29.3; 2พศด 29.7; 2พศด 31.2; 2พศด 31.14; 2พศด 32.6; 2พศด 33.14; 2พศด 34.13; 2พศด 35.15; 2พศด 35.15; อสร 2.42; อสร 2.70; อสร 7.7; อสร 7.24; อสร 10.24; นหม 1.3; นหม 2.3; นหม 2.8; นหม 2.13; นหม 2.13; นหม 2.13; นหม 2.14; นหม 2.15; นหม 2.17; นหม 3.1; นหม 3.3; นหม 3.3; นหม 3.6; นหม 3.6; นหม 3.13; นหม 3.13; นหม 3.13; นหม 3.13; นหม 3.14; นหม 3.14; นหม 3.15; นหม 3.15; นหม 3.15; นหม 3.20; นหม 3.21; นหม 3.27; นหม 3.28; นหม 3.29; นหม 3.31; นหม 3.32; นหม 6.1; นหม 6.10; นหม 7.1; นหม 7.3; นหม 7.45; นหม 7.73; นหม 8.16; นหม 10.28; นหม 10.39; นหม 11.19; นหม 11.19; นหม 12.25; นหม 12.25; นหม 12.30; นหม 12.31; นหม 12.37; นหม 12.39; นหม 12.39; นหม 12.39; นหม 12.39; นหม 12.39; นหม 12.45; นหม 12.47; นหม 13.5; นหม 13.19; นหม 13.19; นหม 13.19; นหม 13.22; อสธ 2.19; อสธ 2.21; อสธ 3.2; อสธ 3.3; อสธ 4.2; อสธ 4.2; อสธ 4.6; อสธ 5.9; อสธ 5.13; อสธ 6.10; อสธ 6.12; โยบ 3.10; โยบ 5.4; โยบ 17.16; โยบ 29.7; โยบ 31.9; โยบ 31.21; โยบ 31.32; โยบ 31.34; โยบ 38.8; โยบ 38.10; โยบ 38.17; โยบ 38.17; โยบ 41.14; สดด 9.13; สดด 9.14; สดด 24.7; สดด 24.9; สดด 69.12; สดด 78.23; สดด 84.10; สดด 87.2; สดด 100.4; สดด 107.16; สดด 107.18; สดด 118.19; สดด 118.19; สดด 118.20; สดด 122.2; สดด 127.5; สดด 141.3; สดด 147.13; สภษ 1.21; สภษ 5.8; สภษ 8.3; สภษ 8.34; สภษ 8.34; สภษ 9.14; สภษ 14.19; สภษ 17.19; สภษ 22.22; สภษ 24.7; สภษ 26.14; สภษ 31.23; สภษ 31.31; ปญจ 12.4; พซม 5.2; พซม 5.4; พซม 5.5; พซม 5.6; พซม 7.4; พซม 7.13; พซม 8.9; อสย 3.26; อสย 13.2; อสย 14.31; อสย 22.7; อสย 24.12; อสย 26.2; อสย 26.20; อสย 28.6; อสย 29.21; อสย 38.10; อสย 45.1; อสย 45.1; อสย 45.2; อสย 54.12; อสย 57.8; อสย 57.8; อสย 60.11; อสย 60.18; อสย 62.10; ยรม 1.15; ยรม 7.2; ยรม 7.2; ยรม 14.2; ยรม 15.7; ยรม 17.19; ยรม 17.19; ยรม 17.20; ยรม 17.21; ยรม 17.24; ยรม 17.25; ยรม 17.27; ยรม 17.27; ยรม 19.2; ยรม 20.2; ยรม 22.2; ยรม 22.4; ยรม 22.19; ยรม 26.10; ยรม 31.38; ยรม 31.40; ยรม 36.10; ยรม 37.13; ยรม 38.7; ยรม 39.3; ยรม 39.4; ยรม 49.31; ยรม 49.31; ยรม 51.30; ยรม 51.58; ยรม 52.7; พคค 1.4; พคค 2.9; พคค 2.9; พคค 4.12; พคค 5.14; อสค 8.3; อสค 8.5; อสค 8.7; อสค 8.8; อสค 8.8; อสค 8.14; อสค 8.16; อสค 9.2; อสค 10.19; อสค 11.1; อสค 11.1; อสค 21.15; อสค 21.22; อสค 26.2; อสค 26.10; อสค 33.30; อสค 38.11; อสค 40.3; อสค 40.6; อสค 40.6; อสค 40.7; อสค 40.7; อสค 40.8; อสค 40.9; อสค 40.9; อสค 40.10; อสค 40.11; อสค 40.11; อสค 40.13; อสค 40.14; อสค 40.15; อสค 40.15; อสค 40.16; อสค 40.18; อสค 40.18; อสค 40.19; อสค 40.20; อสค 40.21; อสค 40.22; อสค 40.22; อสค 40.23; อสค 40.23; อสค 40.23; อสค 40.23; อสค 40.23; อสค 40.24; อสค 40.24; อสค 40.25; อสค 40.27; อสค 40.27; อสค 40.27; อสค 40.28; อสค 40.28; อสค 40.28; อสค 40.29; อสค 40.29; อสค 40.32; อสค 40.32; อสค 40.33; อสค 40.33; อสค 40.35; อสค 40.35; อสค 40.35; อสค 40.36; อสค 40.38; อสค 40.39; อสค 40.40; อสค 40.40; อสค 40.41; อสค 40.44; อสค 40.44; อสค 40.44; อสค 40.48; อสค 41.11; อสค 41.11; อสค 41.11; อสค 41.16; อสค 41.17; อสค 41.20; อสค 41.21; อสค 41.23; อสค 41.24; อสค 41.24; อสค 41.24; อสค 41.25; อสค 42.2; อสค 42.4; อสค 42.11; อสค 42.15; อสค 43.1; อสค 43.1; อสค 43.4; อสค 43.8; อสค 43.8; อสค 44.1; อสค 44.1; อสค 44.2; อสค 44.3; อสค 44.3; อสค 44.4; อสค 44.11; อสค 44.17; อสค 44.17; อสค 45.19; อสค 45.19; อสค 46.1; อสค 46.2; อสค 46.2; อสค 46.2; อสค 46.3; อสค 46.8; อสค 46.9; อสค 46.9; อสค 46.9; อสค 46.9; อสค 46.9; อสค 46.12; อสค 46.12; อสค 46.19; อสค 47.1; อสค 47.2; อสค 47.2; อสค 48.31; อสค 48.31; อสค 48.31; อสค 48.31; อสค 48.31; อสค 48.31; อสค 48.32; อสค 48.32; อสค 48.32; อสค 48.32; อสค 48.33; อสค 48.33; อสค 48.33; อสค 48.33; อสค 48.33; อสค 48.34; อสค 48.34; อสค 48.34; อสค 48.34; อสค 48.34; ดนล 3.26; ฮชย 2.15; อมส 1.5; อมส 5.10; อมส 5.12; อมส 5.15; อบด 1.11; อบด 1.13; ยนา 2.6; มคา 1.9; มคา 1.12; มคา 2.13; มคา 7.5; นฮม 2.6; นฮม 3.13; นฮม 3.13; ศฟย 1.10; ศคย 8.16; ศคย 11.1; ศคย 14.10; ศคย 14.10; ศคย 14.10; มลค 1.10; มธ 6.6; มธ 7.13; มธ 7.13; มธ 7.14; มธ 16.18; มธ 23.13; มธ 24.33; มธ 25.10; มก 1.33; มก 2.2; มก 11.4; มก 13.29; มก 13.34; ลก 7.12; ลก 11.7; ลก 12.36; ลก 13.24; ลก 13.25; ลก 13.25; ลก 16.20; ยน 5.2; ยน 10.1; ยน 10.2; ยน 10.3; ยน 10.3; ยน 10.7; ยน 10.9; ยน 18.16; ยน 18.16; ยน 18.17; ยน 20.19; ยน 20.26; กจ 3.2; กจ 3.2; กจ 3.10; กจ 5.9; กจ 5.19; กจ 5.23; กจ 5.23; กจ 9.24; กจ 10.17; กจ 12.6; กจ 12.10; กจ 12.10; กจ 12.13; กจ 12.14; กจ 12.14; กจ 12.16; กจ 12.16; กจ 14.13; กจ 14.27; กจ 16.26; กจ 16.27; กจ 21.30; 1คร 16.9; 2คร 2.12; คส 4.3; ฮบ 13.12; ยก 5.9; วว 3.8; วว 3.8; วว 3.20; วว 3.20; วว 4.1; วว 21.12; วว 21.12; วว 21.12; วว 21.12; วว 21.13; วว 21.13; วว 21.13; วว 21.13; วว 21.15; วว 21.21; วว 21.21; วว 21.21; วว 21.25; วว 21.25; วว 22.14

ประตูน้ำ ( 5 )
นหม 3.26 . . . ได้ซ่อมแซมไปจนถึงที่ตรงข้ามกับประตูน้ำทางด้านตะวันออกและที่หอคอยยื่นออกไป . . .
นหม 8.1 . . . ประชาชนทั้งปวงได้ชุมนุมพร้อมหน้ากันที่ถนนซึ่งอยู่หน้าประตูน้ำ . . .
นหม 8.3 . . . และท่านหันหน้าไปทางถนนซึ่งอยู่หน้าประตูน้ำ . . .
นหม 8.16 . . . และในลานพระนิเวศของพระเจ้า และในถนนที่ประตูน้ำ และในถนนที่ประตูเอฟราอิม . . .
นหม 12.37 . . . ที่ทางขึ้นกำแพงเหนือพระราชวังของดาวิดถึงประตูน้ำทางทิศตะวันออก . . .

ประถม ( 1 )
ฮบ 6.1 . . . เหตุฉะนั้นให้เราละประถมโอวาทของพระคริสต์ไว้ . . .

ประทัง ( 2 )
พคค 1.11 . . . เพื่อจะได้ประทังชีวิต . . .
พคค 1.19 . . . ขณะเมื่อเขาออกหาอาหารเพื่อประทังชีวิตของตน . . .

ประทับ ( 266 )
ปฐก 28.13 . . . พระเยโฮวาห์ประทับยืนอยู่เหนือบันได . . .
อพย 11.5 . . . ผู้ประทับบนพระที่นั่ง . . .
อพย 12.29 . . . ตั้งแต่พระราชบุตรหัวปีของฟาโรห์ผู้ประทับบนพระที่นั่ง . . .
กดว 6.27 . . . ดังนั้นแหละให้เขาประทับนามของเราเหนือคนอิสราเอล . . .
กดว 12.5 . . . ประทับยืนที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม . . .
พบญ 12.5 . . . คือให้เป็นที่ประทับของพระองค์ . . .
พบญ 12.11 . . . ให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่น . . .
พบญ 16.2 . . . ให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่น . . .
พบญ 16.6 . . . สถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจะทรงเลือกไว้ให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่น . . .
พบญ 16.11 . . . สถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงเลือกไว้ให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่น . . .
พบญ 26.2 . . . เพื่อให้พระนามของพระองค์ประทับที่นั่น . . .
พบญ 26.15 . . . ขอพระองค์ทอดพระเนตรจากสถานประทับบริสุทธิ์ของพระองค์คือจากสวรรค์ . . .
พบญ 33.12 . . . และจะทรงประทับอยู่ระหว่างบ่าของเขา" . . .
พบญ 33.16 . . . และพระกรุณาคุณของพระองค์ซึ่งประทับที่พุ่มไม้ . . .
ยชว 3.10 . . . พระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ได้ประทับอยู่ท่ามกลางท่านทั้งหลาย . . .
วนฉ 3.20 . . . ขณะนั้นท่านประทับอยู่ลำพังในห้องเย็นชั้นบนของท่าน . . .
1ซมอ 3.10 . . . และพระเยโฮวาห์เสด็จมาประทับยืนอยู่ . . .
1ซมอ 4.4 . . . ผู้ประทับระหว่างพวกเครูบ . . .
1ซมอ 13.7 . . . แต่ฝ่ายซาอูลพระองค์ยังประทับอยู่ที่กิลกาล . . .
1ซมอ 19.9 . . . เมื่อพระองค์ประทับในวังของพระองค์ . . .
1ซมอ 20.24 . . . กษัตริย์ก็ประทับเสวยพระกระยาหาร . . .
1ซมอ 20.25 . . . กษัตริย์ประทับบนพระที่นั่งของพระองค์อย่างที่เคยทรงกระทำ . . .
1ซมอ 20.25 . . . คือประทับที่พระที่นั่งข้างๆฝาผนัง . . .
1ซมอ 22.6 . . . (เวลานั้นซาอูลประทับที่เมืองกิเบอาห์ใต้ต้นไม้แห่งหนึ่งที่รามาห์ . . .
1ซมอ 28.23 . . . พระองค์ทรงลุกขึ้นจากพื้นดินประทับบนเตียง . . .
2ซมอ 5.9 . . . ดาวิดก็ทรงประทับอยู่ในที่กำบังเข้มแข็ง . . .
2ซมอ 6.2 . . . ซึ่งเรียกตามพระนามคือพระนามของพระเยโฮวาห์จอมโยธาผู้ประทับระหว่างพวกเครูบ . . .
2ซมอ 7.1 . . . อยู่มาเมื่อกษัตริย์ประทับในพระราชวังของพระองค์ . . .
2ซมอ 11.1 . . . แต่ดาวิดประทับที่เยรูซาเล็ม . . .
2ซมอ 14.28 . . . อับซาโลมประทับในกรุงเยรูซาเล็มได้สองปีเต็ม . . .
2ซมอ 15.2 . . . อับซาโลมตื่นบรรทมแต่เช้าตรู่ไปประทับริมทางไปยังประตูเมือง . . .
2ซมอ 15.17 . . . และเสด็จประทับในสถานที่ที่อยู่ห่างไกล . . .
2ซมอ 15.21 . . . กษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์เสด็จประทับที่ไหน . . .
2ซมอ 15.25 . . . และสำแดงให้ข้าพระองค์เห็นทั้งหีบนั้นกับที่ประทับของพระองค์ด้วย . . .
2ซมอ 18.4 . . . กษัตริย์จึงทรงประทับที่ข้างประตูเมือง . . .
2ซมอ 18.24 . . . ฝ่ายดาวิดประทับอยู่ระหว่างประตูเมืองทั้งสอง . . .
2ซมอ 19.8 . . . กษัตริย์ก็ทรงลุกขึ้นประทับที่ประตูเมือง . . .
2ซมอ 19.8 . . . กษัตริย์ประทับอยู่ที่ประตูเมือง" . . .
2ซมอ 19.32 . . . ขณะพระองค์ประทับที่มาหะนาอิม . . .
2ซมอ 23.14 . . . คราวนั้นดาวิดประทับในที่กำบังเข้มแข็ง . . .
1พกษ 1.28 . . . และประทับยืนอยู่ต่อพระพักตร์กษัตริย์ . . .
1พกษ 1.38 . . . และคนเคเรธีกับคนเปเลทได้ลงไปจัดให้ซาโลมอนประทับบนล่อพระที่นั่งของกษัตริย์ดาวิดและได้นำท่านมาถึงกีโฮน . . .
1พกษ 1.44 . . . และเขาทั้งหลายก็ได้จัดให้ซาโลมอนประทับบนล่อพระที่นั่งของกษัตริย์ . . .
1พกษ 1.46 . . . ซาโลมอนได้ทรงประทับบนพระราชบัลลังก์ด้วย . . .
1พกษ 2.12 . . . ดังนั้นแหละซาโลมอนจึงประทับบนพระที่นั่งของดาวิดราชบิดาของพระองค์ . . .
1พกษ 2.19 . . . แล้วก็เสด็จประทับบนพระที่นั่งของพระองค์ . . .
1พกษ 2.19 . . . พระนางก็เสด็จประทับที่เบื้องขวาของพระองค์ . . .
1พกษ 3.15 . . . และประทับยืนอยู่หน้าหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ . . .
1พกษ 7.8 . . . พระราชวังของพระองค์ซึ่งพระองค์จะทรงประทับอยู่นั้นมีลานอีกแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ภายในท้องพระโรง . . .
1พกษ 8.12 . . . พระองค์จะประทับในความมืดทึบ . . .
1พกษ 8.13 . . . ข้าพระองค์ได้สร้างพระนิเวศอันเป็นที่ประทับสำหรับพระองค์ . . .
1พกษ 8.22 . . . แล้วซาโลมอนประทับยืนหน้าแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ต่อหน้าชุมนุมชนอิสราเอลทั้งปวง . . .
1พกษ 8.27 . . . แต่พระเจ้าจะทรงประทับที่แผ่นดินโลกหรือ . . .
1พกษ 8.30 . . . อันเป็นที่ประทับของพระองค์ . . .
1พกษ 8.39 . . . อันเป็นที่ประทับของพระองค์ . . .
1พกษ 8.43 . . . ก็ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์ . . .
1พกษ 8.49 . . . อันเป็นที่ประทับของพระองค์ . . .
1พกษ 8.55 . . . และพระองค์ทรงประทับยืน . . .
1พกษ 15.21 . . . และพระองค์ประทับที่เมืองทีรซาห์ . . .
1พกษ 16.9 . . . ได้คิดกบฏต่อพระองค์เมื่อพระองค์ประทับที่เมืองทีรซาห์ . . .
1พกษ 16.11 . . . ทันทีที่พระองค์เสด็จประทับบนราชบัลลังก์ . . .
1พกษ 21.27 . . . และถืออดอาหาร ประทับในผ้ากระสอบ และทรงดำเนินไปมาอย่างค่อยๆ . . .
1พกษ 22.10 . . . ฝ่ายกษัตริย์แห่งอิสราเอลและเยโฮชาฟัทกษัตริย์แห่งยูดาห์ต่างประทับบนพระที่นั่ง . . .
1พกษ 22.19 . . . ข้าพระองค์ได้เห็นพระเยโฮวาห์ประทับบนพระที่นั่งของพระองค์ . . .
2พกษ 10.9 . . . อยู่มาพอรุ่งเช้าพระองค์เสด็จออกไปประทับยืน . . .
2พกษ 10.12 . . . เมื่อพระองค์ประทับที่โรงตัดขนแกะตามทางที่เสด็จ . . .
2พกษ 11.14 . . . กษัตริย์ประทับยืนอยู่ที่ข้างเสาตามธรรมเนียมประเพณี . . .
2พกษ 11.19 . . . และพระองค์เสด็จประทับบนพระที่นั่งของกษัตริย์ . . .
2พกษ 13.13 . . . และเยโรโบอัมทรงประทับบนบัลลังก์ของพระองค์ . . .
2พกษ 15.5 . . . และทรงประทับในวังต่างหาก . . .
2พกษ 19.15 . . . ผู้ทรงประทับระหว่างพวกเครูบ . . .
2พกษ 23.3 . . . และกษัตริย์ทรงประทับยืนข้างเสา . . .
1พศด 11.7 . . . และดาวิดทรงประทับอยู่ในที่กำบังเข้มแข็ง . . .
1พศด 13.6 . . . ผู้ประทับระหว่างพวกเครูบ . . .
1พศด 16.27 . . . กำลังและความชื่นบานอยู่ในสถานที่ประทับของพระองค์ . . .
1พศด 17.1 . . . อยู่มาเมื่อดาวิดประทับในพระราชวังของพระองค์ . . .
1พศด 17.16 . . . แล้วกษัตริย์ดาวิดก็เสด็จเข้าไปประทับนั่งต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ . . .
1พศด 20.1 . . . แต่ดาวิดประทับที่เยรูซาเล็ม . . .
1พศด 28.2 . . . แล้วกษัตริย์ดาวิดทรงลุกขึ้นประทับยืน . . .
1พศด 29.23 . . . แล้วซาโลมอนทรงประทับบนพระที่นั่งของพระเยโฮวาห์เป็นกษัตริย์แทนดาวิดราชบิดาของพระองค์ . . .
2พศด 6.1 . . . พระองค์จะประทับในความมืดทึบ . . .
2พศด 6.2 . . . ข้าพระองค์ได้สร้างพระนิเวศอันเป็นที่ประทับสำหรับพระองค์ . . .
2พศด 6.12 . . . แล้วพระองค์ประทับยืนหน้าแท่นบูชาของพระเยโฮวาห์ . . .
2พศด 6.13 . . . และพระองค์ทรงประทับอยู่บนนั้น . . .
2พศด 6.18 . . . แต่พระเจ้าจะทรงประทับกับมนุษย์ที่แผ่นดินโลกหรือ . . .
2พศด 6.21 . . . ขอพระองค์ทรงสดับอยู่ในฟ้าสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์ . . .
2พศด 6.30 . . . ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์ . . .
2พศด 6.33 . . . ก็ขอพระองค์ทรงสดับในฟ้าสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์ . . .
2พศด 6.39 . . . แล้วขอพระองค์ทรงสดับคำอธิษฐานและคำวิงวอนของเขาในฟ้าสวรรค์อันเป็นที่ประทับของพระองค์ . . .
2พศด 11.5 . . . และเรโหโบอัมประทับในกรุงเยรูซาเล็ม . . .
2พศด 16.2 . . . และส่งไปให้เบนฮาดัดกษัตริย์แห่งซีเรียผู้ประทับในเมืองดามัสกัสว่า . . .
2พศด 18.9 . . . ต่างประทับบนพระที่นั่ง . . .
2พศด 18.18 . . . ข้าพระองค์ได้เห็นพระเยโฮวาห์ประทับบนพระที่นั่งของพระองค์ . . .
2พศด 19.4 . . . เยโฮชาฟัทประทับที่เยรูซาเล็ม . . .
2พศด 20.5 . . . และเยโฮชาฟัทประทับยืนอยู่ในที่ประชุมของยูดาห์และเยรูซาเล็ม . . .
2พศด 20.20 . . . เยโฮชาฟัทประทับยืนและตรัสว่า . . .
2พศด 23.13 . . . มีกษัตริย์ประทับยืนอยู่ที่เสาของพระองค์ตรงที่ทางเข้า . . .
2พศด 23.20 . . . และเขาก็เชิญกษัตริย์ประทับบนพระราชบัลลังก์แห่งราชอาณาจักร . . .
2พศด 26.21 . . . และเพราะเป็นโรคเรื้อนก็ทรงประทับในวังต่างหาก . . .
2พศด 29.6 . . . และหันหน้าของเขาเสียจากที่ประทับของพระเยโฮวาห์ . . .
2พศด 30.27 . . . และคำอธิษฐานของเขาก็ขึ้นมายังที่ประทับบริสุทธิ์ของพระองค์คือสวรรค์ . . .
2พศด 34.31 . . . และกษัตริย์ประทับยืนอยู่ในพระที่ของพระองค์ . . .
2พศด 35.24 . . . และให้พระองค์ประทับในรถรบคันที่สองของพระองค์ . . .
2พศด 36.15 . . . เพราะพระองค์ทรงมีพระทัยกรุณาต่อประชาชนของพระองค์และต่อที่ประทับของพระองค์ . . .
อสร 7.15 . . . ผู้ประทับในเยรูซาเล็ม . . .
นหม 2.6 . . . (มีพระราชินีประทับข้างพระองค์) . . .
อสธ 1.2 . . . ในสมัยที่กษัตริย์อาหสุเอรัสประทับบนบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของพระองค์ในสุสาปราสาท . . .
อสธ 3.15 . . . กษัตริย์ก็ประทับดื่มกับฮามาน . . .
อสธ 5.1 . . . และประทับยืนที่ในลานชั้นในของพระราชสำนัก . . .
อสธ 5.1 . . . กษัตริย์ประทับบนราชบัลลังก์ภายในพระราชวัง . . .
อสธ 5.2 . . . เมื่อกษัตริย์ทอดพระเนตรเห็นพระราชินีเอสเธอร์ประทับยืนอยู่ในพระลาน . . .
อสธ 7.8 . . . ฝ่ายฮามานยังกราบอยู่ที่พระแท่นซึ่งพระนางเอสเธอร์ประทับอยู่นั้น . . .
อสธ 8.4 . . . พระนางเอสเธอร์ก็ทรงลุกขึ้นประทับยืนเฝ้ากษัตริย์ . . .
โยบ 19.25 . . . และในที่สุดพระองค์จะทรงประทับยืนบนแผ่นดินโลก . . .
โยบ 38.14 . . . โลกก็เปลี่ยนไปเหมือนดินเหนียวถูกตราประทับ . . .
สดด 2.4 . . . พระองค์ผู้ประทับในสวรรค์จะทรงพระสรวล . . .
สดด 7.7 . . . เพราะเห็นแก่ชุมนุมนั้นขอทรงกลับไปประทับบนที่สูง . . .
สดด 9.4 . . . พระองค์ประทับบนพระที่นั่งและประทานการพิพากษาอันชอบธรรม . . .
สดด 9.11 . . . ผู้ซึ่งประทับในศิโยน . . .
สดด 10.1 . . . ไฉนพระองค์ประทับยืนอยู่ห่างไกล . . .
สดด 16.8 . . . เพราะพระองค์ประทับที่มือขวาของข้าพเจ้า . . .
สดด 22.3 . . . พระองค์ประทับเหนือคำสรรเสริญของคนอิสราเอล . . .
สดด 26.8 . . . ข้าพระองค์รักพระนิเวศอันเป็นที่ประทับของพระองค์ . . .
สดด 26.8 . . . และสถานที่ประทับแห่งเกียรติยศของพระองค์ . . .
สดด 29.10 . . . พระเยโฮวาห์ประทับเหนือน้ำท่วม . . .
สดด 29.10 . . . พระเยโฮวาห์ประทับเป็นกษัตริย์เป็นนิตย์ . . .
สดด 33.14 . . . จากที่ซึ่งพระองค์ประทับพระองค์ทอดพระเนตรเหนือชาวแผ่นดินโลกทั้งสิ้น . . .
สดด 45.9 . . . พระราชินีประดับทองคำเมืองโอฟีร์ประทับอยู่ข้างขวาพระหัตถ์พระองค์ท่าน . . .
สดด 47.8 . . . พระเจ้าทรงประทับบนพระที่นั่งแห่งความบริสุทธิ์ของพระองค์ . . .
สดด 68.5 . . . พระเจ้าในที่ประทับบริสุทธิ์ของพระองค์ . . .
สดด 68.16 . . . ที่ที่พระเยโฮวาห์จะประทับเป็นนิตย์ . . .
สดด 68.18 . . . เพื่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าจะทรงประทับท่ามกลางพวกเขา . . .
สดด 74.2 . . . ซึ่งพระองค์ทรงเคยประทับนั้น . . .
สดด 74.7 . . . เขาทำลายความศักดิ์สิทธิ์แห่งสถานที่พระนามของพระองค์ประทับนั้นลงถึงดิน . . .
สดด 76.2 . . . ที่ประทับของพระองค์ตั้งอยู่ในซาเล็ม . . .
สดด 82.1 . . . พระเจ้าทรงเข้าประทับในชุมนุมชนของผู้มีอำนาจ . . .
สดด 84.1 . . . ที่ประทับของพระองค์เป็นที่รักจริงๆ . . .
สดด 99.1 . . . พระองค์ผู้ประทับระหว่างพวกเครูบ . . .
สดด 102.12 . . . แต่พระองค์จะทรงประทับอยู่เป็นนิตย์ . . .
สดด 104.3 . . . ผู้ทรงวางคานของที่ประทับอันสูงของพระองค์ไว้ในน้ำ . . .
สดด 104.13 . . . พระองค์ทรงรดภูเขาจากที่ประทับอันสูงของพระองค์ . . .
สดด 109.31 . . . เพราะพระองค์จะทรงประทับขวามือของคนขัดสน . . .
สดด 110.5 . . . องค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งประทับข้างขวาพระหัตถ์ของพระองค์ . . .
สดด 113.4 . . . พระเยโฮวาห์ประทับอยู่สูงเหนือประชาชาติทั้งปวง . . .
สดด 113.5 . . . ไม่มีพระใดเป็นเหมือนพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา ผู้ประทับบนที่สูง . . .
สดด 123.1 . . . ข้าแต่พระองค์ผู้ประทับในฟ้าสวรรค์ . . .
สดด 132.5 . . . คือที่ประทับของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ของยาโคบ" . . .
สดด 132.7 . . . "เราจะไปยังที่ประทับของพระองค์ . . .
สดด 132.13 . . . พระองค์มีพระประสงค์จะให้เป็นที่ประทับของพระองค์ . . .
สภษ 20.8 . . . กษัตริย์ผู้ประทับบนบัลลังก์พิพากษาย่อมฝัดความชั่วทั้งหลายออกด้วยพระเนตรของพระองค์ . . .
พซม 1.12 . . . ขณะเมื่อกษัตริย์กำลังประทับที่โต๊ะอยู่ . . .
พซม 3.10 . . . แท่นประทับทำด้วยทองคำ . . .
อสย 3.13 . . . พระเยโฮวาห์ทรงเข้าประทับสู้ความ . . .
อสย 3.13 . . . พระองค์ประทับยืนพิพากษาชนชาติของพระองค์ . . .
อสย 6.1 . . . ข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับ . . .
อสย 8.18 . . . ผู้ทรงประทับบนภูเขาศิโยน . . .
อสย 29.11 . . . "ข้าอ่านไม่ได้เพราะมีตราประทับ" . . .
อสย 33.5 . . . พระเยโฮวาห์ทรงเป็นที่เยินยอ เพราะพระองค์ประทับ ณ . . .
อสย 37.16 . . . ผู้ทรงประทับระหว่างพวกเครูบ . . .
อสย 40.22 . . . คือพระองค์ผู้ประทับเหนือปริมณฑลของแผ่นดินโลก . . .
ยรม 2.6 . . . `พระเยโฮวาห์ประทับที่ไหน . . .
ยรม 2.8 . . . `พระเยโฮวาห์ประทับที่ไหน' . . .
ยรม 13.13 . . . คือกษัตริย์ทั้งหลายของผู้ประทับบนบัลลังก์ของดาวิด . . .
ยรม 13.18 . . . จงกล่าวแก่กษัตริย์และพระราชินีว่า "ขอทรงประทับ ณ . . .
ยรม 17.25 . . . ผู้ประทับบนบัลลังก์แห่งดาวิดเสด็จเข้าทางประตูทั้งหลายของเมืองนี้ . . .
ยรม 22.2 . . . ผู้ประทับบนพระที่นั่งของดาวิด . . .
ยรม 22.4 . . . เพราะถ้าท่านกระทำสิ่งนี้จริงๆแล้วจะมีกษัตริย์ผู้ประทับบนพระที่นั่งของดาวิดเข้ามาทางประตูของพระราชวังนี้ . . .
ยรม 29.16 . . . ผู้ประทับบนพระที่นั่งของดาวิด . . .
ยรม 33.17 . . . ดาวิดจะไม่ขัดสนบุรุษที่จะประทับบนพระที่นั่งแห่งวงศ์วานอิสราเอล . . .
ยรม 36.22 . . . กษัตริย์ประทับอยู่ในพระราชวังเหมันต์ . . .
ยรม 36.30 . . . เยโฮยาคิมจะไม่มีบุตรที่จะประทับบนพระที่นั่งของดาวิด . . .
ยรม 38.7 . . . ฝ่ายกษัตริย์ประทับอยู่ที่ประตูเบนยามิน . . .
อสค 11.5 . . . พระวิญญาณของพระเยโฮวาห์ลงมาประทับบนข้าพเจ้า . . .
อสค 17.16 . . . ในที่ที่กษัตริย์องค์นั้นประทับอยู่ . . .
อสค 26.16 . . . จะประทับอยู่บนพื้นดินและสั่นอยู่ทุกขณะและหวาดกลัวเพราะเจ้า . . .
อสค 44.3 . . . ท่านจะประทับเสวยพระกระยาหารต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ในประตูนี้ได้ . . .
ดนล 7.9 . . . และผู้หนึ่งผู้เจริญด้วยวัยวุฒิมาประทับ . . .
ยอล 3.17 . . . เราคือพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า ผู้ประทับในศิโยน ภูเขาบริสุทธิ์ของเรา . . .
อมส 7.7 . . . องค์พระผู้เป็นเจ้าประทับยืนอยู่ที่ข้างกำแพงสร้างด้วยใช้สายดิ่ง . . .
อมส 9.1 . . . ข้าพเจ้าเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าประทับยืนอยู่ข้างแท่นบูชา . . .
ยนา 3.6 . . . และประทับบนกองขี้เถ้า . . .
ฮบก 3.6 . . . พระองค์ประทับยืนและทรงวัดพิภพ . . .
ศคย 2.13 . . . เพราะว่าพระองค์ทรงตื่นและเสด็จจากที่ประทับอันบริสุทธิ์ของพระองค์แล้ว . . .
ศคย 6.13 . . . และจะประทับและปกครองอยู่บนราชบัลลังก์ของท่าน . . .
มธ 4.5 . . . และให้พระองค์ประทับที่ยอดหลังคาพระวิหาร . . .
มธ 4.13 . . . พระองค์ก็มาประทับที่เมืองคาเปอรนาอุม . . .
มธ 5.1 . . . พระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขา และเมื่อประทับแล้ว เหล่าสาวกของพระองค์มาเฝ้าพระองค์ . . .
มธ 13.1 . . . ในวันนั้นเองพระเยซูได้เสด็จจากเรือนไปประทับที่ชายทะเล . . .
มธ 13.2 . . . พระองค์จึงเสด็จลงไปประทับในเรือ . . .
มธ 15.29 . . . แล้วเสด็จขึ้นไปบนภูเขาทรงประทับที่นั่น . . .
มธ 20.32 . . . พระเยซูจึงหยุดประทับยืนอยู่ . . .
มธ 21.17 . . . พระองค์ได้ทรงละจากเขาและเสด็จออกจากกรุงไปประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานี . . .
มธ 23.22 . . . ก็ปฏิญาณอ้างพระที่นั่งของพระเจ้าและอ้างพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้น . . .
มธ 24.3 . . . เมื่อพระองค์ประทับบนภูเขามะกอกเทศ . . .
มธ 25.31 . . . เมื่อนั้นพระองค์จะประทับบนพระที่นั่งอันรุ่งเรืองของพระองค์ . . .
มธ 26.6 . . . ในคราวที่พระเยซูทรงประทับอยู่หมู่บ้านเบธานีในเรือนของซีโมนคนโรคเรื้อน . . .
มธ 28.6 . . . พระองค์หาได้ประทับอยู่ที่นี่ไม่ . . .
มก 1.45 . . . แต่ต้องประทับภายนอกในที่เปลี่ยว . . .
มก 2.1 . . . พระองค์ประทับที่บ้าน . . .
มก 2.4 . . . เขาจึงรื้อดาดฟ้าหลังคาตรงที่พระองค์ประทับนั้น . . .
มก 4.1 . . . เหตุฉะนั้นพระองค์จึงได้เสด็จลงไปประทับในเรือที่ทะเล . . .
มก 4.36 . . . เขาจึงเชิญพระองค์เสด็จไปในเรือที่พระองค์ประทับอยู่นั้น . . .
มก 5.21 . . . และพระองค์ยังประทับที่ฝั่งทะเล . . .
มก 9.35 . . . พระองค์ได้ประทับนั่ง . . .
มก 10.49 . . . พระเยซูทรงหยุดประทับยืนอยู่ . . .
มก 12.41 . . . พระเยซูได้เสด็จประทับตรงหน้าตู้เก็บเงินถวาย . . .
มก 13.3 . . . เมื่อพระองค์ประทับบนภูเขามะกอกเทศตรงหน้าพระวิหาร . . .
มก 14.3 . . . ในเวลาที่พระองค์ประทับอยู่ที่หมู่บ้านเบธานี . . .
มก 16.6 . . . พระองค์หาได้ประทับที่นี่ไม่ . . .
มก 16.19 . . . ประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า . . .
ลก 4.9 . . . และให้พระองค์ประทับอยู่ที่ยอดหลังคาพระวิหาร . . .
ลก 18.40 . . . พระเยซูทรงประทับยืนอยู่สั่งให้พาคนตาบอดมาหาพระองค์ . . .
ลก 21.37 . . . และกลางคืนก็เสด็จออกไปประทับที่ภูเขาชื่อมะกอกเทศ . . .
ยน 1.26 . . . แต่มีพระองค์หนึ่งซึ่งประทับอยู่ในหมู่พวกท่านนั้น . . .
ยน 2.23 . . . เมื่อพระองค์ประทับ ณ . . .
ยน 3.22 . . . และทรงประทับที่นั่นกับเขา . . .
ยน 4.6 . . . พระเยซูทรงดำเนินทางมาเหน็ดเหนื่อยจึงประทับบนขอบบ่อนั้น . . .
ยน 4.40 . . . เขาจึงทูลเชิญพระองค์ให้ประทับอยู่กับเขา . . .
ยน 4.40 . . . และพระองค์ก็ประทับที่นั่นสองวัน . . .
ยน 6.3 . . . พระเยซูเสด็จขึ้นไปบนภูเขาและประทับกับเหล่าสาวกของพระองค์ที่นั่น . . .
ยน 7.9 . . . พระองค์ก็ยังประทับอยู่ในแคว้นกาลิลี . . .
ยน 8.2 . . . พระองค์ก็ประทับนั่งและสั่งสอนเขา . . .
ยน 11.30 . . . ฝ่ายพระเยซูยังไม่เสด็จเข้าไปในเมือง แต่ยังประทับอยู่ ณ . . .
ยน 11.32 . . . ครั้นมารีย์มาถึงที่ซึ่งพระเยซูประทับอยู่และเห็นพระองค์แล้ว . . .
ยน 11.32 . . . ถ้าพระองค์ประทับอยู่ที่นี่ . . .
ยน 12.9 . . . ฝ่ายพวกยิวเป็นอันมากรู้ว่าพระองค์ประทับอยู่ที่นั่นจึงมาเฝ้าพระองค์ . . .
ยน 14.17 . . . เพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับท่านและจะประทับอยู่ในท่าน . . .
ยน 20.14 . . . ก็หันกลับมาและเห็นพระเยซูประทับยืนอยู่ . . .
ยน 20.19 . . . พระเยซูได้เสด็จเข้ามาประทับยืนอยู่ท่ามกลางเขา . . .
ยน 20.26 . . . พระเยซูเสด็จเข้ามาและประทับยืนอยู่ท่ามกลางเขาและตรัสว่า . . .
ยน 21.4 . . . แต่ครั้นรุ่งเช้าพระเยซูประทับยืนอยู่ที่ฝั่ง . . .
กจ 2.25 . . . เพราะว่าพระองค์ประทับที่มือขวาของข้าพเจ้า . . .
กจ 2.30 . . . พระองค์จะทรงยกพระคริสต์ให้ประทับบนพระที่นั่งของท่าน . . .
กจ 7.48 . . . องค์ผู้สูงสุดหาได้ประทับในพระวิหารซึ่งมือมนุษย์ได้ทำไว้ไม่ . . .
กจ 12.21 . . . เฮโรดทรงเครื่องกษัตริย์เสด็จประทับบนราชบัลลังก์ . . .
กจ 25.23 . . . จึงเข้าไปประทับในห้องพิจารณาพร้อมกับนายพันและคนสำคัญๆทั้งหลายในนครนั้น . . .
อฟ 6.9 . . . เพราะท่านก็รู้แล้วว่านายของท่านทรงประทับอยู่ในสวรรค์ . . .
คส 3.1 . . . ก็จงแสวงหาสิ่งซึ่งอยู่เบื้องบนในที่ซึ่งพระคริสต์ทรงประทับข้างขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า . . .
2ทธ 2.19 . . . โดยมีตราประทับไว้ว่า . . .
2ทธ 4.17 . . . แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประทับอยู่กับข้าพเจ้า . . .
ฮบ 1.3 . . . เมื่อพระบุตรได้ทรงชำระบาปของเราด้วยพระองค์เองแล้ว ก็ได้ทรงประทับนั่ง ณ . . .
ฮบ 7.26 . . . ประทับอยู่สูงกว่าฟ้าสวรรค์ . . .
ฮบ 8.1 . . . ผู้ได้ประทับเบื้องขวาพระที่นั่งแห่งผู้ทรงเดชานุภาพในฟ้าสวรรค์ . . .
ฮบ 10.12 . . . ก็เสด็จประทับเบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้า . . .
ฮบ 12.2 . . . และได้เสด็จประทับเบื้องขวาพระที่นั่งของพระเจ้าแล้ว . . .
ยก 5.9 . . . องค์พระผู้พิพากษาทรงประทับยืนอยู่หน้าประตูแล้ว . . .
วว 4.2 . . . และมีท่านองค์หนึ่งประทับบนพระที่นั่งนั้น . . .
วว 4.3 . . . และพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นปรากฏประดุจพลอยหยกและพลอยทับทิม . . .
วว 4.9 . . . และคำขอบพระคุณแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่ง . . .
วว 4.10 . . . ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้น . . .
วว 5.1 . . . และในพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ผู้ทรงประทับบนพระที่นั่งนั้น . . .
วว 5.1 . . . มีตราประทับอยู่เจ็ดดวง . . .
วว 5.6 . . . ข้าพเจ้าแลเห็นพระเมษโปดกประทับยืนอยู่ประหนึ่งทรงถูกปลงพระชนม์ . . .
วว 5.7 . . . ผู้ทรงประทับบนพระที่นั่งนั้น . . .
วว 5.13 . . . จงมีแด่พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่ง . . .
วว 6.16 . . . ผู้ประทับอยู่บนพระที่นั่ง . . .
วว 7.10 . . . "ความรอดมีอยู่ที่พระเจ้าของเราผู้ประทับบนพระที่นั่ง . . .
วว 7.15 . . . และพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งจะสถิตอยู่ท่ามกลางเขาเหล่านั้น . . .
วว 14.14 . . . และมีผู้หนึ่งประทับบนเมฆนั้นเหมือนกับบุตรมนุษย์ . . .
วว 14.15 . . . ผู้ประทับบนเมฆนั้นด้วยเสียงอันดังว่า . . .
วว 14.16 . . . และพระองค์ผู้ประทับบนเมฆนั้น . . .
วว 19.4 . . . ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นและร้องว่า . . .
วว 20.11 . . . และเห็นพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้น . . .
วว 21.3 . . . และพระเจ้าเองจะประทับอยู่กับเขา . . .
วว 21.5 . . . พระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งตรัสว่า . . .
วว 22.4 . . . และพระนามของพระองค์จะประทับอยู่ที่หน้าผากเขา . . .

ประทับตรา ( 31 )
ปฐก 4.15 . . . พระเยโฮวาห์จึงทรงประทับตราที่ตัวคาอิน . . .
พบญ 32.34 . . . ประทับตราไว้ในคลังของเรา . . .
1พกษ 21.8 . . . ประทับตราของพระองค์ส่งไปยังพวกผู้ใหญ่และขุนนางผู้อยู่ในเมืองกับนาโบท . . .
นหม 9.38 . . . คนเลวีและปุโรหิตของเราทั้งหลายจึงประทับตราของเขาไว้" . . .
นหม 10.1 . . . บรรดาผู้ที่ประทับตราของเขาไว้คือ . . .
อสธ 3.12 . . . และประทับตราด้วยพระธำมรงค์ของกษัตริย์ . . .
อสธ 8.8 . . . และประทับตราด้วยพระธำมรงค์ . . .
อสธ 8.8 . . . เพราะว่ากฤษฎีกาที่เขียนในนามของกษัตริย์และประทับตราด้วยพระธำมรงค์จะเปลี่ยนกลับไม่ได้" . . .
อสธ 8.10 . . . และท่านเขียนในพระนามของกษัตริย์อาหสุเอรัสและประทับตราพระธำมรงค์ของกษัตริย์ . . .
โยบ 33.16 . . . และทรงประทับตราคำสั่งสอนของเขาไว้ . . .
พซม 4.12 . . . และดุจน้ำพุที่ถูกประทับตราไว้ . . .
อสย 29.11 . . . นิมิตนี้ทั้งสิ้นได้กลายเป็นเหมือนถ้อยคำในหนังสือที่ประทับตรา . . .
ยรม 32.10 . . . ข้าพระองค์ก็ลงนามในโฉนดประทับตราไว้ . . .
ยรม 32.11 . . . แล้วข้าพระองค์ก็รับโฉนดของการซื้อทั้งฉบับที่ประทับตราแล้วตามกฎหมายและธรรมเนียมและฉบับที่เปิดอยู่ . . .
ยรม 32.14 . . . ทั้งโฉนดของการซื้อที่ประทับตรากับฉบับที่เปิดนี้ . . .
ยรม 32.44 . . . ใบโฉนดก็จะต้องลงนามและประทับตรา . . .
ดนล 6.15 . . . พระราชกฤษฎีกาก็ดีหรือกฎหมายก็ดีซึ่งกษัตริย์ทรงประทับตราแล้วย่อมเปลี่ยนแปลงไม่ได้" . . .
ดนล 6.17 . . . กษัตริย์ก็ได้ทรงประทับตราของพระองค์และตราของเจ้านายของพระองค์ . . .
ดนล 9.24 . . . เพื่อประทับตราทั้งนิมิตและคำพยากรณ์ไว้ . . .
ดนล 12.4 . . . และประทับตราหนังสือนั้นเสีย . . .
ดนล 12.9 . . . เพราะว่าถ้อยคำเหล่านั้นก็ถูกปิดไว้แล้วและถูกประทับตราไว้จนถึงวาระสุดท้าย . . .
มธ 27.66 . . . เขาจึงไปทำอุโมงค์ให้มั่นคง ประทับตราไว้ที่หิน และวางยามประจำอยู่ . . .
ยน 3.33 . . . ผู้ที่รับคำพยานของพระองค์ก็ประทับตราลงว่า . . .
ยน 6.27 . . . เพราะพระเจ้าคือพระบิดาได้ทรงประทับตรามอบอำนาจแก่พระบุตรแล้ว" . . .
2คร 1.22 . . . และพระองค์ทรงประทับตราเรา . . .
กท 6.17 . . . เพราะว่าข้าพเจ้ามีรอยประทับตราของพระเยซูเจ้าติดอยู่ที่กายของข้าพเจ้า . . .
อฟ 4.30 . . . เพราะโดยพระวิญญาณนั้นท่านได้ถูกประทับตราหมายท่านไว้จนถึงวันที่ทรงไถ่ให้รอด . . .
วว 7.3 . . . จนกว่าเราจะได้ประทับตราไว้ที่หน้าผากผู้รับใช้ทั้งหลายของพระเจ้าของเราเสียก่อน" . . .
วว 10.4 . . . "จงประทับตราปิดข้อความซึ่งฟ้าร้องทั้งเจ็ดได้ร้องนั้น . . .
วว 20.3 . . . แล้วได้ลั่นกุญแจประทับตรา . . .
วว 22.10 . . . "อย่าประทับตราปิดคำพยากรณ์ในหนังสือนี้ . . .

ประทาน ( 680 )
ปฐก 3.12; ปฐก 15.2; ปฐก 15.3; ปฐก 18.8; ปฐก 18.19; ปฐก 20.14; ปฐก 24.12; ปฐก 24.35; ปฐก 25.21; ปฐก 26.22; ปฐก 27.28; ปฐก 27.28; ปฐก 28.4; ปฐก 28.4; ปฐก 28.20; ปฐก 28.22; ปฐก 29.33; ปฐก 30.6; ปฐก 30.18; ปฐก 30.20; ปฐก 31.9; ปฐก 33.5; ปฐก 41.16; ปฐก 41.45; ปฐก 45.18; ปฐก 45.18; ปฐก 48.9; อพย 2.10; อพย 12.25; อพย 14.13; อพย 15.25; อพย 16.8; อพย 16.15; อพย 16.29; อพย 20.12; อพย 31.18; อพย 34.28; อพย 35.35; อพย 36.1; อพย 36.2; ลนต 10.17; ลนต 10.17; ลนต 10.18; ลนต 10.19; ลนต 17.12; ลนต 25.19; ลนต 26.4; ลนต 26.10; กดว 6.26; กดว 11.18; กดว 11.18; กดว 11.19; กดว 14.8; กดว 14.19; กดว 14.19; กดว 15.23; กดว 18.6; กดว 18.7; กดว 32.7; กดว 32.9; พบญ 1.3; พบญ 1.20; พบญ 1.25; พบญ 2.12; พบญ 2.29; พบญ 3.20; พบญ 3.20; พบญ 4.1; พบญ 4.21; พบญ 4.38; พบญ 4.40; พบญ 5.16; พบญ 5.22; พบญ 6.11; พบญ 6.23; พบญ 6.23; พบญ 8.10; พบญ 8.10; พบญ 8.12; พบญ 8.15; พบญ 9.6; พบญ 9.9; พบญ 9.10; พบญ 9.11; พบญ 9.18; พบญ 10.4; พบญ 10.18; พบญ 10.18; พบญ 11.15; พบญ 11.17; พบญ 11.21; พบญ 11.31; พบญ 12.1; พบญ 12.9; พบญ 12.10; พบญ 12.15; พบญ 12.21; พบญ 13.12; พบญ 15.4; พบญ 15.7; พบญ 16.5; พบญ 16.17; พบญ 16.18; พบญ 16.20; พบญ 17.2; พบญ 17.14; พบญ 18.9; พบญ 19.1; พบญ 19.2; พบญ 19.3; พบญ 19.8; พบญ 19.8; พบญ 19.10; พบญ 19.14; พบญ 20.4; พบญ 20.6; พบญ 20.13; พบญ 20.14; พบญ 20.16; พบญ 21.1; พบญ 21.23; พบญ 24.4; พบญ 25.15; พบญ 25.19; พบญ 25.19; พบญ 26.1; พบญ 26.2; พบญ 26.3; พบญ 26.9; พบญ 26.10; พบญ 26.11; พบญ 26.12; พบญ 26.14; พบญ 26.15; พบญ 27.2; พบญ 27.3; พบญ 28.8; พบญ 28.12; พบญ 28.31; พบญ 28.52; พบญ 28.53; พบญ 28.65; พบญ 29.4; พบญ 29.6; พบญ 29.26; พบญ 30.20; พบญ 31.7; พบญ 31.20; พบญ 32.8; ยชว 1.11; ยชว 1.13; ยชว 1.15; ยชว 1.15; ยชว 1.15; ยชว 2.9; ยชว 2.14; ยชว 5.6; ยชว 5.12; ยชว 18.3; ยชว 21.43; ยชว 21.44; ยชว 23.13; ยชว 23.15; ยชว 23.16; วนฉ 8.3; วนฉ 15.18; วนฉ 16.28; นรธ 1.6; นรธ 4.12; นรธ 4.13; 1ซมอ 1.9; 1ซมอ 1.11; 1ซมอ 1.17; 1ซมอ 1.27; 1ซมอ 2.10; 1ซมอ 2.20; 1ซมอ 2.32; 1ซมอ 2.36; 1ซมอ 10.9; 1ซมอ 14.29; 1ซมอ 20.34; 1ซมอ 24.15; 1ซมอ 26.23; 1ซมอ 30.12; 2ซมอ 8.6; 2ซมอ 8.14; 2ซมอ 11.8; 2ซมอ 13.5; 2ซมอ 13.6; 2ซมอ 13.10; 2ซมอ 18.5; 2ซมอ 19.23; 2ซมอ 22.21; 2ซมอ 22.36; 2ซมอ 22.37; 2ซมอ 22.41; 2ซมอ 23.12; 1พกษ 1.48; 1พกษ 3.6; 1พกษ 3.9; 1พกษ 3.28; 1พกษ 4.29; 1พกษ 5.4; 1พกษ 5.7; 1พกษ 5.11; 1พกษ 5.11; 1พกษ 8.30; 1พกษ 8.34; 1พกษ 8.36; 1พกษ 8.36; 1พกษ 8.39; 1พกษ 8.40; 1พกษ 8.48; 1พกษ 8.50; 1พกษ 8.50; 1พกษ 9.11; 1พกษ 9.12; 1พกษ 9.13; 1พกษ 11.18; 1พกษ 11.18; 1พกษ 11.19; 1พกษ 13.18; 1พกษ 13.19; 1พกษ 13.23; 1พกษ 15.4; 2พกษ 4.43; 2พกษ 8.19; 2พกษ 13.5; 2พกษ 17.15; 2พกษ 17.34; 2พกษ 25.29; 1พศด 17.18; 1พศด 18.6; 1พศด 18.13; 1พศด 22.18; 1พศด 25.5; 1พศด 28.5; 1พศด 29.12; 1พศด 29.25; 2พศด 1.10; 2พศด 2.12; 2พศด 6.21; 2พศด 6.25; 2พศด 6.27; 2พศด 6.27; 2พศด 6.30; 2พศด 6.39; 2พศด 11.23; 2พศด 14.6; 2พศด 14.7; 2พศด 15.15; 2พศด 20.11; 2พศด 20.30; 2พศด 21.3; 2พศด 21.3; 2พศด 21.7; 2พศด 25.9; 2พศด 30.24; 2พศด 31.10; 2พศด 32.24; 2พศด 32.29; 2พศด 34.14; อสร 7.6; อสร 7.6; อสร 9.8; อสร 9.9; อสร 9.13; นหม 5.2; นหม 5.14; นหม 9.7; นหม 9.8; นหม 9.13; นหม 9.15; นหม 9.15; นหม 9.20; นหม 9.20; นหม 9.27; นหม 9.35; นหม 9.36; นหม 9.36; อสธ 1.19; อสธ 2.3; อสธ 5.3; อสธ 5.8; อสธ 6.6; อสธ 6.6; อสธ 6.7; อสธ 6.9; อสธ 6.9; อสธ 6.11; อสธ 7.2; อสธ 9.12; โยบ 1.21; โยบ 3.23; โยบ 5.10; โยบ 6.8; โยบ 7.21; โยบ 24.23; โยบ 34.29; โยบ 35.10; โยบ 36.6; โยบ 36.31; โยบ 37.10; โยบ 42.10; สดด 4.1; สดด 4.7; สดด 8.5; สดด 9.4; สดด 10.18; สดด 16.7; สดด 18.20; สดด 18.35; สดด 18.36; สดด 18.40; สดด 18.47; สดด 18.50; สดด 21.4; สดด 29.11; สดด 36.8; สดด 36.10; สดด 37.4; สดด 60.11; สดด 61.5; สดด 68.11; สดด 68.18; สดด 68.35; สดด 72.1; สดด 74.14; สดด 78.15; สดด 78.20; สดด 78.24; สดด 78.25; สดด 78.29; สดด 78.29; สดด 78.46; สดด 78.50; สดด 84.11; สดด 85.7; สดด 85.12; สดด 86.5; สดด 86.16; สดด 86.17; สดด 99.7; สดด 104.27; สดด 104.28; สดด 105.32; สดด 105.44; สดด 106.4; สดด 106.15; สดด 108.12; สดด 111.5; สดด 111.6; สดด 115.16; สดด 118.25; สดด 118.27; สดด 119.29; สดด 119.34; สดด 119.73; สดด 119.125; สดด 119.144; สดด 119.169; สดด 120.3; สดด 127.2; สดด 135.12; สดด 136.21; สดด 136.25; สดด 144.10; สดด 145.15; สดด 146.7; สดด 147.9; สดด 147.16; สภษ 2.6; สภษ 3.34; สภษ 29.13; สภษ 30.8; ปญจ 1.13; ปญจ 2.26; ปญจ 2.26; ปญจ 3.10; ปญจ 3.13; ปญจ 5.18; ปญจ 5.19; ปญจ 5.19; ปญจ 6.2; ปญจ 8.15; ปญจ 9.9; ปญจ 12.7; ปญจ 12.11; อสย 3.10; อสย 7.14; อสย 8.18; อสย 9.6; อสย 14.3; อสย 30.20; อสย 30.23; อสย 30.23; อสย 35.2; อสย 40.29; อสย 42.5; อสย 50.4; อสย 61.3; อสย 61.6; อสย 62.2; อสย 63.7; อสย 63.14; อสย 65.13; ยรม 5.24; ยรม 8.14; ยรม 11.5; ยรม 14.22; ยรม 23.5; ยรม 25.5; ยรม 32.19; ยรม 32.22; ยรม 32.22; ยรม 35.15; ยรม 39.11; ยรม 50.34; ยรม 50.34; ยรม 52.33; อสค 18.6; อสค 18.15; อสค 21.27; อสค 33.24; ดนล 1.17; ดนล 2.21; ดนล 2.21; ดนล 2.23; ดนล 2.37; ดนล 4.17; ดนล 4.17; ดนล 4.25; ดนล 4.32; ดนล 5.12; ดนล 5.18; ดนล 5.19; ดนล 10.3; ฮชย 9.14; ฮชย 9.14; ฮชย 9.14; ฮชย 10.13; ฮชย 13.6; ยอล 2.23; ศคย 10.1; ศคย 12.7; มธ 6.4; มธ 6.6; มธ 6.11; มธ 6.18; มธ 7.11; มธ 9.8; มธ 10.1; มธ 10.19; มธ 14.21; มธ 15.37; มธ 15.38; มธ 16.27; มธ 20.28; มธ 26.53; มก 3.16; มก 3.17; มก 6.2; มก 6.7; มก 6.44; มก 8.8; มก 10.45; ลก 1.32; ลก 7.33; ลก 9.1; ลก 11.3; ลก 11.13; ลก 12.32; ยน 1.12; ยน 1.17; ยน 3.16; ยน 3.27; ยน 3.34; ยน 4.10; ยน 5.26; ยน 5.27; ยน 6.32; ยน 6.33; ยน 6.37; ยน 6.65; ยน 7.39; ยน 10.29; ยน 11.22; ยน 12.26; ยน 13.3; ยน 13.32; ยน 14.16; ยน 15.16; ยน 16.23; ยน 17.2; ยน 17.6; ยน 17.6; ยน 17.7; ยน 17.8; ยน 17.9; ยน 17.11; ยน 17.12; ยน 17.22; ยน 17.24; ยน 17.24; ยน 18.9; ยน 18.11; ยน 19.11; กจ 2.30; กจ 2.38; กจ 3.13; กจ 3.22; กจ 4.29; กจ 5.32; กจ 7.37; กจ 8.20; กจ 10.14; กจ 10.41; กจ 10.45; กจ 11.17; กจ 11.17; กจ 13.20; กจ 13.21; กจ 13.26; กจ 13.32; กจ 15.8; กจ 15.8; กจ 17.25; กจ 27.33; รม 1.11; รม 2.6; รม 2.7; รม 3.22; รม 4.13; รม 5.5; รม 5.15; รม 5.15; รม 5.16; รม 5.16; รม 5.17; รม 5.18; รม 6.23; รม 8.32; รม 8.32; รม 11.8; รม 11.8; รม 11.29; รม 11.31; รม 11.35; รม 12.3; รม 12.3; รม 12.6; รม 12.6; รม 15.15; 1คร 1.4; 1คร 1.7; 1คร 2.12; 1คร 3.5; 1คร 3.10; 1คร 7.7; 1คร 7.17; 1คร 10.3; 1คร 11.15; 1คร 12.1; 1คร 12.4; 1คร 12.8; 1คร 12.11; 1คร 12.28; 1คร 12.30; 1คร 12.31; 1คร 13.2; 1คร 14.1; 1คร 14.12; 1คร 14.36; 1คร 15.10; 1คร 15.38; 1คร 15.38; 1คร 15.57; 2คร 1.11; 2คร 1.11; 2คร 1.22; 2คร 2.14; 2คร 3.6; 2คร 3.6; 2คร 3.10; 2คร 5.1; 2คร 5.5; 2คร 5.18; 2คร 8.1; 2คร 9.8; 2คร 9.10; 2คร 9.10; 2คร 9.15; 2คร 9.15; 2คร 10.8; 2คร 13.10; กท 2.9; กท 3.5; กท 3.16; กท 3.18; กท 3.22; อฟ 1.3; อฟ 1.8; อฟ 1.17; อฟ 1.18; อฟ 2.8; อฟ 3.2; อฟ 3.7; อฟ 3.7; อฟ 3.8; อฟ 3.16; อฟ 4.7; อฟ 4.7; อฟ 4.8; อฟ 4.8; อฟ 5.2; อฟ 5.25; อฟ 6.19; ฟป 2.9; ฟป 4.19; 1ธส 4.8; 2ธส 2.16; 2ธส 3.16; 1ทธ 2.6; 1ทธ 4.14; 1ทธ 4.14; 1ทธ 6.13; 1ทธ 6.17; 2ทธ 1.6; 2ทธ 1.7; 2ทธ 1.7; 2ทธ 1.9; 2ทธ 1.18; 2ทธ 2.7; 2ทธ 4.8; 2ทธ 4.8; 2ทธ 4.17; ทต 2.14; ทต 3.4; ทต 3.6; ฮบ 2.4; ฮบ 2.4; ฮบ 2.7; ฮบ 2.13; ฮบ 4.1; ฮบ 6.4; ฮบ 10.23; ฮบ 11.6; ฮบ 11.11; ยก 1.5; ยก 1.5; ยก 1.17; ยก 1.17; ยก 4.6; ยก 4.6; ยก 5.18; 1ปต 1.12; 1ปต 1.13; 1ปต 1.21; 1ปต 4.10; 1ปต 4.10; 1ปต 4.11; 1ปต 5.5; 2ปต 1.4; 2ปต 2.21; 2ปต 3.15; 1ยน 3.1; 1ยน 3.24; 1ยน 4.13; 1ยน 5.11; 1ยน 5.16; 1ยน 5.20; วว 1.1; วว 6.11; วว 8.3; วว 9.1; วว 9.3; วว 11.18; วว 12.14; วว 16.6; วว 22.5

ประทีป ( 35 )
อพย 25.6 . . . น้ำมันเติมประทีป เครื่องเทศปรุงน้ำมันสำหรับเจิม . . .
อพย 27.20 . . . เจ้าจงสั่งชนชาติอิสราเอลให้นำน้ำมันมะกอกเทศบริสุทธิ์ที่คั้นไว้นั้นมาสำหรับเติมประทีป . . .
อพย 27.20 . . . เพื่อจะให้ประทีปนั้นส่องสว่างอยู่เสมอ . . .
อพย 27.21 . . . ดูแลประทีปนั้นอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเยโฮวาห์ . . .
อพย 30.7 . . . เมื่อเขาแต่งประทีปก็จงเผาเครื่องหอมด้วย . . .
อพย 30.8 . . . และในเวลาเย็นเมื่ออาโรนจุดประทีป . . .
ลนต 24.2 . . . "เจ้าจงบัญชาแก่คนอิสราเอลให้นำน้ำมันอย่างบริสุทธิ์สกัดจากมะกอกเทศเพื่อเติมประทีป . . .
ลนต 24.3 . . . ให้อาโรนจัดประทีปให้เป็นระเบียบตั้งแต่เวลาเย็นจนเวลาเช้าเสมอต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ . . .
ลนต 24.4 . . . ให้อาโรนจัดประทีปให้เป็นระเบียบอยู่บนคันประทีปบริสุทธิ์เสมอต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ . . .
2ซมอ 21.17 . . . เกรงว่าพระองค์จะดับประทีปของอิสราเอลเสีย" . . .
2ซมอ 22.29 . . . พระองค์ทรงเป็นประทีปของข้าพระองค์ . . .
1พกษ 7.49 . . . เชิงประทีปทำด้วยทองคำบริสุทธิ์อยู่ทางด้านขวาห้าอัน . . .
1พกษ 11.36 . . . เพื่อดาวิดผู้รับใช้ของเราจะมีประทีปดวงหนึ่งต่อหน้าเราในกรุงเยรูซาเล็มเสมอ . . .
1พกษ 15.4 . . . อย่างไรก็ดีเพื่อทรงเห็นแก่ดาวิดพระเยโฮวาห์พระเจ้าของพระองค์ทรงประทานประทีปแก่พระองค์ในเยรูซาเล็ม . . .
2พกษ 8.19 . . . จะทรงประทานประทีปแก่ดาวิด . . .
1พศด 28.15 . . . น้ำหนักของเชิงประทีปทองคำและตะเกียงทองคำ . . .
1พศด 28.15 . . . น้ำหนักของเชิงประทีปแต่ละคันกับตะเกียงแต่ละดวง . . .
1พศด 28.15 . . . น้ำหนักเงินของเชิงประทีป . . .
1พศด 28.15 . . . ทั้งเชิงประทีปกับตะเกียงนั้น . . .
2พศด 4.20 . . . เพื่อใช้ตามประทีปหน้าห้องหลังตามลักษณะ . . .
2พศด 13.11 . . . เพื่อให้ประทีปลุกอยู่ทุกเย็น . . .
2พศด 21.7 . . . และเหตุที่พระองค์ทรงสัญญาว่าจะประทานประทีปแก่ดาวิดและแก่ลูกหลานของพระองค์เป็นนิตย์ . . .
2พศด 29.7 . . . เขาปิดประตูมุขพระนิเวศด้วย และได้ดับประทีปเสีย และมิได้เผาเครื่องหอมหรือถวายเครื่องเผาบูชาในสถานบริสุทธิ์แด่พระเจ้าแห่งอิสราเอล . . .
โยบ 29.3 . . . เมื่อประทีปของพระองค์ส่องเหนือศีรษะข้า . . .
สดด 132.17 . . . เราได้เตรียมประทีปดวงหนึ่งสำหรับผู้รับเจิมของเรา . . .
สภษ 6.23 . . . เพราะพระบัญญัติเป็นประทีป . . .
สภษ 13.9 . . . แต่ประทีปของคนชั่วร้ายจะถูกดับ . . .
สภษ 20.20 . . . ประทีปของเขาจะดับมืดมิด . . .
สภษ 20.27 . . . จิตวิญญาณของมนุษย์เป็นประทีปของพระเยโฮวาห์ . . .
สภษ 24.20 . . . ประทีปของคนชั่วร้ายจะถูกดับเสีย . . .
มธ 6.22 . . . ตาเป็นประทีปของร่างกาย . . .
ลก 11.34 . . . ตาเป็นประทีปของร่างกาย . . .
2ปต 1.19 . . . เสมือนแสงประทีปที่ส่องสว่างในที่มืด . . .
วว 4.5 . . . และมีประทีปเจ็ดดวงจุดไว้ตรงหน้าพระที่นั่ง . . .
วว 18.23 . . . และในเจ้าจะไม่มีแสงประทีปส่องสว่างอีกต่อไป . . .

ประทุน ( 2 )
กดว 7.3 . . . มีเกวียนประทุนหกเล่มกับวัวหกคู่ . . .
อสย 66.20 . . . ด้วยรถรบ ด้วยเกวียนประทุน ด้วยล่อและด้วยอูฐโหนกเดียว . . .

ประทุษร้าย ( 5 )
ปฐก 50.17 . . . บัดนี้เราขอท่านโปรดให้อภัยการละเมิดและบาปของพวกพี่ชายที่ประทุษร้ายท่าน' . . .
วนฉ 9.18 . . . แต่ในวันนี้เจ้าทั้งหลายได้ลุกขึ้นประทุษร้ายต่อครอบครัวบิดาของเรา . . .
อสธ 2.21 . . . มีความโกรธและหาช่องที่จะประทุษร้ายกษัตริย์อาหสุเอรัส . . .
สดด 56.5 . . . เขาประทุษร้ายต่อคำกล่าวของข้าพระองค์วันยังค่ำ . . .
2ทธ 4.14 . . . อเล็กซานเดอร์ช่างทองแดงนั้นได้ประทุษร้ายข้าพเจ้าอย่างสาหัส . . .

ประเทศ ( 275 )
ปฐก 12.1 . . . "เจ้าจงออกไปจากประเทศของเจ้า . . .
ปฐก 15.14 . . . เช่นกันเราจะพิพากษาประเทศนั้นซึ่งพวกเขาจะรับใช้ . . .
ปฐก 21.21 . . . มารดาก็หาภรรยาคนหนึ่งจากประเทศอียิปต์ให้เขา . . .
ปฐก 24.4 . . . แต่เจ้าจะไปยังประเทศและหมู่ญาติของเราเพื่อหาภรรยาคนหนึ่งให้แก่อิสอัคบุตรชายของเรา" . . .
ปฐก 25.6 . . . ไปทางทิศตะวันออกยังประเทศตะวันออก . . .
ปฐก 41.29 . . . จะมีอาหารบริบูรณ์ทั่วประเทศอียิปต์ถึงเจ็ดปี . . .
ปฐก 41.30 . . . จนจะลืมความอุดมสมบูรณ์ในประเทศอียิปต์เสีย . . .
ปฐก 41.33 . . . ตั้งให้ดูแลประเทศอียิปต์ . . .
ปฐก 41.34 . . . และเก็บผลหนึ่งในห้าส่วนแห่งประเทศอียิปต์ไว้ตลอดเจ็ดปีที่อุดมสมบูรณ์นั้น . . .
ปฐก 41.36 . . . ซึ่งจะเกิดขึ้นในประเทศอียิปต์ . . .
ปฐก 41.41 . . . เราตั้งท่านให้ดูแลทั่วประเทศอียิปต์แล้ว" . . .
ปฐก 41.43 . . . พระองค์ทรงตั้งท่านให้ดูแลทั่วประเทศอียิปต์ . . .
ปฐก 41.45 . . . โยเซฟก็ออกไปสำรวจทั่วประเทศอียิปต์ . . .
ปฐก 41.46 . . . แล้วโยเซฟก็ออกจากที่เข้าเฝ้าฟาโรห์เที่ยวไปทั่วประเทศอียิปต์ . . .
ปฐก 41.48 . . . โยเซฟรวบรวมอาหารทั้งเจ็ดปีซึ่งมีอยู่ในประเทศอียิปต์ไว้หมด . . .
ปฐก 41.53 . . . เจ็ดปีที่อุดมสมบูรณ์ในประเทศอียิปต์ก็ล่วงไป . . .
ปฐก 41.54 . . . แต่ทั่วประเทศอียิปต์ยังมีอาหารอยู่ . . .
ปฐก 41.57 . . . และประเทศทั้งปวงก็มายังประเทศอียิปต์หาโยเซฟเพื่อซื้อข้าว . . .
ปฐก 41.57 . . . และประเทศทั้งปวงก็มายังประเทศอียิปต์หาโยเซฟเพื่อซื้อข้าว . . .
ปฐก 41.57 . . . เพราะการกันดารอาหารร้ายแรงในทุกประเทศ . . .
ปฐก 42.30 . . . "ท่านผู้นั้นที่เป็นเจ้านายของประเทศพูดจาดุดันกับพวกข้าพเจ้า . . .
ปฐก 42.33 . . . แล้วท่านผู้เป็นเจ้านายของประเทศนั้นตอบแก่เราว่า . . .
ปฐก 42.34 . . . พวกเจ้ายังจะได้ค้าขายในประเทศนี้'" . . .
ปฐก 43.2 . . . และต่อมาเมื่อครอบครัวยาโคบกินข้าวที่ได้มาจากประเทศอียิปต์หมดแล้ว . . .
ปฐก 43.15 . . . แล้วลุกขึ้นพากันเดินทางลงไปยังประเทศอียิปต์ . . .
ปฐก 45.8 . . . และเป็นผู้ครอบครองประเทศอียิปต์ทั้งหมด . . .
ปฐก 45.18 . . . พวกเจ้าจะได้รับประทานผลอันอุดมบริบูรณ์ของประเทศนี้' . . .
ปฐก 45.19 . . . เอารถบรรทุกจากประเทศอียิปต์ไปรับเด็กเล็กๆและภรรยาของเจ้ากับนำบิดาของเจ้ามา . . .
ปฐก 45.20 . . . เพราะของดีที่สุดทั่วประเทศอียิปต์เป็นของเจ้าแล้ว" . . .
ปฐก 45.23 . . . คือลาสิบตัวบรรทุกของดีที่สุดในประเทศอียิปต์ . . .
ปฐก 45.26 . . . ท่านเป็นผู้ครอบครองประเทศอียิปต์ทั้งหมด" . . .
ปฐก 47.6 . . . ท่านมีประเทศอียิปต์อยู่ต่อหน้า . . .
ปฐก 47.11 . . . ฝ่ายโยเซฟให้บิดาและพวกพี่น้องของตนอยู่และถือกรรมสิทธิ์ที่ดินในประเทศอียิปต์ . . .
ปฐก 47.14 . . . โยเซฟรวบรวมเงินทั้งหมดที่ได้จากการขายข้าวในประเทศอียิปต์และแผ่นดินคานาอัน . . .
ปฐก 47.15 . . . เมื่อเงินในประเทศอียิปต์และแผ่นดินคานาอันหมดแล้ว . . .
ปฐก 47.21 . . . ส่วนประชาชนเหล่านั้นโยเซฟให้เขาย้ายไปอยู่ที่เมืองต่างๆทั่วประเทศอียิปต์ . . .
ปฐก 47.26 . . . โยเซฟตั้งเป็นกฎหมายในประเทศอียิปต์ตราบเท่าทุกวันนี้ว่า . . .
ปฐก 47.27 . . . พวกอิสราเอลอาศัยอยู่ในประเทศอียิปต์ . . .
ปฐก 48.5 . . . ส่วนบุตรชายทั้งสองของเจ้าที่เกิดแก่เจ้าในประเทศอียิปต์ก่อนพ่อมาหาเจ้าในอียิปต์ก็เป็นบุตรของพ่อ . . .
ปฐก 50.24 . . . และจะพาพวกท่านออกไปจากประเทศนี้ให้ถึงแผ่นดินที่พระองค์ทรงปฏิญาณไว้กับอับราฮัม . . .
อพย 1.1 . . . นี่แหละเป็นชื่อบุตรของอิสราเอลที่เข้ามาในประเทศอียิปต์ . . .
อพย 1.5 . . . ส่วนโยเซฟนั้นอยู่ที่ประเทศอียิปต์แล้ว . . .
อพย 1.8 . . . บัดนี้มีกษัตริย์องค์ใหม่ขึ้นครองราชสมบัติในประเทศอียิปต์ . . .
อพย 3.7 . . . "เราเห็นความทุกข์ของพลไพร่ของเราที่อยู่ในประเทศอียิปต์แล้ว . . .
อพย 3.8 . . . และนำเขาออกจากประเทศนั้น . . .
อพย 3.17 . . . เราจะพาเจ้าทั้งหลายไปให้พ้นจากความทุกข์ในประเทศอียิปต์ . . .
อพย 3.20 . . . และเราจะเหยียดมือของเราออกประหารอียิปต์ด้วยมหัศจรรย์ต่างๆของเราที่เราจะกระทำในท่ามกลางประเทศนั้น . . .
อพย 5.5 . . . พวกไพร่ในประเทศนี้มีมาก . . .
อพย 7.3 . . . และเราจะกระทำหมายสำคัญและมหัศจรรย์ของเราให้ทวีมากขึ้นในประเทศอียิปต์ . . .
อพย 7.4 . . . เพื่อเราจะยกมือของเราขึ้นเหนือประเทศอียิปต์ . . .
อพย 8.16 . . . `จงเหยียดไม้เท้าออกและตีฝุ่นดินให้กลายเป็นเหาทั่วประเทศอียิปต์'" . . .
อพย 8.17 . . . ฝุ่นดินทั้งหมดกลายเป็นเหาทั่วประเทศอียิปต์ . . .
อพย 9.24 . . . ตั้งแต่เริ่มตั้งเป็นประเทศมา . . .
อพย 10.12 . . . "จงเหยียดมือออกเหนือประเทศอียิปต์ให้ฝูงตั๊กแตนมาเหนือแผ่นดินอียิปต์ . . .
อพย 12.1 . . . พระเยโฮวาห์ตรัสกับโมเสสและอาโรนในประเทศอียิปต์ว่า . . .
อพย 12.12 . . . เราจะผ่านไปในประเทศอียิปต์ . . .
อพย 12.12 . . . และเราจะประหารลูกหัวปีทั้งหมดในประเทศอียิปต์ . . .
อพย 12.13 . . . ขณะที่เราประหารประเทศอียิปต์ . . .
อพย 12.29 . . . พระเยโฮวาห์ทรงประหารบุตรหัวปีทุกคนในประเทศอียิปต์ . . .
อพย 12.33 . . . ฝ่ายชาวอียิปต์ก็เร่งรัดให้พลไพร่นั้นออกไปจากประเทศโดยเร็ว . . .
อพย 12.41 . . . ในวันนั้นเองพลโยธาทั้งหมดของพระเยโฮวาห์ก็ยกออกจากประเทศอียิปต์ . . .
อพย 12.42 . . . ด้วยทรงนำเขาออกจากประเทศอียิปต์ . . .
อพย 12.51 . . . วันนั้นแหละพระเยโฮวาห์ทรงนำชนชาติอิสราเอลออกจากประเทศอียิปต์ . . .
อพย 13.15 . . . พระเยโฮวาห์จึงทรงประหารลูกหัวปีทั้งหลายในประเทศอียิปต์ . . .
อพย 15.14 . . . ชาวประเทศฟีลิสเตียจะรู้สึกเสียวสยอง . . .
อพย 16.3 . . . "พวกข้าพเจ้าตายเสียด้วยพระหัตถ์ของพระเยโฮวาห์ตั้งแต่อยู่ในประเทศอียิปต์ . . .
อพย 16.6 . . . "ในเวลาเย็นท่านทั้งหลายจะได้รู้ว่าพระเยโฮวาห์เป็นผู้ทรงนำพวกท่านออกจากประเทศอียิปต์ . . .
อพย 17.3 . . . ออกมาจากประเทศอียิปต์ให้อดน้ำตาย" . . .
อพย 22.21 . . . เพราะเจ้าทั้งหลายเคยเป็นคนต่างด้าวอยู่ในประเทศอียิปต์ . . .
อพย 23.9 . . . เพราะว่าเจ้าทั้งหลายก็เคยเป็นคนต่างด้าวในประเทศอียิปต์มาก่อน . . .
อพย 32.1 . . . ด้วยว่าโมเสสคนนี้ที่ได้นำข้าพเจ้าออกมาจากประเทศอียิปต์เป็นอะไรไปเสียแล้ว . . .
ลนต 25.31 . . . แต่เรือนในชนบทที่ไม่มีกำแพงล้อมให้นับเข้าเป็นพวกเดียวกับท้องนาในประเทศนั้น . . .
กดว 1.1 . . . วันที่หนึ่งเดือนที่สองปีที่สองตั้งแต่เขาทั้งหลายออกจากประเทศอียิปต์ . . .
กดว 3.13 . . . ในวันที่เราได้ประหารชีวิตบุตรหัวปีทั้งหลายในประเทศอียิปต์นั้น . . .
กดว 14.3 . . . พระเยโฮวาห์นำเราเข้ามาในประเทศนี้ให้ตายด้วยดาบทำไมเล่า . . .
กดว 14.12 . . . เราจะกระทำให้เจ้าเป็นประเทศใหญ่โตและแข็งแรงกว่าเขาอีก" . . .
กดว 14.14 . . . ชาวอียิปต์จะเล่าความนั้นแก่ชาวประเทศนี้ . . .
กดว 14.15 . . . ประเทศทั้งหลายที่ได้ยินกิตติศัพท์ถึงพระองค์จะพูดกันว่า . . .
กดว 32.33 . . . คือหัวเมืองใหญ่ในแผ่นดินนี้ตลอดประเทศ . . .
กดว 33.38 . . . ในวันที่หนึ่งเดือนที่ห้าปีที่สี่สิบนับตั้งแต่วันที่คนอิสราเอลยกออกจากประเทศอียิปต์ . . .
พบญ 2.28 . . . ขอให้ข้าพเจ้าเดินเท้าข้ามประเทศของท่านเท่านั้น . . .
พบญ 2.30 . . . ไม่ยอมให้เราทั้งหลายข้ามประเทศของท่าน . . .
พบญ 16.4 . . . ตลอดเจ็ดวันนั้นอย่าให้เห็นเชื้อขนมภายในอาณาเขตประเทศของท่าน . . .
พบญ 29.2 . . . และต่อประเทศของท่านทั้งสิ้น . . .
ยชว 9.6 . . . "พวกข้าพเจ้ามาจากประเทศที่ห่างไกล . . .
ยชว 9.9 . . . ผู้รับใช้ของท่านมาจากประเทศที่ไกลมาก . . .
ยชว 10.41 . . . และทั่วประเทศโกเชนจนถึงเมืองกิเบโอน . . .
วนฉ 20.6 . . . ส่งไปทั่วประเทศที่เป็นมรดกของอิสราเอล . . .
2ซมอ 15.8 . . . เพราะว่าผู้รับใช้ของพระองค์ได้ปฏิญาณไว้เมื่อครั้งอยู่ในเมืองเกชูร์ประเทศซีเรียว่า . . .
1พกษ 8.41 . . . เมื่อเขามาจากประเทศเมืองไกล . . .
1พกษ 10.6 . . . "ข่าวคราวซึ่งหม่อมฉันได้ยินในประเทศของหม่อมฉัน . . .
1พกษ 10.15 . . . และจากกษัตริย์ทั้งปวงของประเทศอาระเบีย . . .
1พกษ 11.21 . . . "ขอข้าพระองค์ทูลลาเพื่อข้าพระองค์จะกลับไปยังประเทศของข้าพระองค์เอง" . . .
1พกษ 11.22 . . . ท่านจึงเสาะหาที่จะกลับไปยังประเทศของท่าน" . . .
1พกษ 12.28 . . . พระองค์ผู้ทรงนำท่านทั้งหลายออกจากประเทศอียิปต์" . . .
1พกษ 14.19 . . . ก็บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศอิสราเอล . . .
1พกษ 14.29 . . . มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศยูดาห์หรือ . . .
1พกษ 15.1 . . . อาบียัมได้ขึ้นครองเหนือประเทศยูดาห์ . . .
1พกษ 15.7 . . . มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศยูดาห์หรือ . . .
1พกษ 15.9 . . . อาสาได้ขึ้นครองเหนือประเทศยูดาห์ . . .
1พกษ 15.23 . . . มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารของกษัตริย์ประเทศยูดาห์หรือ . . .
1พกษ 16.5 . . . มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ . . .
1พกษ 16.14 . . . มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ . . .
1พกษ 16.15 . . . ในปีที่ยี่สิบเจ็ดแห่งรัชกาลอาสากษัตริย์ประเทศยูดาห์ . . .
1พกษ 16.27 . . . มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ . . .
1พกษ 19.3 . . . และมาถึงเบเออร์เชบาเขตประเทศยูดาห์ . . .
1พกษ 19.15 . . . เจ้าจงเจิมฮาซาเอลไว้ให้เป็นกษัตริย์เหนือประเทศซีเรีย . . .
1พกษ 22.1 . . . ประเทศซีเรียและอิสราเอลไม่มีศึกสงครามกันอยู่สามปี . . .
1พกษ 22.31 . . . ฝ่ายกษัตริย์ประเทศซีเรียทรงบัญชาแม่ทัพรถรบทั้งสามสิบสองคนว่า . . .
1พกษ 22.39 . . . มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ . . .
1พกษ 22.45 . . . มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศยูดาห์หรือ . . .
1พกษ 22.47 . . . ไม่มีกษัตริย์ในประเทศเอโดม . . .
2พกษ 1.18 . . . มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ . . .
2พกษ 5.1 . . . นาอามานผู้บัญชาการกองทัพของกษัตริย์ประเทศซีเรียเป็นคนสำคัญมากของกษัตริย์ . . .
2พกษ 8.13 . . . ท่านจะเป็นกษัตริย์ครอบครองประเทศซีเรีย" . . .
2พกษ 8.23 . . . มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศยูดาห์หรือ . . .
2พกษ 10.34 . . . มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ . . .
2พกษ 12.19 . . . มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศยูดาห์หรือ . . .
2พกษ 13.8 . . . มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ . . .
2พกษ 13.12 . . . มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ . . .
2พกษ 13.14 . . . ราชรถของอิสราเอล และพลม้าของประเทศ" . . .
2พกษ 14.15 . . . มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ . . .
2พกษ 14.18 . . . มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศยูดาห์หรือ . . .
2พกษ 14.28 . . . มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ . . .
2พกษ 15.6 . . . มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศยูดาห์หรือ . . .
2พกษ 15.11 . . . ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศอิสราเอล . . .
2พกษ 15.15 . . . ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศอิสราเอล . . .
2พกษ 15.21 . . . มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศอิสราเอลหรือ . . .
2พกษ 15.26 . . . มีบันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศอิสราเอล . . .
2พกษ 15.31 . . . มีบันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศอิสราเอล . . .
2พกษ 15.36 . . . มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศยูดาห์หรือ . . .
2พกษ 16.19 . . . มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศยูดาห์หรือ . . .
2พกษ 17.23 . . . อิสราเอลจึงถูกกวาดไปเป็นเชลยจากแผ่นดินของตนยังประเทศอัสซีเรียจนทุกวันนี้ . . .
2พกษ 17.24 . . . และอาศัยอยู่ในหัวเมืองของประเทศนั้น . . .
2พกษ 18.35 . . . พระองค์ใดในบรรดาพระทั้งหลายของประเทศเหล่านี้ได้ช่วยประเทศของตนให้พ้นจากมือของเรา . . .
2พกษ 18.35 . . . พระองค์ใดในบรรดาพระทั้งหลายของประเทศเหล่านี้ได้ช่วยประเทศของตนให้พ้นจากมือของเรา . . .
2พกษ 20.20 . . . มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศยูดาห์หรือ . . .
2พกษ 21.17 . . . มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศยูดาห์หรือ . . .
2พกษ 21.25 . . . มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศยูดาห์หรือ . . .
2พกษ 23.28 . . . มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศยูดาห์หรือ . . .
2พกษ 24.5 . . . มิได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดารแห่งกษัตริย์ประเทศยูดาห์หรือ . . .
1พศด 14.17 . . . กิตติศัพท์ของดาวิดก็ลือไปสู่บรรดาประเทศทั้งหลาย . . .
1พศด 22.5 . . . มีชื่อเสียงและสง่าราศีในบรรดาประเทศทั้งหลาย . . .
1พศด 29.30 . . . และบรรดาราชอาณาจักรทั้งสิ้นของประเทศต่างๆ . . .
2พศด 6.32 . . . เมื่อเขามาจากประเทศเมืองไกล . . .
2พศด 9.5 . . . "ข่าวคราวซึ่งหม่อมฉันได้ยินในประเทศของหม่อมฉัน . . .
2พศด 9.14 . . . และกษัตริย์ทั้งปวงของประเทศอาระเบีย . . .
2พศด 13.1 . . . อาบียาห์ได้เริ่มครอบครองเหนือประเทศยูดาห์ . . .
2พศด 18.30 . . . ฝ่ายกษัตริย์ประเทศซีเรียทรงบัญชาบรรดาผู้บัญชาการรถรบของพระองค์ว่า . . .
2พศด 20.29 . . . และความกลัวพระเจ้ามาอยู่เหนือบรรดาราชอาณาจักรของประเทศทั้งปวง . . .
2พศด 32.13 . . . เจ้าไม่รู้หรือว่าเราและบรรพบุรุษของเราได้กระทำอะไรแก่ชนชาติทั้งหลายแห่งประเทศต่างๆ . . .
2พศด 32.13 . . . พระของบรรดาประชาชาติแห่งประเทศเหล่านั้นสามารถที่จะช่วยประเทศของเขาให้พ้นจากมือของเราหรือ . . .
2พศด 32.13 . . . พระของบรรดาประชาชาติแห่งประเทศเหล่านั้นสามารถที่จะช่วยประเทศของเขาให้พ้นจากมือของเราหรือ . . .
2พศด 32.17 . . . "พระของบรรดาประชาชาติแห่งประเทศทั้งหลายมิได้ช่วยประชาชนของตนให้พ้นจากมือของเราฉันใด . . .
นหม 9.7 . . . และทรงนำท่านออกมาจากเมืองเออร์แห่งประเทศเคลเดีย . . .
นหม 11.3 . . . แต่ในหัวเมืองของประเทศยูดาห์ต่างคนต่างอาศัยอยู่ในที่ดินของตนในหัวเมืองของตน . . .
อสธ 1.1 . . . (อาหสุเอรัสผู้ทรงครอบครองตั้งแต่ประเทศอินเดียถึงประเทศเอธิโอเปีย . . .
อสธ 1.1 . . . (อาหสุเอรัสผู้ทรงครอบครองตั้งแต่ประเทศอินเดียถึงประเทศเอธิโอเปีย . . .
อสธ 8.17 . . . คนเป็นอันมากมาจากชนชาติของประเทศก็ประกาศตัวเป็นพวกยิว . . .
สดด 47.3 . . . และชาวประเทศทั้งหลายให้อยู่ภายใต้เท้าของเรา . . .
สดด 65.7 . . . เสียงโกลาหลของชาวประเทศทั้งหลาย . . .
สดด 67.4 . . . ขอให้ชาวประเทศทั้งหลายยินดีและร้องเพลงด้วยความชื่นบาน . . .
สดด 67.4 . . . และทรงครอบครองชาวประเทศทั้งหลายในโลก . . .
สดด 105.33 . . . และทรงฟาดต้นไม้ในประเทศของเขาให้หัก . . .
สดด 106.27 . . . หว่านเขาไปทั่วประเทศทั้งหลาย . . .
อสย 1.7 . . . ประเทศของเจ้าก็รกร้างและหัวเมืองของเจ้าก็ถูกไฟเผา . . .
อสย 8.9 . . . บรรดาประเทศไกลๆทั้งหมด . . .
อสย 14.29 . . . "ประเทศฟีลิสเตียเอ๋ย . . .
อสย 14.31 . . . จงร้องไห้ ประเทศฟีลิสเตียเอ๋ย เจ้าทุกคนจงละลายเสีย . . .
อสย 36.20 . . . พระองค์ใดในบรรดาพระทั้งหลายของประเทศเหล่านี้ได้ช่วยประเทศของตนให้พ้นจากมือของเรา . . .
อสย 36.20 . . . พระองค์ใดในบรรดาพระทั้งหลายของประเทศเหล่านี้ได้ช่วยประเทศของตนให้พ้นจากมือของเรา . . .
อสย 37.18 . . . เป็นความจริงที่บรรดากษัตริย์แห่งอัสซีเรียได้กระทำให้ประเทศทั้งสิ้นและแผ่นดินของเขานั้นร้างเปล่า . . .
ยรม 16.15 . . . และขึ้นมาจากบรรดาประเทศซึ่งพระองค์ได้ทรงขับไล่เขาให้ไปอยู่นั้น . . .
ยรม 22.26 . . . เราจะเหวี่ยงเจ้าและมารดาผู้คลอดเจ้าไปยังอีกประเทศหนึ่ง . . .
ยรม 23.3 . . . แล้วเราจะรวบรวมฝูงแกะของเราที่เหลืออยู่ออกจากประเทศทั้งปวงซึ่งเราได้ขับไล่ให้เขาไปอยู่นั้น . . .
ยรม 23.8 . . . และออกมาจากประเทศทั้งปวงที่เราขับไล่ให้ไปอยู่นั้น . . .
ยรม 24.8 . . . และผู้ที่ยังอาศัยอยู่ในประเทศอียิปต์ . . .
ยรม 28.8 . . . และโรคระบาดอันมีแก่หลายประเทศและหลายราชอาณาจักรใหญ่ๆ . . .
ยรม 32.37 . . . เราจะรวบรวมเขามาจากประเทศทั้งปวง . . .
ยรม 50.9 . . . เราจะเร้าและนำบรรดาประชาชาติใหญ่หมู่หนึ่งจากประเทศเหนือมาต่อสู้บาบิโลน . . .
ยรม 50.10 . . . ประเทศเคลเดียจะถูกปล้น . . .
ยรม 51.9 . . . ต่างไปยังประเทศของตน . . .
ยรม 51.24 . . . เราจะสนองบาบิโลนและบรรดาชาวประเทศเคลเดียท่ามกลางสายตาของเจ้า . . .
ยรม 51.35 . . . "ให้ความรับผิดชอบสำหรับเลือดตกของเราอยู่แก่ชาวประเทศเคลเดีย" . . .
พคค 4.17 . . . พวกเราได้คอยประเทศที่ไม่อาจจะช่วยเราให้รอดได้ . . .
อสค 5.5 . . . เราตั้งเธอไว้ในท่ามกลางประชาชาติและประเทศทั้งหลายที่อยู่ล้อมรอบเธอ . . .
อสค 5.6 . . . และได้เปลี่ยนกฎเกณฑ์ของเรามากยิ่งกว่าประเทศที่อยู่ล้อมรอบ . . .
อสค 6.8 . . . เมื่อเจ้าจะกระจายไปอยู่ในประเทศต่างๆ . . .
อสค 11.16 . . . แม้เราได้กระจายเขาไปอยู่ท่ามกลางประเทศทั้งปวง . . .
อสค 11.16 . . . เราก็จะเป็นสถานบริสุทธิ์อันเล็กสำหรับเขาในประเทศที่เขาจะได้ไปอยู่' . . .
อสค 11.17 . . . และชุมนุมเจ้าจากประเทศที่เจ้ากระจัดกระจายไปอยู่นั้น . . .
อสค 12.15 . . . และกระจายเขาไปตามประเทศต่างๆ . . .
อสค 20.23 . . . และกระจายเขาไปอยู่ตามประเทศต่างๆ . . .
อสค 20.32 . . . ให้เป็นเหมือนครอบครัวต่างๆในประเทศทั่วไป . . .
อสค 20.34 . . . และจะรวบรวมเจ้าออกมาจากประเทศทั้งปวงซึ่งเจ้าต้องกระจัดกระจายกันไปอยู่นั้น . . .
อสค 20.41 . . . และรวบรวมเจ้าออกมาจากประเทศที่เจ้ากระจัดกระจายไปอยู่นั้น . . .
อสค 20.42 . . . อันเป็นประเทศซึ่งเราปฏิญาณไว้ว่าจะให้แก่บรรพบุรุษของเจ้า . . .
อสค 22.4 . . . และเป็นที่เย้ยหยันแก่ประเทศทั้งหลาย . . .
อสค 22.15 . . . และกระจายเข้าไปตามประเทศต่างๆ . . .
อสค 25.7 . . . และเราจะกระทำให้เจ้าพินาศไปจากประเทศต่างๆ . . .
อสค 25.9 . . . สง่าราศีของประเทศนั้น . . .
อสค 29.12 . . . และเราจะกระทำให้แผ่นดินอียิปต์เป็นที่รกร้างท่ามกลางประเทศทั้งหลายที่รกร้างนั้น . . .
อสค 29.12 . . . และจะกระจายเขาไปตามประเทศต่างๆ . . .
อสค 30.4 . . . และพวกเขาจะเอาคนเป็นอันมากของประเทศนั้นไปเสีย . . .
อสค 30.6 . . . เขาจะล้มลงภายในประเทศนั้นด้วยดาบ . . .
อสค 30.7 . . . และมันจะรกร้างอยู่ท่ามกลางประเทศทั้งหลายที่รกร้าง . . .
อสค 30.23 . . . และจะกระจายเขาไปตามประเทศต่างๆ . . .
อสค 30.26 . . . และกระจายเข้าไปตามประเทศต่างๆ . . .
อสค 32.9 . . . เมื่อเราทำลายท่านท่ามกลางประชาชาติในประเทศซึ่งท่านไม่รู้จักนั้น . . .
อสค 32.15 . . . และประเทศนั้นจะขาดสิ่งที่เคยอุดมสมบูรณ์ . . .
อสค 32.15 . . . เมื่อเราฟาดฟันคนทั้งปวงที่อาศัยอยู่ในประเทศนั้น . . .
อสค 34.13 . . . และรวบรวมเขามาจากประเทศต่างๆ . . .
อสค 34.13 . . . ใกล้ห้วยทั้งหลายและในท้องถิ่นทุกแห่งที่มีคนอาศัยในประเทศนั้น . . .
อสค 35.10 . . . `ประชาชาติทั้งสองนี้และประเทศทั้งสองนี้จะต้องเป็นของเรา . . .
อสค 36.19 . . . และเขาถูกกระจายไปตามประเทศต่างๆ . . .
อสค 36.24 . . . เพราะว่าเราจะเอาเจ้าออกมาจากท่ามกลางประชาชาติและรวบรวมเจ้ามาจากทุกประเทศ . . .
ดนล 5.13 . . . "ท่านคือดาเนียลคนนั้นในพวกที่ถูกกวาดเป็นเชลยมาจากประเทศยูดาห์ . . .
ดนล 10.1 . . . ในปีที่สามแห่งรัชกาลไซรัสกษัตริย์แห่งประเทศเปอร์เซีย . . .
ดนล 11.24 . . . เขาจะยกมาอย่างสงบในส่วนของประเทศที่อุดมที่สุด . . .
ดนล 11.40 . . . เขาจะเข้ามาในประเทศต่างๆ . . .
ดนล 11.41 . . . และประเทศหลายแห่งจะถูกคว่ำไป . . .
ดนล 11.42 . . . เขาจะยืดมือของเขาออกต่อประเทศต่างๆ . . .
ฮชย 10.1 . . . เมื่อประเทศของเขาเฟื่องฟูขึ้นเขาก็ยิ่งให้เสาศักดิ์สิทธิ์ของเขาเจริญขึ้น . . .
ฮชย 11.1 . . . เราได้เรียกบุตรชายของเราออกมาจากประเทศอียิปต์ . . .
ยอล 3.4 . . . และประเทศฟีลิสเตียทุกแคว้นเอ๋ย . . .
ยนา 1.8 . . . ประเทศของเจ้าชื่ออะไร . . .
ยนา 4.2 . . . เมื่อข้าพระองค์ยังอยู่ในประเทศของข้าพระองค์ . . .
มคา 1.1 . . . และเฮเซคียาห์กษัตริย์แห่งประเทศยูดาห์ . . .
ศคย 6.6 . . . ม้าดำตรงไปยังประเทศเหนือ . . .
ศคย 6.6 . . . และตัวสีด่างตรงไปยังประเทศใต้" . . .
ศคย 6.8 . . . ม้าเหล่านี้ที่ไปยังประเทศเหนือนั้นได้กระทำให้จิตวิญญาณของเราสงบนิ่งในประเทศเหนือนั้น" . . .
ศคย 6.8 . . . ม้าเหล่านี้ที่ไปยังประเทศเหนือนั้นได้กระทำให้จิตวิญญาณของเราสงบนิ่งในประเทศเหนือนั้น" . . .
ศคย 8.7 . . . เราจะช่วยประชาชนของเราให้รอดพ้นจากประเทศตะวันออกและจากประเทศตะวันตก . . .
ศคย 8.7 . . . เราจะช่วยประชาชนของเราให้รอดพ้นจากประเทศตะวันออกและจากประเทศตะวันตก . . .
ศคย 10.9 . . . แต่เขาจะระลึกถึงเราในประเทศที่ห่างไกลนั้น . . .
ศคย 14.5 . . . อย่างที่หนีจากแผ่นดินไหวสมัยอุสซียาห์กษัตริย์ประเทศยูดาห์ . . .
มธ 2.13 . . . "จงลุกขึ้นพากุมารกับมารดาหนีไปประเทศอียิปต์ . . .
มธ 2.14 . . . ในเวลากลางคืนโยเซฟจึงลุกขึ้นพากุมารกับมารดาไปยังประเทศอียิปต์ . . .
มธ 2.15 . . . `เราได้เรียกบุตรชายของเราออกมาจากประเทศอียิปต์' . . .
มธ 2.19 . . . มาปรากฏในความฝันแก่โยเซฟที่ประเทศอียิปต์ . . .
มธ 4.24 . . . กิตติศัพท์ของพระองค์ก็เลื่องลือไปทั่วประเทศซีเรีย . . .
ลก 12.30 . . . เพราะว่าคนทุกประเทศทั่วโลกเสาะหาสิ่งของทั้งปวงนี้ . . .
ลก 24.47 . . . และเรื่องยกบาปทั่วทุกประเทศ . . .
กจ 2.5 . . . มีพวกยิวจากทุกประเทศทั่วใต้ฟ้า . . .
กจ 2.10 . . . แคว้นปัมฟีเลียและประเทศอียิปต์ . . .
กจ 7.2 . . . เมื่อท่านยังอยู่ในประเทศเมโสโปเตเมียก่อนที่ไปอาศัยอยู่ในเมืองฮาราน . . .
กจ 7.3 . . . `เจ้าจงออกไปจากประเทศของเจ้า . . .
กจ 7.6 . . . และชาวประเทศนั้นจะเอาเขาเป็นทาส . . .
กจ 7.7 . . . `และเราจะพิพากษาประเทศที่เขาจะเป็นทาสนั้น . . .
กจ 7.9 . . . ฝ่ายบรรพบุรุษเหล่านั้นคิดอิจฉาโยเซฟจึงขายเขาไปยังประเทศอียิปต์ . . .
กจ 7.10 . . . กษัตริย์ของประเทศอียิปต์ . . .
กจ 7.10 . . . ท่านจึงตั้งโยเซฟให้เป็นผู้ปกครองประเทศอียิปต์กับทั้งพระราชสำนักของท่าน . . .
กจ 7.12 . . . ฝ่ายยาโคบเมื่อได้ยินว่ามีข้าวอยู่ในประเทศอียิปต์ . . .
กจ 7.15 . . . ยาโคบได้ลงไปยังประเทศอียิปต์ . . .
กจ 7.17 . . . ชนชาติอิสราเอลได้ทวีมากขึ้นในประเทศอียิปต์ . . .
กจ 7.34 . . . เราได้เห็นความทุกข์ของชนชาติของเราที่อยู่ในประเทศอียิปต์แล้ว . . .
กจ 7.34 . . . เราจะใช้เจ้าไปยังประเทศอียิปต์' . . .
กจ 7.40 . . . ด้วยว่าโมเสสคนนี้ที่ได้นำข้าพเจ้าออกมาจากประเทศอียิปต์เป็นอะไรไปเสียแล้ว . . .
กจ 13.17 . . . และได้ให้เขาเจริญขึ้นครั้งเมื่อยังเป็นคนต่างด้าวในประเทศอียิปต์ . . .
กจ 13.17 . . . และได้ทรงนำเขาออกจากประเทศนั้นด้วยพระกรอันทรงฤทธิ์ . . .
กจ 18.2 . . . แต่พึ่งมาจากประเทศอิตาลีกับภรรยาชื่อปริสสิลลา . . .
กจ 20.2 . . . ท่านก็มายังประเทศกรีก . . .
กจ 27.1 . . . ครั้นตั้งใจว่าพวกเราจะต้องแล่นเรือไปยังประเทศอิตาลี . . .
กจ 27.6 . . . ที่เมืองนั้นนายร้อยได้พบเรือลำหนึ่งมาจากเมืองอเล็กซานเดรียจะไปยังประเทศอิตาลี . . .
รม 15.24 . . . เมื่อข้าพเจ้าจะไปประเทศสเปน . . .
รม 15.28 . . . ข้าพเจ้าก็จะไปประเทศสเปนผ่านตำบลที่ท่านอยู่นั้น . . .
รม 15.31 . . . เพื่อให้ข้าพเจ้าพ้นจากมือคนในประเทศยูเดียที่ไม่เชื่อ . . .
กท 1.17 . . . แต่ข้าพเจ้าได้ออกไปยังประเทศอาระเบีย . . .
กท 4.25 . . . นางฮาการ์นั้นได้แก่ภูเขาซีนายในประเทศอาระเบีย . . .
ฮบ 3.16 . . . แต่มิใช่ทุกคนที่โมเสสได้นำออกจากประเทศอียิปต์ . . .
ฮบ 11.26 . . . ท่านถือว่าความอัปยศของพระคริสต์ประเสริฐกว่าคลังทรัพย์ในประเทศอียิปต์ . . .
ฮบ 11.27 . . . ท่านได้ออกจากประเทศอียิปต์ . . .
ฮบ 11.34 . . . ได้ตีกองทัพประเทศอื่นๆแตกพ่ายไป . . .
ฮบ 13.25 . . . [เขียนถึงชาวฮีบรูจากประเทศอิตาลี . . .
วว 5.9 . . . ทุกภาษาทุกชาติและทุกประเทศ . . .

ประเทือง ( 4 )
อสธ 2.3 . . . และขอประทานเครื่องชำระล้างและประเทืองผิวสำหรับหญิงเหล่านั้น . . .
อสธ 2.9 . . . เขาจึงรีบจัดหาเครื่องประเทืองผิว . . .
อสธ 2.12 . . . (และนี่เป็นเวลาปกติสำหรับประเทืองผิว . . .
อสธ 2.12 . . . และหกเดือนด้วยเครื่องเทศและน้ำมันประเทืองผิวผู้หญิง) . . .

ประธาน ( 2 )
ดนล 2.48 . . . และเป็นประธานใหญ่ของนักปราชญ์ทั้งสิ้นแห่งบาบิโลน . . .
ดนล 5.11 . . . ได้ทรงแต่งตั้งให้เขาเป็นประธานใหญ่ของพวกโหร . . .

ประปราย ( 1 )
ฮชย 7.9 . . . ผมของเขาก็หงอกประปรายแล้ว . . .

ประพรม ( 40 )
อพย 24.6 . . . อีกครึ่งหนึ่งประพรมที่แท่นบูชานั้น . . .
ลนต 1.5 . . . และเอาเลือดมาประพรมที่แท่นและรอบแท่นบูชา . . .
ลนต 1.11 . . . จะเอาเลือดสัตว์นั้นประพรมที่แท่นและรอบแท่นบูชา . . .
ลนต 3.2 . . . จะเอาเลือดประพรมที่แท่นและรอบแท่นบูชา . . .
ลนต 3.8 . . . และบุตรชายอาโรนจะเอาเลือดประพรมที่แท่นและรอบแท่น . . .
ลนต 3.13 . . . และบุตรชายของอาโรนจะเอาเลือดประพรมที่แท่นและรอบแท่นบูชา . . .
ลนต 4.6 . . . และประพรมเลือดนั้นที่หน้าม่านสถานบริสุทธิ์เจ็ดครั้งต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ . . .
ลนต 4.17 . . . และปุโรหิตจะเอานิ้วจุ่มลงในเลือดและประพรมที่หน้าม่านเจ็ดครั้งต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ . . .
ลนต 5.9 . . . และปุโรหิตจะเอาเลือดเครื่องบูชาไถ่บาปประพรมที่ข้างแท่นเสียบ้าง . . .
ลนต 6.27 . . . และเมื่อประพรมมีเลือดติดเสื้อ . . .
ลนต 7.2 . . . และให้เอาเลือดสัตว์นั้นประพรมที่แท่นและรอบแท่น . . .
ลนต 7.14 . . . ซึ่งเป็นส่วนยกให้แก่ปุโรหิตผู้เอาเลือดสันติบูชาประพรม . . .
ลนต 8.11 . . . และท่านเอาน้ำมันเจิมประพรมบนแท่นเจ็ดครั้ง . . .
ลนต 8.19 . . . เอาเลือดประพรมที่แท่นและรอบแท่น . . .
ลนต 8.24 . . . และโมเสสเอาเลือดประพรมที่แท่นและรอบแท่น . . .
ลนต 8.30 . . . ประพรมบนอาโรนและเครื่องยศของเขา . . .
ลนต 9.12 . . . เขาจึงเอาเลือดนั้นประพรมที่แท่นและรอบแท่น . . .
ลนต 9.18 . . . อาโรนก็เอาเลือดประพรมที่แท่นและรอบแท่น . . .
ลนต 14.7 . . . และให้ปุโรหิตประพรมคนที่จะรับการชำระจากโรคเรื้อนนั้นเจ็ดครั้ง . . .
ลนต 14.16 . . . ประพรมน้ำมันด้วยนิ้วของเขาเจ็ดครั้งต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ . . .
ลนต 14.27 . . . และเอาน้ำมันที่อยู่ในมือซ้ายนั้นประพรมด้วยนิ้วมือขวาเจ็ดครั้งต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ . . .
ลนต 14.51 . . . แล้วประพรมเรือนนั้นเจ็ดครั้ง . . .
ลนต 16.14 . . . เขาจะเอาเลือดวัวมาประพรมด้วยนิ้วมือของตนบนพระที่นั่งกรุณาข้างตะวันออก . . .
ลนต 16.14 . . . แล้วจะประพรมเลือดที่หน้าพระที่นั่งกรุณาเจ็ดครั้งด้วยนิ้วของเขา . . .
ลนต 16.15 . . . คือประพรมบนพระที่นั่งกรุณาและที่ข้างหน้าพระที่นั่งกรุณานั้น . . .
ลนต 16.19 . . . และเอานิ้วจุ่มเลือดประพรมบนแท่นนั้นเจ็ดครั้ง . . .
ลนต 17.6 . . . และปุโรหิตจะเอาเลือดสัตว์นั้นประพรมบนแท่นบูชาพระเยโฮวาห์ที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม . . .
กดว 8.7 . . . จงเอาน้ำชำระมาประพรมเขา . . .
กดว 19.18 . . . ให้คนสะอาดเอากิ่งหุสบจุ่มน้ำนั้นประพรมที่เต็นท์และเครื่องใช้สอยทั้งสิ้น . . .
กดว 19.19 . . . ให้คนสะอาดประพรมคนที่เป็นมลทินในวันที่สามและวันที่เจ็ด . . .
กดว 19.21 . . . ผู้ที่ประพรมน้ำแห่งการแยกตั้งไว้จะต้องซักเสื้อผ้าของตน . . .
2พศด 30.16 . . . ปุโรหิตก็เอาเลือดซึ่งเขารับมาจากมือของคนเลวีประพรม . . .
2พศด 35.11 . . . แล้วปุโรหิตก็เอาเลือดซึ่งรับมาจากมือเขาประพรม . . .
อสค 45.19 . . . ให้ปุโรหิตเอาเลือดของเครื่องบูชาไถ่บาปมาบ้างและจงประพรมที่เสาประตูพระนิเวศ . . .
ฮบ 9.13 . . . และเถ้าของลูกโคตัวเมีย ที่ประพรมลงบนคนบาป สามารถชำระเนื้อหนังให้บริสุทธิ์ได้ . . .
ฮบ 9.19 . . . และเอาขนแกะสีแดงและต้นหุสบมาประพรมหนังสือม้วนนั้นกับทั้งบรรดาคนทั้งปวง . . .
ฮบ 9.21 . . . แล้วท่านก็เอาเลือดประพรมพลับพลากับเครื่องใช้ทุกชนิดในการปฏิบัตินั้นเช่นเดียวกัน . . .
ฮบ 10.22 . . . มีใจที่ถูกประพรมชำระพ้นจากการวินิจฉัยผิดและชอบที่ชั่วร้าย . . .
ฮบ 11.28 . . . ท่านได้ถือเทศกาลปัสกาและพิธีประพรมเลือด . . .
ฮบ 12.24 . . . และมาถึงพระโลหิตประพรมที่มีเสียงร้องอันประเสริฐกว่าเสียงโลหิตของอาแบล . . .

ประพฤติ ( 164 )
ปฐก 21.23 . . . ท่านจะไม่ประพฤติการคดโกงต่อเรา . . .
ลนต 18.30 . . . เจ้าอย่าประพฤติตามธรรมเนียมอันน่าสะอิดสะเอียนเหล่านี้ . . .
ลนต 18.30 . . . ซึ่งเขาประพฤติกันมาก่อนเจ้า . . .
ลนต 20.23 . . . ด้วยว่าเขาทั้งหลายได้ประพฤติผิดในสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ . . .
กดว 5.6 . . . คือประพฤติการละเมิดต่อพระเยโฮวาห์ . . .
กดว 5.12 . . . ถ้าภรรยาของผู้ชายคนใดหลงประพฤตินอกใจสามี . . .
กดว 5.27 . . . ถ้านางกระทำตัวให้มลทินและประพฤตินอกใจสามี . . .
กดว 15.22 . . . ถ้าเจ้าทั้งหลายได้ประพฤติผิดมิได้รักษาพระบัญญัติเหล่านี้ทุกประการ . . .
พบญ 4.1 . . . จงประพฤติตามเพื่อท่านทั้งหลายจะมีชีวิตอยู่ . . .
พบญ 9.18 . . . คือได้ประพฤติอย่างชั่วช้าในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ . . .
พบญ 22.14 . . . และหาเหตุว่าหญิงนั้นประพฤติสิ่งน่าอาย . . .
พบญ 30.12 . . . และกระทำให้เราได้ฟังและประพฤติตาม' . . .
พบญ 30.13 . . . และกระทำให้เราได้ฟังและประพฤติตาม' . . .
พบญ 31.29 . . . ท่านจะประพฤติตัวเสื่อมทรามอย่างที่สุด . . .
พบญ 32.5 . . . เขาทั้งหลายประพฤติชั่วช้าแล้ว . . .
พบญ 32.27 . . . เกรงว่าศัตรูจะประพฤติผิดไป . . .
วนฉ 2.19 . . . เขาทั้งหลายก็หันกลับประพฤติชั่วร้ายเสียยิ่งกว่าบิดาของเขา . . .
วนฉ 3.12 . . . เพราะว่าเขาทั้งหลายได้ประพฤติชั่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ . . .
วนฉ 4.1 . . . คนอิสราเอลก็ประพฤติชั่วในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์อีก . . .
1ซมอ 3.13 . . . เพราะบุตรชายทั้งสองของเขาประพฤติเลวร้าย . . .
1ซมอ 18.5 . . . และดาวิดก็ออกไปประพฤติตัวอย่างเฉลียวฉลาดไม่ว่าซาอูลจะใช้เธอไป . . .
1ซมอ 26.21 . . . เราประพฤติตัวเป็นคนเขลาและได้กระทำผิดอย่างเหลือหลาย" . . .
1พกษ 6.12 . . . และประพฤติตามคำตัดสินของเรา . . .
1พกษ 8.47 . . . และได้ประพฤติชั่วร้ายและได้กระทำความชั่ว' . . .
1พกษ 21.26 . . . พระองค์ทรงประพฤติอย่างน่าสะอิดสะเอียนเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินตามรูปเคารพ . . .
2พกษ 21.11 . . . และได้ประพฤติชั่วร้ายยิ่งกว่าสิ่งทั้งปวงที่คนอาโมไรต์ได้กระทำ . . .
2พกษ 21.16 . . . โดยประพฤติสิ่งที่ชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ . . .
1พศด 19.13 . . . และให้เราประพฤติตัวอย่างกล้าหาญเพื่อชนชาติของเรา . . .
2พศด 6.37 . . . และได้ประพฤติชั่วร้ายและได้กระทำความชั่ว' . . .
2พศด 27.2 . . . แต่ประชาชนยังประพฤติอย่างเลวทราม . . .
อสร 9.1 . . . โดยได้ประพฤติตามการกระทำอันน่าสะอิดสะเอียนของเขา . . .
นหม 1.7 . . . ข้าพระองค์ทั้งหลายประพฤติเลวทรามมากต่อพระองค์ . . .
นหม 1.9 . . . และรักษาบัญญัติของเราและประพฤติตาม . . .
นหม 9.10 . . . เพราะพระองค์ทรงทราบว่าเขาทั้งหลายได้ประพฤติอย่างหยิ่งยโสต่อบรรพบุรุษของข้าพระองค์ . . .
นหม 9.16 . . . คือบรรพบุรุษของข้าพระองค์ทั้งหลายได้ประพฤติอย่างหยิ่งยโส . . .
นหม 9.29 . . . แต่เขาก็ยังประพฤติอย่างเย่อหยิ่งอวดดี . . .
นหม 9.33 . . . แต่ข้าพระองค์ทั้งหลายประพฤติอย่างชั่วร้าย . . .
นหม 13.27 . . . และประพฤติละเมิดต่อพระเจ้าของเราด้วยการแต่งงานกับหญิงต่างชาติ" . . .
สดด 15.2 . . . และประพฤติตามความชอบธรรม . . .
สดด 35.14 . . . ข้าพระองค์ประพฤติอย่างที่เขาเป็นเพื่อนหรือพี่น้องของข้าพระองค์ . . .
สดด 36.3 . . . เขาหยุดที่จะประพฤติอย่างฉลาดและกระทำความดี . . .
สดด 73.22 . . . ข้าพระองค์ประพฤติเหมือนสัตว์ต่อพระพักตร์พระองค์ . . .
สดด 75.4 . . . "อย่าประพฤติโง่เขลา" . . .
สดด 78.57 . . . กลับหันไปเสียและประพฤติทรยศอย่างบรรพบุรุษของเขา . . .
สดด 101.2 . . . ข้าพระองค์จะประพฤติอย่างเฉลียวฉลาดตามมรรคาที่ดีรอบคอบ . . .
สดด 101.7 . . . ผู้ที่ประพฤติหลอกลวงจะไม่ได้อาศัยอยู่ในเรือนของข้าพระองค์ . . .
สดด 106.39 . . . และประพฤติเยี่ยงโสเภณีในการกระทำของท่าน . . .
สภษ 2.15 . . . และทางประพฤติของเขาตลบตะแลง . . .
สภษ 12.22 . . . แต่คนทั้งหลายที่ประพฤติอย่างจริงใจเป็นความปีติยินดีของพระองค์ . . .
สภษ 13.5 . . . แต่คนชั่วร้ายประพฤติน่ารังเกียจและน่าอดสู . . .
สภษ 14.17 . . . คนโมโหฉับพลันประพฤติโง่เขลา . . .
สภษ 14.35 . . . แต่พระพิโรธของพระองค์ก็ตกลงบนผู้ที่ประพฤติน่าละอาย . . .
สภษ 17.2 . . . ทาสที่เฉลียวฉลาดจะปกครองบุตรชายผู้ประพฤติความละอาย . . .
สภษ 21.24 . . . เป็นชื่อของคนที่ประพฤติตัวด้วยความโกรธเย่อหยิ่งยโส . . .
ปญจ 7.20 . . . ที่ได้ประพฤติล้วนแต่ความดี . . .
อสย 24.16 . . . เพราะคนทรยศประพฤติอย่างทรยศยิ่ง . . .
อสย 24.16 . . . คนทรยศประพฤติอย่างทรยศยิ่ง" . . .
อสย 26.10 . . . เขาจะประพฤติอย่างอยุติธรรมในแผ่นดินที่เที่ยงธรรม . . .
อสย 48.8 . . . เพราะเรารู้ว่าเจ้าจะประพฤติอย่างทรยศหนัก . . .
ยรม 6.28 . . . เขาทุกคนประพฤติเลวทรามทั้งนั้น . . .
ยรม 11.6 . . . จงฟังถ้อยคำแห่งพันธสัญญานี้และประพฤติตาม . . .
อสค 5.7 . . . แต่ได้ประพฤติตามคำตัดสินของประชาชาติที่อยู่รอบเจ้า . . .
อสค 11.12 . . . แต่ได้ประพฤติตามลักษณะท่าทางของประชาชาติทั้งหลายที่อยู่รอบเจ้า" . . .
อสค 14.13 . . . เมื่อแผ่นดินกระทำบาปต่อเราโดยประพฤติละเมิดอย่างน่าเศร้าใจ . . .
อสค 15.8 . . . เพราะเขาได้ประพฤติละเมิด" . . .
อสค 16.43 . . . แล้วเจ้าจะมิได้ประพฤติการชั่วช้าลามกเพิ่มเข้ากับการอันน่าสะอิดสะเอียนทั้งสิ้นของเจ้าหรอก . . .
อสค 18.9 . . . เพื่อประพฤติอย่างถูกต้อง . . .
อสค 18.19 . . . และได้รักษากฎเกณฑ์ทั้งสิ้นของเรา และประพฤติตาม เขาจะดำรงชีวิตอยู่แน่นอน . . .
อสค 18.30 . . . เพราะฉะนั้นเราจะพิพากษาเจ้าทุกคนตามทางประพฤติของคนนั้นๆ . . .
อสค 20.19 . . . และจงรักษาคำตัดสินของเรา และประพฤติตาม . . .
อสค 20.21 . . . และไม่รักษาคำตัดสินของเราเพื่อจะประพฤติตาม . . .
อสค 23.48 . . . เพื่อผู้หญิงทั้งหลายจะได้รับความตักเตือนและไม่ประพฤติราคะอย่างที่เจ้าได้กระทำแล้วนั้น . . .
อสค 25.12 . . . เพราะว่าเอโดมได้ประพฤติอย่างแก้แค้นต่อวงศ์วานของยูดาห์ . . .
อสค 39.26 . . . ทั้งการละเมิดซึ่งเขาทั้งหลายได้เคยประพฤติต่อเรา . . .
ฮชย 2.5 . . . เธอผู้ที่ให้กำเนิดเขาทั้งหลายได้ประพฤติความอับอาย . . .
ยนา 3.10 . . . เขากลับไม่ประพฤติชั่วต่อไป . . .
มคา 3.4 . . . เพราะเขาได้ประพฤติอย่างชั่วร้าย . . .
มลค 2.11 . . . ยูดาห์ก็ประพฤติอย่างทรยศ . . .
มธ 5.19 . . . แต่ผู้ใดที่ประพฤติและสอนตามพระบัญญัติ . . .
มธ 7.24 . . . เหตุฉะนั้นผู้ใดที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและประพฤติตาม . . .
มธ 7.26 . . . แต่ผู้ที่ได้ยินคำเหล่านี้ของเราและไม่ประพฤติตาม . . .
มธ 19.11 . . . "มิใช่ทุกคนจะรับประพฤติตามข้อนี้ได้ . . .
มธ 19.11 . . . เว้นแต่ผู้ที่ทรงให้ประพฤติได้ . . .
มธ 23.3 . . . เหตุฉะนั้นทุกสิ่งซึ่งเขาสั่งสอนพวกท่าน จงถือประพฤติตาม เว้นแต่การกระทำของเขา . . .
ยน 3.20 . . . เพราะทุกคนที่ประพฤติชั่วก็เกลียดความสว่าง . . .
ยน 3.21 . . . แต่ผู้ที่ประพฤติตามความจริงก็มาสู่ความสว่าง . . .
ยน 5.29 . . . คนทั้งหลายที่ได้ประพฤติดีก็ฟื้นขึ้นสู่ชีวิต . . .
ยน 5.29 . . . และคนทั้งหลายที่ได้ประพฤติชั่วก็จะฟื้นขึ้นสู่การพิพากษา . . .
ยน 7.17 . . . ถ้าผู้ใดตั้งใจประพฤติตามพระประสงค์ของพระองค์ . . .
ยน 13.17 . . . ถ้าท่านรู้ดังนี้แล้ว และท่านประพฤติตาม ท่านก็เป็นสุข . . .
ยน 15.14 . . . ถ้าท่านทั้งหลายประพฤติตามที่เราสั่งท่าน . . .
กจ 10.35 . . . แต่คนใดๆในทุกชาติที่เกรงกลัวพระองค์และประพฤติตามทางชอบธรรมก็เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์ . . .
กจ 20.18 . . . ข้าพเจ้าได้ประพฤติต่อท่านอย่างไรทุกเวลา . . .
กจ 21.21 . . . และว่าไม่ต้องให้บุตรของตนเข้าสุหนัตหรือประพฤติตามธรรมเนียมเก่านั้น . . .
กจ 23.1 . . . ข้าพเจ้าได้ประพฤติต่อพระพักตร์พระเจ้าล้วนแต่ตามใจวินิจฉัยผิดชอบอันดีจนถึงทุกวันนี้" . . .
กจ 24.16 . . . ข้าพเจ้าอุตส่าห์ประพฤติตามใจวินิจฉัยผิดชอบที่ปราศจากผิดต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ . . .
รม 1.24 . . . พระเจ้าจึงทรงปล่อยเขาให้ประพฤติอุลามกตามราคะตัณหาในใจของเขา . . .
รม 1.28 . . . พระเจ้าจึงทรงปล่อยให้เขามีใจเลวทรามและประพฤติสิ่งที่ไม่เหมาะสม . . .
รม 1.32 . . . แม้เขาจะรู้การพิพากษาของพระเจ้าที่ว่าคนทั้งปวงที่ประพฤติเช่นนั้นสมควรจะตาย . . .
รม 1.32 . . . เขาก็ไม่เพียงประพฤติเท่านั้น . . .
รม 1.32 . . . แต่ยังเห็นดีกับคนอื่นที่ประพฤติเช่นนั้นด้วย . . .
รม 2.1 . . . เพราะว่าท่านที่กล่าวโทษเขาก็ยังประพฤติอยู่อย่างเดียวกับเขา . . .
รม 2.2 . . . แต่เรารู้แน่ว่าการที่พระเจ้าทรงพิพากษาลงโทษคนที่ประพฤติเช่นนั้นก็เป็นตามความจริง . . .
รม 2.3 . . . ท่านที่กล่าวโทษคนที่ประพฤติเช่นนั้น . . .
รม 2.3 . . . และท่านเองยังประพฤติเช่นเดียวกับเขา . . .
รม 2.9 . . . ความทุกข์เวทนาจะเกิดแก่จิตใจทุกคนที่ประพฤติชั่ว . . .
รม 2.10 . . . และสันติสุขจะเกิดมีแก่ทุกคนที่ประพฤติดี . . .
รม 2.13 . . . แต่คนที่ประพฤติตามพระราชบัญญัติต่างหากเป็นผู้ชอบธรรม . . .
รม 2.14 . . . เพราะเมื่อชนต่างชาติซึ่งไม่มีพระราชบัญญัติได้ประพฤติตามพระราชบัญญัติโดยปกติวิสัย . . .
รม 7.6 . . . เพื่อเราจะได้ไม่ประพฤติตามตัวอักษรในประมวลพระราชบัญญัติเก่า . . .
รม 10.5 . . . `คนใดที่ประพฤติตามสิ่งเหล่านั้นจะได้ชีวิตโดยการประพฤตินั้น' . . .
รม 13.3 . . . ถ้าเช่นนั้นก็จงประพฤติแต่ความดี . . .
รม 13.4 . . . เป็นผู้กระทำการแก้แค้นแก่ทุกคนที่ประพฤติชั่ว . . .
1คร 7.3 . . . สามีพึงประพฤติต่อภรรยาตามควร . . .
1คร 7.3 . . . และภรรยาก็พึงประพฤติต่อสามีตามควรเช่นเดียวกัน . . .
2คร 1.12 . . . คือใจสำนึกผิดชอบของเราเป็นพยานว่าเราได้ประพฤติตนเป็นที่ประจักษ์แก่โลก . . .
2คร 5.10 . . . เพื่อทุกคนจะได้รับสมกับการที่ได้ประพฤติในร่างกายนี้ . . .
2คร 5.13 . . . เพราะว่าถ้าเราได้ประพฤติอย่างคนเสียจริต . . .
2คร 5.13 . . . เราก็ได้ประพฤติเพราะเห็นแก่พระเจ้า . . .
2คร 5.13 . . . หรือถ้าเราประพฤติอย่างคนปกติ . . .
2คร 13.7 . . . แต่เพื่อท่านจะประพฤติเป็นที่ชอบ . . .
กท 2.14 . . . "ถ้าท่านเองซึ่งเป็นพวกยิวประพฤติตามอย่างคนต่างชาติ . . .
กท 2.14 . . . เหตุไฉนท่านจึงบังคับคนต่างชาติให้ประพฤติตามอย่างพวกยิวเล่า" . . .
กท 3.10 . . . `ทุกคนที่มิได้ประพฤติตามทุกข้อความที่เขียนไว้ในหนังสือพระราชบัญญัติก็ต้องถูกสาปแช่ง' . . .
กท 3.12 . . . `ผู้ที่ประพฤติตามพระราชบัญญัติ . . .
กท 5.3 . . . เขาถูกผูกมัดให้ประพฤติตามพระราชบัญญัติทั้งสิ้น . . .
กท 5.21 . . . คนที่ประพฤติเช่นนั้นจะไม่ได้รับอาณาจักรของพระเจ้าเป็นมรดก . . .
อฟ 2.3 . . . เมื่อก่อนเราทั้งปวงเคยประพฤติเป็นพรรคพวกกับคนเหล่านั้นที่ประพฤติตามตัณหาของเนื้อหนังเช่นกัน . . .
อฟ 2.3 . . . เมื่อก่อนเราทั้งปวงเคยประพฤติเป็นพรรคพวกกับคนเหล่านั้นที่ประพฤติตามตัณหาของเนื้อหนังเช่นกัน . . .
ฟป 2.13 . . . ทั้งให้ท่านมีใจปรารถนาและให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์ . . .
ฟป 3.18 . . . (เพราะว่ามีคนหลายคนที่ประพฤติตัวเป็นศัตรูต่อกางเขนของพระคริสต์ . . .
1ธส 2.10 . . . และพระเจ้าก็ทรงเป็นพยานด้วยว่าเราได้ประพฤติตัวบริสุทธิ์ . . .
1ธส 4.10 . . . ความจริงท่านได้ประพฤติต่อบรรดาพี่น้องทั่วแคว้นมาซิโดเนียเช่นนั้นอยู่ . . .
2ธส 3.4 . . . ท่านกำลังประพฤติและจะประพฤติต่อไปตามที่เรากำชับท่าน . . .
2ธส 3.4 . . . ท่านกำลังประพฤติและจะประพฤติต่อไปตามที่เรากำชับท่าน . . .
2ธส 3.7 . . . เพราะเรามิได้ประพฤติเกะกะเลยเมื่อเราอยู่ในหมู่พวกท่าน . . .
1ทธ 3.15 . . . ท่านก็จะได้รู้ว่าควรประพฤติอย่างไรในครอบครัวของพระเจ้า . . .
1ทธ 4.6 . . . และด้วยหลักคำสั่งสอนอันดีที่ท่านได้ประพฤติตามนั้น . . .
ยก 1.8 . . . คนสองใจเป็นคนไม่มั่นคงในบรรดาทางทั้งหลายที่ตนประพฤตินั้น . . .
ยก 1.22 . . . แต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้น . . .
ยก 1.23 . . . เพราะว่าถ้าผู้ใดฟังพระวจนะ และไม่ได้ประพฤติตาม ผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตัวในกระจกเงา . . .
ยก 1.25 . . . แต่เป็นผู้ประพฤติตามกิจการนั้น . . .
ยก 2.8 . . . ท่านทั้งหลายก็ประพฤติดีอยู่ . . .
ยก 4.11 . . . ท่านก็ไม่ใช่ผู้ที่ประพฤติตามพระราชบัญญัติ . . .
1ปต 1.14 . . . ขออย่าได้ประพฤติตามราคะตัณหาอย่างที่เกิดจากความโง่เขลาของท่านในกาลก่อน . . .
1ปต 1.17 . . . จงประพฤติตนด้วยความยำเกรงตลอดเวลาที่ท่านอยู่ในโลกนี้ . . .
1ปต 2.14 . . . และยกย่องคนที่ประพฤติดี . . .
1ปต 3.6 . . . ถ้าท่านทั้งหลายประพฤติดี . . .
1ปต 3.13 . . . ถ้าท่านทั้งหลายใฝ่ใจประพฤติความดี . . .
1ปต 3.16 . . . เพื่อในข้อความที่เขาทั้งหลายได้พูดใส่ร้ายท่านเหมือนเป็นผู้ประพฤติชั่ว . . .
1ปต 4.4 . . . เขาประหลาดใจที่บัดนี้ท่านทั้งหลายไม่ได้ประพฤติเหลวไหลมากเหมือนอย่างเขา . . .
2ปต 1.10 . . . เพราะว่าถ้าท่านประพฤติเช่นนั้น . . .
2ปต 2.2 . . . จะมีหลายคนประพฤติตามทางแห่งการสาปแช่งของเขา . . .
2ปต 2.6 . . . เพื่อให้เป็นตัวอย่างแก่คนต่อไปที่จะประพฤติชั่ว . . .
2ปต 2.10 . . . คนเหล่านี้ทะนงตนและประพฤติตามอำเภอใจ . . .
2ปต 2.13 . . . และประพฤติการเสเพลเฮฮาด้วยการหลอกลวงของตนเอง . . .
2ปต 2.18 . . . เพื่อจะล่อลวงคนทั้งหลายที่กำลังหนีไปจากคนเหล่านั้นที่หลงประพฤติผิด . . .
1ยน 2.17 . . . แต่ผู้ที่ประพฤติตามพระทัยของพระเจ้าก็ดำรงอยู่เป็นนิตย์ . . .
1ยน 2.29 . . . ท่านก็รู้ว่าทุกคนที่ประพฤติตามความชอบธรรมก็บังเกิดจากพระองค์ด้วย . . .
1ยน 3.7 . . . ผู้ที่ประพฤติการชอบธรรมก็เป็นผู้ชอบธรรม . . .
1ยน 3.10 . . . คือว่าผู้ใดที่มิได้ประพฤติตามความชอบธรรม . . .
ยด 1.19 . . . คนเหล่านี้คือคนที่แยกตัวออกมาและประพฤติตัวตามโลกียวิสัย . . .
วว 2.5 . . . และประพฤติตามอย่างเดิม . . .
วว 22.14 . . . คนทั้งหลายที่ประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ก็เป็นสุข . . .

ประพันธ์ ( 2 )
สดด 45.1 . . . ข้าพเจ้าเล่าบทประพันธ์ของข้าพเจ้าถวายกษัตริย์ . . .
อสย 38.9 . . . บทประพันธ์ของเฮเซคียาห์กษัตริย์แห่งยูดาห์ . . .

ประเพณี ( 13 )
อพย 21.10 . . . เสื้อผ้าและประเพณีผัวเมียกับคนเก่า . . .
นฮม 1.15 . . . จงรักษาประเพณีการเลี้ยงตามกำหนดของเจ้าไว้ . . .
มธ 15.2 . . . "ทำไมพวกสาวกของท่านจึงละเมิดประเพณีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ . . .
มธ 15.3 . . . "เหตุไฉนพวกท่านจึงละเมิดพระบัญญัติของพระเจ้าด้วยประเพณีของพวกท่านด้วยเล่า . . .
มธ 15.6 . . . อย่างนั้นแหละท่านทั้งหลายทำให้พระบัญญัติของพระเจ้าเป็นหมันไปเพราะเห็นแก่ประเพณีของพวกท่าน . . .
มก 7.3 . . . เพราะว่าพวกฟาริสีกับพวกยิวทั้งสิ้นถือตามประเพณีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษว่า . . .
มก 7.5 . . . "ทำไมพวกสาวกของท่านไม่ดำเนินชีวิตตามประเพณีสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ . . .
มก 7.8 . . . และกลับไปถือตามประเพณีของมนุษย์ . . .
มก 7.9 . . . เพื่อจะได้ถือตามประเพณีของพวกท่าน . . .
มก 7.13 . . . เจ้าทั้งหลายจึงทำให้พระวจนะของพระเจ้าเป็นหมันไปด้วยประเพณีของพวกท่านซึ่งพวกท่านได้สอนไว้ . . .
รม 7.2 . . . ผู้หญิงที่สามียังมีชีวิตอยู่นั้นต้องอยู่ใต้พระราชบัญญัติว่าด้วยประเพณีสามีภรรยา . . .
รม 7.2 . . . ผู้หญิงนั้นก็พ้นจากพระราชบัญญัติว่าด้วยประเพณีสามีภรรยา . . .
1ปต 1.18 . . . ซึ่งท่านได้รับเป็นประเพณีต่อจากบรรพบุรุษของท่าน . . .

ประเภท ( 1 )
ลนต 19.19 . . . เจ้าอย่าประสมสัตว์ของเจ้ากับสัตว์ประเภทอื่น . . .

ประมวล ( 2 )
รม 2.27 . . . เขาจะปรับโทษท่านผู้มีประมวลพระราชบัญญัติและได้เข้าสุหนัตแล้ว . . .
รม 7.6 . . . เพื่อเราจะได้ไม่ประพฤติตามตัวอักษรในประมวลพระราชบัญญัติเก่า . . .

ประมาณ ( 88 )
ปฐก 21.16 . . . ประมาณเท่ากับระยะลูกธนูตก . . .
ปฐก 38.24 . . . อยู่มาอีกประมาณสามเดือน . . .
อพย 9.18 . . . พรุ่งนี้ประมาณเวลานี้ . . .
อพย 11.4 . . . `เวลาประมาณเที่ยงคืน . . .
อพย 12.37 . . . นับแต่ผู้ชายได้ประมาณหกแสนคน . . .
อพย 32.28 . . . และพลไพร่ประมาณสามพันคนตายลงในวันนั้น . . .
กดว 11.31 . . . สูงพ้นพื้นดินประมาณสองศอก . . .
ยชว 3.4 . . . ทิ้งระยะของท่านไว้ให้ห่างจากหีบประมาณสองพันศอก . . .
ยชว 4.13 . . . มีคนถืออาวุธไว้พร้อมที่จะเข้าสงครามประมาณสี่หมื่นคนได้ข้ามไปต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์เพื่อทำศึก . . .
ยชว 7.5 . . . ฝ่ายชาวเมืองอัยก็ฆ่าฟันคนเหล่านั้นตายประมาณสามสิบหกคน . . .
ยชว 8.12 . . . และท่านจัดคนประมาณห้าพันคน . . .
ยชว 10.13 . . . หาได้รีบตกไปตามเวลาประมาณวันหนึ่งไม่ . . .
วนฉ 3.29 . . . ในคราวนั้นเขาประหารคนโมอับเสียประมาณหนึ่งหมื่นคนล้วนแต่คนฉกรรจ์และล่ำสันทั้งสิ้น . . .
วนฉ 9.49 . . . ทั้งชายและหญิงประมาณหนึ่งพันคน . . .
วนฉ 16.27 . . . นอกจากนั้นยังมีชายหญิงประมาณสามพันคนบนหลังคาตึก . . .
วนฉ 20.31 . . . อิสราเอลล้มตายประมาณสามสิบคน . . .
นรธ 1.4 . . . เขาทั้งหลายอยู่ที่นั่นประมาณสิบปี . . .
นรธ 2.17 . . . ได้ข้าวบาร์เลย์ประมาณเอฟาห์หนึ่ง . . .
1ซมอ 4.2 . . . ผู้ได้ฆ่าคนเสียประมาณสี่พันคนในสนามรบ . . .
1ซมอ 9.16 . . . "พรุ่งนี้เวลาประมาณเท่านี้ . . .
1ซมอ 9.22 . . . ซึ่งมีประมาณสามสิบคน . . .
1ซมอ 13.15 . . . และซาอูลทรงนับพลซึ่งอยู่กับพระองค์ได้ประมาณหกร้อยคน . . .
1ซมอ 14.2 . . . พลซึ่งอยู่ด้วยมีประมาณหกร้อยคน . . .
1ซมอ 14.14 . . . การฆ่าฟันครั้งแรกที่โยนาธานและผู้ถือเครื่องอาวุธของท่านได้กระทำนั้น มีประมาณยี่สิบคน อย่างในระยะทางครึ่งรอยไถในนาสักสองไร่ . . .
1ซมอ 20.12 . . . เมื่อฉันได้หยั่งดูเสด็จพ่อของฉันในวันพรุ่งนี้ประมาณเวลานี้ . . .
1ซมอ 21.5 . . . ผู้หญิงก็ถูกกันไว้ให้ห่างจากเราทั้งหลายประมาณสามวัน . . .
1ซมอ 22.2 . . . มีคนมาอยู่กับท่านประมาณสี่ร้อยคน . . .
1ซมอ 23.13 . . . แล้วดาวิดกับคนของท่านซึ่งมีประมาณหกร้อยคนก็ลุกขึ้นไปเสียจากเคอีลาห์ . . .
1ซมอ 25.13 . . . และมีคนติดตามดาวิดไปประมาณสี่ร้อยคน . . .
1ซมอ 25.38 . . . อยู่มาอีกประมาณสิบวันพระเยโฮวาห์ทรงประหารนาบาลและท่านก็สิ้นชีวิต . . .
1พกษ 4.29 . . . และพระเจ้าทรงประทานสติปัญญาและความเข้าใจแก่ซาโลมอนอย่างเหลือประมาณ . . .
1พกษ 20.6 . . . แต่ข้าพเจ้าจะส่งข้าราชการของข้าพเจ้าไปหาท่านพรุ่งนี้ประมาณเวลานี้ . . .
1พกษ 22.6 . . . แล้วกษัตริย์แห่งอิสราเอลก็เรียกประชุมพวกผู้พยากรณ์ประมาณสี่ร้อยคน . . .
1พกษ 22.36 . . . ประมาณดวงอาทิตย์ตกก็มีเสียงร้องทั่วกองทัพว่า . . .
2พกษ 3.20 . . . และอยู่มาพอรุ่งเช้าประมาณเวลาถวายเครื่องธัญญบูชา . . .
2พกษ 7.1 . . . พรุ่งนี้ประมาณเวลานี้ยอดแป้งถังหนึ่งเขาจะขายกันหนึ่งเชเขล . . .
2พกษ 7.18 . . . ประมาณเวลานี้ในวันพรุ่งนี้ที่ประตูเมืองสะมาเรีย" . . .
2พศด 18.5 . . . แล้วกษัตริย์แห่งอิสราเอลก็เรียกประชุมพวกผู้พยากรณ์ประมาณสี่ร้อยคนตรัสกับเขาว่า . . .
2พศด 18.34 . . . แล้วประมาณเวลาดวงอาทิตย์ตกพระองค์ก็สิ้นพระชนม์ . . .
อสค 8.16 . . . มีชายประมาณยี่สิบห้าคนหันหลังให้พระวิหารแห่งพระเยโฮวาห์ . . .
มธ 14.21 . . . ฝ่ายคนที่ได้รับประทานอาหารนั้นมีผู้ชายประมาณห้าพันคน . . .
มธ 20.3 . . . พอเวลาประมาณสามโมงเช้า . . .
มธ 20.6 . . . ประมาณบ่ายห้าโมงก็ออกไปอีกครั้งหนึ่ง . . .
มธ 20.9 . . . คนที่มาทำงานเวลาประมาณบ่ายห้าโมงนั้น . . .
มธ 27.46 . . . ครั้นประมาณบ่ายสามโมงพระเยซูทรงร้องเสียงดังว่า . . .
มก 5.13 . . . สุกรทั้งฝูง (ประมาณสองพันตัว) ก็วิ่งกระโดดจากหน้าผาชันลงไปในทะเลสำลักน้ำตาย . . .
มก 6.44 . . . มีผู้ชายประมาณห้าพันคน . . .
มก 6.51 . . . เหล่าสาวกก็ประหลาดอัศจรรย์ใจเหลือประมาณ . . .
มก 8.9 . . . คนที่รับประทานนั้นมีประมาณสี่พัน . . .
มก 12.42 . . . มีค่าประมาณสลึงหนึ่งมาใส่ไว้ . . .
ลก 1.56 . . . มารีย์อาศัยอยู่กับนางเอลีซาเบธประมาณสามเดือน . . .
ลก 3.23 . . . เมื่อพระเยซูทรงมีพระชนมายุประมาณสามสิบพรรษา . . .
ลก 8.42 . . . เพราะว่าเขามีบุตรสาวคนเดียว อายุประมาณสิบสองปี และบุตรสาวนั้นนอนป่วยอยู่เกือบจะตาย . . .
ลก 9.14 . . . เพราะว่าคนเหล่านั้นนับแต่ผู้ชายได้ประมาณห้าพันคน . . .
ลก 9.28 . . . ต่อมาภายหลังพระองค์ได้ตรัสคำเหล่านั้นประมาณแปดวัน . . .
ลก 22.41 . . . แล้วพระองค์ดำเนินไปจากเขาไกลประมาณขว้างหินตกและทรงคุกเข่าลงอธิษฐาน . . .
ลก 22.59 . . . อยู่มาประมาณอีกชั่วโมงหนึ่งมีอีกคนหนึ่งยืนยันแข็งแรงว่า . . .
ลก 23.44 . . . เวลานั้นประมาณเวลาเที่ยง . . .
ลก 24.13 . . . ไกลจากกรุงเยรูซาเล็มประมาณสิบเอ็ดกิโลเมตร . . .
ยน 1.39 . . . เพราะขณะนั้นประมาณสี่โมงเย็นแล้ว . . .
ยน 4.6 . . . เป็นเวลาประมาณเที่ยง . . .
ยน 6.10 . . . นับแต่ผู้ชายได้ประมาณห้าพันคน . . .
ยน 6.19 . . . เมื่อเขาทั้งหลายตีกรรเชียงไปได้ประมาณห้าหกกิโลเมตร . . .
ยน 11.18 . . . ห่างกันประมาณสามกิโลเมตร . . .
ยน 12.3 . . . มารีย์จึงเอาน้ำมันหอมนาระดาบริสุทธิ์หนักประมาณครึ่งกิโลกรัม . . .
ยน 19.14 . . . วันนั้นเป็นวันเตรียมปัสกา เวลาประมาณเที่ยง ท่านพูดกับพวกยิวว่า . . .
ยน 19.39 . . . คือมดยอบกับกฤษณาหนักประมาณสามสิบกว่ากิโลกรัมมาด้วย . . .
ยน 21.8 . . . ไกลประมาณหนึ่งร้อยเมตรเท่านั้น) . . .
กจ 1.15 . . . (ที่ประชุมกันอยู่นั้นมีรวมทั้งสิ้นประมาณร้อยยี่สิบชื่อ) . . .
กจ 2.41 . . . ในวันนั้นมีคนเข้าเป็นสาวกเพิ่มอีกประมาณสามพันคน . . .
กจ 4.4 . . . ซึ่งนับแต่ผู้ชายได้ประมาณห้าพันคน . . .
กจ 5.7 . . . หลังจากนั้นประมาณสามชั่วโมง . . .
กจ 5.36 . . . มีผู้ชายติดตามประมาณสี่ร้อยคน . . .
กจ 10.3 . . . เวลาประมาณบ่ายสามโมงนายร้อยนั้นเห็นนิมิตแจ่มกระจ่าง . . .
กจ 10.9 . . . ประมาณเวลาเที่ยงวันเปโตรก็ขึ้นไปบนหลังคาบ้านเพื่อจะอธิษฐาน . . .
กจ 10.30 . . . และประมาณเวลาบ่ายสามโมงข้าพเจ้าได้อธิษฐานอยู่ในบ้านของข้าพเจ้า . . .
กจ 13.18 . . . พระองค์ได้ทรงอดทนต่อความประพฤติของเขาในถิ่นทุรกันดารประมาณสี่สิบปี . . .
กจ 13.20 . . . เป็นเวลาประมาณสี่ร้อยห้าสิบปี . . .
กจ 16.25 . . . ประมาณเที่ยงคืนเปาโลกับสิลาสก็อธิษฐานและร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้า . . .
กจ 19.7 . . . คนเหล่านั้นมีผู้ชายประมาณสิบสองคน . . .
กจ 19.34 . . . เขาก็ยิ่งส่งเสียงร้องพร้อมกันอยู่ประมาณสักสองชั่วโมงว่า . . .
กจ 22.6 . . . ต่อมาเมื่อข้าพเจ้ากำลังเดินทางไปใกล้จะถึงเมืองดามัสกัส ประมาณเวลาเที่ยง ในทันใดนั้นมีแสงสว่างกล้ามาจากฟ้าล้อมข้าพเจ้าไว้ . . .
กจ 27.27 . . . ประมาณเที่ยงคืนพวกกะลาสีก็สำคัญว่ามาใกล้แผ่นดินแล้ว . . .
รม 4.19 . . . ถึงแม้อายุของท่านได้ประมาณร้อยปีแล้ว . . .
วว 7.9 . . . ถ้ามีผู้ใดจะนับประมาณมิได้เลย . . .
วว 8.1 . . . ความเงียบก็ครอบคลุมสวรรค์อยู่ประมาณครึ่งชั่วโมง . . .
วว 14.20 . . . ไหลนองไปประมาณสามร้อยกิโลเมตร . . .
วว 16.21 . . . แต่ละก้อนหนักประมาณห้าสิบกิโลกรัม . . .

ประมาณตน ( 4 )
1ทธ 3.2 . . . เป็นคนรู้จักประมาณตน . . .
1ทธ 3.11 . . . เป็นคนรู้จักประมาณตน . . .
ทต 2.2 . . . พึงสอนชายที่สูงอายุให้รู้จักประมาณตนในการกินดื่ม . . .
ทต 2.4 . . . เพื่อเขาจะได้ฝึกสอนพวกผู้หญิงสาวๆให้รู้จักประมาณตนในการกินดื่ม . . .

ประมาท ( 12 )
สดด 19.13 . . . ขอทรงยับยั้งผู้รับใช้ของพระองค์ให้พ้นจากบาปโดยประมาทนั้นด้วยเถิด . . .
อสค 21.10 . . . ดาบนั้นได้ประมาทไม้เรียวแห่งบุตรชายของเรา . . .
อสค 36.5 . . . และใจประมาทหมิ่นอย่างที่สุด . . .
อสค 36.15 . . . เราจะไม่ให้เจ้าได้ยินคำประมาทหมิ่นของประชาชาติต่างๆอีก . . .
กจ 13.41 . . . `ดูก่อนให้เจ้าทั้งหลายผู้ประมาทหมิ่น . . .
รม 2.4 . . . หรือว่าท่านประมาทพระกรุณาคุณอันอุดมและความอดกลั้นพระทัย . . .
1คร 16.11 . . . เหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้ใดประมาทเขา . . .
1ธส 5.20 . . . อย่าประมาทคำพยากรณ์ . . .
1ทธ 6.2 . . . ฝ่ายคนเหล่านั้นผู้มีนายเป็นผู้มีความเชื่อก็อย่าให้เขาประมาทนาย . . .
ทต 2.15 . . . อย่าให้ผู้ใดประมาทท่านได้ . . .
ฮบ 10.29 . . . และประมาทต่อพระวิญญาณผู้ทรงพระคุณ . . .
ฮบ 12.16 . . . และเกรงว่าจะมีคนกระทำผิดประเวณีหรือคนประมาทเหมือนอย่างเอซาว . . .

ประมุข ( 105 )
อพย 34.31 . . . แล้วอาโรนกับบรรดาประมุขของชุมนุมก็กลับมาหาโมเสสและท่านสนทนากับเขา . . .
อพย 35.27 . . . บรรดาประมุขก็นำพลอยสีน้ำข้าวและพลอยต่างๆมาสำหรับฝังทำเอโฟด . . .
กดว 1.16 . . . คนเหล่านี้เป็นคนที่ชุมนุมชนเลือกให้เป็นประมุขแห่งตระกูลของบรรพบุรุษของเขา . . .
กดว 1.44 . . . และประมุขทั้งสิบสองคนของคนอิสราเอล . . .
กดว 7.2 . . . บรรดาประมุขของคนอิสราเอล . . .
กดว 7.2 . . . คือประมุขของตระกูลต่างๆ . . .
กดว 7.3 . . . ประมุขสองคนนำเกวียนเล่มหนึ่งและวัวคนละตัว . . .
กดว 7.10 . . . และบรรดาประมุขก็นำของบูชามาเพื่องานมอบถวายแท่นบูชาในวันที่ทำพิธีเจิมแท่นบูชานั้น . . .
กดว 7.10 . . . และพวกประมุขต่างก็ถวายเครื่องบูชาของตนหน้าแท่นบูชา . . .
กดว 7.11 . . . "ให้พวกประมุขมาถวายเครื่องบูชาของเขาวันละคนในงานมอบถวายแท่นบูชา" . . .
กดว 7.18 . . . วันที่สองเนธันเอลบุตรชายศุอาร์ประมุขของตระกูลอิสสาคาร์ถวายของ . . .
กดว 7.24 . . . วันที่สามเอลีอับบุตรชายเฮโลนประมุขของคนเศบูลุนถวายของ . . .
กดว 7.30 . . . วันที่สี่เอลีซูร์บุตรชายของเชเดเออร์ประมุขของคนรูเบนถวายของ . . .
กดว 7.36 . . . วันที่ห้าเชลูมิเอลบุตรชายซูริชัดดัยประมุขของคนสิเมโอนถวายของ . . .
กดว 7.42 . . . วันที่หกเอลียาสาฟบุตรชายเดอูเอลประมุขของคนกาดถวายของ . . .
กดว 7.48 . . . วันที่เจ็ดเอลีชามาบุตรชายอัมมีฮูดประมุขของคนเอฟราอิมถวายของ . . .
กดว 7.54 . . . วันที่แปดกามาลิเอลบุตรชายเปดาซูร์ประมุขของคนมนัสเสห์ถวายของ . . .
กดว 7.60 . . . วันที่เก้าอาบีดันบุตรชายกิเดโอนีประมุขของคนเบนยามินถวายของ . . .
กดว 7.66 . . . วันที่สิบอาหิเยเซอร์บุตรชายอัมมีชัดดัยประมุขของคนดานถวายของ . . .
กดว 7.72 . . . วันที่สิบเอ็ดปากีเอลบุตรชายโอครานประมุขของคนอาเชอร์ถวายของ . . .
กดว 7.78 . . . วันที่สิบสองอาหิราบุตรชายเอนันประมุขของคนนัฟทาลีถวายของ . . .
กดว 7.84 . . . ต่อไปนี้เป็นของถวายในงานมอบถวายแท่นบูชาจากประมุขของคนอิสราเอล . . .
กดว 10.4 . . . ถ้าเป่าแตรคันเดียวให้พวกประมุขผู้เป็นหัวหน้าคนอิสราเอลที่นับเป็นพันๆมาประชุมกับเจ้า . . .
กดว 17.2 . . . เรือนบรรพบุรุษละอันจากประมุขทุกคนตามเรือนบรรพบุรุษ . . .
กดว 17.6 . . . และประมุขของท่านทุกคนก็มอบไม้เท้าแก่ท่านคนละอันตามเรือนบรรพบุรุษ . . .
กดว 27.2 . . . และเขาทั้งหลายมายืนอยู่ต่อหน้าโมเสสและต่อหน้าเอเลอาซาร์ปุโรหิต และต่อหน้าประมุข และต่อหน้าบรรดาชุมนุมชนที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม . . .
กดว 31.13 . . . โมเสสและเอเลอาซาร์ปุโรหิตและบรรดาประมุขแห่งชุมนุมชนออกไปต้อนรับเขานอกค่าย . . .
กดว 32.2 . . . ดังนั้นคนกาดและคนรูเบนจึงมาหาโมเสสและเอเลอาซาร์ปุโรหิตและประมุขของชุมนุมชนกล่าวว่า . . .
กดว 34.18 . . . ท่านจงนำประมุขของคนทุกตระกูลไป . . .
กดว 34.19 . . . ต่อไปนี้เป็นชื่อของประมุขเหล่านั้น . . .
กดว 34.22 . . . จากตระกูลคนดานมีประมุขคนหนึ่ง . . .
กดว 34.23 . . . มีประมุขชื่อฮันนีเอลบุตรชายเอโฟด . . .
กดว 34.24 . . . และจากตระกูลคนเอฟราอิมมีประมุขคนหนึ่งชื่อเคมูเอลบุตรชายชิฟทาน . . .
กดว 34.25 . . . จากตระกูลคนเศบูลุนมีประมุขคนหนึ่งชื่อเอลีซาฟานบุตรชายปารนาค . . .
กดว 34.26 . . . มีประมุขคนหนึ่งชื่อปัลทีเอลบุตรชายอัสซาน . . .
กดว 34.27 . . . และจากตระกูลคนอาเชอร์มีประมุขคนหนึ่งชื่ออาหิฮูดบุตรชายเชโลมี . . .
กดว 34.28 . . . จากตระกูลคนนัฟทาลีมีประมุขคนหนึ่งชื่อเปดาเฮลบุตรชายอัมมีฮูด" . . .
กดว 36.1 . . . เข้ามาใกล้และพูดต่อหน้าโมเสสและต่อหน้าประมุข . . .
ยชว 9.15 . . . และพวกประมุขของชุมนุมชนก็ปฏิญาณต่อเขา . . .
ยชว 9.18 . . . เพราะว่าพวกประมุขของชุมนุมชนได้ปฏิญาณต่อเขาในพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลแล้ว . . .
ยชว 9.18 . . . บรรดาชุมนุมชนก็บ่นต่อว่าพวกประมุข . . .
ยชว 9.19 . . . แต่บรรดาประมุขได้กล่าวแก่ชุมนุมชนทั้งปวงว่า . . .
ยชว 9.21 . . . และพวกประมุขก็กล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า . . .
ยชว 17.4 . . . เขาเข้ามาหาเอเลอาซาร์ปุโรหิตและโยชูวาบุตรชายนูนและต่อหน้าบรรดาประมุขแล้วกล่าวว่า . . .
ยชว 22.14 . . . พร้อมกับประมุขสิบคน คนหนึ่งจากแต่ละตระกูลในอิสราเอล . . .
ยชว 22.30 . . . เมื่อฟีเนหัสปุโรหิตและประมุขของชุมนุมชน . . .
ยชว 22.32 . . . และประมุขทั้งหลายก็กลับจากคนรูเบน . . .
วนฉ 10.18 . . . และประชาชนกับพวกประมุขของคนกิเลอาดพูดกันว่า . . .
วนฉ 11.11 . . . และประชาชนก็ตั้งท่านให้เป็นหัวหน้าและเป็นประมุขของเขา . . .
1ซมอ 14.38 . . . ท่านทั้งหลายที่เป็นประมุขของคนอิสราเอลพึงทราบและเห็นว่าบาปนี้ได้เกิดขึ้นอย่างไรในวันนี้ . . .
1ซมอ 15.17 . . . ท่านก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นประมุขของบรรดาตระกูลอิสราเอล . . .
2ซมอ 8.18 . . . และบรรดาราชโอรสของดาวิดเป็นประมุข . . .
2ซมอ 20.26 . . . อิราคนยาอีร์เป็นประมุขของดาวิดด้วย . . .
1พกษ 8.1 . . . คือประมุขของบรรพบุรุษคนอิสราเอล . . .
1พกษ 14.7 . . . และได้กระทำให้เจ้าเป็นประมุขเหนืออิสราเอลประชาชนของเรา . . .
1พกษ 16.2 . . . และกระทำให้เจ้าเป็นประมุขเหนืออิสราเอลประชาชนของเรา . . .
1พศด 4.42 . . . มีประมุขชื่อเป-ลาทียาห์ . . .
1พศด 9.9 . . . ทั้งสิ้นนี้เป็นประมุขของบรรพบุรุษตามเรือนบรรพบุรุษของเขา . . .
1พศด 9.33 . . . คือประมุขของบรรพบุรุษคนเลวี . . .
1พศด 15.12 . . . "เจ้าทั้งหลายเป็นประมุขของบรรพบุรุษของคนเลวี . . .
1พศด 22.17 . . . ดาวิดทรงบัญชาประมุขทั้งปวงของอิสราเอลให้ช่วยซาโลมอนโอรสของพระองค์ด้วยว่า . . .
1พศด 23.9 . . . คนเหล่านี้เป็นประมุขของบรรพบุรุษลาดาน . . .
1พศด 23.24 . . . เป็นประมุขของบรรพบุรุษของเขา . . .
1พศด 24.6 . . . และต่อหน้าประมุขของบรรพบุรุษของปุโรหิตและของคนเลวี . . .
1พศด 24.31 . . . และต่อประมุขของบรรพบุรุษของปุโรหิตและของคนเลวี . . .
1พศด 27.16 . . . เอลีเยเซอร์บุตรชายศิครีเป็นประมุข . . .
1พศด 27.22 . . . คนเหล่านี้เป็นประมุขของตระกูลต่างๆแห่งอิสราเอล . . .
1พศด 28.4 . . . เพราะพระองค์ทรงเลือกยูดาห์ให้เป็นประมุข . . .
1พศด 28.21 . . . ทั้งประมุขและประชาชนทั้งปวงจะอยู่ในบังคับบัญชาของเจ้าทั้งสิ้น" . . .
1พศด 29.6 . . . บรรดาประมุขของตระกูลแห่งอิสราเอล . . .
1พศด 29.24 . . . บรรดาประมุขทั้งปวง และทแกล้วทหารทั้งหลาย . . .
2พศด 1.2 . . . ผู้เป็นประมุขของบรรพบุรุษของเขา . . .
2พศด 5.2 . . . และบรรดาประมุขของบรรพบุรุษชนอิสราเอล . . .
2พศด 11.22 . . . ให้เป็นประมุขท่ามกลางพี่น้องของตน . . .
2พศด 19.8 . . . กับประมุขของบรรพบุรุษแห่งอิสราเอลบ้าง . . .
2พศด 23.2 . . . ทั้งบรรดาหัวประมุขของบรรพบุรุษของอิสราเอล . . .
2พศด 26.12 . . . จำนวนประมุขของบรรพบุรุษทั้งหมดแห่งพวกทแกล้วทหารคือ . . .
อสร 1.5 . . . แล้วประมุขของบรรพบุรุษแห่งยูดาห์และเบนยามินได้ลุกขึ้น . . .
อสร 2.68 . . . ประมุขของบรรพบุรุษบางคน . . .
อสร 3.12 . . . แต่ปุโรหิตและคนเลวีและประมุขของบรรพบุรุษเป็นอันมาก . . .
อสร 4.2 . . . เขาทั้งหลายได้เข้ามาหาเศรุบบาเบลและประมุขของบรรพบุรุษและพูดกับเขาว่า . . .
อสร 4.3 . . . และคนอื่นๆที่เป็นพวกประมุขของบรรพบุรุษที่เหลืออยู่ในอิสราเอล . . .
อสร 8.1 . . . ต่อไปนี้เป็นประมุขของบรรพบุรุษของเขาทั้งหลาย . . .
อสร 8.29 . . . และประมุขของบรรพบุรุษอิสราเอลในเยรูซาเล็ม . . .
อสร 10.16 . . . และประมุขของบรรพบุรุษบางคน . . .
นหม 4.16 . . . บรรดาประมุขทั้งหลายหนุนหลังบรรดาวงศ์วานยูดาห์ . . .
นหม 7.70 . . . ประมุขของบรรพบุรุษบางคนได้ถวายให้แก่งาน . . .
นหม 7.71 . . . และประมุขของบรรพบุรุษบางคนถวายให้แก่พระคลังของงาน . . .
นหม 8.13 . . . ประมุขของบรรพบุรุษแห่งประชาชนทั้งปวง . . .
นหม 11.1 . . . พวกประมุขของประชาชนอาศัยอยู่ในเยรูซาเล็ม . . .
นหม 11.13 . . . และพี่น้องของเขา ประมุขของบรรพบุรุษ มีสองร้อยสี่สิบสองคน . . .
นหม 12.12 . . . มีปุโรหิตผู้เป็นประมุขของบรรพบุรุษคือ . . .
นหม 12.22 . . . ชื่อประมุขของบรรพบุรุษมีบันทึกไว้ทั้งบรรดาปุโรหิตจนถึงรัชสมัยของดาริอัสคนเปอร์เซีย . . .
นหม 12.23 . . . ลูกหลานของเลวี ประมุขของบรรพบุรุษ มีบันทึกไว้ในหนังสือพงศาวดาร . . .
สดด 110.6 . . . พระองค์จะทรงทลายผู้เป็นประมุขทั่วแผ่นดินโลกอันกว้างขวาง . . .
ยรม 13.21 . . . เพราะเจ้าเองได้สอนเขาให้เป็นนายและเป็นประมุขของเจ้า . . .
ยรม 31.7 . . . และเปล่งเสียงโห่ร้องเพราะประมุขของบรรดาประชาชาติ . . .
ยรม 40.13 . . . ฝ่ายโยฮานันบุตรชายของคาเรอาห์และบรรดาประมุขของกองทหารที่ในทุ่งนาได้มาหาเกดาลิยาห์ที่มิสปาห์ . . .
ดนล 9.25 . . . ผู้เป็นประมุขก็เป็นเวลาเจ็ดสัปดาห์และเป็นเวลาหกสิบสองสัปดาห์ . . .
ดนล 9.26 . . . และประชาชนของประมุขผู้หนึ่งที่จะมานั้นจะทำลายกรุงและสถานบริสุทธิ์เสีย . . .
ฮชย 1.11 . . . และเขาทั้งหลายจะตั้งผู้หนึ่งให้เป็นประมุข . . .
มคา 3.1 . . . ท่านทั้งหลายผู้เป็นประมุขของยาโคบ . . .
มคา 3.9 . . . ท่านทั้งหลายผู้เป็นประมุขแห่งวงศ์วานของยาโคบ . . .
มคา 3.11 . . . ผู้เป็นประมุขของเมืองนี้ตัดสินความด้วยเห็นแก่สินบน . . .
อฟ 1.22 . . . และได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นประมุขเหนือสิ่งสารพัดแห่งคริสตจักร . . .

ประโยชน์ ( 185 )
ปฐก 25.32 . . . สิทธิบุตรหัวปีจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ข้าเล่า" . . .
ปฐก 27.46 . . . ชีวิตข้าพเจ้าจะเป็นประโยชน์อะไรแก่ข้าพเจ้าเล่า" . . .
ปฐก 37.26 . . . "หากเราฆ่าน้องและซ่อนโลหิตไว้จะมีประโยชน์อันใดเล่า . . .
อพย 20.7 . . . อย่าออกพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอย่างไร้ประโยชน์ . . .
อพย 20.7 . . . เพราะผู้ที่ออกพระนามพระองค์อย่างไร้ประโยชน์นั้น . . .
ลนต 11.32 . . . หรือภาชนะใดๆที่ใช้เพื่อประโยชน์อย่างใด . . .
พบญ 5.11 . . . อย่าออกพระนามพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าอย่างไร้ประโยชน์ . . .
พบญ 5.11 . . . เพราะผู้ที่ออกพระนามพระองค์อย่างไร้ประโยชน์นั้น . . .
พบญ 8.16 . . . เพื่อกระทำให้เกิดประโยชน์แก่ท่านในบั้นปลาย . . .
พบญ 10.13 . . . เพื่อประโยชน์ของท่านทั้งหลาย . . .
พบญ 17.18 . . . ก็ให้ผู้นั้นคัดลอกพระราชบัญญัตินี้ไว้ในหนังสือเพื่อประโยชน์แก่ตนเอง . . .
1ซมอ 12.21 . . . และอย่าหันเหไปติดตามสิ่งไม่มีสาระ ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ หรือไม่ช่วยให้พ้น . . .
2พศด 28.21 . . . แต่หาเป็นประโยชน์แก่พระองค์ไม่ . . .
อสธ 3.8 . . . การที่กษัตริย์ทรงปล่อยเขาไว้นี้ไม่บังเกิดประโยชน์แก่พระองค์ . . .
อสธ 5.13 . . . แต่สิ่งเหล่านี้หาเป็นประโยชน์แก่ข้าไม่ . . .
โยบ 5.27 . . . เพื่อประโยชน์ของตนเถิด" . . .
โยบ 7.3 . . . ข้าต้องได้รับส่วนเปล่าประโยชน์เป็นเดือนๆ . . .
โยบ 7.16 . . . เพราะวันคืนของข้าพระองค์เป็นแต่เพียงเปล่าประโยชน์ . . .
โยบ 15.3 . . . ควรที่เขาจะโต้แย้งกันในการพูดอันไร้ประโยชน์ . . .
โยบ 21.15 . . . เราจะได้ประโยชน์อะไร' . . .
โยบ 22.2 . . . "คนจะเป็นประโยชน์อะไรแก่พระเจ้าได้หรือ . . .
โยบ 22.2 . . . ผู้ใดฉลาดก็เป็นประโยชน์แก่ตนเองต่างหาก . . .
โยบ 22.3 . . . หรือถ้าทางทั้งหลายของท่านดีรอบคอบจะเป็นประโยชน์อะไรแก่พระองค์ . . .
โยบ 33.27 . . . และมิได้เป็นประโยชน์อะไรแก่ข้า' . . .
โยบ 34.9 . . . `ไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่มนุษย์เราที่เขาจะปีติยินดีในพระเจ้า' . . .
โยบ 35.3 . . . `ข้าพเจ้าจะได้ประโยชน์อะไร' . . .
โยบ 35.3 . . . `ข้าพเจ้าจะได้ประโยชน์อะไรถ้าข้าพเจ้าได้รับการชำระจากบาปของข้าพเจ้า' . . .
โยบ 35.8 . . . และความชอบธรรมของท่านก็เป็นประโยชน์แก่บุตรมนุษย์ . . .
สดด 2.1 . . . และชนชาติทั้งหลายคิดอ่านในการที่ไร้ประโยชน์ . . .
สดด 33.10 . . . พระเยโฮวาห์ทรงให้การปรึกษาของชาติต่างๆเปล่าประโยชน์ . . .
สดด 73.13 . . . และชำระมือด้วยความบริสุทธิ์ก็เปล่าประโยชน์ . . .
สดด 89.47 . . . ไฉนพระองค์ทรงเนรมิตสร้างบรรดามนุษย์มาอย่างเปล่าประโยชน์ . . .
สดด 139.20 . . . และพวกศัตรูของพระองค์ใช้พระนามของพระองค์อย่างไร้ประโยชน์ . . .
สภษ 11.17 . . . ชายผู้มีความเอ็นดูย่อมให้ประโยชน์แก่จิตใจตน . . .
สภษ 31.30 . . . และความงามก็เปล่าประโยชน์ . . .
ปญจ 1.3 . . . เขาได้ประโยชน์อะไรจากงานทั้งสิ้นที่เขาทำนั้น . . .
ปญจ 2.2 . . . และกล่าวถึงความสนุกสนานว่า "มีประโยชน์อะไร" . . .
ปญจ 2.11 . . . และไม่มีประโยชน์อะไรภายใต้ดวงอาทิตย์ . . .
ปญจ 5.11 . . . คนที่เป็นเจ้าของทรัพย์จะได้ประโยชน์อะไร . . .
ปญจ 5.16 . . . เขาจะได้ประโยชน์อะไรเล่าที่เขาได้ลงแรงเพื่อลมแล้ง . . .
ปญจ 6.11 . . . ยิ่งมีสิ่งของมากก็ยิ่งอนิจจังมากแล้วจะเป็นประโยชน์อะไรแก่มนุษย์เล่า . . .
ปญจ 7.11 . . . การนั้นเป็นประโยชน์แก่คนที่ได้เห็นดวงตะวัน . . .
ปญจ 10.11 . . . หมองูก็ไม่เป็นประโยชน์อะไรแล้ว . . .
อสย 1.11 . . . "เครื่องบูชาอันมากมายของเจ้านั้นจะเป็นประโยชน์อะไรแก่เรา . . .
อสย 1.13 . . . อย่านำเครื่องบูชาอันเปล่าประโยชน์มาอีกเลย . . .
อสย 30.5 . . . ซึ่งมิได้นำความช่วยเหลือหรือประโยชน์มาให้ . . .
อสย 30.7 . . . เพราะความช่วยเหลือของอียิปต์นั้นไร้ค่าและเปล่าประโยชน์ . . .
อสย 41.29 . . . พระเหล่านั้นไร้ประโยชน์ทั้งสิ้น . . .
อสย 44.9 . . . บรรดาผู้ที่ทำรูปเคารพสลักต่างก็ไร้ประโยชน์ใดๆทั้งสิ้น . . .
อสย 44.9 . . . และสิ่งที่เขาปีติยินดีนั้นก็ไม่เป็นประโยชน์ . . .
อสย 44.10 . . . ใครเล่าปั้นพระหรือหล่อรูปเคารพสลักซึ่งไม่เป็นประโยชน์อะไรเลย . . .
อสย 47.12 . . . ชะรอยมันจะเป็นประโยชน์แก่เจ้าได้ . . .
อสย 48.17 . . . ผู้สั่งสอนเจ้าเพื่อประโยชน์ของเจ้า . . .
อสย 57.12 . . . แต่มันก็จะไม่เป็นประโยชน์แก่เจ้า . . .
อสย 65.23 . . . เขาทั้งหลายจะไม่ทำงานโดยเปล่าประโยชน์ . . .
ยรม 2.8 . . . และดำเนินติดตามสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์" . . .
ยรม 2.11 . . . แต่ประชาชนของเราได้เอาสง่าราศีของเขาแลกกับสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์อย่างใด" . . .
ยรม 6.29 . . . ถลุงกันเรื่อยไปก็เปล่าประโยชน์ . . .
ยรม 7.8 . . . เจ้าวางใจในคำเท็จอย่างไม่ได้ประโยชน์อะไรเลย . . .
ยรม 8.8 . . . แน่นอนเขาทำอย่างไร้ประโยชน์ . . .
ยรม 8.8 . . . คือปากกาของพวกอาลักษณ์ได้ทำอย่างไร้ประโยชน์ . . .
ยรม 16.19 . . . และสิ่งซึ่งไม่มีประโยชน์อะไรในตัว . . .
ยรม 18.10 . . . เราก็จะกลับใจจากความดีซึ่งเราได้กล่าวไปแล้วว่าเราจะให้ประโยชน์แก่ชาตินั้นเสีย . . .
ยรม 23.32 . . . เพราะฉะนั้นเขาจึงไม่เป็นประโยชน์แก่ชนชาตินี้อย่างใดเลย" . . .
ยรม 32.39 . . . เพื่อเป็นประโยชน์แก่เขา . . .
พคค 4.17 . . . การช่วยเหลือนั้นไร้ประโยชน์ . . .
อสค 15.4 . . . จะใช้ประโยชน์อะไรได้หรือ . . .
อสค 15.5 . . . เมื่อมันยังดีอยู่ก็มิได้ใช้ประโยชน์อะไร . . .
อสค 15.5 . . . เมื่อถูกไฟไหม้เป็นถ่านแล้วยิ่งมีประโยชน์น้อยลง . . .
อสค 36.11 . . . และจะเป็นประโยชน์แก่เจ้ามากกว่าแต่ก่อน . . .
อสค 44.8 . . . เพื่อประโยชน์แก่ตัวเจ้าเอง . . .
ดนล 6.2 . . . เพื่อกษัตริย์จะมิได้ทรงขาดประโยชน์ . . .
ดนล 11.17 . . . แต่เธอจะไม่มั่นคงและอำนวยประโยชน์แก่ท่านแต่ประการใด . . .
ฮชย 10.1 . . . อิสราเอลเป็นเถาองุ่นที่เปล่าประโยชน์ . . .
ฮชย 10.3 . . . ท่านจะทำประโยชน์อะไรให้แก่เราบ้าง" . . .
อมส 5.18 . . . วันนั้นจะเป็นประโยชน์อะไรแก่เจ้าเล่า . . .
ฮบก 2.18 . . . รูปแกะสลักให้ประโยชน์อะไรเล่า . . .
ฮบก 2.18 . . . รูปหล่ออันเป็นครูสอนความเท็จให้ประโยชน์อะไร . . .
ศคย 10.2 . . . และให้คำเล้าโลมที่เปล่าประโยชน์ . . .
มลค 3.14 . . . `ที่จะปรนนิบัติพระเจ้าก็เปล่าประโยชน์ . . .
มธ 5.13 . . . แต่นั้นไปก็ไม่เป็นประโยชน์อะไร . . .
มธ 5.29 . . . เพราะว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านมากกว่าที่จะเสียอวัยวะไปอย่างหนึ่ง . . .
มธ 5.30 . . . เพราะว่าจะเป็นประโยชน์แก่ท่านมากกว่าที่จะเสียอวัยวะไปอย่างหนึ่ง . . .
มธ 6.7 . . . อย่าใช้คำซ้ำซากไร้ประโยชน์เหมือนคนต่างชาติ . . .
มธ 15.5 . . . "สิ่งใดของข้าพเจ้าซึ่งอาจเป็นประโยชน์แก่ท่าน . . .
มธ 15.9 . . . เขานมัสการเราโดยหาประโยชน์มิได้ . . .
มธ 16.26 . . . ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร . . .
มธ 25.30 . . . จงเอาเจ้าผู้รับใช้ที่ไร้ประโยชน์นี้ไปทิ้งเสียที่มืดภายนอก . . .
มก 7.7 . . . เขานมัสการเราโดยหาประโยชน์มิได้ . . .
มก 7.11 . . . "สิ่งใดของข้าพเจ้าซึ่งอาจเป็นประโยชน์แก่ท่าน . . .
มก 8.36 . . . ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร . . .
ลก 9.25 . . . ผู้นั้นจะได้ประโยชน์อะไร . . .
ยน 4.38 . . . และท่านได้ประโยชน์จากแรงของเขา" . . .
ยน 6.63 . . . ส่วนเนื้อหนังไม่มีประโยชน์อันใด . . .
ยน 11.50 . . . จะเป็นประโยชน์แก่เราทั้งหลาย . . .
ยน 16.7 . . . คือการที่เราจากไปนั้นก็เพื่อประโยชน์ของท่าน . . .
กจ 4.25 . . . และชนชาติทั้งหลายคิดอ่านในการที่ไร้ประโยชน์ . . .
กจ 9.36 . . . หญิงคนนี้เคยกระทำการอันเป็นคุณประโยชน์และให้ทานมากมาย . . .
กจ 10.38 . . . และพระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกพญามารเบียดเบียน . . .
กจ 14.15 . . . และมาประกาศให้ท่านกลับจากสิ่งไร้ประโยชน์เหล่านี้ . . .
กจ 20.20 . . . และสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นคุณประโยชน์แก่ท่านทั้งหลาย . . .
กจ 24.2 . . . เพราะท่านให้มีการปรับปรุงอันเป็นคุณประโยชน์แก่ชาตินี้โดยการคุ้มครองของท่าน . . .
รม 2.25 . . . การเข้าสุหนัตก็เป็นประโยชน์จริง . . .
รม 3.1 . . . และการเข้าสุหนัตนั้นจะมีประโยชน์อะไร . . .
รม 3.2 . . . มีประโยชน์มากในทุกสถาน . . .
รม 3.3 . . . ความไม่เชื่อของเขานั้นจะทำให้ความสัตย์ซื่อของพระเจ้าไร้ประโยชน์หรือ . . .
รม 4.1 . . . เราจะว่าอับราฮัมบรรพบุรุษของเราได้ประโยชน์อะไรตามเนื้อหนังเล่า . . .
รม 4.14 . . . ความเชื่อก็ไม่มีประโยชน์อะไร . . .
รม 4.14 . . . และพระสัญญาก็เป็นอันไร้ประโยชน์ . . .
รม 9.6 . . . แต่มิใช่ว่าพระวจนะของพระเจ้าได้ไร้ประโยชน์ไป . . .
รม 11.28 . . . เขาเหล่านั้นก็เป็นศัตรูเพื่อประโยชน์ของพวกท่าน . . .
รม 13.4 . . . เพราะว่าผู้ครอบครองนั้นเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้าเพื่อให้ประโยชน์แก่ท่าน . . .
รม 15.2 . . . เพื่อนำประโยชน์และความเจริญมาให้เขา . . .
1คร 4.6 . . . ก็เพื่อประโยชน์ของท่านทั้งหลาย . . .
1คร 6.12 . . . แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์ . . .
1คร 7.35 . . . ข้าพเจ้าว่าอย่างนี้ก็เพื่อเป็นประโยชน์ของท่าน . . .
1คร 9.10 . . . หรือพระองค์ได้ตรัสเพื่อประโยชน์ของเราทั้งหลาย . . .
1คร 9.10 . . . แท้จริงคำนั้นท่านเขียนไว้เพื่อประโยชน์ของเราทั้งหลาย . . .
1คร 9.10 . . . และให้คนที่นวดข้าวนวดด้วยความหวังใจว่าจะได้ประโยชน์ตามที่เขาหวัง . . .
1คร 9.12 . . . ถ้าคนอื่นมีสิทธิ์ที่จะได้รับประโยชน์จากท่าน . . .
1คร 10.23 . . . แต่ไม่ใช่ทุกสิ่งที่จะทำได้นั้นเป็นประโยชน์ . . .
1คร 10.24 . . . อย่าให้ผู้ใดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว . . .
1คร 10.24 . . . แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่น . . .
1คร 10.33 . . . มิได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว . . .
1คร 10.33 . . . แต่เห็นแก่ประโยชน์ของคนทั้งหลาย . . .
1คร 12.7 . . . การสำแดงของพระวิญญาณนั้นมีแก่ทุกคนเพื่อประโยชน์ร่วมกัน . . .
1คร 13.3 . . . จะหาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าไม่ . . .
1คร 14.6 . . . จะเป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านเล่า . . .
1คร 15.2 . . . เว้นเสียแต่ท่านได้เชื่ออย่างไร้ประโยชน์ . . .
1คร 15.10 . . . และพระคุณของพระองค์ซึ่งได้ทรงประทานแก่ข้าพเจ้านั้นมิได้ไร้ประโยชน์ . . .
1คร 15.14 . . . การเทศนาของเรานั้นก็เปล่าประโยชน์ . . .
1คร 15.14 . . . ทั้งความเชื่อของท่านทั้งหลายก็เปล่าประโยชน์ด้วย . . .
1คร 15.17 . . . ความเชื่อของท่านก็ไร้ประโยชน์ . . .
1คร 15.32 . . . จะเป็นประโยชน์อะไรแก่ข้าพเจ้า . . .
1คร 15.58 . . . โดยองค์พระผู้เป็นเจ้าการของท่านจะไร้ประโยชน์ก็หามิได้ . . .
2คร 1.15 . . . เพื่อท่านจะได้ประโยชน์สองเท่า . . .
2คร 4.15 . . . เพราะว่าสิ่งสารพัดนั้นเป็นไปเพื่อประโยชน์ของท่านทั้งหลาย . . .
2คร 5.13 . . . ก็เพื่อประโยชน์แก่ท่านทั้งหลาย . . .
2คร 5.15 . . . เพื่อคนเหล่านั้นที่มีชีวิตอยู่จะมิได้เป็นอยู่เพื่อประโยชน์แก่ตัวเองอีกต่อไป . . .
2คร 8.10 . . . เพราะจะเป็นประโยชน์แก่ท่าน . . .
2คร 12.1 . . . ถึงแม้จะไม่มีประโยชน์อะไร . . .
กท 2.2 . . . หรือวิ่งแล้วโดยไร้ประโยชน์ . . .
กท 2.21 . . . ข้าพเจ้าไม่ได้กระทำให้พระคุณของพระเจ้าไร้ประโยชน์ . . .
กท 2.21 . . . พระคริสต์ก็ทรงสิ้นพระชนม์โดยเปล่าประโยชน์ . . .
กท 3.4 . . . ท่านได้ทนทุกข์มากมายโดยไร้ประโยชน์หรือ . . .
กท 3.17 . . . ให้พระสัญญานั้นขาดจากประโยชน์ไม่ได้ . . .
กท 4.11 . . . ข้าพเจ้าเกรงว่าการที่ข้าพเจ้าได้ทำเพื่อท่านนั้นจะไร้ประโยชน์ . . .
กท 5.2 . . . ถ้าท่านเข้าสุหนัตพระคริสต์จะทรงทำประโยชน์อะไรให้แก่ท่านไม่ได้เลย . . .
กท 5.6 . . . ก็หาเกิดประโยชน์อันใดไม่ . . .
อฟ 4.29 . . . และเป็นประโยชน์ให้เกิดความจำเริญเพื่อจะได้เป็นคุณแก่คนที่ได้ยินได้ฟัง . . .
ฟป 2.4 . . . อย่าให้ต่างคนต่างเห็นแก่ประโยชน์ของตนฝ่ายเดียว . . .
ฟป 2.4 . . . แต่จงเห็นแก่ประโยชน์ของคนอื่นๆด้วย . . .
ฟป 2.16 . . . และไม่ได้ทำงานโดยเปล่าประโยชน์ . . .
ฟป 2.21 . . . เพราะว่าคนทั้งหลายย่อมแสวงหาประโยชน์ของตนเอง . . .
ฟป 2.21 . . . ไม่ได้แสวงหาประโยชน์ของพระเยซูคริสต์ . . .
ฟป 3.7 . . . แต่ว่าสิ่งใดที่เคยเป็นคุณประโยชน์แก่ข้าพเจ้า . . .
ฟป 3.7 . . . ข้าพเจ้าถือว่าสิ่งนั้นไร้ประโยชน์แล้วเพื่อเห็นแก่พระคริสต์ . . .
ฟป 3.8 . . . ที่จริงข้าพเจ้าถือว่าสิ่งสารพัดไร้ประโยชน์เพราะเห็นแก่ความประเสริฐแห่งความรู้ถึงพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้า . . .
คส 2.23 . . . แต่ไม่มีประโยชน์อะไรในการต่อสู้กับความต้องการของเนื้อหนัง . . .
1ธส 2.1 . . . การที่เรามาหาท่านนั้นไม่ได้ไร้ประโยชน์เลย . . .
1ทธ 4.8 . . . เพราะว่าการฝึกทางกายนั้นมีประโยชน์อยู่บ้าง . . .
1ทธ 4.8 . . . แต่ทางของพระเจ้าก็มีประโยชน์ในทุกทาง . . .
1ทธ 5.23 . . . เพื่อประโยชน์แก่กระเพาะอาหารของท่านและโรคที่บังเกิดแก่ท่านเนืองๆ . . .
1ทธ 6.2 . . . เพราะเหตุว่านายผู้ที่จะได้รับประโยชน์เป็นผู้สัตย์ซื่อและเป็นที่รัก . . .
1ทธ 6.20 . . . จงหลีกเลี่ยงคำพูดที่ลบหลู่และไร้ประโยชน์ . . .
2ทธ 2.14 . . . ซึ่งไม่เป็นประโยชน์เลย . . .
2ทธ 2.16 . . . แต่จงหลีกไปเสียจากถ้อยคำหมิ่นประมาทและไร้ประโยชน์ . . .
2ทธ 2.21 . . . เหมาะที่นายจะใช้ให้เป็นประโยชน์ . . .
2ทธ 3.16 . . . และเป็นประโยชน์ในการสอน . . .
2ทธ 4.11 . . . เพราะเขาเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าสำหรับการรับใช้นี้ . . .
ทต 3.8 . . . การเหล่านี้ดีและเป็นประโยชน์แก่คนทั้งปวง . . .
ทต 3.9 . . . เพราะว่าการอย่างนั้นไร้ประโยชน์และไม่เป็นเรื่องเป็นราว . . .
ฟม 1.11 . . . เมื่อก่อนนั้นเขาไม่เป็นประโยชน์แก่ท่าน . . .
ฟม 1.11 . . . แต่เดี๋ยวนี้เขาเป็นประโยชน์ทั้งแก่ท่านและแก่ข้าพเจ้า . . .
ฮบ 4.2 . . . แต่ว่าถ้อยคำซึ่งเขาได้ยินนั้นไม่ได้เป็นประโยชน์แก่เขา . . .
ฮบ 6.7 . . . ด้วยว่าพื้นแผ่นดินที่ได้ดูดดื่มน้ำฝนที่ตกลงมาเนืองๆและงอกขึ้นมาเป็นต้นผักให้ประโยชน์แก่คนทั้งหลายที่ได้พรวนดินด้วยนั้น . . .
ฮบ 7.18 . . . เพราะขาดฤทธิ์และไร้ประโยชน์ . . .
ฮบ 12.10 . . . แต่พระองค์ได้ทรงตีสอนเราเพื่อประโยชน์ของเรา . . .
ฮบ 13.9 . . . ซึ่งไม่เคยเป็นประโยชน์แก่คนที่หลงติดอยู่เลย . . .
ฮบ 13.17 . . . เพราะที่ทำดังนั้นก็จะไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่ท่านทั้งหลาย . . .
ยก 1.26 . . . การเคร่งครัดในความเชื่อของผู้นั้นก็ไร้ประโยชน์ . . .
ยก 2.14 . . . แต่ไม่มีการกระทำ จะได้ประโยชน์อะไร ความเชื่อจะช่วยผู้นั้นให้รอดได้หรือ . . .
ยก 2.16 . . . จะเป็นประโยชน์อะไรเล่า . . .
ยก 4.5 . . . ท่านคิดว่าพระคัมภีร์กล่าวไว้อย่างเปล่าประโยชน์หรือที่ว่า . . .
ยด 1.16 . . . เป็นคนยกยอผู้อื่นเพื่อหวังประโยชน์ของตน . . .

ประลาต ( 2 )
ปญจ 12.5 . . . ความปรารถนาก็จะประลาตไปเสีย . . .
พคค 5.15 . . . ความปลาบปลื้มก็ประลาตไปจากใจของพวกข้าพระองค์สิ้น . . .

ประเล้าประโลม ( 1 )
อสย 66.11 . . . เพื่อเจ้าจะได้ดูดและอิ่มใจด้วยอกอันประเล้าประโลมของเธอ . . .

ประวัติ ( 2 )
ปฐก 37.2 . . . ต่อไปนี้เป็นประวัติพงศ์พันธุ์ของยาโคบ . . .
2พศด 33.19 . . . เขาบันทึกไว้ในหนังสือประวัติที่ผู้ทำนายแต่ง . . .

ประสงค์ ( 63 )
อพย 15.9 . . . เราจึงจะพอใจที่ได้กระทำกับพวกนั้นดังประสงค์ . . .
อพย 33.19 . . . เราประสงค์จะโปรดปรานผู้ใด . . .
อพย 33.19 . . . และเราประสงค์จะเมตตาแก่ผู้ใด . . .
ลนต 17.5 . . . ทั้งนี้เพื่อประสงค์ให้คนอิสราเอลนำเครื่องถวายซึ่งเขาฆ่าที่พื้นทุ่งมาถวายแด่พระเยโฮวาห์มายังปุโรหิตที่ประตูพลับพลาแห่งชุมนุม . . .
ลนต 27.15 . . . ถ้าผู้ที่ถวายเรือนไว้ประสงค์จะไถ่เรือนของเขา . . .
ลนต 27.19 . . . ถ้าผู้ที่ถวายนาประสงค์จะไถ่นานั้นก็ให้เขาเพิ่มค่าเงินอีกหนึ่งในห้าของกำหนดราคาที่ตีไว้ . . .
ลนต 27.20 . . . แต่ถ้าเขาไม่ประสงค์ที่จะไถ่นาหรือเขาได้ขายนานั้นให้แก่อีกคนหนึ่งแล้ว . . .
ลนต 27.31 . . . ถ้าคนใดประสงค์จะไถ่สิบชักหนึ่งส่วนใดของเขา . . .
พบญ 10.12 . . . พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงประสงค์ให้ท่านกระทำอย่างไร . . .
พบญ 25.7 . . . ถ้าชายคนนั้นไม่ประสงค์จะรับภรรยาของพี่น้องของเขา . . .
พบญ 25.8 . . . `ข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะรับนาง' . . .
1พกษ 1.16 . . . กษัตริย์ก็ตรัสถามว่า "เจ้าประสงค์สิ่งใด" . . .
1พกษ 5.5 . . . ข้าพเจ้าจึงประสงค์จะสร้างพระนิเวศสำหรับพระนามของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของข้าพเจ้า . . .
1พศด 22.7 . . . เรามีใจประสงค์ที่จะสร้างพระนิเวศถวายพระนามแห่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเรา . . .
1พศด 28.2 . . . ข้าพเจ้ามีใจประสงค์ที่จะสร้างพระนิเวศอันเป็นที่พักของหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ . . .
2พศด 8.6 . . . และสิ่งใดๆซึ่งพระองค์ประสงค์จะสร้างในเยรูซาเล็ม . . .
2พศด 11.23 . . . และพระองค์ทรงประสงค์มเหสีมากมาย . . .
2พศด 29.10 . . . บัดนี้เรามีใจประสงค์ที่จะกระทำพันธสัญญากับพระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอล . . .
โยบ 22.28 . . . และเรื่องนั้นจะสำเร็จสมประสงค์ . . .
สดด 40.6 . . . เครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาพระองค์ไม่ทรงประสงค์ . . .
สดด 51.16 . . . เพราะพระองค์มิได้ทรงประสงค์เครื่องสัตวบูชา . . .
สดด 68.16 . . . นี่เป็นภูเขาซึ่งพระเจ้าทรงประสงค์ให้เป็นที่พำนักของพระองค์ . . .
อสย 19.17 . . . ซึ่งทรงประสงค์ต่อเขาทั้งหลาย . . .
ยรม 17.16 . . . ข้าพระองค์ก็ไม่ประสงค์วันแห่งความหายนะ . . .
ยรม 36.3 . . . ชะรอยวงศ์วานยูดาห์จะได้ยินถึงความร้ายทั้งสิ้นซึ่งเราประสงค์จะกระทำแก่เขาทั้งปวง . . .
ฮชย 6.6 . . . เพราะเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชา . . .
ฮชย 6.6 . . . เพราะเราประสงค์ความเมตตาไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชา . . .
ฮชย 6.6 . . . เราประสงค์ความรู้ในพระเจ้ายิ่งกว่าเครื่องเผาบูชา . . .
ฮชย 10.10 . . . เราประสงค์จะลงโทษพวกเขา . . .
ฮชย 13.10 . . . เราประสงค์เป็นกษัตริย์ของเจ้า . . .
มลค 2.15 . . . เพราะพระองค์ทรงประสงค์เชื้อสายที่ตามทางของพระเจ้า . . .
มธ 9.13 . . . `เราประสงค์ความเมตตา . . .
มธ 9.13 . . . ไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชา' . . .
มธ 11.27 . . . และไม่มีใครรู้จักพระบิดานอกจากพระบุตรและผู้ใดก็ตามที่พระบุตรประสงค์จะสำแดงให้รู้ . . .
มธ 12.7 . . . `เราประสงค์ความเมตตา . . .
มธ 12.7 . . . ไม่ประสงค์เครื่องสัตวบูชา' . . .
มธ 12.46 . . . มารดาและพวกน้องชายของพระองค์พากันมายืนอยู่ภายนอกประสงค์จะสนทนากับพระองค์ . . .
มธ 12.47 . . . มารดาและพวกน้องชายของพระองค์ยืนอยู่ข้างนอกประสงค์จะสนทนากับพระองค์" . . .
มธ 18.23 . . . อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนกษัตริย์องค์หนึ่งทรงประสงค์จะคิดบัญชีกับผู้รับใช้ของท่าน . . .
มก 5.32 . . . ประสงค์จะเห็นผู้หญิงที่ได้กระทำสิ่งนั้น . . .
มก 7.24 . . . แล้วเข้าไปในเรือนแห่งหนึ่งประสงค์จะมิให้ผู้ใดรู้ . . .
มก 9.30 . . . แต่พระองค์ไม่ประสงค์จะให้ผู้ใดรู้ . . .
มก 11.3 . . . องค์พระผู้เป็นเจ้าต้องประสงค์ลูกลานี้ . . .
ลก 10.22 . . . และผู้ที่พระบุตรประสงค์จะสำแดงให้รู้" . . .
ลก 19.31 . . . `เพราะองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ลูกลานี้'" . . .
ลก 19.34 . . . "องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงประสงค์ลูกลานี้" . . .
ยน 4.27 . . . "พระองค์ทรงประสงค์อะไร" . . .
ยน 7.1 . . . ด้วยว่าพระองค์ไม่ประสงค์ที่จะเสด็จไปในแคว้นยูเดีย . . .
กจ 9.6 . . . พระองค์ประสงค์จะให้ข้าพระองค์ทำอะไร" . . .
กจ 10.29 . . . ข้าพเจ้าจึงขอถามว่าท่านเรียกข้าพเจ้ามาด้วยประสงค์อะไร" . . .
กจ 17.25 . . . พระเจ้าต้องประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดจากเขาก็หามิได้ . . .
กจ 22.14 . . . ประสงค์จะให้ท่านรู้จักน้ำพระทัยของพระองค์ . . .
กจ 28.18 . . . ครั้นพวกนั้นได้ไต่สวนข้าพเจ้าแล้วก็ประสงค์จะปล่อยข้าพเจ้าเสีย . . .
รม 9.15 . . . `เราประสงค์จะกรุณาผู้ใด . . .
รม 9.15 . . . และเราประสงค์จะเมตตาผู้ใด . . .
รม 9.22 . . . แล้วถ้าโดยทรงประสงค์จะสำแดงการลงพระอาชญา . . .
2คร 1.15 . . . ข้าพเจ้าได้ประสงค์ว่าจะไปเยี่ยมพวกท่านก่อน . . .
อฟ 1.10 . . . ประสงค์ว่าเมื่อเวลากำหนดครบบริบูรณ์แล้ว . . .
อฟ 3.10 . . . ประสงค์จะให้เทพผู้ปกครองและศักดิเทพในสวรรคสถานรู้จักปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าทางคริสตจักร . . .
ฮบ 10.5 . . . `เครื่องสัตวบูชาและเครื่องบูชาพระองค์ไม่ทรงประสงค์ . . .
ฮบ 10.8 . . . พระองค์ไม่ทรงประสงค์และไม่ทรงพอพระทัย" . . .
2ปต 3.9 . . . ไม่ทรงประสงค์ที่จะให้ผู้หนึ่งผู้ใดพินาศเลย . . .
วว 11.5 . . . ถ้าผู้ใดประสงค์จะทำร้ายพยานทั้งสองนั้น . . .

ประสงค์ร้าย ( 2 )
สดด 52.2 . . . ลิ้นของเจ้าออกอุบายประสงค์ร้าย . . .
3ยน 1.10 . . . คือที่เขาพร่ำกล่าวใส่ความเราด้วยถ้อยคำประสงค์ร้าย . . .

ประสบ ( 29 )
พบญ 29.21 . . . แล้วพระเยโฮวาห์จะทรงแยกเขาออกจากตระกูลคนอิสราเอลทั้งปวงให้ประสบหายนะตามคำสาปแช่งทั้งสิ้นของพันธสัญญา . . .
วนฉ 3.1 . . . คือคนอิสราเอลคนใดซึ่งยังไม่เคยประสบสงครามทั้งหลายในคานาอัน . . .
นรธ 1.21 . . . และองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ให้ฉันต้องประสบเหตุร้ายเช่นนี้จะเรียกฉันว่านาโอมีทำไมเล่า" . . .
2ซมอ 22.19 . . . เขาขัดขวางข้าพเจ้าในวันที่ข้าพเจ้าประสบหายนะ . . .
1พศด 17.25 . . . เพราะฉะนั้นผู้รับใช้ของพระองค์จึงได้ประสบความกล้าหาญที่จะอธิษฐานต่อพระพักตร์พระองค์ . . .
2พศด 30.9 . . . พี่น้องของท่านและลูกหลานของท่านจะประสบความเอ็นดูจากผู้ที่จับเขาไปเป็นเชลย . . .
โยบ 5.14 . . . เขาประสบความมืดในเวลากลางวัน . . .
สดด 18.18 . . . เขาขัดขวางข้าพเจ้าในวันที่ข้าพเจ้าประสบหายนะ . . .
สดด 60.3 . . . พระองค์ทรงกระทำให้ประชาชนของพระองค์ประสบความลำบาก . . .
สดด 71.20 . . . พระองค์ผู้ทรงกระทำให้ข้าพระองค์ประสบความทุกข์ยากลำบากเป็นอันมากจะทรงรื้อข้าพระองค์ขึ้นมาอีก . . .
สดด 90.15 . . . และให้มากปีเท่ากับที่ข้าพระองค์ได้ประสบการร้าย . . .
สดด 116.3 . . . ข้าพเจ้าประสบความทุกข์ใจและความระทม . . .
สภษ 3.13 . . . มนุษย์ผู้ประสบปัญญาและผู้ได้ความเข้าใจ . . .
สภษ 27.10 . . . และอย่าเข้าไปในเรือนพี่น้องของเจ้าในวันที่เจ้าประสบหายนะ . . .
ปญจ 8.5 . . . ผู้ที่รักษาพระบัญชาจะไม่ประสบความชั่วร้าย . . .
ปญจ 10.9 . . . ผู้นั้นจะประสบอันตรายเพราะขอนไม้นั้นได้ . . .
อสย 49.23 . . . ผู้ที่รอคอยเราจะไม่ประสบความอาย" . . .
อสย 57.10 . . . เจ้าประสบชีวิตแห่งมือของเจ้า . . .
ยรม 8.15 . . . เรามองหาเวลารักษาให้หาย แต่ประสบความสยดสยอง . . .
ยรม 14.19 . . . เรามองหาเวลาเยียวยา แต่ประสบความสยดสยอง . . .
ยรม 18.21 . . . ขอให้ผู้ชายของเขาประสบความตาย . . .
ยรม 31.2 . . . "ชนชาติที่รอดตายจากดาบได้ประสบพระกรุณาคุณที่ในถิ่นทุรกันดาร . . .
ยรม 45.3 . . . ข้าไม่ประสบความสงบเลย' . . .
ดนล 11.20 . . . แต่ไม่กี่วันเขาก็ประสบหายนะ . . .
ยน 8.51 . . . ผู้นั้นจะไม่ประสบความตายเลย" . . .
ยน 16.33 . . . ในโลกนี้ท่านจะประสบความทุกข์ยาก . . .
กจ 13.37 . . . มิได้ประสบความเปื่อยเน่าเลย . . .
ฮบ 11.5 . . . เพื่อไม่ให้ท่านประสบกับความตาย . . .
วว 18.7 . . . เราจะไม่ประสบความระทมทุกข์เลย' . . .

ประสบการณ์ ( 3 )
ปฐก 30.27 . . . เพราะลุงเรียนรู้จากประสบการณ์ว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงอวยพรเราเพราะเจ้า" . . .
รม 5.4 . . . และความอดทนทำให้เกิดมีประสบการณ์ . . .
รม 5.4 . . . และประสบการณ์ทำให้เกิดมีความหวังใจ . . .

ประสม ( 10 )
อพย 16.31 . . . มีรสเหมือนขนมแผ่นประสมน้ำผึ้ง . . .
ลนต 19.19 . . . เจ้าอย่าประสมสัตว์ของเจ้ากับสัตว์ประเภทอื่น . . .
1พศด 9.30 . . . และบางคนซึ่งเป็นลูกหลานของปุโรหิตก็เตรียมเครื่องเทศประสม . . .
สดด 75.8 . . . มีน้ำองุ่นเป็นฟอง ประสมไว้ดี พระองค์ทรงเทของดื่มจากถ้วยนั้นและคนชั่วของแผ่นดินโลกทั้งสิ้นจะดื่มหมดทั้งตะกอน . . .
สภษ 9.2 . . . ได้ประสมน้ำองุ่นของเธอ . . .
สภษ 9.5 . . . และดื่มน้ำองุ่นที่เราได้ประสม . . .
สภษ 23.30 . . . บรรดาผู้ที่ไปแสวงหาเหล้าประสม . . .
พซม 7.2 . . . สะดือของเธอดุจอ่างกลมที่มิได้ขาดเหล้าองุ่นประสม . . .
ดนล 2.41 . . . จะเป็นราชอาณาจักรประสม . . .
ดนล 2.43 . . . แต่จะไม่ยึดกันแน่นไว้ได้อย่างเดียวกับที่เหล็กไม่ประสมเข้ากับดิน . . .

ประสาท ( 12 )
1พศด 4.10 . . . และพระเจ้าทรงประสาทตามที่เขาทูลขอ . . .
1พศด 5.20 . . . และพระองค์ทรงประสาทตามคำทูลของเขา . . .
1พศด 22.12 . . . ขอเพียงพระเยโฮวาห์ประสาทให้เจ้ามีความเฉลียวฉลาดและความเข้าใจ . . .
1พศด 23.25 . . . "พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลได้ประสาทการหยุดพักสงบแก่ประชาชนของพระองค์ . . .
2พศด 1.12 . . . เราประสาทสติปัญญาและความรู้ให้แก่เจ้า . . .
2พศด 12.7 . . . แต่เราจะประสาทการช่วยให้พ้นแก่เขาบ้าง . . .
อสร 9.8 . . . และทรงประสาทความฟื้นคืนมาเล็กน้อยจากการเป็นทาสของข้าพระองค์ทั้งหลาย . . .
โยบ 10.12 . . . พระองค์ทรงประสาทชีวิตและความเมตตาแก่ข้าพระองค์ . . .
โยบ 13.20 . . . `ขอทรงประสาทสองสิ่งแก่ข้าพระองค์ . . .
สภษ 8.21 . . . ประสาททรัพย์ศฤงคารแก่บรรดาผู้ที่รักเรา . . .
สภษ 10.24 . . . แต่สิ่งใดที่คนชอบธรรมปรารถนาจะทรงประสาทให้ . . .
1คร 15.45 . . . แต่อาดัมผู้ซึ่งมาภายหลังนั้นเป็นวิญญาณผู้ประสาทชีวิต . . .

ประสาน ( 2 )
สดด 122.3 . . . เขาสร้างเยรูซาเล็มไว้เป็นนครซึ่งประสานแน่นไว้ด้วยกัน . . .
สภษ 16.5 . . . ถึงแม้มือประสานมือช่วยกัน . . .

ประสานเสียง ( 1 )
อมส 6.5 . . . และร้องเพลงไร้สาระประสานเสียงพิณใหญ่ . . .

ประสิทธิ์ประสาท ( 2 )
สดด 20.4 . . . ขอทรงประสิทธิ์ประสาทตามใจปรารถนาของท่านด้วย . . .
สดด 21.2 . . . พระองค์ทรงประสิทธิ์ประสาทตามใจปรารถนาของท่าน . . .

ประสูติ ( 20 )
2ซมอ 11.27 . . . ประสูติโอรสองค์หนึ่งให้พระองค์ . . .
2ซมอ 12.14 . . . ราชบุตรที่จะประสูติมานั้นจะต้องสิ้นชีวิต" . . .
2ซมอ 12.24 . . . พระนางก็ประสูติบุตรชายคนหนึ่งเรียกชื่อว่าซาโลมอน . . .
1พกษ 11.20 . . . และขนิษฐาของทาเปเนสก็ประสูติเกนูบัทให้ท่านเป็นบุตรชาย . . .
1พกษ 13.2 . . . โอรสองค์หนึ่งจะประสูติมาในราชวงศ์ของดาวิดชื่อโยสิยาห์ . . .
1พศด 3.1 . . . ต่อไปนี้เป็นโอรสของดาวิดประสูติให้แก่พระองค์ในกรุงเฮโบรน . . .
1พศด 3.1 . . . พระนางอาหิโนอัมชาวยิสเรเอลประสูติ . . .
1พศด 3.1 . . . พระนางอาบีกายิลชาวคารเมลประสูติ . . .
1พศด 3.3 . . . พระนางอาบีทัลประสูติ . . .
1พศด 3.3 . . . เอกลาห์มเหสีของพระองค์ประสูติ . . .
1พศด 3.4 . . . ทั้งหกองค์ประสูติให้แก่พระองค์ในกรุงเฮโบรน . . .
1พศด 3.5 . . . ต่อไปนี้เป็นโอรสที่ประสูติให้แก่พระองค์ในกรุงเยรูซาเล็ม . . .
1พศด 3.5 . . . บุตรสาวของอัมมีเอลประสูติ . . .
2พศด 11.19 . . . และพระนางก็ประสูติโอรสให้พระองค์คือ . . .
2พศด 11.20 . . . ภายหลังพระองค์ก็ทรงรับมาอาคาห์ธิดาของอับซาโลม ผู้ซึ่งประสูติ อาบียาห์ . . .
มธ 1.21 . . . เธอจะประสูติบุตรชาย แล้วเจ้าจะเรียกนามของท่านว่า . . .
มธ 1.25 . . . แต่มิได้ร่วมรู้กับเธอจนประสูติบุตรชายหัวปีแล้ว . . .
ลก 2.6 . . . ก็ถึงเวลาที่มารีย์จะประสูติบุตร . . .
ลก 2.7 . . . นางจึงประสูติบุตรชายหัวปี . . .
กท 4.4 . . . พระเจ้าก็ทรงใช้พระบุตรของพระองค์มาประสูติจากสตรีเพศ . . .

ประเสริฐ ( 117 )
อพย 19.5 . . . เจ้าจะเป็นทรัพย์อันประเสริฐของเรา . . .
พบญ 6.18 . . . พวกท่านจงกระทำสิ่งที่ถูกต้องและที่ประเสริฐในสายพระเนตรพระเยโฮวาห์ . . .
พบญ 12.28 . . . เมื่อท่านกระทำสิ่งที่ประเสริฐและถูกต้องในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน . . .
พบญ 33.13 . . . ให้ได้รับของประเสริฐที่สุดจากฟ้าสวรรค์ . . .
พบญ 33.14 . . . ให้ได้รับผลประเสริฐที่สุดของดวงอาทิตย์ . . .
พบญ 33.14 . . . และพืชผลประเสริฐที่สุดที่ดวงจันทร์ให้บังเกิด . . .
พบญ 33.15 . . . และผลประเสริฐที่สุดจากเนินเขาที่อยู่ตลอดกาล . . .
พบญ 33.16 . . . และผลประเสริฐที่สุดของพิภพและสิ่งที่อยู่ในนั้น . . .
นรธ 4.15 . . . ผู้ประเสริฐกว่าบุตรชายเจ็ดคน" . . .
1ซมอ 26.21 . . . เพราะในวันนี้ชีวิตของเราก็ประเสริฐในสายตาของเจ้า . . .
1ซมอ 26.24 . . . ชีวิตของพระองค์นั้นประเสริฐในสายตาของข้าพระองค์ในวันนี้ฉันใด . . .
1ซมอ 26.24 . . . ก็ขอให้ชีวิตของข้าพระองค์ประเสริฐในสายพระเนตรของพระเยโฮวาห์ฉันนั้น . . .
1ซมอ 29.6 . . . และในการที่ท่านออกทัพและยกทัพกลับร่วมกับเราก็เป็นที่ประเสริฐในสายตาของเรา . . .
2พกษ 1.13 . . . ขอได้โปรดให้ชีวิตของข้าพเจ้าและชีวิตของผู้รับใช้ของท่านห้าสิบคนนี้เป็นสิ่งประเสริฐในสายตาของท่าน . . .
2พกษ 1.14 . . . แต่บัดนี้ขอให้ชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งประเสริฐในสายตาของท่าน" . . .
2พกษ 20.3 . . . และได้กระทำสิ่งที่ประเสริฐในสายพระเนตรของพระองค์มาอย่างไร" . . .
2พกษ 20.13 . . . และเครื่องเทศ และน้ำมันประเสริฐ และคลังพระแสงของพระองค์ทุกอย่างซึ่งมีในท้องพระคลัง . . .
1พศด 16.34 . . . จงโมทนาขอบพระคุณพระเยโฮวาห์เพราะพระองค์ประเสริฐ . . .
2พศด 5.13 . . . "เพราะพระองค์ประเสริฐ . . .
2พศด 7.3 . . . "เพราะพระองค์ประเสริฐ . . .
2พศด 30.18 . . . "ขอพระเยโฮวาห์ผู้ประเสริฐทรงให้อภัยแก่ทุกๆคน . . .
2พศด 30.22 . . . และเฮเซคียาห์ทรงกล่าวหนุนใจพวกคนเลวีทั้งปวงผู้สอนถึงความรู้อันประเสริฐแห่งพระเยโฮวาห์ . . .
2พศด 36.10 . . . พร้อมกับเครื่องใช้ประเสริฐแห่งพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ . . .
2พศด 36.19 . . . และทำลายเครื่องใช้ประเสริฐทั้งปวงในนั้น . . .
อสร 3.11 . . . "เพราะพระองค์ประเสริฐ . . .
อสร 7.9 . . . เพราะว่าพระหัตถ์ประเสริฐของพระเจ้าของท่านอยู่กับท่าน . . .
นหม 2.8 . . . กษัตริย์ก็ทรงพระราชทานให้ตามพระหัตถ์อันประเสริฐของพระเจ้าของข้าพเจ้าที่อยู่เหนือข้าพเจ้า . . .
นหม 9.20 . . . พระองค์ประทานพระวิญญาณอันประเสริฐให้สั่งสอนเขา . . .
โยบ 28.10 . . . และตาของเขาเห็นของประเสริฐทุกอย่าง . . .
โยบ 28.16 . . . หรือเป็นพลอยสีน้ำข้าวประเสริฐหรือพลอยไพทูรย์ก็ไม่ได้ . . .
สดด 16.3 . . . วิสุทธิชนในแผ่นดินและผู้ประเสริฐ . . .
สดด 25.8 . . . พระเยโฮวาห์ทรงเป็นผู้ประเสริฐและเที่ยงธรรม . . .
สดด 34.8 . . . ขอเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระเยโฮวาห์ประเสริฐ . . .
สดด 36.7 . . . ความเมตตาของพระองค์ประเสริฐสักเท่าใด . . .
สดด 52.9 . . . เพราะเป็นพระนามประเสริฐต่อหน้าวิสุทธิชนของพระองค์ . . .
สดด 54.6 . . . เพราะพระนามนั้นประเสริฐ . . .
สดด 72.14 . . . และโลหิตของเขาจะประเสริฐในสายตาของท่าน . . .
สดด 86.5 . . . เพราะพระองค์ประเสริฐและทรงพร้อมที่จะประทานอภัย . . .
สดด 100.5 . . . เพราะพระเยโฮวาห์ประเสริฐ . . .
สดด 106.1 . . . เพราะพระองค์ประเสริฐ . . .
สดด 107.1 . . . เพราะพระองค์ประเสริฐ . . .
สดด 109.21 . . . เพราะว่าความเมตตาของพระองค์นั้นประเสริฐ . . .
สดด 118.1 . . . เพราะพระองค์ประเสริฐ . . .
สดด 118.29 . . . เพราะพระองค์ประเสริฐ . . .
สดด 119.68 . . . พระองค์ประเสริฐ และทรงกระทำการดี . . .
สดด 133.2 . . . เหมือนน้ำมันประเสริฐอยู่บนศีรษะไหลอาบลงมาบนหนวดเครา . . .
สดด 135.3 . . . เพราะพระเยโฮวาห์ประเสริฐ . . .
สดด 136.1 . . . เพราะพระองค์ทรงประเสริฐ . . .
สดด 139.17 . . . พระดำริของพระองค์ประเสริฐแก่ข้าพระองค์จริงๆ . . .
สดด 143.10 . . . พระวิญญาณของพระองค์ประเสริฐ . . .
สดด 148.13 . . . เพราะพระนามของพระองค์เท่านั้นที่ประเสริฐ . . .
สภษ 1.13 . . . เราจะพบของประเสริฐทุกอย่าง . . .
สภษ 3.15 . . . เธอประเสริฐกว่าทับทิม . . .
สภษ 6.26 . . . และหญิงเล่นชู้ล่าชีวิตประเสริฐของชายทีเดียว . . .
สภษ 12.26 . . . คนชอบธรรมประเสริฐกว่าเพื่อนบ้านของตน . . .
สภษ 20.15 . . . แต่ริมฝีปากที่มีความรู้ก็เป็นเพชรนิลจินดาประเสริฐ . . .
สภษ 21.20 . . . คลังทรัพย์ประเสริฐและน้ำมันมีอยู่ในที่อาศัยของคนฉลาด . . .
สภษ 24.4 . . . โดยความรู้บรรดาห้องก็เต็มไปด้วยความมั่งคั่งล้วนประเสริฐและเพลิดเพลินทั้งสิ้น . . .
สภษ 31.10 . . . เพราะค่าของเธอประเสริฐยิ่งกว่าทับทิมมากนัก . . .
ปญจ 7.1 . . . ชื่อเสียงดีก็ประเสริฐกว่าน้ำมันหอมอย่างวิเศษ . . .
พซม 5.15 . . . สีหน้าของเขาดุจเลบานอนประเสริฐอย่างไม้สนสีดาร์ . . .
อสย 28.16 . . . เป็นศิลามุมเอกอย่างประเสริฐ . . .
อสย 32.8 . . . แต่คนใจกว้างก็แนะนำแต่สิ่งที่ประเสริฐ . . .
อสย 32.8 . . . เขาจะดำรงอยู่ด้วยสิ่งที่ประเสริฐ . . .
อสย 38.3 . . . และได้กระทำสิ่งที่ประเสริฐในสายพระเนตรของพระองค์มาอย่างไร" . . .
อสย 39.2 . . . และเครื่องเทศและน้ำมันประเสริฐ . . .
อสย 43.4 . . . เพราะว่าเจ้าประเสริฐในสายตาของเรา . . .
อสย 52.7 . . . ผู้ประกาศข่าวประเสริฐแห่งสิ่งอันประเสริฐ . . .
ยรม 15.19 . . . ถ้าเจ้าแยกสิ่งประเสริฐไปจากสิ่งเลวทราม . . .
ยรม 33.11 . . . เพราะพระเยโฮวาห์ประเสริฐ . . .
พคค 1.7 . . . เยรูซาเล็มเมื่อตกอยู่ในยามทุกข์ใจและยามลำเค็ญก็ได้หวนระลึกถึงสิ่งประเสริฐที่ตนเคยมีในครั้งกระโน้น . . .
พคค 1.10 . . . พวกศัตรูได้ยื่นมือของเขายึดเอาบรรดาของประเสริฐของเธอ . . .
พคค 1.11 . . . และพวกเขาได้เอาของประเสริฐของตัวออกแลกอาหารกิน . . .
พคค 4.2 . . . บุตรชายผู้ประเสริฐของกรุงศิโยนมีค่าเปรียบได้กับทองคำเนื้อดีนั้น . . .
อสค 22.25 . . . เขาริบทรัพย์สมบัติและสิ่งประเสริฐไป . . .
ดนล 11.43 . . . และสิ่งประเสริฐทั้งหลายของอียิปต์ . . .
ฮชย 9.6 . . . ต้นตำแยจะยึดสิ่งประเสริฐที่ทำด้วยเงินของเขาไว้เสีย . . .
นฮม 1.7 . . . พระเยโฮวาห์ประเสริฐ ทรงเป็นที่กำบังเข้มแข็งในวันยากลำบาก . . .
ศคย 1.13 . . . เป็นพระวาทะที่ประเสริฐและเล้าโลมใจ . . .
มธ 6.26 . . . ท่านทั้งหลายมิประเสริฐกว่านกหรือ . . .
มธ 12.12 . . . มนุษย์คนหนึ่งย่อมประเสริฐยิ่งกว่าแกะมากเท่าใด . . .
มธ 19.16 . . . "ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ . . .
มธ 19.17 . . . "ท่านเรียกเราว่าประเสริฐทำไมเล่า . . .
มธ 19.17 . . . ไม่มีผู้ใดประเสริฐนอกจากพระองค์เดียวคือพระเจ้า . . .
มก 10.17 . . . "ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ . . .
มก 10.18 . . . "ท่านเรียกเราว่าประเสริฐทำไม . . .
มก 10.18 . . . ไม่มีใครประเสริฐเว้นแต่พระเจ้าองค์เดียว . . .
มก 12.33 . . . ก็ประเสริฐกว่าเครื่องเผาบูชาและเครื่องสัตวบูชาทั้งสิ้น" . . .
ลก 12.7 . . . ท่านทั้งหลายก็ประเสริฐกว่านกกระจอกหลายตัว . . .
ลก 12.24 . . . ท่านทั้งหลายก็ประเสริฐกว่านกมากทีเดียว . . .
ลก 18.18 . . . "ท่านอาจารย์ผู้ประเสริฐ . . .
ลก 18.19 . . . "ท่านเรียกเราว่าประเสริฐทำไม . . .
ลก 18.19 . . . ไม่มีใครประเสริฐเว้นแต่พระเจ้าองค์เดียว . . .
กจ 20.24 . . . ข้าพเจ้ามิได้ถือว่าชีวิตของข้าพเจ้าเป็นสิ่งประเสริฐแก่ข้าพเจ้า . . .
รม 2.18 . . . และเห็นชอบในสิ่งที่ประเสริฐ . . .
รม 10.15 . . . และประกาศข่าวประเสริฐแห่งสิ่งอันประเสริฐ . . .
2คร 3.10 . . . เพราะถูกรัศมีอันเลิศประเสริฐนั้นได้ส่องข่มเสียหมด . . .
ฟป 1.10 . . . เพื่อท่านทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าสิ่งใดประเสริฐที่สุด . . .
ฟป 1.23 . . . ซึ่งประเสริฐกว่ามากนัก . . .
1ทธ 3.1 . . . คนนั้นก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐ . . .
ฮบ 1.4 . . . ด้วยว่าพระองค์ทรงรับพระนามที่ประเสริฐกว่านามของทูตสวรรค์นั้นเป็นมรดก . . .
ฮบ 8.6 . . . แต่ว่าพระองค์ได้ทรงเป็นคนกลางแห่งพันธสัญญาอันประเสริฐกว่าเก่า . . .
ฮบ 9.11 . . . แต่เมื่อพระคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมหาปุโรหิตแห่งสิ่งประเสริฐซึ่งจะมาถึงโดยทางพลับพลาอันใหญ่ยิ่งกว่าและสมบูรณ์ยิ่งกว่าแต่ก่อน . . .
ฮบ 9.23 . . . ต้องชำระด้วยเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าเครื่องบูชาเหล่านั้น . . .
ฮบ 10.34 . . . ท่านมีทรัพย์สมบัติที่ประเสริฐกว่าและถาวรกว่านั้นอีกในสวรรค์ . . .
ฮบ 11.4 . . . อาแบลนั้นจึงได้นำเครื่องบูชาอันประเสริฐกว่าเครื่องบูชาของคาอินมาถวายแด่พระเจ้า . . .
ฮบ 11.16 . . . แต่บัดนี้เขาปรารถนาที่จะอยู่ในเมืองที่ประเสริฐกว่านั้น . . .
ฮบ 11.26 . . . ท่านถือว่าความอัปยศของพระคริสต์ประเสริฐกว่าคลังทรัพย์ในประเทศอียิปต์ . . .
ฮบ 11.35 . . . เพื่อเขาจะได้รับการเป็นขึ้นมาจากความตายอันประเสริฐกว่า . . .
ฮบ 12.24 . . . และมาถึงพระโลหิตประพรมที่มีเสียงร้องอันประเสริฐกว่าเสียงโลหิตของอาแบล . . .
ยก 2.7 . . . ไม่ใช่เขาเหล่านั้นหรือที่สบประมาทพระนามอันประเสริฐซึ่งใช้เรียกท่าน . . .
1ปต 1.7 . . . อันประเสริฐยิ่งกว่าทองคำซึ่งพินาศไปได้ . . .
1ปต 2.4 . . . และทรงค่าอันประเสริฐ . . .
1ปต 2.6 . . . และเป็นศิลาที่มีค่าอันประเสริฐ . . .
1ปต 2.7 . . . เหตุฉะนั้นพระองค์ทรงมีค่าอันประเสริฐสำหรับท่านทั้งหลายที่เชื่อ . . .
2ปต 1.1 . . . ท่านทั้งหลายที่ได้รับความเชื่ออันประเสริฐอย่างเดียวกันกับเรา . . .
2ปต 1.4 . . . ด้วยเหตุเหล่านี้พระองค์จึงได้ทรงประทานพระสัญญาอันประเสริฐและใหญ่ยิ่งแก่เรา . . .

ประหนึ่ง ( 10 )
1พกษ 16.31 . . . และอยู่มาประหนึ่งว่าการที่พระองค์ดำเนินในบาปทั้งหลายของเยโรโบอัมบุตรชายเนบัทนั้นเป็นสิ่งเล็กน้อย . . .
สดด 31.12 . . . เขาลืมข้าพระองค์เสียประหนึ่งว่าเป็นคนตายแล้ว . . .
ปญจ 10.5 . . . ประหนึ่งว่าเป็นความผิดซึ่งมาจากผู้มีอำนาจ . . .
พซม 1.9 . . . ฉันขอเปรียบเธอประหนึ่งอาชาเทียมราชรถของฟาโรห์ . . .
พซม 6.4 . . . แม่ช่างสวยงามประหนึ่งเมืองทีรซาห์และงามเย็นตาดังเยรูซาเล็ม . . .
พซม 7.4 . . . ลำคอของเธอประหนึ่งหอคอยสร้างด้วยงาช้าง . . .
ฮบ 11.19 . . . ประหนึ่งว่าบุตรนั้นเป็นขึ้นมาจากตาย . . .
ฮบ 11.27 . . . เพราะท่านยอมทนอยู่เหมือนประหนึ่งได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตา . . .
วว 4.3 . . . และมีรุ้งล้อมรอบพระที่นั่งนั้น ดูประหนึ่งพลอยมรกต . . .
วว 5.6 . . . ข้าพเจ้าแลเห็นพระเมษโปดกประทับยืนอยู่ประหนึ่งทรงถูกปลงพระชนม์ . . .

ประหม่า ( 1 )
สดด 48.6 . . . ความตระหนกตกประหม่าจับใจท่านที่นั่น . . .

ประหลาด ( 26 )
อพย 3.3 . . . "ข้าจะแวะเข้าไปดูสิ่งแปลกประหลาดนี้ . . .
2ซมอ 1.26 . . . ความรักของท่านที่มีต่อข้าพเจ้านั้นประหลาดเหลือยิ่งกว่าความรักของสตรี . . .
2พศด 2.9 . . . เพราะว่าพระนิเวศที่ข้าพเจ้าจะสร้างนี้จะใหญ่โตและแปลกประหลาด . . .
โยบ 37.5 . . . พระเจ้าทรงสำแดงกัมปนาทอย่างประหลาดด้วยพระสุรเสียงของพระองค์ . . .
โยบ 37.16 . . . เป็นพระราชกิจอันประหลาดของพระองค์ผู้สมบูรณ์ในความรู้ . . .
โยบ 42.3 . . . สิ่งที่ประหลาดเกินแก่ข้าพระองค์ . . .
สดด 119.129 . . . บรรดาพระโอวาทของพระองค์ประหลาดนัก . . .
สดด 139.14 . . . เพราะข้าพระองค์ถูกสร้างมาอย่างแปลกประหลาดและน่ากลัว . . .
สภษ 30.18 . . . มีสามสิ่งที่ประหลาดเหลือสำหรับข้า . . .
อสย 28.21 . . . พระราชกิจของพระองค์นั้นประหลาด . . .
อสย 59.16 . . . ทรงประหลาดพระทัยว่าไม่มีใครอ้อนวอนเผื่อ . . .
พคค 4.3 . . . แม้แต่สัตว์ประหลาดทะเลยังได้เอานมออกให้ลูกของมันดูด . . .
ดนล 3.24 . . . ขณะนั้นกษัตริย์เนบูคัดเนสซาร์ประหลาดพระทัยทรงลุกขึ้นโดยฉับพลัน . . .
ฮบก 1.5 . . . จงมองทั่วประชาชาติต่างๆและดูให้ดี จงประหลาดและแปลกใจ ด้วยว่าเราจะกระทำการในกาลสมัยของเจ้า . . .
ศคย 8.6 . . . ถ้าเรื่องนี้เป็นเรื่องประหลาดในสายตาของประชาชนที่เหลืออยู่ในสมัยนี้แล้ว . . .
ศคย 8.6 . . . ก็น่าจะประหลาดในสายตาของเราด้วยมิใช่หรือ . . .
มธ 8.10 . . . ครั้นพระเยซูทรงได้ยินดังนั้นก็ประหลาดพระทัยนัก . . .
มก 6.6 . . . พระองค์ก็ประหลาดพระทัยเพราะเขาไม่มีความเชื่อ . . .
มก 6.51 . . . เหล่าสาวกก็ประหลาดอัศจรรย์ใจเหลือประมาณ . . .
ลก 5.26 . . . "วันนี้เราได้เห็นสิ่งแปลกประหลาด" . . .
ลก 7.9 . . . ก็ประหลาดพระทัยด้วยคนนั้น . . .
ยน 9.30 . . . ช่างประหลาดจริงๆที่พวกท่านไม่รู้ว่าท่านผู้นั้นมาจากไหน . . .
กจ 2.7 . . . คนทั้งปวงจึงประหลาดและอัศจรรย์ใจพูดกันว่า . . .
กจ 17.20 . . . เพราะว่าท่านนำเรื่องแปลกประหลาดมาถึงหูของเรา . . .
2คร 11.14 . . . การกระทำเช่นนั้นไม่แปลกประหลาดเลย . . .
1ปต 4.12 . . . เหมือนหนึ่งว่าเหตุการณ์อันประหลาดได้เกิดขึ้นกับท่าน . . .

ประหลาดใจ ( 61 )
2พศด 7.21 . . . ทุกคนที่ผ่านไปจะประหลาดใจ . . .
โยบ 26.11 . . . เสาฟ้าก็หวั่นไหวและประหลาดใจเมื่อพระองค์ทรงขนาบ . . .
สดด 48.5 . . . พอท่านทั้งหลายเห็นนครนั้นท่านก็พากันประหลาดใจ . . .
ปญจ 5.8 . . . เจ้าอย่าประหลาดใจในเรื่องนั้น . . .
อสย 33.14 . . . ความสะทกสะท้านทำให้คนหน้าซื่อใจคดประหลาดใจ . . .
อสย 63.5 . . . เราประหลาดใจว่าไม่มีผู้ชูไว้ . . .
มธ 13.54 . . . จนคนทั้งหลายประหลาดใจแล้วพูดกันว่า . . .
มธ 19.25 . . . เมื่อพวกสาวกของพระองค์ได้ยินก็ประหลาดใจมาก . . .
มธ 21.20 . . . ครั้นเหล่าสาวกได้เห็นก็ประหลาดใจ . . .
มธ 22.22 . . . ครั้นเขาได้ยินคำตรัสตอบของพระองค์นั้นแล้ว เขาก็ประหลาดใจ จึงละพระองค์ไว้และพากันกลับไป . . .
มธ 22.33 . . . ประชาชนทั้งปวงเมื่อได้ยินก็ประหลาดใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์ . . .
มก 1.27 . . . คนทั้งปวงก็ประหลาดใจนักจึงถามกันว่า . . .
มก 2.12 . . . คนทั้งปวงก็ประหลาดใจนัก . . .
มก 5.20 . . . และคนทั้งปวงก็ประหลาดใจนัก . . .
มก 5.42 . . . คนทั้งปวงก็ประหลาดใจอย่างยิ่ง . . .
มก 6.2 . . . และคนเป็นอันมากที่ได้ยินพระองค์ก็ประหลาดใจนักพูดกันว่า . . .
มก 7.37 . . . พวกเขาก็ประหลาดใจเหลือเกิน . . .
มก 9.15 . . . เมื่อบรรดาประชาชนเห็นพระองค์ก็ประหลาดใจนัก . . .
มก 10.24 . . . เหล่าสาวกก็ประหลาดใจด้วยคำตรัสของพระองค์ . . .
มก 10.26 . . . เหล่าสาวกก็ประหลาดใจยิ่งนักจึงพูดกันว่า . . .
มก 10.32 . . . ฝ่ายเหล่าสาวกก็พากันคิดประหลาดใจ . . .
มก 11.18 . . . ด้วยว่าประชาชนประหลาดใจด้วยคำสั่งสอนของพระองค์ . . .
มก 12.17 . . . ฝ่ายเขาก็ประหลาดใจในพระองค์ . . .
มก 15.44 . . . ปีลาตก็ประหลาดใจที่พระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว . . .
ลก 1.21 . . . ฝ่ายคนทั้งหลายที่คอยเศคาริยาห์ ก็ประหลาดใจ เพราะท่านอยู่ในพระวิหารช้านาน . . .
ลก 1.63 . . . คนทั้งหลายก็ประหลาดใจนัก . . .
ลก 2.18 . . . คนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจด้วยเนื้อความที่คนเลี้ยงแกะได้บอกแก่เขา . . .
ลก 2.33 . . . ฝ่ายโยเซฟกับมารดาของพระกุมารก็ประหลาดใจ . . .
ลก 2.47 . . . คนทั้งปวงที่ได้ยินก็ประหลาดใจในสติปัญญาและคำตอบของพระกุมารนั้น . . .
ลก 2.48 . . . ฝ่ายเขาทั้งสองเมื่อเห็นพระกุมารแล้วก็ประหลาดใจ . . .
ลก 4.22 . . . และประหลาดใจด้วยถ้อยคำอันประกอบด้วยคุณซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ . . .
ลก 4.36 . . . คนทั้งปวงก็ประหลาดใจนักพูดกันว่า . . .
ลก 5.9 . . . เพราะว่าเขากับคนทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันประหลาดใจด้วยปลาเป็นอันมากที่เขาจับได้นั้น . . .
ลก 5.10 . . . ผู้ร่วมงานกับซีโมนก็ประหลาดใจเหมือนกัน . . .
ลก 8.25 . . . เขาเหล่านั้นกลัวและประหลาดใจพูดกันว่า . . .
ลก 8.56 . . . ฝ่ายบิดามารดาของเด็กนั้นก็ประหลาดใจ . . .
ลก 9.43 . . . คนทั้งปวงก็ประหลาดใจนักเพราะฤทธิ์เดชอันใหญ่ยิ่งของพระเจ้า . . .
ลก 9.43 . . . แต่เมื่อเขาทั้งหลายยังประหลาดใจอยู่เพราะเหตุการณ์ทั้งปวงซึ่งพระเยซูได้ทรงกระทำนั้น . . .
ลก 11.14 . . . และประชาชนก็ประหลาดใจ . . .
ลก 11.38 . . . ฝ่ายคนฟาริสีเมื่อเห็นพระองค์มิได้ทรงล้างก่อนเสวยก็ประหลาดใจ . . .
ลก 20.26 . . . และเขาก็ประหลาดใจในพระดำรัสตอบของพระองค์จึงนิ่งไป . . .
ลก 24.22 . . . และยังมีผู้หญิงบางคนในพวกเราที่ได้ทำให้เราประหลาดใจ . . .
ลก 24.41 . . . และกำลังประหลาดใจอยู่ . . .
ยน 3.7 . . . อย่าประหลาดใจที่เราบอกท่านว่า . . .
ยน 4.27 . . . และเขาประหลาดใจที่พระองค์ทรงสนทนากับผู้หญิง . . .
ยน 5.20 . . . เพื่อท่านทั้งหลายจะประหลาดใจ . . .
ยน 5.28 . . . อย่าประหลาดใจในข้อนี้เลย . . .
ยน 7.15 . . . พวกยิวคิดประหลาดใจและพูดว่า . . .
ยน 7.21 . . . "เราได้ทำสิ่งหนึ่งและท่านทั้งหลายประหลาดใจ . . .
กจ 3.12 . . . ไฉนท่านพากันประหลาดใจด้วยคนนี้ . . .
กจ 4.13 . . . และรู้ว่าท่านทั้งสองขาดการศึกษาและเป็นคนมีความรู้น้อยก็ประหลาดใจ . . .
กจ 7.31 . . . เมื่อโมเสสเห็นก็ประหลาดใจด้วยเรื่องนิมิตนั้น . . .
กจ 8.13 . . . และประหลาดใจที่เห็นการอัศจรรย์กับหมายสำคัญต่างๆซึ่งฟีลิปได้กระทำ . . .
กจ 9.6 . . . เซาโลก็ตัวสั่นและรู้สึกประหลาดใจจึงถามว่า . . .
กจ 9.21 . . . คนทั้งหลายที่ได้ยินก็พากันประหลาดใจแล้วว่า . . .
กจ 10.45 . . . คือคนที่มาด้วยกันกับเปโตรก็ประหลาดใจ . . .
กจ 13.41 . . . ประหลาดใจและถึงพินาศ . . .
กท 1.6 . . . ข้าพเจ้าประหลาดใจนักที่ท่านทั้งหลายได้ผินหน้าหนีโดยเร็วจากพระองค์ . . .
1ปต 4.4 . . . เขาประหลาดใจที่บัดนี้ท่านทั้งหลายไม่ได้ประพฤติเหลวไหลมากเหมือนอย่างเขา . . .
1ปต 4.12 . . . อย่าประหลาดใจที่ท่านต้องได้รับความทุกข์ยากอย่างแสนสาหัสเป็นการลองใจ . . .
1ยน 3.13 . . . อย่าประหลาดใจถ้าโลกนี้เกลียดชังท่าน . . .

ประหาร ( 179 )
ปฐก 8.21 . . . เราจะไม่ประหารสิ่งทั้งปวงที่มีชีวิตอีกเหมือนอย่างที่เราได้กระทำแล้วนั้น . . .
ปฐก 20.4 . . . พระองค์จะประหารชนชาติที่ชอบธรรมด้วยหรือ . . .
ปฐก 38.7 . . . พระเยโฮวาห์จึงทรงประหารเขาเสีย . . .
อพย 3.20 . . . และเราจะเหยียดมือของเราออกประหารอียิปต์ด้วยมหัศจรรย์ต่างๆของเราที่เราจะกระทำในท่ามกลางประเทศนั้น . . .
อพย 12.12 . . . และเราจะประหารลูกหัวปีทั้งหมดในประเทศอียิปต์ . . .
อพย 12.13 . . . ขณะที่เราประหารประเทศอียิปต์ . . .
อพย 12.23 . . . เพราะพระเยโฮวาห์จะเสด็จผ่านไปเพื่อจะได้ประหารคนอียิปต์ . . .
อพย 12.23 . . . ไม่ทรงยอมให้ผู้สังหารเข้าไปในบ้านท่าน เพื่อจะประหารท่าน . . .
อพย 12.27 . . . เมื่อพระองค์ทรงประหารคนอียิปต์ . . .
อพย 12.29 . . . พระเยโฮวาห์ทรงประหารบุตรหัวปีทุกคนในประเทศอียิปต์ . . .
อพย 13.15 . . . พระเยโฮวาห์จึงทรงประหารลูกหัวปีทั้งหลายในประเทศอียิปต์ . . .
อพย 22.24 . . . และเราจะประหารเจ้าด้วยดาบ . . .
อพย 31.14 . . . ทุกคนที่กระทำให้วันนั้นเป็นมลทินจะต้องถูกประหารให้ตายเป็นแน่ . . .
ลนต 20.11 . . . ทั้งสองคนนั้นจะต้องถูกประหารให้ตายอย่างแน่นอน . . .
ลนต 20.13 . . . ทั้งสองคนนั้นจะต้องถูกประหารให้ตายอย่างแน่นอน . . .
กดว 11.15 . . . ขอทรงประหารข้าพระองค์เสียทันทีเถิด . . .
กดว 11.33 . . . พระเยโฮวาห์ก็ทรงประหารประชาชนเสียด้วยภัยพิบัติอย่างร้ายแรง . . .
กดว 14.12 . . . เราจะประหารเขาเสียด้วยโรคร้ายและตัดเขาเสียจากการสืบมรดก . . .
กดว 14.15 . . . บัดนี้ถ้าพระองค์จะทรงประหารชนชาตินี้ดุจคนๆเดียว . . .
กดว 14.16 . . . พระองค์จึงทรงประหารเขาเสียที่ในถิ่นทุรกันดาร' . . .
กดว 21.24 . . . และอิสราเอลได้ประหารท่านเสียด้วยคมดาบ . . .
ยชว 10.28 . . . ได้ประหารเมืองนั้นเสียด้วยคมดาบ . . .
ยชว 10.30 . . . และท่านได้ประหารเมืองนั้นด้วยคมดาบและทุกคนที่อยู่ในเมืองนั้น . . .
ยชว 10.32 . . . และประหารเสียด้วยคมดาบ . . .
ยชว 10.33 . . . และโยชูวาได้ประหารเขาและคนของเขาเสีย . . .
ยชว 10.37 . . . ยึดเมืองนั้นแล้วก็ประหารกษัตริย์และชนบททั้งหมดของเมืองนั้น . . .
ยชว 10.39 . . . และได้ไปประหารเขาทั้งหลายเสียด้วยคมดาบ . . .
ยชว 11.6 . . . เราจะมอบเขาไว้หมดต่อหน้าอิสราเอลให้ถูกประหาร . . .
ยชว 11.8 . . . ผู้ประหารเขาและไล่ตามเขาไปจนถึงมหาไซดอนและถึงมิสเรโฟทมาอิม . . .
ยชว 11.8 . . . ได้ประหารเขาเสียจนไม่ให้เหลือสักคนเดียว . . .
ยชว 11.10 . . . และประหารกษัตริย์เมืองนั้นเสียด้วยดาบ . . .
ยชว 11.11 . . . เขาได้ประหารบรรดาชาวเมืองนั้นเสียด้วยคมดาบ . . .
ยชว 11.12 . . . และประหารเสียด้วยคมดาบ . . .
ยชว 11.14 . . . แต่เขาได้ประหารมนุษย์ทุกคนเสียด้วยคมดาบ . . .
ยชว 19.47 . . . เมื่อยึดได้ก็ประหารเสียด้วยคมดาบ . . .
วนฉ 1.4 . . . และเขาก็ประหารคนที่เมืองเบเซกหนึ่งหมื่นคน . . .
วนฉ 1.5 . . . เขาได้ประหารคนคานาอันและคนเปริสซี . . .
วนฉ 1.10 . . . และเขาทั้งหลายได้ประหารเชชัย . . .
วนฉ 1.17 . . . และยูดาห์ก็ยกไปร่วมกับสิเมโอนพี่ของเขาประหารคนคานาอันซึ่งอยู่ในเมืองเศฟัทและทำลายเมืองนั้นเสียอย่างสิ้นเชิง . . .
วนฉ 1.25 . . . ชายคนนั้นก็ชี้ทางเข้าเมืองให้และเขาประหารเมืองนั้น . . .
วนฉ 3.29 . . . ในคราวนั้นเขาประหารคนโมอับเสียประมาณหนึ่งหมื่นคนล้วนแต่คนฉกรรจ์และล่ำสันทั้งสิ้น . . .
วนฉ 9.24 . . . พี่น้องผู้ได้ประหารเขาและตกแก่ชาวเมืองเชเคม . . .
วนฉ 9.43 . . . ท่านจึงลุกขึ้นประหารเขา . . .
วนฉ 9.44 . . . ฝ่ายทหารอีกสองกองก็รุกเข้าโจมตีคนทั้งหมดที่ในทุ่งนาประหารเสีย . . .
วนฉ 11.33 . . . และท่านได้ประหารเขาจากอาโรเออร์จนถึงที่ใกล้ๆเมืองมินนิทรวมยี่สิบหัวเมือง . . .
วนฉ 12.4 . . . คนกิเลอาดก็ประหารคนเอฟราอิม . . .
วนฉ 18.27 . . . จึงประหารคนเหล่านั้นด้วยคมดาบและเอาไฟเผาเมืองเสีย . . .
วนฉ 20.37 . . . ทหารที่ซุ่มอยู่นั้นก็รุกออกมาประหารเมืองทั้งหมดนั้นเสียด้วยคมดาบ . . .
วนฉ 20.48 . . . และได้ประหารเขาเสียด้วยคมดาบ . . .
1ซมอ 2.6 . . . พระเยโฮวาห์ทรงประหารและทรงให้มีชีวิต . . .
1ซมอ 2.25 . . . เพราะว่าเป็นน้ำพระทัยของพระเยโฮวาห์ที่จะทรงประหารเขาเสีย . . .
1ซมอ 6.19 . . . พระองค์จึงทรงประหารชาวเบธเชเมช . . .
1ซมอ 6.19 . . . พระองค์ได้ทรงประหารเสียห้าหมื่นเจ็ดสิบคน . . .
1ซมอ 6.19 . . . เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงประหารประชาชนเสียเป็นอันมาก . . .
1ซมอ 17.46 . . . และข้าพเจ้าจะประหารท่าน . . .
1ซมอ 19.5 . . . และประหารคนฟีลิสเตียนั้น . . .
1ซมอ 20.32 . . . "ทำไมเขาจะต้องถูกประหาร . . .
1ซมอ 22.17 . . . "จงหันมาประหารปุโรหิตเหล่านี้ของพระเยโฮวาห์เสีย . . .
1ซมอ 22.19 . . . เขาประหารเสียด้วยคมดาบ . . .
1ซมอ 22.21 . . . อาบียาธาร์ก็บอกดาวิดว่าซาอูลได้ประหารปุโรหิตของพระเยโฮวาห์เสีย . . .
1ซมอ 24.10 . . . และบางคนได้ขอให้ข้าพระองค์ประหารพระองค์เสีย . . .
1ซมอ 24.11 . . . และมิได้ประหารพระองค์เสีย . . .
1ซมอ 24.18 . . . ในการที่เจ้ามิได้ประหารข้าเสียในเมื่อพระเยโฮวาห์ทรงมอบข้าไว้ในมือของเจ้าแล้ว . . .
1ซมอ 25.38 . . . อยู่มาอีกประมาณสิบวันพระเยโฮวาห์ทรงประหารนาบาลและท่านก็สิ้นชีวิต . . .
1ซมอ 28.9 . . . เพื่อทำให้ข้าพเจ้าถูกประหาร" . . .
2ซมอ 1.10 . . . และประหารพระองค์เสีย . . .
2ซมอ 1.19 . . . "ศักดิ์ศรีของอิสราเอลถูกประหารเสียแล้วบนที่สูงของท่าน . . .
2ซมอ 3.29 . . . คนที่ถูกประหารด้วยดาบ . . .
2ซมอ 4.7 . . . เขาก็ทุบตีพระองค์และประหารพระองค์ . . .
2ซมอ 6.7 . . . และพระเจ้าทรงประหารเขาเสียที่นั่นเพราะความผิดพลาดนั้น . . .
2ซมอ 8.2 . . . ทรงวัดดูแล้วให้ประหารเสียสองแถว . . .
2ซมอ 8.5 . . . ดาวิดทรงประหารคนซีเรียเสียสองหมื่นสองพันคน . . .
2ซมอ 10.18 . . . และดาวิดทรงประหารคนซีเรียซึ่งเป็นทหารรถรบเจ็ดร้อยคนกับทหารม้าสี่หมื่นคนเสีย . . .
2ซมอ 10.18 . . . และประหารโชบัคแม่ทัพของเขาทั้งหลายให้สิ้นชีวิตเสียที่นั่น . . .
2ซมอ 13.30 . . . "อับซาโลมได้ประหารราชโอรสของกษัตริย์หมดแล้ว . . .
2ซมอ 13.32 . . . เขาได้ประหารราชโอรสหนุ่มแน่นเหล่านั้นหมดแล้ว . . .
2ซมอ 14.32 . . . ก็ขอพระองค์ทรงประหารเราเสีย" . . .
2ซมอ 21.12 . . . ในเมื่อคนฟีลิสเตียประหารซาอูลบนเขากิลโบอา . . .
1พกษ 1.51 . . . พระองค์จะไม่ประหารผู้รับใช้ของพระองค์เสียด้วยดาบ'" . . .
1พกษ 2.31 . . . จงประหารเขาเสียและฝังเขาไว้ . . .
1พกษ 11.40 . . . ฉะนั้นซาโลมอนจึงทรงหาช่องจะประหารเยโรโบอัมเสีย . . .
1พกษ 15.27 . . . และบาอาชาทรงประหารพระองค์เสียที่กิบเบโธน . . .
1พกษ 15.29 . . . ต่อมาพอพระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ก็ทรงประหารราชวงศ์ของเยโรโบอัมเสียสิ้น . . .
1พกษ 16.10 . . . และประหารพระองค์เสีย . . .
1พกษ 17.20 . . . โดยที่ทรงประหารบุตรชายของนางเสีย" . . .
1พกษ 18.9 . . . ท่านจึงจะมอบผู้รับใช้ของท่านไว้ในพระหัตถ์ของอาหับให้ประหารข้าพเจ้าเสีย . . .
1พกษ 18.12 . . . พระองค์ก็จะทรงประหารข้าพเจ้าเสีย . . .
1พกษ 18.13 . . . ข้าพเจ้าได้กระทำสิ่งใดเมื่อเยเซเบลประหารผู้พยากรณ์ของพระเยโฮวาห์เสีย . . .
1พกษ 18.14 . . . แล้วพระองค์จะทรงประหารข้าพเจ้าเสีย" . . .
1พกษ 19.10 . . . และประหารผู้พยากรณ์ของพระองค์เสียด้วยดาบ . . .
1พกษ 19.14 . . . และประหารผู้พยากรณ์ของพระองค์เสียด้วยดาบ . . .
1พกษ 20.21 . . . และประหารชนซีเรียเสียอย่างใหญ่โต . . .
2พกษ 6.22 . . . "ขอพระองค์อย่าทรงประหารเขาเสีย . . .
2พกษ 6.22 . . . พระองค์จะประหารคนที่จับมาเป็นเชลยเสียด้วยดาบและด้วยธนูของพระองค์หรือ . . .
2พกษ 10.9 . . . ส่วนเราได้กบฏต่อนายของเราและประหารพระองค์เสีย . . .
2พกษ 10.11 . . . เยฮูทรงประหารราชวงศ์ของอาหับที่เหลืออยู่ในยิสเรเอลทั้งสิ้น . . .
2พกษ 10.14 . . . เขาทั้งหลายก็จับเขาทั้งเป็นและประหารเขาเสียที่บ่อโรงตัดขนแกะสี่สิบสองคนด้วยกัน . . .
2พกษ 10.17 . . . พระองค์ทรงประหารคนทั้งปวงที่เป็นราชวงศ์ของอาหับที่เหลืออยู่ในสะมาเรียเสีย . . .
2พกษ 11.15 . . . ผู้ใดติดตามพระนางไปก็จงประหารเสียด้วยดาบ" . . .
2พกษ 11.15 . . . "อย่าให้พระนางถูกประหารในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์" . . .
2พกษ 11.16 . . . และถูกประหารเสียที่นั่น . . .
2พกษ 11.20 . . . และอาธาลิยาห์ทรงถูกประหารด้วยดาบแล้วที่พระราชวัง . . .
2พกษ 12.20 . . . ข้าราชการของพระองค์ลุกขึ้นกระทำการทรยศและประหารโยอาชเสียในวังมิลโลตามทางที่ลงไปยังสิลลา . . .
2พกษ 12.21 . . . ข้าราชการของพระองค์ได้ประหารพระองค์ . . .
2พกษ 15.10 . . . และประหารพระองค์เสีย . . .
2พกษ 15.25 . . . และได้ประหารพระองค์เสียในสะมาเรีย . . .
2พกษ 15.30 . . . และประหารพระองค์เสีย . . .
2พกษ 16.9 . . . และทรงประหารเรซีนเสีย . . .
2พกษ 19.35 . . . และได้ประหารคนในค่ายแห่งคนอัสซีเรียเสียหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันคน . . .
2พกษ 19.37 . . . อัดรัมเมเลคและชาเรเซอร์โอรสของท่านประหารท่านเสียด้วยดาบ . . .
2พกษ 21.23 . . . และประหารกษัตริย์ในพระราชวังของพระองค์เสีย . . .
2พกษ 21.24 . . . แต่ประชาชนแห่งแผ่นดินได้ประหารทุกคนที่ร่วมกันคิดกบฏต่อกษัตริย์อาโมน . . .
2พกษ 23.20 . . . และพระองค์ทรงประหารปุโรหิตทั้งปวงแห่งปูชนียสถานสูงซึ่งอยู่ที่นั่นเสียบนแท่นบูชา . . .
2พกษ 23.29 . . . และเมื่อฟาโรห์เนโคทรงเห็นพระองค์ก็ประหารพระองค์เสียที่เมืองเมกิดโด . . .
1พศด 13.10 . . . และพระองค์ทรงประหารเขา . . .
1พศด 18.5 . . . ดาวิดทรงประหารคนซีเรียเสียสองหมื่นสองพันคน . . .
1พศด 18.12 . . . และอาบีชัยบุตรชายนางเศรุยาห์ได้ประหารคนเอโดมหนึ่งหมื่นแปดพันคนเสียในหุบเขาเกลือ . . .
1พศด 19.18 . . . และดาวิดทรงประหารคนซีเรียคือคนของรถรบเจ็ดพันคนและทหารราบสี่หมื่นคน . . .
1พศด 20.7 . . . โยนาธานบุตรชายชิเมอาพระเชษฐาของดาวิดก็ประหารเขาเสีย . . .
2พศด 13.20 . . . และพระเยโฮวาห์ทรงประหารพระองค์ . . .
2พศด 21.4 . . . พระองค์ทรงประหารพระอนุชาของพระองค์เสียหมดด้วยดาบ . . .
2พศด 22.8 . . . และท่านก็ได้ประหารเขาทั้งหลายเสีย . . .
2พศด 22.11 . . . ผู้ซึ่งจะต้องถูกประหาร . . .
2พศด 22.11 . . . เพื่อมิให้พระนางประหารเธอได้ . . .
2พศด 23.7 . . . และผู้ใดเข้าไปในพระนิเวศนั้นจะต้องถูกประหาร . . .
2พศด 23.14 . . . "อย่าประหารพระนางในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์" . . .
2พศด 23.15 . . . พระราชวังและเขาทั้งหลายก็ประหารพระนางเสียที่นั่น . . .
2พศด 23.17 . . . และเขาประหารมัททานปุโรหิตของพระบาอัลเสียที่หน้าแท่นบูชา . . .
2พศด 23.21 . . . และกรุงก็สงบเงียบหลังจากที่เขาได้ประหารพระนางอาธาลิยาห์เสียด้วยดาบแล้ว . . .
2พศด 24.22 . . . แต่ได้ทรงประหารบุตรชายของท่านเสีย . . .
2พศด 24.25 . . . และได้ประหารพระองค์เสียที่บนแท่นบรรทม . . .
2พศด 25.27 . . . และประหารพระองค์เสียที่นั่น . . .
2พศด 33.25 . . . แต่ประชาชนแห่งแผ่นดินได้ประหารบรรดาคนเหล่านั้นที่คิดกบฏต่อกษัตริย์อาโมน . . .
โยบ 13.15 . . . ถึงแม้พระองค์ทรงประหารข้าเสีย . . .
สดด 44.22 . . . ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงถูกประหารวันยังค่ำ . . .
สดด 78.51 . . . พระองค์ทรงประหารลูกหัวปีทั้งสิ้นในอียิปต์ . . .
อสย 11.4 . . . และท่านจะประหารคนชั่วด้วยลมแห่งริมฝีปากของท่าน . . .
อสย 27.1 . . . และพระองค์จะทรงประหารมังกรที่อยู่ในทะเล . . .
อสย 37.36 . . . และได้ประหารคนในค่ายแห่งคนอัสซีเรียเสียหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าพันคน . . .
อสย 37.38 . . . ก็ประหารท่านเสียด้วยดาบ . . .
ยรม 25.33 . . . และบรรดาผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงประหารในวันนั้น . . .
ยรม 26.15 . . . ถ้าท่านประหารข้าพเจ้า . . .
ยรม 26.23 . . . พระองค์ทรงประหารท่านเสียด้วยดาบ . . .
ยรม 38.4 . . . "ขอประหารชายคนนี้เสีย . . .
ยรม 38.15 . . . พระองค์จะประหารข้าพระองค์แน่มิใช่หรือ . . .
ยรม 38.16 . . . เราจะไม่ประหารท่านหรือมอบท่านไว้ในมือของคนเหล่านี้ที่แสวงหาชีวิตของท่านฉันนั้น" . . .
ยรม 39.6 . . . และกษัตริย์แห่งบาบิโลนได้ประหารพวกขุนนางทั้งสิ้นของยูดาห์เสีย . . .
ยรม 52.10 . . . กษัตริย์แห่งบาบิโลนได้ประหารบุตรชายทั้งหลายของเศเดคียาห์ต่อหน้าต่อตาท่าน . . .
ยรม 52.10 . . . และได้ประหารเจ้านายทั้งสิ้นแห่งยูดาห์เสียที่ตำบลริบลาห์ . . .
ยรม 52.27 . . . และประหารเขาเสียที่ตำบลริบลาห์ในแผ่นดินฮามัท . . .
พคค 2.4 . . . และได้ทรงประหารบรรดาคนที่ตาของเราจะอวดได้นั้นเสียในพลับพลาของธิดาแห่งศิโยน . . .
พคค 2.20 . . . พวกปุโรหิตและพวกผู้พยากรณ์ควรจะถูกประหารในสถานบริสุทธิ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าหรือ . . .
พคค 2.21 . . . พระองค์ได้ทรงประหารเขาในวันเมื่อพระองค์ทรงกริ้ว . . .
พคค 3.43 . . . ได้ทรงประหารอย่างไม่สงสาร . . .
ดนล 5.19 . . . พระองค์จะทรงประหารผู้ใดก็ทรงประหารเสีย . . .
ดนล 5.19 . . . พระองค์จะทรงประหารผู้ใดก็ทรงประหารเสีย . . .
ดนล 5.30 . . . เบลชัสซาร์กษัตริย์คนเคลเดียก็ทรงถูกประหาร . . .
ฮชย 6.5 . . . เราประหารเขาเสียด้วยคำพูดจากปากของเรา . . .
อมส 2.3 . . . และจะประหารเจ้านายทั้งหลายของเมืองนั้นเสียพร้อมกับผู้วินิจฉัย" . . .
อมส 4.10 . . . เราประหารคนหนุ่มของเจ้าเสียด้วยดาบ . . .
ศฟย 2.12 . . . จะต้องถูกประหารเสียด้วยดาบของเรา . . .
มธ 16.21 . . . และจะต้องทนทุกข์ทรมานหลายประการจากพวกผู้ใหญ่และพวกปุโรหิตใหญ่และพวกธรรมาจารย์ จนต้องถูกประหารเสีย แต่ในวันที่สามจะทรงถูกชุบให้เป็นขึ้นมาใหม่ . . .
มธ 26.59 . . . เพื่อจะประหารพระองค์เสีย . . .
มธ 27.1 . . . เพื่อจะประหารพระองค์เสีย . . .
มธ 27.20 . . . และให้ประหารพระเยซูเสีย . . .
มก 9.31 . . . และเขาจะประหารท่านเสีย . . .
มก 9.31 . . . และเขาจะประหารท่านเสีย เมื่อประหารแล้ว ในวันที่สามท่านจะเป็นขึ้นมาใหม่" . . .
มก 11.18 . . . จึงหาช่องที่จะประหารพระองค์เสีย . . .
มก 14.55 . . . กับบรรดาสมาชิกสภาได้หาพยานมาเบิกปรักปรำพระเยซูเพื่อจะประหารพระองค์เสีย . . .
ลก 19.47 . . . และคนสำคัญของพลเมืองได้หาช่องที่จะประหารพระองค์เสีย . . .
ลก 23.32 . . . มีอีกสองคนที่เป็นผู้ร้ายซึ่งเขาได้พามาจะประหารเสียพร้อมกับพระองค์ . . .
รม 7.11 . . . และประหารข้าพเจ้าให้ตายด้วยพระบัญญัตินั้น . . .
รม 8.36 . . . ข้าพระองค์ทั้งหลายจึงถูกประหารวันยังค่ำ . . .
2คร 3.6 . . . ด้วยว่าตัวอักษรนั้นประหารให้ตาย . . .
คส 3.5 . . . เหตุฉะนั้นจงประหารอวัยวะของท่านซึ่งอยู่ฝ่ายโลกนี้ . . .
2ธส 2.8 . . . และองค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงประหารมันด้วยลมพระโอษฐ์ของพระองค์ . . .
ฮบ 11.28 . . . เพื่อมิให้องค์เพชฌฆาตผู้ประหารบุตรหัวปีมาถูกต้องพวกอิสราเอลได้ . . .
ยก 5.5 . . . ท่านได้บำรุงเลี้ยงจิตใจของท่านเหมือนอย่างในวันประหาร . . .
วว 2.23 . . . เราจะประหารลูกทั้งหลายของหญิงนั้นเสียให้ตาย . . .

ประหารชีวิต ( 70 )
ปฐก 26.11 . . . "ผู้ใดแตะต้องชายคนนี้หรือภรรยาของเขาจะต้องถูกประหารชีวิตเป็นแน่" . . .
ปฐก 38.10 . . . พระองค์จึงทรงประหารชีวิตเขาเสีย . . .
อพย 2.15 . . . เมื่อฟาโรห์ทรงได้ยินถึงเรื่องนี้ก็หาช่องที่จะประหารชีวิตโมเสสเสีย . . .
อพย 4.19 . . . เพราะคนทั้งหมดที่หาช่องประหารชีวิตเจ้านั้นตายแล้ว" . . .
อพย 4.23 . . . เราจะประหารชีวิตบุตรชายของเจ้า . . .
อพย 4.24 . . . และจะประหารชีวิตของท่านเสีย . . .
อพย 23.7 . . . อย่าประหารชีวิตคนที่ปราศจากความผิดและคนชอบธรรม . . .
อพย 32.12 . . . เพื่อจะประหารชีวิตเขาที่ภูเขาและทำลายเขาเสียจากพื้นแผ่นดินโลก' . . .
กดว 3.13 . . . ในวันที่เราได้ประหารชีวิตบุตรหัวปีทั้งหลายในประเทศอียิปต์นั้น . . .
กดว 16.41 . . . "ท่านได้ประหารชีวิตคนของพระเยโฮวาห์เสีย" . . .
กดว 31.8 . . . เขาได้ประหารชีวิตบรรดากษัตริย์คนมีเดียนพร้อมกับคนอื่นที่เขาฆ่าเสีย . . .
กดว 31.8 . . . และได้ประหารชีวิตบาลาอัมบุตรชายเบโอร์เสียด้วยดาบ . . .
กดว 31.17 . . . ฉะนั้นบัดนี้จงประหารชีวิตเด็กผู้ชายเสียทุกคน . . .
กดว 31.17 . . . และประหารชีวิตผู้หญิงซึ่งได้เคยนอนร่วมกับชายเสียทุกคน . . .
กดว 33.4 . . . เป็นผู้ที่พระเยโฮวาห์ทรงประหารชีวิตท่ามกลางพวกเขา . . .
กดว 35.16 . . . ให้ประหารชีวิตฆาตกรนั้นเสียเป็นแน่ . . .
กดว 35.17 . . . ให้ประหารชีวิตฆาตกรนั้นเสียเป็นแน่ . . .
กดว 35.18 . . . ให้ประหารชีวิตฆาตกรนั้นเสียเป็นแน่ . . .
กดว 35.19 . . . ให้ผู้อาฆาตโลหิตเองเป็นผู้ประหารชีวิตฆาตกรนั้น . . .
กดว 35.19 . . . ถ้าผู้อาฆาตพบเขาเมื่อใดก็ให้ประหารชีวิตเสีย . . .
กดว 35.21 . . . ให้ประหารชีวิตผู้ที่ชกเขานั้นเสียเป็นแน่ . . .
กดว 35.21 . . . ก็ให้ประหารชีวิตฆาตกรนั้นเสีย . . .
กดว 35.30 . . . ให้ประหารชีวิตฆาตกรนั้นเสียตามปากของพยาน . . .
กดว 35.30 . . . แต่อย่าประหารชีวิตผู้ใดด้วยมีพยานปากเดียว . . .
พบญ 13.9 . . . ท่านจงประหารชีวิตเขาเสียเป็นแน่ . . .
พบญ 21.22 . . . และเขาถูกประหารชีวิต . . .
ยชว 9.26 . . . ไม่ให้ประหารชีวิตเขาเสีย . . .
ยชว 10.26 . . . ภายหลังโยชูวาก็ได้ประหารชีวิตกษัตริย์ทั้งห้าเสีย . . .
ยชว 11.17 . . . ท่านได้จับบรรดากษัตริย์แห่งเมืองเหล่านั้นมาประหารชีวิตเสีย . . .
วนฉ 6.30 . . . "จงมอบลูกของเจ้านั้นมาให้ประหารชีวิตเสีย . . .
วนฉ 6.31 . . . ผู้ใดที่เป็นทนายแทนพระบาอัลจะต้องถูกประหารชีวิตเช้านี้แหละ . . .
วนฉ 8.17 . . . และประหารชีวิตชาวเมืองเสีย . . .
วนฉ 8.19 . . . เราก็จะไม่ประหารชีวิตเจ้าแน่ฉันนั้น" . . .
วนฉ 20.13 . . . เหตุฉะนั้นบัดนี้จงมอบชายลูกแห่งเบลีอัลในเมืองกิเบอาห์มาให้เราประหารชีวิตเสียจะได้กำจัดความชั่วเสียจากคนอิสราเอล" . . .
1ซมอ 11.13 . . . "ในวันนี้อย่าให้ผู้ใดถูกประหารชีวิตเลย . . .
1ซมอ 19.6 . . . ดาวิดจะไม่ต้องถูกประหารชีวิตเลยฉันนั้น" . . .
2ซมอ 18.15 . . . แล้วประหารชีวิตท่านเสีย . . .
2ซมอ 21.4 . . . ทั้งพวกข้าพระองค์ไม่จำเป็นให้พระองค์ประหารชีวิตอิสราเอลคนหนึ่งคนใด" . . .
1พกษ 2.8 . . . `เราจะไม่ประหารชีวิตเจ้าด้วยดาบ' . . .
1พกษ 2.25 . . . เขาก็ไปประหารชีวิตอาโดนียาห์เสีย . . .
1พกษ 2.26 . . . แต่ในเวลานี้เราจะไม่ประหารชีวิตเจ้า . . .
1พกษ 2.29 . . . "จงไปประหารชีวิตเขาเสีย" . . .
1พกษ 2.34 . . . แล้วเบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดาก็ขึ้นไปประหารชีวิตเขาเสีย . . .
1พกษ 2.46 . . . แล้วกษัตริย์ทรงบัญชาเบไนยาห์บุตรชายเยโฮยาดาและเขาก็ออกไปประหารชีวิตชิเมอีเสีย . . .
2พกษ 11.2 . . . ผู้ซึ่งจะถูกประหารชีวิต . . .
2พกษ 11.2 . . . เธอจึงมิได้ถูกประหารชีวิต . . .
2พกษ 11.8 . . . ผู้ที่เข้ามาใกล้แถวให้ประหารชีวิตเสีย . . .
2พกษ 11.18 . . . และได้ประหารชีวิตมัททานปุโรหิตของพระบาอัลเสียที่หน้าแท่นบูชา . . .
2พกษ 14.5 . . . พระองค์ก็ทรงประหารชีวิตข้าราชการของพระองค์ผู้ที่ฆ่ากษัตริย์คือพระราชบิดาของพระองค์เสีย . . .
2พกษ 14.6 . . . แต่พระองค์มิได้ทรงประหารชีวิตลูกหลานของเหล่าฆาตกรนั้น . . .
2พกษ 14.7 . . . พระองค์ทรงประหารชีวิตคนเอโดมหนึ่งหมื่นคนในหุบเขาเกลือ . . .
2พกษ 14.19 . . . และประหารชีวิตพระองค์เสียที่นั่น . . .
2พกษ 15.14 . . . และประหารชีวิตท่านเสีย . . .
2พกษ 25.7 . . . เขาได้ประหารชีวิตบรรดาโอรสของเศเดคียาห์ต่อพระพักตร์ของพระองค์ . . .
2พกษ 25.21 . . . และประหารชีวิตเขาทั้งหลายเสียที่ริบลาห์ในแผ่นดินฮามัท . . .
2พศด 22.9 . . . และประหารชีวิตพระองค์เสีย . . .
2พศด 23.14 . . . ผู้ใดที่ตามพระนางไปก็ให้ประหารชีวิตเสียด้วยดาบ" . . .
2พศด 25.3 . . . พระองค์ทรงประหารชีวิตข้าราชการของพระองค์ . . .
2พศด 25.4 . . . แต่พระองค์มิได้ทรงประหารชีวิตลูกหลานของเขา . . .
ยรม 26.24 . . . ฉะนั้นเยเรมีย์จึงมิได้ถูกมอบให้ในมือประชาชนเพื่อประหารชีวิตท่าน . . .
มธ 2.13 . . . เพราะว่าเฮโรดจะแสวงหากุมารเพื่อจะประหารชีวิตเสีย" . . .
มธ 17.23 . . . และเขาทั้งหลายจะประหารชีวิตท่านเสีย . . .
มก 8.31 . . . และพระองค์จะต้องถูกประหารชีวิต . . .
ลก 9.22 . . . ในที่สุดท่านจะต้องถูกประหารชีวิต . . .
ลก 13.31 . . . เพราะว่าเฮโรดใคร่จะประหารชีวิตของท่านเสีย" . . .
ยน 16.2 . . . แท้จริงวันหนึ่งคนใดที่ประหารชีวิตของท่านจะคิดว่า . . .
ยน 18.31 . . . "การที่พวกข้าพเจ้าจะประหารชีวิตคนใดคนหนึ่งนั้นเป็นการผิดกฎหมาย" . . .
กจ 2.23 . . . ไปตรึงที่กางเขนและประหารชีวิตเสีย . . .
รม 11.3 . . . เหลืออยู่แต่ข้าพระองค์คนเดียวและเขาแสวงหาช่องทางที่จะประหารชีวิตของข้าพระองค์' . . .
1ธส 2.15 . . . และได้ประหารชีวิตพวกศาสดาพยากรณ์ของเขาเอง . . .

ปรักปรำ ( 42 )
พบญ 19.16 . . . ถ้ามีพยานเท็จกล่าวปรักปรำความผิดของคนหนึ่งคนใด . . .
พบญ 19.18 . . . ถ้าพยานนั้นเป็นพยานเท็จกล่าวปรักปรำพี่น้องของตนเป็นความเท็จ . . .
พบญ 31.19 . . . เพื่อบทเพลงนี้จะเป็นพยานของเราปรักปรำคนอิสราเอล . . .
พบญ 31.26 . . . ให้อยู่ที่นั่นเพื่อเป็นพยานปรักปรำท่าน . . .
พบญ 31.28 . . . และอัญเชิญสวรรค์และโลกให้เป็นพยานปรักปรำเขา . . .
ยชว 24.22 . . . "ท่านทั้งหลายเป็นพยานปรักปรำตนเองว่า . . .
ยชว 24.27 . . . ศิลาก้อนนี้จะเป็นพยานปรักปรำเรา . . .
ยชว 24.27 . . . จึงจะเป็นพยานปรักปรำท่าน . . .
1ซมอ 12.3 . . . ขอท่านเป็นพยานปรักปรำข้าพเจ้าต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ . . .
2ซมอ 1.16 . . . เพราะปากของเจ้าเป็นพยานปรักปรำตัวเจ้าเองว่า . . .
2พศด 24.19 . . . คนเหล่านี้เป็นพยานปรักปรำเขา . . .
2พศด 34.27 . . . เมื่อเจ้าได้ยินถ้อยคำที่ปรักปรำสถานที่นี้ . . .
อสร 4.8 . . . และชิมชัยอาลักษณ์ได้เขียนหนังสือปรักปรำเยรูซาเล็มถวายกษัตริย์อารทาเซอร์ซีสดังต่อไปนี้ . . .
โยบ 10.17 . . . พระองค์ทรงฟื้นพยานของพระองค์ปรักปรำข้าพระองค์ใหม่ . . .
โยบ 15.6 . . . และริมฝีปากของท่านปรักปรำท่านเอง . . .
โยบ 16.8 . . . และพระองค์ได้ให้ข้าเต็มไปด้วยรอยย่นซึ่งสภาพนี้เป็นพยานปรักปรำข้า . . .
โยบ 16.8 . . . และความผ่ายผอมของข้าลุกขึ้นปรักปรำข้า . . .
โยบ 16.10 . . . เขาสุมหัวกันปรักปรำข้า . . .
โยบ 17.8 . . . และคนไร้ผิดก็จะเร้าตัวขึ้นปรักปรำคนหน้าซื่อใจคด . . .
โยบ 19.5 . . . และใช้ความต่ำต้อยของข้าปรักปรำข้า . . .
โยบ 20.27 . . . และแผ่นดินโลกจะลุกขึ้นปรักปรำเขา . . .
สดด 50.7 . . . เราจะเป็นพยานปรักปรำเจ้า . . .
สดด 78.19 . . . เขาพูดปรักปรำพระเจ้าว่า . . .
สดด 103.9 . . . พระองค์จะไม่ทรงปรักปรำเสมอหรือทรงกริ้วอยู่เป็นนิตย์ . . .
สดด 109.2 . . . พวกเขาได้พูดปรักปรำข้าพระองค์ด้วยลิ้นมุสา . . .
สภษ 24.28 . . . อย่าเป็นพยานปรักปรำเพื่อนบ้านของเจ้าอย่างไม่มีเหตุ . . .
อสย 3.9 . . . สีหน้าของเขาเป็นพยานปรักปรำเขาทั้งหลาย . . .
อสย 59.12 . . . และบาปของข้าพระองค์ก็ปรักปรำข้าพระองค์ . . .
ยรม 14.7 . . . "แม้ว่าความชั่วช้าของข้าพระองค์ทั้งหลายก็เป็นพยานปรักปรำข้าพระองค์ . . .
ยรม 36.2 . . . เป็นคำที่เราได้พูดกับเจ้าปรักปรำอิสราเอลและยูดาห์ . . .
มธ 23.31 . . . อย่างนั้นเจ้าทั้งหลายก็เป็นพยานปรักปรำตนเองว่า . . .
มธ 26.59 . . . กับบรรดาสมาชิกสภาได้หาพยานเท็จมาเบิกปรักปรำพระเยซู . . .
มธ 26.62 . . . คนเหล่านี้เป็นพยานปรักปรำท่านด้วยเรื่องอะไร" . . .
มก 14.55 . . . กับบรรดาสมาชิกสภาได้หาพยานมาเบิกปรักปรำพระเยซูเพื่อจะประหารพระองค์เสีย . . .
มก 14.56 . . . ด้วยว่ามีหลายคนเป็นพยานเท็จปรักปรำพระองค์ . . .
มก 14.57 . . . มีบางคนยืนขึ้นเบิกความเท็จปรักปรำพระองค์ว่า . . .
มก 14.60 . . . ซึ่งเขาเบิกความปรักปรำท่านนั้นจะว่าอย่างไร" . . .
กจ 7.58 . . . ฝ่ายคนที่เป็นพยานปรักปรำสเทเฟนได้ฝากเสื้อผ้าของตนวางไว้ที่เท้าของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อเซาโล . . .
กจ 22.24 . . . เพื่อจะได้รู้ว่าเขาร้องปรักปรำท่านด้วยเหตุประการใด . . .
2คร 2.5 . . . เพราะข้าพเจ้าไม่อยากจะปรักปรำพวกท่านจนเหลือเกิน . . .
2คร 7.3 . . . ข้าพเจ้าพูดเช่นนี้มิใช่เพื่อจะปรักปรำท่าน . . .
คส 2.16 . . . เหตุฉะนั้นอย่าให้ผู้ใดพิพากษาปรักปรำท่านในเรื่องการกินการดื่ม . . .

ปรักหักพัง ( 26 )
2พกษ 19.25 . . . คือเจ้าจะทำเมืองที่มีป้อมให้พังลงให้เป็นกองสิ่งปรักหักพัง . . .
2พศด 32.5 . . . สร้างกำแพงที่ปรักหักพังนั้นทั่วไปใหม่ . . .
2พศด 34.6 . . . ในที่ปรักหักพังซึ่งอยู่โดยรอบ . . .
อสร 9.9 . . . เพื่อจะซ่อมแซมสิ่งที่ปรักหักพังในพระนิเวศ . . .
นหม 2.17 . . . ที่เยรูซาเล็มปรักหักพังลง . . .
นหม 4.10 . . . และมีสิ่งปรักหักพังมาก . . .
สดด 79.1 . . . เขาได้ทำให้เยรูซาเล็มเป็นที่ปรักหักพัง . . .
สดด 89.40 . . . พระองค์ทรงให้ที่กำบังเข้มแข็งของท่านปรักหักพังลง . . .
สภษ 25.28 . . . คนที่ปราศจากการปกครองจิตใจตนเองก็เหมือนเมืองที่ปรักหักพังและไม่มีกำแพง . . .
อสย 5.17 . . . คนแปลกหน้าจะหากินในที่ปรักหักพังของสัตว์ที่อ้วน . . .
อสย 17.1 . . . และจะกลายเป็นกองสิ่งปรักหักพัง . . .
อสย 23.13 . . . แต่ท่านกระทำให้มันเป็นที่ปรักหักพัง . . .
อสย 25.2 . . . เมืองมีป้อมเป็นที่ปรักหักพัง . . .
อสย 37.26 . . . คือเจ้าจะทำเมืองที่มีป้อมให้พังลงให้เป็นกองสิ่งปรักหักพัง . . .
อสย 44.26 . . . และเราจะยกสิ่งปรักหักพังของมันขึ้น' . . .
อสย 58.12 . . . และพวกเจ้าจะได้สร้างสิ่งปรักหักพังโบราณขึ้นใหม่ . . .
ยรม 4.26 . . . และหัวเมืองทั้งสิ้นก็ปรักหักพังไปต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ . . .
ยรม 26.18 . . . กรุงเยรูซาเล็มจะกลายเป็นกองสิ่งปรักหักพัง . . .
อสค 13.4 . . . ผู้พยากรณ์ของเจ้าเหมือนสุนัขจิ้งจอกท่ามกลางสิ่งปรักหักพัง . . .
อสค 31.13 . . . นกในอากาศทั้งสิ้นจะอาศัยอยู่บนสิ่งปรักหักพังของมัน . . .
อสค 36.35 . . . หัวเมืองที่ถูกทิ้งไว้เสียเปล่าและรกร้างและปรักหักพัง . . .
อสค 36.36 . . . ได้สร้างที่ปรักหักพังเหล่านี้ขึ้นใหม่ . . .
อมส 9.11 . . . และจะยกที่ปรักหักพังขึ้น . . .
มคา 1.6 . . . เราจะกระทำสะมาเรียให้เป็นกองสิ่งปรักหักพังอยู่ในที่โล่ง . . .
มคา 3.12 . . . เยรูซาเล็มจะกลายเป็นกองสิ่งปรักหักพัง . . .
มลค 1.4 . . . แต่เราจะกลับมาสร้างที่ปรักหักพังขึ้นใหม่" . . .

ปรัชญา ( 1 )
คส 2.8 . . . เกรงว่าจะมีผู้ใดทำให้ท่านตกเป็นเหยื่อด้วยหลักปรัชญาและด้วยคำล่อลวงอันไม่มีสาระ . . .

ปรับ ( 4 )
อพย 21.22 . . . ต้องปรับผู้นั้นตามแต่สามีของหญิงนั้นจะเรียกร้องเอาจากเขา . . .
พบญ 22.19 . . . และปรับเขาเป็นเงินหนึ่งร้อยเชเขล . . .
2พกษ 18.14 . . . ขอถอนทัพไปเสียจากข้าพเจ้า ท่านจะปรับสักเท่าใด ข้าพเจ้าจะยอมทั้งสิ้น" . . .
สภษ 17.26 . . . ที่จะปรับคนชอบธรรมก็ไม่ดี . . .

ปรับโทษ ( 33 )
อพย 21.15 . . . ผู้นั้นจะต้องถูกปรับโทษถึงตายเป็นแน่ . . .
อพย 21.16 . . . ผู้ลักนั้นจะต้องถูกปรับโทษถึงตายเป็นแน่ . . .
อพย 21.17 . . . ผู้นั้นต้องถูกปรับโทษถึงตายเป็นแน่ . . .
อพย 21.20 . . . ผู้นั้นต้องถูกปรับโทษเป็นแน่ . . .
อพย 21.21 . . . นายก็ไม่ต้องถูกปรับโทษ . . .
อพย 21.31 . . . ก็จงปรับโทษตามคำตัดสินข้อนี้ดุจกัน . . .
พบญ 17.6 . . . จึงให้ปรับโทษถึงตายได้ . . .
โยบ 31.11 . . . และเป็นความชั่วช้าที่ผู้พิพากษาต้องปรับโทษ . . .
โยบ 31.28 . . . นี่เป็นความชั่วช้าด้วยที่ผู้พิพากษาจะต้องปรับโทษ . . .
สดด 37.33 . . . หรือให้เขาถูกปรับโทษเมื่อเขาขึ้นศาล . . .
สดด 94.21 . . . และปรับโทษโลหิตที่ไร้ความผิด . . .
สดด 109.31 . . . เพื่อทรงช่วยเขาให้พ้นจากคนที่ปรับโทษจิตใจเขานั้น . . .
สภษ 17.15 . . . ผู้ที่ช่วยให้คนชั่วร้ายเป็นฝ่ายถูกและผู้ที่ปรับโทษคนชอบธรรม . . .
อสย 54.17 . . . และเจ้าจะปรับโทษลิ้นทุกลิ้นที่ลุกขึ้นต่อสู้เจ้าในการพิพากษา . . .
อมส 2.8 . . . เขาทั้งหลายดื่มเหล้าองุ่นสำหรับผู้ที่ถูกปรับโทษ . . .
มธ 12.37 . . . หรือจะต้องถูกปรับโทษนั้น . . .
มธ 15.4 . . . ผู้นั้นต้องถูกปรับโทษถึงตาย' . . .
มธ 20.18 . . . และเขาเหล่านั้นจะปรับโทษท่านถึงตาย . . .
มธ 27.3 . . . เมื่อยูดาสผู้ทรยศพระองค์เห็นว่าพระองค์ต้องปรับโทษก็กลับใจ . . .
มก 7.10 . . . ผู้นั้นต้องถูกปรับโทษถึงตาย' . . .
มก 10.33 . . . และเขาเหล่านั้นจะปรับโทษท่านถึงตาย . . .
ลก 19.22 . . . เราจะปรับโทษเจ้าโดยคำของเจ้าเอง . . .
ลก 24.20 . . . ได้มอบพระองค์ไว้ให้ปรับโทษถึงตาย . . .
กจ 22.25 . . . "การที่จะเฆี่ยนคนสัญชาติโรมก่อนพิพากษาปรับโทษนั้นถูกต้องตามกฎหมายหรือ" . . .
รม 2.27 . . . เขาจะปรับโทษท่านผู้มีประมวลพระราชบัญญัติและได้เข้าสุหนัตแล้ว . . .
รม 8.3 . . . พระองค์จึงได้ทรงปรับโทษบาปที่อยู่ในเนื้อหนัง . . .
รม 8.34 . . . ใครเล่าจะเป็นผู้ปรับโทษอีก . . .
1คร 4.9 . . . เหมือนผู้ที่ได้ถูกปรับโทษให้ถึงตาย . . .
2คร 3.9 . . . เพราะว่าถ้าการรับใช้สำหรับปรับโทษยังมีรัศมี . . .
1ทธ 3.6 . . . และก็จะถูกปรับโทษเหมือนอย่างพญามาร . . .
ทต 3.11 . . . ด้วยรู้แล้วว่าคนเช่นนั้นเป็นคนนอกลู่นอกทางและบาปหนา เขาปรับโทษตัวเขาเอง . . .
ฮบ 11.7 . . . ท่านจึงได้ปรับโทษแก่โลก . . .
ยด 1.15 . . . เพื่อทรงพิพากษาปรับโทษคนทั้งปวง . . .

ปรับปรุง ( 3 )
ยรม 7.3 . . . จงปรับปรุงพฤติการณ์และการกระทำของเจ้าเสีย . . .
ยรม 7.5 . . . ถ้าเจ้าปรับปรุงพฤติการณ์และการกระทำของเจ้าจริงๆ . . .
2คร 13.11 . . . ท่านจงปรับปรุงตัวให้ดี . . .

ปรากฏ ( 254 )
ปฐก 1.9 . . . และจงให้ที่แห้งปรากฏขึ้น" . . .
ปฐก 4.3 . . . อยู่มาวันหนึ่งปรากฏว่า . . .
ปฐก 12.7 . . . พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่อับรามและตรัสว่า . . .
ปฐก 12.7 . . . อับรามจึงสร้างแท่นบูชาที่นั่นถวายแด่พระเยโฮวาห์ ผู้ทรงปรากฏแก่ท่าน . . .
ปฐก 17.1 . . . พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่อับรามและตรัสแก่ท่านว่า . . .
ปฐก 18.1 . . . พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่เขาที่ราบของมัมเร . . .
ปฐก 26.2 . . . พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ท่านและตรัสว่า . . .
ปฐก 26.24 . . . พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ท่านในคืนเดียวกันนั้น . . .
ปฐก 31.24 . . . แต่ในกลางคืนพระเจ้าทรงมาปรากฏแก่ลาบันคนซีเรียในความฝัน . . .
อพย 3.2 . . . ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็ปรากฏแก่โมเสสในเปลวไฟซึ่งอยู่ท่ามกลางพุ่มไม้ . . .
อพย 3.16 . . . และของยาโคบ ปรากฏแก่ข้าพเจ้า ตรัสว่า . . .
อพย 3.18 . . . ทรงปรากฏแก่ข้าพระองค์ทั้งหลาย . . .
อพย 4.1 . . . `พระเยโฮวาห์มิได้ทรงปรากฏแก่ท่านเลย'" . . .
อพย 4.5 . . . ได้ทรงปรากฏแก่เจ้าแล้ว" . . .
อพย 5.3 . . . "พระเจ้าของคนฮีบรูได้ทรงปรากฏกับข้าพระองค์ . . .
อพย 6.3 . . . เราปรากฏแก่อับราฮัม แก่อิสอัค . . .
อพย 16.10 . . . สง่าราศีของพระเยโฮวาห์ปรากฏอยู่ในเมฆ . . .
อพย 17.14 . . . ทั้งเล่าให้โยชูวาฟังคือว่าเราจะลบล้างชื่อชนชาติอามาเลขไม่ให้ปรากฏในความทรงจำของพลไพร่ภายใต้ฟ้านี้เลย" . . .
อพย 24.17 . . . สง่าราศีของพระเยโฮวาห์ปรากฏแก่ตาชนชาติอิสราเอลเหมือนเปลวไฟไหม้อยู่บนยอดภูเขา . . .
อพย 40.34 . . . และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ก็ปรากฏอยู่เต็มพลับพลานั้น . . .
ลนต 4.13 . . . ถ้าชุมนุมชนอิสราเอลทั้งหมดกระทำผิดโดยไม่รู้ตัวและความผิดนั้นยังไม่ปรากฏแจ้งแก่ที่ประชุม . . .
ลนต 9.4 . . . เพราะว่าพระเยโฮวาห์จะทรงปรากฏแก่ท่านในวันนี้'" . . .
ลนต 9.6 . . . และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์จะปรากฏแก่ท่านทั้งหลาย" . . .
ลนต 9.23 . . . และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ก็ปรากฏแก่พลไพร่ทั้งมวล . . .
ลนต 13.4 . . . และปรากฏว่ากินไม่ลึกไปกว่าผิวหนัง . . .
ลนต 13.7 . . . แต่ถ้าหากว่าภายหลังจากที่เขาสำแดงตัวแก่ปุโรหิตเพื่อรับการชำระแล้วนั้นปรากฏว่า . . .
ลนต 13.12 . . . ถ้าโรคเรื้อนนั้นลามไปตามผิวหนังตามที่ปุโรหิตเห็นก็ปรากฏว่าลามไปตามผิวหนังทั่วตัวผู้ป่วยตั้งแต่ศีรษะจนถึงเท้า . . .
ลนต 13.14 . . . ถ้ามีเนื้อแผลสดปรากฏขึ้นมาเมื่อไร . . .
ลนต 13.19 . . . ถ้าที่แผลเป็นนั้นมีสีขาวบวมขึ้นมาหรือมีที่ด่างขึ้นสีแดงเรื่อๆปรากฏ . . .
ลนต 13.25 . . . ถ้าขนในบริเวณนั้นเปลี่ยนเป็นสีขาวและปรากฏว่าเป็นลึกกว่าผิวหนังก็เป็นโรคเรื้อน . . .
ลนต 13.32 . . . และปรากฏว่าอาการคันไม่ลึกกว่าผิวหนัง . . .
ลนต 13.34 . . . และปรากฏว่าเป็นไม่ลึกไปกว่าผิวหนัง . . .
ลนต 13.35 . . . ยังปรากฏว่าโรคคันนั้นลามออกไปในผิวหนัง . . .
ลนต 13.43 . . . เหมือนกับโรคเรื้อนที่ปรากฏตามผิวหนัง . . .
ลนต 13.57 . . . ถ้าปรากฏขึ้นอีกในเครื่องแต่งกายไม่ว่าที่ด้ายเส้นยืนหรือเส้นพุ่ง . . .
ลนต 14.37 . . . ถ้าโรคนั้นอยู่ที่ผนังของเรือนเป็นรอยสีเขียวๆแดงๆและปรากฏว่าอยู่ลึกกว่าผิว . . .
ลนต 16.2 . . . เพราะว่าเราจะปรากฏในเมฆเหนือพระที่นั่งกรุณา . . .
กดว 9.15 . . . เวลาเย็นเมฆนั้นก็อยู่เหนือพลับพลาปรากฏเหมือนเพลิงจนรุ่งเช้า . . .
กดว 9.16 . . . แต่กลางคืนปรากฏเหมือนเพลิง . . .
กดว 14.10 . . . ขณะนั้นสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ปรากฏที่พลับพลาแห่งชุมนุมต่อหน้าบรรดาคนอิสราเอล . . .
กดว 16.19 . . . และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ก็ปรากฏต่อบรรดาชุมนุมชน . . .
กดว 16.42 . . . และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ก็ปรากฏ . . .
กดว 20.6 . . . และสง่าราศีของพระเยโฮวาห์ปรากฏแก่เขา . . .
พบญ 31.15 . . . และพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏในเสาเมฆในพลับพลาแห่งชุมนุม . . .
ยชว 24.1 . . . แล้วเขาก็มาปรากฏตัวต่อพระพักตร์พระเจ้า . . .
วนฉ 6.12 . . . ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ปรากฏแก่กิเดโอนพูดกับเขาว่า . . .
วนฉ 13.3 . . . ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์มาปรากฏแก่นางนั้น . . .
วนฉ 13.8 . . . ขอบุรุษของพระเจ้าผู้ซึ่งพระองค์ทรงใช้มานั้นปรากฏแก่ข้าพระองค์ทั้งสองอีกครั้งหนึ่ง . . .
วนฉ 13.10 . . . บุรุษผู้ที่ปรากฏแก่ดิฉันวันนั้นได้มาปรากฏแก่ดิฉันอีก" . . .
วนฉ 13.10 . . . บุรุษผู้ที่ปรากฏแก่ดิฉันวันนั้นได้มาปรากฏแก่ดิฉันอีก" . . .
วนฉ 13.21 . . . ทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ไม่ปรากฏแก่มาโนอาห์หรือแก่ภรรยาของเขาอีกเลย . . .
วนฉ 20.2 . . . เข้ามาปรากฏตัวในที่ประชุมแห่งประชาชนของพระเจ้า . . .
1ซมอ 1.22 . . . เพื่อเขาจะได้ปรากฏตัวต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ . . .
1ซมอ 3.21 . . . และพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏอีกที่ชีโลห์ . . .
1ซมอ 30.1 . . . อยู่มาในวันที่สามเมื่อดาวิดกับคนของท่านมาถึงเมืองศิกลากปรากฏว่าคนอามาเลขได้มาปล้นทางภาคใต้กับปล้นศิกลากแล้ว . . .
2ซมอ 6.22 . . . เราจะถ่อมตัวของเราลงยิ่งกว่านี้อีกให้ปรากฏแก่ตาของเราเองว่าเป็นคนต่ำ . . .
2ซมอ 22.16 . . . รากฐานของพิภพก็ปรากฏแจ้งตามการขนาบของพระเยโฮวาห์ . . .
1พกษ 3.5 . . . พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ซาโลมอนที่เมืองกิเบโอนเป็นพระสุบินในกลางคืน . . .
1พกษ 9.2 . . . พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ซาโลมอนเป็นครั้งที่สอง . . .
1พกษ 9.2 . . . ดังที่พระองค์ทรงปรากฏแก่ท่านที่กิเบโอน . . .
1พกษ 11.9 . . . ผู้ได้ทรงปรากฏแก่ท่านสองครั้งแล้ว . . .
1พกษ 21.11 . . . ตามที่ปรากฏในลายพระหัตถ์ซึ่งพระนางทรงมีไปถึงเขานั้น . . .
2พกษ 12.6 . . . แต่เมื่อถึงปีที่ยี่สิบสามแห่งรัชกาลกษัตริย์เยโฮอาชปรากฏว่า . . .
2พศด 1.7 . . . ในคืนนั้นพระเจ้าทรงปรากฏแก่ซาโลมอน . . .
2พศด 2.17 . . . และปรากฏว่ามีคนหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันหกร้อยคน . . .
2พศด 3.1 . . . ที่ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ดาวิดราชบิดาของพระองค์ . . .
2พศด 7.12 . . . แล้วพระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ซาโลมอนเวลากลางคืนและตรัสกับท่านว่า . . .
โยบ 6.28 . . . ก็จะปรากฏแจ้งแก่ท่าน . . .
โยบ 13.18 . . . จะปรากฏว่าข้าบริสุทธิ์ . . .
สดด 9.16 . . . พระเยโฮวาห์ทรงเผยพระองค์ให้ปรากฏแจ้งด้วยการพิพากษาซึ่งพระองค์ได้ทรงกระทำ . . .
สดด 18.15 . . . แล้วก็เห็นก้นทะเลตลอดจนรากฐานของพิภพก็ปรากฏแจ้ง . . .
สดด 42.2 . . . เมื่อไรข้าพเจ้าจะได้มาปรากฏต่อพระพักตร์พระเจ้า . . .
สดด 68.24 . . . การเสด็จของพระองค์ปรากฏแล้ว . . .
สดด 79.10 . . . ขอให้พระองค์ทรงปรากฏในท่ามกลางประชาชาติต่อสายตาของข้าพระองค์ทั้งหลาย . . .
สดด 90.16 . . . ขอให้พระราชกิจของพระองค์ปรากฏแก่ผู้รับใช้ของพระองค์ . . .
สดด 90.16 . . . และให้สง่าราศีของพระองค์ปรากฏแก่ลูกหลานของเขา . . .
สดด 102.16 . . . พระองค์จะทรงปรากฏด้วยสง่าราศีของพระองค์ . . .
สดด 109.7 . . . ก็ให้เขาปรากฏว่าเป็นผู้กระทำผิด . . .
สภษ 10.9 . . . แต่ผู้ที่ทำทางของตนให้ชั่วก็จะปรากฏแจ้งแก่คนอื่น . . .
สภษ 14.33 . . . แต่สิ่งซึ่งอยู่ท่ามกลางบรรดาคนโง่ก็ปรากฏตัว . . .
สภษ 25.2 . . . แต่ศักดิ์ศรีของกษัตริย์คือการค้นสิ่งต่างๆให้ปรากฏ . . .
สภษ 27.25 . . . หญ้าแห้งปรากฏแล้ว และหญ้างอกใหม่ปรากฏขึ้นมา . . .
สภษ 27.25 . . . และหญ้างอกใหม่ปรากฏขึ้นมา . . .
พซม 2.12 . . . ดอกไม้ต่างๆนานากำลังปรากฏบนพื้นแผ่นดิน . . .
อสย 24.23 . . . และสง่าราศีจะปรากฏต่อหน้าพวกผู้ใหญ่ของพระองค์ . . .
อสย 49.9 . . . ต่อบรรดาผู้ที่อยู่ในความมืดว่า `จงปรากฏตัว' เขาทั้งหลายจะเลี้ยงชีวิตตามทาง . . .
อสย 66.5 . . . แต่พระองค์จะได้ปรากฏและเป็นความชื่นบานของเจ้า . . .
ยรม 2.22 . . . แต่รอยเปื้อนความชั่วช้าของเจ้าก็ยังปรากฏอยู่ต่อหน้าเรา . . .
ยรม 6.7 . . . ความเศร้าโศกและความบาดเจ็บก็ปรากฏต่อเราเสมอ . . .
ยรม 31.3 . . . พระเยโฮวาห์ทรงปรากฏแก่ข้าพเจ้าแต่ก่อน . . .
พคค 1.22 . . . ขอให้บรรดาการชั่วของเขาทั้งหลายมาปรากฏต่อพระพักตร์พระองค์ . . .
อสค 1.28 . . . ลักษณะความสุกใสที่อยู่รอบนั้นเหมือนกับสัณฐานของรุ้งที่ปรากฏในเมฆในวันที่ฝนตก . . .
อสค 8.10 . . . และสัตว์ที่พึงรังเกียจและรูปเคารพทั้งสิ้นของวงศ์วานอิสราเอลปรากฏอยู่บนผนังโดยรอบ . . .
อสค 10.1 . . . มีอะไรปรากฏขึ้นเหนือเครูบนั้นเหมือนไพทูรย์ . . .
อสค 10.8 . . . ปรากฏว่าในเหล่าเครูบนั้นมีอะไรอยู่ใต้ปีกอย่างมือมนุษย์ . . .
อสค 13.14 . . . รากกำแพงนั้นจึงจะปรากฏ . . .
อสค 19.11 . . . เธอปรากฏในที่สูงของเธอพร้อมกับแขนงมากมายของเธอ . . .
อสค 21.24 . . . จนบาปของเจ้าปรากฏในการกระทำทั้งสิ้นของเจ้า . . .
อสค 36.34 . . . แผ่นดินที่รกร้างจะได้รับการไถแทนที่จะเป็นที่รกร้างดังที่ปรากฏต่อสายตาของคนทั้งหลายที่ผ่านไปมา . . .
ดนล 5.5 . . . นิ้วมือคนได้ปรากฏขึ้น . . .
ดนล 6.23 . . . ไม่ปรากฏว่ามีอันตรายอย่างไรบนตัวท่านเลย . . .
ดนล 8.1 . . . มีนิมิตปรากฏแก่ข้าพเจ้าดาเนียล . . .
ดนล 8.1 . . . หลังจากนิมิตที่ปรากฏแก่ข้าพเจ้าครั้งแรกนั้น . . .
ฮชย 5.5 . . . ความเย่อหยิ่งของอิสราเอลก็ปรากฏเป็นพยานที่หน้าเขาแล้ว . . .
ฮบก 1.4 . . . พระราชบัญญัติจึงหย่อนยานและความยุติธรรมก็มิได้ปรากฏเสียเลย . . .
ฮบก 1.4 . . . ความยุติธรรมจึงปรากฏอย่างวิปลาส . . .
ศคย 9.14 . . . แล้วพระเยโฮวาห์จะทรงปรากฏเหนือเขาทั้งหลาย . . .
ศคย 14.18 . . . ไม่ขึ้นไปปรากฏตัวที่นั่น . . .
มลค 3.2 . . . และใครจะยืนมั่นอยู่ได้เมื่อท่านปรากฏตัว . . .
มธ 1.18 . . . ก่อนที่จะได้อยู่กินด้วยกันก็ปรากฏว่า . . .
มธ 1.20 . . . มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันว่า . . .
มธ 2.2 . . . เราได้เห็นดาวของท่านปรากฏขึ้นในทิศตะวันออก . . .
มธ 2.7 . . . สอบถามเขาอย่างถ้วนถี่ถึงเวลาที่ดาวนั้นได้ปรากฏขึ้น . . .
มธ 2.13 . . . ทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้มาปรากฏแก่โยเซฟในความฝันแล้วบอกว่า . . .
มธ 2.19 . . . มาปรากฏในความฝันแก่โยเซฟที่ประเทศอียิปต์ . . .
มธ 6.18 . . . เพื่อท่านจะไม่ปรากฏแก่คนอื่นว่าถืออดอาหาร . . .
มธ 6.18 . . . แต่ให้ปรากฏแก่พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในที่ลี้ลับ . . .
มธ 11.19 . . . แต่พระปัญญาก็ปรากฏว่าชอบธรรมแล้วโดยผลแห่งพระปัญญานั้น" . . .
มธ 13.26 . . . ข้าวละมานก็ปรากฏขึ้นด้วย . . .
มธ 17.3 . . . โมเสสและเอลียาห์ก็มาปรากฏแก่พวกสาวกเหล่านั้น . . .
มธ 23.28 . . . ภายนอกนั้นปรากฏแก่มนุษย์ว่าเป็นคนชอบธรรม . . .
มธ 24.30 . . . เมื่อนั้นหมายสำคัญแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นในท้องฟ้า . . .
มธ 27.53 . . . เขาทั้งหลายก็ออกจากอุโมงค์พากันเข้าไปในนครบริสุทธิ์ปรากฏแก่คนเป็นอันมาก . . .
มก 4.22 . . . เพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้ซึ่งจะไม่ปรากฏแจ้ง . . .
มก 9.4 . . . แล้วเอลียาห์กับโมเสสก็ปรากฏแก่พวกสาวกเหล่านั้น . . .
มก 16.9 . . . พระองค์ทรงสำแดงพระองค์ให้ปรากฏแก่มารีย์ชาวมักดาลาก่อน . . .
มก 16.12 . . . ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏพระกายอีกรูปหนึ่งแก่ศิษย์สองคน . . .
มก 16.14 . . . ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่สาวกสิบเอ็ดคนเมื่อเขาเอนกายลงรับประทานอยู่ . . .
ลก 1.11 . . . ทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เศคาริยาห์ . . .
ลก 1.80 . . . และไปอาศัยในถิ่นทุรกันดารจนถึงวันที่ท่านจะได้มาปรากฏแก่ชนชาติอิสราเอล . . .
ลก 2.9 . . . มีทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่เขา . . .
ลก 2.35 . . . เพื่อความคิดในใจของคนเป็นอันมากจะได้ปรากฏแจ้ง . . .
ลก 7.35 . . . แต่พระปัญญาก็ปรากฏว่าชอบธรรมแล้วโดยบรรดาผลแห่งพระปัญญานั้น" . . .
ลก 8.17 . . . ด้วยว่าไม่มีสิ่งใดที่ซ่อนไว้ซึ่งจะไม่ปรากฏแจ้ง . . .
ลก 9.8 . . . บางคนก็ว่าเป็นเอลียาห์มาปรากฏ . . .
ลก 9.31 . . . ผู้มาปรากฏด้วยสง่าราศี . . .
ลก 10.36 . . . คนไหนปรากฏว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกพวกโจรปล้น" . . .
ลก 11.44 . . . ด้วยว่าเจ้าทั้งหลายเป็นเหมือนที่ฝังศพซึ่งมิได้ปรากฏ . . .
ลก 17.30 . . . ในวันที่บุตรมนุษย์จะมาปรากฏก็เป็นเหมือนอย่างนั้น . . .
ลก 19.11 . . . และเพราะเขาทั้งหลายคิดว่าอาณาจักรของพระเจ้าจะปรากฏโดยพลัน . . .
ลก 22.43 . . . ทูตสวรรค์องค์หนึ่งจากสวรรค์มาปรากฏแก่พระองค์ช่วยชูกำลังพระองค์ . . .
ลก 24.34 . . . และได้ปรากฏแก่ซีโมน" . . .
ยน 3.21 . . . เพื่อจะให้การกระทำของตนปรากฏว่า . . .
ยน 7.4 . . . เมื่อผู้นั้นเองอยากให้ตัวปรากฏ . . .
ยน 7.4 . . . ถ้าท่านกระทำการเหล่านี้ก็จงสำแดงตัวให้ปรากฏแก่โลกเถิด" . . .
ยน 9.3 . . . แต่เพื่อให้พระราชกิจของพระเจ้าปรากฏในตัวเขา . . .
ยน 14.21 . . . และจะสำแดงตัวของเราเองให้ปรากฏแก่เขา" . . .
กจ 1.3 . . . และได้ทรงปรากฏแก่เขาทั้งหลายถึงสี่สิบวัน . . .
กจ 2.3 . . . มีเปลวไฟสัณฐานเหมือนลิ้นปรากฏแก่เขา . . .
กจ 4.16 . . . ก็ได้ปรากฏแก่คนทั้งปวงที่อยู่ในกรุงเยรูซาเล็มแล้ว . . .
กจ 5.37 . . . ได้ปรากฏขึ้นในคราวจดบัญชีสำมะโนครัว . . .
กจ 7.2 . . . พระเจ้าแห่งสง่าราศีได้ปรากฏแก่อับราฮัมบิดาของเรา . . .
กจ 7.30 . . . ทูตสวรรค์องค์หนึ่งขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏแก่โมเสสในเปลวไฟที่พุ่มไม้ . . .
กจ 7.35 . . . โดยมือของทูตสวรรค์ซึ่งได้ปรากฏแก่ท่านที่พุ่มไม้ . . .
กจ 9.17 . . . ได้ทรงปรากฏแก่ท่านกลางทางที่ท่านมานั้น . . .
กจ 10.40 . . . ในวันที่สามพระเจ้าได้ทรงให้พระองค์คืนพระชนม์และทรงให้ปรากฏ . . .
กจ 10.41 . . . มิใช่ทรงให้ปรากฏแก่คนทั่วไป . . .
กจ 10.41 . . . แต่ทรงปรากฏแก่เหล่าพวกพยานซึ่งพระเจ้าได้ทรงเลือกไว้แต่ก่อน . . .
กจ 10.41 . . . คือทรงปรากฏแก่พวกเราที่ได้รับประทานและดื่มกับพระองค์ . . .
กจ 12.7 . . . มีทูตสวรรค์ขององค์พระผู้เป็นเจ้ามาปรากฏ . . .
กจ 13.31 . . . พระองค์ทรงปรากฏแก่คนทั้งหลายที่ตามพระองค์จากแคว้นกาลิลีไปยังกรุงเยรูซาเล็มเป็นหลายวัน . . .
กจ 26.16 . . . ด้วยว่าเราได้ปรากฏแก่เจ้าเพื่อจะตั้งเจ้าไว้ให้เป็นผู้รับใช้และเป็นพยานถึงเหตุการณ์ซึ่งเจ้าเห็น . . .
รม 1.20 . . . สภาพที่ไม่ปรากฏของพระองค์นั้น . . .
รม 1.20 . . . ก็ได้ปรากฏชัดในสรรพสิ่งที่พระองค์ได้ทรงสร้าง . . .
รม 2.28 . . . และการเข้าสุหนัตแท้ก็ไม่ใช่การเข้าสุหนัตซึ่งปรากฏที่เนื้อหนังเท่านั้น . . .
รม 3.4 . . . `เพื่อพระองค์จะได้ปรากฏว่า . . .
รม 3.7 . . . เพราะถ้าความจริงของพระเจ้าปรากฏมากยิ่งขึ้นเพราะเหตุความอสัตย์ของข้าพเจ้าเป็นที่ให้เกิดเกียรติยศแด่พระองค์แล้ว . . .
รม 3.21 . . . แต่บัดนี้ได้ปรากฏแล้วว่าความชอบธรรมของพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือพระราชบัญญัติ . . .
รม 3.21 . . . แต่บัดนี้ได้ปรากฏแล้วว่าความชอบธรรมของพระเจ้านั้นปรากฏนอกเหนือพระราชบัญญัติ . . .
รม 5.20 . . . เมื่อมีพระราชบัญญัติก็ทำให้มีการละเมิดพระราชบัญญัติปรากฏมากขึ้น . . .
รม 5.20 . . . แต่ที่ใดมีบาปปรากฏมากขึ้น . . .
รม 7.13 . . . เพื่อจะให้ปรากฏว่าบาปนั้นเป็นบาปจริงและโดยอาศัยพระบัญญัตินั้น . . .
รม 7.13 . . . บาปก็ปรากฏว่าชั่วร้ายยิ่งนัก . . .
รม 8.19 . . . มีความเพียรคอยท่าปรารถนาให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าปรากฏ . . .
รม 9.22 . . . และทรงให้ฤทธิ์เดชของพระองค์ปรากฏ . . .
รม 10.20 . . . เราได้ปรากฏแก่คนที่มิได้ถามหาเรา' . . .
รม 16.26 . . . แต่มาบัดนี้ได้เปิดเผยให้ปรากฏแล้ว . . .
1คร 3.13 . . . การงานของแต่ละคนก็จะได้ปรากฏให้เห็น . . .
1คร 11.19 . . . เพื่อคนฝ่ายถูกในพวกท่านจะได้ปรากฏเด่นขึ้น . . .
1คร 15.5 . . . พระองค์ทรงปรากฏแก่เคฟาส . . .
1คร 15.6 . . . ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่พวกพี่น้องกว่าห้าร้อยคนในคราวเดียว . . .
1คร 15.7 . . . ภายหลังพระองค์ทรงปรากฏแก่ยากอบ . . .
1คร 15.8 . . . ครั้นหลังที่สุดพระองค์ทรงปรากฏแก่ข้าพเจ้าด้วย . . .
1คร 15.15 . . . และก็จะปรากฏว่าเราอ้างพยานเท็จในเรื่องพระเจ้า . . .
2คร 2.14 . . . และทรงโปรดประทานกลิ่นหอมแห่งความรู้ของพระองค์ให้ปรากฏด้วยตัวเราทุกแห่ง . . .
2คร 3.3 . . . ท่านปรากฏเป็นหนังสือของพระคริสต์ซึ่งเราเป็นผู้ปรนนิบัติ . . .
2คร 4.6 . . . เพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงสง่าราศีของพระเจ้าปรากฏในพระพักตร์ของพระเยซูคริสต์ . . .
2คร 4.10 . . . เพื่อว่าชีวิตของพระเยซูจะปรากฏในกายของเราด้วย . . .
2คร 4.11 . . . เพื่อว่าพระชนม์ชีพของพระเยซูจะได้ปรากฏในเนื้อหนังของเราซึ่งจะต้องตายนั้น . . .
2คร 5.10 . . . เพราะว่าจำเป็นที่เราทุกคนจะต้องปรากฏตัวที่หน้าบัลลังก์พิพากษาของพระคริสต์ . . .
2คร 5.11 . . . เราได้ปรากฏประจักษ์แก่จิตสำนึกผิดและชอบของท่านด้วย . . .
2คร 5.12 . . . เพื่อท่านจะได้มีข้อโต้ตอบคนเหล่านั้นที่ชอบอวดในสิ่งซึ่งปรากฏ . . .
2คร 7.12 . . . แต่เพื่อให้ความห่วงใยของเราที่มีต่อท่านปรากฏแก่ท่านในสายพระเนตรพระเจ้า . . .
2คร 7.14 . . . ก็ปรากฏเป็นจริงเหมือนกันฉันนั้น . . .
2คร 10.7 . . . ท่านแลดูสิ่งที่ปรากฏภายนอกหรือ . . .
2คร 11.12 . . . เพื่อว่าเมื่อเขาโอ้อวดนั้นเขาจะได้ปรากฏว่ามีสภาพเหมือนกับเรา . . .
2คร 13.7 . . . มิใช่ว่าเราจะให้ปรากฏว่าเราเป็นที่ทรงชอบพระทัย . . .
กท 2.17 . . . เราเองยังปรากฏเป็นคนบาปอยู่ . . .
กท 3.1 . . . ทั้งๆที่ภาพการถูกตรึงของพระเยซูคริสต์ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาท่านแล้ว . . .
กท 3.23 . . . ถูกกั้นเขตไว้จนความเชื่อจะปรากฏภายหลัง . . .
อฟ 5.13 . . . ก็จะปรากฏแจ้งโดยความสว่าง . . .
อฟ 5.13 . . . เพราะว่าทุกๆสิ่งที่ให้ปรากฏแจ้งก็คือความสว่าง . . .
ฟป 1.13 . . . ก็ปรากฏทั่วตลอดกองผู้คุมและทั่วสถานที่แห่งอื่นๆทั้งสิ้น . . .
ฟป 2.8 . . . และเมื่อทรงปรากฏพระองค์ในสภาพมนุษย์แล้ว . . .
ฟป 2.15 . . . ท่านปรากฏในหมู่พวกเขาดุจดวงสว่างต่างๆในโลก . . .
ฟป 3.9 . . . และจะได้ปรากฏอยู่ในพระองค์ . . .
คส 3.4 . . . เมื่อพระคริสต์ผู้ทรงเป็นชีวิตของเราจะทรงปรากฏ . . .
คส 3.4 . . . ขณะนั้นท่านก็จะปรากฏพร้อมกับพระองค์ในสง่าราศีด้วย . . .
2ธส 1.7 . . . เมื่อพระเยซูเจ้าจะปรากฏองค์จากสวรรค์ . . .
2ธส 2.6 . . . เพื่อมันจะปรากฏออกมาได้ต่อเมื่อถึงเวลาของมัน . . .
2ธส 2.8 . . . ขณะนั้นคนนอกกฎหมายนั้นจะปรากฏตัวขึ้น . . .
1ทธ 1.17 . . . ผู้ทรงเป็นองค์อมตะ ซึ่งมิได้ปรากฏแก่ตา พระเจ้าผู้ทรงพระปัญญาแต่พระองค์เดียว . . .
1ทธ 3.16 . . . พระเจ้าทรงปรากฏในเนื้อหนัง . . .
1ทธ 4.15 . . . เพื่อความจำเริญของท่านจะได้ปรากฏแจ้งแก่คนทั้งปวง . . .
1ทธ 5.24 . . . การผิดของบางคนย่อมปรากฏเด่นขึ้นก่อน . . .
1ทธ 5.25 . . . ฝ่ายการดีของบางคนก็ปรากฏเด่นขึ้นก่อนด้วยเหมือนกัน . . .
1ทธ 6.15 . . . ซึ่งพระองค์จะทรงสำแดงให้ปรากฏในเวลาของพระองค์ . . .
2ทธ 3.9 . . . เพราะความโง่ของเขาจะปรากฏแก่คนทั้งปวง . . .
2ทธ 4.1 . . . เมื่อพระองค์เสด็จมาปรากฏและตั้งอาณาจักรของพระองค์ . . .
ทต 1.3 . . . ก็ได้ทรงโปรดให้พระวจนะของพระองค์ปรากฏด้วยการเทศนา . . .
ทต 2.11 . . . เพราะว่าพระคุณของพระเจ้าที่นำไปถึงความรอดได้ปรากฏแก่คนทั้งปวงแล้ว . . .
ทต 3.4 . . . และประทานความรักแก่มนุษย์ปรากฏแล้ว . . .
ฮบ 4.13 . . . ที่ไม่ได้ปรากฏในสายพระเนตรของพระองค์ . . .
ฮบ 4.13 . . . แต่สิ่งสารพัดก็เปลือยเปล่าและปรากฏแจ้งต่อพระเนตรของพระองค์ผู้ซึ่งเราต้องเกี่ยวข้องด้วย . . .
ฮบ 7.15 . . . เมื่อปรากฏว่ามีปุโรหิตอีกผู้หนึ่งเกิดขึ้นตามอย่างของเมลคีเซเดค . . .
ฮบ 9.8 . . . ทางซึ่งจะเข้าไปในที่บริสุทธิ์ที่สุดนั้นไม่ได้ปรากฏแจ้ง . . .
ฮบ 9.24 . . . และบัดนี้ทรงปรากฏจำเพาะพระพักตร์พระเจ้าเพื่อเราทั้งหลาย . . .
ฮบ 9.26 . . . แต่ว่าเดี๋ยวนี้พระองค์ได้ทรงปรากฏในเวลาที่สุดนี้ครั้งเดียว . . .
ฮบ 9.28 . . . แล้วพระองค์จะทรงปรากฏครั้งที่สองปราศจากความบาปแก่บรรดาคนที่คอยพระองค์ให้เขาถึงความรอดฉันนั้น . . .
ฮบ 11.3 . . . ดังนั้นสิ่งที่มองเห็นจึงเป็นสิ่งที่เกิดจากสิ่งที่ไม่ปรากฏให้เห็น . . .
ฮบ 11.7 . . . เมื่อพระเจ้าทรงเตือนโนอาห์ถึงเหตุการณ์ที่ยังไม่ปรากฏ . . .
ฮบ 11.27 . . . เพราะท่านยอมทนอยู่เหมือนประหนึ่งได้เห็นพระองค์ผู้ไม่ทรงปรากฏแก่ตา . . .
ยก 1.12 . . . เพราะเมื่อปรากฏว่าผู้นั้นทนได้แล้ว . . .
ยก 4.14 . . . ก็เป็นเหมือนหมอกที่ปรากฏอยู่แต่ประเดี๋ยวหนึ่งแล้วก็หายไป . . .
1ปต 1.5 . . . ซึ่งพร้อมแล้วที่จะปรากฏในวาระสุดท้าย . . .
1ปต 1.7 . . . ในเวลาที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จมาปรากฏ . . .
1ปต 1.20 . . . แต่ทรงให้พระคริสต์ปรากฏพระองค์ในวาระสุดท้ายนี้ . . .
1ปต 4.13 . . . เพื่อว่าเมื่อสง่าราศีของพระองค์ปรากฏขึ้น . . .
1ปต 5.1 . . . และมีส่วนที่จะรับสง่าราศีอันจะมาปรากฏภายหลังด้วย . . .
1ปต 5.4 . . . และเมื่อพระผู้เลี้ยงใหญ่จะเสด็จมาปรากฏ . . .
1ยน 1.2 . . . (และชีวิตนั้นได้ปรากฏ . . .
1ยน 1.2 . . . และได้ปรากฏแก่เราทั้งหลาย) . . .
1ยน 2.19 . . . ซึ่งก็เป็นที่ปรากฏชัดแล้วว่า . . .
1ยน 2.28 . . . เพื่อว่าเมื่อพระองค์ทรงมาปรากฏ . . .
1ยน 3.2 . . . และยังไม่ปรากฏว่าต่อไปเบื้องหน้าเราจะเป็นอย่างไร . . .
1ยน 3.2 . . . แต่เรารู้ว่าเมื่อพระองค์เสด็จมาปรากฏนั้น . . .
1ยน 3.5 . . . พระองค์ได้ทรงปรากฏเพื่อนำบาปทั้งหลายของเราไปเสีย . . .
1ยน 3.8 . . . พระบุตรของพระเจ้าได้เสด็จมาปรากฏก็เพราะเหตุนี้ . . .
วว 3.18 . . . และเพื่อความละอายแห่งกายเปลือยเปล่าของเจ้าจะไม่ได้ปรากฏ . . .
วว 4.3 . . . และพระองค์ผู้ประทับบนพระที่นั่งนั้นปรากฏประดุจพลอยหยกและพลอยทับทิม . . .
วว 7.2 . . . แล้วข้าพเจ้าก็เห็นทูตสวรรค์อีกองค์หนึ่งปรากฏขึ้นมาจากทิศตะวันออก . . .
วว 12.1 . . . มีการมหัศจรรย์ใหญ่ยิ่งปรากฏในสวรรค์ . . .
วว 12.3 . . . และมีการมหัศจรรย์อีกอย่างหนึ่งปรากฏในสวรรค์ . . .
วว 15.4 . . . เพราะว่าการพิพากษาของพระองค์ปรากฏแจ้งแล้ว" . . .

ปรากฏการณ์ ( 1 )
อสค 40.3 . . . ปรากฏการณ์ของเขาคล้ายทองเหลือง . . .

ปราการ ( 1 )
ศฟย 1.16 . . . เป็นวันที่มีเสียงแตรและวันโห่ร้องต่อเมืองทั้งหลายที่มีสันปราการและต่อป้อมสูง . . .

ปราชญ์ ( 27 )
ปฐก 41.8 . . . จึงรับสั่งให้เรียกโหรและปราชญ์ทั้งปวงของอียิปต์มาเฝ้า . . .
สดด 49.10 . . . เขาเห็นว่า ถึงปราชญ์ก็ยังตาย คนโง่และคนโฉดก็ต้องพินาศเหมือนกัน . . .
สภษ 1.5 . . . ทั้งปราชญ์จะได้ยินและเพิ่มพูนการเรียนรู้ . . .
สภษ 1.6 . . . ทั้งถ้อยคำของปราชญ์และปริศนาที่ลึกลับของเขา . . .
สภษ 9.8 . . . เพราะเขาจะเกลียดเจ้า จงตักเตือนปราชญ์ และเขาจะรักเจ้า . . .
สภษ 9.9 . . . จงให้คำสั่งสอนแก่ปราชญ์และเขาจะฉลาดยิ่งขึ้น . . .
สภษ 10.14 . . . ปราชญ์ก็ส่ำสมความรู้ไว้ . . .
สภษ 12.18 . . . แต่ลิ้นของปราชญ์นำการรักษามาให้ . . .
สภษ 13.14 . . . กฎเกณฑ์ของปราชญ์เป็นน้ำพุแห่งชีวิต . . .
สภษ 13.20 . . . บุคคลที่เดินกับปราชญ์จะกลายเป็นคนฉลาด . . .
สภษ 14.3 . . . แต่ริมฝีปากของปราชญ์จะสงวนเขาไว้ . . .
สภษ 14.24 . . . มงกุฎของปราชญ์คือความมั่งคั่งของตน . . .
สภษ 15.2 . . . ลิ้นของปราชญ์ใช้ความรู้อย่างถูกต้อง . . .
สภษ 15.7 . . . ริมฝีปากของปราชญ์กระจายความรู้ . . .
สภษ 15.12 . . . ทั้งเขาจะไม่ไปหาปราชญ์ . . .
สภษ 15.31 . . . หูที่ฟังคำตักเตือนที่ให้ชีวิตจะอยู่ท่ามกลางปราชญ์ . . .
สภษ 16.14 . . . แต่ปราชญ์จะระงับเสียได้ . . .
สภษ 16.23 . . . ใจของปราชญ์กระทำให้ปากของเขาสุขุม . . .
สภษ 18.15 . . . และหูของปราชญ์แสวงความรู้ . . .
สภษ 21.11 . . . เมื่อปราชญ์ได้รับการสั่งสอน . . .
สภษ 21.22 . . . ปราชญ์ปีนเข้าไปในเมืองของคนที่มีกำลัง . . .
สภษ 22.17 . . . เอียงหูของเจ้าและฟังถ้อยคำของปราชญ์ . . .
สภษ 24.23 . . . ข้อความเหล่านี้เป็นคำกล่าวของปราชญ์ด้วย . . .
สภษ 29.8 . . . แต่ปราชญ์แปรความโกรธเกรี้ยวไปเสีย . . .
สภษ 29.9 . . . ถ้าปราชญ์มีเรื่องโต้เถียงกับคนโง่ . . .
สภษ 29.11 . . . แต่ปราชญ์ย่อมยับยั้งความคิดไว้จนภายหลัง . . .
ยรม 10.7 . . . เพราะในบรรดาปราชญ์ของบรรดาประชาชาติ . . .

ปราดเปรื่อง ( 1 )
อสค 28.7 . . . และเขาจะกระทำให้ความฉลาดปราดเปรื่องของเจ้าเป็นมลทิน . . .

ปรานี ( 17 )
ปฐก 40.14 . . . เมื่อท่านมีความสุขแล้วขอให้ระลึกถึงข้าพเจ้าและแสดงความเมตตาปรานีแก่ข้าพเจ้า . . .
พบญ 13.8 . . . อย่าให้นัยน์ตาของท่านเมตตาปรานีเขา . . .
พบญ 32.36 . . . และทรงเมตตาปรานีต่อผู้รับใช้ของพระองค์ . . .
พบญ 32.43 . . . และจะทรงเมตตาปรานีทั้งแผ่นดินและประชาชนของพระองค์" . . .
วนฉ 1.24 . . . "ขอชี้ทางเข้าเมืองนี้ให้แก่เรา และเราจะปรานีเจ้า" . . .
1ซมอ 15.3 . . . และทำลายบรรดาที่เขามีนั้นเสียให้สิ้นเชิง อย่าปรานีเขาเลย จงฆ่าเสียทั้งผู้ชายผู้หญิง . . .
1ซมอ 23.21 . . . เพราะพวกท่านปรานีเรา . . .
โยบ 27.22 . . . พระเจ้าจะทรงเหวี่ยงเขาอย่างไม่ปรานี . . .
อสย 13.18 . . . เขาจะไม่ปรานีต่อผู้บังเกิดจากครรภ์ . . .
อสย 30.14 . . . ซึ่งแตกเป็นชิ้นๆอย่างไม่ปรานี . . .
อสค 5.11 . . . นัยน์ตาของเราจะไม่ปรานี . . .
อสค 8.18 . . . นัยน์ตาของเราจะไม่ปรานี . . .
อสค 9.5 . . . นัยน์ตาของเจ้าอย่าได้ปรานี . . .
อสค 9.10 . . . นัยน์ตาของเราจะไม่ปรานี . . .
อสค 20.17 . . . นัยน์ตาของเราก็ยังปรานีเขา . . .
กจ 27.3 . . . ฝ่ายยูเลียสมีใจเมตตาปรานีแก่เปาโล . . .
คส 3.12 . . . จงสวมใจเมตตา ใจปรานี ใจถ่อม . . .

ปราบ ( 24 )
อพย 17.13 . . . ฝ่ายโยชูวาปราบอามาเลขกับพลไพร่ของเขาพ่ายแพ้ไปด้วยคมดาบ . . .
1พกษ 5.3 . . . จนกว่าพระเยโฮวาห์จะทรงปราบเขาเสียให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์ . . .
สดด 80.9 . . . พระองค์ทรงปราบดินให้ . . .
สดด 144.2 . . . ผู้ทรงปราบชนชาติทั้งหลายไว้ใต้ข้าพระองค์ . . .
อสย 2.11 . . . และความจองหองของคนจะถูกปราบลง . . .
อสย 2.12 . . . สู้สารพัดที่ถูกยกขึ้นและพวกเขาจะถูกปราบลง . . .
อสย 2.17 . . . และความผยองของมนุษย์จะต้องถูกปราบลง . . .
อสย 13.11 . . . และปราบความยโสของคนโหดร้าย . . .
อสย 28.25 . . . เมื่อเขาปราบผิวลงแล้ว . . .
อสย 45.1 . . . เพื่อปราบหลายประชาชาติให้อยู่ข้างหน้าท่าน . . .
อสย 45.2 . . . และปราบที่คดให้เป็นที่ตรง . . .
ยรม 51.58 . . . กำแพงอันกว้างขวางของบาบิโลนจะถูกปราบลงให้เรียบเสมอพื้นดิน . . .
ดนล 2.40 . . . เพราะเหล็กตีสิ่งทั้งหลายให้หักเป็นชิ้นๆและปราบสิ่งทั้งปวงลงได้ . . .
กจ 19.16 . . . คนที่มีวิญญาณชั่วสิงอยู่จึงกระโดดใส่คนเหล่านั้นและเอาชนะเขา และปราบเขาลงได้ จนคนเหล่านั้นต้องหนีออกไปจากเรือนทั้งเปลือยกายและบาดเจ็บ . . .
รม 16.20 . . . ไม่ช้าพระเจ้าแห่งสันติสุขจะทรงปราบซาตานให้ยับเยินลงใต้ฝ่าเท้าของท่านทั้งหลาย . . .
1คร 15.25 . . . จนกว่าพระองค์จะได้ทรงปราบศัตรูทั้งสิ้นให้อยู่ใต้พระบาทของพระองค์ . . .
1คร 15.27 . . . เพราะว่าพระองค์ทรงปราบสิ่งสารพัดลงใต้พระบาทของพระองค์แล้ว . . .
1คร 15.27 . . . แต่เมื่อพระองค์ตรัสว่าทรงปราบสิ่งสารพัดลงนั้น . . .
1คร 15.27 . . . ก็เป็นที่ทราบชัดว่ายกเว้นองค์พระเจ้าผู้ทรงปราบสิ่งสารพัดให้อยู่ใต้พระองค์ . . .
1คร 15.28 . . . เมื่อสิ่งสารพัดถูกปราบให้อยู่ใต้พระองค์แล้ว . . .
1คร 15.28 . . . เมื่อนั้นองค์พระบุตรก็จะอยู่ใต้พระเจ้าผู้ทรงปราบสิ่งสารพัดให้อยู่ใต้พระองค์ . . .
อฟ 1.22 . . . พระเจ้าได้ทรงปราบสิ่งสารพัดลงไว้ใต้พระบาทของพระคริสต์ . . .
ฟป 3.21 . . . ด้วยฤทธานุภาพซึ่งพระองค์ทรงสามารถปราบสิ่งสารพัดลงใต้อำนาจของพระองค์ . . .
ฮบ 10.13 . . . ตั้งแต่นี้ไปพระองค์คอยอยู่จนถึงบรรดาศัตรูของพระองค์จะถูกปราบลงเป็นที่รองพระบาทของพระองค์ . . .

ปราบปราม ( 9 )
2ซมอ 8.1 . . . ดาวิดทรงโจมตีคนฟีลิสเตีย และปราบปรามได้ และดาวิดทรงยึดเมืองเมเธกฮัมมาห์ได้จากมือคนฟีลิสเตีย . . .
1พศด 17.10 . . . และเราจะปราบปรามศัตรูทั้งสิ้นของเจ้า . . .
1พศด 18.1 . . . และอยู่ต่อมาดาวิดทรงโจมตีคนฟีลิสเตียและทรงปราบปรามเขาเสีย . . .
1พศด 20.4 . . . และคนฟีลิสเตียก็ถูกปราบปราม . . .
2พศด 13.18 . . . นี่แหละคนอิสราเอลก็ถูกปราบปรามในครั้งนั้น . . .
นหม 9.24 . . . พระองค์ทรงปราบปรามชาวแผ่นดินนั้น . . .
สดด 18.47 . . . และทรงปราบปรามบรรดาชนชาติทั้งหลายให้อยู่ภายใต้อำนาจของข้าพระองค์ . . .
สดด 47.3 . . . พระองค์จะทรงปราบปรามชนชาติทั้งหลายให้อยู่ภายใต้เรา . . .
มธ 22.7 . . . ปราบปรามฆาตกรเหล่านั้น . . .

ปราโมทย์ ( 1 )
สดด 5.11 . . . ให้คนที่รักพระนามของพระองค์ปรีดาปราโมทย์อยู่ในพระองค์ . . .

ปรารถนา ( 171 )
ปฐก 4.7 . . . บาปก็ซุ่มอยู่ที่ประตู มันปรารถนาในตัวเจ้า และเจ้าจะครอบครองมัน" . . .
อพย 10.11 . . . เพราะเจ้าปรารถนาเช่นนี้เท่านั้น" . . .
อพย 33.7 . . . ต่อมาทุกคนซึ่งปรารถนาจะเข้าเฝ้าพระเยโฮวาห์ก็ออกไปยังพลับพลาแห่งชุมนุม . . .
อพย 35.21 . . . ทุกคนที่มีใจปรารถนา และที่มีใจสมัครก็นำสิ่งของมาถวายพระเยโฮวาห์สำหรับพลับพลาแห่งชุมนุมและการปรนนิบัติทั้งหลาย . . .
อพย 35.26 . . . ฝ่ายบรรดาผู้หญิงที่มีใจปรารถนาก็ปั่นขนแพะด้วยความชำนาญ . . .
อพย 36.2 . . . และใจของเขาปรารถนาให้มาทำงาน . . .
พบญ 7.25 . . . ท่านทั้งหลายอย่าปรารถนาอยากได้เงินหรือทองซึ่งปิดรูปพระอยู่นั้น . . .
พบญ 12.15 . . . ท่านจะฆ่าสัตว์และรับประทานเนื้อในประตูเมืองทั้งหลายของท่านตามที่ท่านปรารถนาก็ได้ . . .
พบญ 12.20 . . . ท่านจะรับประทานเนื้อตามใจปรารถนาของท่านได้ . . .
พบญ 12.21 . . . ท่านจงรับประทานในประตูเมืองของท่านตามที่ใจของท่านปรารถนาเถิด . . .
พบญ 14.26 . . . และเอาเงินนั้นซื้อสิ่งใดๆที่ท่านปรารถนา . . .
พบญ 14.26 . . . หรือน้ำองุ่นหรือสุราและสิ่งใดๆที่ท่านปรารถนา . . .
พบญ 18.6 . . . จะมายังสถานที่ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงเลือกไว้ก็ให้เขามาได้ตามใจปรารถนา . . .
พบญ 18.16 . . . อย่างที่ท่านปรารถนาจากพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านที่โฮเรบในวันประชุมเมื่อท่านกล่าวว่า . . .
พบญ 21.11 . . . และปรารถนาอยากได้มาเป็นภรรยาของท่าน . . .
พบญ 23.24 . . . ท่านจะรับประทานผลองุ่นให้อิ่มหนำตามที่ท่านปรารถนาก็ได้ . . .
1ซมอ 20.4 . . . "จิตใจเธอปรารถนาอะไร . . .
1ซมอ 23.20 . . . เพราะฉะนั้นบัดนี้ขอเสด็จลงไปตามสุดพระทัยปรารถนาที่จะลงไป . . .
2ซมอ 19.38 . . . สิ่งใดที่ท่านปรารถนาให้เรากระทำแก่ท่าน . . .
1พกษ 5.8 . . . ข้าพเจ้าพร้อมที่จะกระทำสิ่งสารพัดตามที่ท่านปรารถนาในเรื่องไม้สนสีดาร์ . . .
นหม 1.11 . . . ผู้ปรารถนาจะยำเกรงพระนามของพระองค์ . . .
นหม 2.4 . . . "เจ้าปรารถนาจะขออะไร" . . .
นหม 6.6 . . . และท่านปรารถนาจะเป็นกษัตริย์ของพวกเขา . . .
อสธ 1.8 . . . ให้ทุกคนทำได้ตามใจปรารถนา . . .
อสธ 5.5 . . . เพื่อท่านจะได้กระทำตามที่พระนางเอสเธอร์ปรารถนา" . . .
โยบ 7.2 . . . เหมือนอย่างทาสที่ปรารถนาเงา . . .
โยบ 9.3 . . . ถ้าคนหนึ่งคนใดปรารถนาจะโต้แย้งกับพระองค์ . . .
โยบ 13.3 . . . และปรารถนาจะสู้คดีของข้ากับพระเจ้า . . .
โยบ 20.20 . . . เขาจะเก็บสิ่งที่เขาปรารถนาไม่ได้เลย . . .
โยบ 21.14 . . . เพราะเราไม่ปรารถนาความรู้ในทางของท่าน . . .
โยบ 33.32 . . . เพราะข้าพเจ้าปรารถนาแก้คดีให้ท่าน . . .
โยบ 34.36 . . . ข้าพเจ้าปรารถนาให้โยบถูกทดลองต่อไปถึงที่สุด . . .
สดด 20.4 . . . ขอทรงประสิทธิ์ประสาทตามใจปรารถนาของท่านด้วย . . .
สดด 21.2 . . . พระองค์ทรงประสิทธิ์ประสาทตามใจปรารถนาของท่าน . . .
สดด 34.12 . . . มนุษย์คนใดผู้ปรารถนาชีวิตและรักวันคืนทั้งหลาย . . .
สดด 35.25 . . . เราได้ตามใจปรารถนาของเรา" . . .
สดด 37.4 . . . จงปีติยินดีในพระเยโฮวาห์และพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่าน . . .
สดด 40.14 . . . ขอให้ผู้ปรารถนาสิ่งชั่วร้ายต่อข้าพระองค์นั้นต้องหันกลับไปและได้ความอัปยศ . . .
สดด 45.11 . . . และกษัตริย์จะทรงปรารถนาความงามของเธอ . . .
สดด 70.2 . . . ขอให้ผู้ปรารถนาที่จะให้ข้าพระองค์เจ็บนั้นต้องหันกลับไปและได้ความอัปยศ . . .
สดด 73.7 . . . เขามีสิ่งของเหลือเฟือตามใจปรารถนา . . .
สดด 73.25 . . . ข้าพระองค์ไม่ปรารถนาผู้ใดในโลก . . .
สดด 84.2 . . . วิญญาณของข้าพระองค์ปรารถนา . . .
สดด 107.30 . . . และพระองค์ทรงนำเขามายังท่าที่เขาปรารถนา . . .
สดด 119.20 . . . จิตใจของข้าพระองค์เร่าร้อนเพราะปรารถนาคำตัดสินของพระองค์ตลอดเวลา . . .
สดด 119.40 . . . ข้าพระองค์ปรารถนาข้อบังคับของพระองค์ . . .
สดด 132.14 . . . เพราะปรารถนาเช่นนั้น . . .
สภษ 3.15 . . . และบรรดาสิ่งที่เจ้าปรารถนาจะเปรียบกับเธอไม่ได้ . . .
สภษ 6.25 . . . อย่าปรารถนาความงามของนางอยู่ในใจของเจ้า . . .
สภษ 8.11 . . . และสิ่งที่เจ้าปรารถนาทั้งหมดจะเปรียบเทียบกับปัญญาไม่ได้ . . .
สภษ 10.24 . . . แต่สิ่งใดที่คนชอบธรรมปรารถนาจะทรงประสาทให้ . . .
สภษ 12.12 . . . คนชั่วร้ายปรารถนาตาข่ายของคนเลว . . .
สภษ 21.10 . . . วิญญาณของคนชั่วร้ายปรารถนาความชั่ว . . .
สภษ 23.3 . . . อย่าปรารถนาของโอชะของท่าน . . .
สภษ 23.6 . . . อย่าปรารถนาของโอชะของเขา . . .
สภษ 24.1 . . . หรือปรารถนาอยู่ร่วมกับเขา . . .
ปญจ 6.2 . . . จนสิ่งใดๆที่เขาปรารถนาสำหรับตัว . . .
อสย 1.29 . . . เพราะเจ้าจะละอายเรื่องต้นโอ๊กที่เจ้าปรารถนานั้น . . .
อสย 26.8 . . . เป็นที่จิตวิญญาณของข้าพระองค์ปรารถนา . . .
อสย 53.2 . . . ไม่มีความงามที่เราจะพึงปรารถนาท่าน . . .
ยรม 42.22 . . . ในสถานที่ซึ่งท่านทั้งหลายปรารถนาจะไปอาศัยอยู่" . . .
ยรม 44.14 . . . ที่ซึ่งเขาปรารถนาจะกลับไปอาศัยอยู่ . . .
อสค 23.6 . . . ทุกคนเป็นชายหนุ่มที่พึงปรารถนา . . .
อสค 23.12 . . . ทุกคนเป็นชายหนุ่มที่พึงปรารถนา . . .
อสค 23.23 . . . เป็นคนหนุ่มที่พึงปรารถนา . . .
อสค 24.25 . . . และสิ่งที่ใจของเขาปรารถนา . . .
ดนล 4.25 . . . และพระองค์จะประทานราชอาณาจักรนั้นแก่ผู้ที่พระองค์ทรงปรารถนา . . .
ดนล 4.32 . . . และประทานราชอาณาจักรนั้นแก่ผู้ที่พระองค์ทรงปรารถนา" . . .
ดนล 5.21 . . . และทรงแต่งตั้งผู้ที่พระองค์จะทรงปรารถนาให้ปกครอง . . .
ดนล 11.37 . . . หรือเชื่อฟังผู้ที่ผู้หญิงปรารถนา . . .
อมส 5.18 . . . ผู้ปรารถนาวันแห่งพระเยโฮวาห์ . . .
ยนา 4.8 . . . และท่านนึกปรารถนาในใจที่จะตายเสีย . . .
มคา 7.1 . . . จิตใจข้าพเจ้าปรารถนาผลสุกรุ่นแรก . . .
ศฟย 2.1 . . . ประชาชาติที่ผู้อื่นไม่ปรารถนาเอ๋ย . . .
มธ 7.12 . . . สิ่งสารพัดซึ่งท่านปรารถนาให้มนุษย์ทำแก่ท่าน . . .
มธ 13.17 . . . ศาสดาพยากรณ์และผู้ชอบธรรมเป็นอันมากได้ปรารถนาจะเห็นซึ่งท่านทั้งหลายเห็นอยู่นี้ . . .
มธ 13.28 . . . `ท่านปรารถนาจะให้พวกเราไปถอนและเก็บข้าวละมานหรือ' . . .
มธ 18.14 . . . ไม่ทรงปรารถนาให้ผู้เล็กน้อยเหล่านี้สักคนหนึ่งพินาศไปเลย . . .
มธ 19.17 . . . แต่ถ้าท่านปรารถนาจะเข้าในชีวิต . . .
มธ 19.21 . . . "ถ้าท่านปรารถนาเป็นผู้ที่ทำจนครบถ้วน . . .
มธ 20.15 . . . เราปรารถนาจะทำอะไรกับสิ่งที่เป็นของเราเองนั้นไม่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติหรือ . . .
มธ 20.21 . . . พระองค์จึงทรงถามนางนั้นว่า "ท่านปรารถนาอะไร" นางทูลพระองค์ว่า . . .
มธ 26.17 . . . "พระองค์ทรงปรารถนาจะให้ข้าพระองค์ทั้งหลายจัดเตรียมปัสกาให้พระองค์เสวยที่ไหน" . . .
มธ 26.39 . . . อย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ . . .
มธ 27.17 . . . "เจ้าทั้งหลายปรารถนาให้ข้าพเจ้าปล่อยผู้ใดแก่เจ้า . . .
มก 6.19 . . . นางเฮโรเดียสจึงผูกพยาบาทยอห์นและปรารถนาจะฆ่าท่านเสียแต่ฆ่าไม่ได้ . . .
มก 10.35 . . . ข้าพระองค์ทั้งสองปรารถนาจะขอให้พระองค์ทรงกระทำตามคำขอของข้าพระองค์" . . .
มก 10.36 . . . "ท่านทั้งสองปรารถนาจะให้เราทำสิ่งใดให้ท่าน" . . .
มก 10.51 . . . "เจ้าปรารถนาจะให้เราทำอะไรแก่เจ้า" . . .
มก 14.12 . . . "พระองค์ทรงปรารถนาจะให้ข้าพระองค์ทั้งหลายไปจัดเตรียมปัสกาให้พระองค์เสวยที่ไหน" . . .
มก 14.36 . . . แต่ว่าอย่าให้เป็นตามใจปรารถนาของข้าพระองค์ . . .
มก 15.9 . . . "ท่านทั้งหลายปรารถนาจะให้เราปล่อยกษัตริย์ของพวกยิวหรือ" . . .
มก 15.15 . . . ปีลาตปรารถนาจะเอาใจประชาชน . . .
ลก 4.6 . . . และเราปรารถนาจะให้แก่ผู้ใดก็จะให้แก่ผู้นั้น . . .
ลก 6.31 . . . จงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่าน . . .
ลก 8.20 . . . "มารดาและน้องชายของพระองค์ยืนอยู่ข้างนอกปรารถนาจะพบพระองค์" . . .
ลก 10.24 . . . ปรารถนาจะเห็นซึ่งท่านทั้งหลายเห็นอยู่นี้ . . .
ลก 10.29 . . . แต่คนนั้นปรารถนาจะแก้ตัวจึงทูลพระเยซูว่า . . .
ลก 12.49 . . . และเราจะปรารถนาอะไรเล่า . . .
ลก 14.28 . . . ด้วยว่าในพวกท่านมีผู้ใดเมื่อปรารถนาจะสร้างป้อม . . .
ลก 16.26 . . . เพื่อว่าถ้าผู้ใดปรารถนาจะข้ามไปจากที่นี่ถึงเจ้าก็ไม่ได้ . . .
ลก 18.41 . . . "เจ้าปรารถนาจะให้เราทำอะไรให้เจ้า" . . .
ลก 22.9 . . . "พระองค์ทรงปรารถนาจะให้ข้าพระองค์ทั้งหลายจัดเตรียมที่ไหน" . . .
ลก 23.24 . . . ปีลาตจึงสั่งให้เป็นไปตามที่เขาทั้งหลายปรารถนา . . .
ยน 5.6 . . . "เจ้าปรารถนาจะหายโรคหรือ" . . .
ยน 5.21 . . . ถ้าพระบุตรปรารถนาจะกระทำให้ผู้ใดมีชีวิตก็จะกระทำเหมือนกันฉันนั้น . . .
ยน 6.11 . . . และให้ปลาด้วยตามที่เขาปรารถนา . . .
ยน 15.7 . . . ท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนา . . .
ยน 17.24 . . . ข้าพระองค์ปรารถนาให้คนเหล่านั้นที่พระองค์ได้ประทานให้แก่ข้าพระองค์ . . .
ยน 21.18 . . . และเดินไปไหนๆตามที่ท่านปรารถนา . . .
ยน 21.18 . . . และพาท่านไปที่ที่ท่านไม่ปรารถนาจะไป" . . .
กจ 5.28 . . . และปรารถนาให้ความผิดเนื่องด้วยโลหิตของผู้นั้นตกอยู่กับเรา" . . .
กจ 7.39 . . . ด้วยมีใจปรารถนาจะกลับไปยังแผ่นดินอียิปต์ . . .
กจ 7.46 . . . และมีใจปรารถนาที่จะหาพระนิเวศสำหรับพระเจ้าของยาโคบ . . .
กจ 13.7 . . . ปรารถนาจะฟังพระวจนะของพระเจ้า . . .
กจ 27.43 . . . แต่นายร้อยปรารถนาจะให้เปาโลรอดตาย . . .
กจ 28.22 . . . แต่ข้าพเจ้าทั้งหลายปรารถนาจะฟังท่านกล่าวว่าท่านคิดเห็นอย่างไร . . .
รม 1.11 . . . เพราะข้าพเจ้าปรารถนาที่จะได้พบท่านทั้งหลาย . . .
รม 7.15 . . . เพราะว่าข้าพเจ้าไม่ทำสิ่งที่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะทำ . . .
รม 7.16 . . . เหตุฉะนั้นถ้าข้าพเจ้าทำสิ่งที่ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาที่จะทำ . . .
รม 7.19 . . . ด้วยว่าการดีนั้นซึ่งข้าพเจ้าปรารถนาทำ . . .
รม 7.19 . . . แต่การชั่วซึ่งข้าพเจ้ามิได้ปรารถนาทำ . . .
รม 7.20 . . . ถ้าแม้ข้าพเจ้ายังทำสิ่งซึ่งข้าพเจ้าไม่ปรารถนาจะทำ . . .
รม 8.19 . . . มีความเพียรคอยท่าปรารถนาให้บุตรทั้งหลายของพระเจ้าปรากฏ . . .
รม 9.3 . . . เพราะว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ข้าพเจ้าเองถูกสาปให้ตัดขาดจากพระคริสต์ . . .
1คร 7.7 . . . ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้ทุกคนเป็นเหมือนข้าพเจ้า . . .
1คร 7.28 . . . แต่ข้าพเจ้าปรารถนาที่จะให้ท่านพ้นจากความยุ่งยากนั้น . . .
1คร 7.36 . . . และต้องทำอย่างใดอย่างหนึ่งก็ให้เขาทำตามปรารถนา . . .
1คร 10.6 . . . ไม่ให้เรามีใจโลภปรารถนาสิ่งที่ชั่วเหมือนเขาเหล่านั้น . . .
1คร 10.20 . . . ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาให้ท่านมีส่วนร่วมกับพวกปีศาจ . . .
1คร 14.1 . . . และจงปรารถนาของประทานฝ่ายจิตวิญญาณ . . .
1คร 14.5 . . . แต่ยิ่งกว่านั้นอีกข้าพเจ้าปรารถนาจะให้ท่านทั้งหลายพยากรณ์ได้ . . .
1คร 14.39 . . . จงตั้งใจปรารถนาที่จะพยากรณ์ . . .
2คร 5.4 . . . มิใช่เพราะปรารถนาที่จะอยู่ตัวเปล่า . . .
2คร 5.4 . . . แต่ปรารถนาจะสวมกายใหม่นั้น . . .
2คร 5.8 . . . และเราปรารถนาจะอยู่กับองค์พระผู้เป็นเจ้ามากกว่าอยู่ในร่างกายนี้ . . .
2คร 9.14 . . . เขาก็จะวิงวอนขอพระพรให้แก่ท่านทั้งหลายและปรารถนาท่านเป็นอันมาก . . .
2คร 13.9 . . . เราปรารถนาสิ่งนี้ด้วย . . .
กท 1.7 . . . และปรารถนาที่จะบิดเบือนข่าวประเสริฐของพระคริสต์ . . .
กท 4.20 . . . ข้าพเจ้าปรารถนาจะอยู่กับพวกท่านเดี๋ยวนี้ . . .
กท 5.17 . . . ดังนั้นสิ่งที่ท่านทั้งหลายปรารถนาทำจึงกระทำไม่ได้ . . .
กท 6.12 . . . คนที่ปรารถนาได้หน้าตามเนื้อหนัง . . .
กท 6.13 . . . แต่เขาปรารถนาที่จะให้ท่านเข้าสุหนัต . . .
ฟป 1.12 . . . ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านทราบว่า . . .
ฟป 1.20 . . . เพราะว่าเป็นความมุ่งมาดปรารถนาและความหวังของข้าพเจ้าว่า . . .
ฟป 2.13 . . . ทั้งให้ท่านมีใจปรารถนาและให้ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์ . . .
ฟป 4.1 . . . ผู้เป็นที่รัก เป็นที่ปรารถนา เป็นที่ยินดี . . .
ฟป 4.17 . . . มิใช่ว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะได้รับของให้ . . .
คส 1.9 . . . และปรารถนาให้ท่านเต็มไปด้วยความรู้ถึงพระประสงค์ของพระองค์ในสรรพปัญญาและในความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณ . . .
1ธส 2.17 . . . เราจึงขวนขวายปรารถนาอย่างยิ่งที่จะเห็นหน้าท่านอีก . . .
1ทธ 1.7 . . . เขาก็ยังปรารถนาเป็นอาจารย์ฝ่ายพระราชบัญญัติ . . .
1ทธ 2.8 . . . ข้าพเจ้าปรารถนาให้ผู้ชายทั้งหลายอธิษฐานในที่ทุกแห่ง . . .
1ทธ 3.1 . . . คือว่าถ้าชายคนใดปรารถนาหน้าที่ผู้ดูแล . . .
1ทธ 3.1 . . . คนนั้นก็ปรารถนากิจการงานที่ประเสริฐ . . .
1ทธ 5.14 . . . เหตุฉะนั้นข้าพเจ้าปรารถนาให้พวกหญิงม่ายสาวๆนั้นมีสามี . . .
2ทธ 1.4 . . . ก็ได้ปรารถนาเป็นอันมากที่จะเห็นท่าน . . .
2ทธ 3.12 . . . แท้จริงทุกคนที่ปรารถนาจะดำเนินชีวิตตามทางของพระเจ้าในพระเยซูคริสต์จะถูกกดขี่ข่มเหง . . .
ทต 3.8 . . . ข้าพเจ้าปรารถนาให้ท่านเน้นเรื่องเหล่านี้ . . .
ฮบ 6.11 . . . และเราปรารถนาให้ท่านทั้งหลายทุกคนแสดงความตั้งใจจริงให้ถึงความมั่นใจอย่างเต็มที่แห่งความหวังนั้นจนถึงที่สุดปลาย . . .
ฮบ 11.16 . . . แต่บัดนี้เขาปรารถนาที่จะอยู่ในเมืองที่ประเสริฐกว่านั้น . . .
ฮบ 13.18 . . . และปรารถนาที่จะปฏิบัติอย่างซื่อสัตย์ในทุกอย่าง . . .
1ปต 1.12 . . . เป็นสิ่งซึ่งพวกทูตสวรรค์ปรารถนาจะได้ดู . . .
1ปต 2.2 . . . จงปรารถนาน้ำนมอันบริสุทธิ์แห่งพระวจนะ . . .
1ปต 3.10 . . . `ผู้ที่จะรักชีวิตและปรารถนาที่จะเห็นวันดี . . .
1ปต 4.2 . . . เพื่อเขาจะได้ไม่ดำเนินชีวิตที่ยังเหลืออยู่ในเนื้อหนังตามใจปรารถนาของมนุษย์ . . .
1ปต 4.3 . . . คราวเมื่อเราได้ดำเนินตามกิเลสตัณหา ตามใจปรารถนาอันชั่ว เมาเหล้าองุ่น . . .
2ปต 3.3 . . . คือในวันสุดท้ายคนที่ชอบเยาะเย้ยจะเกิดขึ้นและดำเนินตามใจปรารถนาชั่วของตน . . .
2ปต 3.9 . . . แต่ทรงปรารถนาที่จะให้คนทั้งปวงกลับใจเสียใหม่ . . .
3ยน 1.2 . . . ข้าพเจ้าปรารถนามากกว่าทุกสิ่งที่จะให้ท่านจำเริญขึ้นและมีสุขภาพดี . . .
ยด 1.5 . . . ข้าพเจ้าก็ยังปรารถนาให้ท่านทั้งหลายระลึกว่า . . .
วว 22.17 . . . และให้ผู้ที่กระหายเข้ามา ผู้ใดมีใจปรารถนา ก็ให้ผู้นั้นมารับน้ำแห่งชีวิตโดยไม่ต้องเสียอะไรเลย . . .

ปราศจาก ( 130 )
ปฐก 1.2 . . . แผ่นดินโลกนั้นก็ปราศจากรูปร่างและว่างเปล่าอยู่ . . .
อพย 12.5 . . . ลูกแกะของเจ้าต้องปราศจากตำหนิเป็นตัวผู้อายุไม่เกินหนึ่งขวบ . . .
อพย 12.15 . . . วันแรกจงชำระบ้านเจ้าให้ปราศจากเชื้อ . . .
อพย 23.7 . . . อย่าประหารชีวิตคนที่ปราศจากความผิดและคนชอบธรรม . . .
อพย 29.1 . . . คือจงเอาวัวหนุ่มตัวหนึ่งและแกะตัวผู้สองตัวซึ่งปราศจากตำหนิ . . .
ลนต 5.15 . . . ให้ผู้นั้นนำแกะตัวผู้ที่ปราศจากตำหนิจากฝูงเป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิดถวายแด่พระเยโฮวาห์ . . .
ลนต 5.18 . . . ให้ผู้นั้นนำแกะตัวผู้ที่ปราศจากตำหนิมาจากฝูงมาถึงปุโรหิต . . .
ลนต 9.3 . . . ปราศจากตำหนิเป็นเครื่องเผาบูชา . . .
ลนต 14.10 . . . ในวันที่แปดให้เขาเอาลูกแกะผู้สองตัวปราศจากตำหนิ . . .
ลนต 14.10 . . . และลูกแกะเมียอายุหนึ่งขวบตัวหนึ่งปราศจากตำหนิ . . .
ลนต 22.19 . . . คือสัตว์ตัวผู้ปราศจากตำหนิ . . .
ลนต 23.18 . . . พร้อมกับขนมปังนั้นเจ้าจงนำลูกแกะเจ็ดตัวอายุหนึ่งขวบปราศจากตำหนิ . . .
กดว 6.14 . . . คือลูกแกะผู้อายุขวบหนึ่งที่ปราศจากตำหนิเป็นเครื่องเผาบูชา . . .
กดว 6.14 . . . และลูกแกะเมียอายุขวบหนึ่งที่ปราศจากตำหนิเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป . . .
กดว 6.14 . . . และแกะผู้ตัวหนึ่งที่ปราศจากตำหนิเป็นเครื่องสันติบูชา . . .
กดว 28.31 . . . (ดูให้ดีว่าให้ปราศจากตำหนิ)" . . .
พบญ 10.17 . . . ทรงฤทธิ์และน่ากลัว ทรงปราศจากอคติ และมิได้ทรงเห็นแก่อามิษสินบน . . .
พบญ 18.13 . . . ท่านทั้งหลายจงเป็นคนปราศจากตำหนิต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน . . .
พบญ 32.4 . . . พระเจ้าที่เที่ยงธรรมและปราศจากความชั่วช้า . . .
นรธ 4.14 . . . พระองค์มิได้ทรงละทิ้งเจ้าไว้ให้ปราศจากญาติที่ถัดมา . . .
1ซมอ 19.5 . . . ด้วยการฆ่าดาวิดเสียอย่างปราศจากเหตุผล" . . .
2ซมอ 3.28 . . . "ตัวเราและราชอาณาจักรของเราปราศจากความผิดสืบไปเป็นนิตย์ต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์ด้วยเรื่องโลหิตของอับเนอร์บุตรเนอร์ . . .
2พกษ 18.25 . . . ก็ขึ้นมาโดยปราศจากพระเยโฮวาห์หรือ . . .
2พศด 15.3 . . . อิสราเอลอยู่ปราศจากพระเจ้าเที่ยงแท้เป็นเวลานาน . . .
โยบ 4.21 . . . เขาจะตายด้วยปราศจากปัญญา'" . . .
โยบ 11.15 . . . ท่านจะเงยหน้าขึ้นโดยปราศจากตำหนิ . . .
โยบ 12.25 . . . เขาทั้งหลายคลำอยู่ในความมืดปราศจากความสว่าง . . .
โยบ 21.9 . . . เรือนของเขาทั้งหลายก็ปลอดภัยปราศจากความกลัว . . .
โยบ 33.9 . . . `ข้าพเจ้าสะอาด ปราศจากการละเมิด ข้าพเจ้าบริสุทธิ์ . . .
โยบ 34.35 . . . ถ้อยคำของเขาปราศจากสติปัญญา . . .
โยบ 35.16 . . . และทวีคำพูดโดยปราศจากความรู้" . . .
โยบ 36.12 . . . และตายโดยปราศจากความรู้ . . .
โยบ 38.2 . . . "นี่ใครหนอที่ให้คำปรึกษามืดมนไปด้วยถ้อยคำอันปราศจากความรู้ . . .
สดด 7.4 . . . (แต่ผู้ที่เป็นศัตรูด้วยปราศจากเหตุ . . .
สดด 32.9 . . . อย่าเป็นเหมือนม้าหรือล่อที่ปราศจากความเข้าใจ . . .
สดด 64.4 . . . ยิงออกมาจากที่ซุ่มยังคนปราศจากตำหนิ . . .
สดด 119.161 . . . เจ้านายได้ข่มเหงข้าพระองค์โดยปราศจากเหตุ . . .
สภษ 1.33 . . . เขาจะอยู่อย่างสุขสงบปราศจากความคิดพรั่นพรึงในความชั่วร้าย" . . .
สภษ 5.23 . . . เขาจะตายปราศจากคำสั่งสอน . . .
สภษ 6.7 . . . โดยปราศจากผู้นำทาง ผู้ดูแลหรือผู้ปกครอง . . .
สภษ 11.22 . . . สตรีงามที่ปราศจากความเฉลียวฉลาด . . .
สภษ 15.22 . . . ปราศจากการปรึกษาหารือ . . .
สภษ 23.29 . . . ใครที่มีบาดแผลปราศจากเหตุ . . .
สภษ 25.28 . . . คนที่ปราศจากการปกครองจิตใจตนเองก็เหมือนเมืองที่ปรักหักพังและไม่มีกำแพง . . .
อสย 10.4 . . . ปราศจากเราพวกเขาจะกราบลงอยู่กับนักโทษ . . .
อสย 36.10 . . . ก็ขึ้นมาโดยปราศจากพระเยโฮวาห์หรือ . . .
อสย 52.4 . . . และชาวอัสซีเรียบีบบังคับเขาโดยปราศจากสาเหตุ" . . .
ยรม 4.7 . . . หัวเมืองของเจ้าจะถูกทิ้งไว้เสียเปล่าๆปราศจากคนอาศัย . . .
ยรม 6.8 . . . เป็นแผ่นดินที่ปราศจากคนอาศัย" . . .
ยรม 26.9 . . . `พระนิเวศนี้จะเหมือนชีโลห์และเมืองนี้จะรกร้าง ปราศจากคนอาศัย'" และประชาชนทั้งสิ้นก็รวมตัวกันต่อต้านเยเรมีย์ที่พระนิเวศของพระเยโฮวาห์ . . .
ยรม 32.43 . . . เป็นที่รกร้างปราศจากมนุษย์หรือสัตว์ . . .
ยรม 33.10 . . . จะเป็นที่รกร้างปราศจากมนุษย์และปราศจากสัตว์ . . .
ยรม 33.10 . . . จะเป็นที่รกร้างปราศจากมนุษย์และปราศจากสัตว์ . . .
ยรม 33.10 . . . ในหัวเมืองแห่งยูดาห์และตามถนนในกรุงเยรูซาเล็มซึ่งร้างเปล่า ปราศจากมนุษย์ ปราศจากคนอาศัย . . .
ยรม 33.10 . . . ปราศจากมนุษย์ ปราศจากคนอาศัย และปราศจากสัตว์ใดๆ . . .
ยรม 33.10 . . . ปราศจากคนอาศัย และปราศจากสัตว์ใดๆ . . .
ยรม 33.12 . . . ปราศจากมนุษย์และปราศจากสัตว์ . . .
ยรม 33.12 . . . ปราศจากมนุษย์และปราศจากสัตว์ . . .
ยรม 34.22 . . . เราจะกระทำให้หัวเมืองยูดาห์เป็นที่รกร้างปราศจากคนอาศัย" . . .
ยรม 44.22 . . . ปราศจากคนอาศัยดังทุกวันนี้ . . .
ยรม 46.19 . . . และรกร้าง ปราศจากคนอาศัย . . .
ยรม 48.9 . . . ปราศจากสิ่งใดอาศัยอยู่ในนั้นเลย . . .
ยรม 51.29 . . . เพื่อจะกระทำให้แผ่นดินบาบิโลนเป็นที่รกร้างปราศจากคนอาศัย . . .
ยรม 51.37 . . . และเป็นที่เย้ยหยัน ปราศจากคนอาศัย . . .
พคค 2.21 . . . ได้ทรงสังหารเขาเสียโดยปราศจากพระกรุณา . . .
อสค 14.23 . . . เรามิได้กระทำบรรดาสิ่งที่เราได้กระทำไว้แล้วในนครนั้นด้วยปราศจากเหตุผล . . .
อสค 28.15 . . . เจ้าก็ปราศจากตำหนิในวิธีการทั้งหลายของเจ้า . . .
อสค 43.22 . . . และในวันที่สองท่านจงถวายลูกแพะตัวผู้ที่ปราศจากตำหนิเป็นเครื่องบูชาไถ่บาป . . .
อสค 43.23 . . . ท่านจงถวายวัวหนุ่มปราศจากตำหนิและแกะผู้ที่ปราศจากตำหนิจากฝูง . . .
อสค 43.23 . . . ท่านจงถวายวัวหนุ่มปราศจากตำหนิและแกะผู้ที่ปราศจากตำหนิจากฝูง . . .
อสค 43.25 . . . และพวกปุโรหิตจะเตรียมวัวหนุ่มและแกะผู้ที่ปราศจากตำหนิจากฝูงด้วย . . .
อสค 45.18 . . . เจ้าจงเอาวัวหนุ่มที่ปราศจากตำหนิตัวหนึ่ง . . .
อสค 45.23 . . . และในเจ็ดวันที่มีเทศกาลเลี้ยงให้เจ้านายจัดหาวัวหนุ่มเจ็ดตัวกับแกะผู้เจ็ดตัวที่ปราศจากตำหนิ . . .
อสค 46.4 . . . คือลูกแกะปราศจากตำหนิหกตัว . . .
อสค 46.4 . . . และแกะผู้ปราศจากตำหนิตัวหนึ่ง . . .
อสค 46.6 . . . ในวันขึ้นหนึ่งค่ำท่านจะถวายวัวหนุ่มปราศจากตำหนิตัวหนึ่ง . . .
อสค 46.6 . . . ซึ่งต้องปราศจากตำหนิ . . .
อสค 46.13 . . . เจ้าจะจัดการหาลูกแกะตัวหนึ่งอายุหนึ่งขวบปราศจากตำหนิถวายเป็นเครื่องเผาบูชาแด่พระเยโฮวาห์เป็นประจำวัน . . .
ดนล 1.4 . . . พวกหนุ่มๆที่ปราศจากตำหนิ . . .
ยอล 3.19 . . . เพราะว่าเขากระทำให้โลหิตที่ปราศจากความผิดตกในแผ่นดินของเขา . . .
มคา 3.6 . . . จะเป็นกลางคืนแก่เจ้าปราศจากนิมิต . . .
มคา 3.6 . . . และความมืดทึบจะบังเกิดแก่เจ้าปราศจากการทำนาย . . .
มก 7.19 . . . ทำให้อาหารทุกอย่างปราศจากมลทิน" . . .
ลก 1.74 . . . จะทรงโปรดให้เราปรนนิบัติพระองค์โดยปราศจากความกลัว . . .
กจ 18.6 . . . ข้าพเจ้าก็ปราศจากเลือดนั้นแล้ว . . .
กจ 24.16 . . . ข้าพเจ้าอุตส่าห์ประพฤติตามใจวินิจฉัยผิดชอบที่ปราศจากผิดต่อพระเจ้าและต่อมนุษย์ . . .
รม 1.31 . . . ไม่ยอมคืนดีกัน ปราศจากความเมตตา . . .
รม 7.9 . . . เพราะครั้งหนึ่งข้าพเจ้าดำรงชีวิตอยู่โดยปราศจากพระราชบัญญัติ . . .
รม 12.9 . . . จงให้ความรักปราศจากมารยา . . .
รม 14.20 . . . ทุกสิ่งทุกอย่างปราศจากมลทินก็จริง . . .
1คร 1.8 . . . เพื่อให้ท่านปราศจากที่ติในวันของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา . . .
1คร 7.35 . . . ให้ท่านปฏิบัติองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยปราศจากใจสองฝักสองฝ่าย . . .
1คร 14.10 . . . และไม่มีภาษาใดๆที่ปราศจากเนื้อความ . . .
1คร 15.52 . . . และคนที่ตายแล้วจะเป็นขึ้นมาปราศจากเปื่อยเน่า . . .
1คร 16.10 . . . แล้วถ้าทิโมธีมาหาท่านจงให้เขาอยู่กับท่านโดยปราศจากความกลัว . . .
2คร 5.6 . . . เราอยู่ปราศจากองค์พระผู้เป็นเจ้า . . .
2คร 7.1 . . . ให้เราชำระตัวเราให้ปราศจากมลทินทุกอย่างของเนื้อหนังและจิตวิญญาณ . . .
อฟ 1.4 . . . เพื่อเราจะบริสุทธิ์และปราศจากตำหนิต่อพระพักตร์ของพระองค์ด้วยความรัก . . .
อฟ 2.12 . . . และอยู่ในโลกปราศจากพระเจ้า . . .
อฟ 4.19 . . . เขามีใจปราศจากความสะดุ้งต่อบาป . . .
อฟ 5.27 . . . แต่บริสุทธิ์ปราศจากตำหนิ . . .
ฟป 1.14 . . . และพวกเขาก็มีใจกล้าขึ้นที่จะกล่าวพระวจนะนั้นโดยปราศจากความกลัว . . .
ฟป 2.14 . . . จงกระทำสิ่งสารพัดโดยปราศจากการบ่นและการทุ่มเถียงกัน . . .
ฟป 2.15 . . . เพื่อท่านทั้งหลายจะปราศจากตำหนิและไม่มีความผิด . . .
ฟป 2.15 . . . `บุตรที่ปราศจากตำหนิของพระเจ้า' . . .
1ธส 2.10 . . . และปราศจากข้อตำหนิในหมู่พวกท่านที่เชื่อ . . .
1ธส 3.13 . . . ปราศจากข้อตำหนิต่อพระพักตร์พระเจ้าคือพระบิดาของเรา . . .
1ธส 5.23 . . . จิตใจและร่างกายของท่านไว้ให้ปราศจากการติเตียน . . .
1ทธ 2.8 . . . โดยยกมืออันบริสุทธิ์ปราศจากโทโสและการเถียงกัน . . .
ฮบ 4.15 . . . ถึงกระนั้นพระองค์ก็ยังปราศจากบาป . . .
ฮบ 7.26 . . . คือเป็นผู้บริสุทธิ์ ปราศจากอุบาย ไร้มลทิน . . .
ฮบ 9.14 . . . โดยพระวิญญาณนิรันดร์ได้ทรงถวายพระองค์เองแด่พระเจ้าเป็นเครื่องบูชาอันปราศจากตำหนิ . . .
ฮบ 9.18 . . . เหตุฉะนั้นพันธสัญญาเดิมก็ไม่ได้ทรงตั้งขึ้นไว้โดยปราศจากเลือด . . .
ฮบ 9.28 . . . แล้วพระองค์จะทรงปรากฏครั้งที่สองปราศจากความบาปแก่บรรดาคนที่คอยพระองค์ให้เขาถึงความรอดฉันนั้น . . .
ฮบ 10.28 . . . ก็จะต้องตายโดยปราศจากความเมตตา . . .
ฮบ 13.4 . . . และที่นอนก็ปราศจากมลทิน . . .
ยก 2.13 . . . เพราะว่าผู้ที่ไม่แสดงความเมตตาย่อมจะได้รับการพิพากษาโดยปราศจากความเมตตา . . .
ยก 2.17 . . . ความเชื่อก็เช่นเดียวกัน ถ้าปราศจากการกระทำ ก็ตายโดยลำพังแล้ว . . .
ยก 2.18 . . . จงแสดงความเชื่อของท่านที่ปราศจากการกระทำให้ข้าพเจ้าเห็น . . .
ยก 2.20 . . . ความเชื่อที่ปราศจากการกระทำก็ตายแล้ว . . .
ยก 2.26 . . . เพราะกายที่ปราศจากจิตวิญญาณนั้นตายแล้วฉันใด . . .
ยก 2.26 . . . ความเชื่อที่ปราศจากการกระทำก็ตายแล้วฉันนั้นเช่นเดียวกัน . . .
1ปต 1.4 . . . ปราศจากมลทินและไม่ร่วงโรย . . .
1ปต 1.19 . . . ดังเลือดลูกแกะที่ปราศจากตำหนิหรือจุดด่างพร้อย . . .
2ปต 2.12 . . . แต่ว่าคนเหล่านั้นเป็นเหมือนสัตว์เดียรัจฉานที่ปราศจากความคิด . . .
2ปต 3.14 . . . ปราศจากมลทินและข้อตำหนิ . . .
1ยน 1.7 . . . ก็ชำระเราทั้งหลายให้ปราศจากบาปทั้งสิ้น . . .
ยด 1.12 . . . เขาเป็นเมฆที่ปราศจากน้ำที่ถูกพัดลอยไปตามลม . . .
ยด 1.19 . . . คนเหล่านี้คือคนที่แยกตัวออกมาและประพฤติตัวตามโลกียวิสัย และปราศจากพระวิญญาณ . . .
ยด 1.24 . . . และทรงนำท่านให้ตั้งอยู่จำเพาะสง่าราศีของพระองค์โดยปราศจากตำหนิ . . .

ปราศรัย ( 11 )
กดว 26.3 . . . ปราศรัยกับเขาทั้งหลาย . . .
พบญ 32.2 . . . และคำปราศรัยของข้าพเจ้ากลั่นตัวลงอย่างน้ำค้าง . . .
โยบ 6.26 . . . เมื่อคำปราศรัยของคนสิ้นหวังเป็นแต่ลม . . .
สดด 55.14 . . . เราเคยสนทนาปราศรัยกันอย่างชื่นใจ . . .
ลก 1.40 . . . แล้วเข้าไปในเรือนของเศคาริยาห์ทักทายปราศรัยนางเอลีซาเบธ . . .
ลก 1.41 . . . ต่อมาเมื่อนางเอลีซาเบธได้ยินคำปราศรัยของมารีย์ . . .
ลก 1.44 . . . พอเสียงปราศรัยของท่านเข้าหูข้าพเจ้า . . .
1คร 16.20 . . . ท่านจงทักทายปราศรัยกันด้วยธรรมเนียมจุบอันบริสุทธิ์ . . .
2คร 13.12 . . . จงทักทายปราศรัยกันด้วยธรรมเนียมจุบอันบริสุทธิ์ . . .
อฟ 5.19 . . . จงปราศรัยกันด้วยเพลงสดุดี . . .
1ธส 5.26 . . . จงทักทายปราศรัยพวกพี่น้องด้วยธรรมเนียมจุบอันบริสุทธิ์ . . .

ปราสาท ( 30 )
นหม 1.1 . . . ในปีที่ยี่สิบขณะที่ข้าพเจ้าอยู่ในสุสาปราสาท . . .
อสธ 1.2 . . . ในสมัยที่กษัตริย์อาหสุเอรัสประทับบนบัลลังก์แห่งราชอาณาจักรของพระองค์ในสุสาปราสาท . . .
อสธ 1.5 . . . กษัตริย์ทรงจัดการเลี้ยงแก่บรรดาประชาชนผู้อยู่ในสุสาปราสาท . . .
อสธ 2.3 . . . เพื่อให้คนเหล่านี้รวบรวมหญิงสาวพรหมจารีงดงามทั้งหลายมายังฮาเร็มในสุสาปราสาท . . .
อสธ 2.5 . . . ยังมียิวคนหนึ่งในสุสาปราสาทชื่อโมรเดคัย . . .
อสธ 2.8 . . . และเมื่อเขารวบรวมหญิงสาวเป็นอันมากเข้ามาในสุสาปราสาทให้อยู่ภายใต้อารักขาของเฮกัย . . .
อสธ 3.15 . . . และออกกฤษฎีกานั้นในสุสาปราสาท . . .
อสธ 8.14 . . . และกฤษฎีกานั้นออกในสุสาปราสาท . . .
อสธ 9.6 . . . ในสุสาปราสาทพวกยิวได้สังหารและทำลายล้างเสียห้าร้อยคน . . .
อสธ 9.11 . . . ในวันนั้นจำนวนคนที่ถูกฆ่าในสุสาปราสาทก็ถูกนำมารายงานต่อเบื้องพระพักตร์กษัตริย์ . . .
อสธ 9.12 . . . "พวกยิวได้สังหารและทำลายล้างเสียห้าร้อยคนในสุสาปราสาท . . .
สดด 48.3 . . . ภายในปราสาททั้งหลายของนครนั้นก็เป็นที่ทราบกันแล้วว่า . . .
สดด 48.13 . . . จงพิจารณาปราสาททั้งหลายของเธอ . . .
พซม 8.9 . . . พวกเราก็จะสร้างปราสาทเงินไว้หลังหนึ่ง . . .
อสค 25.4 . . . เขาจะตั้งปราสาททั้งหลายท่ามกลางเจ้า . . .
ดนล 8.2 . . . ต่อมาขณะที่ข้าพเจ้าอยู่ที่สุสาปราสาท . . .
ฮชย 8.14 . . . และไฟจะเผาผลาญปราสาทของเมืองเหล่านี้เสีย . . .
อมส 1.4 . . . ซึ่งจะเผาผลาญปราสาททั้งหลายของเบนฮาดัดเสีย . . .
อมส 1.7 . . . ซึ่งจะเผาผลาญปราสาททั้งหลายของเมืองนั้นเสีย . . .
อมส 1.10 . . . ซึ่งจะเผาผลาญปราสาททั้งหลายของเมืองนั้นเสีย" . . .
อมส 1.12 . . . ซึ่งจะเผาผลาญปราสาททั้งหลายของเมืองโบสราห์" . . .
อมส 1.14 . . . และไฟจะเผาผลาญปราสาททั้งหลายของเมืองนั้นเสีย . . .
อมส 2.2 . . . และไฟนั้นจะเผาผลาญปราสาททั้งหลายของเคริโอทเสีย . . .
อมส 2.5 . . . และไฟนั้นจะเผาผลาญปราสาททั้งหลายของเยรูซาเล็มเสีย" . . .
อมส 3.9 . . . จงประกาศในปราสาททั้งหลายที่อัชโดด . . .
อมส 3.9 . . . และในปราสาททั้งหลายในแผ่นดินอียิปต์ . . .
อมส 3.10 . . . คือผู้ที่ส่ำสมความรุนแรงและการโจรกรรมไว้ในปราสาททั้งหลายของเขา" . . .
อมส 3.11 . . . และปราสาททั้งหลายของเจ้าจะถูกปล้น" . . .
อมส 6.8 . . . และเกลียดปราสาททั้งหลายของเขา . . .
มคา 5.5 . . . คือเมื่อชาวอัสซีเรียจะยกเข้ามาในแผ่นดินของเราและเมื่อเขาจะเหยียบย่ำในปราสาททั้งหลายของเรา . . .

ปริปาก ( 4 )
ปญจ 10.13 . . . ถ้อยคำจากปากของเขาเป็นความเขลาตั้งแต่เริ่มปริปาก . . .
อสย 53.7 . . . ถึงกระนั้นท่านก็ไม่ปริปาก . . .
อสย 53.7 . . . ท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยฉันนั้น . . .
กจ 8.32 . . . ท่านก็ไม่ปริปากของท่านเลยฉันนั้น . . .

ปริมณฑล ( 2 )
โยบ 26.10 . . . พระองค์ทรงขีดปริมณฑลไว้บนพื้นน้ำ . . .
อสย 40.22 . . . คือพระองค์ผู้ประทับเหนือปริมณฑลของแผ่นดินโลก . . .

ปริศนา ( 15 )
วนฉ 14.12 . . . "ให้ข้าพเจ้าทายปริศนาท่านสักข้อหนึ่งเถิด . . .
วนฉ 14.14 . . . ในสามวันเขาก็ยังแก้ปริศนานี้ไม่ได้ . . .
วนฉ 14.15 . . . "จงลวงสามีของเจ้าให้แก้ปริศนานี้ให้เราฟัง . . .
วนฉ 14.16 . . . เธอทายปริศนาแก่ชาวเมืองของฉัน . . .
วนฉ 14.16 . . . และเธอก็ไม่แก้ปริศนาให้ฉันฟัง" . . .
วนฉ 14.17 . . . และต่อมาในวันที่เจ็ดแซมสันก็ต้องแก้ปริศนาให้เธอฟัง . . .
วนฉ 14.17 . . . และนางก็บอกแก้ปริศนาให้ชาวบ้านของนาง . . .
วนฉ 14.18 . . . เจ้าคงจะแก้ปริศนาของเราไม่ได้" . . .
วนฉ 14.19 . . . ริบเอาข้าวของและมอบเสื้อให้ผู้ที่แก้ปริศนา . . .
สดด 49.4 . . . ข้าพเจ้าจะแก้ปริศนาของข้าพเจ้าให้เข้ากับเสียงพิณเขาคู่ . . .
สภษ 1.6 . . . เพื่อให้เข้าใจสุภาษิตและปริศนา . . .
สภษ 1.6 . . . ทั้งถ้อยคำของปราชญ์และปริศนาที่ลึกลับของเขา . . .
อสค 17.2 . . . จงยกปริศนาและกล่าวเป็นคำอุปมาแก่วงศ์วานอิสราเอล . . .
ดนล 5.12 . . . แก้ปริศนาและแก้ปัญหาต่างๆ . . .
ดนล 8.23 . . . และมีความเข้าใจในเรื่องปริศนาเกิดขึ้น . . .

ปริสคา ( 1 )
2ทธ 4.19 . . . ขอฝากความคิดถึงมายังปริสคากับอาควิลลา . . .

ปริสสิลลา ( 6 )
กจ 18.2 . . . แต่พึ่งมาจากประเทศอิตาลีกับภรรยาชื่อปริสสิลลา . . .
กจ 18.18 . . . และปริสสิลลากับอาควิลลาก็ไปด้วย . . .
กจ 18.19 . . . เปาโลได้ละปริสสิลลากับอาควิลลาไว้ที่นั่น . . .
กจ 18.26 . . . แต่เมื่ออาควิลลากับปริสสิลลาได้ฟังท่านแล้ว . . .
รม 16.3 . . . ขอฝากความคิดถึงมายังปริสสิลลาและอาควิลลา . . .
1คร 16.19 . . . อาควิลลาและปริสสิลลากับคริสตจักรที่อยู่ในบ้านของเขา . . .

ปรีชา ( 1 )
ดนล 2.14 . . . ด้วยถ้อยคำแยบคายและปรีชาสามารถ . . .

ปรีดา ( 5 )
สดด 5.11 . . . ให้คนที่รักพระนามของพระองค์ปรีดาปราโมทย์อยู่ในพระองค์ . . .
สดด 16.9 . . . เพราะฉะนั้นจิตใจของข้าพเจ้าจึงยินดีและจิตวิญญาณของข้าพเจ้าก็ปรีดา . . .
สดด 21.6 . . . และทรงกระทำให้ท่านยินดีปรีดาอย่างเหลือล้นด้วยสีพระพักตร์ของพระองค์ . . .
ปญจ 5.18 . . . กับปรีดาในผลดีแห่งบรรดากิจการของตนที่ตนกระทำภายใต้ดวงอาทิตย์ . . .
ปญจ 5.19 . . . และยินดีปรีดาในการงานของตนได้ . . .

ปรีดี ( 4 )
สดด 147.11 . . . แต่พระเยโฮวาห์ทรงปรีดีในคนที่ยำเกรงพระองค์ . . .
สดด 149.4 . . . เพราะพระเยโฮวาห์ทรงปรีดีในประชาชนของพระองค์ . . .
มธ 25.21 . . . เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด' . . .
มธ 25.23 . . . เจ้าจงปรีดีร่วมสุขกับนายของเจ้าเถิด' . . .

ปรีโทเรียม ( 7 )
มธ 27.27 . . . พวกทหารของเจ้าเมืองจึงพาพระเยซูไปไว้ในศาลาปรีโทเรียม . . .
มก 15.16 . . . พวกทหารจึงนำพระองค์ไปข้างในราชสำนักคือที่เรียกว่าศาลปรีโทเรียม . . .
ยน 18.28 . . . เขาจึงได้พาพระเยซูออกไปจากคายาฟาสไปยังศาลปรีโทเรียม . . .
ยน 18.28 . . . พวกเขาเองไม่ได้เข้าไปในศาลปรีโทเรียม . . .
ยน 18.33 . . . ปีลาตจึงเข้าไปในศาลปรีโทเรียมอีก . . .
ยน 19.9 . . . ท่านเข้าไปในศาลปรีโทเรียมอีกและทูลพระเยซูว่า . . .
กจ 23.35 . . . ท่านจึงสั่งให้คุมเปาโลไปไว้ที่ศาลปรีโทเรียมของเฮโรด . . .

ปรึกษา ( 56 )
ปฐก 34.6 . . . ฮาโมร์บิดาของเชเคมก็ไปหายาโคบเพื่อปรึกษากับท่าน . . .
ปฐก 34.8 . . . ฮาโมร์ก็ปรึกษากับพวกเขาว่า . . .
ปฐก 34.20 . . . และปรึกษากับชาวเมืองนั้นว่า . . .
พบญ 17.9 . . . ท่านจงปรึกษาหารือกับเขา . . .
วนฉ 19.30 . . . จงตรึกตรองปรึกษากันดู . . .
2ซมอ 3.17 . . . อับเนอร์จึงปรึกษากับพวกผู้ใหญ่ของอิสราเอลว่า . . .
1พกษ 1.7 . . . ท่านได้ปรึกษากับโยอาบบุตรชายนางเศรุยาห์และกับอาบียาธาร์ปุโรหิต . . .
1พกษ 12.6 . . . แล้วกษัตริย์เรโหโบอัมก็ทรงปรึกษากับบรรดาผู้เฒ่า . . .
1พกษ 12.8 . . . และไปปรึกษากับคนหนุ่มซึ่งเติบโตขึ้นมาพร้อมกับพระองค์ . . .
1พกษ 12.28 . . . ดังนั้นกษัตริย์จึงทรงปรึกษา . . .
2พกษ 6.8 . . . พระองค์ปรึกษากับข้าราชการของพระองค์ว่า . . .
1พศด 10.13 . . . และได้ทรงแสวงหาการนำโดยทรงปรึกษาคนทรงด้วย . . .
2พศด 10.6 . . . แล้วกษัตริย์เรโหโบอัมก็ทรงปรึกษากับบรรดาผู้เฒ่า . . .
2พศด 10.8 . . . และไปปรึกษากับคนหนุ่มซึ่งเติบโตขึ้นมาพร้อมกับพระองค์และอยู่งานประจำพระองค์ . . .
2พศด 20.21 . . . และเมื่อพระองค์ได้ปรึกษากับประชาชนแล้ว . . .
2พศด 30.2 . . . เพราะว่ากษัตริย์และเจ้านายของพระองค์ทั้งชุมนุมชนทั้งปวงในเยรูซาเล็มได้ปรึกษากันที่จะถือเทศกาลปัสกาในเดือนที่สอง . . .
อสร 2.63 . . . จนกว่าจะมีปุโรหิตที่จะปรึกษากับอูริมและทูมมิมเสียก่อน . . .
นหม 7.65 . . . จนกว่าจะมีปุโรหิตที่จะปรึกษากับอูริมและทูมมิมเสียก่อน . . .
สดด 2.2 . . . และนักปกครองปรึกษากันต่อสู้พระเยโฮวาห์และผู้รับการเจิมของพระองค์ . . .
สดด 71.10 . . . บรรดาผู้ที่จ้องเอาชีวิตของข้าพระองค์ปรึกษากัน . . .
สดด 83.3 . . . เขาปรึกษากันสู้ผู้ที่พระองค์ทรงซ่อนไว้ . . .
สดด 106.13 . . . ท่านไม่คอยพระดำรัสปรึกษาของพระองค์ . . .
สดด 119.23 . . . แม้เจ้านายนั่งปรึกษากันต่อสู้ข้าพระองค์ . . .
อสย 8.10 . . . จงปรึกษากันเถิด แต่ก็จะไร้ผล . . .
อสย 8.19 . . . "จงปรึกษากับคนทรงและพ่อมดแม่มดผู้ร้องเสียงจ๊อกแจ๊กและเสียงพึมพำ" . . .
อสย 8.19 . . . ไม่ควรที่ประชาชนจะปรึกษากับพระเจ้าของเขาหรือ . . .
อสย 8.19 . . . ควรเขาจะไปปรึกษาคนตายเพื่อคนเป็นหรือ . . .
อสย 19.3 . . . และเขาจะปรึกษารูปเคารพและพวกหมอดู . . .
อสย 40.14 . . . พระองค์ทรงปรึกษาผู้ใด . . .
อสย 45.21 . . . ให้เขาทั้งหลายปรึกษาหารือกัน . . .
อสค 21.21 . . . ท่านเขย่าลูกธนู และปรึกษารูปเคารพ ท่านมองดูที่ตับ . . .
มธ 12.14 . . . ฝ่ายพวกฟาริสีก็ออกไปปรึกษากันถึงพระองค์ว่า . . .
มธ 16.7 . . . เหล่าสาวกจึงปรึกษากันว่า . . .
มธ 16.8 . . . เหตุไฉนพวกท่านจึงปรึกษากันและกันถึงเรื่องไม่ได้เอาขนมปังมา . . .
มธ 21.25 . . . มาจากสวรรค์หรือจากมนุษย์" เขาได้ปรึกษากันว่า "ถ้าเราจะว่า . . .
มธ 22.15 . . . ขณะนั้นพวกฟาริสีไปปรึกษากันว่า . . .
มธ 26.4 . . . ปรึกษากันเพื่อจะจับพระเยซูด้วยอุบายเอาไปฆ่าเสีย . . .
มธ 27.1 . . . บรรดาพวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่แห่งประชาชนปรึกษากันด้วยเรื่องพระเยซู . . .
มธ 27.7 . . . เขาก็ปรึกษากันและได้เอาเงินนั้นไปซื้อทุ่งช่างหม้อไว้ . . .
มธ 28.12 . . . เมื่อพวกปุโรหิตใหญ่ประชุมปรึกษากันกับพวกผู้ใหญ่แล้ว . . .
มก 3.6 . . . และในทันใดนั้นได้ปรึกษากับพรรคพวกของเฮโรดถึงพระองค์ว่า . . .
มก 8.16 . . . เหล่าสาวกจึงปรึกษากันว่า . . .
มก 8.17 . . . "เหตุไฉนพวกท่านจึงปรึกษากันและกันถึงเรื่องไม่มีขนมปัง . . .
มก 11.31 . . . เขาจึงปรึกษากันว่า "ถ้าเราจะว่า . . .
มก 15.1 . . . พวกปุโรหิตใหญ่กับพวกผู้ใหญ่และพวกธรรมาจารย์และบรรดาสมาชิกสภาได้ปรึกษากัน . . .
ลก 6.11 . . . และปรึกษากันว่าจะกระทำอย่างไรแก่พระเยซูได้ . . .
ลก 20.5 . . . เขาจึงปรึกษากันว่า "ถ้าเราจะว่า . . .
ลก 20.14 . . . แต่พวกคนเช่าสวนเมื่อเห็นบุตรนั้นก็ปรึกษากันว่า . . .
ลก 22.4 . . . ยูดาสได้ไปปรึกษากับพวกปุโรหิตใหญ่และพวกนายทหารว่า . . .
ลก 24.15 . . . และต่อมาเมื่อเขากำลังพูดปรึกษากันอยู่ . . .
ยน 11.53 . . . เขาทั้งหลายจึงปรึกษากันจะฆ่าพระองค์เสีย . . .
ยน 12.10 . . . แต่พวกปุโรหิตใหญ่จึงปรึกษากันจะฆ่าลาซารัสเสียด้วย . . .
กจ 4.15 . . . แต่เมื่อเขาสั่งให้เปโตรและยอห์นออกไปจากที่ประชุมสภาแล้ว เขาจึงปรึกษากัน . . .
กจ 9.23 . . . ครั้นต่อมาอีกหลายวันพวกยิวได้ปรึกษากันจะฆ่าเซาโลเสีย . . .
กจ 15.6 . . . ฝ่ายอัครสาวกกับผู้ปกครองทั้งหลายจึงได้ประชุมปรึกษากันในเรื่องนั้น . . .
กท 1.16 . . . ในทันทีนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้ปรึกษากับเนื้อหนังและเลือดเลย . . .

ปรือ ( 1 )
สภษ 6.4 . . . อย่าให้หนังตาของเจ้าปรือไป . . .

ปรุง ( 16 )
ปฐก 18.7 . . . อับราฮัมจึงวิ่งไปที่ฝูงสัตว์เอาลูกวัวอ่อนและดีตัวหนึ่งมอบให้ชายหนุ่มคนหนึ่งและเขาก็รีบปรุงเป็นอาหาร . . .
ปฐก 18.8 . . . น้ำนมและลูกวัวซึ่งเขาได้ปรุงแล้วนั้นมาวางไว้ต่อหน้าท่านเหล่านั้น . . .
ปฐก 27.9 . . . แม่จะเอามันปรุงอาหารอร่อยให้บิดาเจ้าอย่างที่ท่านชอบ . . .
อพย 25.6 . . . เครื่องเทศปรุงน้ำมันสำหรับเจิม . . .
อพย 25.6 . . . เครื่องเทศปรุงน้ำมันสำหรับเจิม และปรุงเครื่องหอม . . .
อพย 30.25 . . . เป็นน้ำหอมปรุงตามศิลปช่างปรุงน้ำมันนั้น . . .
อพย 30.35 . . . จงผสมเครื่องหอมปรุงตามศิลปช่างปรุงเจือด้วยเกลือให้เป็นของบริสุทธิ์และศักดิ์สิทธิ์ . . .
อพย 35.8 . . . และปรุงเครื่องหอมสำหรับการเผาถวาย . . .
อพย 35.28 . . . และน้ำมันปรุงเครื่องหอมสำหรับเผาบูชา . . .
อพย 37.29 . . . เขาปรุงน้ำมันเจิมอันบริสุทธิ์ . . .
อพย 37.29 . . . และปรุงเครื่องหอมบริสุทธิ์ด้วยเครื่องเทศตามศิลปของช่างปรุง . . .
ลนต 2.13 . . . เจ้าจงปรุงบรรดาธัญญบูชาด้วยใส่เกลือ . . .
1ซมอ 8.13 . . . พระองค์จะนำบุตรสาวของเจ้าไปเป็นผู้ปรุงเครื่องหอม . . .
2พศด 16.14 . . . ซึ่งช่างปรุงเครื่องหอมได้ปรุงไว้ . . .
ปญจ 10.1 . . . แมลงวันตายย่อมทำให้ขี้ผึ้งของคนปรุงยาบูดเหม็นไป . . .
คส 4.6 . . . ปรุงด้วยเกลือให้มีรส . . .

ปรุงแต่ง ( 1 )
อสค 24.10 . . . แล้วปรุงแต่งให้อร่อย . . .

ปลง ( 9 )
1พกษ 16.16 . . . "ศิมรีได้กบฏและท่านได้ปลงพระชนม์กษัตริย์เสียแล้ว" . . .
อสธ 6.2 . . . หาช่องจะปลงพระชนม์กษัตริย์อาหสุเอรัส . . .
ลก 22.44 . . . เมื่อพระองค์ทรงเป็นทุกข์มากนักพระองค์ยิ่งปลงพระทัยอธิษฐาน . . .
กจ 13.28 . . . พวกเขายังขอปีลาตให้ปลงพระชนม์พระองค์เสีย . . .
1ธส 2.15 . . . พวกยิวได้ปลงพระชนม์พระเยซูเจ้า . . .
วว 5.6 . . . ข้าพเจ้าแลเห็นพระเมษโปดกประทับยืนอยู่ประหนึ่งทรงถูกปลงพระชนม์ . . .
วว 5.9 . . . เพราะว่าพระองค์ทรงถูกปลงพระชนม์แล้ว . . .
วว 5.12 . . . "พระเมษโปดกผู้ทรงถูกปลงพระชนม์แล้วนั้น . . .
วว 13.8 . . . ผู้ทรงถูกปลงพระชนม์ตั้งแต่แรกทรงสร้างโลก . . .

ปลงใจ ( 5 )
นหม 2.18 . . . เขาก็ปลงใจลงมือทำการดีนั้น . . .
สดด 24.4 . . . ผู้ที่มิได้ปลงใจในสิ่งไร้สาระและมิได้ปฏิญาณอย่างหลอกลวง . . .
ลก 21.14 . . . ท่านทั้งหลายต้องปลงใจไว้ว่า . . .
ลก 24.41 . . . เมื่อเขาทั้งหลายยังไม่ปลงใจเชื่อ . . .
รม 14.14 . . . ข้าพเจ้ารู้และปลงใจเชื่อเป็นแน่ในองค์พระเยซูเจ้าว่า . . .

ปลด ( 27 )
อพย 32.2 . . . "จงปลดตุ้มหูทองคำออกจากหูภรรยา . . .
อพย 32.3 . . . พลไพร่ทั้งปวงจึงได้ปลดตุ้มหูทองคำจากหูของตนมามอบให้กับอาโรน . . .
อพย 32.24 . . . `ผู้ใดมีทองคำให้ปลดออกมา' . . .
อพย 34.34 . . . ท่านก็ปลดผ้านั้นออกเสีย . . .
กดว 4.5 . . . และปลดม่านกำบังออกเอาคลุมหีบพระโอวาทไว้ . . .
ยชว 8.29 . . . เมื่อดวงอาทิตย์ตกโยชูวาจึงบัญชาและเขาก็ปลดศพลงจากต้นไม้นำไปทิ้งไว้ที่ทางเข้าประตูเมือง . . .
ยชว 10.27 . . . โยชูวาได้บัญชาและเขาก็ปลดศพลงจากต้นไม้และทิ้งไว้ในถ้ำซึ่งกษัตริย์เหล่านั้นได้ซ่อนตัวอยู่ . . .
1ซมอ 17.39 . . . เพราะว่าข้าพระองค์ไม่ชิน" ดาวิดจึงปลดออกเสีย . . .
1ซมอ 31.8 . . . เมื่อคนฟีลิสเตียมาปลดเสื้อผ้าจากคนที่ถูกฆ่า . . .
1ซมอ 31.12 . . . ชายที่กล้าหาญทุกคนก็ลุกขึ้นเดินคืนยังรุ่งไปปลดพระศพของซาอูล . . .
1พกษ 20.24 . . . ขอปลดกษัตริย์เสียทุกองค์จากตำแหน่งและตั้งนายทหารขึ้นแทน . . .
1พศด 10.8 . . . เมื่อคนฟีลิสเตียมาปลดเสื้อผ้าจากคนที่ถูกฆ่า . . .
2พศด 25.13 . . . แต่คนของกองทัพซึ่งอามาซิยาห์ทรงปลดให้กลับไป . . .
โยบ 19.9 . . . พระองค์ทรงปลดสง่าราศีของข้าไปจากข้าเสีย . . .
สดด 31.4 . . . ขอทรงปลดข้าพระองค์ออกจากข่ายที่พวกเขาวางอย่างลับๆเพื่อดักข้าพระองค์ . . .
สดด 103.12 . . . พระองค์ทรงปลดการละเมิดของเราจากเราไปไกลเท่านั้น . . .
อสย 4.1 . . . ขอจงปลดความอดสูของเราเสีย" . . .
อสย 45.1 . . . และให้ปลดรัดประคดจากบั้นเอวของบรรดากษัตริย์ . . .
ยรม 20.3 . . . ต่อมาพอรุ่งขึ้นเมื่อปาชเฮอร์ปลดเยเรมีย์ออกจากคา . . .
ยรม 28.10 . . . แล้วฮานันยาห์ผู้พยากรณ์ก็ปลดแอกออกจากคอของเยเรมีย์ผู้พยากรณ์และหักมันเสีย . . .
อสค 16.39 . . . เขาจะปลดเอาเสื้อผ้าของเจ้า . . .
อสค 21.26 . . . องค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าตรัสดังนี้ว่า จงปลดผ้าโพก และถอดมงกุฎออกเสีย . . .
อสค 26.16 . . . และปลดเครื่องแต่งตัวที่ปักออกเสีย . . .
อสค 42.14 . . . แต่จะปลดเครื่องแต่งกายที่เขาสวมปฏิบัติหน้าที่วางไว้ที่นั่นเพราะสิ่งเหล่านี้บริสุทธิ์ . . .
ศคย 9.4 . . . องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงปลดเอาข้าวของของเมืองนี้ไปเสีย . . .
มก 15.36 . . . เอลียาห์จะมาปลดเขาลงหรือไม่" . . .
คส 2.15 . . . พระองค์ทรงปลดเทพผู้ครอบครองและศักดิเทพเสีย . . .

ปลดปล่อย ( 7 )
ปฐก 49.21 . . . นัฟทาลีเป็นกวางตัวเมียที่ปลดปล่อย . . .
อพย 10.7 . . . ขอทรงพระกรุณาปลดปล่อยคนเหล่านั้นให้ไปปรนนิบัติพระเยโฮวาห์พระเจ้าของเขาเถิด . . .
พบญ 15.9 . . . ปีที่จะต้องปลดปล่อยมาถึงแล้ว' . . .
พบญ 31.10 . . . ตามเวลากำหนดปีปลดปล่อย . . .
2พศด 25.10 . . . และอามาซิยาห์ก็ทรงปลดปล่อยกองทัพซึ่งมายังพระองค์จากเอฟราอิมให้กลับไปบ้านอีก . . .
สดด 68.6 . . . พระองค์ทรงปลดปล่อยคนเหล่านั้นที่ถูกล่ามด้วยโซ่ตรวน . . .
ศคย 9.11 . . . เราจะปลดปล่อยเชลยในพวกเจ้าให้เป็นอิสระจากบ่อแห้งนั้น . . .

ปลดเปลื้อง ( 2 )
สดด 69.18 . . . ขอทรงปลดเปลื้องข้าพระองค์ . . .
มคา 7.11 . . . ในวันนั้นคำบัญชาจะถูกปลดเปลื้องไป . . .

ปล้น ( 119 )
ปฐก 34.27 . . . พวกบุตรชายของยาโคบเข้าไปตามบ้านคนตาย และปล้นเมืองนั้น เพราะคนเหล่านั้นได้ทำอนาจารต่อน้องสาวของเขา . . .
ลนต 19.13 . . . เจ้าอย่าฉ้อโกงเพื่อนบ้านหรือปล้นเขา . . .
กดว 31.9 . . . เป็นทรัพย์ที่ปล้นได้ . . .
กดว 31.11 . . . แล้วเก็บบรรดาของที่ริบได้และทรัพย์ที่ปล้นได้ทั้งคนและสัตว์ไปเสียสิ้น . . .
กดว 31.12 . . . แล้วเขานำเชลยและทรัพย์สินที่ปล้นได้กับของที่ริบได้ทั้งหมดมายังโมเสส . . .
กดว 31.32 . . . บรรดาทรัพย์ที่ปล้นได้อันเหลือจากสิ่งที่ทหารริบมาได้นั้น . . .
พบญ 28.29 . . . ท่านจะถูกบีบคั้นและถูกปล้นอยู่เสมอ . . .
วนฉ 2.14 . . . พระองค์จึงทรงมอบเขาไว้ในมือพวกปล้นผู้ปล้นเขา . . .
วนฉ 2.14 . . . พระองค์จึงทรงมอบเขาไว้ในมือพวกปล้นผู้ปล้นเขา . . .
วนฉ 2.16 . . . ผู้ช่วยเขาทั้งหลายให้พ้นมือของผู้ที่ปล้นเขา . . .
วนฉ 9.25 . . . เขาก็ปล้นคนทั้งปวงที่ผ่านไปมาทางนั้น . . .
1ซมอ 13.17 . . . มีกองปล้นออกมาจากค่ายคนฟีลิสเตียสามกอง . . .
1ซมอ 14.15 . . . กองทหารนั้นและถึงกองปล้นก็ตกใจตัวสั่น . . .
1ซมอ 14.48 . . . และทรงช่วยคนอิสราเอลให้พ้นจากมือของบรรดาผู้ที่เข้าปล้นเขา . . .
1ซมอ 17.53 . . . และคนอิสราเอลก็กลับมาจากการไล่ติดตามคนฟีลิสเตีย และมาปล้นค่ายของเขา . . .
1ซมอ 23.1 . . . คนฟีลิสเตียกำลังรบเมืองเคอีลาห์อยู่และปล้นเอาข้าวที่ลาน" . . .
1ซมอ 27.8 . . . ฝ่ายดาวิดกับคนของท่านก็ขึ้นไปปล้นชาวเกชูร์ . . .
1ซมอ 27.10 . . . "วันนี้ท่านไปปล้นผู้ใดมา" . . .
1ซมอ 27.10 . . . "ปล้นถิ่นใต้ที่แผ่นดินยูดาห์ . . .
1ซมอ 27.10 . . . ปล้นถิ่นใต้ที่คนเยราเมเอล . . .
1ซมอ 27.10 . . . และปล้นถิ่นใต้คนเคไนต์" . . .
1ซมอ 30.1 . . . อยู่มาในวันที่สามเมื่อดาวิดกับคนของท่านมาถึงเมืองศิกลากปรากฏว่าคนอามาเลขได้มาปล้นทางภาคใต้กับปล้นศิกลากแล้ว . . .
1ซมอ 30.1 . . . อยู่มาในวันที่สามเมื่อดาวิดกับคนของท่านมาถึงเมืองศิกลากปรากฏว่าคนอามาเลขได้มาปล้นทางภาคใต้กับปล้นศิกลากแล้ว . . .
1ซมอ 30.8 . . . "สมควรที่ข้าพระองค์จะติดตามกองปล้นนี้หรือ . . .
1ซมอ 30.14 . . . เรามาปล้นที่ถิ่นใต้ของคนเคเรธี . . .
1ซมอ 30.14 . . . และปล้นที่ส่วนของยูดาห์ . . .
1ซมอ 30.15 . . . "เจ้าจะพาเราลงไปถึงกองปล้นนี้หรือไม่" . . .
1ซมอ 30.15 . . . ข้าพเจ้าจึงจะพาท่านไปที่กองปล้นนั้น" . . .
1ซมอ 30.23 . . . และทรงมอบกองปล้นซึ่งมาต่อสู้กับเราไว้ในมือของเรา . . .
2ซมอ 3.22 . . . ขณะนั้นข้าราชการทหารของดาวิดกับโยอาบกลับมาจากการไปปล้นและนำสิ่งของที่ริบได้มากมายนั้นมาด้วย . . .
2ซมอ 23.10 . . . ทหารก็กลับตามท่านมาเพื่อปล้นข้าวของเท่านั้น . . .
2พกษ 5.2 . . . ฝ่ายคนซีเรียยกพวกไปปล้นครั้งหนึ่งนั้น . . .
2พกษ 6.23 . . . และพวกซีเรียมิได้มาปล้นในแผ่นดินอิสราเอลอีกเลย . . .
2พกษ 7.16 . . . แล้วประชาชนก็ยกออกไปปล้นเต็นท์ทั้งหลายของคนซีเรีย . . .
2พกษ 13.20 . . . ฝ่ายหมู่คนโมอับเคยปล้นแผ่นดินนั้นในฤดูแล้ง . . .
2พกษ 15.16 . . . ในคราวนั้นเมนาเฮมเข้าปล้นทิฟสาห์และบรรดาผู้ที่อยู่ในเมืองนั้น . . .
2พกษ 17.20 . . . และทรงมอบเขาไว้ในมือของผู้ปล้น . . .
1พศด 7.21 . . . เพราะเขาทั้งหลายลงมาปล้นสัตว์เลี้ยงของเขา . . .
1พศด 12.21 . . . เขาทั้งหลายช่วยเหลือดาวิดต่อสู้พวกปล้น . . .
1พศด 14.9 . . . ฝ่ายคนฟีลิสเตียได้มาปล้นในหุบเขาเรฟาอิม . . .
1พศด 14.13 . . . และคนฟีลิสเตียยังมาปล้นในหุบเขานั้นอีก . . .
1พศด 17.9 . . . และคนชั่วจะไม่มาตีปล้นเขาดังแต่ก่อนมา . . .
2พศด 14.14 . . . เขาได้ปล้นหัวเมืองทั้งสิ้น . . .
2พศด 24.7 . . . เพราะบรรดาโอรสของพระนางอาธาลิยาห์หญิงชั่วร้ายคนนั้นได้ปล้นพระนิเวศของพระเจ้า . . .
2พศด 28.18 . . . และคนฟีลิสเตียได้เข้าปล้นหัวเมืองในหุบเขาและที่ภาคใต้ของยูดาห์ . . .
นหม 4.4 . . . และขอทรงมอบเขาไว้ให้ถูกปล้นบนแผ่นดินที่เขาจะไปเป็นเชลยนั้น . . .
อสธ 8.11 . . . และปล้นเอาข้าวของของเขา . . .
อสธ 9.10 . . . แต่เขามิได้ปล้นข้าวของ . . .
โยบ 18.9 . . . ผู้ปล้นจะมีชัยต่อเขา . . .
สดด 35.10 . . . คนยากจนและคนขัดสนจากผู้ที่ปล้นเขา" . . .
สดด 89.41 . . . คนทั้งปวงที่ผ่านไปก็ปล้นท่าน . . .
สดด 109.11 . . . ขอคนต่างถิ่นมาปล้นผลงานของเขาไป . . .
สดด 137.3 . . . และผู้ที่ปล้นเราต้องการให้สนุกสนาน . . .
สภษ 22.22 . . . อย่าปล้นคนยากจน เพราะเขาเป็นคนยากจน . . .
สภษ 24.15 . . . อย่าหมอบคอยเพื่อต่อสู้กับที่อาศัยของคนชอบธรรม อย่าปล้นเรือนของเขา . . .
พซม 4.9 . . . น้องได้ปล้นเอาดวงใจของพี่ไปเสียแล้วละ . . .
พซม 4.9 . . . เจ้าได้ปล้นเอาดวงใจของฉันไปด้วยการชายตาเพียงแวบเดียวเท่านั้น . . .
อสย 10.2 . . . และปล้นสิทธิของคนจนแห่งชนชาติของเราเสีย . . .
อสย 10.2 . . . และเพื่อเขาจะปล้นคนกำพร้าพ่อเสีย . . .
อสย 11.14 . . . และเขาจะร่วมกันปล้นประชาชนทางตะวันออก . . .
อสย 13.16 . . . เรือนของเขาจะถูกปล้นและภรรยาของเขาจะถูกขืนใจ . . .
อสย 17.14 . . . และเป็นส่วนของผู้ที่ปล้นเรา . . .
อสย 21.2 . . . เขาบอกนิมิตที่เหี้ยมหาญแก่ข้าพเจ้า ว่าผู้ปล้นเข้าปล้น ผู้ทำลายเข้าทำลาย . . .
อสย 21.2 . . . เขาบอกนิมิตที่เหี้ยมหาญแก่ข้าพเจ้า ว่าผู้ปล้นเข้าปล้น ผู้ทำลายเข้าทำลาย . . .
อสย 24.3 . . . แผ่นดินนั้นจะถูกทิ้งร้างอย่างสิ้นเชิง และถูกปล้นหมดสิ้น เพราะพระเยโฮวาห์ได้ตรัสพระวจนะนี้แล้ว . . .
อสย 42.22 . . . แต่นี่เป็นชนชาติที่ถูกขโมยและถูกปล้น . . .
อสย 42.24 . . . และอิสราเอลให้แก่ผู้ปล้น . . .
ยรม 18.22 . . . เมื่อพระองค์ทรงพากองทหารมาปล้นเขาอย่างฉับพลัน . . .
ยรม 20.5 . . . ผู้ซึ่งจะปล้นและฉุดคร่าและขนเอาเขาเหล่านั้นไปบาบิโลน . . .
ยรม 21.12 . . . จงช่วยผู้ที่ถูกปล้นให้พ้นจากมือผู้ที่บีบบังคับ . . .
ยรม 22.3 . . . จงช่วยผู้ที่ถูกปล้นให้พ้นมือของผู้ที่บีบบังคับ . . .
ยรม 30.16 . . . ผู้เหล่านั้นที่ปล้นเจ้า . . .
ยรม 30.16 . . . ผู้เหล่านั้นที่ปล้นเจ้า เขาจะเป็นของถูกปล้น และทุกคนที่กินเจ้าเป็นเหยื่อ . . .
ยรม 49.32 . . . อูฐของเขาทั้งหลายจะกลายเป็นของที่ปล้นมาได้ . . .
ยรม 50.10 . . . ประเทศเคลเดียจะถูกปล้น . . .
ยรม 50.10 . . . บรรดาผู้ที่ปล้นเธอจะอิ่มหนำ . . .
ยรม 50.11 . . . บรรดาผู้ปล้นมรดกของเราเอ๋ย . . .
ยรม 50.37 . . . เพื่อว่าทรัพย์สมบัตินั้นจะถูกปล้นเสีย . . .
อสค 7.21 . . . และแก่คนชั่วในแผ่นดินโลกให้เป็นของปล้นได้ . . .
อสค 18.7 . . . ไม่เคยใช้ความรุนแรงปล้นผู้ใด . . .
อสค 18.16 . . . ไม่เคยใช้ความรุนแรงปล้นผู้ใด . . .
อสค 18.18 . . . ได้ใช้ความรุนแรงปล้นพี่น้องของตน . . .
อสค 26.5 . . . และเมืองนั้นจะเป็นของปล้นแห่งบรรดาประชาชาติ . . .
อสค 26.12 . . . และสินค้าของเจ้าเขาจะเอามาเป็นของปล้น . . .
อสค 29.19 . . . และปล้นเอาไปเป็นค่าจ้างกองทัพของท่าน . . .
อสค 36.5 . . . เพื่อจะได้ปล้นเอาไปเสีย . . .
อสค 38.12 . . . เพื่อชิงข้าวของปล้นเอาไปและเพื่อชิงเหยื่อ . . .
อสค 38.13 . . . ท่านชุมนุมกองทัพเพื่อจะปล้น . . .
อสค 39.10 . . . และจะปล้นผู้ที่ปล้นเขา . . .
อสค 39.10 . . . และจะปล้นผู้ที่ปล้นเขา . . .
ดนล 11.24 . . . เขาจะเอาทรัพย์ที่ปล้นมา . . .
ดนล 11.33 . . . ด้วยถูกปล้นหลายวันเวลา . . .
ฮชย 7.1 . . . และกองโจรก็ปล้นอยู่ข้างนอก . . .
อมส 3.11 . . . และปราสาททั้งหลายของเจ้าจะถูกปล้น" . . .
อมส 5.9 . . . ผู้ทรงกระทำให้ผู้ที่ถูกปล้นเข้าต่อสู้ผู้แข็งแรง . . .
อมส 5.9 . . . ผู้ที่ถูกปล้นจึงเข้าสู้ป้อมปราการ . . .
อบด 1.5 . . . ถ้าพวกปล้นเข้ามาในเวลากลางคืน . . .
นฮม 2.2 . . . เพราะว่าพวกปล้นได้ปล้นเอาไป . . .
นฮม 2.2 . . . เพราะว่าพวกปล้นได้ปล้นเอาไป . . .
นฮม 2.9 . . . ปล้นเอาเงินซิ ปล้นเอาทองคำ . . .
นฮม 2.9 . . . ปล้นเอาเงินซิ ปล้นเอาทองคำ มีทรัพย์สมบัติมากมายไม่รู้สิ้นสุด . . .
ฮบก 2.8 . . . เพราะว่าเจ้าได้ปล้นมาแล้วหลายประชาชาติ . . .
ฮบก 2.8 . . . ชนชาติทั้งหลายที่เหลืออยู่นั้นจึงจะมาปล้นเจ้า . . .
ศฟย 1.13 . . . ฉะนั้นทรัพย์สิ่งของของเขาจะถูกปล้น . . .
ศฟย 2.9 . . . ชนชาติของเราส่วนที่เหลือจะปล้นเขา . . .
ศคย 2.8 . . . พระองค์ทรงใช้เราให้ไปยังประชาชาติที่ปล้นเจ้า . . .
ศคย 2.9 . . . และเขาจะเป็นของถูกปล้นให้แก่คนรับใช้ของเขาเอง' . . .
มลค 3.8 . . . คนจะปล้นพระเจ้าหรือ แต่เจ้าทั้งหลายได้ปล้นเรา . . .
มลค 3.8 . . . แต่เจ้าทั้งหลายได้ปล้นเรา . . .
มลค 3.8 . . . `เราทั้งหลายปล้นพระเจ้าอย่างไร' . . .
มลค 3.8 . . . ก็ปล้นในเรื่องสิบชักหนึ่งและเครื่องบูชานั่นซี . . .
มลค 3.9 . . . เพราะเจ้าทั้งหลายทั้งชาติปล้นเรา . . .
มธ 12.29 . . . หรือใครจะเข้าไปในเรือนของคนที่มีกำลังมากและปล้นเอาทรัพย์ของเขาอย่างไรได้ . . .
ลก 10.30 . . . "มีชายคนหนึ่งลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มจะไปยังเมืองเยรีโค และเขาถูกพวกโจรปล้น โจรนั้นได้แย่งชิงเสื้อผ้าของเขาและทุบตี . . .
ลก 10.36 . . . คนไหนปรากฏว่าเป็นเพื่อนบ้านของคนที่ถูกพวกโจรปล้น" . . .
กจ 19.37 . . . ซึ่งมิใช่เป็นคนปล้นพระวิหารหรือพูดหมิ่นประมาทพระแม่เจ้าของพวกท่าน . . .
รม 2.22 . . . ตัวท่านเองปล้นวิหารหรือเปล่า . . .
2คร 11.8 . . . ข้าพเจ้าได้ปล้นคริสตจักรอื่นด้วยการรับเงินบำรุงจากเขา . . .
ฮบ 10.34 . . . และเมื่อมีคนปล้นชิงเอาทรัพย์สิ่งของของท่านไป . . .

ปล้นทรัพย์ ( 4 )
อสย 10.13 . . . และได้ปล้นทรัพย์สมบัติของเขา . . .
มธ 12.29 . . . แล้วจึงจะปล้นทรัพย์ในเรือนนั้นได้ . . .
มก 3.27 . . . ไม่มีผู้ใดอาจเข้าไปในเรือนของคนที่มีกำลังมากและปล้นทรัพย์ของเขาได้ . . .
มก 3.27 . . . แล้วจึงจะปล้นทรัพย์ในเรือนนั้นได้ . . .

ปล้นสะดม ( 1 )
ศคย 14.2 . . . บ้านเรือนจะถูกปล้นสะดมและผู้หญิงจะถูกข่มขืน . . .

ปลอก ( 7 )
สดด 105.18 . . . ตัวเขาเข้าอยู่ในปลอกเหล็ก . . .
อสค 13.18 . . . วิบัติแห่งหญิงที่เย็บปลอกไสยศาสตร์สำหรับใส่ช่องแขนเสื้อทั้งสิ้น . . .
อสค 13.20 . . . เราต่อสู้ปลอกไสยศาสตร์ของเจ้า . . .
อสค 13.20 . . . และเราจะฉีกปลอกไสยศาสตร์นั้นเสียจากแขนของเจ้าทั้งหลาย . . .
ดนล 4.15 . . . มีปลอกเหล็กและทองเหลืองสวมไว้ . . .
ดนล 4.23 . . . มีปลอกเหล็กและทองเหลืองสวมไว้ . . .
ฮชย 11.4 . . . เราจูงเขาด้วยสายแห่งมนุษยธรรมและด้วยปลอกแห่งความรัก . . .

ปล่อง ( 1 )
โยบ 28.4 . . . เขาขุดปล่องไกลจากที่ฝูงคนอาศัยอยู่ . . .

ปลอด ( 3 )
กจ 27.4 . . . จึงแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะไซปรัสเพราะทวนลม . . .
กจ 27.7 . . . เราจึงแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะครีตตรงเมืองสัลโมเน . . .
กจ 27.16 . . . เมื่อแล่นไปทางด้านปลอดลมของเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าคลาวดา . . .

ปลอดภัย ( 45 )
ลนต 25.18 . . . ดังนั้นเจ้าจะอาศัยอยู่ในแผ่นดินนั้นอย่างปลอดภัยได้ . . .
ลนต 25.19 . . . และอาศัยอยู่อย่างปลอดภัย . . .
ลนต 26.5 . . . และอยู่ในแผ่นดินของเจ้าอย่างปลอดภัย . . .
พบญ 12.10 . . . ท่านจึงอยู่อย่างปลอดภัย . . .
พบญ 33.12 . . . "คนที่พระเยโฮวาห์ทรงรักจะอาศัยอยู่กับพระองค์อย่างปลอดภัย . . .
พบญ 33.28 . . . อิสราเอลจึงจะอยู่อย่างปลอดภัยแต่ฝ่ายเดียว . . .
1ซมอ 12.11 . . . และท่านทั้งหลายอาศัยอยู่อย่างปลอดภัย . . .
1ซมอ 20.21 . . . เพราะพระเยโฮวาห์ทรงพระชนม์แน่ฉันใด เธอก็ปลอดภัยแล้ว ไม่มีอันตรายอันใดฉันนั้น . . .
1ซมอ 24.19 . . . เขาจะยอมให้ปลอดภัยไปหรือ . . .
1พกษ 4.25 . . . ยูดาห์และอิสราเอลก็อยู่อย่างปลอดภัย . . .
โยบ 5.11 . . . และบรรดาคนที่ไว้ทุกข์ก็ทรงยกขึ้นให้ปลอดภัย . . .
โยบ 5.24 . . . ท่านจะทราบว่าเต็นท์ของท่านปลอดภัย . . .
โยบ 11.18 . . . และนอนพักอย่างปลอดภัย . . .
โยบ 21.9 . . . เรือนของเขาทั้งหลายก็ปลอดภัยปราศจากความกลัว . . .
โยบ 21.23 . . . คนหนึ่งตายเมื่อยังแข็งแรงเต็มที่สบายและปลอดภัยทั้งสิ้น . . .
สดด 4.8 . . . เพราะพระองค์เท่านั้นที่ทรงกระทำให้ข้าพระองค์อาศัยอยู่อย่างปลอดภัย . . .
สดด 12.5 . . . เราจะจัดเขาไว้ในที่ปลอดภัยจากคนที่พ่นความร้ายใส่เขา" . . .
สดด 55.18 . . . พระองค์ได้ทรงช่วยจิตวิญญาณของข้าพเจ้าให้ปลอดภัยจากสงครามที่ข้าพเจ้าต่อสู้อยู่ . . .
สดด 78.53 . . . พระองค์นำเขาไปอย่างปลอดภัย . . .
สดด 119.117 . . . เพื่อข้าพระองค์จะปลอดภัย . . .
สภษ 1.33 . . . แต่บุคคลผู้ฟังเราจะอยู่อย่างปลอดภัย . . .
สภษ 3.23 . . . แล้วเจ้าจะดำเนินในทางของเจ้าอย่างปลอดภัย . . .
สภษ 11.15 . . . แต่คนที่เกลียดการรับประกันย่อมปลอดภัย . . .
สภษ 18.10 . . . คนชอบธรรมวิ่งเข้าไปในนั้นและปลอดภัย . . .
สภษ 29.25 . . . แต่บุคคลที่วางใจในพระเยโฮวาห์ก็จะปลอดภัย . . .
อสย 14.30 . . . และคนขัดสนจะนอนลงอย่างปลอดภัย . . .
อสย 32.18 . . . ในที่อาศัยอันปลอดภัย . . .
อสย 41.3 . . . ท่านไล่ตามพวกเขาและผ่านเขาไปอย่างปลอดภัย . . .
อสย 53.5 . . . การตีสอนอันทำให้เราทั้งหลายปลอดภัยนั้นตกแก่ท่าน . . .
ยรม 4.6 . . . จงรีบหนีไปให้ปลอดภัย . . .
ยรม 23.6 . . . และอิสราเอลจะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัย . . .
ยรม 32.37 . . . และจะกระทำให้เขาอาศัยอยู่อย่างปลอดภัย . . .
ยรม 33.16 . . . และเยรูซาเล็มจะอาศัยอยู่อย่างปลอดภัย . . .
อสค 28.26 . . . และเขาทั้งหลายจะอาศัยอยู่ในที่นั้นอย่างปลอดภัย . . .
อสค 34.25 . . . เขาจะอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารอย่างปลอดภัย . . .
อสค 34.27 . . . และเขาจะอยู่อย่างปลอดภัยในแผ่นดินของเขา . . .
อสค 34.28 . . . และเขาจะอยู่อย่างปลอดภัย . . .
อสค 38.8 . . . บัดนี้อาศัยอยู่อย่างปลอดภัยแล้วทั้งสิ้น . . .
อสค 38.11 . . . เราจะโจมตีประชาชนที่สงบซึ่งอาศัยอยู่อย่างปลอดภัย . . .
อสค 38.14 . . . ในวันนั้นเมื่ออิสราเอลประชาชนของเราอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยแล้ว . . .
อสค 39.26 . . . เมื่อเขาทั้งหลายมาอาศัยอยู่อย่างปลอดภัยในแผ่นดิน . . .
ฮชย 2.18 . . . และเราจะกระทำให้เขานอนลงอย่างปลอดภัย . . .
ศคย 14.11 . . . แต่เยรูซาเล็มจะอาศัยอยู่ได้อย่างปลอดภัย . . .
ลก 11.21 . . . สิ่งของของเขาก็ปลอดภัย . . .
1ธส 5.3 . . . "สงบสุขและปลอดภัยแล้ว" . . .

ปลอบ ( 2 )
พคค 1.2 . . . เธอจะหาใครท่ามกลางคนที่รักเธอให้มาปลอบเธอก็หาไม่พบ . . .
ศคย 1.17 . . . และพระเยโฮวาห์จะปลอบศิโยน . . .

ปลอบใจ ( 5 )
ปฐก 27.42 . . . เอซาวพี่ชายของเจ้าปลอบใจตนเองด้วยแผนการจะฆ่าเจ้า . . .
นรธ 2.13 . . . เพราะท่านได้ปลอบใจดิฉัน . . .
โยบ 21.2 . . . และให้คำนี้ปลอบใจท่าน . . .
ฮชย 2.14 . . . พานางเข้าไปในถิ่นทุรกันดารและปลอบใจนาง . . .
1ธส 4.18 . . . เหตุฉะนั้นจงปลอบใจกันและกันด้วยถ้อยคำเหล่านี้เถิด . . .

ปลอบประโลม ( 11 )
ปฐก 5.29 . . . "คนนี้จะเป็นที่ปลอบประโลมใจเราเกี่ยวกับการงานของเรา . . .
อสย 51.19 . . . เราจะให้ใครไปปลอบประโลมเจ้าดีหนอ . . .
พคค 1.16 . . . เพราะผู้ปลอบโยนที่ควรจะปลอบประโลมใจข้าพเจ้าก็อยู่ไกลจากข้าพเจ้า . . .
ยน 14.16 . . . และพระองค์จะทรงประทานผู้ปลอบประโลมใจอีกผู้หนึ่งให้แก่ท่าน . . .
ยน 14.26 . . . แต่พระองค์ผู้ปลอบประโลมใจนั้นคือพระวิญญาณบริสุทธิ์ . . .
ยน 15.26 . . . แต่เมื่อพระองค์ผู้ปลอบประโลมใจที่เราจะใช้มาจากพระบิดามาหาท่านทั้งหลาย . . .
ยน 16.7 . . . พระองค์ผู้ปลอบประโลมใจก็จะไม่เสด็จมาหาท่าน . . .
2คร 1.4 . . . พระองค์ผู้ทรงปลอบประโลมใจเราในการทุกข์ยากทั้งสิ้นของเรา . . .
2คร 1.4 . . . เพื่อเราจะสามารถปลอบประโลมใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกข์ยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ . . .
2คร 2.7 . . . และปลอบประโลมใจเขาต่างหาก . . .
1ธส 3.2 . . . และเพื่อจะได้ปลอบประโลมใจพวกท่านในเรื่องความเชื่อของท่าน . . .

ปลอบโยน ( 10 )
ปฐก 37.35 . . . ฝ่ายบุตรชายหญิงทั้งหมดก็พากันมาปลอบโยนบิดา . . .
ปฐก 50.21 . . . โยเซฟพูดปลอบโยนพวกพี่น้องและพูดอย่างกรุณาต่อเขา . . .
โยบ 29.25 . . . อย่างผู้ที่ปลอบโยนคนที่คร่ำครวญ" . . .
ยรม 8.18 . . . เมื่อข้าพเจ้าจะปลอบโยนตัวเองเนื่องด้วยความเศร้าโศก . . .
ยรม 16.7 . . . เพื่อจะปลอบโยนเขาเหตุคนที่ตายนั้น . . .
ยรม 31.13 . . . เราจะกลับความโศกเศร้าของเขาให้เป็นความชื่นบาน เราจะปลอบโยนเขา และให้ความยินดีแก่เขาแทนความเศร้าโศก . . .
พคค 1.16 . . . เพราะผู้ปลอบโยนที่ควรจะปลอบประโลมใจข้าพเจ้าก็อยู่ไกลจากข้าพเจ้า . . .
พคค 1.21 . . . หามีผู้ใดปลอบโยนข้าพระองค์ไม่ . . .
ยน 11.19 . . . เพื่อจะปลอบโยนเธอเรื่องน้องชายของเธอ . . .
ยน 11.31 . . . พวกยิวที่อยู่กับมารีย์ในเรือนและกำลังปลอบโยนเธออยู่ . . .

ปลอม ( 14 )
1ซมอ 28.8 . . . ซาอูลจึงปลอมพระองค์และทรงฉลองพระองค์อย่างอื่นเสด็จออกไปพร้อมกับชายสองคนไปหาหญิงคนทรงในเวลากลางคืน . . .
1พกษ 14.2 . . . "จงลุกขึ้นปลอมตัวของเธอ . . .
1พกษ 20.38 . . . ใส่ขี้เถ้าบนหน้าปลอมตัวเสีย . . .
1พกษ 22.30 . . . "ข้าพเจ้าจะปลอมตัวเข้าทำศึก . . .
1พกษ 22.30 . . . และกษัตริย์แห่งอิสราเอลก็ทรงปลอมพระองค์เข้าทำสงคราม . . .
2พศด 18.29 . . . "ข้าพเจ้าจะปลอมตัวเข้าทำศึก . . .
2พศด 18.29 . . . และกษัตริย์แห่งอิสราเอลก็ทรงปลอมพระองค์ . . .
2พศด 35.22 . . . ถึงกระนั้นก็ดีโยสิยาห์มิได้หันพระพักตร์ไปจากพระองค์ แต่ทรงปลอมพระองค์ เพื่อจะสู้รบกับพระองค์ . . .
โยบ 24.15 . . . และเขาก็ปลอมหน้าของเขา . . .
อสค 12.24 . . . เพราะจะไม่มีนิมิตปลอมหรือคำทำนายประจบประแจงในวงศ์วานอิสราเอลอีกเลย . . .
ลก 20.20 . . . และใช้คนให้ปลอมเป็นเหมือนคนชอบธรรมไปสอดแนม . . .
2คร 11.13 . . . ปลอมตัวเป็นอัครสาวกของพระคริสต์ . . .
2คร 11.14 . . . ถึงซาตานเองก็ยังปลอมตัวเป็นทูตสวรรค์แห่งความสว่างได้ . . .
2คร 11.15 . . . เหตุฉะนั้นจึงไม่เป็นการแปลกอะไรที่ผู้รับใช้ของซาตานจะปลอมตัวเป็นผู้รับใช้ของความชอบธรรม . . .

ปล่อย ( 240 )
ปฐก 8.7 . . . ท่านปล่อยนกกาตัวหนึ่ง . . .
ปฐก 8.8 . . . ท่านจึงปล่อยนกเขาตัวหนึ่งด้วยเพื่อจะรู้ว่าน้ำได้ลดลงจากพื้นแผ่นดินโลกหรือยัง . . .
ปฐก 8.10 . . . ท่านจึงปล่อยนกเขาไปจากนาวาอีกครั้งหนึ่ง . . .
ปฐก 8.12 . . . ท่านคอยอยู่อีกเจ็ดวัน และปล่อยนกเขาออกไป แล้วมันไม่กลับมาหาท่านอีกเลย . . .
ปฐก 32.26 . . . "ปล่อยให้เราไปเถิดเพราะใกล้สว่างแล้ว" . . .
ปฐก 42.34 . . . แล้วเราจะปล่อยพี่ชายไป . . .
ปฐก 43.14 . . . เพื่อท่านจะปล่อยพี่ชายกับเบนยามินกลับมา . . .
อพย 1.17 . . . แต่ปล่อยให้บุตรชายรอดชีวิต . . .
อพย 1.18 . . . คือปล่อยให้เด็กชายรอดชีวิต" . . .
อพย 3.20 . . . กษัตริย์ก็จะยอมปล่อยพวกเจ้าไป . . .
อพย 4.23 . . . "จงปล่อยบุตรของเราไป . . .
อพย 5.1 . . . `จงปล่อยพลไพร่ของเราไป . . .
อพย 5.2 . . . "พระเยโฮวาห์นั้นเป็นผู้ใดเล่าเราจึงจะต้องเชื่อฟังเสียงของพระองค์และปล่อยคนอิสราเอลไป . . .
อพย 5.2 . . . ทั้งเราจะไม่ยอมปล่อยคนอิสราเอลไป" . . .
อพย 6.1 . . . คือด้วยมืออันทรงฤทธิ์ เขาจะปล่อยพลไพร่ไป และด้วยมืออันเข้มแข็ง . . .
อพย 6.11 . . . บอกให้ปล่อยชนชาติอิสราเอลไปจากแผ่นดินของเขา" . . .
อพย 7.2 . . . แล้วอาโรนพี่ชายของเจ้าจะบอกแก่ฟาโรห์ให้ปล่อยชนชาติอิสราเอลออกไปจากแผ่นดินของเขา . . .
อพย 7.14 . . . ไม่ยอมปล่อยให้พลไพร่ไป . . .
อพย 7.16 . . . "จงปล่อยพลไพร่ของเราเพื่อเขาจะไปปรนนิบัติเราในถิ่นทุรกันดาร . . .
อพย 8.1 . . . "จงปล่อยพลไพร่ของเราเพื่อเขาจะได้ไปปรนนิบัติเรา . . .
อพย 8.8 . . . แล้วเราจะยอมปล่อยให้บ่าวไพร่เหล่านั้นไปเพื่อเขาจะถวายเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์" . . .
อพย 8.20 . . . "จงปล่อยพลไพร่ของเราเพื่อเขาจะไปปรนนิบัติเรา . . .
อพย 8.21 . . . ถ้าแม้ไม่ปล่อยพลไพร่ของเราไป . . .
อพย 8.28 . . . "เราจะปล่อยพวกเจ้าไป . . .
อพย 8.29 . . . แต่ขอฟาโรห์อย่าทรงทำกลับกลอกอีกโดยไม่ยอมปล่อยบ่าวไพร่ให้ไปถวายเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์" . . .
อพย 8.32 . . . มิได้ทรงปล่อยบ่าวไพร่นั้นไป . . .
อพย 9.1 . . . "จงปล่อยให้พลไพร่ของเราไป . . .
อพย 9.2 . . . ด้วยว่าถ้าเจ้าไม่ยอมปล่อยให้ไป . . .
อพย 9.7 . . . พระองค์ไม่ยอมปล่อยให้บ่าวไพร่ไป . . .
อพย 9.13 . . . "จงปล่อยพลไพร่ของเราเพื่อเขาจะไปปรนนิบัติเรา . . .
อพย 9.17 . . . เจ้าจึงไม่ยอมปล่อยเขาไปหรือ . . .
อพย 9.21 . . . แต่ผู้ที่ไม่นับถือพระดำรัสของพระเยโฮวาห์ก็ยังคงปล่อยให้ทาสและสัตว์ของตนอยู่ในทุ่งนา . . .
อพย 9.28 . . . และเราจะปล่อยพวกท่านไป . . .
อพย 9.35 . . . พระทัยของฟาโรห์แข็งกระด้างและไม่ยอมปล่อยชนชาติอิสราเอลไปจริง . . .
อพย 10.3 . . . จงปล่อยพลไพร่ของเราเพื่อเขาจะไปปรนนิบัติเรา . . .
อพย 10.4 . . . มิฉะนั้นถ้าเจ้าไม่ยอมปล่อยพลไพร่ของเราไป . . .
อพย 10.20 . . . แต่พระเยโฮวาห์ทรงทำให้พระทัยของฟาโรห์แข็งกระด้างเพื่อพระองค์จะไม่ยอมปล่อยชนชาติอิสราเอลไป . . .
อพย 10.27 . . . พระองค์จึงไม่ยอมปล่อยเขาไป . . .
อพย 11.1 . . . หลังจากนั้นเขาจะปล่อยพวกเจ้าไปจากที่นี่ . . .
อพย 11.10 . . . ท่านจึงไม่ยอมปล่อยชนชาติอิสราเอลให้ออกไปจากแผ่นดินของท่าน . . .
อพย 13.15 . . . ต่อมาครั้นพระทัยของฟาโรห์ดื้อไม่ยอมปล่อยให้พวกเราไป . . .
อพย 13.17 . . . ต่อมาเมื่อฟาโรห์ปล่อยพลไพร่ไปแล้ว . . .
อพย 14.5 . . . ไฉนเราจึงได้ปล่อยพวกอิสราเอลไปให้พ้นจากการรับใช้เราเล่า" . . .
อพย 14.12 . . . `ปล่อยพวกเราแต่ลำพัง . . .
อพย 21.3 . . . ถ้าทาสได้มาแต่ผู้เดียวจงปล่อยเขาไปแต่ผู้เดียว . . .
อพย 21.3 . . . ถ้าเขามีภรรยาต้องปล่อยภรรยาของเขาไปด้วย . . .
อพย 21.13 . . . แต่เขาตายเพราะพระเจ้าทรงปล่อยให้ตายด้วยมือของผู้นั้น . . .
อพย 21.26 . . . เขาต้องปล่อยทาสผู้นั้นให้เป็นไทยเนื่องด้วยนัยน์ตาของเขา . . .
อพย 21.27 . . . เขาต้องปล่อยทาสผู้นั้นเป็นไทยเนื่องด้วยฟันของเขา . . .
อพย 22.5 . . . ถ้าผู้ใดปล่อยให้สัตว์กินของในนา . . .
อพย 22.5 . . . หรือในสวนองุ่นเสียไป หรือปล่อยสัตว์ของตน แล้วมันไปกินในนาของผู้อื่น . . .
อพย 23.11 . . . ปล่อยให้นานั้นว่างอยู่ . . .
อพย 23.18 . . . หรือปล่อยให้มีไขมันในเครื่องบูชาของเราเหลืออยู่จนถึงรุ่งเช้า . . .
อพย 32.10 . . . ฉะนั้นบัดนี้เจ้าจงปล่อยเราตามลำพัง . . .
อพย 32.25 . . . (เพราะว่าอาโรนปล่อยให้เขาเปลือยเปล่าจนน่าละอายท่ามกลางพวกศัตรู) . . .
ลนต 10.6 . . . "ท่านทั้งหลายอย่าปล่อยผมห้อย . . .
ลนต 13.45 . . . ให้บุคคลที่เป็นโรคเรื้อนสวมเสื้อผ้าที่ขาด และให้ปล่อยผม และให้เขาปิดริมฝีปากบนไว้ . . .
ลนต 14.7 . . . และให้ปล่อยนกตัวที่ยังมีชีวิตนั้นไปในท้องทุ่ง . . .
ลนต 14.53 . . . ให้เขาปล่อยนกที่มีชีวิตออกไปจากเมืองยังท้องทุ่ง . . .
ลนต 16.10 . . . แล้วจะได้เอามันไปปล่อยเสียในถิ่นทุรกันดารเป็นแพะรับบาป . . .
ลนต 16.21 . . . และให้คนที่เตรียมมือไว้พร้อมแล้วมานำแพะไปปล่อยเสียในถิ่นทุรกันดาร . . .
ลนต 16.22 . . . แล้วเขาก็ปล่อยให้แพะนั้นเข้าไปในถิ่นทุรกันดาร . . .
ลนต 19.20 . . . ที่ชายอีกคนหนึ่งสู่ขอไว้แล้วแต่ยังมิได้ไถ่ถอนหรือปล่อยเป็นอิสระ . . .
ลนต 21.10 . . . และผู้ที่ได้รับการสถาปนาที่จะสวมเสื้อยศ อย่าปล่อยผม หรือฉีกเสื้อผ้าของตน . . .
ลนต 25.54 . . . ถ้าเขาไม่ไถ่ถอนตามที่กล่าวมานี้ก็ให้ปล่อยเขาในปีเสียงแตร . . .
ลนต 26.22 . . . เราจะปล่อยสัตว์ป่าเข้ามาท่ามกลางพวกเจ้าด้วย . . .
พบญ 8.3 . . . พระองค์ทรงกระทำให้ท่านถ่อมใจ และปล่อยท่านให้หิว และเลี้ยงท่านด้วยมานา . . .
พบญ 15.3 . . . แต่ถ้ามีสิ่งใดของท่านซึ่งอยู่กับพี่น้องก็ให้มือของท่านปล่อยไป . . .
พบญ 15.12 . . . เมื่อถึงปีที่เจ็ดก็ให้ปล่อยเขาเป็นอิสระพ้นไปจากท่าน . . .
พบญ 15.13 . . . และเมื่อท่านปล่อยเขาเป็นอิสระไปจากท่าน . . .
พบญ 15.13 . . . ท่านอย่าปล่อยเขาไปมือเปล่า . . .
พบญ 15.18 . . . เมื่อท่านปล่อยเขาให้เป็นอิสระนั้นท่านอย่ารู้สึกหนักอกหนักใจ . . .
พบญ 21.14 . . . จงปล่อยนางไปตามแต่นางจะพอใจไปไหน . . .
พบญ 22.7 . . . ท่านจงปล่อยแม่นกไปเสีย . . .
พบญ 31.6 . . . พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสีย" . . .
พบญ 31.8 . . . พระองค์จะไม่ทรงปล่อยท่านให้ล้มเหลวหรือทอดทิ้งท่านเสีย . . .
พบญ 32.23 . . . และปล่อยลูกธนูของเรามายิงเขา . . .
ยชว 8.17 . . . เขาปล่อยให้เมืองเปิดอยู่ไล่ตามอิสราเอลไป . . .
ยชว 24.28 . . . แล้วโยชูวาก็ปล่อยให้ประชาชนกลับไปยังที่มรดกของตนทุกคน . . .
วนฉ 1.25 . . . แต่เขาปล่อยให้ชายคนนั้นและครอบครัวทั้งสิ้นของเขารอดไป . . .
วนฉ 2.6 . . . เมื่อโยชูวาปล่อยประชาชนไปแล้วคนอิสราเอลต่างก็เข้าไปอยู่ในมรดกที่ดินของตนเพื่อยึดครอง . . .
วนฉ 2.23 . . . ดังนั้นพระเยโฮวาห์ทรงปล่อยประชาชาติเหล่านั้นไว้ . . .
วนฉ 5.4 . . . แผ่นดินก็หวาดหวั่นไหว ท้องฟ้าก็ปล่อยลงมา เออ . . .
วนฉ 5.4 . . . เออ เมฆก็ปล่อยฝนลงมา . . .
วนฉ 11.37 . . . ขอปล่อยลูกไว้สักสองเดือน . . .
วนฉ 11.38 . . . และท่านก็ปล่อยเธอไปสองเดือน . . .
วนฉ 15.5 . . . พอจุดคบเพลิงแล้วก็ปล่อยเข้าไปในนาของคนฟีลิสเตียที่ข้าวยังตั้งรวงอยู่ . . .
วนฉ 19.25 . . . เขาทั้งหลายก็ปล่อยนางไป . . .
1ซมอ 6.6 . . . เขาทั้งหลายก็ต้องปล่อยให้ประชาชนไปมิใช่หรือ . . .
1ซมอ 6.8 . . . และวางเครื่องทองคำซึ่งท่านทั้งหลายถวายให้พระองค์เป็นเครื่องบูชาไถ่การละเมิดไว้ในหีบที่อยู่ข้างๆ แล้วก็ปล่อยให้มันไป . . .
1ซมอ 13.2 . . . ประชาชนนอกนั้นพระองค์ก็ปล่อยให้กลับเต็นท์ของตนทุกคน . . .
1ซมอ 19.17 . . . และปล่อยศัตรูของเราไปเสีย . . .
1ซมอ 19.17 . . . "เธอพูดกับหม่อมฉันว่า `ปล่อยให้ฉันไปเถิด จะให้ฉันฆ่าเธอทำไมเล่า'" . . .
1ซมอ 21.13 . . . และปล่อยให้น้ำลายไหลลงเปรอะเครา . . .
1ซมอ 25.22 . . . ถ้าถึงแสงอรุณของรุ่งเช้าข้ายังปล่อยให้คนใดที่ปัสสาวะรดกำแพงได้ในบรรดาคนของเขานั้นให้เหลืออยู่ . . .
2ซมอ 3.24 . . . ไฉนพระองค์จึงปล่อยเขาไป . . .
2ซมอ 16.9 . . . "ทำไมปล่อยให้สุนัขตายตัวนี้มาด่ากษัตริย์เจ้านายของข้าพระองค์ . . .
2ซมอ 22.15 . . . พระองค์ทรงปล่อยฟ้าแลบและทำให้เขาโกลาหล . . .
1พกษ 2.6 . . . อย่าปล่อยให้ศีรษะหงอกของเขาลงไปสู่แดนคนตายอย่างสันติ . . .
1พกษ 20.34 . . . พระองค์จึงทำพันธสัญญากับท่าน และปล่อยท่านไป . . .
1พกษ 20.42 . . . เพราะเจ้าได้ปล่อยชายคนที่อยู่ในมือของเจ้า . . .
2พกษ 4.27 . . . แต่คนแห่งพระเจ้าบอกว่า "ปล่อยเขาเถอะ เพราะนางมีใจทุกข์หนัก . . .
2พกษ 6.22 . . . แล้วปล่อยให้เขาไปหาเจ้านายของเขาเถิด" . . .
2พกษ 6.23 . . . และเมื่อเขาได้กินและดื่มแล้วก็ทรงปล่อยเขาไป . . .
2พกษ 10.24 . . . "ชายคนใดที่ปล่อยให้คนหนึ่งคนใดซึ่งเรามอบไว้ในมือเจ้าหนีรอดไปได้ . . .
1พศด 28.20 . . . พระองค์จะไม่ทรงปล่อยให้เจ้าล้มเหลวหรือทอดทิ้งเจ้า . . .
2พศด 23.8 . . . เพราะเยโฮยาดาปุโรหิตมิได้ปล่อยกองเวร . . .
2พศด 32.31 . . . พระเจ้าก็ทรงปล่อยพระองค์ตามอำเภอใจ . . .
2พศด 34.11 . . . ซึ่งกษัตริย์แห่งยูดาห์ได้ปล่อยให้ทรุดโทรมพังทลายไป . . .
อสธ 3.8 . . . การที่กษัตริย์ทรงปล่อยเขาไว้นี้ไม่บังเกิดประโยชน์แก่พระองค์ . . .
โยบ 7.16 . . . ปล่อยข้าพระองค์แต่ลำพังเถิด . . .
โยบ 7.19 . . . หรือปล่อยข้าพระองค์แต่ลำพัง . . .
โยบ 20.13 . . . แม้เขาไม่อยากจะปล่อยและไม่ละทิ้ง . . .
โยบ 27.6 . . . ข้ายึดความชอบธรรมของข้าไว้มั่นไม่ยอมปล่อยไป . . .
โยบ 33.24 . . . `ขอทรงปล่อยเขาให้พ้นจากที่จะไปยังปากแดนคนตาย . . .
โยบ 37.3 . . . พระองค์ทรงปล่อยให้ไปทั่วใต้ฟ้าทั้งสิ้น . . .
โยบ 39.5 . . . ใครปล่อยให้ลาป่าวิ่งกระเจิงไป . . .
โยบ 41.18 . . . การจามของมันปล่อยแสงสว่างออกมา . . .
สดด 18.14 . . . พระองค์ทรงปล่อยฟ้าแลบแปลบปลาบ . . .
สดด 50.19 . . . เจ้าปล่อยปากของเจ้าให้พูดชั่ว . . .
สดด 78.49 . . . พระองค์ทรงปล่อยความกริ้วดุร้ายของพระองค์มาเหนือเขา . . .
สดด 102.20 . . . เพื่อทรงปล่อยคนที่ต้องถึงตายให้เป็นอิสระ . . .
สดด 105.20 . . . ผู้ปกครองของชนชาติทั้งหลายได้ปล่อยเขาเป็นอิสระ . . .
สดด 146.7 . . . พระเยโฮวาห์ทรงปล่อยผู้ถูกคุมขังให้เป็นอิสระ . . .
สภษ 4.13 . . . จงยึดคำสั่งสอนไว้ และอย่าปล่อยไป จงระแวดระวังเธอไว้ . . .
สภษ 10.3 . . . พระเยโฮวาห์จะไม่ทรงปล่อยให้จิตใจคนชอบธรรมหิว . . .
สภษ 17.14 . . . เมื่อเริ่มต้นวิวาทก็เหมือนปล่อยน้ำให้ไหล . . .
สภษ 29.15 . . . แต่ถ้าปล่อยเด็กไว้แต่ลำพังจะนำความอับอายมาสู่มารดาของตน . . .
ปญจ 7.18 . . . เจ้าอย่าแบมือปล่อยสิ่งนั้นให้หลุดลอยเสียทีเดียว . . .
พซม 3.4 . . . และไม่ยอมปล่อยให้เขาหลุดไปเลย . . .
อสย 7.25 . . . แต่เนินเขาเหล่านั้นจะกลายเป็นที่ซึ่งเขาปล่อยฝูงวัวและที่ซึ่งฝูงแกะจะเหยียบย่ำ" . . .
อสย 32.20 . . . ผู้ที่ปล่อยให้ตีนวัวและตีนลาเที่ยวอยู่อย่างอิสระ . . .
อสย 34.11 . . . และปล่อยลูกดิ่งแห่งความว่างเปล่า . . .
อสย 43.6 . . . เราจะพูดกับทิศเหนือว่า `ปล่อยเถิด' และกับทิศใต้ว่า . . .
อสย 44.14 . . . และปล่อยให้มันงอกขึ้นอย่างแข็งแรงท่ามกลางต้นไม้ในป่า . . .
ยรม 6.7 . . . น้ำพุปล่อยน้ำของมันออกมาฉันใด . . .
ยรม 6.7 . . . เธอก็ปล่อยความชั่วของเธอออกมาฉันนั้น . . .
ยรม 30.11 . . . และด้วยประการใดก็ตามเราจะไม่ปล่อยเจ้าโดยไม่ลงโทษ . . .
ยรม 34.9 . . . ให้ทุกคนปล่อยทาสฮีบรูของตนทั้งชายและหญิงเสียให้เป็นอิสระ . . .
ยรม 34.10 . . . ทุกคนจะปล่อยทาสของตนทั้งชายและหญิง . . .
ยรม 34.10 . . . เขาทั้งหลายก็ได้เชื่อฟังและปล่อยทาสให้เป็นอิสระ . . .
ยรม 34.11 . . . และจับทาสชายและหญิงซึ่งเขาได้ปล่อยให้เป็นอิสระนั้นมาให้อยู่ใต้บังคับของการเป็นทาสชายและหญิงอีก . . .
ยรม 34.14 . . . เมื่อสิ้นเจ็ดปีแล้วเจ้าทุกคนจะต้องปล่อยพี่น้องฮีบรูผู้ที่เขาเอามาขายไว้กับเจ้า . . .
ยรม 34.14 . . . เจ้าต้องปล่อยเขาให้เป็นอิสระพ้นจากการรับใช้เจ้า . . .
ยรม 34.16 . . . ซึ่งเจ้าได้ปล่อยให้เป็นอิสระไปตามความปรารถนาของเขาทั้งหลายแล้วนั้นกลับมาให้อยู่ใต้บังคับของการเป็นทาสชายและหญิงอีก . . .
ยรม 40.1 . . . หลังจากที่เนบูซาระดานผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์ได้ปล่อยให้ท่านไปจากรามาห์ . . .
ยรม 40.4 . . . วันนี้ข้าพเจ้าปล่อยท่านจากโซ่ตรวนที่มือของท่าน . . .
ยรม 40.5 . . . ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์จึงสั่งอนุมัติเสบียงและให้ของขวัญแก่เยเรมีย์ แล้วก็ปล่อยท่านไป . . .
ยรม 46.17 . . . ผู้ปล่อยให้โอกาสผ่านไป' . . .
ยรม 46.28 . . . เราจะไม่ปล่อยให้เจ้าไม่ถูกทำโทษเป็นอันขาด" . . .
อสค 5.16 . . . เมื่อเราจะปล่อยลูกธนูมฤตยูแห่งการกันดารอาหาร . . .
อสค 5.16 . . . ซึ่งเราจะปล่อยไปทำลายเจ้า . . .
อสค 7.3 . . . และเราจะปล่อยความโกรธของเรามาเหนือเจ้าทั้งหลาย . . .
อสค 13.20 . . . และเราจะปล่อยวิญญาณเหล่านั้นไป . . .
อสค 16.39 . . . ปล่อยให้เจ้าเปลือยเปล่าและล่อนจ้อน . . .
อสค 21.14 . . . จงตบมือและปล่อยให้ดาบลงมาสองครั้ง . . .
อสค 24.10 . . . และปล่อยกระดูกให้ไหม้ . . .
อสค 26.20 . . . และจะปล่อยให้เจ้าอยู่ที่โลกบาดาล . . .
อสค 39.28 . . . เราจะไม่ปล่อยให้สักคนหนึ่งในพวกเขาเหลืออยู่ท่ามกลางบรรดาประชาชาติอีกเลย . . .
อสค 44.20 . . . อย่าให้เขาโกนศีรษะหรือปล่อยให้มวยผมยาว . . .
ดนล 3.25 . . . เราเห็นสี่คนถูกปล่อย . . .
ดนล 4.15 . . . แต่จงปล่อยให้ตอรากติดอยู่ในดิน . . .
ดนล 4.16 . . . และปล่อยให้เป็นอยู่อย่างนั้นจนครบเจ็ดวาระ . . .
ดนล 4.23 . . . แต่จงปล่อยให้ตอรากติดอยู่ในดิน . . .
ดนล 4.23 . . . และปล่อยให้อยู่อย่างนั้นจนครบเจ็ดวาระ' . . .
ฮชย 4.17 . . . เอฟราอิมก็ผูกพันอยู่กับรูปเคารพแล้ว ปล่อยเขาแต่ลำพัง . . .
ฮชย 11.8 . . . เราจะปล่อยเจ้าได้อย่างไร . . .
ฮชย 11.8 . . . เราจะปล่อยเจ้าให้เหมือนเมืองอัดมาห์ได้อย่างไร . . .
ฮชย 12.14 . . . ดังนั้นพระองค์ทรงปล่อยให้เลือดของเขาติดอยู่กับเขา . . .
นฮม 3.6 . . . และจะปล่อยให้เจ้าถูกประจาน . . .
ศคย 7.14 . . . เพราะเขาได้ปล่อยให้แผ่นดินที่น่าพึงพอใจนั้นรกร้างไปเสียแล้ว" . . .
ศคย 8.10 . . . เพราะเราปล่อยให้คนทั้งหลายต่อสู้กับเพื่อนบ้านของตน . . .
มธ 8.22 . . . ปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถิด" . . .
มธ 16.19 . . . และท่านจะปล่อยสิ่งใดในโลก . . .
มธ 16.19 . . . สิ่งนั้นจะถูกปล่อยในสวรรค์" . . .
มธ 18.18 . . . และสิ่งซึ่งท่านจะปล่อยในโลกก็จะถูกปล่อยในสวรรค์ . . .
มธ 18.18 . . . และสิ่งซึ่งท่านจะปล่อยในโลกก็จะถูกปล่อยในสวรรค์ . . .
มธ 21.3 . . . แล้วเขาจะปล่อยให้มาทันที" . . .
มธ 27.15 . . . เจ้าเมืองเคยปล่อยนักโทษคนหนึ่งให้แก่หมู่ชนตามใจชอบ . . .
มธ 27.17 . . . "เจ้าทั้งหลายปรารถนาให้ข้าพเจ้าปล่อยผู้ใดแก่เจ้า . . .
มธ 27.20 . . . ฝ่ายพวกปุโรหิตใหญ่และพวกผู้ใหญ่ก็ยุยงหมู่ชนขอให้ปล่อยบารับบัส . . .
มธ 27.21 . . . "ในสองคนนี้เจ้าจะให้เราปล่อยคนไหนให้แก่เจ้า" . . .
มธ 27.26 . . . ท่านจึงปล่อยบารับบัสให้เขา . . .
มธ 27.50 . . . ก็ทรงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไป . . .
มก 1.24 . . . "พระเยซูชาวนาซาเร็ธ ปล่อยเราไว้ เราเกี่ยวข้องอะไรกับท่านเล่า . . .
มก 15.6 . . . ปีลาตเคยปล่อยนักโทษคนหนึ่งให้เขาตามที่เขาขอ . . .
มก 15.9 . . . "ท่านทั้งหลายปรารถนาจะให้เราปล่อยกษัตริย์ของพวกยิวหรือ" . . .
มก 15.11 . . . แต่พวกปุโรหิตใหญ่ยุยงประชาชนให้ขอปีลาตปล่อยบารับบัสแทนพระเยซู . . .
มก 15.15 . . . จึงปล่อยบารับบัสให้เขา . . .
มก 15.37 . . . แล้วทรงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไป . . .
มก 15.39 . . . เมื่อเห็นว่าพระองค์ทรงร้องเสียงดังและทรงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไปแล้ว . . .
ลก 4.18 . . . ให้ปล่อยผู้ฟกช้ำเป็นอิสระ . . .
ลก 4.34 . . . พระเยซูชาวนาซาเร็ธ ปล่อยเราไว้ เราเกี่ยวข้องอะไรกับท่านเล่า . . .
ลก 9.60 . . . "ปล่อยให้คนตายฝังคนตายของเขาเองเถิด . . .
ลก 10.40 . . . ซึ่งน้องสาวของข้าพระองค์ปล่อยให้ข้าพระองค์ทำการปรนนิบัติแต่คนเดียว . . .
ลก 19.44 . . . และเขาจะไม่ปล่อยให้ศิลาซ้อนทับกันไว้ภายในเจ้าเลย . . .
ลก 22.68 . . . และจะไม่ปล่อยให้เราไป . . .
ลก 23.16 . . . เมื่อเราเฆี่ยนเขาแล้ว เราก็จะปล่อยเสีย" . . .
ลก 23.17 . . . (เพราะท่านต้องปล่อยคนหนึ่งให้เขาทั้งหลายในเทศกาลเลี้ยงนั้น) . . .
ลก 23.18 . . . และจงปล่อยบารับบัสให้เราเถิด" . . .
ลก 23.20 . . . ฝ่ายปีลาตยังมีน้ำใจใคร่จะปล่อยพระเยซูจึงพูดกับเขาอีก . . .
ลก 23.22 . . . เหตุฉะนั้นเมื่อเราเฆี่ยนเขาแล้วก็จะปล่อยเสีย" . . .
ลก 23.25 . . . ท่านจึงปล่อยคนที่เขาขอนั้น . . .
ลก 23.46 . . . จึงทรงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไป . . .
ยน 11.44 . . . "จงแก้แล้วปล่อยเขาไปเถิด" . . .
ยน 11.48 . . . ถ้าเราปล่อยเขาไว้อย่างนี้ . . .
ยน 18.8 . . . เหตุฉะนั้นถ้าท่านแสวงหาเราก็จงปล่อยคนเหล่านี้ไปเถิด" . . .
ยน 18.39 . . . แต่พวกท่านมีธรรมเนียมให้เราปล่อยคนหนึ่งให้แก่ท่านในเทศกาลปัสกา . . .
ยน 18.39 . . . ฉะนั้นท่านจะให้เราปล่อยกษัตริย์ของพวกยิวให้แก่ท่านหรือ" . . .
ยน 18.40 . . . คนทั้งหลายจึงร้องขึ้นอีกว่า "อย่าปล่อยคนนี้ แต่จงปล่อยบารับบัส" . . .
ยน 18.40 . . . "อย่าปล่อยคนนี้ แต่จงปล่อยบารับบัส" บารับบัสนั้นเป็นโจร . . .
ยน 19.10 . . . และมีอำนาจที่จะปล่อยท่านได้" . . .
ยน 19.12 . . . ตั้งแต่นั้นไปปีลาตก็หาโอกาสที่จะปล่อยพระองค์ . . .
ยน 19.12 . . . "ถ้าท่านปล่อยชายคนนี้ . . .
ยน 19.30 . . . และทรงก้มพระเศียรลงปล่อยพระวิญญาณจิตออกไป . . .
กจ 3.13 . . . เมื่อเขาตั้งใจจะปล่อยพระองค์ไป . . .
กจ 3.14 . . . และได้ขอให้เขาปล่อยฆาตกรให้ท่านทั้งหลาย . . .
กจ 4.21 . . . เมื่อเขาขู่สำทับท่านทั้งสองนั้นอีกแล้วก็ปล่อยไป . . .
กจ 4.23 . . . เมื่อเขาปล่อยท่านทั้งสองแล้ว . . .
กจ 5.38 . . . จงปล่อยคนเหล่านี้ไปตามเรื่อง . . .
กจ 5.40 . . . จึงเฆี่ยนและกำชับไม่ให้ออกพระนามของพระเยซู แล้วก็ปล่อยไป . . .
กจ 7.42 . . . แต่พระเจ้าทรงหันพระพักตร์ไปเสียและปล่อยให้เขานมัสการหมู่ดาวในท้องฟ้า . . .
กจ 16.35 . . . "จงปล่อยคนทั้งสองนั้นเสีย" . . .
กจ 16.36 . . . "เจ้าเมืองได้ใช้คนมาบอกให้ปล่อยท่านทั้งสอง . . .
กจ 17.9 . . . จึงเรียกประกันตัวยาโสนกับคนอื่นๆแล้วก็ปล่อยไป . . .
กจ 24.26 . . . เพื่อท่านจะได้ปล่อยเปาโล . . .
กจ 26.32 . . . "ถ้าคนนี้มิได้อุทธรณ์ถึงซีซาร์แล้วจะปล่อยเขาก็ได้" . . .
กจ 27.15 . . . ครั้นเรือกำปั่นถูกพายุและต้านลมไม่ไหว เราจึงปล่อยไปตามลม . . .
กจ 27.17 . . . จึงลดใบลงแล้วก็ปล่อยให้ไปตามกระแสลม . . .
กจ 28.18 . . . ครั้นพวกนั้นได้ไต่สวนข้าพเจ้าแล้วก็ประสงค์จะปล่อยข้าพเจ้าเสีย . . .
รม 1.24 . . . พระเจ้าจึงทรงปล่อยเขาให้ประพฤติอุลามกตามราคะตัณหาในใจของเขา . . .
รม 1.26 . . . เพราะเหตุนี้พระเจ้าจึงทรงปล่อยให้เขามีราคะตัณหาอันน่าอัปยศ . . .
รม 1.28 . . . พระเจ้าจึงทรงปล่อยให้เขามีใจเลวทรามและประพฤติสิ่งที่ไม่เหมาะสม . . .
รม 11.32 . . . เพราะว่าพระเจ้าทรงปล่อยให้คนทุกคนอยู่ในฐานะที่ไม่เชื่อ . . .
1ธส 3.1 . . . เราจึงเห็นชอบที่จะถูกปล่อยไว้ที่กรุงเอเธนส์ตามลำพัง . . .
1ยน 3.16 . . . เพราะว่าพระองค์ได้ทรงยอมปล่อยวางชีวิตของพระองค์เพื่อเราทั้งหลาย . . .
1ยน 3.16 . . . และเราทั้งหลายก็ควรจะปล่อยวางชีวิตของเราเพื่อพี่น้อง . . .
วว 9.15 . . . ทูตสวรรค์ทั้งสี่ก็ถูกแก้ปล่อยไป . . .
วว 20.3 . . . จนครบกำหนดพันปีแล้วหลังจากนั้นจะต้องปล่อยมันออกไปชั่วขณะหนึ่ง . . .
วว 20.7 . . . ก็จะปล่อยซาตานออกจากคุกที่ขังมันไว้ . . .

ปล่อยตัว ( 14 )
2ซมอ 10.4 . . . ฮานูนจึงจับข้าราชการของดาวิดมาโกนเคราออกเสียครึ่งหนึ่งและตัดเครื่องแต่งกายของเขาออกเสียที่ตรงกลางตรงตะโพก แล้วปล่อยตัวไป . . .
1พศด 19.4 . . . และตัดเครื่องแต่งกายของเขาออกเสียที่ตรงกลางตรงตะโพก แล้วปล่อยตัวไป . . .
โยบ 10.14 . . . และไม่ทรงปล่อยตัวข้าพระองค์ให้พ้นโทษความชั่วช้าของข้าพระองค์ . . .
โยบ 15.12 . . . เหตุไฉนท่านจึงปล่อยตัวไปตามใจ . . .
สดด 105.20 . . . กษัตริย์ก็ทรงใช้ให้ไปปล่อยตัวเขา . . .
อสย 5.23 . . . ผู้ปล่อยตัวคนทำผิดเพราะเขารับสินบน . . .
อสย 32.11 . . . จงแก้ผ้า ปล่อยตัวล่อนจ้อน และเอาผ้ากระสอบคาดเอวไว้ . . .
อสค 23.42 . . . เสียงของประชาชนที่ปล่อยตัวก็ดังอยู่กับเธอพร้อมกับคนสามัญ . . .
ฮชย 4.18 . . . เขาก็ปล่อยตัวไปเล่นชู้เสมอ . . .
มธ 18.27 . . . โปรดยกหนี้ปล่อยตัวเขาไป . . .
กท 5.13 . . . อย่าเอาเสรีภาพของท่านเป็นช่องทางที่จะปล่อยตัวไปตามเนื้อหนัง . . .
อฟ 4.19 . . . เขามีใจปราศจากความสะดุ้งต่อบาป ปล่อยตัวทำการลามก ทำการโสโครกทุกอย่างด้วยความละโมบ . . .
1ทธ 5.6 . . . ส่วนผู้หญิงที่ปล่อยตัวในการสนุกสนานนั้น . . .
2ปต 2.10 . . . โดยเฉพาะคนเหล่านั้นที่ปล่อยตัวไปตามเนื้อหนัง . . .

ปล่อยมือ ( 1 )
ยรม 17.4 . . . เจ้าจะต้องปล่อยมือของเจ้าจากมรดกซึ่งเราได้ยกให้แก่เจ้า . . .

ปลัก ( 2 )
โยบ 30.19 . . . พระเจ้าทรงเหวี่ยงข้าลงในปลัก . . .
2ปต 2.22 . . . และสุกรที่ได้ชำระล้างตัวแล้วก็กลับลุยลงไปนอนในปลักอีก" . . .

ปลัดเมือง ( 2 )
ยรม 51.23 . . . เราจะทุบเจ้าเมืองและปลัดเมืองเป็นชิ้นๆด้วยเจ้า . . .
ยรม 51.28 . . . พร้อมทั้งเจ้าเมืองและปลัดเมืองทั้งหลาย . . .

ปลา ( 70 )
ปฐก 1.26 . . . และให้พวกเขาครอบครองฝูงปลาในทะเล . . .
ปฐก 1.28 . . . และครอบครองฝูงปลาในทะเล . . .
ปฐก 9.2 . . . สิ่งทั้งปวงที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลก และบรรดาปลาในทะเล จะเกรงกลัวพวกเจ้าและหวาดกลัวต่อพวกเจ้า . . .
อพย 7.18 . . . ปลาซึ่งอยู่ในแม่น้ำจะตาย . . .
อพย 7.21 . . . ปลาที่อยู่ในแม่น้ำก็ตาย . . .
กดว 11.5 . . . เราระลึกถึงปลาที่เราเคยกินในอียิปต์โดยไม่ต้องซื้อ . . .
กดว 11.22 . . . จะรวบรวมปลาทั้งหมดในทะเลให้เขาให้พอเขากินหรือ" . . .
พบญ 4.18 . . . เหมือนปลาอย่างใดที่อยู่ในน้ำใต้แผ่นดินโลก . . .
1พกษ 4.33 . . . สัตว์เลื้อยคลานและปลา . . .
2พศด 33.14 . . . ภายหลังพระองค์ทรงสร้างกำแพงชั้นนอกให้นครดาวิดทางตะวันตกของกีโฮนในหุบเขาไปจนถึงทางเข้าประตูปลา . . .
นหม 3.3 . . . และลูกหลานของหัสเสนาอาห์ได้สร้างประตูปลา . . .
นหม 12.39 . . . และทางประตูเก่า และทางประตูปลา และหอคอยฮานันเอล . . .
นหม 13.16 . . . และมีคนชาวไทระอาศัยอยู่ในเมืองได้นำปลาและสินค้าทุกอย่างเข้ามาขายในวันสะบาโตแก่ประชาชนยูดาห์ . . .
โยบ 12.8 . . . และปลาทะเลจะประกาศแก่ท่าน . . .
สดด 8.8 . . . ตลอดทั้งนกในอากาศ ปลาในทะเล และอะไรต่างๆที่ไปมาอยู่ตามทะเล . . .
สดด 105.29 . . . พระองค์ทรงกระทำให้น้ำกลายเป็นเลือด และให้ปลาของเขาตาย . . .
ปญจ 9.12 . . . ปลาติดอยู่ในอวนอันร้ายฉันใด . . .
อสย 19.10 . . . บรรดาผู้ที่ทำเขื่อนและสระน้ำสำหรับปลา . . .
อสย 50.2 . . . ปลาของแม่น้ำนั้นก็เหม็นเพราะขาดน้ำ . . .
อสค 29.4 . . . และจะกระทำให้ปลาในแม่น้ำทั้งหลายของเจ้าติดกับเกล็ดของเจ้า . . .
อสค 29.4 . . . และบรรดาปลาในแม่น้ำทั้งหลายของเจ้าจะติดอยู่กับเกล็ดของเจ้า . . .
อสค 29.5 . . . ทั้งตัวเจ้าและบรรดาปลาในแม่น้ำทั้งหลายของเจ้า . . .
อสค 38.20 . . . ปลาที่ทะเลและนกในอากาศ . . .
อสค 47.9 . . . และที่นั่นมีปลามากมายเพราะว่าน้ำนี้ไปถึงที่นั่นน้ำทะเลก็จืด . . .
อสค 47.10 . . . ปลาในที่นั่นจะมีหลายชนิด . . .
อสค 47.10 . . . ปลาในที่นั่นจะมีหลายชนิด เหมือนปลาในทะเลใหญ่ คือจะมีมากมาย . . .
ฮชย 4.3 . . . และปลาในทะเลจะถูกนำเอาไปเสียหมด . . .
ยนา 1.17 . . . และพระเยโฮวาห์ทรงกำหนดให้ปลามหึมาตัวหนึ่งกลืนโยนาห์เข้าไป . . .
ยนา 1.17 . . . โยนาห์ก็อยู่ในท้องปลานั้นสามวันสามคืน . . .
ยนา 2.1 . . . แล้วโยนาห์ก็อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านจากภายในท้องปลานั้น . . .
ยนา 2.10 . . . และพระเยโฮวาห์ตรัสสั่งปลานั้น . . .
ฮบก 1.14 . . . เพราะว่าพระองค์ทรงให้มนุษย์เป็นดังปลาในทะเล . . .
ศฟย 1.3 . . . เราจะกวาดนกในอากาศไปเสียทั้งปลาในทะเลด้วย . . .
ศฟย 1.10 . . . จะได้ยินเสียงร้องจากประตูปลา . . .
มธ 4.19 . . . และเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดั่งหาปลา" . . .
มธ 7.10 . . . หรือให้งูเมื่อบุตรขอปลา . . .
มธ 13.47 . . . อาณาจักรแห่งสวรรค์เปรียบเหมือนอวนที่ลากอยู่ในทะเล ติดปลารวมทุกชนิด . . .
มธ 14.17 . . . "ที่นี่พวกข้าพระองค์มีแต่ขนมปังเพียงห้าก้อนกับปลาสองตัวเท่านั้น" . . .
มธ 14.19 . . . เมื่อทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนั้นแล้ว . . .
มธ 15.34 . . . "มีเจ็ดก้อนกับปลาเล็กๆสองสามตัว" . . .
มธ 15.36 . . . แล้วพระองค์ทรงรับขนมปังเจ็ดก้อนและปลาเหล่านั้นมาขอบพระคุณ . . .
มธ 17.27 . . . เมื่อได้ปลาตัวแรกขึ้นมาก็ให้เปิดปากมัน . . .
มก 1.17 . . . และเราจะตั้งท่านให้เป็นผู้หาคนดังหาปลา" . . .
มก 6.38 . . . "มีขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว" . . .
มก 6.41 . . . เมื่อพระองค์ทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนั้นแล้ว . . .
มก 6.41 . . . และปลาสองตัวนั้นพระองค์ทรงแบ่งให้ทั่วกันด้วย . . .
มก 6.43 . . . ส่วนเศษขนมปังและปลาที่เหลือนั้นเขาเก็บไว้ได้ถึงสิบสองกระบุงเต็ม . . .
มก 8.7 . . . และเขามีปลาเล็กๆอยู่บ้าง . . .
มก 8.7 . . . แล้วสั่งให้เอาปลานั้นแจกด้วย . . .
ลก 5.4 . . . "จงถอยออกไปที่น้ำลึกหย่อนอวนต่างๆลงจับปลา" . . .
ลก 5.6 . . . ก็ล้อมปลาไว้เป็นอันมาก . . .
ลก 5.7 . . . แล้วได้ปลาเต็มเรือทั้งสองลำ . . .
ลก 5.9 . . . เพราะว่าเขากับคนทั้งหลายที่อยู่ด้วยกันประหลาดใจด้วยปลาเป็นอันมากที่เขาจับได้นั้น . . .
ลก 9.13 . . . มีแต่ขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัว . . .
ลก 9.16 . . . เมื่อพระองค์ทรงรับขนมปังห้าก้อนกับปลาสองตัวนั้นแล้ว . . .
ลก 11.11 . . . หรือถ้าขอปลาจะเอางูให้เขาแทนปลาหรือ . . .
ลก 11.11 . . . หรือถ้าขอปลาจะเอางูให้เขาแทนปลาหรือ . . .
ลก 24.42 . . . เขาก็เอาปลาย่างชิ้นหนึ่งกับรวงผึ้งชิ้นหนึ่งมาถวายพระองค์ . . .
ยน 6.9 . . . "ที่นี่มีเด็กชายคนหนึ่งมีขนมข้าวบาร์เลย์ห้าก้อนกับปลาเล็กๆสองตัว . . .
ยน 6.11 . . . และให้ปลาด้วยตามที่เขาปรารถนา . . .
ยน 21.3 . . . ซีโมนเปโตรบอกเขาว่า "ข้าจะไปจับปลา" เขาทั้งหลายจึงพูดกับท่านว่า . . .
ยน 21.3 . . . แต่คืนนั้นเขาจับปลาไม่ได้เลย . . .
ยน 21.6 . . . "จงทอดอวนลงทางด้านขวาเรือเถิด แล้วจะได้ปลาบ้าง" เขาจึงทอดอวนลงและได้ปลาเป็นอันมากจนลากอวนขึ้นไม่ได้ . . .
ยน 21.6 . . . เขาจึงทอดอวนลงและได้ปลาเป็นอันมากจนลากอวนขึ้นไม่ได้ . . .
ยน 21.8 . . . ลากอวนที่ติดปลาเต็มนั้นมาด้วย . . .
ยน 21.9 . . . และมีปลาวางอยู่ข้างบนและมีขนมปัง . . .
ยน 21.10 . . . "เอาปลาที่ได้เมื่อกี้นี้มาบ้าง" . . .
ยน 21.11 . . . ซีโมนเปโตรจึงไปลากอวนขึ้นฝั่ง อวนติดปลาใหญ่เต็ม มีหนึ่งร้อยห้าสิบสามตัว . . .
ยน 21.13 . . . พระเยซูทรงเข้ามาหยิบขนมปังแจกให้เขาและทรงหยิบปลาแจกด้วย . . .
1คร 15.39 . . . เนื้อปลาก็อย่างหนึ่ง . . .

ปลาต ( 2 )
อสย 35.10 . . . ความโศกเศร้าและการถอนหายใจจะปลาตไปเสีย . . .
อสค 7.26 . . . และคำปรึกษาจะปลาตไปจากพวกผู้ใหญ่ . . .

ปลาบปลื้ม ( 5 )
สดด 14.7 . . . เมื่อพระเยโฮวาห์ทรงให้พวกเชลยแห่งประชาชนของพระองค์กลับสู่สภาพเดิม ยาโคบจะปลาบปลื้ม อิสราเอลจะยินดี . . .
สดด 53.6 . . . เมื่อพระเจ้าทรงให้พวกเชลยแห่งประชาชนของพระองค์กลับสู่สภาพเดิม ยาโคบจะปลาบปลื้ม อิสราเอลจะยินดี . . .
สดด 89.16 . . . พวกเขาจะปลาบปลื้มยินดีในพระนามพระองค์วันยังค่ำ . . .
สดด 96.12 . . . แล้วต้นไม้ทั้งสิ้นของป่าไม้จะปลาบปลื้มยินดี . . .
ยรม 51.39 . . . เพื่อเขาทั้งหลายจะปลาบปลื้มยินดี . . .

ปลาบปลื้มใจ ( 1 )
สดด 9.2 . . . ข้าพระองค์จะยินดีและปลาบปลื้มใจในพระองค์ . . .

ปลาย ( 154 )
ปฐก 23.9 . . . มันอยู่ที่ปลายนาของเขา . . .
อพย 23.16 . . . เจ้าจงถือเทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บพืชผลปลายปี . . .
อพย 25.18 . . . โดยใช้ฝีค้อนทำตั้งไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาทั้งสองข้าง . . .
อพย 25.19 . . . ทำเครูบไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาข้างละรูป . . .
อพย 25.19 . . . ทำเครูบนั้นและให้ตอนปลายทั้งสองข้างติดเป็นเนื้อเดียวกับพระที่นั่งกรุณา . . .
อพย 28.25 . . . และปลายสร้อยอีกสองข้าง . . .
อพย 29.20 . . . เอาเลือดส่วนหนึ่งเจิมที่ปลายใบหูข้างขวาของอาโรน . . .
อพย 29.20 . . . และที่ปลายใบหูข้างขวาของบุตรชายของเขาทุกคน . . .
อพย 34.22 . . . และถือเทศกาลเลี้ยงฉลองการเก็บผลิตผลในปลายปี . . .
อพย 37.7 . . . ตั้งไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาทั้งสองข้าง . . .
อพย 37.8 . . . เขาทำเครูบไว้ที่ปลายพระที่นั่งกรุณาข้างละรูป . . .
อพย 37.8 . . . เขาทำเครูบนั้นตอนปลายทั้งสองข้างเป็นเนื้อเดียวกับพระที่นั่งกรุณา . . .
อพย 39.16 . . . ติดไว้ที่ปลายทั้งสองของทับทรวง . . .
อพย 39.17 . . . เขาทั้งหลายสอดสร้อยที่ทำด้วยทองคำนั้นในห่วงที่ปลายทับทรวง . . .
อพย 39.18 . . . และปลายสร้อยอีกสองข้างนั้น . . .
ลนต 8.23 . . . เอาเลือดเจิมที่ปลายหูข้างขวาของอาโรน . . .
ลนต 8.24 . . . และโมเสสเอาเลือดเจิมที่ปลายหูข้างขวา . . .
ลนต 14.14 . . . และปุโรหิตจะเจิมที่ปลายหูข้างขวาของผู้ที่รับการชำระ . . .
ลนต 14.17 . . . เจิมที่ปลายหูขวาของผู้ที่รับการชำระ . . .
ลนต 14.25 . . . เจิมที่ปลายหูข้างขวาของผู้รับการชำระ . . .
ลนต 14.28 . . . และปุโรหิตจะเอาน้ำมันที่อยู่ในมือเจิมที่ปลายหูข้างขวาของผู้รับการชำระ . . .
กดว 22.36 . . . ท่านจึงออกไปรับบาลาอัมที่เมืองโมอับที่สุดปลายพรมแดนซึ่งเกิดขึ้นด้วยแม่น้ำอารโนน . . .
กดว 23.10 . . . และขอให้สุดปลายชีวิตของข้าพเจ้าเหมือนอย่างของเขา" . . .
กดว 34.3 . . . และอาณาเขตด้านใต้ของเจ้านั้นนับจากปลายทะเลเกลือทางด้านตะวันออก . . .
กดว 34.8 . . . และปลายสุดของอาณาเขตด้านนี้คือเศดัด . . .
พบญ 11.14 . . . คือฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดู . . .
พบญ 13.7 . . . จากสุดปลายแผ่นดินโลกข้างนี้ถึงที่สุดปลายโลกข้างโน้น . . .
พบญ 13.7 . . . จากสุดปลายแผ่นดินโลกข้างนี้ถึงที่สุดปลายโลกข้างโน้น . . .
พบญ 28.49 . . . จากที่สุดปลายแผ่นดินโลก . . .
พบญ 28.64 . . . ตั้งแต่ที่สุดปลายโลกข้างนี้ไปถึงข้างโน้น . . .
พบญ 30.4 . . . ถ้ามีคนของท่านที่ถูกขับไล่ไปอยู่สุดท้ายปลายสวรรค์ . . .
พบญ 33.17 . . . และด้วยเขานั้นเขาจะดันชนชาติทั้งหลายออกไปจนสุดปลายพิภพ . . .
ยชว 13.27 . . . จดทะเลคินเนเรทตอนปลายข้างล่าง . . .
ยชว 15.1 . . . คือถึงถิ่นทุรกันดารศินเป็นที่สุดปลายเขตด้านใต้ . . .
ยชว 15.2 . . . พรมแดนทางทิศใต้นั้นตั้งแต่ต้นจากปลายทะเลเค็ม . . .
ยชว 18.16 . . . ซึ่งอยู่ทางปลายเหนือสุดของหุบเขาแห่งพวกมนุษย์ยักษ์ . . .
ยชว 18.19 . . . และพรมแดนไปสิ้นสุดลงที่อ่าวด้านเหนือของทะเลเค็มที่ปลายใต้ของแม่น้ำจอร์แดน . . .
วนฉ 6.21 . . . แล้วทูตสวรรค์ของพระเยโฮวาห์ก็เอาปลายไม้ที่ถืออยู่แตะต้องเนื้อและขนมไร้เชื้อ . . .
นรธ 3.7 . . . ท่านก็ไปนอนอยู่ที่ปลายกองข้าว . . .
1ซมอ 2.10 . . . พระเยโฮวาห์จะทรงพิพากษาที่สุดปลายพิภพ . . .
1ซมอ 14.27 . . . จึงเอาปลายไม้ที่ถืออยู่แหย่ที่รังผึ้ง . . .
1ซมอ 14.43 . . . "ข้าพระองค์ได้ชิมน้ำผึ้งที่ติดปลายไม้เท้าซึ่งอยู่ในมือของข้าพระองค์เล็กน้อยเท่านั้น . . .
1พกษ 6.24 . . . จากปลายปีกข้างหนึ่งไปถึงปลายปีกอีกข้างหนึ่งยาวสิบศอก . . .
1พกษ 6.24 . . . จากปลายปีกข้างหนึ่งไปถึงปลายปีกอีกข้างหนึ่งยาวสิบศอก . . .
1พกษ 8.8 . . . จึงเห็นปลายคานหามได้จากที่บริสุทธิ์ที่สุด . . .
2พกษ 21.16 . . . จนเต็มเยรูซาเล็มจากปลายข้างหนึ่งถึงปลายอีกข้างหนึ่ง . . .
2พกษ 21.16 . . . จนเต็มเยรูซาเล็มจากปลายข้างหนึ่งถึงปลายอีกข้างหนึ่ง . . .
2พศด 5.9 . . . จึงเห็นปลายคานหามได้จากหีบนั้น . . .
2พศด 9.29 . . . ส่วนพระราชกิจนอกนั้นของซาโลมอน ตั้งแต่ต้นจนปลาย มิได้บันทึกไว้ในหนังสือของนาธันผู้พยากรณ์ . . .
2พศด 20.16 . . . ท่านจะพบเขาที่ปลายลำธาร . . .
2พศด 24.23 . . . ต่อมาพอปลายปีกองทัพของคนซีเรียก็มาต่อสู้กับโยอาช . . .
2พศด 25.26 . . . ส่วนพระราชกิจนอกนั้นของอามาซิยาห์ ตั้งแต่ต้นจนปลาย ดูเถิด . . .
2พศด 26.22 . . . ส่วนพระราชกิจนอกนั้นของอุสซียาห์ ตั้งแต่ต้นจนปลาย อิสยาห์ผู้พยากรณ์ . . .
2พศด 28.26 . . . และพระราชวัตรของพระองค์ทั้งสิ้น ตั้งแต่ต้นจนปลาย ดูเถิด . . .
2พศด 35.27 . . . และพระราชกิจของพระองค์ ตั้งแต่ต้นจนปลาย ดูเถิด . . .
อสร 9.11 . . . ซึ่งเต็มไปหมดตั้งแต่ปลายข้างนี้ถึงปลายข้างโน้น . . .
อสร 9.11 . . . ซึ่งเต็มไปหมดตั้งแต่ปลายข้างนี้ถึงปลายข้างโน้น . . .
นหม 3.21 . . . ตั้งแต่ประตูเรือนของเอลียาชีบถึงปลายเรือนของเอลียาชีบ . . .
โยบ 8.7 . . . แต่ต่อไปปลายๆจะใหญ่โตมากยิ่ง . . .
โยบ 28.24 . . . เพราะพระองค์ทอดพระเนตรไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก . . .
โยบ 29.23 . . . เขาอ้าปากของเขาเหมือนอย่างรอรับน้ำฝนชุกปลายฤดู . . .
โยบ 37.3 . . . และฟ้าแลบของพระองค์ไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลก . . .
โยบ 38.13 . . . เพื่อมันจะจับปลายแผ่นดินโลก . . .
สดด 19.4 . . . และถ้อยคำก็แพร่ไปถึงสุดปลายพิภพ . . .
สดด 19.6 . . . ดวงอาทิตย์ขึ้นมาจากสุดปลายฟ้าสวรรค์ข้างหนึ่ง . . .
สดด 19.6 . . . และโคจรไปถึงที่สุดปลายอีกข้างหนึ่ง . . .
สดด 22.27 . . . ที่สุดปลายทั้งสิ้นของแผ่นดินโลกจะจดจำและหันกลับมายังพระเยโฮวาห์ . . .
สดด 46.9 . . . พระองค์ทรงให้สงครามสงบถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก . . .
สดด 48.10 . . . พระนามของพระองค์ไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกอย่างไร . . .
สดด 59.13 . . . ถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก . . .
สดด 61.2 . . . ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์มาแต่ที่สุดปลายแผ่นดินโลก . . .
สดด 65.5 . . . พระองค์ผู้ทรงเป็นความไว้วางใจของที่สิ้นสุดปลายทั้งปวงของแผ่นดินโลก . . .
สดด 67.7 . . . แล้วที่สุดปลายแผ่นดินโลกจะเกรงกลัวพระองค์ . . .
สดด 72.8 . . . และจากแม่น้ำนั้นถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก . . .
สดด 98.3 . . . ที่สุดปลายแผ่นดินโลกทั้งสิ้นได้เห็นความรอดของพระเจ้าของเรา . . .
สดด 119.33 . . . และข้าพระองค์จะรักษาทางนั้นไว้จนสุดปลาย . . .
สดด 135.7 . . . พระองค์ทรงกระทำให้เมฆลอยขึ้นมาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลก . . .
สภษ 16.15 . . . และความโปรดปรานของพระองค์ก็เหมือนเมฆฝนปลายฤดู . . .
สภษ 17.24 . . . แต่ตาของคนโง่อยู่ที่สุดปลายแผ่นดินโลก . . .
สภษ 20.21 . . . แต่ที่สุดปลายจะไม่เป็นพร . . .
สภษ 30.4 . . . ใครเล่าได้สถาปนาที่สุดปลายแห่งแผ่นดินโลกไว้ . . .
ปญจ 3.11 . . . เพื่อมนุษย์จะมองไม่เห็นว่าพระเจ้าทรงกระทำอะไรไว้ตั้งแต่เดิมจนกาลสุดปลาย . . .
ปญจ 7.8 . . . เบื้องปลายแห่งสิ่งใดๆก็ดีกว่าเบื้องต้นแห่งสิ่งนั้นๆ . . .
อสย 5.26 . . . และจะทรงผิวพระโอษฐ์เรียกเขามาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลก . . .
อสย 7.3 . . . ที่ปลายท่อน้ำสระบนที่ถนนลานซักฟอก . . .
อสย 13.5 . . . เขาทั้งหลายมาจากแผ่นดินอันไกล จากสุดปลายฟ้าสวรรค์ พระเยโฮวาห์และอาวุธแห่งพระพิโรธของพระองค์ . . .
อสย 24.16 . . . ตั้งแต่ที่สุดปลายโลกเราได้ยินเสียงเพลงสรรเสริญ . . .
อสย 26.15 . . . พระองค์ทรงขยายเขตแดนของแผ่นดินไกลไปถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก . . .
อสย 40.28 . . . คือพระผู้สร้างที่สุดปลายแผ่นดินโลก . . .
อสย 41.5 . . . ปลายแผ่นดินโลกก็กลัว . . .
อสย 41.9 . . . เจ้าผู้ซึ่งเรายึดไว้จากที่สุดปลายแผ่นดินโลก . . .
อสย 42.10 . . . จงสรรเสริญพระองค์จากปลายแผ่นดินโลก . . .
อสย 43.6 . . . และเหล่าธิดาของเราจากปลายแผ่นดินโลก . . .
อสย 44.6 . . . "เราเป็นผู้ต้นและเราเป็นผู้ปลาย . . .
อสย 48.12 . . . เราเป็นต้นและเราเป็นปลายด้วย . . .
อสย 48.20 . . . จงส่งออกไปถึงสุดปลายแผ่นดินโลกว่า . . .
อสย 49.6 . . . เพื่อความรอดของเราจะถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลกทางเจ้า" . . .
อสย 52.10 . . . และที่สุดปลายแผ่นดินโลกทั้งสิ้นจะเห็นความรอดของพระเจ้าของเรา . . .
อสย 62.11 . . . พระเยโฮวาห์ได้ทรงร้องประกาศให้ได้ยินถึงปลายแผ่นดินโลกว่า . . .
ยรม 1.3 . . . จนถึงปลายปีที่สิบเอ็ดแห่งรัชกาลเศเดคียาห์ . . .
ยรม 3.3 . . . และฝนชุกปลายฤดูจึงขาดไป . . .
ยรม 3.5 . . . พระองค์จะทรงกริ้วอยู่จนถึงที่สุดปลายหรือ' . . .
ยรม 5.24 . . . ผู้ทรงประทานฝนตามฤดูของมันคือฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดู . . .
ยรม 5.31 . . . แต่เจ้าทั้งหลายจะกระทำอะไรเมื่อกาลสุดปลายมาถึง" . . .
ยรม 10.13 . . . และทรงกระทำให้หมอกลอยขึ้นจากปลายพิภพ . . .
ยรม 12.12 . . . เพราะว่าแสงดาบของพระเยโฮวาห์จะทำลายจากปลายแผ่นดินนี้ไปถึงปลายอีกข้างหนึ่ง . . .
ยรม 12.12 . . . เพราะว่าแสงดาบของพระเยโฮวาห์จะทำลายจากปลายแผ่นดินนี้ไปถึงปลายอีกข้างหนึ่ง . . .
ยรม 16.19 . . . บรรดาประชาชาติจะมาเฝ้าพระองค์จากที่สุดปลายโลก . . .
ยรม 17.1 . . . ด้วยปลายเพชรจารึกไว้บนแผ่นแห่งจิตใจของเขา . . .
ยรม 17.11 . . . มันก็พรากจากคนนั้นเสีย และในตอนปลายของเขา เขาจะเป็นคนโฉดเขลา . . .
ยรม 25.31 . . . เสียงกัมปนาทจะก้องไปทั่วปลายพิภพ . . .
ยรม 25.33 . . . จะมีจากปลายโลกข้างนี้ถึงปลายโลกข้างโน้น . . .
ยรม 25.33 . . . จะมีจากปลายโลกข้างนี้ถึงปลายโลกข้างโน้น . . .
ยรม 51.16 . . . และทรงกระทำให้หมอกลอยขึ้นจากปลายพิภพ . . .
พคค 4.18 . . . เบื้องปลายของพวกเราก็ใกล้เข้ามาแล้ว . . .
อสค 15.4 . . . เมื่อไฟไหม้ปลายทั้งสองแล้ว . . .
อสค 40.7 . . . และธรณีหอประตูที่อยู่ริมมุขที่หอประตูตอนปลายชั้นในได้หนึ่งไม้วัด . . .
อสค 40.8 . . . แล้วท่านก็วัดมุขของหอประตูตอนปลายชั้นในได้หนึ่งไม้วัด . . .
อสค 40.9 . . . และมุขของหอประตูอยู่ที่ตอนปลายข้างใน . . .
อสค 40.15 . . . วัดจากข้างหน้าหอประตูตรงทางเข้าไปยังปลายมุขชั้นในของหอประตูได้ห้าสิบศอก . . .
ดนล 4.11 . . . และประจักษ์ไปถึงที่สุดปลายพิภพ . . .
ดนล 4.22 . . . และราชอาณาจักรของพระองค์ก็ไปถึงสุดปลายพิภพ . . .
ดนล 8.19 . . . ข้าพเจ้าจะทำให้ท่านทราบถึงสิ่งซึ่งจะเกิดขึ้นในตอนปลายแห่งพระพิโรธ . . .
ดนล 8.23 . . . และในตอนปลายแห่งรัชสมัยของพวกเขา . . .
ดนล 9.26 . . . ที่สุดปลายของมันจะมาถึงด้วยน้ำท่วม . . .
ดนล 12.6 . . . "ยังอีกนานเท่าใดจึงจะถึงที่สุดปลายของสิ่งมหัศจรรย์เหล่านี้" . . .
ฮชย 6.3 . . . ดังฝนชุกปลายฤดูกับต้นฤดูที่รดพื้นแผ่นดิน" . . .
ยอล 2.23 . . . คือฝนต้นฤดูและฝนชุกปลายฤดูในเดือนแรก . . .
มคา 5.4 . . . เพราะบัดนี้พระองค์จะทรงเป็นใหญ่ตลอดจนถึงที่สุดท้ายปลายพิภพ . . .
ศคย 9.10 . . . และจากแม่น้ำนั้นไปถึงสุดปลายพิภพ . . .
ศคย 10.1 . . . จงขอฝนจากพระเยโฮวาห์ในฤดูฝนชุกปลายฤดู . . .
มธ 12.42 . . . ด้วยว่าพระนางนั้นได้มาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะฟังสติปัญญาของซาโลมอน . . .
มธ 24.6 . . . แต่ที่สุดปลายยังไม่มาถึง . . .
มธ 24.14 . . . แล้วที่สุดปลายจะมาถึง . . .
มธ 27.48 . . . คนหนึ่งในพวกเขาวิ่งไปเอาฟองน้ำชุบน้ำองุ่นเปรี้ยวเสียบปลายไม้อ้อ . . .
มก 13.7 . . . แต่ที่สุดปลายยังไม่มาถึง . . .
มก 13.27 . . . ตั้งแต่ที่สุดปลายแผ่นดินโลกจนถึงที่สุดขอบฟ้า . . .
มก 15.36 . . . มีคนหนึ่งวิ่งไปเอาฟองน้ำชุบน้ำองุ่นเปรี้ยว เสียบปลายไม้อ้อ ส่งให้พระองค์เสวย . . .
ลก 11.31 . . . ด้วยว่าพระนางนั้นได้มาจากที่สุดปลายแผ่นดินโลกเพื่อจะฟังสติปัญญาของซาโลมอน . . .
ลก 16.24 . . . ขอใช้ลาซารัสมาเพื่อจะเอาปลายนิ้วจุ่มน้ำมาแตะลิ้นของข้าพเจ้าให้เย็น . . .
ลก 21.9 . . . แต่ที่สุดปลายยังจะไม่มาทันที" . . .
ยน 19.29 . . . ชุบน้ำองุ่นเปรี้ยวใส่ปลายไม้หุสบชูขึ้นให้ถึงพระโอษฐ์ของพระองค์ . . .
กจ 1.8 . . . และจนถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก" . . .
กจ 13.47 . . . ถึงที่สุดปลายแผ่นดินโลก'" . . .
รม 10.18 . . . และถ้อยคำของพวกเขาประกาศออกไปถึงที่สุดปลายพิภพ' . . .
1คร 4.9 . . . เพราะข้าพเจ้าเห็นว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งเราผู้เป็นอัครสาวกไว้ในที่สุดปลาย . . .
1คร 10.11 . . . ผู้ซึ่งกำลังอยู่ในกาลสุดปลายของแผ่นดินโลก . . .
ฮบ 6.11 . . . และเราปรารถนาให้ท่านทั้งหลายทุกคนแสดงความตั้งใจจริงให้ถึงความมั่นใจอย่างเต็มที่แห่งความหวังนั้นจนถึงที่สุดปลาย . . .
ยก 5.7 . . . และเพียรคอยจนกระทั่งมีฝนต้นฤดูและฝนปลายฤดู . . .
ยก 5.11 . . . และได้เห็นที่สุดปลายแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วว่า . . .
วว 1.11 . . . เป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลาย . . .
วว 1.17 . . . เราเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลาย . . .
วว 2.8 . . . `พระองค์ผู้ทรงเป็นเบื้องต้นและเป็นเบื้องปลาย . . .
วว 22.13 . . . เป็นเบื้องต้นและเบื้องปลาย" . . .

ปลายข้าว ( 1 )
2ซมอ 17.19 . . . แล้วก็เกลี่ยปลายข้าวตกอยู่บนนั้น . . .

ปลายทาง ( 5 )
พบญ 32.20 . . . เราจะคอยดูว่าปลายทางของเขาจะเป็นอย่างไร . . .
สดด 73.17 . . . แล้วข้าพระองค์จึงพิเคราะห์เห็นปลายทางของเขาทั้งหลาย . . .
ฟป 3.19 . . . ปลายทางของคนเหล่านั้นคือความพินาศ . . .
ฮบ 13.7 . . . และจงพิจารณาดูผลปลายทางของเขา . . .
1ปต 4.17 . . . ปลายทางของคนเหล่านั้นที่ไม่เชื่อฟังข่าวประเสริฐของพระเจ้าจะเป็นอย่างไร . . .

ปลายมือ ( 2 )
พบญ 32.29 . . . ถ้าเขาฉลาดแล้วเขาจะเข้าใจเรื่องนี้และทราบเรื่องสุดท้ายปลายมือ . . .
2ซมอ 2.26 . . . ท่านไม่ทราบหรือว่าตอนปลายมือก็ขม . . .

ปลาวาฬ ( 4 )
ปฐก 1.21 . . . พระเจ้าได้ทรงสร้างปลาวาฬใหญ่ . . .
โยบ 7.12 . . . ข้าพระองค์เป็นทะเล หรือเป็นปลาวาฬหรือ พระองค์จึงทรงวางยามเฝ้าข้าพระองค์ . . .
อสค 32.2 . . . แต่ท่านเป็นเหมือนปลาวาฬในทะเลทั้งหลาย . . .
มธ 12.40 . . . `โยนาห์ได้อยู่ในท้องปลาวาฬสามวันสามคืน' . . .

ปล้ำ ( 3 )
ปฐก 30.8 . . . "ข้าพเจ้าปล้ำสู้กับพี่สาวของข้าพเจ้าเสียใหญ่โต . . .
ปฐก 32.24 . . . มีบุรุษผู้หนึ่งมาปล้ำกับเขาจนเวลารุ่งสาง . . .
ปฐก 32.25 . . . เมื่อปล้ำสู้กันอยู่นั้น . . .

ปลิง ( 1 )
สภษ 30.15 . . . ปลิงมีลูกตัวเมียสองตัว . . .

ปลิว ( 7 )
อพย 9.9 . . . และมันจะกลายเป็นฝุ่นปลิวไปทั่วแผ่นดินอียิปต์ทำให้เกิดเป็นฝีแตกลามทั้งตัวคนและสัตว์ทั่วแผ่นดินอียิปต์" . . .
โยบ 5.7 . . . อย่างประกายไฟย่อมปลิวขึ้นบน . . .
สดด 77.17 . . . ลูกธนูของพระองค์ก็ปลิวไปปลิวมา . . .
สดด 77.17 . . . ลูกธนูของพระองค์ก็ปลิวไปปลิวมา . . .
สดด 91.5 . . . หรือกลัวลูกธนูที่ปลิวไปในกลางวัน . . .
อสย 17.13 . . . เหมือนพืชแห้งปลิวไปต่อหน้าลมหมุน . . .
ศฟย 2.2 . . . ก่อนที่วันนั้นผ่านไปดั่งแกลบที่ปลิว . . .

ปลีกตัว ( 18 )
กดว 6.2 . . . ปลีกตัวด้วยการกระทำสัตย์ปฏิญาณ . . .
กดว 6.2 . . . คือปลีกตัวออกถวายแด่พระเยโฮวาห์ . . .
กดว 6.3 . . . ก็ให้ผู้นั้นปลีกตัวออกจากเหล้าองุ่นและสุรา . . .
กดว 6.4 . . . ตลอดเวลาที่เขาปลีกตัวออกมานั้น . . .
กดว 6.5 . . . ตลอดเวลาที่เขาปฏิญาณปลีกตัวออกมานั้น . . .
กดว 6.5 . . . เขาต้องบริสุทธิ์จนกว่าจะสิ้นกำหนดเวลาที่เขาปลีกตัวออกมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ . . .
กดว 6.6 . . . ตลอดเวลาที่เขาปลีกตัวออกมาถวายแด่พระเยโฮวาห์ . . .
กดว 6.7 . . . เพราะที่เขาปลีกตัวออกมาถวายแด่พระเจ้านั้นเป็นพันธนะของเขา . . .
กดว 6.8 . . . ตลอดเวลาที่เขาปลีกตัวออกมา . . .
กดว 6.12 . . . และให้เขาปลีกตัวออกถวายแด่พระเยโฮวาห์ตลอดเวลาการปลีกตัวของเขา . . .
กดว 6.12 . . . เพราะการปฏิญาณปลีกตัวของเขานั้นมีมลทินเสียแล้ว . . .
กดว 6.13 . . . เมื่อเวลาปลีกตัวของเขาครบแล้ว . . .
สภษ 6.5 . . . จงปลีกตัวของเจ้าจากภัย . . .
สภษ 6.5 . . . อย่างละมั่งที่ปลีกตัวจากมือของพราน . . .
สภษ 18.1 . . . คนที่ปลีกตัวไปจากผู้อื่น . . .
ศคย 7.3 . . . "ควรที่ข้าพเจ้าจะไว้ทุกข์และปลีกตัวออกในเดือนที่ห้า . . .
กท 2.12 . . . ท่านก็ปลีกตัวออกไปอยู่เสียต่างหาก . . .
2ธส 3.6 . . . จงปลีกตัวของท่านออกไปจากพี่น้องทุกคนที่อยู่อย่างเกะกะ . . .

ปลื้มใจ ( 1 )
กจ 20.12 . . . และก็ปลื้มใจยินดีไม่น้อยเลย . . .

ปลื้มปีติ ( 3 )
พบญ 30.9 . . . เพราะพระเยโฮวาห์จะทรงปลื้มปีติที่จะให้ท่านจำเริญมั่งคั่งอีก . . .
พบญ 30.9 . . . ดังที่พระองค์ทรงปลื้มปีติในบรรพบุรุษของท่าน . . .
สภษ 31.25 . . . เธอจะปลื้มปีติในอนาคต . . .

ปลุก ( 31 )
กดว 10.5 . . . เมื่อเป่าแตรปลุกให้บรรดาค่ายที่ตั้งอยู่ด้านตะวันออกยกออกเดิน . . .
กดว 10.6 . . . เมื่อเป่าแตรปลุกหนที่สองให้บรรดาค่ายที่อยู่ด้านใต้ยกออกเดิน . . .
กดว 10.6 . . . เมื่อใดจะให้ยกออกเดินก็ให้เป่าแตรปลุก . . .
กดว 10.7 . . . จงเป่าแตร แต่อย่าทำเสียงปลุก . . .
กดว 10.9 . . . ก็ให้เป่าแตรทำเสียงปลุก . . .
กดว 24.9 . . . ใครเล่าจะมาปลุกให้เขาลุกขึ้น . . .
กดว 31.6 . . . และมีแตรปลุกอยู่ในมือ . . .
1พกษ 18.27 . . . หรือชะรอยท่านกำลังหลับอยู่และจะต้องปลุก" . . .
โยบ 14.12 . . . เขาก็ไม่ตื่นขึ้น และปลุกเขาก็ไม่ได้ . . .
สดด 57.8 . . . จงตื่นเถิด ข้าพเจ้าจะปลุกอรุณ . . .
สดด 80.2 . . . ขอทรงปลุกพระราชอำนาจของพระองค์ขึ้นมาช่วยข้าพระองค์ทั้งหลายให้รอด . . .
สดด 108.2 . . . จงตื่นเถิด ข้าพเจ้าจะปลุกอรุณ . . .
พซม 2.7 . . . เธอทั้งหลายจะไม่เร้าหรือจะไม่ปลุกที่รักของดิฉันให้ตื่นกระตือขึ้นจนกว่าเขาจะจุใจแล้ว . . .
พซม 3.5 . . . เธอทั้งหลายจะไม่เร้าหรือจะไม่ปลุกที่รักของดิฉันให้ตื่นกระตือขึ้นจนกว่าเขาจะจุใจแล้ว . . .
พซม 8.4 . . . เธอทั้งหลายจะไม่เร้าหรือจะไม่ปลุกที่รักของดิฉันให้ตื่นกระตือขึ้น . . .
พซม 8.5 . . . ดิฉันได้ปลุกเธอเมื่อเธออยู่ใต้ต้นแอบเปิ้ล . . .
อสย 14.9 . . . มันปลุกให้ชาวแดนคนตายมาต้อนรับเจ้า . . .
อสย 50.4 . . . ทุกๆเช้าพระองค์ทรงปลุก . . .
อสย 50.4 . . . ทรงปลุกหูของข้าพเจ้าเพื่อให้ฟังอย่างผู้ที่พระองค์ทรงสอน . . .
อสย 51.17 . . . เยรูซาเล็มเอ๋ย จงปลุกตัวเอง จงปลุกตัวเอง . . .
อสย 51.17 . . . จงปลุกตัวเอง จงปลุกตัวเอง จงยืนขึ้นเถิด . . .
ยรม 4.19 . . . เพราะจิตใจข้าได้ยินเสียงแตร เสียงปลุกของสงคราม . . .
ยรม 51.1 . . . เราจะปลุกกระแสลมแห่งการทำลาย . . .
ยอล 2.1 . . . จงเปล่งเสียงปลุกบนภูเขาบริสุทธิ์ของข้าพเจ้า . . .
ศคย 4.1 . . . และปลุกข้าพเจ้าให้ตื่นเหมือนคนที่เพิ่งตื่นจากการนอนของเขา . . .
ศคย 9.13 . . . เราปลุกเร้าบุตรชายทั้งหลายของเจ้าให้ต่อสู้กับบุตรชายทั้งหลายของเจ้านะ . . .
มธ 8.25 . . . และพวกสาวกของพระองค์ได้มาปลุกพระองค์ . . .
มก 4.38 . . . เหล่าสาวกจึงมาปลุกพระองค์ทูลว่า . . .
ลก 8.24 . . . เขาจึงมาปลุกพระองค์ว่า . . .
ยน 11.11 . . . แต่เราไปเพื่อจะปลุกเขาให้ตื่น" . . .
กจ 6.11 . . . เขาจึงลอบปลุกพยานเท็จว่า . . .

ปลุกใจ ( 1 )
ยอล 3.9 . . . จงปลุกใจชายฉกรรจ์ทั้งหลาย . . .

ปลุกปั่น ( 7 )
1ซมอ 22.8 . . . ลูกของเราปลุกปั่นผู้รับใช้ของเราให้ต่อสู้เรา . . .
1ซมอ 26.19 . . . ถ้าพระเยโฮวาห์ทรงปลุกปั่นพระองค์ให้ต่อสู้ข้าพระองค์ . . .
อสย 54.15 . . . พวกเขาจะปลุกปั่นให้เกิดการแก่งแย่งเป็นแน่ . . .
อสย 54.15 . . . ผู้ใดปลุกปั่นให้เกิดการแก่งแย่งกับเจ้า . . .
ดนล 7.2 . . . ลมทั้งสี่ของฟ้าสวรรค์ได้ปลุกปั่นทะเลใหญ่นั้น . . .
ดนล 11.2 . . . ท่านก็จะปลุกปั่นให้ทุกคนต่อสู้กับราชอาณาจักรกรีก . . .
ดนล 11.25 . . . และเขาจะปลุกปั่นกำลังของเขา . . .

ปลูก ( 83 )
ปฐก 2.8 . . . พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงปลูกสวนแห่งหนึ่งไว้ในเอเดนทางทิศตะวันออก . . .
ปฐก 21.33 . . . อับราฮัมปลูกต้นแทมริสก์ไว้ที่เบเออร์เชบา . . .
ลนต 19.23 . . . เมื่อเจ้าเข้าไปในแผ่นดินและปลูกต้นไม้ทุกชนิดที่มีผลเป็นอาหาร . . .
ลนต 25.15 . . . เจ้าจงซื้อนาจากเพื่อนบ้านของเจ้าและให้เขาขายแก่เจ้าตามจำนวนปีที่ปลูกพืชได้ . . .
ลนต 25.16 . . . เพราะที่เขาขายนั้นเขาก็ขายตามจำนวนปีที่ปลูกพืช . . .
กดว 24.6 . . . เหมือนต้นกฤษณาซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปลูกไว้ . . .
พบญ 6.11 . . . ซึ่งท่านมิได้ปลูกไว้ . . .
พบญ 16.21 . . . ท่านทั้งหลายอย่าปลูกต้นไม้ใดๆใช้เป็นเสารูปเคารพข้างแท่นบูชาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านซึ่งท่านจะสร้างไว้ . . .
พบญ 20.6 . . . ใครที่ปลูกสวนองุ่นและยังมิได้รับประทานผลจากสวนองุ่นนั้น . . .
พบญ 28.30 . . . แต่จะไม่ได้อาศัยอยู่ในนั้น ท่านจะปลูกสวนองุ่น แต่ท่านจะไม่ได้เก็บผลองุ่นนั้นเข้ามา . . .
พบญ 28.39 . . . ท่านจะปลูกและแต่งต้นองุ่น . . .
พบญ 29.23 . . . และถูกเผาไฟ ไม่มีใครปลูกหว่าน และไม่มีอะไรงอกขึ้น . . .
ยชว 24.13 . . . เจ้าได้กินผลของสวนองุ่นและสวนมะกอกเทศซึ่งเจ้าไม่ต้องปลูก' . . .
2พกษ 19.29 . . . และปลูกสวนองุ่นและกินผลของมัน . . .
สดด 1.3 . . . เขาจะเป็นเช่นต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมธารน้ำ . . .
สดด 44.2 . . . แต่พระองค์ทรงปลูกบรรพบุรุษทั้งหลายไว้ . . .
สดด 80.8 . . . พระองค์ทรงขับไล่บรรดาประชาชาติออกไปและทรงปลูกเถาองุ่นไว้ . . .
สดด 80.15 . . . คือสวนองุ่นซึ่งพระหัตถ์ขวาของพระองค์ทรงปลูกไว้ . . .
สดด 92.13 . . . คนที่ถูกปลูกไว้ในพระนิเวศของพระเยโฮวาห์จะเจริญขึ้นในบริเวณของพระเจ้าของเราทั้งหลาย . . .
สดด 94.9 . . . พระองค์ผู้ทรงปลูกหู พระองค์จะไม่ทรงได้ยินหรือ . . .
สดด 104.16 . . . คือต้นสนสีดาร์แห่งเลบานอนซึ่งพระองค์ได้ทรงปลูกไว้ . . .
สดด 107.37 . . . และปลูกสวนองุ่นและได้ผลดกมาก . . .
สภษ 31.16 . . . ด้วยผลแห่งน้ำมือของเธอ เธอปลูกสวนองุ่น . . .
ปญจ 2.4 . . . และปลูกสวนองุ่นหลายแปลง . . .
ปญจ 2.5 . . . ปลูกต้นไม้มีผลทุกอย่างไว้ในสวนเหล่านั้น . . .
ปญจ 3.2 . . . และวาระตาย มีวาระปลูก และวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้ง . . .
ปญจ 3.2 . . . และวาระถอนสิ่งที่ปลูกทิ้ง . . .
พซม 5.13 . . . แก้มของเขาเหมือนอย่างลานปลูกไม้สีเสียด . . .
พซม 6.2 . . . ที่รักของดิฉันลงไปยังสวนของเขาเพื่อจะไปที่ลานปลูกไม้สีเสียด . . .
อสย 5.2 . . . ท่านทำรั้วไว้รอบแล้วเก็บก้อนหินออกหมดและปลูกเถาองุ่นอย่างดีไว้ . . .
อสย 17.10 . . . ฉะนั้นเจ้าจะปลูกต้นอภิรมย์ . . .
อสย 17.10 . . . และจะปลูกกิ่งไม้ต่างชาติลง . . .
อสย 17.11 . . . เจ้าจะทำให้มันงอกในวันที่เจ้าปลูกมัน . . .
อสย 37.30 . . . และปลูกสวนองุ่นและกินผลของมัน . . .
อสย 40.24 . . . พอปลูกเขาเหล่านั้นเสร็จ . . .
อสย 41.19 . . . ในถิ่นทุรกันดารเราจะปลูกต้นสนสีดาร์ . . .
อสย 44.14 . . . เขาปลูกต้นแอชและฝนก็เลี้ยงมัน . . .
อสย 60.21 . . . เขาจะได้แผ่นดินนั้นเป็นกรรมสิทธิ์เป็นนิตย์ หน่อที่เราปลูก และผลงานแห่งมือของเรานั้น . . .
อสย 61.3 . . . ที่ซึ่งพระเยโฮวาห์ทรงปลูกไว้ . . .
อสย 65.21 . . . เขาจะปลูกสวนองุ่นและกินผลของมัน . . .
อสย 65.22 . . . เขาจะไม่ปลูกและคนอื่นกิน . . .
ยรม 1.10 . . . ให้ทำลายและให้คว่ำเสีย ให้สร้างและให้ปลูก" . . .
ยรม 2.21 . . . แต่เราได้ปลูกเจ้าไว้เป็นเถาองุ่นอย่างดี . . .
ยรม 11.17 . . . ด้วยว่าพระเยโฮวาห์จอมโยธา ผู้ได้ปลูกเจ้า ได้ทรงประกาศความร้ายให้ตกแก่เจ้า . . .
ยรม 12.2 . . . พระองค์ทรงปลูกเขาทั้งหลาย . . .
ยรม 17.8 . . . เขาจะเป็นเหมือนต้นไม้ที่ปลูกไว้ริมน้ำ . . .
ยรม 29.5 . . . จงปลูกสวนและรับประทานผลไม้ที่ได้นั้น . . .
ยรม 29.28 . . . และปลูกสวนและรับประทานผลที่ได้นั้น'" . . .
ยรม 31.5 . . . เจ้าจะปลูกสวนองุ่นที่บนภูเขาสะมาเรียอีก . . .
ยรม 31.5 . . . เจ้าจะปลูกสวนองุ่นที่บนภูเขาสะมาเรียอีก ผู้ปลูกก็จะปลูก และจะกินผลนั้น' . . .
ยรม 31.5 . . . เจ้าจะปลูกสวนองุ่นที่บนภูเขาสะมาเรียอีก ผู้ปลูกก็จะปลูก และจะกินผลนั้น' . . .
ยรม 32.41 . . . และเราจะปลูกเขาไว้ในแผ่นดินนี้ด้วยความมุ่งมั่น . . .
ยรม 35.7 . . . เจ้าอย่าปลูกหรือมีสวนองุ่น . . .
ยรม 42.10 . . . เราจะปลูกเจ้าไว้และไม่ถอนเจ้าเสีย . . .
ยรม 45.4 . . . และสิ่งใดที่เราได้ปลูก . . .
อสค 11.3 . . . `เวลายังไม่มาใกล้เลย ให้เราปลูกบ้านเถิด นครนี้เป็นหม้อขนาดใหญ่และเราเป็นเนื้อ' . . .
อสค 17.5 . . . แล้วมันก็เอาเมล็ดพืชแห่งแผ่นดินไปปลูกไว้ในที่ดินอุดม . . .
อสค 17.7 . . . เพื่อให้มันรดน้ำให้จากร่องที่ปลูกอยู่นั้น . . .
อสค 17.8 . . . นกได้ย้ายมันไปปลูกไว้ในที่ดินดีใกล้น้ำมากหลาย . . .
อสค 17.10 . . . ดูเถิด เมื่อมันย้ายไปปลูก เถานั้นก็งอกงามดีหรือ . . .
อสค 17.22 . . . "เราเองจะเอาแขนงจากยอดสูงของต้นสนสีดาร์และปลูกไว้ . . .
อสค 17.22 . . . และเราเองจะปลูกมันไว้บนภูเขายอดสูง . . .
อสค 17.23 . . . เราจะปลูกมันไว้บนภูเขาสูงของอิสราเอล . . .
อสค 19.10 . . . มารดาของเจ้าเหมือนเถาองุ่นที่อยู่ในโลหิตของเจ้า เอามาปลูกไว้ริมน้ำ เธอมีผลดกและมีแขนงมากมายเหตุด้วยน้ำบริบูรณ์ . . .
อสค 19.13 . . . คราวนี้เธอปลูกไว้ในถิ่นทุรกันดาร . . .
อสค 28.26 . . . เขาจะสร้างบ้านเรือนและปลูกสวนองุ่น . . .
อสค 31.4 . . . พร้อมกับมีแม่น้ำของสายน้ำลึกนั้นไหลรอบที่ที่ปลูกมันไว้ . . .
อสค 36.36 . . . และปลูกพืชในที่รกร้างนั้น . . .
อสค 45.4 . . . ให้เป็นที่สำหรับปลูกบ้านเรือนของเขาและเป็นที่บริสุทธิ์สำหรับสถานบริสุทธิ์ . . .
ดนล 11.45 . . . และเขาจะปลูกพลับพลาทั้งหลายแห่งตำหนักของเขาระหว่างทะเลในภูเขาบริสุทธิ์อันรุ่งโรจน์ . . .
ฮชย 9.13 . . . ก็ปลูกไว้ในสถานที่ถูกใจ . . .
อมส 9.14 . . . เขาจะปลูกสวนองุ่นและดื่มน้ำองุ่นของสวนนั้น . . .
อมส 9.15 . . . เราจะปลูกเขาไว้ในแผ่นดินของเขา . . .
ยนา 4.10 . . . ซึ่งเจ้ามิได้ลงแรงปลูก . . .
ศฟย 1.13 . . . ถึงเขาจะปลูกสวนองุ่น . . .
มธ 15.13 . . . "ต้นไม้ใดๆทุกต้นซึ่งพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์มิได้ทรงปลูกไว้จะต้องถอนเสีย . . .
ลก 13.6 . . . "คนหนึ่งมีต้นมะเดื่อต้นหนึ่งปลูกไว้ในสวนองุ่นของตน . . .
ลก 13.19 . . . ที่คนหนึ่งได้เอาไปปลูกในสวนของตน . . .
ลก 17.28 . . . ซื้อขาย หว่านปลูก ก่อสร้าง . . .
1คร 3.6 . . . ข้าพเจ้าได้ปลูก อปอลโลได้รดน้ำ . . .
1คร 3.7 . . . คนที่ปลูกและคนที่รดน้ำไม่สำคัญอะไร . . .
1คร 3.8 . . . ดังนั้นคนที่ปลูกและคนที่รดน้ำก็เป็นพวกเดียวกัน . . .
1คร 9.7 . . . หรือใครบ้างที่ทำสวนปลูกต้นองุ่น . . .

ปลูกฝัง ( 6 )
2ซมอ 7.10 . . . และเราจะปลูกฝังเขาไว้ . . .
1พศด 17.9 . . . และเราจะปลูกฝังเขาไว้ . . .
ยรม 18.9 . . . เราจะสร้างขึ้นและปลูกฝังไว้ . . .
ยรม 24.6 . . . เราจะปลูกฝังเขาและไม่ถอนเขาเสีย . . .
ยรม 31.28 . . . เราจะเฝ้าดูเหนือเขาเพื่อจะสร้างขึ้นและปลูกฝังฉันนั้น" . . .
ยก 1.21 . . . และจงน้อมใจรับพระวจนะที่ทรงปลูกฝังไว้แล้วนั้น . . .

ปวง ( 2 )
วนฉ 2.7 . . . ผู้ซึ่งได้เห็นปวงมหกิจซึ่งพระเยโฮวาห์ได้ทรงกระทำเพื่ออิสราเอล . . .
คส 2.10 . . . ผู้เป็นศีรษะแห่งปวงเทพผู้ครอบครองและศักดิเทพ . . .

ปวด ( 5 )
1พศด 4.10 . . . เพื่อมิให้ข้าพระองค์เจ็บใจปวดกาย" . . .
อสย 23.4 . . . ที่กำบังเข้มแข็งของทะเลพูดว่า "ข้ามิได้ปวดครรภ์ หรือข้ามิได้คลอดบุตร . . .
อสย 66.7 . . . ก่อนที่นางจะปวดครรภ์ . . .
อสย 66.8 . . . เพราะพอศิโยนปวดครรภ์ . . .
ยรม 51.8 . . . จงเอาพิมเสนมาให้เธอบรรเทาปวด . . .

ปวดท้อง ( 1 )
ยรม 49.22 . . . และจิตใจของนักรบแห่งเอโดมในวันนั้นจะเป็นเหมือนจิตใจของหญิงปวดท้องคลอดบุตร . . .

ปวดร้าว ( 3 )
2พกษ 20.3 . . . และเฮเซคียาห์ทรงกันแสงอย่างปวดร้าว . . .
อสย 38.3 . . . และเฮเซคียาห์ทรงกันแสงอย่างปวดร้าว . . .
นฮม 2.10 . . . บั้นเอวก็ปวดร้าวไปหมด . . .

ป่วย ( 42 )
ปฐก 48.1 . . . "ดูเถิด บิดาของท่านป่วย" โยเซฟก็พามนัสเสห์และเอฟราอิมบุตรชายทั้งสองของตนไป . . .
ลนต 13.6 . . . ถ้าบริเวณที่ป่วยนั้นจางลง . . .
ลนต 15.33 . . . และเกี่ยวกับสตรีที่ป่วยด้วยมลทินของเธอ . . .
1ซมอ 30.13 . . . เมื่อสามวันมาแล้วข้าพเจ้าป่วย . . .
2ซมอ 13.2 . . . จิตใจของอัมโนนก็ถูกทรมานจนถึงกับล้มป่วย . . .
1พกษ 14.5 . . . มเหสีของเยโรโบอัมกำลังมาเพื่อจะถามเจ้าถึงเรื่องโอรสของเขา เพราะเด็กนั้นป่วย เจ้าจงบอกเธออย่างนี้ๆ . . .
1พกษ 17.17 . . . บุตรชายของหญิงคนนั้นผู้เป็นเจ้าของบ้านก็ล้มป่วย . . .
1พกษ 17.17 . . . อาการป่วยนั้นก็สาหัส . . .
2พกษ 8.8 . . . `ข้าพเจ้าจะหายป่วยไหม'" . . .
2พกษ 8.9 . . . `ข้าพเจ้าจะหายป่วยหรือ'" . . .
2พกษ 13.14 . . . เมื่อเอลีชาล้มป่วยด้วยโรคที่ท่านจะต้องสิ้นชีวิต . . .
นหม 2.2 . . . เจ้าก็ไม่เจ็บไม่ป่วยมิใช่หรือ . . .
สดด 35.13 . . . เมื่อเขาป่วยข้าพระองค์สวมผ้ากระสอบ . . .
พซม 2.5 . . . เพราะดิฉันป่วยเป็นโรครัก . . .
พซม 5.8 . . . เธอจะรับปากบอกเขาว่า ดิฉันป่วยเป็นโรครัก . . .
อสย 33.24 . . . ไม่มีชาวเมืองคนใดจะกล่าวว่า "ข้าป่วยอยู่" ประชาชนผู้อาศัยอยู่ที่นั่นจะได้รับอภัยความชั่วช้าของเขา . . .
ฮชย 7.5 . . . พวกเจ้านายทำให้พระองค์ป่วยด้วยขวดเหล้าองุ่น . . .
มลค 1.8 . . . และเมื่อเจ้าถวายสัตว์ที่พิการหรือป่วย . . .
มลค 1.13 . . . หรือสิ่งที่พิการหรือป่วย . . .
มธ 8.14 . . . พระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นแม่ยายของเปโตรนอนป่วยเป็นไข้อยู่ . . .
มธ 9.22 . . . ผู้หญิงนั้นก็หายป่วยเป็นปกติ . . .
มธ 14.36 . . . และผู้ใดได้แตะต้องแล้วก็หายป่วยบริบูรณ์ดีทุกคน . . .
มก 1.30 . . . แม่ยายของซีโมนนอนป่วยเป็นไข้อยู่ . . .
มก 5.23 . . . "ลูกสาวเล็กๆของข้าพระองค์ป่วยเกือบจะตายแล้ว . . .
มก 6.56 . . . และผู้ใดได้แตะต้องพระองค์แล้วก็หายป่วยทุกคน . . .
ลก 4.38 . . . แม่ยายซีโมนป่วยเป็นไข้หนัก . . .
ลก 7.2 . . . มีผู้รับใช้ของนายร้อยคนหนึ่งที่นายรักมากป่วยเกือบจะตายแล้ว . . .
ลก 8.42 . . . และบุตรสาวนั้นนอนป่วยอยู่เกือบจะตาย . . .
ยน 4.46 . . . บุตรชายของท่านป่วยหนัก . . .
ยน 5.5 . . . ที่นั่นมีชายคนหนึ่งป่วยมาสามสิบแปดปีแล้ว . . .
ยน 5.6 . . . เขาป่วยอยู่อย่างนั้นนานแล้ว . . .
ยน 11.1 . . . มีชายคนหนึ่งชื่อลาซารัสกำลังป่วยอยู่ที่หมู่บ้านเบธานี . . .
ยน 11.2 . . . ลาซารัสน้องชายของเธอกำลังป่วยอยู่) . . .
ยน 11.3 . . . ผู้ที่พระองค์ทรงรักนั้นกำลังป่วยอยู่" . . .
ยน 11.6 . . . ดังนั้นครั้นพระองค์ทรงได้ยินว่าลาซารัสป่วยอยู่ . . .
กจ 9.37 . . . ต่อมาระหว่างนั้นหญิงคนนี้ก็ป่วยลงจนถึงแก่ความตาย . . .
กจ 28.8 . . . ต่อมาบิดาของปูบลิอัสนั้นนอนป่วยอยู่ . . .
1คร 11.30 . . . ด้วยเหตุนี้พวกท่านหลายคนจึงอ่อนกำลังและป่วยอยู่และที่ล่วงหลับไปแล้วก็มีมาก . . .
ฟป 2.26 . . . และเป็นทุกข์มากเพราะท่านได้ข่าวว่าเขาป่วย . . .
ฟป 2.27 . . . เขาป่วยจริงๆ ป่วยจนเกือบจะตาย . . .
ฟป 2.27 . . . เขาป่วยจริงๆ ป่วยจนเกือบจะตาย แต่พระเจ้าทรงพระกรุณาโปรดเขา . . .
2ทธ 4.20 . . . แต่เมื่อข้าพเจ้าจากโตรฟีมัสที่เมืองมิเลทัสนั้น เขายังป่วยอยู่ . . .

ป่วยการ ( 1 )
กจ 24.4 . . . แต่เพื่อมิให้ท่านป่วยการมากไป . . .

ปอกเปลือก ( 5 )
ปฐก 30.37 . . . มาปอกเปลือกออกเป็นรอยขาวๆให้เห็นไม้สีขาว . . .
ปฐก 30.38 . . . เขาวางไม้ที่ปอกเปลือกไว้ในร่องตรงหน้าฝูงสัตว์คือในรางน้ำที่ฝูงสัตว์มากินน้ำ . . .
อสย 18.2 . . . จงไปยังประชาชาติที่ถูกกระจัดกระจายและถูกปอกเปลือก . . .
อสย 18.7 . . . เขาจะนำของกำนัลมาถวายแด่พระเยโฮวาห์จอมโยธาจากชนชาติที่ถูกกระจัดกระจายและถูกปอกเปลือก . . .
ยอล 1.7 . . . และได้ปอกเปลือกต้นมะเดื่อของข้าพเจ้า . . .

ปอง ( 3 )
สดด 36.4 . . . เขาปองความชั่วร้ายเมื่อเขาอยู่บนที่นอนของเขา . . .
อสย 32.6 . . . และใจของเขาก็ปองความชั่วช้า . . .
ยรม 18.20 . . . เขายังขุดหลุมไว้ปองชีวิตของข้าพระองค์ . . .

ป่อง ( 3 )
กดว 5.21 . . . ในเมื่อพระเยโฮวาห์กระทำให้โคนขาเจ้าลีบและกระทำท้องเจ้าให้ป่องแล้ว . . .
กดว 5.22 . . . ขอให้น้ำแห่งคำสาปแช่งนี้เข้าในตัวเจ้ากระทำให้ท้องเจ้าป่อง . . .
กดว 5.27 . . . ท้องจะป่องและโคนขาจะลีบไป . . .

ป้องกัน ( 46 )
ปฐก 3.24 . . . เพื่อป้องกันทางเข้าไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิต . . .
พบญ 28.32 . . . อำนาจน้ำมือของท่านก็ไม่สามารถจะป้องกันได้ . . .
พบญ 32.38 . . . ให้พระเหล่านั้นเป็นผู้ป้องกันเจ้าซิ . . .
1ซมอ 25.33 . . . เพราะเจ้าได้ป้องกันเราในวันนี้ให้พ้นจากการทำให้โลหิตตก . . .
1ซมอ 25.39 . . . และทรงป้องกันผู้รับใช้ของพระองค์ไม่ให้ทำความชั่ว . . .
2ซมอ 5.6 . . . คนตาบอดและคนง่อยก็จะป้องกันไว้ได้" . . .
2ซมอ 18.12 . . . `ขอจงป้องกันอับซาโลมชายหนุ่มนั้น' . . .
2ซมอ 23.12 . . . และป้องกันที่ดินนั้นไว้ . . .
2พกษ 9.14 . . . (ฝ่ายโยรัมพร้อมกับอิสราเอลทั้งปวงยังระวังป้องกันราโมทกิเลอาดอยู่เพราะเหตุฮาซาเอลกษัตริย์แห่งซีเรีย . . .
2พกษ 11.6 . . . ให้เฝ้าพระราชวังเพื่อป้องกันไว้ . . .
2พกษ 19.34 . . . เพราะเราจะป้องกันนครนี้ไว้เพื่อให้รอด . . .
2พกษ 20.6 . . . และจะป้องกันเมืองนี้ไว้ . . .
1พศด 11.14 . . . แต่พวกเขายืนหยัดอยู่ท่ามกลางที่ดินแปลงนั้น และป้องกันมันไว้ ได้ฆ่าคนฟีลิสเตียเสีย . . .
2พศด 11.5 . . . และพระองค์ทรงสร้างหัวเมืองเพื่อป้องกันในยูดาห์ . . .
2พศด 26.9 . . . และป้องกันไว้แข็งแรง . . .
นหม 4.9 . . . และวางยามป้องกันเขาทั้งหลายทั้งกลางวันและกลางคืน . . .
นหม 5.9 . . . เพื่อป้องกันการเยาะเย้ยของประชาชาติเหล่านั้น . . .
อสธ 8.11 . . . ตามจดหมายเหล่านี้กษัตริย์ทรงอนุญาตให้พวกยิวผู้อยู่ในทุกเมืองชุมนุมกันและป้องกันชีวิตของตน . . .
อสธ 9.16 . . . ฝ่ายพวกยิวอื่นๆซึ่งอยู่ในมณฑลของกษัตริย์ก็ชุมนุมกันป้องกันชีวิต . . .
โยบ 22.25 . . . และองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์จะเป็นผู้ป้องกันท่าน . . .
สดด 5.11 . . . เพราะพระองค์ทรงป้องกันเขาไว้ . . .
สดด 5.12 . . . พระองค์จะทรงคุ้มครองเขาไว้ด้วยความโปรดปรานประดุจเป็นโล่ป้องกันเขา . . .
สดด 12.7 . . . พระองค์จะทรงป้องกันพวกเขาทั้งหลาย . . .
สดด 41.2 . . . พระเยโฮวาห์จะทรงป้องกันเขาและรักษาเขาให้มีชีวิต . . .
สดด 59.1 . . . ขอทรงช่วยป้องกันข้าพระองค์ให้พ้นจากบรรดาผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้ข้าพระองค์ . . .
สดด 59.10 . . . พระเจ้าแห่งความเมตตาของข้าพเจ้าจะทรงป้องกันข้าพเจ้า . . .
สดด 89.18 . . . เพราะผู้ป้องกันเราทั้งหลายเป็นพระเยโฮวาห์ . . .
อสย 1.17 . . . จงป้องกันให้ลูกกำพร้าพ่อ . . .
อสย 1.23 . . . เขามิได้ป้องกันให้ลูกกำพร้าพ่อ . . .
อสย 31.5 . . . ดั่งนั้นแหละพระเยโฮวาห์จอมโยธาจะทรงป้องกันเยรูซาเล็ม . . .
อสย 31.5 . . . พระองค์จะทรงป้องกันและช่วยให้พ้น . . .
อสย 37.35 . . . เพราะเราจะป้องกันนครนี้ไว้เพื่อให้รอด . . .
อสย 38.6 . . . และจะป้องกันเมืองนี้ไว้ . . .
อสย 46.2 . . . มันช่วยป้องกันภาระนั้นไม่ได้ . . .
ยรม 5.28 . . . เขามิได้ป้องกันสิทธิของคนขัดสน" . . .
ยรม 41.9 . . . เป็นที่ซึ่งกษัตริย์อาสาสร้างไว้เพื่อป้องกันบาอาชากษัตริย์แห่งอิสราเอล . . .
ศคย 12.8 . . . ในวันนั้นพระเยโฮวาห์จะทรงป้องกันชาวเยรูซาเล็มไว้ . . .
มก 6.20 . . . ท่านเป็นคนชอบธรรมและบริสุทธิ์จึงได้ป้องกันท่านไว้ . . .
ลก 4.10 . . . ให้ป้องกันรักษาท่านไว้' . . .
กจ 23.24 . . . จะได้ป้องกันส่งไปยังเฟลิกส์ผู้ว่าราชการเมือง" . . .
รม 16.4 . . . ผู้ซึ่งได้ยอมพลีชีวิตของเขาเพื่อป้องกันชีวิตของข้าพเจ้า . . .
1คร 7.2 . . . แต่เพื่อป้องกันการล่วงประเวณี . . .
อฟ 6.17 . . . จงเอาความรอดเป็นหมวกเหล็กป้องกันศีรษะและจงถือพระแสงของพระวิญญาณ . . .
ฟป 1.17 . . . โดยรู้แล้วว่าทรงตั้งข้าพเจ้าไว้ป้องกันข่าวประเสริฐนั้นไว้ . . .
1ธส 5.8 . . . จงสวมความเชื่อกับความรักเป็นเกราะป้องกันอก . . .
2ธส 3.3 . . . และทรงป้องกันท่านไว้ให้พ้นจากการชั่วร้าย . . .

ปองร้าย ( 15 )
ปฐก 37.18 . . . เขาก็พากันคิดปองร้ายจะฆ่าเสีย . . .
ลนต 19.16 . . . และอย่าปองร้ายต่อเลือดของเพื่อนบ้าน . . .
นหม 4.8 . . . และเขาก็ปองร้ายกันจะมาสู้รบกับเยรูซาเล็ม . . .
อสธ 9.24 . . . ได้ปองร้ายต่อพวกยิวเพื่อทำลายเขา . . .
สดด 21.11 . . . แม้เขาทั้งหลายได้ปองร้ายต่อพระองค์ . . .
สดด 31.13 . . . ขณะที่เขาปองร้ายชีวิตของข้าพระองค์ . . .
สดด 37.12 . . . คนชั่วปองร้ายคนชอบธรรม . . .
สดด 41.7 . . . เขาปองร้ายต่อข้าพระองค์ . . .
สดด 83.5 . . . เพราะเขาปองร้ายเป็นใจเดียวกัน . . .
สดด 140.2 . . . ผู้คิดปองร้ายอยู่ในจิตใจของเขา . . .
ยรม 18.18 . . . ให้เราปองร้ายเยเรมีย์ . . .
ยรม 48.2 . . . ในเมืองเฮชโบนคนเหล่านั้นได้วางแผนปองร้ายต่อโมอับว่า . . .
ดนล 11.27 . . . จิตใจของเขาต่างก็คิดปองร้าย . . .
กจ 23.13 . . . คนที่ร่วมกันปองร้ายนั้นมีกว่าสี่สิบคน . . .
กจ 23.21 . . . เพราะว่าในพวกเขานั้นมีกว่าสี่สิบคนคอยปองร้ายต่อเปาโล . . .

ป้อน ( 1 )
สดด 81.10 . . . เราจะป้อนเจ้าให้อิ่ม . . .

ปอนทัส ( 3 )
กจ 2.9 . . . ในแคว้นปอนทัสและเอเชีย . . .
กจ 18.2 . . . ซึ่งเกิดในแคว้นปอนทัส . . .
1ปต 1.1 . . . พวกที่กระจัดกระจายไปอยู่ในแคว้นปอนทัส . . .

ปอนทิอัส ( 4 )
มธ 27.2 . . . เขาจึงมัดพระองค์พาไปมอบไว้แก่ปอนทิอัสปีลาตเจ้าเมือง . . .
ลก 3.1 . . . ปอนทิอัสปีลาตเป็นเจ้าเมืองยูเดีย . . .
กจ 4.27 . . . ความจริงทั้งเฮโรดและปอนทิอัสปีลาต . . .
1ทธ 6.13 . . . ผู้ได้ทรงเป็นพยานอันดีต่อหน้าปอนทิอัสปีลาต . . .

ป้อแป้ ( 1 )
พคค 1.6 . . . และได้วิ่งป้อแป้หนีไปข้างหน้าผู้ไล่ติดตาม . . .

ป้อม ( 70 )
วนฉ 6.26 . . . และสร้างแท่นบูชาถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าที่บนป้อมนี้ . . .
วนฉ 8.9 . . . เราจะพังป้อมนี้ลงเสีย" . . .
วนฉ 8.17 . . . ท่านก็พังป้อมเมืองเปนูเอล . . .
วนฉ 9.46 . . . ก็หนีเข้าไปอยู่ในป้อมในวิหารของพระเบรีท . . .
วนฉ 9.49 . . . ณ ที่ป้อม แล้วก็จุดไฟเผาป้อมนั้น . . .
วนฉ 9.49 . . . แล้วก็จุดไฟเผาป้อมนั้น . . .
2ซมอ 8.6 . . . แล้วดาวิดทรงตั้งทหารประจำป้อมไว้เหนือคนซีเรียชาวเมืองดามัสกัสหลายกอง . . .
2ซมอ 8.14 . . . และพระองค์ทรงตั้งทหารประจำป้อมขึ้นเหนือเมืองเอโดม . . .
2ซมอ 8.14 . . . พระองค์ทรงตั้งทหารประจำป้อมในเอโดมทั่วไปหมด . . .
2ซมอ 20.6 . . . เกรงว่าเขาจะหาเมืองที่มีป้อมได้และหนีพ้นเรา" . . .
2ซมอ 22.33 . . . พระเจ้าทรงเป็นป้อมเข้มแข็งของข้าพเจ้า . . .
2ซมอ 22.51 . . . พระองค์ทรงเป็นป้อมแห่งความรอดแก่กษัตริย์ของพระองค์ . . .
2ซมอ 23.14 . . . และทหารประจำป้อมของฟีลิสเตียก็อยู่ที่เบธเลเฮม . . .
1พกษ 9.15 . . . และพระราชวังของพระองค์ และป้อมมิลโล และกำแพงกรุงเยรูซาเล็ม . . .
1พกษ 9.24 . . . แล้วพระองค์จึงสร้างป้อมมิลโล . . .
1พกษ 11.27 . . . คือซาโลมอนทรงสร้างป้อมมิลโล . . .
1พกษ 16.24 . . . และพระองค์ทรงเสริมภูเขานั้นให้เป็นป้อม . . .
2พกษ 3.19 . . . เจ้าจะโจมตีเมืองที่มีป้อมทุกเมือง . . .
2พกษ 10.2 . . . และเมืองที่มีป้อมด้วยและอาวุธ . . .
2พกษ 17.9 . . . กระทั่งถึงเมืองที่มีป้อม . . .
2พกษ 18.8 . . . ตั้งแต่ที่ที่มีหอคอยเหตุกระทั่งถึงเมืองที่มีป้อม . . .
2พกษ 18.13 . . . เซนนาเคอริบกษัตริย์แห่งอัสซีเรียได้ทรงยกขึ้นมาต่อสู้บรรดานครที่มีป้อมของยูดาห์ . . .
2พกษ 19.25 . . . คือเจ้าจะทำเมืองที่มีป้อมให้พังลงให้เป็นกองสิ่งปรักหักพัง . . .
1พศด 11.16 . . . และทหารประจำป้อมของคนฟีลิสเตียอยู่ที่เบธเลเฮม . . .
1พศด 18.6 . . . แล้วดาวิดทรงตั้งทหารประจำป้อมในซีเรียแห่งเมืองดามัสกัส . . .
1พศด 18.13 . . . และท่านตั้งทหารประจำป้อมในเอโดม . . .
1พศด 27.25 . . . ในหัวเมือง ในชนบทและในป้อม . . .
2พศด 11.10 . . . หัวเมืองซึ่งมีป้อมที่อยู่ในยูดาห์และในเบนยามิน . . .
2พศด 11.11 . . . และส่งผู้บังคับบัญชาไปประจำการในป้อมเหล่านั้น . . .
2พศด 11.23 . . . ในหัวเมืองที่มีป้อมทั้งสิ้น . . .
2พศด 12.4 . . . และพระองค์ทรงยึดหัวเมืองที่มีป้อมของยูดาห์และมายังเยรูซาเล็ม . . .
2พศด 14.6 . . . พระองค์ทรงสร้างหัวเมืองที่มีป้อมในยูดาห์ . . .
2พศด 17.2 . . . พระองค์ทรงวางกำลังพลไว้ในหัวเมืองที่มีป้อมทั้งปวงของยูดาห์ . . .
2พศด 17.2 . . . และทรงตั้งทหารประจำป้อมในแผ่นดินยูดาห์ . . .
2พศด 17.12 . . . พระองค์ทรงสร้างป้อมและหัวเมืองคลังหลวงไว้ในยูดาห์ . . .
2พศด 17.19 . . . นอกเหนือจากผู้ที่กษัตริย์ทรงวางไว้ในหัวเมืองที่มีป้อมทั่วตลอดแผ่นดินยูดาห์ . . .
2พศด 19.5 . . . ในหัวเมืองที่มีป้อมทั้งสิ้นของยูดาห์ . . .
2พศด 21.3 . . . พร้อมกับหัวเมืองที่มีป้อมในยูดาห์ . . .
2พศด 26.9 . . . ยิ่งกว่านั้นอีกอุสซียาห์ทรงสร้างป้อมในเยรูซาเล็มที่ประตูมุม . . .
2พศด 26.10 . . . และพระองค์ทรงสร้างป้อมในถิ่นทุรกันดาร . . .
2พศด 26.15 . . . ในเยรูซาเล็มพระองค์ทรงกระทำเครื่องกลไกโดยคนช่างประดิษฐ์ทำขึ้น ไว้บนป้อมและตามมุม เพื่อยิงลูกธนูและโยนก้อนหินใหญ่ๆ . . .
2พศด 27.4 . . . และสร้างป้อมกับหอคอยตามป่าไม้ . . .
2พศด 32.1 . . . และตั้งค่ายล้อมหัวเมืองที่มีป้อมไว้ . . .
2พศด 32.5 . . . และพระองค์ทรงเสริมกำแพงป้อมมิลโลที่นครดาวิด . . .
2พศด 33.14 . . . และพระองค์ทรงตั้งผู้บังคับบัญชากองทัพให้อยู่ในหัวเมืองมีป้อมในยูดาห์ทั้งสิ้น . . .
นหม 9.25 . . . และเขาจึงเข้ายึดหัวเมืองที่มีป้อม . . .
สดด 28.8 . . . พระองค์ทรงเป็นป้อมแห่งความรอดของผู้รับเจิมของพระองค์ . . .
สดด 60.9 . . . ผู้ใดจะนำข้าพเจ้าเข้าไปในนครที่มีป้อม . . .
สดด 108.10 . . . ผู้ใดจะนำข้าพเจ้าเข้าไปในนครที่มีป้อม . . .
สภษ 18.10 . . . พระนามของพระเยโฮวาห์เป็นป้อมเข้มแข็ง . . .
พซม 4.4 . . . ลำคอของเธอดุจป้อมของดาวิดที่ได้ก่อสร้างไว้เพื่อเก็บเครื่องอาวุธ . . .
อสย 25.2 . . . เมืองมีป้อมเป็นที่ปรักหักพัง . . .
อสย 25.12 . . . ป้อมสูงของกำแพงเมืองของเจ้านั้นพระองค์จะทรงให้ต่ำลง . . .
อสย 33.16 . . . ที่กำบังของเขาจะเป็นป้อมหิน . . .
อสย 36.1 . . . เซนนาเคอริบกษัตริย์แห่งอัสซีเรียได้ยกขึ้นมาต่อสู้บรรดานครที่มีป้อมของยูดาห์และยึดได้ . . .
อสย 37.26 . . . คือเจ้าจะทำเมืองที่มีป้อมให้พังลงให้เป็นกองสิ่งปรักหักพัง . . .
ยรม 1.18 . . . ในวันนี้เรากระทำให้เจ้าเป็นเมืองมีป้อม . . .
ยรม 4.5 . . . ให้เราเข้าไปในบรรดาเมืองที่มีป้อม' . . .
ยรม 5.17 . . . เขาจะทำลายตัวเมืองที่มีป้อมของเจ้า . . .
ยรม 8.14 . . . ให้เราเข้าไปในหัวเมืองที่มีป้อม . . .
ยรม 15.20 . . . เราจะกระทำเจ้าให้เป็นกำแพงป้อมทองเหลืองแก่ชนชาตินี้ . . .
ยรม 34.7 . . . เพราะยังเหลืออยู่สองเมืองนี้เท่านั้นที่เป็นหัวเมืองยูดาห์ที่มีกำแพงป้อม . . .
ยรม 51.53 . . . และถึงแม้เธอจะสร้างป้อมกันที่สูงอันเข้มแข็งของเธอไว้ . . .
ดนล 11.7 . . . และจะเข้าไปในป้อมของกษัตริย์แห่งถิ่นเหนือ . . .
ดนล 11.15 . . . และยึดเมืองที่มีป้อมแข็งแรงได้ . . .
นฮม 2.1 . . . ผู้ที่ฟาดให้แหลกเป็นชิ้นๆได้ขึ้นมาต่อสู้กับเจ้าแล้ว จงเข้าประจำป้อม จงเฝ้าทางไว้ . . .
ฮบก 1.10 . . . เพราะเขาจะพูนดินขึ้นและยึดป้อมนั้นเสีย . . .
ศฟย 1.16 . . . เป็นวันที่มีเสียงแตรและวันโห่ร้องต่อเมืองทั้งหลายที่มีสันปราการและต่อป้อมสูง . . .
ลก 14.28 . . . ด้วยว่าในพวกท่านมีผู้ใดเมื่อปรารถนาจะสร้างป้อม . . .
2คร 10.4 . . . แต่มีอานุภาพอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้าที่จะทลายป้อมอันแข็งแกร่งลงได้) . . .

ป้อมปราการ ( 38 )
กดว 13.19 . . . เป็นเต็นท์หรือเป็นป้อมปราการที่เข้มแข็ง . . .
1ซมอ 6.18 . . . ทั้งเมืองที่มีป้อมปราการและชนบทที่ไม่มีกำแพงเมือง . . .
2ซมอ 22.2 . . . "พระเยโฮวาห์ทรงเป็นศิลา ป้อมปราการ และผู้ช่วยให้รอดพ้นของข้าพเจ้า . . .
2ซมอ 24.7 . . . และมาถึงป้อมปราการเมืองไทระ . . .
2พกษ 8.12 . . . ท่านจะเอาไฟเผาป้อมปราการของเขาเสีย . . .
2พศด 11.11 . . . พระองค์ทรงเสริมป้อมปราการให้แข็งแกร่ง . . .
สดด 18.2 . . . พระเยโฮวาห์เป็นศิลา ป้อมปราการ และผู้ช่วยให้พ้นของข้าพระองค์ . . .
สดด 31.2 . . . เป็นป้อมปราการเข้มแข็งที่จะช่วยข้าพระองค์ให้รอด . . .
สดด 31.3 . . . พระองค์ทรงเป็นศิลาและเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ . . .
สดด 59.9 . . . เพราะพระเจ้าทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ . . .
สดด 59.16 . . . เพราะพระองค์ทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ . . .
สดด 59.17 . . . เพราะพระเจ้าทรงเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ . . .
สดด 62.2 . . . เป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า . . .
สดด 62.6 . . . เป็นป้อมปราการของข้าพเจ้า . . .
สดด 71.3 . . . เพราะพระองค์ทรงเป็นศิลาและเป็นป้อมปราการของข้าพระองค์ . . .
สดด 91.2 . . . "พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของข้าพระองค์และป้อมปราการของข้าพระองค์ . . .
สดด 144.2 . . . ทรงเป็นความดีและป้อมปราการของข้าพระองค์ . . .
สภษ 18.19 . . . และการทะเลาะวิวาทของเขาเหมือนดาลที่ป้อมปราการ . . .
อสย 17.3 . . . ป้อมปราการจะสูญหายไปจากเอฟราอิม . . .
อสย 26.1 . . . พระเจ้าจะทรงตั้งความรอดไว้เป็นกำแพงและป้อมปราการ . . .
อสย 32.14 . . . ป้อมปราการและหอคอยจะกลายเป็นถ้ำเป็นนิตย์ . . .
อสย 34.13 . . . ตำแยและต้นหนามจะงอกขึ้นในป้อมปราการของมัน . . .
ยรม 6.27 . . . "เราได้กระทำให้เจ้าเป็นหอคอยและป้อมปราการท่ามกลางประชาชนของเรา . . .
พคค 2.2 . . . พระองค์ได้ทรงพังป้อมปราการทั้งหลายของธิดาแห่งยูดาห์ให้ลงด้วยพระพิโรธของพระองค์ . . .
พคค 2.2 . . . พระองค์ได้ทรงทลายป้อมปราการเหล่านั้นลงถึงดิน . . .
ดนล 11.10 . . . และจะกลับไปทำสงครามจนถึงป้อมปราการของท่าน . . .
ดนล 11.19 . . . แล้วท่านจะหันหน้ามุ่งตรงไปยังป้อมปราการแห่งแผ่นดินของท่านเอง . . .
ดนล 11.38 . . . เขาจะถวายเกียรติแก่พระของป้อมปราการ . . .
ดนล 11.39 . . . เขาจะกระทำเช่นนั้นกับพระต่างด้าวที่เขานับถือและพอกพูนสง่าราศีให้ในป้อมปราการส่วนใหญ่ . . .
ฮชย 10.14 . . . ป้อมปราการทั้งสิ้นของเจ้าจะถูกทำลายอย่างกับกษัตริย์ชัลมันทำลายเมืองเบธาร์เบลในวันสงคราม . . .
อมส 5.9 . . . ผู้ที่ถูกปล้นจึงเข้าสู้ป้อมปราการ . . .
มคา 4.8 . . . เจ้าผู้เป็นป้อมปราการอันแข็งแกร่งสำหรับบุตรสาวแห่งศิโยน . . .
มคา 7.12 . . . ในวันนั้นเขาจะมาหาเจ้าคือมาจากอัสซีเรียและจากเมืองที่มีป้อมปราการ . . .
มคา 7.12 . . . จากระหว่างป้อมปราการกับแม่น้ำ . . .
นฮม 3.12 . . . ป้อมปราการทั้งสิ้นของเจ้าจะเป็นเหมือนต้นมะเดื่อที่มีผลมะเดื่อสุกรุ่นแรก . . .
นฮม 3.14 . . . จงเสริมป้อมปราการของเจ้า . . .
ฮบก 1.10 . . . เขาจะหัวเราะเยาะป้อมปราการทุกแห่ง . . .
ศคย 9.3 . . . ไทระได้สร้างป้อมปราการให้แก่ตนเอง . . .

ปอย ( 1 )
อสค 8.3 . . . ท่านยื่นส่วนที่มีสัณฐานเป็นมือนั้นออกมาจับผมของข้าพเจ้าปอยหนึ่ง . . .

ป้อยอ ( 6 )
สดด 12.2 . . . เขาทั้งหลายพูดด้วยริมฝีปากที่ป้อยอและสองใจ . . .
สดด 12.3 . . . พระเยโฮวาห์จะทรงตัดริมฝีปากที่ป้อยอออกเสียสิ้น . . .
สดด 36.2 . . . เพราะเขาป้อยอตนเองในสายตาของตนจนได้พบว่าความชั่วช้าของเขาเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจ . . .
สภษ 26.28 . . . และปากที่ป้อยอก็ทำความพินาศ . . .
สภษ 28.23 . . . ทีหลังเขาจะได้รับความชอบมากกว่าคนที่ป้อยอด้วยลิ้นของตัว . . .
สภษ 29.5 . . . คนที่ป้อยอเพื่อนบ้านของตนย่อมกางข่ายไว้ดักเท้าของเขา . . .

ปอรสิอัส ( 1 )
กจ 24.27 . . . ปอรสิอัสเฟสทัสมารับราชการแทนเฟลิกส์ . . .

ปะ ( 8 )
ยชว 9.4 . . . กับถุงหนังที่เก่าขาดและปะไว้บรรจุน้ำองุ่น . . .
ยชว 9.5 . . . สวมรองเท้าเก่าและปะไว้ . . .
อมส 5.19 . . . อย่างกับคนหนีสิงโตไปปะหมี . . .
มธ 9.16 . . . ไม่มีผู้ใดเอาท่อนผ้าทอใหม่มาปะเสื้อเก่า . . .
มธ 9.16 . . . เพราะว่าผ้าที่ปะเข้านั้น . . .
มก 2.21 . . . ไม่มีผู้ใดเอาท่อนผ้าทอใหม่มาปะเสื้อเก่า . . .
มก 2.21 . . . ท่อนผ้าทอใหม่ที่ปะเข้านั้นเมื่อหดจะทำให้เสื้อเก่าขาดกว้างออกไปอีก . . .
ลก 5.36 . . . "ไม่มีผู้ใดฉีกท่อนผ้าจากเสื้อใหม่มาปะเสื้อเก่า . . .

ปะทะ ( 18 )
ยชว 8.14 . . . ที่ปะทะกันหน้าที่ราบ . . .
วนฉ 6.35 . . . คนเหล่านี้ก็ขึ้นมาปะทะข้าศึกด้วย . . .
1ซมอ 17.21 . . . คนอิสราเอลกับคนฟีลิสเตียก็ยกมาจะปะทะกันกองทัพปะทะกองทัพ . . .
1ซมอ 17.21 . . . คนอิสราเอลกับคนฟีลิสเตียก็ยกมาจะปะทะกันกองทัพปะทะกองทัพ . . .
1ซมอ 17.48 . . . อยู่มาเมื่อคนฟีลิสเตียคนนั้นลุกขึ้นเข้ามาใกล้เพื่อปะทะดาวิด . . .
1ซมอ 17.48 . . . ดาวิดก็วิ่งเข้าหาแนวรบเพื่อปะทะกับคนฟีลิสเตียคนนั้นอย่างรวดเร็ว . . .
1พกษ 20.29 . . . แล้วในวันที่เจ็ดก็ปะทะกัน . . .
2พกษ 9.21 . . . ต่างก็ทรงรถรบของพระองค์เอง ทรงออกไปปะทะกับเยฮู มาพบกันเข้า . . .
2พกษ 23.29 . . . กษัตริย์โยสิยาห์เสด็จไปปะทะพระองค์ . . .
2พศด 14.10 . . . และอาสาทรงยกออกไปปะทะกับเขา . . .
2พศด 22.7 . . . พระองค์เสด็จออกไปกับเยโฮรัมเพื่อจะปะทะกับเยฮูบุตรชายนิมซี . . .
โยบ 39.21 . . . มันออกไปปะทะคนถืออาวุธ . . .
สดด 17.13 . . . ขอทรงลุกขึ้นปะทะเขาไว้ . . .
สดด 18.5 . . . บ่วงมัจจุราชปะทะข้าพระองค์ . . .
ยรม 41.12 . . . เขาทั้งหลายปะทะเขาที่สระใหญ่ซึ่งอยู่ที่เมืองกิเบโอน . . .
ดนล 11.30 . . . เพราะว่ากองทัพเรือของเมืองคิทธิมจะมาปะทะกับเขา . . .
มธ 7.25 . . . ลมก็พัดปะทะเรือนนั้น . . .
มธ 7.27 . . . ลมก็พัดปะทะเรือนนั้น . . .

ปะทุ ( 1 )
สภษ 3.20 . . . โดยความรู้ของพระองค์น้ำบาดาลก็ปะทุออกมา . . .

ปะปน ( 10 )
ปฐก 30.40 . . . ไม่ให้ปะปนกับฝูงสัตว์ของลาบัน . . .
กดว 11.4 . . . คนที่ปะปนมากับเขาทั้งหลายเป็นคนโลภมาก . . .
ยชว 23.7 . . . เพื่อว่าท่านจะมิได้ปะปนกับประชาชาติเหล่านี้ . . .
อสร 9.2 . . . ดังนั้นเชื้อสายบริสุทธิ์ได้ปะปนกับชนชาติทั้งหลายของแผ่นดินเหล่านั้น . . .
สดด 106.35 . . . แต่ท่านได้ปะปนกับประชาชาติเหล่านั้น . . .
ยรม 25.20 . . . และบรรดาชนที่ปะปนกัน . . .
ยรม 25.24 . . . และบรรดากษัตริย์แห่งประชาชนที่ปะปนกันอยู่ในถิ่นทุรกันดาร . . .
ยรม 50.37 . . . และอยู่เหนือบรรดาชนที่ปะปนกันท่ามกลางเขา . . .
อสค 30.5 . . . และคนที่ปะปนกันทั้งปวง . . .
มก 5.27 . . . เธอก็เดินปะปนกับประชาชนที่เบียดเสียดข้างหลังพระองค์ . . .

ปัก ( 35 )
ปฐก 35.14 . . . ยาโคบก็ปักเสาสำคัญไว้ที่นั่นที่พระองค์ตรัสแก่ตน . . .
ปฐก 35.20 . . . ยาโคบเอาเสาหินปักไว้ . . .
อพย 24.4 . . . ปักเสาหินขึ้นสิบสองก้อนตามจำนวนตระกูลทั้งสิบสองของอิสราเอล . . .
อพย 28.4 . . . เสื้อคลุม เสื้อปัก ผ้ามาลาและรัดประคด . . .
อพย 28.33 . . . ที่ชายล่างของเสื้อคลุมให้ปักรูปทับทิม . . .
อพย 38.18 . . . ม่านบังตาที่ประตูลานนั้นปักด้วยฝีมือของช่างปัก . . .
อพย 39.24 . . . เขาทั้งหลายปักเป็นรูปลูกทับทิม . . .
อพย 39.29 . . . และทำรัดประคดด้วยผ้าป่านปั่นเนื้อละเอียด และปักด้วยด้ายสีฟ้า สีม่วง . . .
พบญ 19.14 . . . ซึ่งคนโบราณได้ปักไว้ . . .
วนฉ 5.30 . . . ของย้อมสีที่ปักลวดลาย . . .
วนฉ 5.30 . . . ของย้อมสีที่ปักลวดลายสองหน้าสำหรับพันคอของข้าเป็นของที่ริบ' . . .
1ซมอ 18.11 . . . "ข้าจะปักดาวิดให้ติดกับผนังเสีย" . . .
1ซมอ 19.10 . . . และซาอูลทรงพุ่งหอกหมายปักดาวิดให้ติดฝาผนัง . . .
1ซมอ 26.7 . . . หอกของพระองค์ปักอยู่ที่ที่ดินตรงพระเศียร . . .
2ซมอ 2.16 . . . และปักดาบเข้าที่สีข้างของคู่ต่อสู้ . . .
2พศด 3.14 . . . และปักรูปเครูบไว้บนนั้น . . .
2พศด 30.19 . . . ผู้ปักใจเสาะหาพระเจ้า . . .
โยบ 41.7 . . . เจ้าเอาฉมวกปักหนังของมัน . . .
สดด 119.89 . . . พระวจนะของพระองค์ปักแน่นอยู่ในสวรรค์เป็นนิตย์ . . .
สภษ 7.23 . . . จนลูกธนูปักเข้าไปถึงตับ . . .
สภษ 8.29 . . . เมื่อพระองค์ทรงปักผังรากฐานของพิภพ . . .
สภษ 22.28 . . . อย่าย้ายหลักเขตเก่าแก่ซึ่งบรรพบุรุษของเจ้าได้ปักไว้ . . .
พซม 7.2 . . . ท้องของเธอดังกองข้าวสาลีที่มีดอกลิลลีปักไว้ล้อมรอบ . . .
อสย 22.25 . . . ในวันนั้นหมุดที่ปักแน่นอยู่ในที่มั่นจะหลุด . . .
ยรม 31.21 . . . จงปักเสากรุยทางไว้สำหรับตน . . .
ยรม 51.12 . . . จงปักธงชิดบรรดากำแพงของบาบิโลน . . .
อสค 16.10 . . . เราแต่งตัวเจ้าด้วยเสื้อปัก . . .
อสค 16.13 . . . และเสื้อผ้าของเจ้าก็เป็นผ้าป่านเนื้อละเอียด ผ้าไหมและผ้าปัก เจ้ากินยอดแป้ง . . .
อสค 16.18 . . . เจ้าเอาเครื่องแต่งตัวที่ปักไปห่มรูปเหล่านั้นไว้ . . .
อสค 26.16 . . . และปลดเครื่องแต่งตัวที่ปักออกเสีย . . .
อสค 27.7 . . . ทำด้วยผ้าป่านปักเนื้อละเอียดจากอียิปต์ . . .
อสค 27.24 . . . เสื้อสีฟ้าและเสื้อปัก . . .
อสค 39.15 . . . เขาจะเอาเครื่องหมายปักไว้ข้างกระดูกนั้น . . .
ลก 17.6 . . . `จงถอนขึ้นออกไปปักในทะเล' . . .
รม 8.7 . . . เหตุว่าใจซึ่งปักอยู่กับเนื้อหนังนั้นก็เป็นศัตรูต่อพระเจ้า . . .

ปักใจ ( 7 )
2พศด 11.16 . . . และบรรดาผู้ที่ปักใจแสวงหาพระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอลก็ติดตามเขาทั้งหลายมาจากตระกูลทั้งปวงของอิสราเอลยังเยรูซาเล็ม . . .
2พศด 20.33 . . . ประชาชนยังมิได้ปักใจในพระเจ้าแห่งบรรพบุรุษของตน . . .
ยรม 31.21 . . . จงปักใจให้ดีถึงทางหลวง . . .
รม 8.5 . . . คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายเนื้อหนังก็ปักใจในสิ่งซึ่งเป็นของของเนื้อหนัง . . .
รม 8.5 . . . แต่คนทั้งหลายที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณก็ปักใจในสิ่งซึ่งเป็นของของพระวิญญาณ . . .
รม 8.6 . . . ด้วยว่าซึ่งปักใจอยู่กับเนื้อหนังก็คือความตาย . . .
รม 8.6 . . . และซึ่งปักใจอยู่กับพระวิญญาณก็คือชีวิตและสันติสุข . . .

ปัจจามิตร ( 2 )
พคค 2.4 . . . ทรงยกพระหัตถ์เบื้องขวาท่าทีปัจจามิตร . . .
นฮม 1.2 . . . และทรงเก็บความโกรธไว้ให้ปัจจามิตรของพระองค์ . . .

ปัจจุบัน ( 15 )
2พศด 28.13 . . . เพิ่มเข้ากับบาปและการละเมิดในปัจจุบันของเรา . . .
ปญจ 3.15 . . . อะไรๆซึ่งเป็นอยู่ในปัจจุบันก็เป็นอยู่นานมาแล้ว . . .
รม 3.26 . . . และเพื่อจะสำแดงความชอบธรรมของพระองค์ในปัจจุบันนี้ว่าพระองค์ทรงเป็นผู้ชอบธรรม . . .
รม 8.18 . . . ความทุกข์ลำบากแห่งสมัยปัจจุบันนี้ . . .
รม 8.38 . . . หรือสิ่งซึ่งมีอยู่ในปัจจุบันนี้ . . .
1คร 3.22 . . . ความตาย สิ่งในปัจจุบันนี้ หรือสิ่งในอนาคต . . .
กท 1.4 . . . เพื่อช่วยเราให้พ้นจากยุคปัจจุบันอันชั่วร้ายตามน้ำพระทัยพระเจ้าผู้เป็นพระบิดาของเรา . . .
กท 4.25 . . . ตรงกับกรุงเยรูซาเล็มปัจจุบัน . . .
กท 4.29 . . . ปัจจุบันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้น . . .
1ทธ 4.8 . . . คือมีพระสัญญาสำหรับชีวิตปัจจุบันและชีวิตอนาคตด้วย . . .
2ทธ 4.10 . . . เพราะว่าเดมาสได้หลงรักโลกปัจจุบันนี้เสียแล้ว . . .
ทต 2.12 . . . และดำเนินชีวิตในโลกปัจจุบันนี้อย่างมีสติสัมปชัญญะ . . .
2ปต 3.18 . . . สง่าราศีจงมีแด่พระองค์ทั้งในปัจจุบันนี้และตลอดไปเป็นนิตย์ . . .
ยด 1.25 . . . พระผู้ช่วยให้รอดของเรา ทั้งปัจจุบันกาล และในกาลต่อๆไปเป็นนิตย์ . . .
วว 4.8 . . . ผู้ทรงสภาพอยู่ในปัจจุบัน . . .

ปัจจุบันทันด่วน ( 6 )
กดว 6.9 . . . และถ้ามีคนมาตายอยู่ใกล้ตัวเขาปัจจุบันทันด่วน . . .
2พศด 29.36 . . . เพราะเรื่องนี้เกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วน . . .
สภษ 3.25 . . . อย่าเกรงความหวาดกลัวอย่างปัจจุบันทันด่วน . . .
สภษ 6.15 . . . เพราะฉะนั้นความหายนะจะมาถึงเขาอย่างปัจจุบันทันด่วน . . .
อสย 30.13 . . . ซึ่งจะพังอย่างปัจจุบันทันด่วนในพริบตาเดียว . . .
ฮบก 2.7 . . . ลูกหนี้ของเจ้าจะไม่ลุกขึ้นมาในปัจจุบันทันด่วนหรือ . . .

ปัญญา ( 148 )
ปฐก 3.6 . . . และต้นไม้ต้นนั้นเป็นที่น่าปรารถนาเพื่อให้เกิดปัญญา . . .
ปฐก 41.33 . . . เพราะฉะนั้นบัดนี้ขอฟาโรห์เลือกคนที่มีความคิดดี มีปัญญา ตั้งให้ดูแลประเทศอียิปต์ . . .
ปฐก 41.39 . . . จะหาผู้ใดที่มีความคิดดีและมีปัญญาเหมือนท่านก็ไม่ได้ . . .
พบญ 1.13 . . . จงเลือกคนที่มีปัญญา มีความเข้าใจและมีชื่อตามตระกูลของท่านทั้งหลาย . . .
พบญ 1.15 . . . ซึ่งเป็นคนมีปัญญาและมีชื่อ . . .
พบญ 4.6 . . . `แน่ทีเดียวประชาชาติใหญ่นี้เป็นชนชาติที่มีปัญญาและความเข้าใจ' . . .
พบญ 16.19 . . . เพราะว่าสินบนทำให้ตาของคนมีปัญญามืดมัวไป . . .
2ซมอ 13.3 . . . โยนาดับนั้นเป็นคนเจ้าปัญญา . . .
2ซมอ 20.22 . . . แล้วหญิงนั้นก็ไปหาประชาชนทั้งปวงด้วยปัญญาของนาง . . .
1พกษ 2.6 . . . เพราะฉะนั้นเจ้าจงกระทำให้เหมาะสมตามปัญญาของเจ้า . . .
1พกษ 2.9 . . . เพราะเจ้าเป็นคนมีปัญญา . . .
1พกษ 3.12 . . . เราให้จิตใจอันประกอบด้วยปัญญาและความเข้าใจ . . .
อสธ 1.13 . . . ฝ่ายกษัตริย์จึงตรัสกับคนที่มีปัญญาผู้ทราบกาลเทศะ . . .
โยบ 4.21 . . . เขาจะตายด้วยปราศจากปัญญา'" . . .
โยบ 5.13 . . . พระองค์ทรงจับคนที่มีปัญญาด้วยอุบายของเขาเอง . . .
โยบ 6.13 . . . ข้าจนปัญญาเสียแล้วหรือ . . .
โยบ 15.2 . . . "ควรที่คนมีปัญญาจะตอบด้วยความรู้ลมๆแล้งๆหรือ . . .
โยบ 15.18 . . . สิ่งที่คนมีปัญญาได้บอกกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเขา . . .
โยบ 17.10 . . . ข้าจะไม่พบคนที่มีปัญญาสักคนในพวกท่าน . . .
โยบ 33.33 . . . ขอเงียบและข้าพเจ้าจะสอนปัญญาให้แก่ท่าน" . . .
โยบ 34.2 . . . "โอ ท่านผู้มีปัญญา ขอฟังถ้อยคำของข้าพเจ้า . . .
สดด 19.7 . . . พระโอวาทของพระเยโฮวาห์นั้นแน่นอนกระทำให้คนรู้น้อยมีปัญญา . . .
สดด 49.3 . . . ปากของข้าพเจ้าจะเผยปัญญา . . .
สดด 107.27 . . . เขาถลาและโซเซไปอย่างคนเมาและสิ้นปัญญาลง . . .
สภษ 1.2 . . . เพื่อให้บรรลุปัญญาและคำสั่งสอน . . .
สภษ 1.7 . . . คนโง่ย่อมดูหมิ่นปัญญาและคำสั่งสอน . . .
สภษ 1.20 . . . ปัญญาร้องเสียงดังอยู่ที่ถนน . . .
สภษ 2.2 . . . กระทำหูของเจ้าให้ผึ่งเพื่อรับปัญญา . . .
สภษ 2.4 . . . ถ้าเจ้าแสวงหาปัญญาดุจหาเงิน . . .
สภษ 2.4 . . . และเสาะหาปัญญาอย่างหาขุมทรัพย์ที่ซ่อนไว้ . . .
สภษ 2.6 . . . เพราะพระเยโฮวาห์ทรงประทานปัญญา . . .
สภษ 2.10 . . . เมื่อปัญญาจะเข้ามาในใจของเจ้า . . .
สภษ 3.13 . . . มนุษย์ผู้ประสบปัญญาและผู้ได้ความเข้าใจ . . .
สภษ 3.14 . . . เพราะผลที่ได้จากปัญญาย่อมดีกว่าผลที่ได้จากเงินและกำไรนั้นดีกว่าทองคำเนื้อดี . . .
สภษ 3.19 . . . พระเยโฮวาห์ทรงวางรากแผ่นดินโลกโดยปัญญา . . .
สภษ 4.5 . . . อย่าลืมและอย่าหันกลับจากถ้อยคำแห่งปากของเรา จงเอาปัญญา และเอาความเข้าใจ . . .
สภษ 4.7 . . . ปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด . . .
สภษ 4.7 . . . ปัญญาเป็นสิ่งสำคัญที่สุด ฉะนั้นจงเอาปัญญา แม้เจ้าจะได้อะไรก็ตาม . . .
สภษ 4.11 . . . เราได้สอนเจ้าในเรื่องทางปัญญาแล้ว . . .
สภษ 5.1 . . . จงตั้งใจต่อปัญญาของเรา . . .
สภษ 7.4 . . . จงพูดกับปัญญาว่า "เธอเป็นพี่สาวของฉัน" . . .
สภษ 7.5 . . . เพื่อปัญญานี้จะพิทักษ์เจ้าไว้ให้พ้นจากหญิงชั่ว . . .
สภษ 8.1 . . . ปัญญามิได้ร้องเรียกหรือ . . .
สภษ 8.11 . . . เพราะปัญญาดีกว่าทับทิม . . .
สภษ 8.11 . . . และสิ่งที่เจ้าปรารถนาทั้งหมดจะเปรียบเทียบกับปัญญาไม่ได้ . . .
สภษ 8.12 . . . เราคือปัญญา อยู่ในความหยั่งรู้ . . .
สภษ 9.1 . . . ปัญญาได้สร้างเรือนของเธอแล้ว . . .
สภษ 9.10 . . . ความยำเกรงพระเยโฮวาห์เป็นที่เริ่มต้นของปัญญา . . .
สภษ 10.8 . . . ผู้ที่มีใจประกอบด้วยปัญญาจะยอมรับบัญญัติ . . .
สภษ 10.13 . . . ที่ริมฝีปากของผู้ที่มีความเข้าใจจะพบปัญญา . . .
สภษ 10.23 . . . แต่คนที่มีความเข้าใจกอปรด้วยปัญญา . . .
สภษ 10.31 . . . ปากของคนชอบธรรมนำปัญญาออกมา . . .
สภษ 11.2 . . . แต่ปัญญาอยู่กับคนใจถ่อม . . .
สภษ 13.10 . . . แต่ปัญญาอยู่กับบรรดาผู้ที่รับคำแนะนำ . . .
สภษ 14.6 . . . คนมักเยาะเย้ยแสวงหาปัญญาเสียเปล่า . . .
สภษ 14.8 . . . ปัญญาของคนหยั่งรู้คือการเข้าใจทางของเขา . . .
สภษ 14.16 . . . คนมีปัญญาก็เกรงกลัวและหันเสียจากความชั่วร้าย . . .
สภษ 14.33 . . . ปัญญาอาศัยอยู่ในใจของคนที่มีความเข้าใจ . . .
สภษ 15.33 . . . ความยำเกรงพระเยโฮวาห์เป็นการสอนให้เกิดปัญญา . . .
สภษ 16.16 . . . ได้ปัญญาก็ดีกว่าได้ทองคำสักเท่าใด . . .
สภษ 17.16 . . . ทำไมคนโง่จึงมีเงินในมือเพื่อซื้อปัญญา . . .
สภษ 17.24 . . . คนที่มีความเข้าใจมุ่งหน้าของเขาตรงไปสู่ปัญญา . . .
สภษ 18.4 . . . น้ำพุแห่งปัญญาเหมือนลำธารน้ำเชี่ยว . . .
สภษ 19.8 . . . บุคคลที่ได้ปัญญาก็รักจิตใจตนเอง . . .
สภษ 19.20 . . . จงฟังคำแนะนำและรับคำสั่งสอนเพื่อเจ้าจะได้ปัญญาสำหรับอนาคต . . .
สภษ 21.30 . . . ปัญญาก็ดี ความเข้าใจก็ดี . . .
สภษ 23.9 . . . เพราะเขาจะดูหมิ่นปัญญาแห่งถ้อยคำของเจ้า . . .
สภษ 23.23 . . . จงซื้อความจริงและอย่าขายไปเสีย จงซื้อปัญญา คำสั่งสอน . . .
สภษ 24.3 . . . เรือนนั้นเขาสร้างกันด้วยปัญญา . . .
สภษ 24.7 . . . สำหรับคนโง่นั้นปัญญาสูงเกินไป . . .
สภษ 24.14 . . . การรู้จักปัญญาก็เป็นเช่นนั้นแก่วิญญาณของเจ้า . . .
สภษ 24.14 . . . เมื่อเจ้าพบปัญญาก็จะมีบำเหน็จ . . .
สภษ 28.26 . . . แต่บุคคลที่ดำเนินในปัญญาจะได้รับการช่วยให้พ้น . . .
สภษ 29.3 . . . บุคคลผู้รักปัญญาย่อมทำให้บิดาของเขายินดี . . .
สภษ 29.15 . . . ไม้เรียวและคำตักเตือนทำให้เกิดปัญญา . . .
สภษ 30.3 . . . ข้าไม่เคยเรียนรู้ปัญญา . . .
สภษ 30.24 . . . แต่มีปัญญามากเหลือล้น . . .
ปญจ 7.23 . . . "ข้าพเจ้าจะได้ปัญญา" . . .
ปญจ 7.23 . . . แต่ปัญญานั้นกลับอยู่ห่างไกลจากข้าพเจ้า . . .
ปญจ 9.15 . . . และชายคนนี้ช่วยเมืองนั้นไว้ให้พ้นด้วยปัญญาของตน . . .
อสย 11.2 . . . คือวิญญาณแห่งปัญญาและความเข้าใจ . . .
อสย 29.14 . . . สติปัญญาของคนมีปัญญาของเขาจะพินาศไป . . .
ยรม 8.8 . . . เจ้าจะพูดได้อย่างไรว่า `เรามีปัญญา และพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์ก็อยู่กับเรา' . . .
ยรม 8.9 . . . คนมีปัญญาจะได้รับความอาย . . .
ยรม 8.9 . . . และปัญญาอย่างใดมีในตัวเขาเล่า . . .
ยรม 9.12 . . . ใครเป็นคนมีปัญญาที่จะเข้าใจความนี้ได้ . . .
ยรม 9.23 . . . "อย่าให้ผู้มีปัญญาอวดในสติปัญญาของตน . . .
ดนล 1.4 . . . มีรูปร่างงามและเชี่ยวชาญในสรรพปัญญา . . .
ดนล 1.17 . . . และความชำนาญในเรื่องวิชาทั้งปวงและปัญญา . . .
ดนล 1.20 . . . ในบรรดาเรื่องราวอันเกี่ยวกับปัญญาและความเข้าใจ . . .
ดนล 2.20 . . . เพราะปัญญาและฤทธานุภาพเป็นของพระองค์ . . .
ดนล 2.21 . . . พระองค์ทรงประทานปัญญาแก่นักปราชญ์ . . .
ดนล 2.23 . . . ผู้ทรงประทานปัญญาและกำลังแก่ข้าพระองค์ . . .
ดนล 2.30 . . . มิใช่เพราะข้าพระองค์มีปัญญามากกว่าผู้มีชีวิตทั้งหลาย . . .
ดนล 5.11 . . . ความเข้าใจ และปัญญา เหมือนปัญญาของพระ . . .
ดนล 5.11 . . . และปัญญา เหมือนปัญญาของพระ ได้มีประจำอยู่ที่ชายคนนี้ . . .
ดนล 5.14 . . . ความเข้าใจและปัญญาเลิศประจำตัว . . .
ดนล 9.22 . . . เพื่อจะให้ปัญญาและความเข้าใจแก่ท่าน . . .
อมส 5.13 . . . คนที่มีปัญญาจะนิ่งเสียในเวลาเช่นนั้น . . .
มธ 11.25 . . . ที่พระองค์ได้ทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้ไว้จากผู้มีปัญญาและผู้ฉลาด . . .
มธ 25.2 . . . ในพวกเธอเป็นคนที่มีปัญญาห้าคน . . .
มธ 25.4 . . . แต่คนที่มีปัญญานั้นได้เอาน้ำมันใส่ภาชนะไปกับตะเกียงของตนด้วย . . .
มธ 25.8 . . . พวกที่โง่นั้นก็พูดกับพวกที่มีปัญญาว่า . . .
มธ 25.9 . . . พวกที่มีปัญญาจึงตอบว่า . . .
มก 6.2 . . . สติปัญญาที่ได้ประทานแก่คนนี้เป็นปัญญาอย่างใด . . .
ลก 1.17 . . . ให้พ่อกลับคืนดีกับลูกและคนที่ไม่เชื่อฟังให้กลับได้ปัญญาของคนชอบธรรม . . .
ลก 10.21 . . . ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้ไว้จากคนมีปัญญาและคนสุขุมรอบคอบ . . .
ลก 21.15 . . . ด้วยว่าเราจะให้ปากและปัญญาแก่ท่าน . . .
รม 1.22 . . . เขาอ้างตัวว่าเป็นคนมีปัญญา . . .
รม 10.2 . . . แต่หาได้เป็นตามปัญญาไม่ . . .
1คร 1.19 . . . `เราจะทำลายสติปัญญาของคนมีปัญญา . . .
1คร 1.20 . . . คนมีปัญญาอยู่ที่ไหน บัณฑิตอยู่ที่ไหน . . .
1คร 1.20 . . . พระเจ้ามิได้ทรงกระทำปัญญาของโลกนี้ให้โฉดเขลาไปแล้วหรือ . . .
1คร 1.21 . . . โลกจะรู้จักพระเจ้าโดยปัญญาไม่ได้ . . .
1คร 1.22 . . . ด้วยว่าพวกยิวเรียกร้องหมายสำคัญและพวกกรีกเสาะหาปัญญา . . .
1คร 1.25 . . . เพราะความเขลาของพระเจ้ายังมีปัญญายิ่งกว่าปัญญาของมนุษย์ . . .
1คร 1.25 . . . เพราะความเขลาของพระเจ้ายังมีปัญญายิ่งกว่าปัญญาของมนุษย์ . . .
1คร 1.26 . . . มีน้อยคนที่โลกนิยมว่ามีปัญญา . . .
1คร 1.27 . . . เพื่อจะทำให้คนมีปัญญาอับอาย . . .
1คร 1.30 . . . เพราะพระเจ้าทรงตั้งพระองค์ให้เป็นปัญญา . . .
1คร 2.6 . . . เรากล่าวถึงเรื่องปัญญาในหมู่คนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็จริง . . .
1คร 2.6 . . . แต่มิใช่เรื่องปัญญาของโลกนี้ . . .
1คร 2.6 . . . หรือเรื่องปัญญาของอำนาจครอบครองในโลกนี้ซึ่งจะเสื่อมสูญไป . . .
1คร 2.13 . . . คือสิ่งเหล่านั้นที่เราได้กล่าวด้วยถ้อยคำซึ่งมิใช่ปัญญาของมนุษย์สอนไว้ . . .
1คร 3.18 . . . ถ้าผู้ใดในพวกท่านคิดว่าตัวเป็นคนมีปัญญาตามหลักของยุคนี้ . . .
1คร 3.18 . . . จงให้ผู้นั้นยอมเป็นคนโง่จึงจะเป็นคนมีปัญญาได้ . . .
1คร 3.19 . . . เพราะว่าปัญญาของโลกนี้เป็นความโง่เขลาจำเพาะพระเจ้า . . .
1คร 3.19 . . . `พระองค์ทรงจับคนที่มีปัญญาด้วยอุบายของเขาเอง' . . .
1คร 3.20 . . . `องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทราบความคิดของคนมีปัญญาว่าเป็นเพียงแต่ไร้สาระ' . . .
1คร 4.10 . . . และท่านทั้งหลายเป็นคนมีปัญญาในพระคริสต์ . . .
1คร 10.15 . . . ข้าพเจ้าพูดกับท่านอย่างพูดกับคนที่มีปัญญา . . .
2คร 1.12 . . . และมิใช่ตามปัญญาฝ่ายเนื้อหนัง . . .
2คร 4.8 . . . แต่ก็ไม่ถึงกับกระดิกไม่ไหว เราจนปัญญา แต่ก็ไม่ถึงกับหมดหวัง . . .
2คร 10.12 . . . และเอาตัวเปรียบเทียบกันและกัน เขาก็เป็นคนขาดปัญญา . . .
อฟ 1.8 . . . ให้มีปัญญาสุขุมและมีความรู้รอบคอบ . . .
อฟ 3.10 . . . ประสงค์จะให้เทพผู้ปกครองและศักดิเทพในสวรรคสถานรู้จักปัญญาอันซับซ้อนของพระเจ้าทางคริสตจักร . . .
อฟ 5.15 . . . อย่าให้เหมือนคนไร้ปัญญา . . .
อฟ 5.15 . . . แต่ให้เหมือนคนมีปัญญา . . .
คส 1.9 . . . และปรารถนาให้ท่านเต็มไปด้วยความรู้ถึงพระประสงค์ของพระองค์ในสรรพปัญญาและในความเข้าใจฝ่ายจิตวิญญาณ . . .
คส 2.23 . . . จริงอยู่สิ่งเหล่านี้ดูท่าทีมีปัญญา . . .
คส 3.16 . . . จงให้พระวาทะของพระคริสต์ดำรงอยู่ในตัวท่านอย่างบริบูรณ์ด้วยปัญญาทั้งสิ้น . . .
2ทธ 3.15 . . . ซึ่งมีฤทธิ์สอนท่านให้ได้ปัญญาถึงความรอดโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ . . .
ยก 3.13 . . . มีใจอ่อนสุภาพประกอบด้วยปัญญา . . .
ยก 3.15 . . . ปัญญาเช่นนี้ไม่ได้มาจากเบื้องบน . . .
ยก 3.15 . . . แต่เป็นปัญญาอย่างโลก . . .
ยก 3.17 . . . แต่ปัญญาจากเบื้องบนนั้นบริสุทธิ์เป็นประการแรก . . .
วว 5.12 . . . ทรัพย์สมบัติ ปัญญา อานุภาพ . . .
วว 7.12 . . . สง่าราศี ปัญญา การขอบพระคุณ . . .

ปัญญาจารย์ ( 7 )
ปญจ 1.1 . . . ถ้อยคำของปัญญาจารย์ ผู้เป็นบุตรชายของดาวิด . . .
ปญจ 1.2 . . . ปัญญาจารย์กล่าวว่า อนิจจัง . . .
ปญจ 1.12 . . . ข้าพเจ้า ปัญญาจารย์ เคยเป็นกษัตริย์เหนืออิสราเอลในกรุงเยรูซาเล็ม . . .
ปญจ 7.27 . . . ปัญญาจารย์กล่าวว่า ดูเถิด . . .
ปญจ 12.8 . . . ปัญญาจารย์ว่า อนิจจัง . . .
ปญจ 12.9 . . . เพราะปัญญาจารย์เป็นคนฉลาดแล้ว . . .
ปญจ 12.10 . . . ปัญญาจารย์เสาะหาถ้อยคำที่เพราะหู . . .

ปัญหา ( 14 )
อพย 5.19 . . . นายกองชนชาติอิสราเอลก็เห็นว่าตนมีปัญหาแล้ว . . .
1พกษ 10.1 . . . พระนางก็เสด็จมาทดลองพระองค์ด้วยปัญหายุ่งยากต่างๆ . . .
1พกษ 10.3 . . . และซาโลมอนตรัสตอบปัญหาของพระนางทั้งสิ้น . . .
2พศด 9.1 . . . เพื่อทดลองพระองค์ด้วยปัญหายุ่งยากต่างๆ . . .
2พศด 9.2 . . . และซาโลมอนตรัสตอบปัญหาของพระนางทั้งสิ้น . . .
ดนล 5.12 . . . แก้ปริศนาและแก้ปัญหาต่างๆ . . .
ดนล 5.16 . . . แต่เราได้ยินว่าท่านให้คำแปลและแก้ปัญหาได้ . . .
กจ 25.19 . . . เป็นแต่เพียงปัญหาเถียงกันด้วยเรื่องลัทธิศาสนาของเขาเอง . . .
กจ 25.20 . . . เมื่อข้าพเจ้ายังงงงวยอยู่ว่าจะพิจารณาปัญหานั้นอย่างไรดี . . .
กจ 26.3 . . . โดยเฉพาะเพราะพระองค์มีความรู้ชำนาญยิ่งในบรรดาขนบธรรมเนียมและปัญหาต่างๆของพวกยิวแล้ว . . .
1ทธ 1.4 . . . ซึ่งเป็นเหตุให้เกิดปัญหามากกว่าให้เกิดความจำเริญในทางของพระเจ้า . . .
2ทธ 2.23 . . . จงหลีกเลี่ยงจากปัญหาอันโง่เขลาและไม่เป็นสาระ . . .
2ทธ 2.23 . . . ด้วยรู้แล้วว่าปัญหาเหล่านั้นก่อให้เกิดการทะเลาะวิวาทกัน . . .
ทต 3.9 . . . แต่จงหลีกเสียจากปัญหาโฉดเขลาที่เถียงกัน . . .

ปัด ( 4 )
กจ 13.46 . . . แต่เมื่อท่านทั้งหลายปัดเสีย . . .
1ธส 4.8 . . . เหตุฉะนั้นคนที่ปัดทิ้ง . . .
1ธส 4.8 . . . เหตุฉะนั้นคนที่ปัดทิ้ง มิได้ปัดทิ้งมนุษย์ แต่ได้ปัดทิ้งพระเจ้า . . .
1ธส 4.8 . . . แต่ได้ปัดทิ้งพระเจ้า . . .

ปัดดาน ( 1 )
ปฐก 48.7 . . . และสำหรับพ่อเมื่อพ่อจากปัดดานมา . . .

ปัดดานอารัม ( 10 )
ปฐก 25.20 . . . เรเบคาห์บุตรสาวของเบธูเอลคนซีเรียชาวเมืองปัดดานอารัม . . .
ปฐก 28.2 . . . แต่ลุกขึ้นไปเมืองปัดดานอารัม . . .
ปฐก 28.5 . . . ยาโคบก็ไปปัดดานอารัมไปหาลาบัน . . .
ปฐก 28.6 . . . และส่งเขาไปยังปัดดานอารัมเพื่อหาภรรยาจากที่นั่น . . .
ปฐก 28.7 . . . และเห็นว่ายาโคบเชื่อฟังบิดามารดา และไปยังปัดดานอารัม . . .
ปฐก 31.18 . . . ที่เขาหามาได้ในเมืองปัดดานอารัม . . .
ปฐก 33.18 . . . เมื่อยาโคบเดินทางจากปัดดานอารัมก็มาถึงเมืองเชเลมซึ่งเป็นเมืองของเชเคมในแผ่นดินคานาอัน . . .
ปฐก 35.9 . . . เมื่อยาโคบออกจากปัดดานอารัมพระเจ้าก็ทรงสำแดงพระองค์แก่ยาโคบอีก . . .
ปฐก 35.26 . . . ซึ่งเกิดที่ปัดดานอารัม . . .
ปฐก 46.15 . . . ซึ่งนางคลอดให้ยาโคบในปัดดานอารัม . . .

ปัทมอส ( 1 )
วว 1.9 . . . ข้าพเจ้าจึงได้มาอยู่ที่เกาะปัทมอส . . .

ปัทรุสิม ( 2 )
ปฐก 10.14 . . . ปัทรุสิม คัสลูฮิม . . .
1พศด 1.12 . . . ปัทรุสิม คัสลูฮิม . . .

ปัทโรบัส ( 1 )
รม 16.14 . . . เฮอร์มาส ปัทโรบัส เฮอร์เมส . . .

ปัทโรส ( 5 )
อสย 11.11 . . . จากอียิปต์ จากปัทโรส จากคูช . . .
ยรม 44.1 . . . ที่โนฟ และในแผ่นดินปัทโรส ว่า . . .
ยรม 44.15 . . . คือบรรดาประชาชนผู้อาศัยในปัทโรส . . .
อสค 29.14 . . . และนำเขากลับมายังแผ่นดินปัทโรส . . .
อสค 30.14 . . . เราจะกระทำให้ปัทโรสเป็นที่รกร้าง . . .

ปัน ( 5 )
1พกษ 11.18 . . . และกำหนดให้ได้รับปันเสบียงอาหาร . . .
นหม 9.22 . . . และทรงปันให้เขาตามเขตแดน . . .
อสย 58.7 . . . ไม่ใช่การที่จะปันอาหารของเจ้าให้กับผู้หิว . . .
ลก 3.11 . . . "ผู้ใดมีเสื้อสองตัว จงปันให้แก่คนไม่มี และใครมีอาหาร . . .
ลก 3.11 . . . และใครมีอาหาร จงปันให้เหมือนกัน" . . .

ปั่น ( 9 )
อพย 35.25 . . . ส่วนผู้หญิงทั้งปวงที่ชำนาญก็ปั่นด้ายด้วยมือของตน . . .
อพย 35.25 . . . แล้วนำด้ายซึ่งปั่นนั้นมาถวายทั้งสีฟ้า . . .
อพย 35.25 . . . และเส้นป่านปั่นอย่างดี . . .
อพย 35.26 . . . ฝ่ายบรรดาผู้หญิงที่มีใจปรารถนาก็ปั่นขนแพะด้วยความชำนาญ . . .
อพย 35.35 . . . สีแดงเข้มและเส้นป่านปั่นอย่างดี . . .
อพย 39.29 . . . และทำรัดประคดด้วยผ้าป่านปั่นเนื้อละเอียด . . .
สภษ 31.19 . . . และมือของเธอจับเครื่องปั่น . . .
มธ 6.28 . . . มันไม่ทำงาน มันไม่ปั่นด้าย . . .
ลก 12.27 . . . มันไม่ทำงาน มันไม่ปั่นด้าย แต่เราบอกท่านทั้งหลายว่า . . .

ปั้น ( 32 )
ปฐก 2.7 . . . พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงคลีดิน . . .
ปฐก 2.8 . . . และพระองค์ได้ทรงให้มนุษย์ซึ่งพระองค์ได้ทรงปั้นมานั้นอาศัยอยู่ที่นั่น . . .
ปฐก 2.19 . . . พระเยโฮวาห์พระเจ้าทรงปั้นบรรดาสัตว์ในท้องทุ่ง . . .
พบญ 32.18 . . . ท่านหลงลืมพระเจ้าซึ่งทรงปั้นท่าน . . .
โยบ 10.8 . . . พระหัตถ์ของพระองค์ปั้นและทรงสร้างข้าพระองค์ . . .
โยบ 33.6 . . . พระองค์ทรงปั้นข้าพเจ้าขึ้นมาจากดินด้วยเหมือนกัน . . .
สดด 94.9 . . . พระองค์จะไม่ทรงได้ยินหรือ พระองค์ผู้ทรงปั้นตา พระองค์จะไม่ทรงเห็นหรือ . . .
สดด 95.5 . . . และพระหัตถ์ของพระองค์ทรงปั้นแผ่นดินแห้ง . . .
สดด 139.13 . . . เพราะพระองค์ทรงปั้นส่วนภายในของข้าพระองค์ . . .
อสย 27.11 . . . ผู้ที่ทรงปั้นเขาจะไม่ทรงสำแดงพระคุณแก่เขา . . .
อสย 29.16 . . . หรือสิ่งที่ถูกปั้นขึ้นจะพูดเรื่องผู้ปั้นมันว่า . . .
อสย 29.16 . . . หรือสิ่งที่ถูกปั้นขึ้นจะพูดเรื่องผู้ปั้นมันว่า . . .
อสย 43.1 . . . พระองค์ผู้ได้ทรงปั้นท่าน . . .
อสย 43.7 . . . เพราะเราได้สร้างเขาเพื่อสง่าราศีของเรา เราได้ปั้นเขา เออ . . .
อสย 43.10 . . . ไม่มีพระเจ้าใดถูกปั้นขึ้น . . .
อสย 43.21 . . . คือชนชาติที่เราปั้นเพื่อเราเอง . . .
อสย 44.2 . . . ผู้ทรงปั้นเจ้าตั้งแต่ในครรภ์และจะช่วยเจ้า . . .
อสย 44.10 . . . ใครเล่าปั้นพระหรือหล่อรูปเคารพสลักซึ่งไม่เป็นประโยชน์อะไรเลย . . .
อสย 44.21 . . . เพราะเจ้าเป็นผู้รับใช้ของเรา เราได้ปั้นเจ้า เจ้าเป็นผู้รับใช้ของเรา . . .
อสย 44.24 . . . ผู้ปั้นเจ้าตั้งแต่ในครรภ์ . . .
อสย 45.7 . . . เราปั้นความสว่างและสร้างความมืด . . .
อสย 45.9 . . . ดินเหนียวจะพูดกับผู้ที่ปั้นมันหรือว่า . . .
อสย 45.18 . . . พระเจ้าเองทรงปั้นแผ่นดินโลกและทำมันไว้ . . .
อสย 45.18 . . . พระองค์ทรงปั้นมันไว้ให้มีคนอาศัย . . .
อสย 49.5 . . . ผู้ทรงปั้นข้าพเจ้าตั้งแต่ในครรภ์ให้เป็นผู้รับใช้ของพระองค์ . . .
ยรม 18.4 . . . เขาจึงปั้นใหม่ให้เป็นภาชนะอีกลูกหนึ่งตามที่ช่างหม้อเห็นว่าควรทำ . . .
ยรม 33.2 . . . พระเยโฮวาห์ผู้ทรงปั้นเพื่อสถาปนาไว้ . . .
พคค 4.2 . . . ถูกตีราคาเพียงเท่าหม้อดินที่ปั้นขึ้นด้วยมือของช่างหม้อเท่านั้นหนอ . . .
อมส 4.13 . . . พระองค์ผู้ปั้นภูเขาและสร้างลม . . .
ศคย 10.1 . . . ดังนั้นพระเยโฮวาห์จะทรงปั้นเมฆพายุ . . .
ศคย 12.1 . . . และปั้นจิตวิญญาณให้มีอยู่ในมนุษย์ . . .
รม 9.21 . . . ไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาดินก้อนเดียวกันมาปั้นเป็นภาชนะอันมีเกียรติอันหนึ่ง . . .

ปั่นป่วน ( 3 )
ยรม 25.32 . . . และลมหมุนใหญ่จะปั่นป่วนขึ้นมาจากส่วนพิภพโลกที่ไกลที่สุด . . .
ฮชย 11.8 . . . จิตใจของเราปั่นป่วนอยู่ภายใน . . .
กจ 15.24 . . . และทำให้ใจของท่านปั่นป่วนไป . . .

ปันส่วน ( 6 )
ปฐก 47.22 . . . เพราะปุโรหิตได้รับปันส่วนจากฟาโรห์ . . .
นหม 11.23 . . . และมีของปันส่วนที่ได้ตกลงกันไว้สำหรับนักร้อง . . .
นหม 12.44 . . . ให้รวบรวมปันส่วนซึ่งกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติสำหรับปุโรหิตและคนเลวีเข้ามาไว้ในนั้น . . .
นหม 12.47 . . . ได้ให้ปันส่วนตามต้องการทุกวันแก่นักร้องและคนเฝ้าประตู . . .
ปญจ 11.2 . . . จงปันส่วนหนึ่งให้แก่คนเจ็ดคน . . .
อสย 34.17 . . . พระหัตถ์ของพระองค์ได้ปันส่วนให้ด้วยเชือกวัด . . .

ปัมฟีเลีย ( 5 )
กจ 2.10 . . . แคว้นปัมฟีเลียและประเทศอียิปต์ . . .
กจ 13.13 . . . แล้วเปาโลกับพวกของท่านก็แล่นเรือออกจากเมืองปาโฟสไปยังเมืองเปอร์กาในแคว้นปัมฟีเลีย . . .
กจ 14.24 . . . และหลังจากท่านทั้งสองได้ข้ามแคว้นปิสิเดียก็มายังแคว้นปัมฟีเลีย . . .
กจ 15.38 . . . เพราะครั้งก่อนยอห์นได้ละท่านทั้งสองเสียที่แคว้นปัมฟีเลีย . . .
กจ 27.5 . . . เมื่อแล่นข้ามทะเลที่อยู่ตรงแคว้นซีลีเซียกับแคว้นปัมฟีเลีย . . .

ปัลที ( 3 )
กดว 13.9 . . . ปัลทีบุตรชายราฟูเป็นตระกูลเบนยามิน . . .
1ซมอ 25.44 . . . ให้แก่ปัลทีบุตรชายลาอิชชาวกัลลิมแล้ว . . .
2ซมอ 23.26 . . . เฮเลสคนปัลที อิราบุตรชายอิกเขชชาวเมืองเทโคอา . . .

ปัลทีเอล ( 2 )
กดว 34.26 . . . มีประมุขคนหนึ่งชื่อปัลทีเอลบุตรชายอัสซาน . . .
2ซมอ 3.15 . . . คือปัลทีเอลบุตรชายของลาอิช . . .

ปัลลู ( 6 )
ปฐก 46.9 . . . ฮาโนค ปัลลู เฮสโรน . . .
อพย 6.14 . . . ชื่อฮาโนค ปัลลู เฮสโรน . . .
กดว 26.5 . . . คนครอบครัวฮาโนค ปัลลู คนครอบครัวปัลลู . . .
กดว 26.5 . . . ปัลลู คนครอบครัวปัลลู . . .
กดว 26.8 . . . และบุตรชายของปัลลู คือเอลีอับ . . .
1พศด 5.3 . . . ฮาโนค ปัลลู เฮสโรนและคารมี . . .

ปัสกา ( 86 )
อพย 12.11 . . . การเลี้ยงนี้เป็นปัสกาของพระเยโฮวาห์ . . .
อพย 12.21 . . . "ท่านทั้งหลายจงไปเอาลูกแกะตามครอบครัวของท่านมาฆ่าเป็นลูกแกะปัสกา . . .
อพย 12.27 . . . `เป็นการถวายสัตวบูชาปัสกาแด่พระเยโฮวาห์ . . .
อพย 12.43 . . . "ระเบียบพิธีปัสกาเป็นดังนี้ . . .
อพย 12.46 . . . ให้กินปัสกาแต่ในบ้าน . . .
อพย 12.48 . . . และใคร่จะถือปัสกาถวายพระเยโฮวาห์ . . .
อพย 12.48 . . . อย่าให้เข้าร่วมกินเลี้ยงในพิธีปัสกานั้นเลย . . .
อพย 34.25 . . . และเครื่องบูชาอันเกี่ยวกับเทศกาลเลี้ยงปัสกานั้น . . .
ลนต 23.5 . . . ในเวลาเย็นวันที่สิบสี่เดือนที่หนึ่งเป็นวันเทศกาลปัสกาของพระเยโฮวาห์ . . .
กดว 9.2 . . . "ให้คนอิสราเอลถือเทศกาลปัสกาตามเวลาที่กำหนดไว้ . . .
กดว 9.3 . . . เจ้าทั้งหลายจงถือเทศกาลปัสกาตามเวลาที่กำหนดนั้น . . .
กดว 9.4 . . . โมเสสจึงบอกคนอิสราเอลให้ถือเทศกาลปัสกา . . .
กดว 9.5 . . . เขาทั้งหลายได้ถือเทศกาลปัสกาในเดือนที่หนึ่งวันขึ้นสิบสี่ค่ำเวลาเย็นที่ถิ่นทุรกันดารซีนาย . . .
กดว 9.6 . . . จึงถือปัสกาในวันนั้นไม่ได้ . . .
กดว 9.10 . . . หรือไปทางไกลก็ให้ผู้นั้นถือปัสกาแด่พระเยโฮวาห์ . . .
กดว 9.11 . . . ให้ถือปัสกาในเดือนที่สองวันขึ้นสิบสี่ค่ำเวลาเย็น . . .
กดว 9.12 . . . และไม่หักกระดูกแกะปัสกา . . .
กดว 9.12 . . . ให้กระทำตามกฎในเรื่องถือเทศกาลปัสกาทุกประการ . . .
กดว 9.13 . . . แต่คนที่สะอาดและมิได้อยู่ในระหว่างการเดินทางแต่งดไม่ถือเทศกาลปัสกา . . .
กดว 9.14 . . . ใคร่จะถือเทศกาลปัสกาแด่พระเยโฮวาห์ตามกฎของเทศกาลปัสกาและตามลักษณะก็ให้เขาถือได้ . . .
กดว 9.14 . . . ใคร่จะถือเทศกาลปัสกาแด่พระเยโฮวาห์ตามกฎของเทศกาลปัสกาและตามลักษณะก็ให้เขาถือได้ . . .
กดว 28.16 . . . เดือนที่หนึ่งวันที่สิบสี่เป็นปัสกาของพระเยโฮวาห์ . . .
กดว 33.3 . . . ถัดวันปัสกาไปวันหนึ่งคนอิสราเอลก็ออกเดินด้วยชูมือแห่งชัยชนะท่ามกลางสายตาของชาวอียิปต์ทั้งสิ้น . . .
พบญ 16.1 . . . ท่านทั้งหลายจงถือปัสกาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน . . .
พบญ 16.2 . . . และท่านจงถวายปัสกา เป็นเครื่องบูชาแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน . . .
พบญ 16.3 . . . อย่ารับประทานขนมปังมีเชื้อกับปัสกา . . .
พบญ 16.5 . . . ท่านทั้งหลายอย่าถวายปัสกาภายในประตูเมืองใดๆซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงประทานแก่ท่าน . . .
พบญ 16.6 . . . แต่ท่านจงถวายปัสกา ณ . . .
ยชว 5.10 . . . เขาถือเทศกาลปัสกาในวันที่สิบสี่ของเดือนนั้นเวลาเย็น . . .
ยชว 5.11 . . . วันรุ่งขึ้นหลังวันเทศกาลปัสกา . . .
2พกษ 23.21 . . . "จงถือเทศกาลปัสกาถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า . . .
2พกษ 23.22 . . . เพราะว่าเทศกาลปัสกาอย่างนี้มิได้ถือกันมาตั้งแต่สมัยผู้วินิจฉัยผู้ที่ครอบครองอิสราเอล . . .
2พกษ 23.23 . . . แต่ในปีที่สิบแปดแห่งรัชกาลกษัตริย์โยสิยาห์ได้ถือเทศกาลปัสกานี้ถวายแด่พระเยโฮวาห์ในกรุงเยรูซาเล็ม . . .
2พศด 30.1 . . . เพื่อจะถือเทศกาลปัสกาถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าของอิสราเอล . . .
2พศด 30.2 . . . เพราะว่ากษัตริย์และเจ้านายของพระองค์ทั้งชุมนุมชนทั้งปวงในเยรูซาเล็มได้ปรึกษากันที่จะถือเทศกาลปัสกาในเดือนที่สอง . . .
2พศด 30.3 . . . ด้วยเขาทั้งหลายจะถือปัสกาตามกำหนดไม่ได้ . . .
2พศด 30.5 . . . ประชาชนควรมาถือปัสกาถวายแด่พระเยโฮวาห์พระเจ้าแห่งอิสราเอลที่เยรูซาเล็ม . . .
2พศด 30.15 . . . และเขาทั้งหลายได้ฆ่าแกะปัสกาในวันที่สิบสี่ของเดือนที่สอง . . .
2พศด 30.17 . . . เพราะฉะนั้นคนเลวีจึงต้องฆ่าแกะปัสกาแทนทุกคนที่มลทิน . . .
2พศด 30.18 . . . ถึงกระนั้นเขาก็ยังรับประทานปัสกาผิดต่อข้อที่กำหนดไว้ . . .
2พศด 35.1 . . . ยิ่งกว่านั้นโยสิยาห์ทรงถือเทศกาลปัสกาถวายแด่พระเยโฮวาห์ในกรุงเยรูซาเล็ม . . .
2พศด 35.1 . . . เขาฆ่าแกะปัสกาในวันที่สิบสี่ของเดือนต้น . . .
2พศด 35.6 . . . และฆ่าแกะปัสกาและชำระตนให้บริสุทธิ์ . . .
2พศด 35.7 . . . แล้วโยสิยาห์ได้ทรงบริจาคแก่ประชาชนเป็นเครื่องปัสกาบูชาสำหรับคนทั้งปวงที่อยู่ที่นั่น . . .
2พศด 35.8 . . . ได้มอบลูกแกะและลูกแพะสองพันหกร้อยตัวกับวัวผู้สามร้อยตัวแก่ปุโรหิตเป็นเครื่องปัสกาบูชา . . .
2พศด 35.9 . . . ได้ให้ลูกแกะและลูกแพะห้าพันตัวกับวัวผู้ห้าร้อยตัวแก่คนเลวีเป็นเครื่องปัสกาบูชา . . .
2พศด 35.11 . . . แล้วเขาก็ฆ่าแกะปัสกา . . .
2พศด 35.13 . . . และเขาก็ปิ้งแกะปัสกาด้วยไฟตามกฎ . . .
2พศด 35.16 . . . เพื่อจะถือเทศกาลปัสกา . . .
2พศด 35.17 . . . และประชาชนอิสราเอลผู้อยู่ที่นั่นได้ถือเทศกาลปัสกาเวลานั้น . . .
2พศด 35.18 . . . ไม่มีเทศกาลปัสกาเหมือนอย่างนี้ได้ถือกันมาในอิสราเอล . . .
2พศด 35.18 . . . ไม่มีกษัตริย์แห่งอิสราเอลสักองค์หนึ่งที่ถือเทศกาลปัสกาอย่างที่โยสิยาห์ได้ทรงถือนี้ . . .
2พศด 35.19 . . . เขาถือเทศกาลปัสกานี้ในปีที่สิบแปดแห่งรัชกาลโยสิยาห์ . . .
อสร 6.19 . . . ในวันที่สิบสี่ของเดือนที่หนึ่งลูกหลานของพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยได้ถือเทศกาลปัสกา . . .
อสร 6.20 . . . เขาจึงฆ่าแกะปัสกาสำหรับลูกหลานของพวกที่ถูกกวาดไปเป็นเชลยทั้งหมด . . .
อสค 45.21 . . . เจ้าจงฉลองเทศกาลปัสกา . . .
มธ 26.2 . . . "ท่านทั้งหลายรู้อยู่ว่าอีกสองวันจะถึงเทศกาลปัสกา . . .
มธ 26.17 . . . "พระองค์ทรงปรารถนาจะให้ข้าพระองค์ทั้งหลายจัดเตรียมปัสกาให้พระองค์เสวยที่ไหน" . . .
มธ 26.18 . . . เราจะถือปัสกาที่บ้านของท่านพร้อมกับพวกสาวกของเรา'" . . .
มธ 26.19 . . . แล้วได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อม . . .
มก 14.1 . . . ยังอีกสองวันจะถึงเทศกาลปัสกาและเทศกาลกินขนมปังไร้เชื้อ . . .
มก 14.12 . . . ถึงเวลาเขาเคยฆ่าลูกแกะสำหรับปัสกานั้น . . .
มก 14.12 . . . "พระองค์ทรงปรารถนาจะให้ข้าพระองค์ทั้งหลายไปจัดเตรียมปัสกาให้พระองค์เสวยที่ไหน" . . .
มก 14.14 . . . `ห้องที่เราจะกินปัสกากับเหล่าสาวกของเราได้นั้นอยู่ที่ไหน' . . .
มก 14.16 . . . แล้วได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อม . . .
ลก 2.41 . . . ฝ่ายบิดามารดาเคยขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มในการเลี้ยงเทศกาลปัสกาทุกปีๆ . . .
ลก 22.1 . . . เทศกาลเลี้ยงขนมปังไร้เชื้อที่เรียกว่าปัสกามาใกล้แล้ว . . .
ลก 22.7 . . . เมื่อเขาต้องฆ่าลูกแกะสำหรับปัสกา . . .
ลก 22.8 . . . "จงไปจัดเตรียมปัสกาให้เราทั้งหลายกิน" . . .
ลก 22.11 . . . "ห้องที่เราจะกินปัสกากับเหล่าสาวกของเราได้นั้นอยู่ที่ไหน"' . . .
ลก 22.13 . . . แล้วได้จัดเตรียมปัสกาไว้พร้อม . . .
ลก 22.15 . . . "เรามีความปรารถนาอย่างยิ่งที่จะกินปัสกานี้กับพวกท่าน . . .
ลก 22.16 . . . เราจะไม่กินปัสกานี้อีกจนกว่าจะสำเร็จในอาณาจักรของพระเจ้า" . . .
ยน 2.13 . . . เทศกาลปัสกาของพวกยิวใกล้เข้ามาแล้ว . . .
ยน 2.23 . . . กรุงเยรูซาเล็มในวันเลี้ยงเทศกาลปัสกานั้น . . .
ยน 6.4 . . . ขณะนั้นใกล้จะถึงปัสกาซึ่งเป็นเทศกาลเลี้ยงของพวกยิวแล้ว . . .
ยน 11.55 . . . ขณะนั้นใกล้จะถึงเทศกาลปัสกาของพวกยิวแล้ว . . .
ยน 11.55 . . . และคนเป็นอันมากได้ออกจากหัวเมืองนั้นขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มก่อนเทศกาลปัสกาเพื่อจะชำระตัว . . .
ยน 12.1 . . . แล้วก่อนปัสกาหกวันพระเยซูเสด็จมาถึงหมู่บ้านเบธานี . . .
ยน 13.1 . . . ก่อนถึงเทศกาลเลี้ยงปัสกา . . .
ยน 18.28 . . . เพื่อไม่ให้เป็นมลทิน แต่จะได้กินปัสกาได้ . . .
ยน 18.39 . . . แต่พวกท่านมีธรรมเนียมให้เราปล่อยคนหนึ่งให้แก่ท่านในเทศกาลปัสกา . . .
ยน 19.14 . . . วันนั้นเป็นวันเตรียมปัสกา . . .
1คร 5.7 . . . เพราะพระคริสต์ผู้ทรงเป็นปัสกาของเรา . . .
1คร 5.8 . . . เหตุฉะนั้นให้เราถือปัสกานั้น . . .
ฮบ 11.28 . . . ท่านได้ถือเทศกาลปัสกาและพิธีประพรมเลือด . . .

ปัสดัมมิม ( 1 )
1พศด 11.13 . . . เขาอยู่กับดาวิดที่ปัสดัมมิม . . .

ปัสสาวะ ( 6 )
1ซมอ 25.22 . . . ถ้าถึงแสงอรุณของรุ่งเช้าข้ายังปล่อยให้คนใดที่ปัสสาวะรดกำแพงได้ในบรรดาคนของเขานั้นให้เหลืออยู่ . . .
1ซมอ 25.34 . . . เมื่อถึงแสงอรุณของรุ่งเช้าจะไม่มีคนที่ปัสสาวะรดกำแพงได้เหลือแก่นาบาลเลยเป็นแน่" . . .
1พกษ 14.10 . . . และจะตัดคนที่ปัสสาวะรดกำแพงได้เสียจากเยโรโบอัม . . .
1พกษ 16.11 . . . พระองค์มิได้ทรงเหลือไว้สักคนหนึ่งที่ปัสสาวะรดกำแพงได้ . . .
1พกษ 21.21 . . . และจะขจัดคนที่ปัสสาวะรดกำแพงได้เสียจากอาหับ . . .
2พกษ 9.8 . . . และเราจะตัดคนที่ปัสสาวะรดกำแพงได้ออกเสียจากอาหับ . . .

ปา ( 1 )
2ซมอ 16.13 . . . เอาก้อนหินปาและเอาฝุ่นซัดใส่ . . .

ป่า ( 141 )
ปฐก 1.24 . . . และสัตว์ป่าบนแผ่นดินโลกตามชนิดของมัน" . . .
ปฐก 1.25 . . . พระเจ้าได้ทรงสร้างสัตว์ป่าบนแผ่นดินโลกตามชนิดของมัน . . .
ปฐก 1.30 . . . สำหรับบรรดาสัตว์ป่าบนแผ่นดินโลก . . .
ปฐก 7.14 . . . เขาเหล่านั้นและสัตว์ป่าทั้งปวงตามชนิดของมัน . . .
ปฐก 7.21 . . . สัตว์ใช้งาน สัตว์ป่า และสัตว์เลื้อยคลานที่คลานไปมาบนแผ่นดินโลก . . .
ปฐก 8.19 . . . สัตว์ป่าทั้งปวง บรรดาสัตว์เลื้อยคลาน . . .
ปฐก 9.2 . . . สัตว์ป่าทั้งปวงบนแผ่นดินโลก . . .
ปฐก 9.5 . . . เราจะเรียกเอาจากชีวิตของสัตว์ป่าทั้งปวงและจากมือมนุษย์ . . .
ปฐก 9.10 . . . และบรรดาสัตว์ป่าบนแผ่นดินโลกที่อยู่กับเจ้า . . .
ปฐก 9.10 . . . รวมทั้งบรรดาสัตว์ป่าบนแผ่นดินโลก . . .
ปฐก 16.12 . . . เขาจะเป็นคนป่า มือของเขาจะต่อสู้คนทั้งปวงและมือคนทั้งปวงจะต่อสู้เขา . . .
ปฐก 49.27 . . . ฝ่ายเบนยามินจะล่าเหยื่อเหมือนสุนัขป่า . . .
อพย 23.11 . . . ส่วนที่เหลือนอกนั้นก็ให้สัตว์ป่ากิน . . .
อพย 23.29 . . . เกรงว่าแผ่นดินจะรกร้างไปและสัตว์ป่าจะทวีจำนวนขึ้นต่อสู้กับพวกเจ้า . . .
ลนต 5.2 . . . จะเป็นซากสัตว์ป่าที่มลทิน . . .
ลนต 25.7 . . . และของสัตว์ป่าที่อยู่ในแผ่นดินของเจ้า . . .
ลนต 26.22 . . . เราจะปล่อยสัตว์ป่าเข้ามาท่ามกลางพวกเจ้าด้วย . . .
พบญ 19.5 . . . ชายคนหนึ่งเข้าไปในป่าพร้อมกับเพื่อนบ้านของเขาเพื่อจะตัดไม้ . . .
พบญ 28.26 . . . และสำหรับสัตว์ป่าในโลก . . .
ยชว 17.15 . . . พวกเจ้าจงเข้าไปในป่าแผ้วถางเอาเอง . . .
ยชว 17.18 . . . ถึงแม้ว่าเป็นป่าดอนท่านจงแผ้วถางและยึดครองไปจนสุดเขตเถิด . . .
1ซมอ 14.25 . . . และชาวแผ่นดินทุกคนก็เข้ามาในป่า . . .
1ซมอ 14.26 . . . เมื่อประชาชนเข้าไปในป่านั้น . . .
1ซมอ 17.46 . . . และในวันนี้ข้าพเจ้าจะให้ศพของกองทัพฟีลิสเตียแก่นกในอากาศและแก่สัตว์ป่า . . .
1ซมอ 22.5 . . . ดาวิดก็ไปและมาอยู่ในป่าเฮเรท . . .
2ซมอ 17.8 . . . และเขาทั้งหลายกำลังโกรธเหมือนหมีที่ลูกถูกลักเอาไปในป่า . . .
2ซมอ 18.6 . . . การสงครามนั้นทำกันในป่าเอฟราอิม . . .
2ซมอ 18.8 . . . ในวันนั้นป่ากินคนเสียมากกว่าดาบกิน . . .
2ซมอ 18.17 . . . เขาก็ยกศพอับซาโลมโยนลงไปในบ่อใหญ่ซึ่งอยู่ในป่า . . .
2ซมอ 21.10 . . . หรือกลางคืนก็ไม่ให้สัตว์ป่าทุ่งมา . . .
1พกษ 4.33 . . . พระองค์ตรัสถึงสัตว์ป่าด้วย . . .
2พกษ 2.24 . . . และหมีตัวเมียสองตัวออกมาจากป่า . . .
2พกษ 4.39 . . . เขาเก็บได้น้ำเต้าป่าจนเต็มตัก . . .
2พกษ 14.9 . . . และสัตว์ป่าทุ่งตัวหนึ่งแห่งเลบานอนผ่านมา . . .
2พศด 25.18 . . . และสัตว์ป่าทุ่งตัวหนึ่งแห่งเลบานอนผ่านมาและย่ำต้นผักหนามลงเสีย . . .
โยบ 5.22 . . . และจะไม่กลัวสัตว์ป่าดิน . . .
โยบ 5.23 . . . และสัตว์ป่าทุ่งจะอยู่อย่างสันติกับท่าน . . .
โยบ 6.5 . . . ลาป่าร้องเมื่อมันมีหญ้าหรือ . . .
โยบ 11.12 . . . ถึงแม้ว่ามนุษย์เกิดมาเหมือนลูกลาป่า . . .
โยบ 24.5 . . . ดังลาป่าอยู่ในถิ่นทุรกันดาร . . .
โยบ 37.8 . . . แล้วสัตว์ป่าจึงเข้าไปสู่รังของมัน . . .
โยบ 39.5 . . . ใครปล่อยให้ลาป่าวิ่งกระเจิงไป . . .
โยบ 39.15 . . . และสัตว์ป่าทุ่งจะย่ำมัน . . .
โยบ 40.20 . . . เป็นที่ที่สัตว์ป่าทุ่งทุกชนิดเล่น . . .
สดด 8.7 . . . คือฝูงแกะและฝูงวัวทั้งสิ้นทั้งสัตว์ป่าด้วย . . .
สดด 29.9 . . . และทำให้ป่าดงโหรงเหรง . . .
สดด 50.10 . . . เพราะสัตว์ทุกตัวในป่าเป็นของเรา . . .
สดด 65.13 . . . ป่าพงห่มตัวด้วยฝูงแพะแกะ . . .
สดด 79.2 . . . ให้เนื้อของวิสุทธิชนของพระองค์แก่สัตว์ป่าแห่งแผ่นดินโลก . . .
สดด 80.13 . . . หมูป่าจากดงมาย่ำยีมันและบรรดาสัตว์ป่าในไร่นากินมันเป็นอาหาร . . .
สดด 104.11 . . . ให้บรรดาสัตว์ป่าได้ดื่มและให้ลาป่าดับความกระหายของมัน . . .
สดด 104.11 . . . ให้บรรดาสัตว์ป่าได้ดื่มและให้ลาป่าดับความกระหายของมัน . . .
สดด 107.4 . . . เขาก็พเนจรอยู่ในป่าในที่แห้งแล้ง . . .
สดด 148.10 . . . สัตว์ป่าและสัตว์ใช้ทั้งปวง . . .
พซม 2.3 . . . ต้นแอบเปิ้ลขึ้นอยู่กลางต้นไม้ป่าอย่างไร . . .
อสย 7.2 . . . พระทัยของพระองค์และจิตใจของประชาชนของพระองค์ก็สั่นเหมือนต้นไม้ในป่าสั่นอยู่หน้าลม . . .
อสย 10.18 . . . พระองค์จะทรงผลาญสง่าราศีแห่งป่าของเขาและแห่งสวนผลไม้ของเขา . . .
อสย 10.19 . . . ต้นไม้แห่งป่าของเขาจะเหลือน้อยเต็มที . . .
อสย 11.6 . . . สุนัขป่าจะอยู่กับลูกแกะ . . .
อสย 13.21 . . . แต่สัตว์ป่าจะนอนลงที่นั่น . . .
อสย 29.17 . . . และสวนผลไม้จะถือว่าเป็นป่า . . .
อสย 30.6 . . . ภาระเรื่องสัตว์ป่าแห่งภาคใต้ . . .
อสย 32.14 . . . เป็นที่ชื่นบานของลาป่า . . .
อสย 32.15 . . . และสวนผลไม้นั้นจะถือว่าเป็นป่า . . .
อสย 32.19 . . . เมื่อป่าพังทลาย ลูกเห็บจะตกและเมืองจะยุบลงทีเดียว . . .
อสย 34.14 . . . และสัตว์ป่าจะพบกับหมาจิ้งจอก . . .
อสย 40.16 . . . และสัตว์ป่านั้นก็ไม่พอเป็นเครื่องเผาบูชา . . .
อสย 43.20 . . . สัตว์ป่าในทุ่งจะให้เกียรติเรา . . .
อสย 44.14 . . . และปล่อยให้มันงอกขึ้นอย่างแข็งแรงท่ามกลางต้นไม้ในป่า . . .
อสย 51.20 . . . เขานอนอยู่ที่ทุกหัวถนนเหมือนวัวป่าตัวผู้ติดข่าย . . .
อสย 56.9 . . . เจ้า บรรดาสัตว์ป่าทุ่ง มากินซิ . . .
อสย 56.9 . . . ทั้งเจ้าบรรดาสัตว์ในป่า . . .
อสย 65.25 . . . สุนัขป่าและลูกแกะจะหากินอยู่ด้วยกัน . . .
ยรม 2.6 . . . ผู้ได้นำเราอยู่ในป่าถิ่นทุรกันดาร . . .
ยรม 2.24 . . . เหมือนลาป่าที่คุ้นเคยกับถิ่นทุรกันดาร . . .
ยรม 5.6 . . . สิงโตจากป่าจะมาสังหารเขา . . .
ยรม 5.6 . . . สุนัขป่ายามสนธยาจะทำลายเขา . . .
ยรม 10.3 . . . เขาตัดต้นไม้มาจากป่าต้นหนึ่ง . . .
ยรม 12.8 . . . มรดกของเราได้กลายเป็นเหมือนสิงโตในป่าต่อเรา . . .
ยรม 12.9 . . . ไปชุมนุมสัตว์ป่าทุ่งทั้งสิ้น . . .
ยรม 14.6 . . . ลาป่ายืนอยู่บนที่สูง . . .
ยรม 21.14 . . . เราจะก่อไฟไว้ในป่าของเมืองนั้น . . .
ยรม 27.6 . . . และเราได้ให้สัตว์ป่าทุ่งแก่เขาด้วยที่จะปรนนิบัติเขา . . .
ยรม 28.14 . . . เพราะเราได้ยกให้เขาแล้วแม้กระทั่งสัตว์ป่าทุ่งด้วย" . . .
ยรม 46.23 . . . เขาทั้งหลายจะโค่นป่าของเธอลง . . .
ยรม 46.23 . . . แม้ว่าป่านั้นใครจะเข้าไปค้นหาไม่ได้ . . .
ยรม 50.39 . . . สัตว์ป่าทั้งหลายและบรรดาหมาจิ้งจอกจะอาศัยในบาบิโลน . . .
อสค 5.17 . . . เราจะส่งการกันดารอาหารและสัตว์ป่าร้ายมาสู้เจ้า . . .
อสค 15.2 . . . และวิเศษกว่าไม้กิ่งหนึ่งซึ่งอยู่ท่ามกลางต้นไม้ในป่าหรือ . . .
อสค 15.6 . . . ต้นเถาองุ่นซึ่งอยู่ท่ามกลางต้นไม้ในป่า . . .
อสค 22.27 . . . เจ้านายในท่ามกลางแผ่นดินเป็นเหมือนสุนัขป่าที่ฉีกเหยื่อ . . .
อสค 29.5 . . . เราได้มอบเจ้าไว้ให้เป็นอาหารของสัตว์ป่าดินและของนกในอากาศ . . .
อสค 31.5 . . . ดังนั้นมันจึงสูงเหนือต้นไม้ในป่าทั้งหลาย . . .
อสค 31.6 . . . สัตว์ป่าทุ่งทั้งสิ้นตกลูกออกมาอยู่ใต้ก้าน . . .
อสค 31.13 . . . และสัตว์ป่าทุ่งทั้งปวงจะอยู่บนก้านของมัน . . .
อสค 33.27 . . . เราจะมอบให้เป็นอาหารแก่สัตว์ป่า . . .
อสค 34.5 . . . มันก็ตกเป็นอาหารของสัตว์ป่าทั้งปวงในทุ่ง . . .
อสค 34.8 . . . และแกะของเรากลายเป็นอาหารของสัตว์ป่าทุ่งทั้งสิ้น . . .
อสค 34.28 . . . หรือสัตว์ป่าดินก็จะไม่กินเขา . . .
อสค 38.20 . . . และสัตว์ป่าทุ่งและบรรดาสัตว์เลื้อยคลานที่คลานอยู่บนแผ่นดิน . . .
อสค 39.4 . . . เราจะมอบเจ้าให้เป็นอาหารแก่เหยี่ยวทุกชนิดและแก่สัตว์ป่าทุ่ง . . .
อสค 39.10 . . . เขาไม่จำเป็นจะต้องเอาฟืนมาจากทุ่งนาหรือตัดฟืนมาจากป่า . . .
อสค 39.17 . . . จงพูดกับนกทุกชนิดและพูดกับเหล่าสัตว์ป่าทุ่งว่า . . .
ดนล 4.12 . . . สัตว์ป่าที่ในทุ่งนาอาศัยอยู่ใต้ร่มของมัน . . .
ดนล 4.14 . . . ให้สัตว์ป่าหนีไปเสียจากใต้ต้น . . .
ดนล 4.15 . . . ให้เขามีส่วนอยู่กับสัตว์ป่าในหญ้าที่พื้นดิน . . .
ดนล 4.16 . . . แล้วมอบใจสัตว์ป่าให้แก่เขา . . .
ดนล 4.21 . . . สัตว์ป่าในทุ่งนามาพึ่งร่มอยู่ใต้ต้น . . .
ดนล 4.23 . . . ให้เขามีส่วนอยู่กับสัตว์ป่า . . .
ดนล 5.21 . . . และทรงกระทำให้พระทัยของพระองค์ท่านเป็นเหมือนใจสัตว์ป่า . . .
ดนล 5.21 . . . และทรงให้อยู่กับลาป่า . . .
ฮชย 2.12 . . . เราจะทำให้กลายเป็นป่าและสัตว์ป่าทุ่งจะกินเสีย . . .
ฮชย 2.12 . . . เราจะทำให้กลายเป็นป่าและสัตว์ป่าทุ่งจะกินเสีย . . .
ฮชย 2.18 . . . เราจะกระทำพันธสัญญากับบรรดาสัตว์ป่าทุ่ง . . .
ฮชย 4.3 . . . ทั้งสัตว์ป่าทุ่งและนกในอากาศด้วย . . .
ฮชย 8.9 . . . เขาทั้งหลายขึ้นไปหาอัสซีเรียดังลาป่าที่ท่องเที่ยวอยู่ลำพัง . . .
ฮชย 13.8 . . . สัตว์ป่าทุ่งจะฉีกเขา . . .
ยอล 1.20 . . . ถึงแม้ว่าสัตว์ป่าก็ร้องทูลพระองค์ด้วย . . .
ยอล 2.22 . . . เจ้าที่เป็นสัตว์ป่าเอ๋ย . . .
อมส 3.4 . . . สิงโตจะแผดเสียงดังอยู่ในป่าเมื่อมันไม่มีเหยื่อหรือ . . .
มคา 5.8 . . . ดังสิงโตอยู่ท่ามกลางสัตว์เดียรัจฉานในป่า . . .
มคา 7.14 . . . ผู้อาศัยโดดเดี่ยวอยู่ในป่า . . .
ศฟย 2.14 . . . สัตว์ป่าในประชาชาติทั้งสิ้น . . .
ศฟย 2.15 . . . เป็นที่อาศัยนอนของสัตว์ป่า . . .
มธ 3.4 . . . อาหารของท่านคือตั๊กแตนและน้ำผึ้งป่า . . .
มธ 7.15 . . . แต่ภายในเขาร้ายกาจดุจสุนัขป่า . . .
มธ 10.16 . . . เราใช้พวกท่านไปดุจแกะอยู่ท่ามกลางฝูงสุนัขป่า . . .
มก 1.6 . . . รับประทานตั๊กแตนและน้ำผึ้งป่า . . .
มก 1.13 . . . พระองค์ทรงอยู่ในที่ของสัตว์ป่า . . .
ลก 10.3 . . . เราใช้ท่านทั้งหลายไปดุจลูกแกะอยู่ท่ามกลางฝูงสุนัขป่า . . .
ยน 10.12 . . . และฝูงแกะไม่เป็นของเขา เมื่อเห็นสุนัขป่ามา เขาจึงละทิ้งฝูงแกะหนีไป . . .
ยน 10.12 . . . สุนัขป่าก็ชิงเอาแกะไปเสีย . . .
กจ 8.26 . . . "จงลุกขึ้นไปยังทิศใต้ตามทางที่ลงไปจากกรุงเยรูซาเล็มถึงเมืองกาซา ซึ่งเป็นทางป่าทราย" . . .
กจ 10.12 . . . คือสัตว์สี่เท้า สัตว์ป่า สัตว์เลื้อยคลานและนกที่อยู่ในท้องฟ้า . . .
กจ 11.6 . . . ข้าพเจ้าได้พินิจพิจารณาก็ได้เห็นสัตว์สี่เท้าของแผ่นดิน กับสัตว์ป่า สัตว์เลื้อยคลาน . . .
กจ 20.29 . . . จะมีสุนัขป่าอันร้ายเข้ามาในหมู่พวกท่าน . . .
กจ 28.2 . . . ฝ่ายชาวป่านั้นมีความกรุณาแก่พวกเราเป็นอันมาก . . .
กจ 28.4 . . . เมื่อพวกชาวป่านั้นเห็นงูติดห้อยอยู่ที่มือของเปาโล . . .
รม 1.14 . . . ข้าพเจ้าเป็นหนี้ทั้งพวกกรีกและพวกชาวป่าด้วย . . .
1คร 15.32 . . . ข้าพเจ้าต่อสู้กับสัตว์ป่าในเมืองเอเฟซัสนั้น . . .
2คร 11.26 . . . เผชิญภัยในนคร เผชิญภัยในป่า เผชิญภัยในทะเล . . .

ป้า ( 1 )
ลนต 18.14 . . . เพราะเธอเป็นป้าของเจ้า . . .

ปาก ( 401 )
ปฐก 4.11 . . . ซึ่งได้อ้าปากรับโลหิตน้องชายของเจ้าจากมือเจ้า . . .
ปฐก 29.2 . . . และหินใหญ่ก็ปิดปากบ่อนั้น . . .
ปฐก 29.3 . . . แล้วคนเลี้ยงแกะก็กลิ้งหินออกจากปากบ่อตักน้ำให้ฝูงแกะกิน . . .
ปฐก 29.3 . . . แล้วเอาหินปิดปากบ่อนั้นเสียดังเดิม . . .
ปฐก 29.8 . . . และเขากลิ้งหินออกจากปากบ่อน้ำก่อน . . .
ปฐก 29.10 . . . ยาโคบก็เข้าไปกลิ้งหินออกจากปากบ่อน้ำ . . .
ปฐก 42.27 . . . เขาก็เห็นเงินของเขาอยู่ที่ปากกระสอบนั้น . . .
ปฐก 42.28 . . . เงินนั้นอยู่ที่ปากกระสอบของข้าพเจ้า" . . .
ปฐก 43.12 . . . คือเงินที่ติดมาในปากกระสอบของเจ้านั้นก็ให้ติดมือกลับไปด้วย . . .
ปฐก 43.21 . . . เงินของแต่ละคนก็อยู่ในปากกระสอบของตน . . .
ปฐก 44.1 . . . และเอาเงินของเขาใส่ไว้ในปากกระสอบของทุกคน . . .
ปฐก 44.2 . . . คือถ้วยเงินนั้นไว้ในปากกระสอบของคนสุดท้องกับเงินค่าข้าวของเขาด้วย" . . .
ปฐก 44.8 . . . เงินที่ข้าพเจ้าพบในปากกระสอบของข้าพเจ้านั้น . . .
ปฐก 45.12 . . . นัยน์ตาพี่และนัยน์ตาของเบนยามินน้องชายของข้าพเจ้าได้เห็นว่าเป็นปากของข้าพเจ้าเองที่ได้พูดกับพี่ . . .
อพย 4.11 . . . "ผู้ใดเล่าที่สร้างปากมนุษย์ . . .
อพย 4.12 . . . บัดนี้เราจะอยู่ที่ปากของเจ้า . . .
อพย 4.15 . . . แล้วเราจะอยู่ที่ปากของเจ้า . . .
อพย 4.15 . . . แล้วเราจะอยู่ที่ปากของเจ้า และปากของเขา และเราจะสอนเจ้าว่าควรจะทำประการใด . . .
อพย 4.16 . . . คือเขาเองจะเป็นปากแทนเจ้า . . .
อพย 13.9 . . . เพื่อพระราชบัญญัติของพระเยโฮวาห์จะได้อยู่ในปากของท่าน . . .
อพย 23.13 . . . อย่าให้ได้ยินชื่อของพระเหล่านั้นออกจากปากของเจ้า . . .
กดว 16.30 . . . แต่ถ้าพระเยโฮวาห์บันดาลอะไรใหม่เกิดขึ้นและแผ่นธรณีอ้าปากกลืนคนเหล่านี้เข้าไปพร้อมกับข้าวของทั้งหมดของเขา . . .
กดว 16.32 . . . และแผ่นธรณีก็อ้าปากออกกลืนเขาทั้งหลายกับครอบครัว . . .
กดว 22.28 . . . แล้วพระเยโฮวาห์เปิดปากลา . . .
กดว 22.38 . . . คำซึ่งพระเจ้าใส่ปากข้าพเจ้า . . .
กดว 23.5 . . . พระเยโฮวาห์ทรงใส่ถ้อยคำในปากของบาลาอัมและตรัสว่า . . .
กดว 23.12 . . . "ข้าพเจ้าไม่ต้องระวังที่จะกล่าวคำซึ่งพระเยโฮวาห์ใส่ในปากข้าพเจ้าหรือ" . . .
กดว 23.16 . . . แล้วพระเยโฮวาห์ทรงพบบาลาอัมและทรงใส่ถ้อยคำในปากของเขาตรัสว่า . . .
กดว 26.10 . . . และแผ่นธรณีได้อ้าปากออกกลืนเขาพร้อมกับโคราห์ . . .
กดว 30.2 . . . เขาต้องกระทำตามคำที่ออกจากปากของเขาทั้งสิ้น . . .
กดว 32.24 . . . และกระทำตามคำที่ออกจากปากของท่าน" . . .
กดว 35.30 . . . ให้ประหารชีวิตฆาตกรนั้นเสียตามปากของพยาน . . .
กดว 35.30 . . . แต่อย่าประหารชีวิตผู้ใดด้วยมีพยานปากเดียว . . .
พบญ 11.6 . . . คือแผ่นดินได้อ้าปากกลืนเขาเข้าไป . . .
พบญ 17.6 . . . ให้มีพยานสองหรือสามปากยืนยันว่าผู้นั้นมีความผิด . . .
พบญ 17.6 . . . อย่าลงโทษผู้ใดถึงตายด้วยพยานปากเดียว . . .
พบญ 18.18 . . . และเราจะใส่ถ้อยคำของเราในปากของเขา . . .
พบญ 19.15 . . . อย่าให้พยานปากเดียวยืนยันกล่าวโทษผู้หนึ่งผู้ใด . . .
พบญ 19.15 . . . แต่ต้องมีพยานสองหรือสามปาก . . .
พบญ 23.23 . . . ซึ่งท่านสัญญาด้วยปากของท่านแล้ว . . .
พบญ 25.4 . . . อย่าเอาตะกร้าครอบปากวัว . . .
พบญ 30.14 . . . แต่ถ้อยคำนั้นอยู่ใกล้ท่านทั้งหลายมาก อยู่ในปากของท่าน และอยู่ในใจของท่าน . . .
พบญ 31.21 . . . เพราะว่าเพลงนี้จะอยู่ที่ปากเชื้อสายของเขาไม่มีวันลืม . . .
พบญ 32.1 . . . ขอจงสดับถ้อยคำจากปากของข้าพเจ้า . . .
ยชว 1.8 . . . อย่าให้หนังสือพระราชบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้า . . .
ยชว 6.10 . . . อย่าให้ถ้อยคำหลุดจากปากของท่านทั้งหลายเลย . . .
ยชว 10.18 . . . "จงกลิ้งก้อนหินใหญ่ปิดปากถ้ำเสีย . . .
ยชว 10.22 . . . "จงเปิดปากถ้ำคุมกษัตริย์ทั้งห้านั้นออกจากถ้ำมาหาเรา" . . .
ยชว 10.27 . . . และเอาหินใหญ่ๆปิดปากถ้ำนั้นไว้ . . .
ยชว 15.5 . . . พรมแดนด้านตะวันออกคือทะเลเค็มขึ้นไปถึงปากแม่น้ำจอร์แดน . . .
ยชว 15.5 . . . และพรมแดนด้านเหนือตั้งแต่อ่าวที่ทะเลตรงปากแม่น้ำจอร์แดน . . .
วนฉ 9.38 . . . "ปากของท่านอยู่ที่ไหนเดี๋ยวนี้ . . .
วนฉ 11.35 . . . เพราะพ่อได้อ้าปากปฏิญาณต่อพระเยโฮวาห์ไว้ . . .
วนฉ 11.36 . . . ขอคุณพ่อกระทำกับลูกตามคำที่ออกจากปากของคุณพ่อเถิด . . .
วนฉ 18.19 . . . "เงียบๆ ไว้เอามือปิดปากเสีย มากับเราเถิด . . .
1ซมอ 1.12 . . . เอลีก็สังเกตดูปากของนาง . . .
1ซมอ 2.1 . . . ปากของข้าพเจ้าก็อ้ากว้างเข้าใส่ศัตรูของข้าพเจ้า . . .
1ซมอ 2.3 . . . อย่าให้ความจองหองออกมาจากปากของเจ้าเลย . . .
1ซมอ 14.26 . . . แต่ไม่มีคนใดเอามือใส่ปาก . . .
1ซมอ 14.27 . . . แล้วก็เอามือของท่านใส่ปาก . . .
1ซมอ 17.35 . . . และช่วยลูกแกะนั้นให้พ้นมาจากปากของมัน . . .
2ซมอ 1.16 . . . เพราะปากของเจ้าเป็นพยานปรักปรำตัวเจ้าเองว่า . . .
2ซมอ 17.19 . . . หญิงแม่บ้านก็เอาผ้ามาปูปิดปากบ่อ . . .
1พกษ 17.24 . . . และพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซึ่งอยู่ในปากของท่านเป็นความจริง" . . .
1พกษ 19.13 . . . ออกไปยืนอยู่ที่ปากถ้ำ . . .
1พกษ 19.18 . . . และทุกปากซึ่งมิได้จุบรูปนั้น" . . .
1พกษ 22.13 . . . ถ้อยคำของบรรดาผู้พยากรณ์ก็พูดสิ่งที่ดีแก่กษัตริย์เป็นปากเดียวกัน . . .
1พกษ 22.22 . . . และจะเป็นวิญญาณมุสาอยู่ในปากของผู้พยากรณ์ของเขาทุกคน' . . .
1พกษ 22.23 . . . พระเยโฮวาห์ทรงใส่วิญญาณมุสาในปากของเหล่าผู้พยากรณ์นี้ทั้งสิ้นของพระองค์ . . .
2พกษ 4.34 . . . แล้วท่านขึ้นไปนอนทับเด็ก ให้ปากทับปาก ตาทับตา . . .
2พกษ 4.34 . . . แล้วท่านขึ้นไปนอนทับเด็ก ให้ปากทับปาก ตาทับตา . . .
2พศด 18.12 . . . ถ้อยคำของบรรดาผู้พยากรณ์ก็พูดสิ่งที่ดีแก่กษัตริย์ดุจปากเดียวกัน . . .
2พศด 18.21 . . . `ข้าพระองค์จะออกไปและจะเป็นวิญญาณมุสาอยู่ในปากของผู้พยากรณ์ของเขาทุกคน' . . .
2พศด 18.22 . . . พระเยโฮวาห์ทรงใส่วิญญาณมุสาในปากของเหล่าผู้พยากรณ์ของพระองค์ . . .
2พศด 36.21 . . . เพื่อให้สำเร็จตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ผ่านปากของเยเรมีย์ . . .
2พศด 36.22 . . . เพื่อพระวจนะของพระเยโฮวาห์ทางปากของเยเรมีย์จะสำเร็จ . . .
อสร 1.1 . . . เพื่อพระวจนะของพระเยโฮวาห์ทางปากของเยเรมีย์จะสำเร็จ . . .
นหม 9.20 . . . และมิได้ทรงยับยั้งมานาของพระองค์เสียจากปากของเขาทั้งหลาย . . .
โยบ 3.1 . . . ต่อมาโยบอ้าปากของท่านแช่งวันกำเนิดของท่าน . . .
โยบ 5.15 . . . แต่พระองค์ทรงช่วยคนขัดสนจากดาบ จากปากของเขา และจากมือของคนมีกำลัง . . .
โยบ 5.16 . . . และความชั่วช้าก็ปิดปากของตน . . .
โยบ 7.11 . . . ข้าพระองค์จึงไม่ยับยั้งปากของข้าพระองค์ . . .
โยบ 8.2 . . . และคำปากของท่านจะเป็นพายุนานสักเท่าใด . . .
โยบ 8.21 . . . พระองค์ยังจะทรงให้ปากของท่านหัวเราะร่วน . . .
โยบ 9.20 . . . ปากของข้าจะกล่าวโทษข้า . . .
โยบ 12.11 . . . และเพดานปากชิมรสอาหารมิใช่หรือ . . .
โยบ 15.5 . . . เพราะปากของท่านกล่าวความชั่วช้าของท่าน . . .
โยบ 15.6 . . . ปากของท่านกล่าวโทษท่านเอง . . .
โยบ 15.13 . . . และให้ถ้อยคำอย่างนี้ออกจากปากของท่าน . . .
โยบ 16.5 . . . ข้าจะหนุนกำลังของท่านทั้งหลายด้วยปากของข้าก็ได้ . . .
โยบ 16.10 . . . มีคนอ้าปากใส่ข้า เขาตบแก้มประจานข้า . . .
โยบ 19.16 . . . ข้าต้องวิงวอนเขาด้วยปากของข้า . . .
โยบ 20.12 . . . แม้ว่าความชั่วจะหวานอยู่ในปากของเขา . . .
โยบ 20.13 . . . แม้เขาไม่อยากจะปล่อยและไม่ละทิ้ง แต่อมไว้ในปากของเขา . . .
โยบ 21.5 . . . และท่านจงเอามือปิดปากของท่าน . . .
โยบ 29.9 . . . เอามือปิดปากของตนไว้ . . .
โยบ 29.10 . . . และลิ้นของเขาก็เกาะติดเพดานปาก . . .
โยบ 29.23 . . . เขาอ้าปากของเขาเหมือนอย่างรอรับน้ำฝนชุกปลายฤดู . . .
โยบ 31.27 . . . และปากของข้าจุบมือของข้า . . .
โยบ 31.30 . . . ข้าไม่ยอมให้ปากของข้าบาปไปโดยขอชีวิตของเขาด้วยคำสาปแช่ง . . .
โยบ 32.5 . . . และเมื่อเอลีฮูเห็นว่าไม่มีคำตอบในปากของบุรุษทั้งสามนี้แล้ว . . .
โยบ 33.2 . . . บัดนี้ข้าพเจ้าได้อ้าปาก . . .
โยบ 33.2 . . . ลิ้นภายในปากของข้าพเจ้าก็พูด . . .
โยบ 33.18 . . . พระองค์ทรงยึดเหนี่ยววิญญาณของเขาไว้จากปากแดนคนตาย . . .
โยบ 33.22 . . . วิญญาณของเขาเข้าไปใกล้ปากแดนคนตาย . . .
โยบ 33.24 . . . `ขอทรงปล่อยเขาให้พ้นจากที่จะไปยังปากแดนคนตาย . . .
โยบ 33.28 . . . พระองค์จะทรงไถ่จิตวิญญาณของเขาให้พ้นจากการลงไปสู่ปากแดนคนตาย . . .
โยบ 33.30 . . . เพื่อจะนำจิตวิญญาณของเขามาจากปากแดนคนตาย . . .
โยบ 34.3 . . . เพราะหูก็ลองชิมถ้อยคำอย่างกับเพดานปากชิมอาหาร . . .
โยบ 35.16 . . . เพราะฉะนั้นโยบจึงอ้าปากพูดคำลมๆแล้งๆ . . .
โยบ 40.4 . . . ข้าพระองค์เอามือปิดปาก . . .
โยบ 40.23 . . . มันวางใจว่าจะดูดแม่น้ำจอร์แดนเข้าใส่ปากมัน . . .
โยบ 41.19 . . . คบเพลิงออกมาจากปากของมัน . . .
โยบ 41.21 . . . เปลวเพลิงออกมาจากปากของมัน . . .
สดด 5.9 . . . เพราะในปากของเขาเหล่านั้นไม่มีความสัตย์ซื่อ . . .
สดด 8.2 . . . จากปากของเด็กอ่อนและเด็กที่ยังดูดนม . . .
สดด 17.3 . . . ข้าพระองค์ตั้งใจแล้วว่าปากของข้าพระองค์จะมิได้ละเมิด . . .
สดด 17.10 . . . ปากของเขาพูดคำหยิ่งยโส . . .
สดด 19.14 . . . ขอให้ถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์ . . .
สดด 22.21 . . . ขอทรงช่วยข้าพระองค์ให้รอดพ้นจากปากสิงโต . . .
สดด 28.1 . . . ข้าพระองค์จะเป็นเหมือนคนเหล่านั้นที่ลงไปยังปากแดนผู้ตาย . . .
สดด 30.3 . . . เพื่อข้าพระองค์ไม่ต้องลงไปสู่ปากแดนผู้ตาย . . .
สดด 30.9 . . . "จะได้กำไรอะไรจากโลหิตของข้าพระองค์เมื่อข้าพระองค์ลงไปยังปากแดนผู้ตาย . . .
สดด 32.9 . . . ซึ่งต้องติดเหล็กขวางปากและบังเหียน . . .
สดด 34.1 . . . คำสรรเสริญพระองค์อยู่ที่ปากข้าพเจ้าเรื่อยไป . . .
สดด 36.3 . . . ถ้อยคำจากปากของเขาก็ชั่วช้าและหลอกลวง . . .
สดด 37.30 . . . ปากของคนชอบธรรมเปล่งสติปัญญา . . .
สดด 38.13 . . . ข้าพระองค์เหมือนคนใบ้ผู้ไม่อ้าปากของเขา . . .
สดด 38.14 . . . ซึ่งในปากของเขาไม่มีการตัดพ้อ . . .
สดด 39.1 . . . ข้าพเจ้าจะใส่บังเหียนปากของข้าพเจ้า . . .
สดด 39.9 . . . ข้าพระองค์เป็นใบ้ ข้าพระองค์ไม่อ้าปาก เป็นพระองค์เองที่ทรงกระทำเช่นนั้น . . .
สดด 40.3 . . . พระองค์ทรงบรรจุเพลงใหม่ในปากข้าพเจ้า . . .
สดด 49.3 . . . ปากของข้าพเจ้าจะเผยปัญญา . . .
สดด 50.19 . . . เจ้าปล่อยปากของเจ้าให้พูดชั่ว . . .
สดด 51.15 . . . และปากของข้าพระองค์จะสำแดงการสรรเสริญพระองค์ . . .
สดด 54.2 . . . ขอทรงเงี่ยพระกรรณสดับถ้อยคำจากปากของข้าพระองค์ . . .
สดด 55.21 . . . คำพูดจากปากของเขาเรียบลื่นยิ่งกว่าเนย . . .
สดด 55.23 . . . แต่พระองค์จะทรงเหวี่ยงเขาลงสู่ปากแดนพินาศ . . .
สดด 58.6 . . . ขอทรงหักฟันในปากของมันเสีย . . .
สดด 59.7 . . . ดูเถิด ปากของเขายังพ่นอยู่ และมีดาบที่ริมฝีปากของเขา . . .
สดด 59.12 . . . เพราะบาปแห่งปากของเขา . . .
สดด 62.4 . . . เขาอวยพรด้วยปากของเขา . . .
สดด 63.5 . . . และปากของข้าพระองค์จะสรรเสริญพระองค์ด้วยริมฝีปากที่ชื่นบาน . . .
สดด 63.11 . . . แต่ปากของคนมุสาจะถูกปิด . . .
สดด 66.14 . . . และที่ปากข้าพระองค์ได้กล่าวในยามที่ข้าพระองค์ทุกข์ยากลำบาก . . .
สดด 66.17 . . . ปากข้าพเจ้าได้ร้องทูลพระองค์ . . .
สดด 69.15 . . . หรือปากแดนผู้ตายงับข้าพระองค์ไว้ . . .
สดด 71.8 . . . ขอให้ปากของข้าพระองค์เต็มไปด้วยการสรรเสริญพระองค์ . . .
สดด 71.15 . . . ปากของข้าพระองค์จะเล่าถึงความชอบธรรมและความรอดของพระองค์วันยังค่ำ . . .
สดด 73.9 . . . เขาอ้าปากสู้ฟ้าสวรรค์ . . .
สดด 78.1 . . . เอียงหูของท่านทั้งหลายฟังถ้อยคำจากปากข้าพเจ้า . . .
สดด 78.2 . . . ข้าพเจ้าจะอ้าปากกล่าวคำอุปมา . . .
สดด 78.30 . . . ขณะที่อาหารยังอยู่ในปากของเขา . . .
สดด 78.36 . . . แต่เขายอพระองค์ด้วยปากของเขา . . .
สดด 81.10 . . . อ้าปากของเจ้าให้กว้างเถิด . . .
สดด 88.4 . . . เขานับข้าพระองค์ในบรรดาผู้ที่ลงไปยังปากแดน . . .
สดด 88.6 . . . พระองค์ทรงใส่ข้าพระองค์ไว้ในส่วนลึกของปากแดนผู้ตาย . . .
สดด 89.1 . . . ด้วยปากของข้าพระองค์ . . .
สดด 103.4 . . . ผู้ทรงไถ่ชีวิตของท่านมาจากปากแดนผู้ตาย . . .
สดด 103.5 . . . ผู้ทรงให้ปากท่านอิ่มด้วยของดี . . .
สดด 106.17 . . . พื้นแผ่นดินอ้าปากกลืนดาธานและทับคณะอาบีรัมเสีย . . .
สดด 107.42 . . . และความชั่วช้าทั้งปวงก็จะปิดปากของมัน . . .
สดด 109.2 . . . เพราะปากของคนชั่วและปากของคนหลอกลวงอ้าใส่ข้าพระองค์อยู่แล้ว . . .
สดด 109.2 . . . เพราะปากของคนชั่วและปากของคนหลอกลวงอ้าใส่ข้าพระองค์อยู่แล้ว . . .
สดด 109.30 . . . ด้วยปากของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าจะสรรเสริญพระเยโฮวาห์เป็นอย่างมาก . . .
สดด 115.5 . . . รูปเหล่านั้นมีปาก แต่พูดไม่ได้ . . .
สดด 119.43 . . . ขออย่าทรงนำพระวจนะแห่งความจริงออกไปจากปากข้าพระองค์อย่างสิ้นเชิง . . .
สดด 119.103 . . . หวานกว่าน้ำผึ้งเมื่อถึงปากข้าพระองค์ . . .
สดด 119.108 . . . ขอทรงรับคำสักการบูชาด้วยปากของข้าพระองค์ . . .
สดด 119.131 . . . ข้าพระองค์หอบจนอ้าปาก . . .
สดด 126.2 . . . ปากของเราได้หัวเราะเต็มที่ . . .
สดด 135.16 . . . รูปเหล่านั้นมีปาก แต่พูดไม่ได้ . . .
สดด 135.17 . . . ทั้งไม่มีลมหายใจในปากของรูปนั้น . . .
สดด 137.6 . . . ขอให้ลิ้นของข้าพเจ้าเกาะติดเพดานปากของข้าพเจ้า . . .
สดด 141.3 . . . ขอทรงตั้งยามเฝ้าปากของข้าพระองค์ . . .
สดด 141.7 . . . กระดูกของเราทั้งหลายกระจายที่ปากแดนผู้ตายฉันใด . . .
สดด 143.7 . . . เกรงว่าข้าพระองค์จะเหมือนคนเหล่านั้นที่ลงไปยังปากแดนผู้ตาย . . .
สดด 144.8 . . . ผู้ซึ่งปากของเขาพูดเรื่องไร้สาระและซึ่งมือขวาของเขาเป็นมือขวาแห่งความมุสา . . .
สดด 144.11 . . . ผู้ซึ่งปากของเขาพูดเรื่องไร้สาระและซึ่งมือขวาของเขาเป็นมือขวาแห่งความมุสา . . .
สดด 145.21 . . . ปากของข้าพเจ้าจะกล่าวสรรเสริญพระเยโฮวาห์ . . .
สดด 149.6 . . . ให้การสรรเสริญอย่างสูงแด่พระเจ้าอยู่ในปากของเขา . . .
สภษ 1.12 . . . และกลืนเขาทั้งตัวอย่างคนเหล่านั้นที่ลงไปสู่ปากแดน . . .
สภษ 4.5 . . . อย่าลืมและอย่าหันกลับจากถ้อยคำแห่งปากของเรา . . .
สภษ 4.24 . . . จงหันไปจากปากที่พูดคดเคี้ยว . . .
สภษ 5.3 . . . และปากของนางก็ลื่นยิ่งกว่าน้ำมัน . . .
สภษ 5.7 . . . และอย่าพรากจากถ้อยคำแห่งปากของเรา . . .
สภษ 6.2 . . . เจ้าจึงติดบ่วงเพราะคำจากปากของเจ้า . . .
สภษ 6.2 . . . และเจ้าติดกับเพราะคำพูดจากปากของเจ้า . . .
สภษ 6.12 . . . ที่เที่ยวไปด้วยปากคดเคี้ยว . . .
สภษ 7.24 . . . บัดนี้จงฟังเราและจงตั้งใจต่อถ้อยคำจากปากของเรา . . .
สภษ 8.7 . . . เพราะปากของเราจะกล่าวความจริง . . .
สภษ 8.8 . . . บรรดาคำปากของเรานั้นชอบธรรม . . .
สภษ 8.13 . . . และทางของความชั่วร้ายกับปากตลบตะแลง . . .
สภษ 10.6 . . . แต่ความทารุณท่วมปากคนชั่วร้าย . . .
สภษ 10.11 . . . ปากของคนชอบธรรมเป็นบ่อน้ำแห่งชีวิต . . .
สภษ 10.11 . . . แต่ความทารุณปกคลุมปากคนชั่วร้าย . . .
สภษ 10.14 . . . แต่ปากของคนโง่นำความพินาศมาใกล้ . . .
สภษ 10.31 . . . ปากของคนชอบธรรมนำปัญญาออกมา . . .
สภษ 10.32 . . . แต่ปากของคนชั่วร้ายรู้ว่าสิ่งใดตลบตะแลง . . .
สภษ 11.9 . . . คนหน้าซื่อใจคดทำลายเพื่อนบ้านของเขาด้วยปาก . . .
สภษ 11.11 . . . แต่ว่ามันคว่ำลงโดยปากของคนชั่วร้าย . . .
สภษ 12.6 . . . แต่ปากของคนเที่ยงธรรมจะช่วยคนให้รอดพ้น . . .
สภษ 12.14 . . . จากผลแห่งปากของตนคนก็อิ่มใจในความดี . . .
สภษ 13.2 . . . คนจะกินของดีจากผลปากของตน . . .
สภษ 13.3 . . . บุคคลที่ระแวดระวังปากของเขาจะสงวนชีวิตของเขา . . .
สภษ 14.3 . . . ในปากของคนโง่มีไม้เรียวแห่งความโอหัง . . .
สภษ 15.2 . . . แต่ปากของคนโง่เทความโง่ออกมา . . .
สภษ 15.14 . . . แต่ปากของคนโง่กินความโง่เป็นอาหาร . . .
สภษ 15.23 . . . คำตอบจากปากที่เหมาะสมก็เป็นความชื่นบานแก่คน . . .
สภษ 15.28 . . . แต่ปากของคนชั่วร้ายเทสิ่งชั่วร้ายออก . . .
สภษ 16.23 . . . ใจของปราชญ์กระทำให้ปากของเขาสุขุม . . .
สภษ 16.26 . . . เพราะปากของเขากระตุ้นเขาไป . . .
สภษ 18.4 . . . คำปากของคนเราเป็นน้ำลึก . . .
สภษ 18.6 . . . และปากของเขาก็เชื้อเชิญการโบย . . .
สภษ 18.7 . . . ปากของคนโง่เป็นสิ่งทำลายตัวเขาเอง . . .
สภษ 18.20 . . . ท้องจะอิ่มก็จากผลแห่งปากของเขา . . .
สภษ 19.24 . . . และจะไม่ยอมเอามาสู่ปากของตนอีก . . .
สภษ 19.28 . . . และปากของคนชั่วร้ายก็กลืนกินแต่ความชั่วช้า . . .
สภษ 20.17 . . . แต่ภายหลังปากของเขาจะเต็มไปด้วยกรวด . . .
สภษ 21.23 . . . บุคคลที่รักษาปากและลิ้นของตนก็รักษาจิตใจเขาเองให้พ้นความลำบาก . . .
สภษ 22.14 . . . ปากของหญิงชั่วเป็นหลุมลึก . . .
สภษ 24.7 . . . ที่ประตูเมืองเขาไม่อ้าปากพูด . . .
สภษ 26.7 . . . คำอุปมาที่อยู่ในปากของคนโง่ก็เหมือนขาของคนพิการที่ไม่เท่ากัน . . .
สภษ 26.9 . . . คำอุปมาที่อยู่ในปากของคนโง่ก็เหมือนหนามเข้าอยู่ในมือคนขี้เมา . . .
สภษ 26.15 . . . เขาเหน็ดเหนื่อยที่จะนำมือกลับมาที่ปากของตน . . .
สภษ 26.28 . . . และปากที่ป้อยอก็ทำความพินาศ . . .
สภษ 27.2 . . . และไม่ใช่ปากของเจ้าเอง . . .
สภษ 28.17 . . . คนนั้นก็เป็นคนหลบหนีอยู่จนลงไปสู่ปากแดน . . .
สภษ 29.20 . . . เจ้าเห็นคนที่ปากไวหรือ . . .
สภษ 30.20 . . . นางรับประทาน และนางเช็ดปาก และนางพูดว่า . . .
สภษ 30.32 . . . จงเอามือปิดปากของเจ้าเสียเถิด . . .
สภษ 31.8 . . . จงอ้าปากของเจ้าแทนคนใบ้ . . .
สภษ 31.9 . . . จงอ้าปากของเจ้า พิพากษาอย่างชอบธรรม . . .
สภษ 31.26 . . . เธออ้าปากกล่าวด้วยสติปัญญา . . .
ปญจ 5.2 . . . อย่าให้ใจของเจ้าเร็วและอย่าให้ปากของเจ้าพูดโพล่งๆต่อเบื้องพระพักตร์พระเจ้า . . .
ปญจ 5.6 . . . อย่าให้ปากของเจ้าเป็นเหตุนำตัวเจ้าให้กระทำผิดไป . . .
ปญจ 6.7 . . . บรรดาการงานของมนุษย์ก็เพื่อปากของเขา . . .
ปญจ 10.12 . . . ถ้อยคำจากปากของผู้มีสติปัญญาก็มีคุณ . . .
ปญจ 10.13 . . . ถ้อยคำจากปากของเขาเป็นความเขลาตั้งแต่เริ่มปริปาก . . .
พซม 1.2 . . . ขอเขาจุบดิฉันด้วยจุบจากปากของเขา . . .
พซม 2.10 . . . ที่รักของดิฉันได้เอ่ยปากพูดกับดิฉันว่า . . .
พซม 5.16 . . . ปากของเขาอ่อนหวานที่สุด . . .
พซม 7.9 . . . และขอให้เพดานปากของเธอดุจน้ำองุ่นอย่างดียิ่งสำหรับที่รักของฉัน . . .
อสย 5.14 . . . และอ้าปากเสียโดยไม่จำกัด . . .
อสย 6.7 . . . และเขาถูกต้องปากของข้าพเจ้าพูดว่า . . .
อสย 9.12 . . . และเขาจะอ้าปากออกกลืนอิสราเอลเสีย . . .
อสย 9.17 . . . เพราะว่าทุกคนเป็นคนหน้าซื่อใจคดและเป็นคนทำความชั่วและปากทุกปากก็กล่าวคำโฉดเขลา . . .
อสย 9.17 . . . เพราะว่าทุกคนเป็นคนหน้าซื่อใจคดและเป็นคนทำความชั่วและปากทุกปากก็กล่าวคำโฉดเขลา . . .
อสย 10.14 . . . หรืออ้าปากหรือร้องเสียงจ๊อกแจ๊ก" . . .
อสย 11.4 . . . ท่านจะตีโลกด้วยตะบองแห่งปากของท่าน . . .
อสย 11.8 . . . และทารกกินนมจะเล่นอยู่ที่ปากรูงูเห่า . . .
อสย 14.15 . . . แต่เจ้าจะถูกนำลงมาสู่นรก ยังที่ลึกของปากแดน . . .
อสย 29.13 . . . "เพราะชนชาตินี้เข้ามาใกล้เราด้วยปากของเขา . . .
อสย 30.2 . . . โดยไม่ขอคำปรึกษาจากปากของเรา . . .
อสย 34.16 . . . เพราะหนังสือนั้นได้บัญชาปากของเราแล้ว . . .
อสย 38.18 . . . บรรดาคนที่ลงไปยังปากแดนคนตายนั้น . . .
อสย 45.23 . . . ถ้อยคำได้ออกไปจากปากของเราด้วยความชอบธรรมซึ่งจะไม่กลับว่า . . .
อสย 48.3 . . . เออ มันไปจากปากของเรา และเราได้เล่าให้ฟังทั่วแล้ว . . .
อสย 49.2 . . . พระองค์ทรงทำปากของข้าพเจ้าเหมือนดาบคม . . .
อสย 51.16 . . . และเราได้ใส่ถ้อยคำของเราในปากของเจ้า . . .
อสย 53.9 . . . และไม่มีการหลอกลวงในปากของท่าน . . .
อสย 55.11 . . . คำของเราซึ่งออกไปจากปากของเราจะไม่กลับมาสู่เราเปล่า . . .
อสย 57.4 . . . เจ้าอ้าปากเย้ยแลบลิ้นหลอกผู้ใด . . .
อสย 57.11 . . . เรามิได้ระงับปากอยู่เป็นเวลานานแล้วดอกหรือ . . .
อสย 59.21 . . . และคำของเราซึ่งเราใส่ไว้ในปากของเจ้าจะไม่พรากไปจากปากของเจ้า . . .
อสย 59.21 . . . และคำของเราซึ่งเราใส่ไว้ในปากของเจ้าจะไม่พรากไปจากปากของเจ้า . . .
อสย 59.21 . . . หรือจากปากเชื้อสายของเจ้า . . .
อสย 59.21 . . . หรือจากปากของเชื้อสายแห่งเชื้อสายของเจ้า . . .
ยรม 1.9 . . . แล้วพระเยโฮวาห์ทรงเหยียดพระหัตถ์ของพระองค์ถูกต้องปากข้าพเจ้า . . .
ยรม 1.9 . . . เราเอาถ้อยคำของเราใส่ในปากของเจ้า . . .
ยรม 5.14 . . . เราจะทำถ้อยคำของเราที่อยู่ในปากของเจ้าให้เป็นไฟ . . .
ยรม 7.28 . . . ถูกตัดขาดเสียจากปากของเขาแล้ว . . .
ยรม 9.8 . . . เขาพูดอย่างสันติกับเพื่อนบ้านของเขาด้วยปาก . . .
ยรม 12.2 . . . พระองค์ทรงอยู่ใกล้ที่ปากของเขา . . .
ยรม 15.19 . . . เจ้าจะเป็นเหมือนปากของเรา . . .
ยรม 44.25 . . . ตัวเจ้าและภรรยาของเจ้าได้ยืนยันด้วยปากของเจ้าทั้งหลายเอง . . .
ยรม 44.26 . . . ปากของคนใดแห่งยูดาห์ตลอดทั่วแผ่นดินอียิปต์จะไม่ออกนามของเราโดยกล่าวว่า . . .
ยรม 48.28 . . . จงเป็นเหมือนนกเขาซึ่งทำรังอยู่ที่ข้างปากซอก . . .
ยรม 51.44 . . . เราจะเอาออกจากปากท่านเสีย . . .
พคค 2.16 . . . บรรดาศัตรูของเจ้าได้อ้าปากตะโกนโพนทะนาเจ้า . . .
พคค 3.29 . . . ให้เขาเอาปากจดไว้ในผงคลีดิน . . .
พคค 3.46 . . . บรรดาศัตรูของพวกข้าพระองค์ได้อ้าปากตะโกนโพนทะนาว่าพวกข้าพระองค์ . . .
อสค 2.8 . . . จงอ้าปากขึ้นและกินสิ่งที่เราให้เจ้า" . . .
อสค 3.2 . . . ข้าพเจ้าจึงอ้าปาก และพระองค์ทรงให้ข้าพเจ้ารับประทานหนังสือม้วนนั้น . . .
อสค 3.3 . . . และเมื่อหนังสือม้วนนั้นอยู่ในปากของข้าพเจ้าก็หวานเหมือนน้ำผึ้ง . . .
อสค 3.17 . . . เจ้าได้ยินถ้อยคำจากปากของเราเมื่อไร . . .
อสค 3.26 . . . และเราจะกระทำให้ลิ้นของเจ้าติดกับเพดานปากของเจ้า . . .
อสค 4.14 . . . ไม่มีเนื้อสัตว์ที่พึงรังเกียจเข้าไปในปากของข้าพระองค์เลย" . . .
อสค 16.56 . . . ปากของเจ้าไม่ได้กล่าวถึงโสโดมน้องสาวของเจ้ามิใช่หรือ . . .
อสค 16.63 . . . เจ้าจะไม่อ้าปากพูดอีก . . .
อสค 21.22 . . . เพื่อจะให้อ้าปากในการฆ่า . . .
อสค 24.27 . . . ปากของเจ้าจะหายใบ้ต่อหน้าผู้หนีภัย . . .
อสค 26.20 . . . แล้วเราจะนำเจ้าลงไปพร้อมกับคนเหล่านั้นที่ลงไปยังปากแดนคนตายไปอยู่กับคนสมัยเก่า . . .
อสค 26.20 . . . พร้อมกับผู้ที่ลงไปยังปากแดนคนตาย . . .
อสค 28.8 . . . เขาทั้งหลายจะดันเจ้าลงไปที่ในปากแดนคนตาย . . .
อสค 29.21 . . . และเราจะให้เจ้าอ้าปากพูดท่ามกลางเขาทั้งหลาย . . .
อสค 31.14 . . . ท่ามกลางบุตรทั้งหลายของมนุษย์กับผู้ที่ได้ลงไปยังปากแดนคนตาย . . .
อสค 31.16 . . . เมื่อเราเหวี่ยงมันลงไปที่นรกพร้อมกับบรรดาผู้ที่ลงไปยังปากแดน . . .
อสค 32.18 . . . ไปยังบรรดาคนเหล่านั้นที่ไปยังปากแดนคนตายแล้ว . . .
อสค 32.24 . . . และเขาต้องทนรับความอับอายขายหน้ากับผู้ที่ลงไปปากแดนคนตาย . . .
อสค 32.25 . . . และเขาต้องทนรับความอับอายขายหน้ากับผู้ที่ลงไปยังปากแดนคนตาย . . .
อสค 32.29 . . . กับบรรดาคนที่ได้ลงไปยังปากแดนคนตาย . . .
อสค 32.30 . . . และทนรับความอับอายขายหน้ากับบรรดาผู้ที่ลงไปยังปากแดนคนตาย . . .
อสค 33.7 . . . เจ้าได้ยินถ้อยคำจากปากของเราเมื่อไร . . .
อสค 33.22 . . . และพระองค์ทรงเปิดปากของข้าพเจ้าทันเวลาที่ชายคนนั้นมาถึงในตอนเช้า . . .
อสค 33.22 . . . ดังนั้นปากของข้าพเจ้าจึงเปิดออก . . .
อสค 33.31 . . . เพราะว่าเขาแสดงความรักมากด้วยปากของเขา . . .
อสค 34.10 . . . เราจะช่วยแกะของเราให้พ้นจากปากของเขา . . .
อสค 35.13 . . . ด้วยปากของเจ้า เจ้าเบ่งตัวเจ้าต่อสู้เรา . . .
ดนล 6.17 . . . แล้วเขานำศิลาก้อนหนึ่งมาปิดปากถ้ำไว้ . . .
ดนล 6.22 . . . พระเจ้าของข้าพระองค์ทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาปิดปากสิงโตไว้ . . .
ดนล 7.5 . . . มีกระดูกซี่โครงสามซี่อยู่ในปากของมันระหว่างซี่ฟัน . . .
ดนล 7.8 . . . มีปากพูดเรื่องใหญ่โต . . .
ดนล 7.20 . . . เขาซึ่งมีตาและมีปากซึ่งพูดสิ่งใหญ่โต . . .
ดนล 10.3 . . . เนื้อหรือน้ำองุ่นก็มิได้เข้าปากข้าพเจ้า . . .
ดนล 10.16 . . . แล้วข้าพเจ้าก็อ้าปากขึ้นพูด . . .
ฮชย 2.17 . . . เพราะว่าเราจะเอาชื่อพระบาอัลออกเสียจากปากของนาง . . .
ฮชย 6.5 . . . เราประหารเขาเสียด้วยคำพูดจากปากของเรา . . .
ฮชย 8.1 . . . จงจรดแตรไว้ที่ปากของเจ้า . . .
ยอล 1.5 . . . เพราะว่าน้ำองุ่นใหม่ถูกตัดขาดจากปากของเจ้าทั้งหลายแล้ว . . .
อมส 3.12 . . . "ผู้เลี้ยงแกะชิงเอาขาสองขาหรือหูชิ้นหนึ่งมาจากปากสิงโตได้ฉันใด . . .
มคา 3.5 . . . ผู้ที่ไม่ยื่นอะไรใส่ปากของเขา . . .
มคา 6.12 . . . และลิ้นของเขาก็ล่อลวงอยู่ในปากของเขา . . .
มคา 7.5 . . . จงเฝ้าประตูปากของเจ้าอย่าเผยอะไรแก่เธอที่อยู่ในอ้อมอกของเจ้า . . .
มคา 7.16 . . . เขาทั้งหลายจะเอามือปิดปากไว้และหูของเขาจะหนวกไป . . .
นฮม 3.12 . . . ก็จะร่วงลงไปในปากของผู้กิน . . .
ศฟย 3.13 . . . และในปากของเขานั้นจะหาลิ้นที่ล่อลวงก็ไม่มี . . .
ศคย 5.8 . . . แล้วก็ผลักลูกน้ำหนักที่ทำด้วยตะกั่วนั้นปิดปากมันไว้ . . .
ศคย 8.9 . . . คือเจ้าทั้งหลายผู้ได้ยินถ้อยคำเหล่านี้ในกาลนี้ซึ่งมาจากปากผู้พยากรณ์ทั้งหลาย . . .
ศคย 9.7 . . . เราจะเอาเลือดของเขาออกไปจากปากของเขา . . .
ศคย 14.12 . . . และลิ้นของเขาจะเน่าคาปาก . . .
มลค 2.6 . . . ในปากของเขามีราชบัญญัติแห่งความจริง . . .
มลค 2.7 . . . และมนุษย์ควรแสวงหาราชบัญญัติจากปากของเขา . . .
มธ 12.34 . . . ด้วยว่าปากย่อมพูดจากสิ่งที่เต็มอยู่ในใจ . . .
มธ 13.35 . . . `เราจะอ้าปากกล่าวคำอุปมา . . .
มธ 15.8 . . . `ประชาชนนี้เข้ามาใกล้เราด้วยปากของเขา . . .
มธ 15.11 . . . มิใช่สิ่งซึ่งเข้าไปในปากจะทำให้มนุษย์เป็นมลทิน . . .
มธ 15.11 . . . แต่สิ่งซึ่งออกมาจากปากนั้นแหละทำให้มนุษย์เป็นมลทิน" . . .
มธ 15.17 . . . สิ่งใดๆซึ่งเข้าไปในปากก็ลงไปในท้อง . . .
มธ 15.18 . . . แต่สิ่งที่ออกจากปากก็ออกมาจากใจ . . .
มธ 17.27 . . . เมื่อได้ปลาตัวแรกขึ้นมาก็ให้เปิดปากมัน . . .
มธ 18.16 . . . ให้เป็นพยานสองสามปาก . . .
มธ 21.16 . . . `จากปากของเด็กอ่อนและเด็กที่ยังดูดนม . . .
มธ 27.60 . . . เขาก็กลิ้งหินใหญ่ปิดปากอุโมงค์ไว้แล้วก็จากไป . . .
มธ 28.2 . . . กลิ้งก้อนหินนั้นออกจากปากอุโมงค์ . . .
มก 9.18 . . . มีอาการน้ำลายฟูมปากและขบเขี้ยวเคี้ยวฟันแล้วก็อ่อนระโหย . . .
มก 9.20 . . . ในทันใดนั้นผีนั้นจึงทำให้เขาชักล้มลงกลิ้งเกลือกที่ดิน มีน้ำลายฟูมปาก . . .
มก 15.46 . . . แล้วกลิ้งก้อนหินปิดปากอุโมงค์ไว้ . . .
มก 16.3 . . . "ใครจะช่วยกลิ้งก้อนหินออกจากปากอุโมงค์" . . .
ลก 1.64 . . . ในทันใดนั้นปากและลิ้นของท่านก็คืนดีอีก . . .
ลก 1.70 . . . โดยปากของพวกศาสดาพยากรณ์บริสุทธิ์ของพระองค์ . . .
ลก 6.45 . . . ปากก็พูดออกมาอย่างนั้น . . .
ลก 9.39 . . . ผีทำให้เด็กนั้นชักดิ้น น้ำลายฟูมปาก ทำให้ตัวฟกช้ำ . . .
ลก 21.15 . . . ด้วยว่าเราจะให้ปากและปัญญาแก่ท่าน . . .
ลก 22.71 . . . เพราะว่าพวกเราได้ยินจากปากของเขาเองแล้ว" . . .
ลก 24.2 . . . เขาเหล่านั้นเห็นก้อนหินกลิ้งออกพ้นจากปากอุโมงค์แล้ว . . .
ยน 2.7 . . . และเขาก็ตักน้ำใส่โอ่งเต็มเสมอปาก . . .
ยน 11.38 . . . อุโมงค์ฝังศพนั้นเป็นถ้ำ มีศิลาวางปิดปากไว้ . . .
ยน 20.1 . . . เธอเห็นหินออกจากปากอุโมงค์อยู่แล้ว . . .
กจ 3.18 . . . ซึ่งพระเจ้าได้ทรงประกาศไว้ล่วงหน้าโดยปากของศาสดาพยากรณ์ทั้งหลายของพระองค์ว่า . . .
กจ 3.21 . . . ตามซึ่งพระเจ้าได้ตรัสไว้โดยปากบรรดาศาสดาพยากรณ์บริสุทธิ์ของพระองค์ . . .
กจ 4.25 . . . พระองค์ตรัสไว้ด้วยปากของดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์ว่า . . .
กจ 11.8 . . . เพราะว่าสิ่งของซึ่งต้องห้ามหรือซึ่งเป็นมลทินยังไม่ได้เข้าปากข้าพระองค์เลย' . . .
กจ 15.27 . . . ข้าพเจ้าทั้งหลายจึงใช้ยูดาสกับสิลาสมาเป็นผู้ซึ่งจะเล่าข้อความนี้แก่ท่านทั้งหลายด้วยปากของเขาเอง . . .
กจ 18.14 . . . เมื่อเปาโลจะอ้าปากพูด . . .
กจ 23.2 . . . อานาเนียผู้เป็นมหาปุโรหิตจึงสั่งคนที่ยืนอยู่ใกล้ให้ตบปากเปาโล . . .
รม 3.14 . . . ปากของเขาเต็มด้วยคำแช่งด่าและคำขมขื่น . . .
รม 3.19 . . . ก็ได้กล่าวแก่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้พระราชบัญญัติเพื่อปิดปากทุกคน . . .
รม 10.8 . . . อยู่ในปากของท่านและอยู่ในใจของท่าน" . . .
รม 10.9 . . . คือว่าถ้าท่านจะรับด้วยปากของท่านว่า . . .
รม 10.10 . . . และการยอมรับด้วยปากก็นำไปสู่ความรอด . . .
รม 15.6 . . . เพื่อท่านทั้งหลายจะได้มีใจและปากพร้อมเพรียงกันสรรเสริญพระเจ้า . . .
1คร 9.9 . . . `อย่าเอาตะกร้าครอบปากวัว . . .
2คร 13.1 . . . `คำพูดทุกๆคำต้องมีพยานสองหรือสามปาก . . .
อฟ 4.29 . . . อย่าให้คำหยาบคายออกมาจากปากท่านเลย . . .
คส 3.8 . . . คำพูดหยาบโลนจากปากของท่าน . . .
1ทธ 5.18 . . . `อย่าเอาตะกร้าครอบปากวัว . . .
2ทธ 4.17 . . . ดังนั้นข้าพเจ้าจึงรอดพ้นจากปากสิงโตนั้น . . .
ทต 1.11 . . . จำเป็นต้องให้เขาสงบปากเสีย . . .
ฮบ 10.28 . . . ถ้ามีพยานสักสองสามปาก . . .
ฮบ 11.33 . . . ได้รับพระสัญญา ได้ปิดปากสิงโต . . .
ยก 3.3 . . . เราเอาเหล็กบังเหียนใส่ปากม้าเพื่อให้มันเชื่อฟังเรา . . .
ยก 3.10 . . . คำสรรเสริญและคำแช่งด่าก็ออกมาจากปากอันเดียวกัน . . .
ยด 1.16 . . . และปากเขากล่าวคำโอ้อวดต่างๆ . . .
วว 2.16 . . . และจะสู้กับเขาเหล่านั้นด้วยดาบแห่งปากของเรา . . .
วว 3.16 . . . เราจะคายเจ้าออกจากปากของเรา . . .
วว 9.17 . . . มีไฟและควันและกำมะถันพลุ่งออกมาจากปากของมัน . . .
วว 9.18 . . . ไฟและควันและกำมะถันที่พลุ่งออกมาจากปากมันนั้น . . .
วว 9.19 . . . เพราะว่าฤทธิ์ของม้านั้นอยู่ที่ปากและหาง . . .
วว 10.9 . . . แต่เมื่ออยู่ในปากของเจ้า . . .
วว 10.10 . . . ขณะที่มันอยู่ในปากของข้าพเจ้านั้นมันก็หวานเหมือนน้ำผึ้ง . . .
วว 11.5 . . . ไฟก็จะพลุ่งออกจากปากเขาเผาผลาญศัตรูผู้นั้น . . .
วว 12.15 . . . งูนั้นก็พ่นน้ำออกจากปากเหมือนน้ำท่วมไหลตามหญิงนั้น . . .
วว 12.16 . . . โดยแยกออกเป็นช่องแล้วสูบน้ำท่วมนั้นที่พ่นออกจากปากพญานาคนั้นลงไป . . .
วว 13.2 . . . และปากเหมือนปากสิงโต . . .
วว 13.2 . . . และปากเหมือนปากสิงโต . . .
วว 13.5 . . . และยอมให้สัตว์ร้ายนั้นมีปากที่พูดคำกล่าวร้ายและหมิ่นประมาท . . .
วว 14.5 . . . ปากเขาไม่กล่าวคำอุบายเลย . . .
วว 16.13 . . . และข้าพเจ้าเห็นผีโสโครกสามตนรูปร่างคล้ายกบออกมาจากปากพญานาค . . .
วว 16.13 . . . และออกจากปากสัตว์ร้ายนั้น . . .
วว 16.13 . . . และออกจากปากของผู้พยากรณ์เท็จ . . .

ปากกว้าง ( 2 )
สดด 22.13 . . . มันอ้าปากกว้างเข้าใส่ข้าพระองค์ดั่งสิงโตขณะกัดฉีกและคำรามร้อง . . .
สดด 35.21 . . . เขาอ้าปากกว้างใส่ข้าพระองค์ . . .

ปากกา ( 5 )
โยบ 19.24 . . . ด้วยปากกาเหล็กและตะกั่ว . . .
อสย 8.1 . . . และจงเขียนด้วยปากกาของมนุษย์เรื่อง . . .
ยรม 8.8 . . . คือปากกาของพวกอาลักษณ์ได้ทำอย่างไร้ประโยชน์ . . .
ยรม 17.1 . . . "บาปของยูดาห์นั้นบันทึกไว้ด้วยปากกาเหล็ก . . .
3ยน 1.13 . . . แต่ไม่อยากจะเขียนถึงท่านด้วยน้ำหมึกและปากกา . . .

ปากไก่ ( 1 )
สดด 45.1 . . . ลิ้นของข้าพเจ้าเหมือนปากไก่ของอาลักษณ์ที่ชำนาญ . . .

ปากต่อปาก ( 3 )
กดว 12.8 . . . เราพูดกับเขาปากต่อปากอย่างชัดเจน . . .
ยรม 32.4 . . . และจะได้พูดกันปากต่อปาก . . .
ยรม 34.3 . . . และจะได้พูดกันปากต่อปาก . . .

ปากบอน ( 1 )
1ทธ 5.13 . . . และมิใช่แต่เกียจคร้านเท่านั้น แต่ปากบอนด้วย และเที่ยวยุ่งกับเรื่องของผู้อื่น . . .

ปากร้าย ( 2 )
1คร 5.11 . . . เป็นคนถือรูปเคารพ เป็นคนปากร้าย เป็นคนขี้เมา . . .
1คร 6.10 . . . คนขี้เมา คนปากร้าย คนฉ้อโกง . . .

ปากีเอล ( 5 )
กดว 1.13 . . . ปากีเอลบุตรชายโอคราน . . .
กดว 2.27 . . . ปากีเอลบุตรชายโอครานจะเป็นนายกองของคนอาเชอร์ . . .
กดว 7.72 . . . วันที่สิบเอ็ดปากีเอลบุตรชายโอครานประมุขของคนอาเชอร์ถวายของ . . .
กดว 7.77 . . . สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของปากีเอลบุตรชายของโอคราน . . .
กดว 10.26 . . . ปากีเอลบุตรชายโอครานนำพลโยธาตระกูลคนอาเชอร์ . . .

ปาคาทีอานา ( 1 )
1ทธ 6.21 . . . ซึ่งเป็นนครหลวงในแคว้นฟรีเจีย ปาคาทีอานา] . . .

ปาง ( 2 )
วว 13.3 . . . ข้าพเจ้าได้เห็นว่าหัวๆหนึ่งของสัตว์ร้ายดูเหมือนถูกฟันปางตาย . . .
วว 13.12 . . . ที่มีแผลปางตายแต่รักษาหายแล้ว . . .

ปาชเฮอร์ ( 14 )
1พศด 9.12 . . . ผู้เป็นบุตรชายปาชเฮอร์ . . .
อสร 2.38 . . . คนปาชเฮอร์ หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดคน . . .
อสร 10.22 . . . จากคนปาชเฮอร์ มี . . .
นหม 7.41 . . . คนปาชเฮอร์ หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบเจ็ดคน . . .
นหม 10.3 . . . ปาชเฮอร์ อามาริยาห์ . . .
นหม 11.12 . . . ผู้เป็นบุตรชายปาชเฮอร์ . . .
ยรม 20.1 . . . ฝ่ายปาชเฮอร์ปุโรหิต บุตรชายของอิมเมอร์ . . .
ยรม 20.2 . . . ปาชเฮอร์ก็ตีเยเรมีย์ผู้พยากรณ์และจับท่านใส่คา . . .
ยรม 20.3 . . . ต่อมาพอรุ่งขึ้นเมื่อปาชเฮอร์ปลดเยเรมีย์ออกจากคา . . .
ยรม 20.3 . . . "พระเยโฮวาห์มิได้ทรงเรียกชื่อของท่านว่า ปาชเฮอร์ แต่ทรงเรียกว่า . . .
ยรม 20.6 . . . ปาชเฮอร์และบรรดาผู้ที่อาศัยอยู่ในเรือนของท่าน . . .
ยรม 21.1 . . . เมื่อกษัตริย์เศเดคียาห์ทรงใช้ให้ปาชเฮอร์บุตรชายมัลคิยาห์ . . .
ยรม 38.1 . . . เกดาลิยาห์บุตรชายปาชเฮอร์ . . .
ยรม 38.1 . . . และปาชเฮอร์บุตรชายมัลคิยาห์ได้ยินถ้อยคำของเยเรมีย์ที่กล่าวแก่ประชาชนทุกคนว่า . . .

ปาทารา ( 1 )
กจ 21.1 . . . เมื่อออกจากที่นั่นก็มายังเมืองปาทารา . . .

ป่าทึบ ( 4 )
อสย 9.18 . . . มันจะจุดไฟเข้าที่ป่าทึบ . . .
อสย 9.18 . . . และป่าทึบก็จะม้วนขึ้นข้างบนเหมือนควันเป็นลูกๆ . . .
อสย 10.34 . . . พระองค์จะทรงใช้ขวานเหล็กฟันป่าทึบ . . .
ศคย 11.2 . . . เพราะป่าทึบถูกโค่นเสียแล้ว . . .

ปาน ( 6 )
ปญจ 8.17 . . . เพราะว่าถึงแม้มนุษย์จะออกแรงค้นหาสักปานใดก็ยังจะค้นหาให้พบไม่ได้ . . .
พคค 5.10 . . . ผิวหนังของพวกข้าพระองค์ก็ร้อนปานเตาอบ . . .
อสค 31.8 . . . ต้นสนสามใบก็ยังไม่เปรียบปานกิ่งใหญ่ของมัน . . .
อสค 31.8 . . . ต้นเกาลัดก็ไม่เปรียบปานกิ่งของมัน . . .
ดนล 4.3 . . . การมหัศจรรย์ของพระองค์กอปรด้วยฤทธานุภาพปานใด . . .
วว 13.4 . . . "ใครจะเปรียบปานสัตว์นี้ได้ . . .

ป่าน ( 63 )
อพย 28.42 . . . จงเย็บกางเกงให้เขาเหล่านั้นด้วยผ้าป่านเพื่อจะปกปิดกายที่เปลือยของเขา . . .
อพย 35.25 . . . และเส้นป่านปั่นอย่างดี . . .
อพย 35.35 . . . สีแดงเข้มและเส้นป่านปั่นอย่างดี . . .
อพย 39.3 . . . และเข้ากับเส้นป่านอย่างดีด้วยฝีมือช่างชำนาญ . . .
อพย 39.29 . . . และทำรัดประคดด้วยผ้าป่านปั่นเนื้อละเอียด . . .
ลนต 6.10 . . . ให้ปุโรหิตสวมเสื้อผ้าป่านและสวมกางเกงผ้าป่านและให้ตักมูลเถ้าออกจากไฟที่ไหม้เครื่องเผาบูชาอยู่บนแท่นนำไปไว้ข้างแท่น . . .
ลนต 6.10 . . . ให้ปุโรหิตสวมเสื้อผ้าป่านและสวมกางเกงผ้าป่านและให้ตักมูลเถ้าออกจากไฟที่ไหม้เครื่องเผาบูชาอยู่บนแท่นนำไปไว้ข้างแท่น . . .
ลนต 13.47 . . . ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายขนสัตว์หรือผ้าป่าน . . .
ลนต 13.48 . . . อยู่ที่ผ้าป่านหรือผ้าขนสัตว์ . . .
ลนต 13.52 . . . เป็นที่ผ้าขนสัตว์หรือผ้าป่าน . . .
ลนต 13.59 . . . นี่เป็นพระราชบัญญัติว่าด้วยโรคเรื้อนในเสื้อที่ทำด้วยขนสัตว์หรือผ้าป่าน . . .
ลนต 16.4 . . . ให้เขาสวมเสื้อป่านบริสุทธิ์และสวมกางเกงผ้าป่าน . . .
ลนต 16.4 . . . ให้เขาสวมเสื้อป่านบริสุทธิ์และสวมกางเกงผ้าป่าน . . .
ลนต 16.4 . . . ให้เขาสวมเสื้อป่านบริสุทธิ์และสวมกางเกงผ้าป่าน คาดรัดประคดผ้าป่าน และสวมผ้ามาลาป่าน . . .
ลนต 16.4 . . . คาดรัดประคดผ้าป่าน และสวมผ้ามาลาป่าน นี่เป็นเครื่องแต่งกายบริสุทธิ์ . . .
ลนต 16.23 . . . เขาจะเปลื้องเครื่องแต่งกายผ้าป่านชุดที่แต่งเข้าไปในสถานที่บริสุทธิ์ออกเสียเก็บไว้ที่นั่น . . .
ลนต 16.32 . . . จะต้องทำการลบมลทินโดยสวมเสื้อป่าน . . .
ลนต 19.19 . . . อย่าใช้เครื่องแต่งกายที่ทำด้วยขนสัตว์ปนด้วยป่าน . . .
พบญ 22.11 . . . ท่านอย่าสวมเครื่องแต่งกายที่ทอด้วยขนสัตว์ปนด้วยป่าน . . .
วนฉ 14.12 . . . เราจะให้เสื้อป่านสามสิบชุด . . .
วนฉ 14.13 . . . ท่านต้องให้เสื้อป่านสามสิบชุดกับเสื้อสามสิบชุดแก่ข้าพเจ้า" . . .
วนฉ 15.14 . . . เชือกพวนที่ผูกแขนของท่านก็เป็นประดุจป่านที่ไหม้ไฟ . . .
วนฉ 16.9 . . . แซมสันก็ดึงสายธนูที่มัดนั้นขาดเหมือนเชือกป่านขาดเมื่อได้กลิ่นไฟ . . .
1ซมอ 2.18 . . . คนที่คาดเอวด้วยเอโฟดผ้าป่าน . . .
1ซมอ 22.18 . . . ในวันนั้นเขาฆ่าบุคคลที่สวมเอโฟดผ้าป่านเสียแปดสิบห้าคน . . .
2ซมอ 6.14 . . . และดาวิดมีเอโฟดผ้าป่านคาดอยู่ที่พระองค์ . . .
1พกษ 10.28 . . . พร้อมด้วยเส้นด้ายสำหรับผ้าป่าน . . .
1พกษ 10.28 . . . และบรรดาพ่อค้าของกษัตริย์รับเส้นด้ายสำหรับผ้าป่านนั้นมาตามราคา . . .
1พศด 15.27 . . . และดาวิดทรงเอโฟดผ้าป่าน . . .
2พศด 1.16 . . . พร้อมด้วยเส้นด้ายสำหรับผ้าป่าน . . .
2พศด 1.16 . . . และบรรดาพ่อค้าของกษัตริย์รับเส้นด้ายสำหรับผ้าป่านนั้นมาตามราคา . . .
2พศด 5.12 . . . แต่งกายด้วยผ้าป่านสีขาว . . .
อสธ 1.6 . . . มีสายป่านและเชือกขนแกะสีม่วงคล้องห่วงเงินและเสาหินอ่อน . . .
สภษ 31.13 . . . เธอแสวงหาขนแกะและป่าน . . .
อสย 1.31 . . . และผู้ที่แข็งแรงจะกลายเป็นใยป่าน . . .
อสย 19.9 . . . คนงานที่หวีป่านจะอับอาย . . .
ยรม 13.1 . . . "จงไปซื้อผ้าป่านคาดเอวมาผืนหนึ่ง . . .
อสค 9.2 . . . มีชายคนหนึ่งนุ่งห่มผ้าป่าน . . .
อสค 9.3 . . . และพระองค์ตรัสเรียกชายผู้ที่นุ่งห่มผ้าป่าน . . .
อสค 9.11 . . . ชายคนที่นุ่งห่มผ้าป่านหนีบหีบเครื่องเขียนนั้น . . .
อสค 10.2 . . . และพระองค์ตรัสกับชายที่นุ่งห่มผ้าป่านว่า . . .
อสค 10.6 . . . และต่อมาเมื่อพระองค์มีพระบัญชาสั่งชายที่นุ่งห่มผ้าป่านว่า . . .
อสค 10.7 . . . และใส่มือของชายที่นุ่งห่มผ้าป่าน . . .
อสค 27.7 . . . ทำด้วยผ้าป่านปักเนื้อละเอียดจากอียิปต์ . . .
อสค 40.3 . . . มีเชือกป่านเส้นหนึ่งและไม้วัดอันหนึ่งอยู่ในมือ . . .
อสค 44.17 . . . ให้เขาสวมเสื้อผ้าป่าน . . .
อสค 44.18 . . . ให้เขาสวมมาลาป่านไว้เหนือศีรษะ . . .
อสค 44.18 . . . และสวมกางเกงผ้าป่านเพียงเอว . . .
ดนล 10.5 . . . มีชายคนหนึ่งสวมเสื้อผ้าป่าน . . .
ดนล 12.6 . . . และเขาก็พูดกับชายที่สวมเสื้อผ้าป่าน . . .
ดนล 12.7 . . . ชายที่สวมเสื้อผ้าป่านผู้ซึ่งอยู่เหนือน้ำทั้งหลายแห่งแม่น้ำนั้น . . .
ฮชย 2.5 . . . เขาให้ขนแกะและป่านแก่ฉัน . . .
ฮชย 2.9 . . . และเราจะเรียกขนแกะและป่านของเรา . . .
มธ 27.59 . . . เขาก็เอาผ้าป่านที่สะอาดพันหุ้มพระศพไว้ . . .
มก 14.51 . . . มีชายหนุ่มคนหนึ่งห่มผ้าป่านผืนหนึ่งคลุมร่างกายที่เปลือยเปล่าของตนติดตามพระองค์ไป . . .
มก 14.52 . . . แต่เขาได้สลัดผ้าป่านผืนนั้นทิ้งเสีย . . .
มก 15.46 . . . และเชิญพระศพลงมาเอาผ้าป่านพันหุ้มไว้ . . .
ลก 23.53 . . . เขาจึงเอาผ้าป่านพันหุ้มไว้ . . .
ลก 24.12 . . . ก้มลงมองดูก็เห็นแต่ผ้าป่านวางอยู่ต่างหาก . . .
ยน 19.40 . . . และเอาผ้าป่านกับเครื่องหอมพันพระศพนั้นตามธรรมเนียมฝังศพของพวกยิว . . .
ยน 20.5 . . . เขาก้มลงมองดูเห็นผ้าป่านวางอยู่ . . .
ยน 20.6 . . . แล้วเข้าไปในอุโมงค์เห็นผ้าป่านวางอยู่ . . .
วว 15.6 . . . นุ่งห่มผ้าป่านสีขาวและบริสุทธิ์ . . .

ป่านนี้ ( 1 )
ยน 11.39 . . . ป่านนี้ศพมีกลิ่นเหม็นแล้ว . . .

ป่านเนื้อละเอียด ( 3 )
ปฐก 41.42 . . . กับให้สวมเสื้อผ้าป่านเนื้อละเอียด . . .
อพย 28.39 . . . ด้วยป่านเนื้อละเอียด . . .
อสค 27.16 . . . ผ้าปัก ป่านเนื้อละเอียด หินปะการังและโมรามาแลกกับสิ้นค้าของเจ้า . . .

ปานาง ( 1 )
อสค 27.17 . . . เขาเอาข้าวสาลีเมืองมินนิทและเมืองปานาง . . .

ปาโฟส ( 2 )
กจ 13.6 . . . เมื่อได้เดินตลอดเกาะนั้นไปถึงเมืองปาโฟสแล้ว . . .
กจ 13.13 . . . แล้วเปาโลกับพวกของท่านก็แล่นเรือออกจากเมืองปาโฟสไปยังเมืองเปอร์กาในแคว้นปัมฟีเลีย . . .

ป่าไม้ ( 19 )
กดว 13.20 . . . ดูว่าแผ่นดินอุดมหรือจืด มีป่าไม้หรือเปล่า ท่านทั้งหลายจงมีใจกล้าหาญ . . .
1ซมอ 23.15 . . . ดาวิดอยู่ในถิ่นทุรกันดารศิฟที่ป่าไม้ . . .
1ซมอ 23.16 . . . และโยนาธานราชบุตรของซาอูลได้ลุกขึ้นไปหาดาวิดที่ป่าไม้ . . .
1ซมอ 23.18 . . . ดาวิดยังค้างอยู่ที่ป่าไม้ . . .
1ซมอ 23.19 . . . ในที่กำบังเข้มแข็งที่ป่าไม้ . . .
2พกษ 19.23 . . . และที่ป่าไม้แห่งคารเมล . . .
1พศด 16.33 . . . แล้วต้นไม้ทั้งสิ้นของป่าไม้จะร้องเพลง . . .
2พศด 27.4 . . . และสร้างป้อมกับหอคอยตามป่าไม้ . . .
นหม 2.8 . . . และพระราชสารถึงอาสาฟเจ้าพนักงานผู้ดูแลป่าไม้หลวง . . .
สดด 83.14 . . . อย่างไฟเผาผลาญป่าไม้ . . .
สดด 96.12 . . . แล้วต้นไม้ทั้งสิ้นของป่าไม้จะปลาบปลื้มยินดี . . .
สดด 104.20 . . . เป็นที่ซึ่งบรรดาสัตว์ของป่าไม้คลานออกมา . . .
สดด 132.6 . . . เราได้พบสิ่งนี้ในทุ่งแห่งป่าไม้ . . .
อสย 37.24 . . . ข้าจะเข้าไปยังที่ยอดลิบที่สุดในชายแดนของมัน ที่ป่าไม้แห่งคารเมล . . .
อสย 44.23 . . . โอ ป่าไม้เอ๋ย และต้นไม้ทุกต้นในนั้นด้วย . . .
ยรม 26.18 . . . และภูเขาที่ตั้งของพระนิเวศนั้นจะเป็นเหมือนที่สูงในป่าไม้' . . .
อสค 20.46 . . . จงพยากรณ์ต่อแดนป่าไม้ที่ในถิ่นใต้ . . .
อสค 20.47 . . . จงกล่าวแก่ป่าไม้แห่งถิ่นใต้ว่า . . .
อสค 34.25 . . . เขาจะอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารอย่างปลอดภัย และนอนอยู่ในป่าไม้ . . .

ป้าย ( 6 )
อพย 12.22 . . . แล้วป้ายเลือดนั้นไว้ที่ไม้ข้างบน . . .
นหม 6.13 . . . จะได้บาปและเขาจะมีเรื่องป้ายร้ายข้าพเจ้า . . .
สดด 119.69 . . . คนโอหังป้ายความเท็จใส่ข้าพระองค์ . . .
ยรม 31.21 . . . จงทำป้ายบอกทางไว้สำหรับตัว . . .
อสค 21.19 . . . ทั้งสองทางให้ออกมาจากแผ่นดินเดียวกัน และจงทำป้ายบอกทาง จงทำไว้ที่หัวถนนที่เข้าไปหากรุง . . .
ฮบก 2.2 . . . จงเขียนไว้บนแผ่นป้ายให้กระจ่าง . . .

ปารชันดาธา ( 1 )
อสธ 9.7 . . . ได้สังหารปารชันดาธา และดาลโฟน . . .

ปารเธีย ( 1 )
กจ 2.9 . . . เช่นชาวปารเธียและมีเดีย . . .

ปารนาค ( 1 )
กดว 34.25 . . . จากตระกูลคนเศบูลุนมีประมุขคนหนึ่งชื่อเอลีซาฟานบุตรชายปารนาค . . .

ปารมัชทา ( 1 )
อสธ 9.9 . . . และปารมัชทา และอารีสัย . . .

ปารเมนัส ( 1 )
กจ 6.5 . . . ทิโมน ปารเมนัส และนิโคเลาส์ชาวเมืองอันทิโอก . . .

ปารัย ( 1 )
2ซมอ 23.35 . . . เฮสโรชาวคารเมล ปารัยชาวอาราบ . . .

ปาราน ( 11 )
ปฐก 21.21 . . . เขาอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารแห่งปาราน . . .
กดว 10.12 . . . และเมฆนั้นมายั้งอยู่ที่ถิ่นทุรกันดารปาราน . . .
กดว 12.16 . . . แล้วภายหลังประชาชนก็ยกเดินจากตำบลฮาเซโรทไปตั้งค่ายอยู่ที่ถิ่นทุรกันดารปาราน . . .
กดว 13.3 . . . โมเสสจึงใช้เขาไปจากถิ่นทุรกันดารปารานตามพระดำรัสของพระเยโฮวาห์ . . .
กดว 13.26 . . . และมาถึงชุมนุมชนอิสราเอลในถิ่นทุรกันดารปารานที่คาเดช . . .
พบญ 1.1 . . . คือในที่ราบข้างหน้าทะเลแดงระหว่างปารานและโทเฟล . . .
พบญ 33.2 . . . พระองค์ทรงฉายรังสีจากภูเขาปาราน . . .
1ซมอ 25.1 . . . และดาวิดก็ลุกขึ้นลงไปยังถิ่นทุรกันดารปาราน . . .
1พกษ 11.18 . . . เขาทั้งหลายยกออกจากมีเดียนมายังปาราน . . .
1พกษ 11.18 . . . และพาคนจากปารานมากับเขาและมาถึงอียิปต์ . . .
ฮบก 3.3 . . . องค์บริสุทธิ์เสด็จจากภูเขาปาราน . . .

ปาราห์ ( 1 )
ยชว 18.23 . . . อัฟวิม ปาราห์ โอฟราห์ . . .

ปารูอาห์ ( 1 )
1พกษ 4.17 . . . เยโฮชาฟัทบุตรชายปารูอาห์ . . .

ปาโรช ( 6 )
อสร 2.3 . . . คนปาโรช สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองคน . . .
อสร 8.3 . . . จากคนเชคานิยาห์ จากคนปาโรชมี เศคาริยาห์ . . .
อสร 10.25 . . . และจากพวกอิสราเอล คือจากคนปาโรช มี . . .
นหม 3.25 . . . เปดายาห์บุตรชายปาโรช . . .
นหม 7.8 . . . คนปาโรช สองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองคน . . .
นหม 10.14 . . . บรรดาหัวหน้าของประชาชนคือ ปาโรช ปาหัทโมอับ . . .

ปาลาล ( 1 )
นหม 3.25 . . . ปาลาลบุตรชายอุซัยได้ซ่อมแซมที่ตรงข้ามกับมุมหักของกำแพง . . .

ป่าวประกาศ ( 1 )
กจ 20.25 . . . ข้าพเจ้าเที่ยวป่าวประกาศอาณาจักรของพระเจ้าในหมู่พวกท่าน . . .

ป่าวร้อง ( 29 )
2พกษ 9.13 . . . และเขาทั้งหลายเป่าแตร และป่าวร้องว่า "เยฮูเป็นกษัตริย์" . . .
2พกษ 10.20 . . . เขาก็ป่าวร้องเรียกประชุมเช่นนั้น . . .
2พกษ 23.16 . . . ตามพระวจนะของพระเยโฮวาห์ซึ่งคนแห่งพระเจ้าได้ป่าวร้องไว้ . . .
2พกษ 23.16 . . . ผู้ซึ่งป่าวร้องถึงสิ่งเหล่านี้ . . .
2พกษ 23.17 . . . และได้ป่าวร้องถึงสิ่งเหล่านี้ . . .
นหม 6.7 . . . และท่านได้แต่งตั้งผู้พยากรณ์ไว้ให้ป่าวร้องเกี่ยวกับตัวท่านในเยรูซาเล็มว่า . . .
นหม 8.15 . . . และเขาควรจะประกาศและป่าวร้องในหัวเมืองทั้งปวง . . .
อสธ 3.14 . . . นำไปป่าวร้องให้ชนชาติทั้งปวงพร้อมเพื่อวันนั้น . . .
อสธ 6.9 . . . และป่าวร้องไปข้างหน้าเขาว่า . . .
อสธ 6.11 . . . และให้ท่านขึ้นม้าไปตามถนนในกรุง ป่าวร้องหน้าท่านว่า "ผู้ที่กษัตริย์พอพระทัยจะประทานเกียรติยศก็เป็นเช่นนี้แหละ" . . .
สดด 41.6 . . . เมื่อเขาออกไปเขาก็ป่าวร้องไป . . .
สดด 71.17 . . . และข้าพระองค์ยังป่าวร้องราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์ . . .
สดด 97.6 . . . ฟ้าสวรรค์ป่าวร้องความชอบธรรมของพระองค์ . . .
สภษ 12.23 . . . แต่ใจคนโง่ป่าวร้องความโง่เขลา . . .
สภษ 20.6 . . . คนเป็นอันมากป่าวร้องความดีของเขาเอง . . .
อสย 3.9 . . . เขาป่าวร้องความผิดของเขาอย่างโสโดม . . .
อสย 12.4 . . . จงป่าวร้องว่าพระนามของพระองค์เป็นที่เชิดชู" . . .
อสย 44.7 . . . ใครเหมือนเราจะป่าวร้องได้ . . .
ยรม 11.6 . . . "จงป่าวร้องถ้อยคำเหล่านี้ทั้งสิ้นในหัวเมืองของยูดาห์และในถนนหนทางเยรูซาเล็มว่า . . .
ยรม 19.2 . . . และป่าวร้องถ้อยคำที่เราบอกเจ้าไว้นั้น . . .
ยรม 23.22 . . . แล้วเขาจะได้ป่าวร้องถ้อยคำของเราต่อประชาชนของเรา . . .
ยรม 31.7 . . . และเปล่งเสียงโห่ร้องเพราะประมุขของบรรดาประชาชาติ จงป่าวร้อง สรรเสริญ . . .
ยรม 34.17 . . . ดูเถิด เราป่าวร้องว่า เจ้าทั้งหลายเป็นอิสระต่อดาบ . . .
ยรม 36.9 . . . เขาได้ป่าวร้องแก่ประชาชนทั้งสิ้นในกรุงเยรูซาเล็มและประชาชนทั้งสิ้นผู้มาจากหัวเมืองแห่งยูดาห์ยังกรุงเยรูซาเล็ม . . .
ยรม 46.14 . . . "จงประกาศในอียิปต์ และป่าวร้องในมิกดล จงป่าวร้องในโนฟและทาปานเหส . . .
ยรม 46.14 . . . จงป่าวร้องในโนฟและทาปานเหส . . .
ยรม 50.2 . . . "จงประกาศท่ามกลางบรรดาประชาชาติและป่าวร้อง . . .
ยรม 50.2 . . . จงตั้งธงขึ้นและป่าวร้อง . . .
มก 1.45 . . . แต่คนนั้นเมื่อออกไปแล้วก็ตั้งต้นป่าวร้องมากมายให้เลื่องลือไป . . .

ปาสัค ( 1 )
1พศด 7.33 . . . บุตรชายของยาเฟล็ทคือ ปาสัค บิมฮาล . . .

ปาเสอาห์ ( 4 )
1พศด 4.12 . . . เอชโทนให้กำเนิดบุตรชื่อเบธราฟา ปาเสอาห์ และเทหินนาห์ . . .
อสร 2.49 . . . คนอุสซาห์ คนปาเสอาห์ คนเบสัย . . .
นหม 3.6 . . . และเยโฮยาดาบุตรชายปาเสอาห์ . . .
นหม 7.51 . . . คนอุสซาห์ คนปาเสอาห์ . . .

ปาหัทโมอับ ( 6 )
อสร 2.6 . . . คนปาหัทโมอับ คือลูกหลานของเยชูอาและโยอาบ . . .
อสร 8.4 . . . จากคนปาหัทโมอับมี เอลีโอนัย . . .
อสร 10.30 . . . จากคนปาหัทโมอับ มี . . .
นหม 3.11 . . . และหัสชูบบุตรชายปาหัทโมอับได้ซ่อมแซมอีกส่วนหนึ่ง . . .
นหม 7.11 . . . คนปาหัทโมอับ คือลูกหลานของเยชูอาและโยอาบ . . .
นหม 10.14 . . . ปาโรช ปาหัทโมอับ เอลาม . . .

ปาอี ( 1 )
1พศด 1.50 . . . เมืองหลวงของท่านชื่อปาอี . . .

ปาอู ( 1 )
ปฐก 36.39 . . . เมืองหลวงของท่านชื่อปาอู . . .

ปิ้ง ( 26 )
อพย 8.3 . . . ในเตาปิ้งขนมและในอ่างขยำแป้งของท่านด้วย . . .
อพย 12.8 . . . ในคืนวันนั้นให้เขากินเนื้อปิ้ง . . .
อพย 12.9 . . . แต่จงปิ้งทั้งหัวและขา . . .
อพย 12.39 . . . เขาเอาก้อนแป้งไร้เชื้อซึ่งนำมาจากอียิปต์นั้น ปิ้งเป็นขนมไร้เชื้อ เพราะเขาถูกเร่งรัดให้ออกจากอียิปต์ . . .
อพย 16.23 . . . วันนี้จะปิ้งอะไรก็ให้ปิ้ง . . .
อพย 16.23 . . . วันนี้จะปิ้งอะไรก็ให้ปิ้ง . . .
ลนต 2.5 . . . และถ้าท่านนำธัญญบูชาเป็นขนมปิ้งบนกระทะ . . .
ลนต 6.17 . . . อย่าใส่เชื้อในขนมนั้นแล้วปิ้ง . . .
ลนต 7.9 . . . เครื่องธัญญบูชาทุกอย่างที่ปิ้งในเตาอบ . . .
ลนต 23.17 . . . ให้ทำด้วยยอดแป้งใส่เชื้อปิ้ง . . .
ลนต 24.5 . . . ปิ้งขนมปังสิบสองก้อน . . .
ลนต 26.26 . . . ผู้หญิงสิบคนจะปิ้งขนมของเจ้าด้วยเตาอบอันเดียว . . .
1ซมอ 8.13 . . . พระองค์จะนำบุตรสาวของเจ้าไปเป็นผู้ปรุงเครื่องหอม ทำครัวและปิ้งขนม . . .
1ซมอ 28.24 . . . เอาแป้งมานวดปิ้งทำขนมปังไร้เชื้อ . . .
2ซมอ 13.8 . . . เธอก็หยิบแป้งมานวดทำขนมต่อสายตาของเชษฐาแล้วปิ้งขนมนั้น . . .
1พกษ 17.12 . . . ดิฉันไม่มีอะไรที่ปิ้งเสร็จ . . .
1พกษ 19.6 . . . ตรงที่ศีรษะของท่านมีขนมปังที่ปิ้งบนก้อนหินร้อนและมีไหน้ำใบหนึ่ง . . .
1พศด 9.31 . . . มีตำแหน่งหน้าที่เป็นผู้ดูแลสิ่งที่ปิ้งในถาด . . .
1พศด 23.29 . . . ขนมไร้เชื้อแผ่นของปิ้งบูชา . . .
2พศด 35.13 . . . และเขาก็ปิ้งแกะปัสกาด้วยไฟตามกฎ . . .
สภษ 12.27 . . . คนเกียจคร้านจะไม่ปิ้งเหยื่อที่เขาล่ามา . . .
อสย 44.15 . . . เขาก่อไฟและปิ้งขนมปัง . . .
อสย 44.19 . . . และข้าก็เอาถ่านมันมาปิ้งขนมปัง . . .
อสค 4.12 . . . ใช้ไฟอุจจาระมนุษย์ปิ้งท่ามกลางสายตาของเขาทั้งหลาย" . . .
อสค 46.20 . . . และเป็นที่ซึ่งเขาจะปิ้งธัญญบูชา . . .
ฮชย 7.8 . . . เอฟราอิมเป็นขนมปิ้งที่มิได้พลิกกลับ . . .

ปิโชน ( 1 )
ปฐก 2.11 . . . ชื่อของแม่น้ำสายที่หนึ่งคือปิโชน . . .

ปิด ( 131 )
ปฐก 7.16 . . . และพระเยโฮวาห์ทรงปิดประตูให้ท่าน . . .
ปฐก 8.2 . . . น้ำพุทั้งหลายที่อยู่ใต้บาดาลและช่องฟ้าทั้งปวงก็ปิด . . .
ปฐก 19.6 . . . โลทก็ออกทางประตูไปหาพวกนั้นและปิดประตูหลังจากที่เขาออกไปแล้ว . . .
ปฐก 19.10 . . . แต่ทูตเหล่านั้นจึงยื่นมือออกไปดึงโลทเข้ามาในบ้านและปิดประตู . . .
ปฐก 20.18 . . . เพราะว่าพระเยโฮวาห์ได้ทรงปิดครรภ์สตรีในราชสำนักของอาบีเมเลคทุกคน . . .
ปฐก 29.2 . . . และหินใหญ่ก็ปิดปากบ่อนั้น . . .
ปฐก 29.3 . . . แล้วเอาหินปิดปากบ่อนั้นเสียดังเดิม . . .
อพย 3.6 . . . และเป็นพระเจ้าของยาโคบ" และโมเสสปิดหน้าเสีย เพราะกลัวไม่กล้ามองดูพระเจ้า . . .
อพย 21.33 . . . ถ้าผู้ใดเปิดบ่อหรือขุดบ่อแต่มิได้ปิดไว้ . . .
ลนต 13.45 . . . และให้เขาปิดริมฝีปากบนไว้ . . .
ลนต 14.38 . . . แล้วปุโรหิตจะออกจากเรือนไปอยู่ที่ประตูเรือนแล้วปิดเรือนเสียเจ็ดวัน . . .
ลนต 14.46 . . . ยิ่งกว่านั้นอีกเมื่อเรือนปิดอยู่ . . .
กดว 19.15 . . . ภาชนะทุกลูกที่ไม่มีฝาปิดต้องเป็นมลทิน . . .
พบญ 7.25 . . . ท่านทั้งหลายอย่าปรารถนาอยากได้เงินหรือทองซึ่งปิดรูปพระอยู่นั้น . . .
พบญ 11.17 . . . ปิดฟ้าสวรรค์ไม่ให้ฝนตก . . .
ยชว 2.5 . . . ต่อมาเมื่อจะปิดประตูเมืองในเวลาพลบค่ำ . . .
ยชว 2.7 . . . พอคนที่ไล่ตามนั้นออกไปแล้วเขาก็ปิดประตูเมือง . . .
ยชว 6.1 . . . เพราะเหตุคนอิสราเอลเมืองเยรีโคต้องถูกปิดไว้ . . .
ยชว 10.18 . . . "จงกลิ้งก้อนหินใหญ่ปิดปากถ้ำเสีย . . .
ยชว 10.27 . . . และเอาหินใหญ่ๆปิดปากถ้ำนั้นไว้ . . .
วนฉ 3.23 . . . แล้วเอฮูดออกไปที่เฉลียงปิดทวารห้องชั้นบน . . .
วนฉ 3.24 . . . เมื่อเขาเห็นว่าทวารห้องชั้นบนปิดใส่กุญแจอยู่ . . .
วนฉ 9.51 . . . ปิดประตูขังตนเองเสีย . . .
วนฉ 18.19 . . . "เงียบๆ ไว้เอามือปิดปากเสีย มากับเราเถิด . . .
1ซมอ 1.5 . . . แต่พระเยโฮวาห์ทรงปิดครรภ์ของนางเสีย . . .
1ซมอ 1.6 . . . เพื่อกระทำให้นางระคายเคืองที่พระเยโฮวาห์ทรงปิดครรภ์ของนางเสีย . . .
2ซมอ 13.17 . . . "จงไล่ผู้หญิงคนนี้ให้ออกไปพ้นหน้าของข้าแล้วปิดประตูใส่กลอนเสีย" . . .
2ซมอ 17.19 . . . หญิงแม่บ้านก็เอาผ้ามาปูปิดปากบ่อ . . .
2ซมอ 20.12 . . . เขาก็นำศพอามาสาจากทางหลวงไปทิ้งในทุ่งนาและเอาเสื้อผ้าปิดไว้ . . .
1พกษ 6.15 . . . และพระองค์ทรงปูปิดพื้นพระนิเวศด้วยไม้สนสามใบ . . .
1พกษ 8.35 . . . เมื่อฟ้าสวรรค์ปิดอยู่ . . .
2พกษ 4.4 . . . ปิดประตูขังตัวเจ้าและบุตรชายของเจ้าไว้ . . .
2พกษ 4.5 . . . และปิดประตูขังนางและบุตรชายของนางไว้ . . .
2พกษ 4.21 . . . และปิดประตูเสียแล้วไปข้างนอก . . .
2พกษ 4.33 . . . ท่านจึงเข้าไปข้างในปิดประตูให้ทั้งสองอยู่ข้างในและได้อธิษฐานต่อพระเยโฮวาห์ . . .
2พกษ 6.32 . . . เมื่อผู้สื่อสารมา จงปิดประตู และยึดประตูให้แน่นกันเขาไว้ . . .
2พศด 6.26 . . . เมื่อฟ้าสวรรค์ปิดอยู่และไม่มีฝน . . .
2พศด 7.13 . . . ถ้าเราปิดฟ้าสวรรค์มิให้ฝนตก . . .
2พศด 28.24 . . . และพระองค์ทรงปิดประตูพระนิเวศของพระเยโฮวาห์ . . .
2พศด 29.7 . . . เขาปิดประตูมุขพระนิเวศด้วย . . .
2พศด 32.4 . . . และเขาทั้งหลายอุดน้ำพุและปิดลำธารซึ่งไหลผ่านแผ่นดินเสีย . . .
2พศด 32.30 . . . เฮเซคียาห์องค์นี้เองทรงปิดทางน้ำออกตอนบนของน้ำพุกีโฮนเสีย . . .
นหม 4.7 . . . และกำลังปิดช่องโหว่ต่างๆ . . .
นหม 6.10 . . . ให้เราปิดประตูพระวิหารเสีย . . .
นหม 7.3 . . . ก็ให้ปิดและเอาดาลกั้นไว้ . . .
นหม 13.19 . . . ข้าพเจ้าได้บัญชาให้ปิดประตูเมือง . . .
โยบ 3.10 . . . เพราะว่ามันมิได้ปิดประตูแห่งครรภ์มารดาของข้า . . .
โยบ 5.16 . . . และความชั่วช้าก็ปิดปากของตน . . .
โยบ 9.24 . . . พระองค์ทรงปิดหน้าบรรดาผู้วินิจฉัยโลก . . .
โยบ 17.4 . . . เพราะพระองค์ทรงปิดใจของเขาทั้งหลายไว้จากความเข้าใจ . . .
โยบ 21.5 . . . และท่านจงเอามือปิดปากของท่าน . . .
โยบ 29.9 . . . เอามือปิดปากของตนไว้ . . .
โยบ 38.8 . . . หรือผู้ใดเอาประตูปิดทะเลไว้ . . .
โยบ 40.4 . . . ข้าพระองค์เอามือปิดปาก . . .
สดด 17.10 . . . เขาปิดใจของเขาไว้เพราะเหตุความมั่งคั่งของตน . . .
สดด 27.5 . . . พระองค์จะปิดข้าพเจ้าไว้ในที่ซ่อนเร้นแห่งพลับพลาของพระองค์ . . .
สดด 63.11 . . . แต่ปากของคนมุสาจะถูกปิด . . .
สดด 77.4 . . . พระองค์ทรงจับหนังตาของข้าพระองค์ไว้ไม่ให้ปิด . . .
สดด 77.9 . . . เพราะพระพิโรธพระองค์จึงทรงปิดความเวทนาเสียหรือ" . . .
สดด 107.42 . . . และความชั่วช้าทั้งปวงก็จะปิดปากของมัน . . .
สภษ 26.26 . . . ถึงแม้เขาจะปิดความเกลียดชังของเขาไว้ด้วยความหลอกลวง . . .
สภษ 28.27 . . . แต่บุคคลที่ปิดตาของเขาเสียจากการนี้จะได้รับการสาปแช่งมาก . . .
สภษ 30.32 . . . จงเอามือปิดปากของเจ้าเสียเถิด . . .
ปญจ 6.4 . . . และชื่อของเขาถูกปิดไว้ในความมืด . . .
ปญจ 12.4 . . . และประตูคู่ที่เปิดออกถนนจะปิดเสีย . . .
อสย 6.10 . . . และปิดตาของเขาทั้งหลายเสีย . . .
อสย 22.22 . . . เขาจะเปิดและไม่มีผู้ใดปิด . . .
อสย 22.22 . . . เขาจะปิดและไม่มีผู้ใดเปิด . . .
อสย 24.10 . . . เมืองที่จลาจลแตกหักเสียแล้ว บ้านทุกหลังก็ปิดหมด ไม่ให้ใครเข้าไป . . .
อสย 26.20 . . . จงเข้าในห้องของเจ้าและปิดประตูเสีย . . .
อสย 29.10 . . . เพราะว่าพระเยโฮวาห์ทรงเทวิญญาณแห่งความหลับสนิทลงเหนือเจ้า และปิดตาของเจ้า และพระองค์ทรงคลุมตาของพวกผู้พยากรณ์ . . .
อสย 33.15 . . . และปิดตาจากการมองความชั่วร้าย . . .
อสย 40.19 . . . ช่างทองเอาทองคำปิดไว้และหล่อสร้อยเงินให้ . . .
อสย 44.18 . . . หรือเขาทั้งหลายไม่เข้าใจ เพราะตาของเขาถูกปิด เขาจึงเห็นอะไรไม่ได้ . . .
อสย 44.18 . . . และจิตใจของเขาเล่าก็ถูกปิด . . .
อสย 45.1 . . . ให้เปิดประตูทั้งสองที่อยู่ข้างหน้าท่านและมิให้ประตูเมืองปิด . . .
อสย 48.6 . . . เป็นสิ่งที่ปิดซ่อนไว้ซึ่งเจ้าไม่รู้ . . .
อสย 52.15 . . . บรรดากษัตริย์ก็จะปิดพระโอษฐ์เพราะท่านนั้น . . .
อสย 60.11 . . . ทั้งกลางวันและกลางคืนมันจะไม่ปิด . . .
อสย 66.9 . . . "เราผู้เป็นเหตุให้คลอด จะปิดครรภ์หรือ" พระเจ้าของท่านตรัสดังนี้ . . .
ยรม 13.19 . . . หัวเมืองแห่งภาคใต้ก็ถูกปิดซึ่งไม่มีใครจะเปิดได้ . . .
อสค 24.8 . . . เพื่อมิให้ปิดโลหิตนั้นไว้ . . .
อสค 24.17 . . . อย่าปิดริมฝีปากหรือรับประทานอาหารของมนุษย์" . . .
อสค 24.22 . . . เจ้าจะไม่ปิดริมฝีปาก . . .
อสค 39.11 . . . มันจะปิดจมูกของคนเดินผ่านไปมา . . .
อสค 44.1 . . . ซึ่งหันหน้าไปทางตะวันออก และประตูนั้นปิดอยู่ . . .
อสค 44.2 . . . "ประตูนี้จะปิดอยู่เรื่อยไป . . .
อสค 44.2 . . . เพราะฉะนั้นจึงให้ปิดไว้ . . .
อสค 46.1 . . . ประตูลานชั้นในที่หันหน้าไปทางทิศตะวันออกนั้นให้ปิดอยู่ในวันทำงานหกวัน . . .
อสค 46.2 . . . แต่อย่าปิดประตูนั้นจนกว่าจะถึงเวลาเย็น . . .
อสค 46.12 . . . เมื่อท่านออกไปแล้วก็ให้ปิดประตูเสีย . . .
ดนล 6.17 . . . แล้วเขานำศิลาก้อนหนึ่งมาปิดปากถ้ำไว้ . . .
ดนล 6.22 . . . พระเจ้าของข้าพระองค์ทรงใช้ทูตสวรรค์ของพระองค์มาปิดปากสิงโตไว้ . . .
ดนล 12.4 . . . จงปิดถ้อยคำเหล่านั้นไว้ . . .
ดนล 12.9 . . . เพราะว่าถ้อยคำเหล่านั้นก็ถูกปิดไว้แล้วและถูกประทับตราไว้จนถึงวาระสุดท้าย . . .
มคา 3.7 . . . เขาทั้งหลายจะปิดริมฝีปากด้วยกันหมด . . .
มคา 7.16 . . . เขาทั้งหลายจะเอามือปิดปากไว้และหูของเขาจะหนวกไป . . .
ศคย 5.8 . . . แล้วก็ผลักลูกน้ำหนักที่ทำด้วยตะกั่วนั้นปิดปากมันไว้ . . .
มลค 1.10 . . . อยากให้มีสักคนหนึ่งในพวกเจ้าซึ่งจะปิดประตูเสีย . . .
มธ 6.6 . . . และเมื่อปิดประตูแล้ว . . .
มธ 13.15 . . . หูก็ตึง และตาของเขาเขาก็ปิด เกรงว่าในเวลาใดเขาจะเห็นด้วยตาของเขา . . .
มธ 13.35 . . . เราจะกล่าวข้อความซึ่งปิดซ่อนไว้ตั้งแต่เดิมสร้างโลก' . . .
มธ 23.13 . . . ด้วยว่าพวกเจ้าปิดประตูอาณาจักรแห่งสวรรค์ไว้จากมนุษย์ . . .
มธ 25.10 . . . ผู้ที่พร้อมอยู่แล้วก็ได้เข้าไปกับท่านในพิธีสมรสนั้น แล้วประตูก็ปิด . . .
มธ 27.60 . . . เขาก็กลิ้งหินใหญ่ปิดปากอุโมงค์ไว้แล้วก็จากไป . . .
มก 14.65 . . . บางคนก็เริ่มถ่มน้ำลายรดพระองค์ ปิดพระพักตร์พระองค์ ตีพระองค์ . . .
มก 15.46 . . . แล้วกลิ้งก้อนหินปิดปากอุโมงค์ไว้ . . .
ลก 4.25 . . . เมื่อท้องฟ้าปิดเสียถึงสามปีกับหกเดือนจึงเกิดกันดารอาหารมากทั่วแผ่นดิน . . .
ลก 11.7 . . . `อย่ารบกวนฉันเลย ประตูก็ปิดเสียแล้ว ทั้งพวกลูกก็นอนร่วมเตียงกับฉันแล้ว . . .
ลก 13.25 . . . เมื่อเจ้าบ้านลุกขึ้นปิดประตูแล้ว . . .
ลก 22.64 . . . และเมื่อเขาเอาผ้าผูกปิดพระเนตรของพระองค์แล้ว . . .
ยน 11.38 . . . อุโมงค์ฝังศพนั้นเป็นถ้ำ มีศิลาวางปิดปากไว้ . . .
ยน 12.40 . . . `พระองค์ได้ทรงปิดตาของเขาทั้งหลาย . . .
ยน 20.19 . . . เมื่อสาวกปิดประตูห้องที่พวกเขาอยู่แล้วเพราะกลัวพวกยิว . . .
ยน 20.26 . . . และโธมัสก็อยู่กับพวกเขาด้วย ประตูปิดแล้ว พระเยซูเสด็จเข้ามาและประทับยืนอยู่ท่ามกลางเขาและตรัสว่า . . .
กจ 5.23 . . . "ข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นคุกปิดอยู่มั่นคงและคนเฝ้าก็ยืนอยู่หน้าประตู . . .
กจ 20.20 . . . ข้าพเจ้ามิได้ปิดซ่อนไว้ . . .
กจ 21.30 . . . แล้วก็ปิดประตูเสียทันที . . .
กจ 28.27 . . . หูก็ตึง และตาเขาเขาก็ปิด เกรงว่าเขาจะเห็นด้วยตาของเขา . . .
รม 3.19 . . . ก็ได้กล่าวแก่คนเหล่านั้นที่อยู่ใต้พระราชบัญญัติเพื่อปิดปากทุกคน . . .
2คร 6.12 . . . ใจของท่านทั้งหลายไม่ได้ปิดเพราะเรา . . .
2คร 6.12 . . . แต่ปิดเพราะความรู้สึกของตนเอง . . .
คส 2.3 . . . ซึ่งคลังสติปัญญาและความรู้ทุกอย่างทรงปิดซ่อนไว้ในพระองค์ . . .
ฮบ 11.33 . . . ได้รับพระสัญญา ได้ปิดปากสิงโต . . .
วว 3.7 . . . ผู้ทรงเปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดปิด . . .
วว 3.7 . . . ผู้ทรงปิดแล้วจะไม่มีผู้ใดเปิด . . .
วว 3.8 . . . ประตูนี้ไม่มีใครปิดได้ . . .
วว 10.4 . . . "จงประทับตราปิดข้อความซึ่งฟ้าร้องทั้งเจ็ดได้ร้องนั้น . . .
วว 11.6 . . . พยานทั้งสองมีฤทธิ์ปิดท้องฟ้าได้ . . .
วว 21.25 . . . ประตูเมืองทุกประตูจะไม่ปิดเลยในเวลากลางวัน . . .
วว 22.10 . . . "อย่าประทับตราปิดคำพยากรณ์ในหนังสือนี้ . . .

ปิดกั้น ( 1 )
ยนา 2.6 . . . แผ่นดินกับดาลประตูปิดกั้นข้าพระองค์ไว้เป็นนิตย์ . . .

ปิดบัง ( 52 )
ปฐก 47.18 . . . "พวกข้าพเจ้าจะไม่ปิดบังเรื่องนี้ไว้จากนายของข้าพเจ้าว่า . . .
พบญ 30.11 . . . ไม่ได้ปิดบังไว้จากท่าน . . .
ยชว 7.11 . . . เขาได้ยักยอกของที่ถูกสาปแช่ง เขาได้ขโมยและปิดบัง และได้เอาของรวมไว้กับข้าวของของตน . . .
ยชว 7.19 . . . อย่าปิดบังไว้จากข้าเลย" . . .
1ซมอ 3.17 . . . ขออย่าปิดบังไว้จากเราเลย . . .
1ซมอ 3.17 . . . ถ้าเจ้าปิดบังสิ่งใดไว้จากเราในเรื่องทั้งสิ้นที่พระองค์ทรงบอกแก่เจ้าก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษเจ้าและให้หนักยิ่งกว่า" . . .
1ซมอ 3.18 . . . ไม่ได้ปิดบังอะไรไว้จากท่านเลย . . .
1ซมอ 20.2 . . . ทำไมเสด็จพ่อจะปิดบังเรื่องนี้จากฉันเล่า . . .
2ซมอ 14.18 . . . "สิ่งใดที่เราจะถามเจ้า เจ้าอย่าปิดบังนะ" ผู้หญิงนั้นกราบทูลว่า . . .
2ซมอ 18.13 . . . เพราะไม่มีอะไรจะปิดบังให้พ้นกษัตริย์ได้ . . .
โยบ 15.18 . . . สิ่งที่คนมีปัญญาได้บอกกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษของเขา และมิได้ปิดบังไว้ . . .
โยบ 16.18 . . . อย่าปิดบังโลหิตของข้านะ . . .
โยบ 23.17 . . . และพระองค์มิได้ทรงปิดบังความมืดทึบไว้จากหน้าข้า" . . .
โยบ 24.1 . . . "เมื่อวาระกำหนดไม่ปิดบังไว้จากองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ . . .
โยบ 27.11 . . . ข้าจะไม่ปิดบังพระดำริขององค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ . . .
โยบ 28.11 . . . เพื่อมิให้มีน้ำย้อย และสิ่งที่ปิดบังไว้ เขานำมาให้แจ้ง . . .
โยบ 28.21 . . . และปิดบังไว้จากนกในอากาศ . . .
โยบ 31.33 . . . ถ้าข้าปิดบังการละเมิดของข้าอย่างอาดัม . . .
โยบ 38.30 . . . น้ำถูกซ่อนไว้เหมือนมีหินปิดบัง . . .
สดด 13.1 . . . พระองค์จะปิดบังพระพักตร์ของพระองค์จากข้าพระองค์นานเท่าใด . . .
สดด 40.10 . . . ข้าพระองค์มิได้ปิดบังความเมตตาและความจริงของพระองค์ไว้จากชุมนุมชนใหญ่โตนั้น . . .
สดด 139.15 . . . โครงร่างของข้าพระองค์ไม่ปิดบังไว้จากพระองค์ . . .
สภษ 10.18 . . . เขาผู้ปิดบังความเกลียดชังด้วยริมฝีปากมุสา . . .
สภษ 11.13 . . . แต่บุคคลที่มีใจสัตย์ซื่อย่อมปิดบังสิ่งหนึ่งสิ่งใดไว้ได้ . . .
สภษ 12.16 . . . แต่คนที่หยั่งรู้ย่อมปิดบังความอับอาย . . .
สภษ 17.9 . . . บุคคลผู้ปิดบังการละเมิดก็เสาะหาความรัก . . .
ปญจ 2.10 . . . สิ่งใดๆที่นัยน์ตาของข้าพเจ้าอยากเห็น ข้าพเจ้าก็ไม่ปิดบัง ข้าพเจ้ามิได้ห้ามใจจากความสนุกสนานใดๆ . . .
อสย 3.9 . . . เขาป่าวร้องความผิดของเขาอย่างโสโดม เขามิได้ปิดบังไว้ วิบัติแก่จิตใจเขา . . .
อสย 22.8 . . . พระองค์ทรงเอาสิ่งปิดบังยูดาห์ไปเสียแล้ว . . .
อสย 26.21 . . . และจะไม่ปิดบังผู้ถูกฆ่าของมันไว้อีก . . .
อสย 29.14 . . . และความเข้าใจของคนที่เข้าใจจะถูกปิดบังไว้" . . .
อสย 40.27 . . . "ทางของข้าพเจ้าปิดบังไว้จากพระเยโฮวาห์ . . .
ยรม 13.22 . . . และส้นเท้าของเจ้าจึงไม่ปิดบัง . . .
ยรม 16.17 . . . จะปิดบังไว้จากหน้าเราไม่ได้ . . .
ยรม 38.14 . . . ขออย่าปิดบังไว้จากเราเลย" . . .
ยรม 42.4 . . . ข้าพเจ้าจะไม่ปิดบังสิ่งใดไว้จากท่านเลย" . . .
ยรม 50.2 . . . จงตั้งธงขึ้นและป่าวร้อง อย่าปิดบังไว้เลย และว่า . . .
ดนล 8.26 . . . แต่จงปิดบังนิมิตนั้นไว้เถอะ . . .
ฮชย 5.3 . . . และอิสราเอลก็มิได้ปิดบังไว้จากเรา . . .
มธ 5.14 . . . นครซึ่งอยู่บนภูเขาจะปิดบังไว้ไม่ได้ . . .
มธ 10.26 . . . เพราะว่าไม่มีสิ่งใดปิดบังไว้ที่จะไม่ต้องเปิดเผย . . .
มธ 11.25 . . . ที่พระองค์ได้ทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้ไว้จากผู้มีปัญญาและผู้ฉลาด . . .
มก 4.22 . . . และไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ . . .
ลก 8.17 . . . และไม่มีสิ่งใดที่ปิดบังไว้ซึ่งจะไม่รู้จะไม่ต้องแพร่งพราย . . .
ลก 10.21 . . . ข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงปิดบังสิ่งเหล่านี้ไว้จากคนมีปัญญาและคนสุขุมรอบคอบ . . .
ลก 12.2 . . . เพราะว่าไม่มีสิ่งใดปิดบังไว้ที่จะไม่ต้องเปิดเผย . . .
รม 16.25 . . . ตามการเปิดเผยข้อความอันลึกลับซึ่งได้ปิดบังไว้ตั้งแต่สร้างโลก . . .
2คร 3.15 . . . ผ้าคลุมนั้นก็ยังปิดบังใจของเขาไว้ . . .
2คร 4.2 . . . แต่ว่าเราได้สละทิ้งกิจการต่างๆที่ไม่ซื่อสัตย์ซึ่งปิดบังซ่อนเร้นไว้ . . .
2คร 6.11 . . . เราพูดกับท่านอย่างไม่ปิดบังเลย . . .
อฟ 3.9 . . . ซึ่งตั้งแต่แรกสร้างโลกทรงปิดบังไว้ที่พระเจ้า . . .
1ทธ 5.25 . . . และการนอกนั้นจะปิดบังไว้ก็ไม่ได้ . . .

ปิตุลา ( 2 )
2พกษ 24.17 . . . และกษัตริย์แห่งบาบิโลนตั้งมัทธานิยาห์ปิตุลาของเยโฮยาคีนเป็นกษัตริย์แทนพระองค์ . . .
2พศด 36.10 . . . และตั้งให้เศเดคียาห์ปิตุลาของพระองค์เป็นกษัตริย์เหนือยูดาห์และเยรูซาเล็ม . . .

ปิธม ( 1 )
อพย 1.11 . . . และเขาทั้งหลายสร้างเมืองเก็บราชสมบัติของฟาโรห์ คือเมืองปิธม และเมืองราอัมเสส . . .

ปิ่น ( 1 )
ยชว 3.11 . . . หีบพันธสัญญาแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าปิ่นสากลพิภพจะข้ามไปข้างหน้าท่านลงไปในแม่น้ำจอร์แดน . . .

ปิโนน ( 2 )
ปฐก 36.41 . . . เจ้านายเอลาห์ เจ้านายปิโนน . . .
1พศด 1.52 . . . เจ้านายเอลาห์ เจ้านายปิโนน . . .

ปิราโธน ( 6 )
วนฉ 12.13 . . . อับโดนบุตรชายฮิลเลลชาวปิราโธนวินิจฉัยอิสราเอล . . .
วนฉ 12.15 . . . แล้วอับโดนบุตรชายฮิลเลลชาวปิราโธนก็สิ้นชีวิตถูกฝังไว้ที่ปิราโธนในเขตแดนของเอฟราอิมในแดนเทือกเขาของคนอามาเลข . . .
วนฉ 12.15 . . . แล้วอับโดนบุตรชายฮิลเลลชาวปิราโธนก็สิ้นชีวิตถูกฝังไว้ที่ปิราโธนในเขตแดนของเอฟราอิมในแดนเทือกเขาของคนอามาเลข . . .
2ซมอ 23.30 . . . เบไนยาห์ชาวปิราโธน ฮิดดัยชาวลำธารกาอัช . . .
1พศด 11.31 . . . เบไนยาห์ ชาวปิราโธน . . .
1พศด 27.14 . . . เบไนยาห์ชาวปิราโธนจากคนเอฟราอิม . . .

ปิราม ( 1 )
ยชว 10.3 . . . เหตุฉะนี้อาโดนีเซเดกกษัตริย์เมืองเยรูซาเล็มจึงให้ไปหาโฮฮัมกษัตริย์เมืองเฮโบรนและปิรามกษัตริย์เมืองยารมูท . . .

ปิลดาช ( 1 )
ปฐก 22.22 . . . ฮาโซ ปิลดาช ยิดลาฟ . . .

ปิลทัย ( 1 )
นหม 12.17 . . . ของคนโมอัดยาห์มี ปิลทัย . . .

ปิลหา ( 1 )
นหม 10.24 . . . ฮัลโลเหช ปิลหา โชเบก . . .

ปิสกาห์ ( 5 )
กดว 21.20 . . . และจากบาโมทถึงหุบเขาซึ่งอยู่ในท้องถิ่นโมอับข้างยอดเขาปิสกาห์ซึ่งมองลงมาเห็นเยชิโมน . . .
กดว 23.14 . . . ขึ้นถึงยอดเขาปิสกาห์ . . .
พบญ 3.27 . . . เจ้าจงขึ้นไปถึงยอดเขาปิสกาห์ . . .
พบญ 4.49 . . . จนถึงทะเลแห่งที่ราบ ที่น้ำพุแห่งปิสกาห์ . . .
พบญ 34.1 . . . และโมเสสก็ขึ้นไปจากที่ราบโมอับถึงภูเขาเนโบ ถึงยอดเขาปิสกาห์ ซึ่งอยู่ตรงข้ามเมืองเยรีโค . . .

ปิสปา ( 1 )
1พศด 7.38 . . . เยฟุนเนห์ ปิสปา และอารา . . .

ปิสิเดีย ( 2 )
กจ 13.14 . . . แต่พวกนั้นเดินทางต่อไปจากเมืองเปอร์กาถึงเมืองอันทิโอกในแคว้นปิสิเดีย . . .
กจ 14.24 . . . และหลังจากท่านทั้งสองได้ข้ามแคว้นปิสิเดียก็มายังแคว้นปัมฟีเลีย . . .

ปี ( 815 )
ปฐก 1.14; ปฐก 5.3; ปฐก 5.4; ปฐก 5.5; ปฐก 5.6; ปฐก 5.7; ปฐก 5.8; ปฐก 5.9; ปฐก 5.10; ปฐก 5.11; ปฐก 5.12; ปฐก 5.13; ปฐก 5.14; ปฐก 5.15; ปฐก 5.16; ปฐก 5.17; ปฐก 5.18; ปฐก 5.19; ปฐก 5.20; ปฐก 5.21; ปฐก 5.22; ปฐก 5.23; ปฐก 5.25; ปฐก 5.26; ปฐก 5.27; ปฐก 5.28; ปฐก 5.30; ปฐก 5.31; ปฐก 5.32; ปฐก 6.3; ปฐก 7.6; ปฐก 7.11; ปฐก 8.13; ปฐก 9.28; ปฐก 9.29; ปฐก 11.10; ปฐก 11.10; ปฐก 11.11; ปฐก 11.12; ปฐก 11.13; ปฐก 11.14; ปฐก 11.15; ปฐก 11.16; ปฐก 11.17; ปฐก 11.18; ปฐก 11.19; ปฐก 11.20; ปฐก 11.21; ปฐก 11.22; ปฐก 11.23; ปฐก 11.24; ปฐก 11.25; ปฐก 11.26; ปฐก 11.32; ปฐก 12.4; ปฐก 14.4; ปฐก 14.4; ปฐก 14.5; ปฐก 15.9; ปฐก 15.9; ปฐก 15.9; ปฐก 15.13; ปฐก 16.3; ปฐก 16.16; ปฐก 17.1; ปฐก 17.17; ปฐก 17.17; ปฐก 17.21; ปฐก 17.24; ปฐก 17.25; ปฐก 21.5; ปฐก 23.1; ปฐก 25.7; ปฐก 25.17; ปฐก 25.20; ปฐก 25.26; ปฐก 26.12; ปฐก 26.34; ปฐก 29.18; ปฐก 29.20; ปฐก 29.27; ปฐก 29.30; ปฐก 31.38; ปฐก 31.41; ปฐก 31.41; ปฐก 31.41; ปฐก 35.28; ปฐก 37.2; ปฐก 41.1; ปฐก 41.26; ปฐก 41.26; ปฐก 41.27; ปฐก 41.27; ปฐก 41.29; ปฐก 41.30; ปฐก 41.34; ปฐก 41.35; ปฐก 41.36; ปฐก 41.46; ปฐก 41.47; ปฐก 41.48; ปฐก 41.50; ปฐก 41.53; ปฐก 41.54; ปฐก 45.6; ปฐก 45.6; ปฐก 45.11; ปฐก 47.9; ปฐก 47.17; ปฐก 47.18; ปฐก 47.18; ปฐก 47.28; ปฐก 47.28; ปฐก 50.22; ปฐก 50.26; อพย 6.16; อพย 6.18; อพย 6.20; อพย 7.7; อพย 7.7; อพย 12.40; อพย 12.41; อพย 13.10; อพย 16.35; อพย 21.2; อพย 21.2; อพย 23.10; อพย 23.11; อพย 23.14; อพย 23.16; อพย 23.17; อพย 23.29; อพย 30.10; อพย 30.10; อพย 30.14; อพย 34.22; อพย 34.23; อพย 34.24; อพย 38.26; อพย 40.17; ลนต 16.34; ลนต 19.23; ลนต 19.24; ลนต 19.25; ลนต 23.41; ลนต 25.3; ลนต 25.3; ลนต 25.4; ลนต 25.4; ลนต 25.4; ลนต 25.5; ลนต 25.6; ลนต 25.8; ลนต 25.8; ลนต 25.8; ลนต 25.8; ลนต 25.8; ลนต 25.8; ลนต 25.10; ลนต 25.10; ลนต 25.10; ลนต 25.11; ลนต 25.11; ลนต 25.11; ลนต 25.12; ลนต 25.12; ลนต 25.12; ลนต 25.13; ลนต 25.15; ลนต 25.15; ลนต 25.15; ลนต 25.16; ลนต 25.16; ลนต 25.16; ลนต 25.20; ลนต 25.21; ลนต 25.21; ลนต 25.22; ลนต 25.22; ลนต 25.27; ลนต 25.28; ลนต 25.28; ลนต 25.29; ลนต 25.29; ลนต 25.30; ลนต 25.30; ลนต 25.31; ลนต 25.33; ลนต 25.40; ลนต 25.50; ลนต 25.50; ลนต 25.50; ลนต 25.50; ลนต 25.51; ลนต 25.52; ลนต 25.52; ลนต 25.52; ลนต 25.53; ลนต 25.54; ลนต 27.3; ลนต 27.5; ลนต 27.7; ลนต 27.17; ลนต 27.18; ลนต 27.18; ลนต 27.18; ลนต 27.21; ลนต 27.23; ลนต 27.24; กดว 1.1; กดว 1.3; กดว 1.18; กดว 1.20; กดว 1.22; กดว 1.24; กดว 1.26; กดว 1.28; กดว 1.30; กดว 1.32; กดว 1.34; กดว 1.36; กดว 1.38; กดว 1.40; กดว 1.42; กดว 1.45; กดว 4.3; กดว 4.3; กดว 4.23; กดว 4.23; กดว 4.30; กดว 4.30; กดว 4.35; กดว 4.35; กดว 4.39; กดว 4.39; กดว 4.43; กดว 4.43; กดว 4.47; กดว 4.47; กดว 8.24; กดว 8.25; กดว 9.1; กดว 9.22; กดว 10.11; กดว 13.22; กดว 14.29; กดว 14.33; กดว 14.34; กดว 14.34; กดว 26.2; กดว 26.4; กดว 28.14; กดว 32.11; กดว 32.13; กดว 33.38; กดว 33.39; กดว 36.4; พบญ 1.3; พบญ 2.7; พบญ 2.14; พบญ 8.2; พบญ 8.4; พบญ 11.12; พบญ 11.12; พบญ 14.22; พบญ 14.28; พบญ 14.28; พบญ 15.1; พบญ 15.9; พบญ 15.9; พบญ 15.12; พบญ 15.12; พบญ 15.18; พบญ 15.20; พบญ 16.16; พบญ 24.5; พบญ 26.12; พบญ 26.12; พบญ 29.5; พบญ 31.2; พบญ 31.10; พบญ 31.10; พบญ 32.7; พบญ 34.7; ยชว 5.6; ยชว 5.12; ยชว 14.7; ยชว 14.10; ยชว 14.10; ยชว 24.29; วนฉ 2.8; วนฉ 3.8; วนฉ 3.11; วนฉ 3.14; วนฉ 3.30; วนฉ 4.3; วนฉ 5.31; วนฉ 6.1; วนฉ 6.25; วนฉ 8.28; วนฉ 9.22; วนฉ 10.2; วนฉ 10.3; วนฉ 10.8; วนฉ 10.8; วนฉ 11.26; วนฉ 11.40; วนฉ 12.7; วนฉ 12.9; วนฉ 12.11; วนฉ 12.14; วนฉ 13.1; วนฉ 15.20; วนฉ 16.31; วนฉ 17.10; วนฉ 21.19; นรธ 1.4; 1ซมอ 1.3; 1ซมอ 1.7; 1ซมอ 1.7; 1ซมอ 1.21; 1ซมอ 2.19; 1ซมอ 2.19; 1ซมอ 4.15; 1ซมอ 4.18; 1ซมอ 7.2; 1ซมอ 7.16; 1ซมอ 13.1; 1ซมอ 13.1; 1ซมอ 20.6; 1ซมอ 27.7; 1ซมอ 29.3; 2ซมอ 2.10; 2ซมอ 2.11; 2ซมอ 5.4; 2ซมอ 5.5; 2ซมอ 5.5; 2ซมอ 11.1; 2ซมอ 13.23; 2ซมอ 13.38; 2ซมอ 14.26; 2ซมอ 14.26; 2ซมอ 14.28; 2ซมอ 15.7; 2ซมอ 19.32; 2ซมอ 19.34; 2ซมอ 19.35; 2ซมอ 21.1; 2ซมอ 21.1; 2ซมอ 21.1; 2ซมอ 24.13; 1พกษ 2.11; 1พกษ 2.11; 1พกษ 2.11; 1พกษ 2.39; 1พกษ 4.7; 1พกษ 5.11; 1พกษ 6.1; 1พกษ 6.1; 1พกษ 6.37; 1พกษ 6.38; 1พกษ 6.38; 1พกษ 7.1; 1พกษ 9.10; 1พกษ 9.25; 1พกษ 10.14; 1พกษ 10.22; 1พกษ 10.25; 1พกษ 11.42; 1พกษ 14.20; 1พกษ 14.21; 1พกษ 14.25; 1พกษ 15.1; 1พกษ 15.2; 1พกษ 15.9; 1พกษ 15.10; 1พกษ 15.25; 1พกษ 15.25; 1พกษ 15.28; 1พกษ 15.33; 1พกษ 15.33; 1พกษ 16.8; 1พกษ 16.8; 1พกษ 16.10; 1พกษ 16.15; 1พกษ 16.23; 1พกษ 16.23; 1พกษ 16.23; 1พกษ 16.29; 1พกษ 16.29; 1พกษ 17.1; 1พกษ 18.1; 1พกษ 20.22; 1พกษ 20.26; 1พกษ 22.1; 1พกษ 22.2; 1พกษ 22.41; 1พกษ 22.42; 1พกษ 22.51; 1พกษ 22.51; 2พกษ 1.17; 2พกษ 3.1; 2พกษ 3.1; 2พกษ 8.1; 2พกษ 8.2; 2พกษ 8.3; 2พกษ 8.16; 2พกษ 8.17; 2พกษ 8.25; 2พกษ 8.26; 2พกษ 9.29; 2พกษ 10.36; 2พกษ 11.3; 2พกษ 11.4; 2พกษ 12.1; 2พกษ 12.1; 2พกษ 12.6; 2พกษ 13.1; 2พกษ 13.1; 2พกษ 13.10; 2พกษ 13.10; 2พกษ 14.1; 2พกษ 14.2; 2พกษ 14.17; 2พกษ 14.23; 2พกษ 14.23; 2พกษ 15.1; 2พกษ 15.2; 2พกษ 15.8; 2พกษ 15.13; 2พกษ 15.17; 2พกษ 15.17; 2พกษ 15.23; 2พกษ 15.23; 2พกษ 15.27; 2พกษ 15.27; 2พกษ 15.30; 2พกษ 15.32; 2พกษ 15.33; 2พกษ 16.1; 2พกษ 16.2; 2พกษ 17.1; 2พกษ 17.1; 2พกษ 17.4; 2พกษ 17.5; 2พกษ 17.6; 2พกษ 18.1; 2พกษ 18.2; 2พกษ 18.9; 2พกษ 18.9; 2พกษ 18.10; 2พกษ 18.10; 2พกษ 18.10; 2พกษ 18.13; 2พกษ 19.29; 2พกษ 19.29; 2พกษ 19.29; 2พกษ 20.6; 2พกษ 21.1; 2พกษ 21.19; 2พกษ 22.1; 2พกษ 22.3; 2พกษ 23.23; 2พกษ 23.36; 2พกษ 24.1; 2พกษ 24.12; 2พกษ 24.18; 2พกษ 25.1; 2พกษ 25.2; 2พกษ 25.8; 2พกษ 25.27; 2พกษ 25.27; 1พศด 2.21; 1พศด 3.4; 1พศด 3.4; 1พศด 20.1; 1พศด 21.12; 1พศด 23.3; 1พศด 23.24; 1พศด 23.27; 1พศด 26.31; 1พศด 27.1; 1พศด 27.23; 1พศด 29.15; 1พศด 29.27; 1พศด 29.27; 1พศด 29.27; 2พศด 3.2; 2พศด 8.1; 2พศด 8.13; 2พศด 9.13; 2พศด 9.21; 2พศด 9.24; 2พศด 9.30; 2พศด 11.17; 2พศด 11.17; 2พศด 12.2; 2พศด 12.13; 2พศด 13.1; 2พศด 13.2; 2พศด 14.1; 2พศด 14.6; 2พศด 15.10; 2พศด 15.19; 2พศด 16.1; 2พศด 16.12; 2พศด 16.13; 2พศด 17.7; 2พศด 18.2; 2พศด 20.31; 2พศด 21.5; 2พศด 21.19; 2พศด 21.20; 2พศด 22.2; 2พศด 22.12; 2พศด 23.1; 2พศด 24.1; 2พศด 24.5; 2พศด 24.15; 2พศด 24.23; 2พศด 25.1; 2พศด 25.5; 2พศด 25.25; 2พศด 26.3; 2พศด 27.1; 2พศด 27.5; 2พศด 27.5; 2พศด 27.5; 2พศด 27.8; 2พศด 28.1; 2พศด 29.1; 2พศด 29.3; 2พศด 31.17; 2พศด 33.1; 2พศด 33.21; 2พศด 34.1; 2พศด 34.3; 2พศด 34.3; 2พศด 34.8; 2พศด 35.19; 2พศด 36.5; 2พศด 36.10; 2พศด 36.11; 2พศด 36.21; 2พศด 36.21; 2พศด 36.22; อสร 1.1; อสร 3.8; อสร 3.8; อสร 4.24; อสร 5.11; อสร 5.13; อสร 6.3; อสร 6.15; อสร 7.7; อสร 7.8; นหม 1.1; นหม 2.1; นหม 5.14; นหม 5.14; นหม 5.14; นหม 9.21; นหม 9.30; นหม 10.31; นหม 10.32; นหม 10.34; นหม 10.35; นหม 13.6; อสธ 1.3; อสธ 2.16; อสธ 3.7; อสธ 9.21; อสธ 9.27; โยบ 3.6; โยบ 10.5; โยบ 15.20; โยบ 16.22; โยบ 32.7; โยบ 32.7; โยบ 36.11; โยบ 42.16; สดด 31.10; สดด 61.6; สดด 65.11; สดด 77.5; สดด 77.10; สดด 78.33; สดด 90.4; สดด 90.9; สดด 90.10; สดด 90.15; สดด 95.10; สดด 102.24; สดด 102.27; สภษ 3.2; สภษ 4.10; สภษ 5.9; สภษ 9.11; สภษ 10.27; สภษ 28.16; ปญจ 5.17; ปญจ 5.18; ปญจ 5.20; ปญจ 6.3; ปญจ 6.3; ปญจ 6.6; ปญจ 6.12; ปญจ 8.15; ปญจ 9.9; ปญจ 9.9; ปญจ 11.8; ปญจ 11.8; ปญจ 11.9; ปญจ 12.1; ปญจ 12.1; ปญจ 12.1; อสย 6.1; อสย 7.8; อสย 14.28; อสย 15.5; อสย 16.14; อสย 16.14; อสย 20.1; อสย 20.3; อสย 21.16; อสย 21.16; อสย 23.15; อสย 23.15; อสย 23.17; อสย 29.1; อสย 29.1; อสย 32.10; อสย 34.8; อสย 36.1; อสย 37.30; อสย 37.30; อสย 37.30; อสย 38.5; อสย 38.10; อสย 41.19; อสย 60.13; อสย 61.2; อสย 63.4; อสย 65.20; อสย 65.20; ยรม 1.2; ยรม 1.3; ยรม 11.23; ยรม 17.8; ยรม 23.12; ยรม 25.1; ยรม 25.1; ยรม 25.1; ยรม 25.3; ยรม 25.3; ยรม 25.11; ยรม 25.12; ยรม 28.1; ยรม 28.1; ยรม 28.3; ยรม 28.11; ยรม 28.16; ยรม 28.17; ยรม 29.10; ยรม 32.1; ยรม 32.1; ยรม 34.14; ยรม 34.14; ยรม 36.1; ยรม 36.9; ยรม 39.1; ยรม 39.2; ยรม 45.1; ยรม 46.2; ยรม 48.34; ยรม 48.44; ยรม 51.46; ยรม 51.46; ยรม 51.59; ยรม 52.1; ยรม 52.4; ยรม 52.5; ยรม 52.12; ยรม 52.28; ยรม 52.29; ยรม 52.30; ยรม 52.31; ยรม 52.31; พคค 5.21; อสค 1.1; อสค 1.2; อสค 4.5; อสค 4.6; อสค 8.1; อสค 20.1; อสค 22.4; อสค 24.1; อสค 26.1; อสค 29.1; อสค 29.11; อสค 29.12; อสค 29.13; อสค 29.17; อสค 30.20; อสค 31.1; อสค 32.1; อสค 32.17; อสค 33.21; อสค 38.8; อสค 38.17; อสค 39.9; อสค 40.1; อสค 40.1; อสค 40.1; อสค 46.17; ดนล 1.1; ดนล 1.5; ดนล 1.21; ดนล 2.1; ดนล 7.1; ดนล 8.1; ดนล 9.1; ดนล 9.2; ดนล 9.2; ดนล 9.2; ดนล 10.1; ดนล 11.1; ดนล 11.6; ดนล 11.8; ดนล 11.13; ยอล 2.2; ยอล 2.25; อมส 1.1; อมส 2.10; อมส 4.4; อมส 5.25; ฮกก 1.1; ฮกก 1.15; ฮกก 2.10; ศคย 1.1; ศคย 1.7; ศคย 1.12; ศคย 7.1; ศคย 7.3; ศคย 7.5; ศคย 14.16; ศคย 14.16; มลค 3.4; มธ 9.20; มก 5.25; มก 5.42; ลก 2.36; ลก 2.37; ลก 2.41; ลก 3.1; ลก 4.19; ลก 4.25; ลก 8.42; ลก 8.43; ลก 12.19; ลก 13.7; ลก 13.8; ลก 13.11; ลก 13.16; ลก 15.29; ยน 2.20; ยน 5.5; ยน 8.57; ยน 11.49; ยน 11.51; ยน 18.13; กจ 4.22; กจ 7.6; กจ 7.23; กจ 7.30; กจ 7.36; กจ 7.42; กจ 9.33; กจ 11.26; กจ 13.18; กจ 13.20; กจ 13.21; กจ 18.11; กจ 19.10; กจ 20.31; กจ 24.10; กจ 24.17; กจ 24.27; กจ 28.30; รม 4.19; รม 15.23; 2คร 12.2; กท 1.18; กท 2.1; กท 3.17; กท 4.10; 1ทธ 5.9; ฮบ 1.12; ฮบ 3.9; ฮบ 3.17; ฮบ 9.7; ฮบ 9.25; ฮบ 10.1; ฮบ 10.3; ยก 4.13; ยก 5.17; 2ปต 3.8; 2ปต 3.8; วว 9.15; วว 20.2; วว 20.3; วว 20.4; วว 20.5; วว 20.6; วว 20.7

ปี่ ( 19 )
วนฉ 5.16 . . . ไฉนท่านจึงรั้งรออยู่ที่คอกแกะเพื่อจะฟังเสียงปี่ที่เขาเป่าให้แกะฟัง . . .
1ซมอ 10.5 . . . รำมะนา ปี่ พิณเขาคู่ . . .
1พกษ 1.40 . . . และประชาชนทั้งปวงก็ตามเสด็จไปเป่าปี่และเปรมปรีดิ์ด้วยความชื่นบานยิ่งนัก . . .
อสย 5.12 . . . รำมะนา ปี่ และเหล้าองุ่น . . .
อสย 30.29 . . . อย่างคนที่ออกเดินตามเสียงปี่ . . .
ยรม 48.36 . . . เพราะฉะนั้นใจของเราจะโอดครวญเพื่อโมอับเหมือนอย่างปี่ . . .
ยรม 48.36 . . . และใจของเราจะโอดครวญเหมือนปี่เพื่อคนเมืองคีร์เฮเรส . . .
อสค 28.13 . . . ความเชี่ยวชาญแห่งรำมะนาและปี่ของเจ้าได้จัดเตรียมไว้ในวันที่สร้างเจ้าขึ้นมา . . .
ดนล 3.5 . . . เมื่อท่านได้ยินเสียงแตรทองเหลืองขนาดเล็ก ปี่ พิณเขาคู่ . . .
ดนล 3.5 . . . พิณใหญ่ ปี่ถุง และเครื่องดนตรีทุกชนิด . . .
ดนล 3.7 . . . เพราะฉะนั้นพอประชาชนได้ยินเสียงแตรทองเหลืองขนาดเล็ก ปี่ พิณเขาคู่ . . .
ดนล 3.10 . . . ทุกคนผู้ได้ยินเสียงแตรทองเหลืองขนาดเล็ก ปี่ พิณเขาคู่ . . .
ดนล 3.10 . . . พิณใหญ่ ปี่ถุง และเครื่องดนตรีทุกชนิด . . .
ดนล 3.15 . . . พอเจ้าได้ยินเสียงแตรทองเหลืองขนาดเล็ก ปี่ พิณเขาคู่ . . .
ดนล 3.15 . . . พิณใหญ่ ปี่ถุง และเครื่องดนตรีทุกชนิด . . .
มธ 9.23 . . . ทอดพระเนตรเห็นพวกเป่าปี่และคนเป็นอันมากชุลมุนกันอยู่ . . .
มธ 11.17 . . . `พวกฉันได้เป่าปี่ให้พวกเธอ . . .
ลก 7.32 . . . `พวกฉันได้เป่าปี่ให้พวกเธอ . . .
1คร 14.7 . . . เช่นปี่หรือพิณเขาคู่ . . .

ปีก ( 115 )
ปฐก 1.21 . . . และบรรดาสัตว์ที่มีปีกตามชนิดของมัน . . .
อพย 19.4 . . . ดุจดังด้วยปีกนกอินทรี . . .
อพย 25.20 . . . ให้เครูบกางปีกออกไว้เบื้องบน . . .
อพย 25.20 . . . ปกพระที่นั่งกรุณาไว้ด้วยปีก . . .
อพย 37.9 . . . ให้เครูบกางปีกออกเบื้องบน . . .
อพย 37.9 . . . ปกพระที่นั่งกรุณาไว้ด้วยปีก . . .
ลนต 1.17 . . . และให้เขาฉีกปีกอย่าให้ขาดจากตัว . . .
ลนต 7.26 . . . ไม่ว่าเลือดของสัตว์ปีกหรือเลือดสัตว์ในที่ใดๆที่เจ้าอาศัยอยู่ . . .
ลนต 11.20 . . . แมลงมีปีกซึ่งคลานสี่ขา . . .
ลนต 11.21 . . . แต่ในบรรดาแมลงมีปีกที่คลานสี่ขานี้ . . .
ลนต 11.23 . . . แต่แมลงมีปีกอย่างอื่นซึ่งมีสี่ขา . . .
พบญ 4.17 . . . เหมือนนกที่มีปีกบินไปในอากาศ . . .
พบญ 14.19 . . . แมลงมีปีกทุกชนิดเป็นสัตว์มลทินแก่ท่าน . . .
พบญ 14.20 . . . สัตว์มีปีกที่สะอาดทุกชนิดท่านรับประทานได้ . . .
พบญ 32.11 . . . กางปีกออกรองรับลูกไว้ให้เกาะอยู่บนปีก . . .
พบญ 32.11 . . . กางปีกออกรองรับลูกไว้ให้เกาะอยู่บนปีก . . .
นรธ 2.12 . . . และขอให้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของชนชาติอิสราเอลซึ่งเจ้าเข้ามาวางใจอยู่ใต้ปีกของพระองค์นั้น . . .
2ซมอ 22.11 . . . เห็นพระองค์เสด็จโดยปีกของลม . . .
1พกษ 6.24 . . . ปีกข้างหนึ่งของเครูบยาวห้าศอก . . .
1พกษ 6.24 . . . ปีกอีกข้างหนึ่งของเครูบยาวห้าศอก . . .
1พกษ 6.24 . . . จากปลายปีกข้างหนึ่งไปถึงปลายปีกอีกข้างหนึ่งยาวสิบศอก . . .
1พกษ 6.24 . . . จากปลายปีกข้างหนึ่งไปถึงปลายปีกอีกข้างหนึ่งยาวสิบศอก . . .
1พกษ 6.27 . . . ปีกของเครูบนั้นกางออกเพื่อให้ปีกหนึ่งจดผนังข้างหนึ่ง . . .
1พกษ 6.27 . . . ปีกของเครูบนั้นกางออกเพื่อให้ปีกหนึ่งจดผนังข้างหนึ่ง . . .
1พกษ 6.27 . . . และปีกของเครูบอีกรูปหนึ่งจดผนังอีกข้างหนึ่ง . . .
1พกษ 6.27 . . . ส่วนปีกข้างอื่นก็มาจดกันตรงกลางพระนิเวศ . . .
1พกษ 8.6 . . . คือในที่บริสุทธิ์ที่สุด ภายใต้ปีกเครูบ . . .
1พกษ 8.7 . . . เพราะว่าเครูบนั้นกางปีกออกเหนือที่ของหีบ . . .
1พศด 28.18 . . . ซึ่งกางปีกออกปกหีบพันธสัญญาของพระเยโฮวาห์ . . .
2พศด 3.11 . . . ปีกของเครูบทั้งสองนั้นกางออกยี่สิบศอก . . .
2พศด 3.11 . . . ปีกข้างหนึ่งของเครูบรูปหนึ่งยาวห้าศอกจดผนังพระนิเวศ . . .
2พศด 3.11 . . . และอีกปีกหนึ่งยาวห้าศอกจดปีกของเครูบอีกรูปหนึ่ง . . .
2พศด 3.11 . . . และอีกปีกหนึ่งยาวห้าศอกจดปีกของเครูบอีกรูปหนึ่ง . . .
2พศด 3.12 . . . และของเครูบอีกรูปหนึ่งปีกข้างหนึ่งห้าศอกจดผนังพระนิเวศ . . .
2พศด 3.12 . . . และอีกปีกหนึ่งห้าศอกด้วยติดต่อกับปีกของเครูบอีกรูปหนึ่ง . . .
2พศด 3.12 . . . และอีกปีกหนึ่งห้าศอกด้วยติดต่อกับปีกของเครูบอีกรูปหนึ่ง . . .
2พศด 3.13 . . . ปีกของเครูบเหล่านี้กางออกยี่สิบศอก . . .
2พศด 5.7 . . . ในที่อยู่ในห้องหลังของพระนิเวศคือในที่บริสุทธิ์ที่สุด ภายใต้ปีกเครูบ . . .
2พศด 5.8 . . . เพราะว่าเครูบนั้นกางปีกออกเหนือที่ของหีบ . . .
โยบ 39.13 . . . เจ้าให้ปีกอันสวยงามแก่นกยูงหรือ . . .
โยบ 39.13 . . . และให้ปีกและขนแก่นกกระจอกเทศหรือ . . .
โยบ 39.26 . . . และกางปีกของมันตรงไปทางทิศใต้ . . .
สดด 17.8 . . . ขอทรงซ่อนข้าพระองค์ไว้ภายใต้ร่มปีกของพระองค์ . . .
สดด 18.10 . . . พระองค์ทรงเหาะไปโดยปีกของลมอย่างรวดเร็ว . . .
สดด 36.7 . . . บุตรทั้งหลายของมนุษย์เข้าลี้ภัยอยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์ . . .
สดด 55.6 . . . ข้าอยากมีปีกอย่างนกเขา . . .
สดด 57.1 . . . ข้าพระองค์ลี้ภัยอยู่ใต้ร่มปีกของพระองค์จนกว่าภัยอันตรายเหล่านี้จะผ่านพ้นไป . . .
สดด 61.4 . . . ข้าพระองค์จะวางใจในที่กำบังปีกของพระองค์ . . .
สดด 63.7 . . . ข้าพระองค์จึงเปรมปรีดิ์อยู่ในร่มปีกของพระองค์ . . .
สดด 68.13 . . . ท่านก็จะเหมือนปีกนกเขาที่บุด้วยเงิน . . .
สดด 91.4 . . . พระองค์จะทรงปกท่านไว้ด้วยปีกของพระองค์ . . .
สดด 91.4 . . . และท่านจะวางใจอยู่ใต้ปีกของพระองค์ . . .
สดด 104.3 . . . ผู้ทรงดำเนินไปบนปีกของลม . . .
สดด 139.9 . . . ถ้าข้าพระองค์จะติดปีกแสงอรุณ . . .
สภษ 23.5 . . . เพราะแน่นอนทีเดียวทรัพย์สมบัติมีปีก . . .
ปญจ 10.20 . . . หรือตัวที่มีปีกจะเล่าเรื่องนั้น . . .
อสย 6.2 . . . เหนือพระองค์มีเสราฟิมยืนอยู่ แต่ละตนมีปีกหกปีก ใช้สองปีกบังหน้า . . .
อสย 6.2 . . . เหนือพระองค์มีเสราฟิมยืนอยู่ แต่ละตนมีปีกหกปีก ใช้สองปีกบังหน้า . . .
อสย 6.2 . . . แต่ละตนมีปีกหกปีก ใช้สองปีกบังหน้า และสองปีกคลุมเท้า . . .
อสย 6.2 . . . ใช้สองปีกบังหน้า และสองปีกคลุมเท้า และด้วยสองปีกบินไป . . .
อสย 6.2 . . . และสองปีกคลุมเท้า และด้วยสองปีกบินไป . . .
อสย 8.8 . . . และปีกอันแผ่กว้างของมันจะเต็มแผ่นดินของท่านนะ . . .
อสย 10.14 . . . และไม่มีผู้ใดขยับปีกมาปก . . .
อสย 18.1 . . . วิบัติแก่แผ่นดินแห่งปีกที่กระหึ่ม . . .
อสย 34.15 . . . เหยี่ยวปีกดำจะรวมกันที่นั่น . . .
อสย 40.31 . . . เขาจะบินขึ้นด้วยปีกเหมือนนกอินทรี . . .
ยรม 48.9 . . . จงให้ปีกแก่โมอับ เพื่อว่ามันจะหนีรอดไปได้ . . .
ยรม 48.40 . . . และกางปีกออกสู้โมอับ . . .
ยรม 49.22 . . . และกางปีกของมันออกสู้โบสราห์ . . .
อสค 1.6 . . . และมีปีกสี่ปีกทุกตัว . . .
อสค 1.6 . . . และมีปีกสี่ปีกทุกตัว . . .
อสค 1.8 . . . ที่ใต้ปีกข้างตัวทั้งสี่ข้างมีเป็นมือคน . . .
อสค 1.8 . . . สิ่งที่มีชีวิตอยู่ทั้งสี่มีหน้าและมีปีกดังนี้ . . .
อสค 1.9 . . . คือปีกของมันต่างก็จดปีกของกันและกัน . . .
อสค 1.9 . . . คือปีกของมันต่างก็จดปีกของกันและกัน . . .
อสค 1.11 . . . ปีกของมันกางแผ่ขึ้นข้างบน . . .
อสค 1.11 . . . ปีกสองปีกของแต่ละตัวจดปีกของกันและกัน . . .
อสค 1.11 . . . ปีกสองปีกของแต่ละตัวจดปีกของกันและกัน . . .
อสค 1.11 . . . ปีกสองปีกของแต่ละตัวจดปีกของกันและกัน . . .
อสค 1.11 . . . ส่วนอีกสองปีกคลุมกายของมัน . . .
อสค 1.23 . . . ใต้ท้องฟ้านี้ปีกกางออกตรง . . .
อสค 1.23 . . . สิ่งที่มีชีวิตอยู่ทุกตัวมีปีกคลุมกายข้างนี้สองปีก . . .
อสค 1.23 . . . สิ่งที่มีชีวิตอยู่ทุกตัวมีปีกคลุมกายข้างนี้สองปีก . . .
อสค 1.23 . . . และมีปีกคลุมกายข้างนั้นสองปีก . . .
อสค 1.23 . . . และมีปีกคลุมกายข้างนั้นสองปีก . . .
อสค 1.24 . . . ข้าพเจ้าได้ยินเสียงของปีกเหมือนเสียงของน้ำมากหลาย . . .
อสค 1.24 . . . เมื่อสิ่งที่มีชีวิตอยู่เหล่านั้นหยุดนิ่งก็หุบปีกลง . . .
อสค 1.25 . . . เมื่อสิ่งที่มีชีวิตอยู่เหล่านั้นหยุดนิ่งก็หุบปีกลง . . .
อสค 3.13 . . . และข้าพเจ้าได้ยินเสียงปีกสิ่งที่มีชีวิตอยู่ที่ถูกต้องกัน . . .
อสค 10.5 . . . และเสียงปีกของเหล่าเครูบนั้นก็ได้ยินไปถึงลานชั้นนอก . . .
อสค 10.8 . . . ปรากฏว่าในเหล่าเครูบนั้นมีอะไรอยู่ใต้ปีกอย่างมือมนุษย์ . . .
อสค 10.12 . . . มือ ปีก และวงล้อมีนัยน์ตาเต็มอยู่รอบ . . .
อสค 10.16 . . . และเมื่อเหล่าเครูบกางปีกออกเพื่อบินขึ้นจากพิภพ . . .
อสค 10.19 . . . เมื่อเหล่าเครูบออกไปก็กางปีกออกบินขึ้นไปจากพิภพท่ามกลางสายตาของข้าพเจ้า . . .
อสค 10.21 . . . เครูบทุกตนมีสี่หน้าและสี่ปีก . . .
อสค 10.21 . . . และภายใต้ปีกมีสัณฐานเหมือนมือมนุษย์ . . .
อสค 11.22 . . . แล้วเหล่าเครูบก็กางปีกออก . . .
อสค 17.3 . . . ปีกใหญ่และขนปีกก็ยาว . . .
อสค 17.3 . . . ปีกใหญ่และขนปีกก็ยาว . . .
อสค 17.7 . . . แต่มีนกอินทรีตัวมหึมาอีกตัวหนึ่ง มีปีกใหญ่และมีขนมาก ดูเถิด . . .
ดนล 7.4 . . . ตัวแรกเหมือนสิงโต มีปีกนกอินทรี เมื่อข้าพเจ้ามองดูนั้น . . .
ดนล 7.4 . . . เมื่อข้าพเจ้ามองดูนั้น ขนปีกก็ถูกถอนออกไป และมันถูกยกขึ้นจากแผ่นดิน . . .
ดนล 7.6 . . . สัตว์อีกตัวหนึ่งเหมือนเสือดาว บนหลังมีปีกนกสี่ปีก สัตว์นั้นมีหัวสี่หัวและมันรับราชอำนาจ . . .
ฮชย 4.19 . . . ลมพายุเอาปีกห่อเขาไว้ . . .
ศคย 5.9 . . . มีผู้หญิงสองคนออกมา มีลมอยู่ในปีกของนาง นางมีปีกเหมือนปีกของนกกระสาดำ . . .
ศคย 5.9 . . . นางมีปีกเหมือนปีกของนกกระสาดำ . . .
ศคย 5.9 . . . นางมีปีกเหมือนปีกของนกกระสาดำ . . .
มลค 4.2 . . . แต่ดวงอาทิตย์แห่งความชอบธรรมซึ่งมีปีกรักษาโรคภัยได้จะขึ้นมาสำหรับคนเหล่านั้นที่ยำเกรงนามของเรา . . .
มธ 23.37 . . . เหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมัน . . .
ลก 13.34 . . . เหมือนแม่ไก่กกลูกอยู่ใต้ปีกของมัน . . .
วว 4.8 . . . สัตว์ทั้งสี่นั้นแต่ละตัวมีปีกหกปีกอยู่รอบตัว . . .
วว 4.8 . . . สัตว์ทั้งสี่นั้นแต่ละตัวมีปีกหกปีกอยู่รอบตัว . . .
วว 9.9 . . . เสียงปีกมันเหมือนเสียงรถม้าเป็นอันมากกรูเข้ารบข้าศึก . . .
วว 12.14 . . . แต่ทรงประทานปีกนกอินทรีใหญ่สองปีกแก่หญิงนั้น . . .
วว 12.14 . . . แต่ทรงประทานปีกนกอินทรีใหญ่สองปีกแก่หญิงนั้น . . .

ปีกนก ( 1 )
ดนล 7.6 . . . สัตว์อีกตัวหนึ่งเหมือนเสือดาว บนหลังมีปีกนกสี่ปีก สัตว์นั้นมีหัวสี่หัวและมันรับราชอำนาจ . . .

ปีกลาย ( 2 )
2คร 8.10 . . . เรื่องที่ท่านได้ตั้งต้นเมื่อปีกลายนี้ . . .
2คร 9.2 . . . พวกอาคายาได้จัดเตรียมไว้พร้อมแล้วตั้งแต่ปีกลาย . . .

ปีติ ( 12 )
พบญ 12.7 . . . ทั้งท่านและครอบครัวของท่านจงปีติร่าเริงในบรรดากิจการซึ่งมือท่านได้กระทำนั้น . . .
พบญ 12.12 . . . และท่านทั้งหลายจงปีติร่าเริงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน . . .
พบญ 12.18 . . . และท่านจงปีติร่าเริงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน . . .
พบญ 14.26 . . . และจงปีติร่าเริงทั้งตัวท่านและครอบครัวของท่านด้วย . . .
พบญ 16.11 . . . ท่านจงปีติร่าเริงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน . . .
พบญ 16.14 . . . ในการเลี้ยงนั้นท่านจงปีติร่าเริง . . .
พบญ 26.11 . . . ท่านจงปีติร่าเริงด้วยของดีทุกสิ่งซึ่งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่าน . . .
พบญ 27.7 . . . และท่านจงปีติร่าเริงต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่าน . . .
พบญ 33.18 . . . จงปีติร่าเริงเมื่อท่านออกไป . . .
พบญ 33.18 . . . จงปีติร่าเริงในเต็นท์ของตน . . .
สภษ 3.12 . . . ดังบิดาตักเตือนบุตรชายผู้ที่เขาปีติชื่นชม . . .
อสค 25.6 . . . เพราะเจ้าได้ตบมือและกระทืบเท้าและปีติด้วยใจคิดร้ายต่อแผ่นดินอิสราเอล . . .

ปีติยินดี ( 43 )
ลนต 23.40 . . . และเจ้าจงปีติยินดีอยู่เจ็ดวันต่อพระพักตร์พระเยโฮวาห์พระเจ้าของเจ้า . . .
นหม 9.25 . . . และปีติยินดีในพระคุณยิ่งของพระองค์ . . .
โยบ 22.26 . . . แล้วท่านจะปีติยินดีในองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ . . .
โยบ 27.10 . . . เขาจะปีติยินดีในองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์หรือ . . .
โยบ 34.9 . . . `ไม่เป็นประโยชน์อะไรแก่มนุษย์เราที่เขาจะปีติยินดีในพระเจ้า' . . .
สดด 5.4 . . . ด้วยว่าพระองค์มิได้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ปีติยินดีในความชั่ว . . .
สดด 21.1 . . . ท่านจะปีติยินดีอย่างยิ่งในความรอดของพระองค์ . . .
สดด 28.7 . . . ฉะนั้นจิตใจของข้าพเจ้าจึงปีติยินดียิ่ง . . .
สดด 35.27 . . . พระองค์ผู้ทรงปีติยินดีในความเจริญของผู้รับใช้ของพระองค์" . . .
สดด 37.4 . . . จงปีติยินดีในพระเยโฮวาห์และพระองค์จะประทานตามใจปรารถนาของท่าน . . .
สดด 37.11 . . . และตัวเขาจะปีติยินดีในสันติภาพอุดมสมบูรณ์ . . .
สดด 40.8 . . . ข้าพระองค์ปีติยินดีที่กระทำตามน้ำพระทัยพระองค์ . . .
สดด 51.19 . . . แล้วพระองค์จะทรงปีติยินดีในเครื่องสัตวบูชาแห่งความชอบธรรม . . .
สดด 60.6 . . . ว่า "เราจะปีติยินดี เราจะแบ่งเมืองเชเคม . . .
สดด 68.30 . . . ขอให้ชนชาติทั้งหลายผู้ปีติยินดีในสงครามได้กระจัดพลัดพรากไป . . .
สดด 98.8 . . . ให้บรรดาเนินเขาปีติยินดีด้วยกัน . . .
สดด 108.7 . . . พระเจ้าได้ตรัสด้วยความบริสุทธิ์ของพระองค์ว่า "เราจะปีติยินดี เราจะแบ่งเมืองเชเคม . . .
สดด 112.1 . . . คือผู้ปีติยินดีเป็นอันมากในพระบัญญัติของพระองค์ . . .
สดด 119.14 . . . ข้าพระองค์ปีติยินดีในทางแห่งบรรดาพระโอวาทของพระองค์ . . .
สดด 119.16 . . . ข้าพระองค์จะปีติยินดีในกฎเกณฑ์ของพระองค์ . . .
สดด 119.47 . . . ข้าพระองค์จะปีติยินดีในพระบัญญัติของพระองค์ . . .
สดด 119.70 . . . แต่ข้าพระองค์ปีติยินดีในพระราชบัญญัติของพระองค์ . . .
สดด 119.92 . . . ถ้าพระราชบัญญัติของพระองค์ไม่เป็นที่ปีติยินดีของข้าพระองค์ . . .
สภษ 1.22 . . . คนมักเยาะเย้ยจะปีติยินดีในการเยาะเย้ยนานเท่าใด . . .
สภษ 2.14 . . . และปีติยินดีในการตลบตะแลงของคนชั่ว . . .
สภษ 7.18 . . . ให้เราทำตัวของเราให้ปีติยินดีด้วยความรัก . . .
สภษ 8.31 . . . และปีติยินดีในบุตรทั้งหลายของมนุษย์ . . .
สภษ 16.13 . . . ริมฝีปากที่ชอบธรรมเป็นที่ปีติยินดีแก่กษัตริย์ . . .
ปญจ 5.20 . . . เพราะพระเจ้าทรงตอบเขาในสิ่งที่ให้ใจเขาปีติยินดี . . .
อสย 1.11 . . . เรามิได้ปีติยินดีในเลือดของวัวผู้หรือลูกแกะหรือแพะผู้ . . .
อสย 8.6 . . . และปีติยินดีต่อเรซีนและโอรสของเรมาลิยาห์ . . .
อสย 42.1 . . . ผู้ซึ่งใจเราปีติยินดี . . .
อสย 44.9 . . . และสิ่งที่เขาปีติยินดีนั้นก็ไม่เป็นประโยชน์ . . .
อสย 55.2 . . . และให้จิตใจปีติยินดีในไขมัน . . .
อสย 58.2 . . . แต่เขายังแสวงหาเราทุกวันและปีติยินดีที่จะรู้จักทางของเรา . . .
อสย 58.2 . . . เขาทั้งหลายก็ปีติยินดีที่จะเข้ามาใกล้พระเจ้า . . .
อสย 58.13 . . . และเรียกสะบาโตว่า วันปีติยินดี และเรียกวันบริสุทธิ์ของพระเยโฮวาห์ว่า . . .
อสย 62.4 . . . เพราะพระเยโฮวาห์ทรงปีติยินดีในเจ้า . . .
อสย 65.12 . . . และเลือกสิ่งที่เราไม่ปีติยินดีด้วย" . . .
อสย 66.3 . . . และจิตใจของเขาปีติยินดีอยู่ในสิ่งน่าสะอิดสะเอียนของเขา . . .
อสย 66.4 . . . และเลือกสิ่งที่เราไม่ปีติยินดีด้วย" . . .
มลค 2.17 . . . และพระองค์ทรงปีติยินดีในคนเหล่านั้น" . . .
กจ 11.23 . . . และได้เห็นพระคุณของพระเจ้าก็ปีติยินดี . . .

ปีโธน ( 2 )
1พศด 8.35 . . . บุตรชายของมีคาห์คือ ปีโธน เมเลค . . .
1พศด 9.41 . . . บุตรชายของมีคาห์คือ ปีโธน เมเลค . . .

ปีน ( 9 )
ยชว 2.22 . . . คนทั้งสองออกไปแล้วปีนขึ้นไปบนภูเขาพักอยู่ที่นั่นสามวัน . . .
สภษ 21.22 . . . ปราชญ์ปีนเข้าไปในเมืองของคนที่มีกำลัง . . .
พซม 7.8 . . . ฉันจะปีนขึ้นต้นอินทผลัมนั้น . . .
อสย 24.18 . . . และผู้ที่ปีนออกมาจากหลุมพรางก็จะติดกับ . . .
ยรม 48.44 . . . และผู้ที่ปีนออกมาจากหลุมพรางก็จะติดกับ . . .
ยอล 2.7 . . . และปีนกำแพงเหมือนนักรบ . . .
ยอล 2.9 . . . มันจะปีนเข้าไปในบ้านเรือน . . .
อมส 9.2 . . . ถ้าเขาจะปีนไปฟ้าสวรรค์ . . .
ยน 10.1 . . . แต่ปีนเข้าไปทางอื่นนั้นเป็นขโมยและโจร . . .

ปีนป่าย ( 1 )
ยรม 4.29 . . . และปีนป่ายไปท่ามกลางศิลา . . .

ปีลาต ( 62 )
มธ 27.2 . . . เขาจึงมัดพระองค์พาไปมอบไว้แก่ปอนทิอัสปีลาตเจ้าเมือง . . .
มธ 27.13 . . . ปีลาตจึงกล่าวแก่พระองค์ว่า . . .
มธ 27.17 . . . เหตุฉะนั้นเมื่อคนทั้งปวงชุมนุมกันแล้ว ปีลาตได้ถามเขาว่า "เจ้าทั้งหลายปรารถนาให้ข้าพเจ้าปล่อยผู้ใดแก่เจ้า . . .
มธ 27.19 . . . ขณะเมื่อปีลาตนั่งบัลลังก์พิพากษาอยู่นั้น . . .
มธ 27.22 . . . ปีลาตจึงถามพวกเขาว่า . . .
มธ 27.24 . . . เมื่อปีลาตเห็นว่าไม่ได้การมีแต่จะเกิดวุ่นวายขึ้น . . .
มธ 27.58 . . . เขาได้เข้าไปหาปีลาตขอพระศพพระเยซู . . .
มธ 27.58 . . . ปีลาตจึงสั่งให้มอบพระศพนั้นให้ . . .
มธ 27.62 . . . พวกปุโรหิตใหญ่และพวกฟาริสีพากันไปหาปีลาต . . .
มธ 27.65 . . . ปีลาตจึงบอกเขาว่า "พวกท่านจงเอายามไปเถิด . . .
มก 15.1 . . . แล้วจึงมัดพระเยซูพาไปมอบไว้แก่ปีลาต . . .
มก 15.2 . . . ปีลาตจึงถามพระองค์ว่า . . .
มก 15.4 . . . ปีลาตจึงถามพระองค์อีกว่า . . .
มก 15.5 . . . แต่พระเยซูมิได้ตรัสตอบประการใดอีก ปีลาตจึงอัศจรรย์ใจ . . .
มก 15.6 . . . ปีลาตเคยปล่อยนักโทษคนหนึ่งให้เขาตามที่เขาขอ . . .
มก 15.8 . . . เริ่มขอปีลาตให้ทำตามที่ท่านเคยทำให้เขานั้น . . .
มก 15.9 . . . ปีลาตได้ถามเขาว่า "ท่านทั้งหลายปรารถนาจะให้เราปล่อยกษัตริย์ของพวกยิวหรือ" . . .
มก 15.11 . . . แต่พวกปุโรหิตใหญ่ยุยงประชาชนให้ขอปีลาตปล่อยบารับบัสแทนพระเยซู . . .
มก 15.12 . . . ฝ่ายปีลาตจึงถามเขาอีกว่า . . .
มก 15.14 . . . ปีลาตจึงถามเขาทั้งหลายว่า . . .
มก 15.15 . . . ปีลาตปรารถนาจะเอาใจประชาชน . . .
มก 15.43 . . . จึงกล้าเข้าไปหาปีลาตขอพระศพพระเยซู . . .
มก 15.44 . . . ปีลาตก็ประหลาดใจที่พระองค์สิ้นพระชนม์แล้ว . . .
ลก 3.1 . . . ปอนทิอัสปีลาตเป็นเจ้าเมืองยูเดีย . . .
ลก 13.1 . . . ซึ่งปีลาตเอาโลหิตของเขาระคนกับเครื่องบูชาของเขา . . .
ลก 23.1 . . . เขาทั้งปวงจึงลุกขึ้นพาพระองค์ไปหาปีลาต . . .
ลก 23.3 . . . ปีลาตจึงถามพระองค์ว่า . . .
ลก 23.4 . . . ปีลาตจึงว่าแก่พวกปุโรหิตใหญ่กับประชาชนว่า . . .
ลก 23.6 . . . เมื่อปีลาตได้ยินถึงแคว้นกาลิลี . . .
ลก 23.11 . . . และส่งกลับไปหาปีลาตอีก . . .
ลก 23.12 . . . ฝ่ายปีลาตกับเฮโรดคืนดีกันในวันนั้น . . .
ลก 23.13 . . . ปีลาตจึงสั่งพวกปุโรหิตใหญ่ . . .
ลก 23.20 . . . ฝ่ายปีลาตยังมีน้ำใจใคร่จะปล่อยพระเยซูจึงพูดกับเขาอีก . . .
ลก 23.22 . . . ปีลาตจึงถามเขาครั้งที่สามว่า . . .
ลก 23.24 . . . ปีลาตจึงสั่งให้เป็นไปตามที่เขาทั้งหลายปรารถนา . . .
ลก 23.52 . . . ชายคนนี้จึงเข้าไปหาปีลาตขอพระศพพระเยซู . . .
ยน 18.29 . . . ปีลาตจึงออกมาหาเขาเหล่านั้นแล้วถามว่า . . .
ยน 18.31 . . . ปีลาตจึงกล่าวแก่เขาว่า . . .
ยน 18.33 . . . ปีลาตจึงเข้าไปในศาลปรีโทเรียมอีก . . .
ยน 18.35 . . . ปีลาตทูลตอบว่า "เราเป็นยิวหรือ . . .
ยน 18.37 . . . ปีลาตจึงทูลถามพระองค์ว่า . . .
ยน 18.38 . . . ปีลาตทูลถามพระองค์ว่า . . .
ยน 19.1 . . . ขณะนั้นปีลาตจึงให้เอาพระเยซูไปโบยตี . . .
ยน 19.4 . . . ปีลาตจึงออกไปอีกและกล่าวแก่คนทั้งหลายว่า . . .
ยน 19.5 . . . และปีลาตกล่าวแก่เขาทั้งหลายว่า . . .
ยน 19.6 . . . ตรึงเขาเสีย" ปีลาตกล่าวแก่เขาว่า "พวกท่านเอาเขาไปตรึงเองเถิด . . .
ยน 19.8 . . . ฉะนั้นครั้นปีลาตได้ยินดังนั้น . . .
ยน 19.10 . . . ปีลาตจึงทูลพระองค์ว่า . . .
ยน 19.12 . . . ตั้งแต่นั้นไปปีลาตก็หาโอกาสที่จะปล่อยพระองค์ . . .
ยน 19.13 . . . เมื่อปีลาตได้ยินดังนั้น . . .
ยน 19.15 . . . ตรึงเขาเสียที่กางเขน" ปีลาตพูดกับเขาว่า "ท่านจะให้เราตรึงกษัตริย์ของท่านทั้งหลายที่กางเขนหรือ" . . .
ยน 19.16 . . . แล้วปีลาตจึงมอบพระองค์ให้เขาพาไปตรึงที่กางเขน . . .
ยน 19.19 . . . ปีลาตให้เขียนคำประจานติดไว้บนกางเขน . . .
ยน 19.21 . . . ฉะนั้นพวกปุโรหิตใหญ่ของพวกยิวจึงเรียนปีลาตว่า . . .
ยน 19.22 . . . ปีลาตตอบว่า "สิ่งใดที่เราเขียนแล้วก็แล้วไป" . . .
ยน 19.31 . . . พวกยิวจึงขอให้ปีลาตทุบขาของผู้ที่ถูกตรึงให้หัก . . .
ยน 19.38 . . . ก็ได้ขอพระศพพระเยซูจากปีลาต . . .
ยน 19.38 . . . ก็ได้ขอพระศพพระเยซูจากปีลาต และปีลาตก็ยอมให้ โยเซฟจึงมาอัญเชิญพระศพพระเยซูไป . . .
กจ 3.13 . . . และได้ปฏิเสธพระองค์ต่อหน้าปีลาต . . .
กจ 4.27 . . . ความจริงทั้งเฮโรดและปอนทิอัสปีลาต . . .
กจ 13.28 . . . พวกเขายังขอปีลาตให้ปลงพระชนม์พระองค์เสีย . . .
1ทธ 6.13 . . . ผู้ได้ทรงเป็นพยานอันดีต่อหน้าปอนทิอัสปีลาต . . .

ปีศาจ ( 11 )
ลนต 17.7 . . . เขาก็จะไม่ถวายบูชาแก่ภูตผีปีศาจอีกต่อไปซึ่งเขาทั้งหลายเล่นชู้นั้น . . .
พบญ 32.17 . . . เขาบูชาพวกปีศาจแทนพระเจ้า . . .
สดด 106.37 . . . ท่านฆ่าบุตรชายและบุตรสาวของท่านถวายเป็นเครื่องสักการบูชาแก่ปีศาจ . . .
1คร 10.20 . . . เขาถวายบูชาแก่พวกปีศาจ . . .
1คร 10.20 . . . ข้าพเจ้าไม่ปรารถนาให้ท่านมีส่วนร่วมกับพวกปีศาจ . . .
1คร 10.21 . . . ท่านจะดื่มจากถ้วยขององค์พระผู้เป็นเจ้าและจากถ้วยของพวกปีศาจด้วยไม่ได้ . . .
1คร 10.21 . . . ท่านจะรับประทานที่โต๊ะขององค์พระผู้เป็นเจ้าและที่โต๊ะของพวกปีศาจด้วยก็ไม่ได้ . . .
1ทธ 4.1 . . . และฟังคำสอนของพวกผีปีศาจ . . .
ยก 2.19 . . . แม้พวกปีศาจก็เชื่อเช่นกัน . . .
ยก 3.15 . . . และเป็นเดียรัจฉานตัณหา และเป็นเช่นปีศาจ . . .
วว 18.2 . . . กลายเป็นที่อาศัยของผีปีศาจ . . .

ปีหะหิโรท ( 4 )
อพย 14.2 . . . "จงสั่งชนชาติอิสราเอลให้ย้อนกลับไปยังค่ายหน้าตำบลปีหะหิโรท . . .
อพย 14.9 . . . กองทัพของท่านมาทันชนชาติอิสราเอลที่ตั้งค่ายอยู่ริมทะเล ใกล้ตำบลปีหะหิโรท หน้าตำบลบาอัลเซโฟน . . .
กดว 33.7 . . . หันกลับไปยังปีหะหิโรท . . .
กดว 33.8 . . . และเขาทั้งหลายยกเดินจากหน้าปีหะหิโรท . . .

ปีใหม่ ( 1 )
อพย 12.2 . . . ให้เป็นเดือนแรกในปีใหม่สำหรับพวกเจ้า . . .

ปุไท ( 1 )
1พศด 2.53 . . . คือครอบครัวอิทไรต์ ครอบครัวปุไท ครอบครัวชุมัท . . .

ปุ่ม ( 1 )
โยบ 15.26 . . . เขาวิ่งเข้าใส่พระองค์อย่างดื้อดึงพร้อมกับดั้งปุ่มหนา . . .

ปุย ( 2 )
โยบ 38.29 . . . ผู้ใดให้กำเนิดแก่ปุยน้ำค้างแข็งแห่งฟ้าสวรรค์ . . .
สดด 147.16 . . . พระองค์ประทานหิมะอย่างปุยขนแกะ . . .

ปุ๋ย ( 4 )
สดด 83.10 . . . ผู้กลายเป็นปุ๋ยของที่ดิน . . .
ลก 13.8 . . . ให้ข้าพเจ้าพรวนดินเอาปุ๋ยใส่ . . .
ลก 14.35 . . . จะใช้เป็นปุ๋ยใส่ดินก็ไม่ได้ . . .
ลก 14.35 . . . จะหมักไว้กับกองมูลสัตว์ทำปุ๋ยก็ไม่ได้ . . .

ปุโรหิต ( 914 )
ปฐก 14.18; ปฐก 41.45; ปฐก 41.50; ปฐก 46.20; ปฐก 47.22; ปฐก 47.22; ปฐก 47.26; อพย 2.16; อพย 3.1; อพย 18.1; อพย 19.6; อพย 19.22; อพย 19.24; อพย 28.1; อพย 28.3; อพย 28.4; อพย 28.41; อพย 29.1; อพย 29.9; อพย 29.27; อพย 29.28; อพย 29.30; อพย 29.44; อพย 30.30; อพย 31.10; อพย 31.10; อพย 35.19; อพย 35.19; อพย 38.21; อพย 39.41; อพย 39.41; อพย 40.13; อพย 40.15; อพย 40.15; ลนต 1.5; ลนต 1.7; ลนต 1.8; ลนต 1.9; ลนต 1.11; ลนต 1.12; ลนต 1.13; ลนต 1.15; ลนต 1.17; ลนต 2.2; ลนต 2.2; ลนต 2.8; ลนต 2.8; ลนต 2.9; ลนต 2.16; ลนต 3.2; ลนต 3.11; ลนต 3.16; ลนต 4.3; ลนต 4.5; ลนต 4.6; ลนต 4.7; ลนต 4.10; ลนต 4.16; ลนต 4.17; ลนต 4.18; ลนต 4.20; ลนต 4.25; ลนต 4.26; ลนต 4.30; ลนต 4.31; ลนต 4.31; ลนต 4.34; ลนต 4.35; ลนต 4.35; ลนต 5.6; ลนต 5.8; ลนต 5.8; ลนต 5.9; ลนต 5.10; ลนต 5.12; ลนต 5.12; ลนต 5.13; ลนต 5.13; ลนต 5.16; ลนต 5.16; ลนต 5.18; ลนต 5.18; ลนต 6.6; ลนต 6.7; ลนต 6.10; ลนต 6.12; ลนต 6.15; ลนต 6.22; ลนต 6.23; ลนต 6.26; ลนต 6.29; ลนต 6.30; ลนต 7.5; ลนต 7.6; ลนต 7.7; ลนต 7.8; ลนต 7.8; ลนต 7.9; ลนต 7.14; ลนต 7.31; ลนต 7.32; ลนต 7.34; ลนต 7.35; ลนต 7.36; ลนต 12.6; ลนต 12.7; ลนต 12.8; ลนต 13.2; ลนต 13.2; ลนต 13.3; ลนต 13.3; ลนต 13.4; ลนต 13.5; ลนต 13.5; ลนต 13.6; ลนต 13.6; ลนต 13.7; ลนต 13.7; ลนต 13.8; ลนต 13.8; ลนต 13.9; ลนต 13.10; ลนต 13.11; ลนต 13.12; ลนต 13.13; ลนต 13.13; ลนต 13.15; ลนต 13.16; ลนต 13.17; ลนต 13.17; ลนต 13.19; ลนต 13.20; ลนต 13.20; ลนต 13.21; ลนต 13.21; ลนต 13.22; ลนต 13.23; ลนต 13.25; ลนต 13.25; ลนต 13.26; ลนต 13.26; ลนต 13.27; ลนต 13.27; ลนต 13.28; ลนต 13.30; ลนต 13.30; ลนต 13.31; ลนต 13.31; ลนต 13.32; ลนต 13.33; ลนต 13.34; ลนต 13.34; ลนต 13.36; ลนต 13.36; ลนต 13.37; ลนต 13.39; ลนต 13.43; ลนต 13.44; ลนต 13.49; ลนต 13.50; ลนต 13.52; ลนต 13.53; ลนต 13.54; ลนต 13.55; ลนต 13.56; ลนต 14.2; ลนต 14.3; ลนต 14.3; ลนต 14.4; ลนต 14.5; ลนต 14.6; ลนต 14.7; ลนต 14.11; ลนต 14.12; ลนต 14.13; ลนต 14.13; ลนต 14.14; ลนต 14.14; ลนต 14.15; ลนต 14.17; ลนต 14.18; ลนต 14.18; ลนต 14.19; ลนต 14.19; ลนต 14.20; ลนต 14.20; ลนต 14.23; ลนต 14.24; ลนต 14.24; ลนต 14.25; ลนต 14.26; ลนต 14.28; ลนต 14.29; ลนต 14.31; ลนต 14.35; ลนต 14.36; ลนต 14.36; ลนต 14.36; ลนต 14.37; ลนต 14.38; ลนต 14.39; ลนต 14.40; ลนต 14.44; ลนต 14.48; ลนต 14.48; ลนต 15.14; ลนต 15.15; ลนต 15.15; ลนต 15.29; ลนต 15.30; ลนต 15.30; ลนต 16.30; ลนต 16.32; ลนต 16.32; ลนต 16.33; ลนต 17.5; ลนต 17.6; ลนต 19.22; ลนต 21.1; ลนต 21.6; ลนต 21.7; ลนต 21.7; ลนต 21.9; ลนต 21.21; ลนต 22.10; ลนต 22.11; ลนต 22.11; ลนต 22.12; ลนต 22.13; ลนต 22.14; ลนต 22.15; ลนต 23.10; ลนต 23.11; ลนต 23.11; ลนต 23.20; ลนต 23.20; ลนต 27.8; ลนต 27.8; ลนต 27.8; ลนต 27.11; ลนต 27.12; ลนต 27.12; ลนต 27.14; ลนต 27.14; ลนต 27.18; ลนต 27.21; ลนต 27.23; กดว 3.3; กดว 3.3; กดว 3.4; กดว 3.6; กดว 3.10; กดว 3.31; กดว 3.32; กดว 4.16; กดว 4.28; กดว 4.33; กดว 5.8; กดว 5.9; กดว 5.9; กดว 5.10; กดว 5.10; กดว 5.10; กดว 5.15; กดว 5.16; กดว 5.17; กดว 5.17; กดว 5.18; กดว 5.18; กดว 5.19; กดว 5.21; กดว 5.21; กดว 5.23; กดว 5.25; กดว 5.26; กดว 5.30; กดว 6.10; กดว 6.11; กดว 6.16; กดว 6.17; กดว 6.17; กดว 6.19; กดว 6.20; กดว 6.20; กดว 7.8; กดว 10.8; กดว 15.25; กดว 15.28; กดว 16.10; กดว 16.37; กดว 16.39; กดว 18.1; กดว 18.7; กดว 18.7; กดว 18.28; กดว 19.3; กดว 19.4; กดว 19.6; กดว 19.7; กดว 19.7; กดว 25.7; กดว 25.11; กดว 25.13; กดว 26.1; กดว 26.3; กดว 26.63; กดว 26.64; กดว 27.2; กดว 27.19; กดว 27.21; กดว 27.21; กดว 27.22; กดว 31.6; กดว 31.12; กดว 31.13; กดว 31.21; กดว 31.26; กดว 31.29; กดว 31.31; กดว 31.41; กดว 31.51; กดว 31.54; กดว 32.2; กดว 32.28; กดว 33.38; กดว 34.17; พบญ 10.6; พบญ 17.9; พบญ 17.12; พบญ 17.18; พบญ 18.1; พบญ 18.3; พบญ 18.3; พบญ 18.4; พบญ 19.17; พบญ 20.2; พบญ 21.5; พบญ 21.5; พบญ 24.8; พบญ 26.3; พบญ 26.4; พบญ 27.9; พบญ 31.9; ยชว 3.3; ยชว 3.6; ยชว 3.8; ยชว 3.13; ยชว 3.14; ยชว 3.15; ยชว 3.17; ยชว 4.3; ยชว 4.9; ยชว 4.10; ยชว 4.11; ยชว 4.16; ยชว 4.17; ยชว 4.18; ยชว 4.18; ยชว 6.4; ยชว 6.4; ยชว 6.6; ยชว 6.6; ยชว 6.8; ยชว 6.9; ยชว 6.9; ยชว 6.12; ยชว 6.13; ยชว 6.13; ยชว 6.16; ยชว 6.20; ยชว 8.33; ยชว 14.1; ยชว 17.4; ยชว 18.7; ยชว 19.51; ยชว 21.1; ยชว 21.4; ยชว 21.13; ยชว 21.19; ยชว 22.13; ยชว 22.30; ยชว 22.31; ยชว 22.32; วนฉ 17.5; วนฉ 17.10; วนฉ 17.12; วนฉ 17.13; วนฉ 18.4; วนฉ 18.6; วนฉ 18.17; วนฉ 18.18; วนฉ 18.19; วนฉ 18.19; วนฉ 18.19; วนฉ 18.20; วนฉ 18.24; วนฉ 18.27; วนฉ 18.30; 1ซมอ 1.3; 1ซมอ 1.9; 1ซมอ 2.11; 1ซมอ 2.13; 1ซมอ 2.13; 1ซมอ 2.14; 1ซมอ 2.15; 1ซมอ 2.15; 1ซมอ 2.28; 1ซมอ 2.35; 1ซมอ 2.36; 1ซมอ 5.5; 1ซมอ 6.2; 1ซมอ 14.3; 1ซมอ 14.19; 1ซมอ 14.19; 1ซมอ 14.36; 1ซมอ 21.1; 1ซมอ 21.2; 1ซมอ 21.4; 1ซมอ 21.5; 1ซมอ 21.6; 1ซมอ 21.9; 1ซมอ 22.11; 1ซมอ 22.11; 1ซมอ 22.17; 1ซมอ 22.17; 1ซมอ 22.18; 1ซมอ 22.18; 1ซมอ 22.19; 1ซมอ 22.21; 1ซมอ 23.9; 1ซมอ 30.7; 2ซมอ 8.17; 2ซมอ 15.27; 2ซมอ 15.35; 2ซมอ 15.35; 2ซมอ 17.15; 2ซมอ 19.11; 2ซมอ 20.25; 1พกษ 1.7; 1พกษ 1.8; 1พกษ 1.19; 1พกษ 1.25; 1พกษ 1.26; 1พกษ 1.32; 1พกษ 1.34; 1พกษ 1.38; 1พกษ 1.39; 1พกษ 1.42; 1พกษ 1.44; 1พกษ 1.45; 1พกษ 2.22; 1พกษ 2.26; 1พกษ 2.27; 1พกษ 2.35; 1พกษ 4.2; 1พกษ 4.4; 1พกษ 8.3; 1พกษ 8.4; 1พกษ 8.6; 1พกษ 8.10; 1พกษ 8.11; 1พกษ 12.31; 1พกษ 12.32; 1พกษ 13.2; 1พกษ 13.33; 1พกษ 13.33; 2พกษ 10.11; 2พกษ 10.19; 2พกษ 11.9; 2พกษ 11.9; 2พกษ 11.10; 2พกษ 11.15; 2พกษ 11.15; 2พกษ 11.18; 2พกษ 11.18; 2พกษ 12.2; 2พกษ 12.4; 2พกษ 12.5; 2พกษ 12.6; 2พกษ 12.7; 2พกษ 12.7; 2พกษ 12.8; 2พกษ 12.9; 2พกษ 12.9; 2พกษ 12.16; 2พกษ 16.10; 2พกษ 16.11; 2พกษ 16.11; 2พกษ 16.15; 2พกษ 16.16; 2พกษ 17.27; 2พกษ 17.28; 2พกษ 17.32; 2พกษ 19.2; 2พกษ 22.10; 2พกษ 22.12; 2พกษ 22.14; 2พกษ 23.2; 2พกษ 23.4; 2พกษ 23.5; 2พกษ 23.8; 2พกษ 23.8; 2พกษ 23.9; 2พกษ 23.20; 2พกษ 23.24; 2พกษ 25.18; 2พกษ 25.18; 1พศด 6.10; 1พศด 9.2; 1พศด 9.10; 1พศด 9.30; 1พศด 13.2; 1พศด 15.11; 1พศด 15.14; 1พศด 15.24; 1พศด 16.6; 1พศด 16.39; 1พศด 16.39; 1พศด 18.16; 1พศด 23.2; 1พศด 24.2; 1พศด 24.6; 1พศด 24.6; 1พศด 24.31; 1พศด 27.5; 1พศด 28.13; 1พศด 28.21; 1พศด 29.22; 2พศด 4.6; 2พศด 4.9; 2พศด 5.5; 2พศด 5.7; 2พศด 5.11; 2พศด 5.11; 2พศด 5.12; 2พศด 5.14; 2พศด 6.41; 2พศด 7.2; 2พศด 7.6; 2พศด 7.6; 2พศด 8.14; 2พศด 8.14; 2พศด 8.15; 2พศด 11.13; 2พศด 11.14; 2พศด 11.15; 2พศด 13.9; 2พศด 13.9; 2พศด 13.9; 2พศด 13.10; 2พศด 13.12; 2พศด 13.14; 2พศด 15.3; 2พศด 17.8; 2พศด 19.8; 2พศด 19.11; 2พศด 22.11; 2พศด 23.4; 2พศด 23.6; 2พศด 23.8; 2พศด 23.8; 2พศด 23.9; 2พศด 23.14; 2พศด 23.14; 2พศด 23.17; 2พศด 23.18; 2พศด 24.2; 2พศด 24.5; 2พศด 24.20; 2พศด 24.25; 2พศด 26.17; 2พศด 26.17; 2พศด 26.18; 2พศด 26.19; 2พศด 26.19; 2พศด 26.20; 2พศด 26.20; 2พศด 29.4; 2พศด 29.16; 2พศด 29.21; 2พศด 29.22; 2พศด 29.24; 2พศด 29.26; 2พศด 29.34; 2พศด 29.34; 2พศด 29.34; 2พศด 30.3; 2พศด 30.15; 2พศด 30.16; 2พศด 30.21; 2พศด 30.24; 2พศด 30.25; 2พศด 30.27; 2พศด 31.2; 2พศด 31.2; 2พศด 31.4; 2พศด 31.9; 2พศด 31.10; 2พศด 31.15; 2พศด 31.17; 2พศด 31.19; 2พศด 31.19; 2พศด 34.5; 2พศด 34.14; 2พศด 34.18; 2พศด 34.30; 2พศด 35.2; 2พศด 35.8; 2พศด 35.8; 2พศด 35.10; 2พศด 35.11; 2พศด 35.14; 2พศด 35.14; 2พศด 35.14; 2พศด 35.18; 2พศด 36.14; อสร 1.5; อสร 2.36; อสร 2.61; อสร 2.62; อสร 2.63; อสร 2.69; อสร 2.70; อสร 3.2; อสร 3.8; อสร 3.10; อสร 3.12; อสร 6.9; อสร 6.16; อสร 6.18; อสร 6.20; อสร 6.20; อสร 7.5; อสร 7.7; อสร 7.11; อสร 7.12; อสร 7.13; อสร 7.16; อสร 7.21; อสร 7.24; อสร 8.15; อสร 8.24; อสร 8.29; อสร 8.30; อสร 8.33; อสร 9.1; อสร 9.7; อสร 10.5; อสร 10.10; อสร 10.16; อสร 10.18; นหม 2.16; นหม 3.1; นหม 3.22; นหม 3.28; นหม 5.12; นหม 5.12; นหม 7.39; นหม 7.63; นหม 7.64; นหม 7.65; นหม 7.70; นหม 7.72; นหม 7.73; นหม 8.2; นหม 8.9; นหม 8.13; นหม 9.32; นหม 9.34; นหม 9.38; นหม 10.8; นหม 10.28; นหม 10.34; นหม 10.36; นหม 10.37; นหม 10.38; นหม 10.39; นหม 11.3; นหม 11.10; นหม 11.20; นหม 12.1; นหม 12.7; นหม 12.12; นหม 12.22; นหม 12.26; นหม 12.30; นหม 12.35; นหม 12.41; นหม 12.44; นหม 12.44; นหม 13.4; นหม 13.5; นหม 13.13; นหม 13.29; นหม 13.29; นหม 13.30; สดด 78.64; สดด 99.6; สดด 110.4; สดด 132.9; สดด 132.16; อสย 8.2; อสย 24.2; อสย 28.7; อสย 37.2; อสย 61.6; อสย 66.21; ยรม 1.1; ยรม 1.18; ยรม 2.8; ยรม 2.26; ยรม 4.9; ยรม 5.31; ยรม 6.13; ยรม 8.1; ยรม 8.10; ยรม 13.13; ยรม 14.18; ยรม 18.18; ยรม 19.1; ยรม 20.1; ยรม 21.1; ยรม 23.11; ยรม 23.33; ยรม 23.34; ยรม 26.7; ยรม 26.8; ยรม 26.11; ยรม 26.16; ยรม 27.16; ยรม 28.1; ยรม 28.5; ยรม 29.1; ยรม 29.25; ยรม 29.25; ยรม 29.26; ยรม 29.26; ยรม 29.29; ยรม 31.14; ยรม 32.32; ยรม 33.18; ยรม 33.21; ยรม 34.19; ยรม 37.3; ยรม 48.7; ยรม 49.3; ยรม 52.24; ยรม 52.24; พคค 1.4; พคค 1.19; พคค 2.6; พคค 2.20; พคค 4.13; พคค 4.16; อสค 1.3; อสค 7.26; อสค 22.26; อสค 40.45; อสค 40.46; อสค 40.46; อสค 42.13; อสค 42.14; อสค 43.19; อสค 43.21; อสค 43.22; อสค 43.24; อสค 43.25; อสค 43.27; อสค 44.13; อสค 44.15; อสค 44.21; อสค 44.22; อสค 44.22; อสค 44.30; อสค 44.30; อสค 44.31; อสค 45.4; อสค 45.19; อสค 46.2; อสค 46.19; อสค 46.20; อสค 48.10; อสค 48.11; อสค 48.13; ฮชย 4.4; ฮชย 4.6; ฮชย 4.9; ฮชย 5.1; ฮชย 6.9; ฮชย 10.5; ยอล 1.9; ยอล 1.13; ยอล 2.17; อมส 7.10; มคา 3.11; ศฟย 1.4; ศฟย 3.4; ฮกก 2.11; ฮกก 2.12; ฮกก 2.13; ศคย 6.13; ศคย 7.3; ศคย 7.5; มลค 1.6; มลค 2.1; มลค 2.7; มธ 2.4; มธ 8.4; มธ 12.4; มธ 12.5; มธ 16.21; มธ 20.18; มธ 21.15; มธ 21.23; มธ 21.45; มธ 26.3; มธ 26.14; มธ 26.47; มธ 26.59; มธ 27.1; มธ 27.3; มธ 27.6; มธ 27.12; มธ 27.20; มธ 27.41; มธ 27.62; มธ 28.11; มธ 28.12; มก 1.44; มก 2.26; มก 8.31; มก 10.33; มก 11.18; มก 11.27; มก 14.1; มก 14.10; มก 14.43; มก 14.53; มก 14.55; มก 15.1; มก 15.3; มก 15.10; มก 15.11; มก 15.31; ลก 1.5; ลก 1.8; ลก 1.9; ลก 5.14; ลก 6.4; ลก 9.22; ลก 10.31; ลก 17.14; ลก 19.47; ลก 20.1; ลก 20.19; ลก 22.2; ลก 22.4; ลก 22.52; ลก 22.66; ลก 23.4; ลก 23.10; ลก 23.13; ลก 23.23; ลก 24.20; ยน 1.19; ยน 7.32; ยน 7.45; ยน 11.47; ยน 11.57; ยน 12.10; ยน 18.3; ยน 18.35; ยน 19.6; ยน 19.15; ยน 19.21; กจ 4.1; กจ 4.23; กจ 5.24; กจ 6.7; กจ 9.14; กจ 9.21; กจ 14.13; กจ 19.14; กจ 22.30; กจ 23.14; กจ 25.15; กจ 26.10; กจ 26.12; ฮบ 5.6; ฮบ 7.1; ฮบ 7.3; ฮบ 7.5; ฮบ 7.11; ฮบ 7.11; ฮบ 7.12; ฮบ 7.14; ฮบ 7.15; ฮบ 7.17; ฮบ 7.20; ฮบ 7.21; ฮบ 7.21; ฮบ 7.21; ฮบ 7.23; ฮบ 7.24; ฮบ 8.4; ฮบ 8.4; ฮบ 8.5; ฮบ 9.6; ฮบ 10.11; 1ปต 2.5; 1ปต 2.9; วว 1.6; วว 5.10; วว 20.6

ปู ( 17 )
กดว 4.7 . . . และเอาผ้าสีฟ้าปูลงบนโต๊ะสำหรับขนมปังหน้าพระพักตร์แล้ววางจานและช้อน . . .
วนฉ 8.25 . . . "เราทั้งหลายเต็มใจจะให้" เขาก็ปูผ้าลง วางตุ้มหูซึ่งริบมาได้นั้นไว้ที่นั่น . . .
2ซมอ 17.19 . . . หญิงแม่บ้านก็เอาผ้ามาปูปิดปากบ่อ . . .
2ซมอ 21.10 . . . แล้วนางริสปาห์บุตรสาวของอัยยาห์ก็เอาผ้ากระสอบปูไว้บนก้อนหินสำหรับตนเอง . . .
1พกษ 6.15 . . . และพระองค์ทรงปูปิดพื้นพระนิเวศด้วยไม้สนสามใบ . . .
2พกษ 8.15 . . . และอยู่มาในวันรุ่งขึ้นเขาก็เอาผ้าปูที่นอนจุ่มน้ำคลุมพระพักตร์พระองค์ไว้ . . .
สภษ 31.22 . . . เธอทำผ้าปูสำหรับเธอด้วยสิ่งทอ . . .
อสย 58.5 . . . และปูผ้ากระสอบและขี้เถ้ารองใต้เขา . . .
มธ 21.7 . . . และเอาเสื้อผ้าของตนปูบนหลัง . . .
มธ 21.8 . . . ฝูงชนเป็นอันมากได้เอาเสื้อผ้าของตนปูตามถนนหนทาง . . .
มธ 21.8 . . . คนอื่นๆก็ตัดกิ่งไม้มาปูตามถนน . . .
มก 11.7 . . . แล้วเอาเสื้อผ้าของตนปูลงบนหลังลา . . .
มก 11.8 . . . มีคนเป็นอันมากเอาเสื้อผ้าของตนปูลงตามถนนหนทาง . . .
มก 11.8 . . . และคนอื่นก็ตัดกิ่งไม้จากต้นไม้มาปูลงตามทางนั้น . . .
ลก 19.35 . . . แล้วเขาก็จูงลูกลามาถึงพระเยซูและเอาเสื้อของตนปูลงบนหลังลา . . .
ลก 19.36 . . . เขาทั้งหลายก็เอาเสื้อผ้าของตนปูลงตามหนทาง . . .
ยน 19.13 . . . ที่เรียกว่า ลานปูศิลา ภาษาฮีบรูเรียกว่า . . .

ปู่ ( 1 )
ปฐก 32.9 . . . พระเจ้าของอับราฮัมปู่ของข้าพระองค์ . . .

ปูชนียสถาน ( 1 )
กจ 17.24 . . . มิได้ทรงสถิตในปูชนียสถานซึ่งมือมนุษย์ได้กระทำไว้ . . .

ปูชนียสถานสูง ( 87 )
ลนต 26.30 . . . เราจะทำลายปูชนียสถานสูงทั้งหลายของเจ้า . . .
กดว 21.28 . . . เจ้าของแห่งปูชนียสถานสูงของแม่น้ำอารโนน . . .
กดว 22.41 . . . ต่อมารุ่งขึ้นบาลาคก็พาบาลาอัมขึ้นไปยังปูชนียสถานสูงของพระบาอัล . . .
กดว 33.52 . . . และทำลายบรรดาปูชนียสถานสูงของเขาเสีย . . .
พบญ 33.29 . . . ท่านจะเหยียบย่ำไปบนปูชนียสถานสูงของเขา" . . .
1ซมอ 9.12 . . . ณ ปูชนียสถานสูง . . .
1ซมอ 9.13 . . . ณ ปูชนียสถานสูง เพราะว่าประชาชนจะไม่รับประทานจนกว่าท่านจะมาถึง . . .
1ซมอ 9.14 . . . จะขึ้นไปยังปูชนียสถานสูงนั้น . . .
1ซมอ 9.19 . . . จงเดินขึ้นหน้าฉันไปยังปูชนียสถานสูงนั้น . . .
1ซมอ 9.25 . . . และเมื่อเขาทั้งหลายลงมาจากปูชนียสถานสูงเข้ามาในเมือง . . .
1ซมอ 10.5 . . . ท่านจะพบผู้พยากรณ์หมู่หนึ่งกำลังลงมาจากปูชนียสถานสูง . . .
1ซมอ 10.13 . . . ท่านก็มายังปูชนียสถานสูง . . .
1พกษ 3.2 . . . ณ ปูชนียสถานสูง เพราะในเวลานั้นยังไม่ได้สร้างพระนิเวศเพื่อพระนามของพระเยโฮวาห์ . . .
1พกษ 3.3 . . . ณ ปูชนียสถานสูง . . .
1พกษ 11.7 . . . แล้วซาโลมอนได้ทรงสร้างปูชนียสถานสูงสำหรับพระเคโมช . . .
1พกษ 12.31 . . . แล้วพระองค์ได้ทรงสร้างนิเวศที่ปูชนียสถานสูง . . .
1พกษ 12.32 . . . และพระองค์ทรงสถาปนาปุโรหิตในเบธเอลประจำที่ปูชนียสถานสูงซึ่งพระองค์ทรงสร้างไว้ . . .
1พกษ 13.2 . . . และบนเจ้าแท่นนี้จะฆ่าปุโรหิตแห่งปูชนียสถานสูงผู้ซึ่งเผาเครื่องหอมบนเจ้า . . .
1พกษ 13.32 . . . และต่อบรรดานิเวศแห่งปูชนียสถานสูงซึ่งอยู่ในหัวเมืองสะมาเรีย . . .
1พกษ 13.33 . . . แต่จากท่ามกลางประชาชนได้สถาปนาบางคนให้เป็นปุโรหิตประจำปูชนียสถานสูงนั้นอีก . . .
1พกษ 13.33 . . . พระองค์ก็แต่งตั้งเขาให้เป็นปุโรหิตประจำบรรดาปูชนียสถานสูง . . .
1พกษ 14.23 . . . เพราะเขาได้สร้างปูชนียสถานสูงด้วย . . .
1พกษ 15.14 . . . แต่มิได้ทรงรื้อปูชนียสถานสูงเหล่านั้น . . .
1พกษ 22.43 . . . แต่ปูชนียสถานสูงนั้นยังมิได้ถูกรื้อลง . . .
1พกษ 22.43 . . . ประชาชนยังคงถวายเครื่องสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมในปูชนียสถานสูงนั้น . . .
2พกษ 12.3 . . . ถึงกระนั้นเขาก็ยังมิได้รื้อปูชนียสถานสูงเอาไป . . .
2พกษ 12.3 . . . และเผาเครื่องหอมในปูชนียสถานสูงเหล่านั้น . . .
2พกษ 14.4 . . . แต่ว่าปูชนียสถานสูงนั้นยังมิได้ทรงรื้อเสีย . . .
2พกษ 14.4 . . . ประชาชนยังคงถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมบนปูชนียสถานสูงเหล่านั้น . . .
2พกษ 15.4 . . . ถึงกระนั้นปูชนียสถานสูงก็ยังมิได้ถูกกำจัดเสีย . . .
2พกษ 15.4 . . . ประชาชนยังถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมบนปูชนียสถานสูงเหล่านั้น . . .
2พกษ 15.35 . . . ถึงกระนั้นปูชนียสถานสูงก็ยังมิได้ถูกกำจัดเสีย . . .
2พกษ 15.35 . . . ประชาชนยังถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมบนปูชนียสถานสูงนั้น . . .
2พกษ 16.4 . . . และพระองค์ทรงถวายสัตวบูชาและเผาเครื่องหอมบนปูชนียสถานสูง . . .
2พกษ 17.9 . . . เขาได้สร้างปูชนียสถานสูงทั่วบ้านทั่วเมืองสำหรับตน . . .
2พกษ 17.11 . . . ที่นั่นเขาได้เผาเครื่องหอมบนปูชนียสถานสูงทั้งหมดนั้น . . .
2พกษ 17.29 . . . และตั้งไว้ในนิเวศแห่งปูชนียสถานสูงซึ่งชาวสะมาเรียได้สร้างไว้ . . .
2พกษ 17.32 . . . และได้กำหนดประชาชนจากท่ามกลางเขาให้เป็นปุโรหิตของปูชนียสถานสูงนั้น . . .
2พกษ 17.32 . . . ซึ่งถวายสัตวบูชาสำหรับพวกเขาในนิเวศแห่งปูชนียสถานสูงเหล่านั้น . . .
2พกษ 18.4 . . . พระองค์ทรงรื้อปูชนียสถานสูงทิ้งไป . . .
2พกษ 18.22 . . . ก็ปูชนียสถานสูงและแท่นบูชาของพระองค์นั้นมิใช่หรือที่เฮเซคียาห์รื้อทิ้งเสียแล้ว . . .
2พกษ 21.3 . . . เพราะพระองค์ทรงสร้างปูชนียสถานสูง . . .
2พกษ 23.5 . . . ให้เผาเครื่องหอมในปูชนียสถานสูงที่หัวเมืองแห่งยูดาห์ . . .
2พกษ 23.8 . . . และทรงกระทำให้ปูชนียสถานสูงเสียความศักดิ์สิทธิ์ . . .
2พกษ 23.8 . . . และพระองค์ทรงทำลายปูชนียสถานสูงของประตูเมือง . . .
2พกษ 23.9 . . . ถึงอย่างไรก็ดีปุโรหิตแห่งปูชนียสถานสูงมิได้ขึ้นไปยังแท่นบูชาแห่งพระเยโฮวาห์ในกรุงเยรูซาเล็ม . . .
2พกษ 23.13 . . . และกษัตริย์ทรงกระทำให้ปูชนียสถานสูงซึ่งอยู่หน้ากรุงเยรูซาเล็มเสียความศักดิ์สิทธิ์ . . .
2พกษ 23.15 . . . ปูชนียสถานสูงซึ่งเยโรโบอัมบุตรชายเนบัทได้ตั้งไว้ . . .
2พกษ 23.15 . . . พระองค์ทรงรื้อแท่นบูชากับปูชนียสถานสูงนั้นลงและทรงเผาปูชนียสถานสูงนั้น . . .
2พกษ 23.15 . . . พระองค์ทรงรื้อแท่นบูชากับปูชนียสถานสูงนั้นลงและทรงเผาปูชนียสถานสูงนั้น . . .
2พกษ 23.19 . . . โยสิยาห์ทรงกำจัดนิเวศทั้งสิ้นของปูชนียสถานสูงที่อยู่ในหัวเมืองสะมาเรีย . . .
2พกษ 23.20 . . . และพระองค์ทรงประหารปุโรหิตทั้งปวงแห่งปูชนียสถานสูงซึ่งอยู่ที่นั่นเสียบนแท่นบูชา . . .
1พศด 16.39 . . . อยู่หน้าพลับพลาแห่งพระเยโฮวาห์ซึ่งอยู่ในปูชนียสถานสูงเมืองกิเบโอน . . .
1พศด 21.29 . . . ในเวลานั้นอยู่ในปูชนียสถานสูงที่กิเบโอน . . .
2พศด 1.3 . . . และซาโลมอนกับชุมนุมชนทั้งปวงที่อยู่กับพระองค์ได้ขึ้นไปที่ปูชนียสถานสูงซึ่งอยู่ที่กิเบโอน . . .
2พศด 1.13 . . . ซาโลมอนจึงเสด็จจากปูชนียสถานสูงที่กิเบโอน . . .
2พศด 11.15 . . . และพระองค์ทรงแต่งตั้งปุโรหิตของพระองค์ขึ้นสำหรับปูชนียสถานสูงทั้งหลาย . . .
2พศด 14.3 . . . พระองค์ทรงกำจัดแท่นบูชาพระต่างด้าวและปูชนียสถานสูงทั้งหลาย . . .
2พศด 14.5 . . . พระองค์ทรงกำจัดปูชนียสถานสูงและแท่นเครื่องหอมออกเสียจากหัวเมืองทั้งสิ้นของยูดาห์ด้วย . . .
2พศด 15.17 . . . แต่ยังมิได้กำจัดปูชนียสถานสูงออกเสียจากอิสราเอล . . .
2พศด 17.6 . . . พระองค์จึงทรงกำจัดปูชนียสถานสูงและบรรดาเสารูปเคารพเสียจากยูดาห์ . . .
2พศด 20.33 . . . ปูชนียสถานสูงยังไม่ได้ถูกกำจัดออกไป . . .
2พศด 21.11 . . . พระองค์ทรงสร้างปูชนียสถานสูงในถิ่นเทือกเขาของยูดาห์ . . .
2พศด 28.4 . . . พระองค์ทรงถวายสัตวบูชาและทรงเผาเครื่องหอมที่ปูชนียสถานสูง . . .
2พศด 28.25 . . . พระองค์ทรงสร้างปูชนียสถานสูงในหัวเมืองของยูดาห์ทุกหัวเมืองเพื่อเผาเครื่องหอมถวายพระอื่น . . .
2พศด 31.1 . . . และพังปูชนียสถานสูงลง . . .
2พศด 32.12 . . . เฮเซคียาห์คนนี้แหละมิใช่หรือที่ได้กำจัดปูชนียสถานสูง . . .
2พศด 33.3 . . . เพราะพระองค์ทรงสร้างปูชนียสถานสูงขึ้นใหม่ . . .
2พศด 33.17 . . . ถึงกระนั้นก็ดีประชาชนก็ยังถวายสัตวบูชาที่ปูชนียสถานสูง . . .
2พศด 33.19 . . . และสถานที่ซึ่งพระองค์ทรงสร้างปูชนียสถานสูง . . .
2พศด 34.3 . . . และในปีที่สิบสองพระองค์ทรงเริ่มกวาดล้างยูดาห์และเยรูซาเล็มด้วยการกำจัดปูชนียสถานสูง . . .
สดด 78.58 . . . เพราะเขายั่วเย้าพระองค์ให้ทรงกริ้วด้วยเรื่องปูชนียสถานสูงของเขาทั้งหลาย . . .
อสย 15.2 . . . ไปยังปูชนียสถานสูงเพื่อจะร่ำไห้ . . .
อสย 16.12 . . . และต่อมาเมื่อเห็นว่าโมอับเหน็ดเหนื่อยอยู่ที่ปูชนียสถานสูงนั้น . . .
อสย 36.7 . . . ก็ปูชนียสถานสูงและแท่นบูชาของพระองค์นั้นมิใช่หรือที่เฮเซคียาห์รื้อทิ้งเสียแล้ว . . .
ยรม 7.31 . . . และได้สร้างปูชนียสถานสูงของโทเฟท . . .
ยรม 17.3 . . . และเราจะนับว่าปูชนียสถานสูงทั้งหลายของเจ้าเป็นความบาปของเจ้า . . .
ยรม 19.5 . . . และได้สร้างปูชนียสถานสูงสำหรับพระบาอัล . . .
ยรม 32.35 . . . เขาทั้งหลายได้สร้างปูชนียสถานสูงสำหรับพระบาอัลซึ่งอยู่ในหุบเขาแห่งบุตรชายของฮินโนม . . .
ยรม 48.35 . . . เราจะนำอวสานมาสู่ผู้ที่ถวายเครื่องบูชาในปูชนียสถานสูงและเผาเครื่องหอมถวายพระของเขาในโมอับ . . .
อสค 6.3 . . . และเราจะทำลายปูชนียสถานสูงของเจ้าเสีย . . .
อสค 6.6 . . . เมืองของเจ้าจะร้างและปูชนียสถานสูงของเจ้าจะรกร้าง . . .
อสค 16.16 . . . และเจ้าได้สร้างบรรดาปูชนียสถานสูง . . .
อสค 20.29 . . . ปูชนียสถานสูงซึ่งเจ้าเข้าไปนั้นคืออะไร . . .
อสค 43.7 . . . และด้วยศพของกษัตริย์ของเขาทั้งหลายในปูชนียสถานสูง . . .
ฮชย 10.8 . . . ปูชนียสถานสูงของเมืองอาเวน . . .
มคา 1.5 . . . ปูชนียสถานสูงแห่งยูดาห์คืออะไร . . .

ปูเดนส์ ( 1 )
2ทธ 4.21 . . . ยูบูลัส ปูเดนส์ ลีนัส . . .

ปู่ทวด ( 2 )
อพย 10.6 . . . อย่างที่บิดาและปู่ทวด . . .
ดนล 11.24 . . . และเขาจะกระทำสิ่งที่ปู่ทวดหรือบรรพบุรุษของเขาไม่กระทำ . . .

ปูทิเอล ( 1 )
อพย 6.25 . . . ได้รับบุตรสาวคนหนึ่งของปูทิเอลเป็นภรรยา . . .

ปูน ( 12 )
ลนต 14.41 . . . ผงปูนที่ขูดออกมานั้นให้นำไปทิ้งเสียในที่มลทินภายนอกเมือง . . .
ลนต 14.42 . . . และเอาปูนอื่นมาโบกผนังเรือนนั้น . . .
ลนต 14.43 . . . ขูดเรือนและโบกปูนใหม่แล้ว . . .
ลนต 14.45 . . . ไม้และปูนที่ทำเรือนนั้นให้ขนไปทิ้งเสียในที่ที่มลทินภายนอกเมือง . . .
ลนต 14.48 . . . ดูเถิด เมื่อโบกปูนใหม่แล้ว โรคนั้นมิได้ลามไปในเรือนแล้ว . . .
พบญ 27.2 . . . ท่านจงตั้งศิลาก้อนใหญ่ๆขึ้น เอาปูนโบกเสีย . . .
พบญ 27.4 . . . แล้วจงโบกเสียด้วยปูน . . .
นรธ 2.12 . . . จงทรงปูนบำเหน็จอันบริบูรณ์แก่เจ้า" . . .
อสธ 1.6 . . . ทั้งเตียงทองคำและเงินบนพื้นลาดปูนฝังหินแดง . . .
อสย 33.12 . . . และชนชาติทั้งหลายก็จะเหมือนถูกเผาเป็นปูน . . .
อสค 46.23 . . . ภายในรอบลานทั้งสี่นั้นมีสิ่งที่ก่อด้วยปูนเป็นแถว . . .
อมส 2.1 . . . เพราะเขาได้เผากระดูกของกษัตริย์เอโดมให้เป็นปูน . . .

ปูนขาว ( 9 )
อสค 13.10 . . . คนอื่นก็ฉาบด้วยปูนขาว . . .
อสค 13.11 . . . จงกล่าวแก่ผู้ที่ฉาบปูนขาวนั้นว่า . . .
อสค 13.12 . . . `ปูนขาวที่เจ้าได้ฉาบนั้นอยู่ที่ไหนเล่า' . . .
อสค 13.14 . . . และเราจะพังกำแพงซึ่งเจ้าฉาบด้วยปูนขาวนั้น . . .
อสค 13.15 . . . เราจะให้ความพิโรธของเราสำเร็จบนกำแพงและบนคนเหล่านั้นที่ฉาบกำแพงด้วยปูนขาว . . .
อสค 13.15 . . . ผู้ที่ฉาบปูนขาวก็ไม่มีด้วย' . . .
อสค 22.28 . . . และผู้พยากรณ์ของแผ่นดินนั้นก็ฉาบด้วยปูนขาว . . .
มธ 23.27 . . . เพราะว่าเจ้าเป็นเหมือนอุโมงค์ฝังศพซึ่งฉาบด้วยปูนขาว . . .
กจ 23.3 . . . ผู้เป็นผนังที่ฉาบด้วยปูนขาว . . .

ปูนสอ ( 5 )
ปฐก 11.3 . . . พวกเขาจึงมีอิฐใช้ต่างหินและมียางมะตอยใช้ต่างปูนสอ . . .
อพย 1.14 . . . และทำให้ชีวิตของเขาขมขื่นเพราะงานหนักที่เขากระทำนั้น เช่นทำปูนสอ ทำอิฐและทำงานต่างๆที่ทุ่งนา . . .
อสย 41.25 . . . เขาจะเหยียบผู้ครอบครองเหมือนเหยียบปูนสอ . . .
ยรม 43.9 . . . จงซ่อนไว้ที่ในปูนสอในเตาเผาอิฐ . . .
นฮม 3.14 . . . ย่ำปูนสอให้เข้ากันดี . . .

ปูโนน ( 2 )
กดว 33.42 . . . และเขายกเดินจากศัลโมนาห์ และตั้งค่ายที่ปูโนน . . .
กดว 33.43 . . . และเขายกเดินจากปูโนน . . .

ปูบลิอัส ( 2 )
กจ 28.7 . . . เจ้าแห่งเกาะนั้นชื่อปูบลิอัส . . .
กจ 28.8 . . . ต่อมาบิดาของปูบลิอัสนั้นนอนป่วยอยู่ . . .

ปู่ย่าตายาย ( 1 )
กดว 14.23 . . . คนเหล่านี้จะมิได้เห็นแผ่นดินที่เราปฏิญาณไว้กับปู่ย่าตายายของเขาฉันนั้น . . .

ปูราห์ ( 2 )
วนฉ 7.10 . . . จงพาปูราห์คนใช้ของเจ้าไปด้วยให้ถึงค่ายนั้น . . .
วนฉ 7.11 . . . ท่านจึงไปกับปูราห์คนใช้ของท่าน . . .

ปูล ( 5 )
2พกษ 15.19 . . . ปูลกษัตริย์แห่งอัสซีเรียได้ยกขึ้นมาต่อสู้แผ่นดินนั้น . . .
2พกษ 15.19 . . . และเมนาเฮมได้ถวายเงินหนึ่งพันตะลันต์แก่ปูล . . .
2พกษ 15.19 . . . เพื่อจะให้ปูลช่วยให้พระองค์ยึดพระราชอาณาจักรไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ได้ . . .
1พศด 5.26 . . . พระเจ้าแห่งอิสราเอลจึงทรงเร้าจิตใจของปูลกษัตริย์แห่งอัสซีเรีย . . .
อสย 66.19 . . . ยังทารชิช ปูลและลูด ผู้โก่งธนู . . .

ปูวาห์ ( 5 )
ปฐก 46.13 . . . โทลา ปูวาห์ โยบ . . .
กดว 26.23 . . . คนครอบครัวโทลา ปูวาห์ คนครอบครัวปูวาห์ . . .
กดว 26.23 . . . ปูวาห์ คนครอบครัวปูวาห์ . . .
วนฉ 10.1 . . . ต่อจากอาบีเมเลคมีคนขึ้นมาช่วยอิสราเอลให้พ้นชื่อโทลาบุตรชายของปูวาห์ผู้เป็นบุตรชายของโดโด . . .
1พศด 7.1 . . . โทลา ปูวาห์ ยาชูบ . . .

ปูอาห์ ( 1 )
อพย 1.15 . . . ซึ่งคนหนึ่งชื่อชิฟราห์และอีกคนหนึ่งชื่อปูอาห์ . . .

เปโขด ( 2 )
ยรม 50.21 . . . และต่อสู้ชาวเมืองเปโขด . . .
อสค 23.23 . . . และคนเคลเดียทั้งสิ้น เปโขดและโชอา และโคอา . . .

เปคาห์ ( 11 )
2พกษ 15.25 . . . แต่เปคาห์บุตรชายเรมาลิยาห์ . . .
2พกษ 15.27 . . . เปคาห์บุตรชายเรมาลิยาห์ได้เริ่มครอบครองเหนืออิสราเอลในสะมาเรีย . . .
2พกษ 15.29 . . . ในรัชกาลของเปคาห์กษัตริย์แห่งอิสราเอล . . .
2พกษ 15.30 . . . แล้วโฮเชยาบุตรชายเอลาห์ได้ร่วมกันคิดกบฏต่อเปคาห์บุตรชายเรมาลิยาห์ . . .
2พกษ 15.31 . . . ส่วนพระราชกิจนอกนั้นของเปคาห์ . . .
2พกษ 15.32 . . . ในปีที่สองแห่งรัชกาลเปคาห์บุตรชายเรมาลิยาห์กษัตริย์แห่งอิสราเอล . . .
2พกษ 15.37 . . . และเปคาห์บุตรชายเรมาลิยาห์ให้มาสู้กับยูดาห์ . . .
2พกษ 16.1 . . . ในปีที่สิบเจ็ดแห่งรัชกาลเปคาห์บุตรชายเรมาลิยาห์ . . .
2พกษ 16.5 . . . แล้วเรซีนกษัตริย์แห่งซีเรียและเปคาห์บุตรชายเรมาลิยาห์กษัตริย์แห่งอิสราเอลทรงยกขึ้นมาทำสงครามกับกรุงเยรูซาเล็ม . . .
2พศด 28.6 . . . เพราะว่าเปคาห์บุตรชายเรมาลิยาห์ได้ฆ่าเสียหนึ่งแสนสองหมื่นคนในยูดาห์ในวันเดียว . . .
อสย 7.1 . . . และเปคาห์โอรสของเรมาลิยาห์ . . .

เปคาหิยาห์ ( 3 )
2พกษ 15.22 . . . และเปคาหิยาห์โอรสก็ขึ้นครองแทนพระองค์ . . .
2พกษ 15.23 . . . เปคาหิยาห์โอรสของเมนาเฮมได้เริ่มครอบครองเหนืออิสราเอลในสะมาเรีย . . .
2พกษ 15.26 . . . ส่วนพระราชกิจนอกนั้นของเปคาหิยาห์ . . .

เป็ดไก่ ( 1 )
นหม 5.18 . . . เป็ดไก่เขาก็จัดไว้ให้ข้าพเจ้าด้วย . . .

เปดาซูร์ ( 5 )
กดว 1.10 . . . และกามาลิเอลบุตรชายเปดาซูร์ . . .
กดว 2.20 . . . กามาลิเอลบุตรชายเปดาซูร์จะเป็นนายกองของคนมนัสเสห์ . . .
กดว 7.54 . . . วันที่แปดกามาลิเอลบุตรชายเปดาซูร์ประมุขของคนมนัสเสห์ถวายของ . . .
กดว 7.59 . . . สิ่งเหล่านี้เป็นของถวายของกามาลิเอลบุตรชายของเปดาซูร์ . . .
กดว 10.23 . . . กามาลิเอลบุตรชายเปดาซูร์นำพลโยธาตระกูลคนมนัสเสห์ . . .

เปดายาห์ ( 8 )
2พกษ 23.36 . . . เศบูดาห์บุตรสาวเปดายาห์ชาวรูมาห์ . . .
1พศด 3.18 . . . มัลคีราม เปดายาห์ เชนาสซาร์ . . .
1พศด 3.19 . . . และบุตรชายของเปดายาห์คือ . . .
1พศด 27.20 . . . โยเอลบุตรชายเปดายาห์ . . .
นหม 3.25 . . . เปดายาห์บุตรชายปาโรช . . .
นหม 8.4 . . . ฮิลคียาห์และมาอาเสอาห์ยืนอยู่ข้างขวามือของท่าน กับมีเปดายาห์ มิชาเอล . . .
นหม 11.7 . . . ผู้เป็นบุตรชายเปดายาห์ . . .
นหม 13.13 . . . และเปดายาห์แห่งคนเลวี . . .

เปดาเฮล ( 1 )
กดว 34.28 . . . จากตระกูลคนนัฟทาลีมีประมุขคนหนึ่งชื่อเปดาเฮลบุตรชายอัมมีฮูด" . . .

เปโตร ( 228 )
มธ 4.18 . . . คือซีโมนที่เรียกว่าเปโตร . . .
มธ 8.14 . . . ครั้นพระเยซูเสด็จเข้าไปในเรือนของเปโตร . . .
มธ 8.14 . . . พระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นแม่ยายของเปโตรนอนป่วยเป็นไข้อยู่ . . .
มธ 10.2 . . . คนแรกชื่อซีโมนที่เรียกว่าเปโตร . . .
มธ 14.28 . . . ฝ่ายเปโตรจึงทูลตอบพระองค์ว่า . . .
มธ 14.29 . . . เมื่อเปโตรลงจากเรือแล้ว . . .
มธ 14.32 . . . เมื่อพระองค์กับเปโตรขึ้นเรือแล้ว . . .
มธ 15.15 . . . ฝ่ายเปโตรทูลพระองค์ว่า . . .
มธ 16.16 . . . ซีโมนเปโตรทูลตอบว่า "พระองค์ทรงเป็นพระคริสต์พระบุตรของพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์อยู่" . . .
มธ 16.18 . . . ฝ่ายเราบอกท่านด้วยว่า ท่านคือเปโตร และบนศิลานี้เราจะสร้างคริสตจักรของเราไว้ . . .
มธ 16.22 . . . ฝ่ายเปโตรเอามือจับพระองค์ . . .
มธ 16.23 . . . พระองค์จึงหันพระพักตร์ตรัสกับเปโตรว่า . . .
มธ 17.1 . . . ครั้นล่วงไปได้หกวันแล้ว พระเยซูทรงพาเปโตร ยากอบ . . .
มธ 17.4 . . . ฝ่ายเปโตรทูลพระเยซูว่า . . .
มธ 17.5 . . . เปโตรทูลยังไม่ทันขาดคำ . . .
มธ 17.24 . . . พวกคนเก็บค่าบำรุงพระวิหารมาหาเปโตรถามว่า . . .
มธ 17.25 . . . เปโตรตอบว่า "เสีย" . . .
มธ 17.25 . . . เมื่อเปโตรเข้าไปในเรือน . . .
มธ 17.26 . . . เปโตรทูลตอบพระองค์ว่า . . .
มธ 18.21 . . . ขณะนั้นเปโตรมาทูลพระองค์ว่า . . .
มธ 19.27 . . . แล้วเปโตรทูลพระองค์ว่า . . .
มธ 26.33 . . . ฝ่ายเปโตรทูลตอบพระองค์ว่า . . .
มธ 26.35 . . . เปโตรทูลพระองค์ว่า "ถึงแม้ข้าพระองค์จะต้องตายกับพระองค์ . . .
มธ 26.37 . . . พระองค์ก็พาเปโตรกับบุตรชายทั้งสองของเศเบดีไปด้วย . . .
มธ 26.40 . . . เห็นเขานอนหลับอยู่ และตรัสกับเปโตรว่า "เป็นอย่างไรนะ . . .
มธ 26.58 . . . แต่เปโตรได้ติดตามพระองค์ไปห่างๆจนถึงคฤหาสน์ของมหาปุโรหิต . . .
มธ 26.69 . . . ขณะนั้นเปโตรนั่งอยู่ภายนอกบริเวณคฤหาสน์นั้น . . .
มธ 26.70 . . . แต่เปโตรได้ปฏิเสธต่อหน้าคนทั้งปวงว่า . . .
มธ 26.71 . . . เมื่อเปโตรได้ออกไปที่ระเบียง . . .
มธ 26.72 . . . เปโตรจึงปฏิเสธอีก ด้วยคำปฏิญาณว่า . . .
มธ 26.73 . . . อีกสักครู่หนึ่งคนทั้งหลายที่ยืนอยู่ใกล้ๆนั้นก็มาว่าแก่เปโตรว่า . . .
มธ 26.74 . . . แล้วเปโตรก็เริ่มสบถและสาบานว่า . . .
มธ 26.75 . . . เปโตรจึงระลึกถึงคำของพระเยซูที่ตรัสแก่เขาว่า . . .
มธ 26.75 . . . แล้วเปโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้อย่างขมขื่นยิ่งนัก . . .
มก 3.16 . . . พระองค์ทรงประทานชื่ออีกว่าเปโตร . . .
มก 5.37 . . . พระองค์ไม่ทรงอนุญาตให้ผู้ใดไปด้วยเว้นแต่เปโตร . . .
มก 8.29 . . . เปโตรทูลตอบพระองค์ว่า . . .
มก 8.32 . . . ฝ่ายเปโตรจึงจับพระองค์ . . .
มก 8.33 . . . พระองค์จึงทรงหันพระพักตร์ดูเหล่าสาวกของพระองค์ แล้วทรงติเปโตรว่า "อ้ายซาตาน . . .
มก 9.2 . . . ครั้นล่วงไปได้หกวันแล้ว พระเยซูทรงพาเปโตร ยากอบ . . .
มก 9.5 . . . ฝ่ายเปโตรทูลพระเยซูว่า . . .
มก 9.6 . . . ที่เปโตรพูดอย่างนั้นก็เพราะไม่รู้จะว่าอย่างไร . . .
มก 10.28 . . . ฝ่ายเปโตรจึงเริ่มทูลพระองค์ว่า . . .
มก 11.21 . . . ฝ่ายเปโตรระลึกขึ้นได้จึงทูลพระองค์ว่า . . .
มก 13.3 . . . เมื่อพระองค์ประทับบนภูเขามะกอกเทศตรงหน้าพระวิหาร เปโตร ยากอบ . . .
มก 14.29 . . . เปโตรทูลพระองค์ว่า "แม้คนทั้งปวงจะสะดุดใจ . . .
มก 14.31 . . . แต่เปโตรทูลแข็งแรงทีเดียวว่า . . .
มก 14.33 . . . พระองค์ก็พาเปโตร ยากอบ . . .
มก 14.37 . . . พระองค์จึงเสด็จกลับมาทรงพบเหล่าสาวกนอนหลับอยู่ และตรัสกับเปโตรว่า "ซีโมนเอ๋ย . . .
มก 14.54 . . . ฝ่ายเปโตรได้ติดตามพระองค์ไปห่างๆจนเข้าไปถึงคฤหาสน์ของมหาปุโรหิต . . .
มก 14.66 . . . และขณะที่เปโตรอยู่ใต้คฤหาสน์ข้างล่างนั้น . . .
มก 14.67 . . . เมื่อเห็นเปโตรผิงไฟอยู่เขาเขม้นดู . . .
มก 14.68 . . . แต่เปโตรปฏิเสธว่า "ที่เจ้าว่านั้นข้าไม่รู้เรื่องและไม่เข้าใจ" . . .
มก 14.68 . . . เปโตรจึงออกไปที่ระเบียงบ้าน . . .
มก 14.69 . . . อีกครั้งหนึ่งสาวใช้คนหนึ่งได้เห็นเปโตร . . .
มก 14.70 . . . แต่เปโตรก็ปฏิเสธอีก แล้วอีกสักครู่หนึ่งคนทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นั่นได้ว่าแก่เปโตรว่า . . .
มก 14.70 . . . แล้วอีกสักครู่หนึ่งคนทั้งหลายที่ยืนอยู่ที่นั่นได้ว่าแก่เปโตรว่า . . .
มก 14.71 . . . แต่เปโตรเริ่มสบถและสาบานว่า . . .
มก 14.72 . . . เปโตรจึงระลึกถึงคำที่พระเยซูตรัสไว้แก่เขาว่า . . .
มก 14.72 . . . เมื่อเปโตรหวนคิดขึ้นได้ก็ร้องไห้ . . .
มก 16.7 . . . แต่จงไปบอกพวกสาวกของพระองค์ทั้งเปโตรเถิดว่า . . .
ลก 5.8 . . . ฝ่ายซีโมนเปโตรเมื่อเห็นดังนั้น . . .
ลก 6.14 . . . (ที่พระองค์ทรงให้ชื่ออีกว่า เปโตร) อันดรูว์น้องชายของเปโตร . . .
ลก 6.14 . . . อันดรูว์น้องชายของเปโตร . . .
ลก 8.45 . . . เปโตรกับคนที่อยู่ด้วยกันจึงทูลว่า . . .
ลก 8.51 . . . พระองค์ไม่ทรงยอมให้ผู้ใดเข้าไป เว้นแต่เปโตร ยากอบ . . .
ลก 9.20 . . . "แล้วพวกท่านเล่าว่าเราเป็นผู้ใด" เปโตรทูลตอบว่า "เป็นพระคริสต์ของพระเจ้า" . . .
ลก 9.28 . . . พระองค์จึงทรงพาเปโตร . . .
ลก 9.32 . . . ฝ่ายเปโตรกับคนที่อยู่ด้วยนั้นก็ง่วงเหงาหาวนอน . . .
ลก 9.33 . . . เปโตรจึงทูลพระเยซูว่า . . .
ลก 9.33 . . . เปโตรไม่เข้าใจว่าตัวได้พูดอะไร . . .
ลก 12.41 . . . ฝ่ายเปโตรทูลพระองค์ว่า . . .
ลก 18.28 . . . เปโตรจึงทูลว่า "ดูเถิด . . .
ลก 22.8 . . . พระองค์จึงทรงใช้เปโตรและยอห์นไปสั่งว่า . . .
ลก 22.34 . . . พระองค์ตรัสว่า "เปโตรเอ๋ย เราบอกท่านว่าวันนี้ก่อนไก่ขัน . . .
ลก 22.54 . . . เขาก็จับพระองค์พาเข้าไปในบ้านมหาปุโรหิต เปโตรติดตามไปห่างๆ . . .
ลก 22.55 . . . เปโตรก็นั่งอยู่ท่ามกลางเขา . . .
ลก 22.56 . . . มีสาวใช้คนหนึ่งเห็นเปโตรนั่งอยู่ใกล้ไฟ . . .
ลก 22.57 . . . แต่เปโตรปฏิเสธพระองค์ว่า . . .
ลก 22.58 . . . มีอีกคนหนึ่งเห็นเปโตรจึงว่า . . .
ลก 22.58 . . . "เจ้าเป็นคนหนึ่งในพวกนั้นด้วย" เปโตรจึงว่า "พ่อเอ๋ย . . .
ลก 22.60 . . . แต่เปโตรพูดว่า "พ่อเอ๋ย . . .
ลก 22.60 . . . เมื่อเปโตรกำลังพูดยังไม่ทันขาดคำ . . .
ลก 22.61 . . . องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเหลียวดูเปโตร . . .
ลก 22.61 . . . แล้วเปโตรก็ระลึกถึงคำขององค์พระผู้เป็นเจ้าซึ่งพระองค์ได้ตรัสไว้แก่เขาว่า . . .
ลก 22.62 . . . แล้วเปโตรก็ออกไปข้างนอกร้องไห้เป็นทุกข์นัก . . .
ลก 24.12 . . . แต่เปโตรลุกขึ้นวิ่งไปถึงอุโมงค์ . . .
ยน 1.40 . . . คืออันดรูว์น้องชายของซีโมนเปโตร . . .
ยน 1.44 . . . เมืองของอันดรูว์และเปโตร . . .
ยน 6.8 . . . สาวกคนหนึ่งของพระองค์คืออันดรูว์น้องชายของซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่า . . .
ยน 6.68 . . . ซีโมนเปโตรทูลตอบพระองค์ว่า . . .
ยน 13.6 . . . แล้วพระองค์ทรงมาถึงซีโมนเปโตร . . .
ยน 13.6 . . . และเปโตรทูลพระองค์ว่า . . .
ยน 13.8 . . . เปโตรทูลพระองค์ว่า "พระองค์จะทรงล้างเท้าของข้าพระองค์ไม่ได้" . . .
ยน 13.9 . . . ซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่า . . .
ยน 13.24 . . . ซีโมนเปโตรจึงทำไม้ทำมือให้เขาทูลถามพระองค์ว่าคนที่พระองค์ตรัสถึงนั้นคือผู้ใด . . .
ยน 13.36 . . . ซีโมนเปโตรทูลพระองค์ว่า . . .
ยน 13.37 . . . เปโตรทูลพระองค์ว่า "พระองค์เจ้าข้า . . .
ยน 18.10 . . . ซีโมนเปโตรมีดาบ จึงชักออกและฟันผู้รับใช้คนหนึ่งของมหาปุโรหิต . . .
ยน 18.11 . . . พระเยซูจึงตรัสกับเปโตรว่า . . .
ยน 18.15 . . . ซีโมนเปโตรได้ติดตามพระเยซูไป . . .
ยน 18.16 . . . แต่เปโตรยืนอยู่ข้างนอกริมประตู . . .
ยน 18.16 . . . จึงได้ออกไปและพูดกับหญิงที่เฝ้าประตู แล้วก็พาเปโตรเข้าไป . . .
ยน 18.17 . . . ผู้หญิงคนที่เฝ้าประตูจึงถามเปโตรว่า . . .
ยน 18.18 . . . เปโตรก็ยืนผิงไฟอยู่กับเขาด้วย . . .
ยน 18.25 . . . ซีโมนเปโตรกำลังยืนผิงไฟอยู่ . . .
ยน 18.25 . . . คนเหล่านั้นจึงถามเปโตรว่า . . .
ยน 18.25 . . . "เจ้าเป็นสาวกของคนนั้นด้วยหรือ" เปโตรปฏิเสธว่า "ข้าไม่เป็น" . . .
ยน 18.26 . . . ผู้รับใช้คนหนึ่งของมหาปุโรหิตซึ่งเป็นญาติกับคนที่เปโตรฟันหูขาดก็กล่าวขึ้นว่า . . .
ยน 18.27 . . . เปโตรปฏิเสธอีกครั้งหนึ่ง . . .
ยน 20.2 . . . เธอจึงวิ่งไปหาซีโมนเปโตรและสาวกอีกคนหนึ่งที่พระเยซูทรงรักนั้น . . .
ยน 20.3 . . . เปโตรจึงออกไปยังอุโมงค์กับสาวกคนนั้น . . .
ยน 20.4 . . . แต่สาวกคนนั้นวิ่งเร็วกว่าเปโตรจึงมาถึงอุโมงค์ก่อน . . .
ยน 20.6 . . . ซีโมนเปโตรตามมาถึงภายหลัง . . .
ยน 21.2 . . . คือ ซีโมนเปโตร โธมัสที่เรียกว่า . . .
ยน 21.3 . . . ซีโมนเปโตรบอกเขาว่า "ข้าจะไปจับปลา" . . .
ยน 21.7 . . . สาวกคนที่พระเยซูทรงรักจึงบอกเปโตรว่า . . .
ยน 21.7 . . . เมื่อซีโมนเปโตรได้ยินว่าเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้า . . .
ยน 21.11 . . . ซีโมนเปโตรจึงไปลากอวนขึ้นฝั่ง . . .
ยน 21.15 . . . เมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วพระเยซูตรัสกับซีโมนเปโตรว่า . . .
ยน 21.17 . . . เปโตรก็เป็นทุกข์ใจที่พระองค์ตรัสถามเขาครั้งที่สามว่า . . .
ยน 21.19 . . . เปโตรจะถวายเกียรติแด่พระเจ้าด้วยความตายอย่างไร . . .
ยน 21.19 . . . ครั้นพระองค์ตรัสอย่างนั้นแล้วจึงสั่งเปโตรว่า . . .
ยน 21.20 . . . เปโตรเหลียวหลังเห็นสาวกคนที่พระเยซูทรงรักตามมา . . .
ยน 21.21 . . . เมื่อเปโตรเห็นสาวกคนนั้นจึงทูลถามพระเยซูว่า . . .
กจ 1.13 . . . เมื่อเข้ากรุงแล้วเขาเหล่านั้นจึงขึ้นไปยังห้องชั้นบน ซึ่งมีทั้งเปโตร ยากอบ . . .
กจ 1.15 . . . คราวนั้นเปโตรจึงได้ยืนขึ้นท่ามกลางเหล่าสาวก . . .
กจ 2.14 . . . ฝ่ายเปโตรได้ยืนขึ้นกับอัครสาวกสิบเอ็ดคน . . .
กจ 2.37 . . . จึงกล่าวแก่เปโตรและอัครสาวกอื่นๆว่า . . .
กจ 2.38 . . . ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า . . .
กจ 2.40 . . . เปโตรจึงกล่าวอีกหลายคำเป็นพยานและได้เตือนสติเขาว่า . . .
กจ 2.41 . . . คนทั้งหลายที่รับคำของเปโตรด้วยความยินดีก็รับบัพติศมา . . .
กจ 3.1 . . . ฝ่ายเปโตรกับยอห์นกำลังขึ้นไปจะเข้าพระวิหารในเวลาอธิษฐาน . . .
กจ 3.3 . . . คนนั้นพอเห็นเปโตรกับยอห์นจะเข้าไปในพระวิหารก็ขอทาน . . .
กจ 3.4 . . . ฝ่ายเปโตรกับยอห์นเพ่งดูเขาบอกว่า . . .
กจ 3.6 . . . เปโตรกล่าวว่า "เงินและทองข้าพเจ้าไม่มี . . .
กจ 3.7 . . . แล้วเปโตรจับมือขวาของเขาพยุงขึ้น . . .
กจ 3.8 . . . เขาจึงกระโดดขึ้นยืนและเดินเข้าไปในพระวิหารด้วยกันกับเปโตรและยอห์น . . .
กจ 3.11 . . . เมื่อคนง่อยที่หายนั้นยังยึดเปโตรและยอห์นอยู่ . . .
กจ 3.12 . . . พอเปโตรแลเห็นก็กล่าวแก่คนเหล่านั้นว่า . . .
กจ 4.1 . . . ขณะที่เปโตรกับยอห์นยังกล่าวแก่คนทั้งปวงอยู่ . . .
กจ 4.7 . . . เมื่อเขาให้เปโตรและยอห์นยืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาแล้วจึงถามว่า . . .
กจ 4.8 . . . ขณะนั้นเปโตรประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์กล่าวแก่เขาว่า . . .
กจ 4.13 . . . เมื่อเขาเห็นความกล้าหาญของเปโตรกับยอห์น . . .
กจ 4.14 . . . เมื่อเขาเห็นคนนั้นที่หายโรคยืนอยู่กับเปโตรและยอห์น . . .
กจ 4.15 . . . แต่เมื่อเขาสั่งให้เปโตรและยอห์นออกไปจากที่ประชุมสภาแล้ว . . .
กจ 4.18 . . . เขาจึงเรียกเปโตรและยอห์นมา . . .
กจ 4.19 . . . ฝ่ายเปโตรและยอห์นตอบเขาว่า . . .
กจ 5.3 . . . ฝ่ายเปโตรจึงถามว่า "อานาเนีย . . .
กจ 5.8 . . . ฝ่ายเปโตรถามนางว่า "เจ้าขายที่ดินได้ราคาเท่านั้นหรือ . . .
กจ 5.9 . . . เปโตรจึงถามนางว่า "ไฉนเจ้าทั้งสองได้พร้อมใจกันทดลองพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าเล่า . . .
กจ 5.10 . . . ในทันใดนั้นนางก็ล้มลงตายแทบเท้าของเปโตร . . .
กจ 5.15 . . . เพื่อเมื่อเปโตรเดินผ่านไป . . .
กจ 5.29 . . . ฝ่ายเปโตรกับอัครสาวกอื่นๆตอบว่า . . .
กจ 8.14 . . . จึงให้เปโตรกับยอห์นไปหาเขา . . .
กจ 8.15 . . . ครั้นเปโตรกับยอห์นลงไปถึงก็อธิษฐานเผื่อเขา . . .
กจ 8.17 . . . เปโตรกับยอห์นจึงวางมือบนเขา . . .
กจ 8.20 . . . ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวแก่ซีโมนว่า . . .
กจ 9.32 . . . ต่อมาเมื่อเปโตรเที่ยวไปตลอดทุกแห่งแล้ว . . .
กจ 9.33 . . . เปโตรพบชายคนหนึ่งชื่อไอเนอัสที่นั่น . . .
กจ 9.34 . . . เปโตรจึงกล่าวแก่เขาว่า . . .
กจ 9.38 . . . พวกสาวกได้ยินว่าเปโตรอยู่ที่นั่น . . .
กจ 9.39 . . . ฝ่ายเปโตรจึงลุกขึ้นไปกับเขา . . .
กจ 9.40 . . . ฝ่ายเปโตรให้คนทั้งปวงออกไปข้างนอก . . .
กจ 9.40 . . . เมื่อเห็นเปโตรจึงลุกขึ้นนั่ง . . .
กจ 9.41 . . . ฝ่ายเปโตรยื่นมือออกพยุงเธอขึ้น . . .
กจ 9.43 . . . ต่อมาฝ่ายเปโตรอาศัยอยู่ในเมืองยัฟฟาหลายวัน . . .
กจ 10.5 . . . บัดนี้จงใช้คนไปยังเมืองยัฟฟาเชิญซีโมนที่เรียกว่าเปโตรมา . . .
กจ 10.6 . . . เปโตรอาศัยอยู่กับคนหนึ่งชื่อซีโมนเป็นช่างฟอกหนัง . . .
กจ 10.6 . . . เปโตรจะบอกท่านว่าท่านควรจะทำอะไร" . . .
กจ 10.9 . . . ประมาณเวลาเที่ยงวันเปโตรก็ขึ้นไปบนหลังคาบ้านเพื่อจะอธิษฐาน . . .
กจ 10.10 . . . แต่ในระหว่างที่เขายังจัดอาหารอยู่ เปโตรได้เคลิ้มไป . . .
กจ 10.13 . . . มีพระสุรเสียงมาว่าแก่ท่านว่า "เปโตรเอ๋ย จงลุกขึ้นฆ่ากินเถิด" . . .
กจ 10.14 . . . ฝ่ายเปโตรจึงทูลว่า "มิได้ . . .
กจ 10.17 . . . เมื่อเปโตรยังคิดสงสัยเรื่องนิมิตที่เห็นนั้นว่ามีความหมายอย่างไร . . .
กจ 10.18 . . . ซีโมนที่เรียกว่าเปโตรอยู่ที่นั่นหรือไม่ . . .
กจ 10.19 . . . เมื่อเปโตรตริตรองเรื่องนิมิตนั้น . . .
กจ 10.21 . . . เปโตรจึงลงไปหาคนเหล่านั้นซึ่งโครเนลิอัสได้ใช้มากล่าวว่า . . .
กจ 10.23 . . . เปโตรจึงเชิญเขาให้เข้ามาหยุดพักอยู่ที่นั่น . . .
กจ 10.23 . . . วันรุ่งขึ้นเปโตรก็ไปกับเขาและพวกพี่น้องบางคนที่เมืองยัฟฟาก็ไปด้วย . . .
กจ 10.25 . . . ครั้นเปโตรเข้าไป โครเนลิอัสก็ต้อนรับเปโตร . . .
กจ 10.25 . . . โครเนลิอัสก็ต้อนรับเปโตร . . .
กจ 10.26 . . . ฝ่ายเปโตรจึงจับตัวโครเนลิอัสให้ลุกขึ้นและกล่าวว่า . . .
กจ 10.27 . . . เปโตรจึงเข้าไปแลเห็นคนเป็นอันมากมาพร้อมกัน . . .
กจ 10.32 . . . เชิญซีโมนที่เรียกว่าเปโตรมา . . .
กจ 10.34 . . . ฝ่ายเปโตรจึงกล่าวว่า . . .
กจ 10.44 . . . เมื่อเปโตรยังกล่าวคำเหล่านั้นอยู่ . . .
กจ 10.45 . . . คือคนที่มาด้วยกันกับเปโตรก็ประหลาดใจ . . .
กจ 10.46 . . . เพราะเขาได้ยินคนเหล่านั้นพูดภาษาต่างๆและยกย่องสรรเสริญพระเจ้า เปโตรจึงย้อนถามว่า . . .
กจ 10.48 . . . เปโตรจึงสั่งให้เขารับบัพติศมาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า . . .
กจ 10.48 . . . และเขาทั้งหลายได้ขอให้เปโตรยับยั้งอยู่กับเขาอีกสองสามวัน . . .
กจ 11.2 . . . เมื่อเปโตรขึ้นไปยังกรุงเยรูซาเล็มแล้ว . . .
กจ 11.4 . . . แต่เปโตรได้อธิบายให้เขาฟังตั้งแต่ต้นเป็นลำดับมาว่า . . .
กจ 11.7 . . . แล้วข้าพเจ้าได้ยินพระสุรเสียงตรัสกับข้าพเจ้าว่า `เปโตรเอ๋ย จงลุกขึ้น . . .
กจ 11.13 . . . เชิญซีโมนที่เรียกว่าเปโตรมา . . .
กจ 11.14 . . . เปโตรนั้นจะกล่าวให้ท่านฟังเป็นถ้อยคำซึ่งจะให้ท่านกับทั้งครอบครัวของท่านรอด' . . .
กจ 12.3 . . . เมื่อท่านเห็นว่าการนั้นเป็นที่ชอบใจพวกยิว ท่านก็จับเปโตรด้วย (นี่เป็นระหว่างเทศกาลขนมปังไร้เชื้อ) . . .
กจ 12.4 . . . เมื่อจับเปโตรแล้วจึงให้จำคุก . . .
กจ 12.5 . . . เพราะฉะนั้นเปโตรจึงถูกจำไว้ในคุก . . .
กจ 12.5 . . . แต่ว่าคริสตจักรได้อธิษฐานต่อพระเจ้าเพื่อเปโตรโดยไม่หยุด . . .
กจ 12.6 . . . ครั้นเฮโรดจะพาเปโตรออกมา . . .
กจ 12.6 . . . เปโตรนอนหลับอยู่ระหว่างทหารสองคน . . .
กจ 12.7 . . . ทูตองค์นั้นจึงกระตุ้นเปโตรที่สีข้างให้ตื่นขึ้นแล้วว่า . . .
กจ 12.7 . . . โซ่นั้นก็หลุดตกจากมือของเปโตร . . .
กจ 12.8 . . . ทูตสวรรค์องค์นั้นจึงสั่งเปโตรว่า . . .
กจ 12.8 . . . "จงคาดเอวและสวมรองเท้า" เปโตรก็ทำตาม ทูตองค์นั้นจึงสั่งเปโตรว่า . . .
กจ 12.8 . . . ทูตองค์นั้นจึงสั่งเปโตรว่า . . .
กจ 12.9 . . . เปโตรจึงตามออกไป และไม่รู้ว่าการซึ่งทูตสวรรค์ทำนั้นเป็นความจริง . . .
กจ 12.10 . . . และในทันใดนั้นทูตสวรรค์ก็ได้อันตรธานไปจากเปโตร . . .
กจ 12.11 . . . ครั้นเปโตรรู้สึกตัวแล้วจึงว่า . . .
กจ 12.12 . . . เมื่อเปโตรคิดอย่างนั้นแล้ว . . .
กจ 12.13 . . . พอเปโตรเคาะประตูรั้ว . . .
กจ 12.14 . . . เมื่อจำได้ว่าเป็นเสียงของเปโตร . . .
กจ 12.14 . . . เปโตรยืนอยู่หน้าประตู . . .
กจ 12.15 . . . "เป็นทูตสวรรค์ประจำตัวเปโตร" . . .
กจ 12.16 . . . ฝ่ายเปโตรยังยืนเคาะประตูอยู่ . . .
กจ 12.17 . . . แต่เปโตรโบกมือให้เขานิ่ง . . .
กจ 12.17 . . . เปโตรจึงออกไปเสียที่อื่น . . .
กจ 12.18 . . . พวกทหารก็ขวัญหนีดีฝ่อมิใช่น้อย เปโตรหายไปไหนหนอ . . .
กจ 12.19 . . . เมื่อเฮโรดหาตัวเปโตรไม่พบ . . .
กจ 15.7 . . . เปโตรจึงยืนขึ้นกล่าวแก่เขาว่า . . .
กท 1.18 . . . ข้าพเจ้าขึ้นไปหาเปโตรที่กรุงเยรูซาเล็ม . . .
กท 2.7 . . . เช่นเดียวกับเปโตรได้รับมอบให้ประกาศข่าวประเสริฐแก่คนที่ถือพิธีเข้าสุหนัต . . .
กท 2.8 . . . พระองค์ผู้ได้ทรงดลใจเปโตรให้เป็นอัครสาวกไปหาพวกที่ถือพิธีเข้าสุหนัต . . .
กท 2.11 . . . แต่เมื่อเปโตรมาถึงอันทิโอกแล้ว . . .
กท 2.14 . . . ข้าพเจ้าจึงว่าแก่เปโตรต่อหน้าคนทั้งปวงว่า . . .
1ปต 1.1 . . . เปโตร อัครสาวกของพระเยซูคริสต์ . . .
2ปต 1.1 . . . ซีโมนเปโตร ผู้รับใช้และอัครสาวกของพระเยซูคริสต์ . . .

เปธาหิยาห์ ( 4 )
1พศด 24.16 . . . ที่สิบเก้าแก่เปธาหิยาห์ . . .
อสร 10.23 . . . (คือเคลิทา) เปธาหิยาห์ ยูดาห์และเอลีเยเซอร์ . . .
นหม 9.5 . . . เชบานิยาห์ และเปธาหิยาห์ กล่าวว่า . . .
นหม 11.24 . . . และเปธาหิยาห์บุตรชายเมเชซาเบล . . .

เปธุเอล ( 1 )
ยอล 1.1 . . . พระวจนะของพระเยโฮวาห์ที่มาถึงโยเอล บุตรชายของเปธุเอล ว่าดังนี้ว่า . . .

เปโธร์ ( 2 )
กดว 22.5 . . . ท่านใช้ผู้สื่อสารไปยังบาลาอัมบุตรชายเบโอร์ที่เปโธร์ใกล้แม่น้ำในแผ่นดินอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนของท่าน . . .
พบญ 23.4 . . . และเพราะว่าเขาได้จ้างบาลาอัมบุตรชายเบโอร์มาจากเปโธร์แห่งเมโสโปเตเมียให้สาปแช่งท่านทั้งหลาย . . .

เป็น ( 11977 )
ปฐก 1.5; ปฐก 1.7; ปฐก 1.8; ปฐก 1.9; ปฐก 1.11; ปฐก 1.13; ปฐก 1.14; ปฐก 1.15; ปฐก 1.15; ปฐก 1.19; ปฐก 1.23; ปฐก 1.24; ปฐก 1.27; ปฐก 1.29; ปฐก 1.30; ปฐก 1.30; ปฐก 1.31; ปฐก 1.31; ปฐก 2.3; ปฐก 2.4; ปฐก 2.7; ปฐก 2.9; ปฐก 2.10; ปฐก 2.12; ปฐก 2.22; ปฐก 2.23; ปฐก 2.24; ปฐก 3.1; ปฐก 3.5; ปฐก 3.6; ปฐก 3.6; ปฐก 3.7; ปฐก 3.15; ปฐก 3.19; ปฐก 3.19; ปฐก 3.19; ปฐก 3.20; ปฐก 3.22; ปฐก 4.2; ปฐก 4.2; ปฐก 4.2; ปฐก 4.3; ปฐก 4.7; ปฐก 4.9; ปฐก 4.22; ปฐก 4.24; ปฐก 4.24; ปฐก 5.1; ปฐก 5.2; ปฐก 5.29; ปฐก 6.2; ปฐก 6.3; ปฐก 6.4; ปฐก 6.4; ปฐก 6.8; ปฐก 6.9; ปฐก 6.14; ปฐก 6.16; ปฐก 6.17; ปฐก 6.21; ปฐก 7.9; ปฐก 7.15; ปฐก 7.24; ปฐก 8.20; ปฐก 9.3; ปฐก 9.5; ปฐก 9.12; ปฐก 9.13; ปฐก 9.17; ปฐก 9.18; ปฐก 9.19; ปฐก 9.20; ปฐก 9.25; ปฐก 9.26; ปฐก 9.27; ปฐก 10.1; ปฐก 10.8; ปฐก 10.9; ปฐก 10.12; ปฐก 10.20; ปฐก 10.21; ปฐก 10.21; ปฐก 10.29; ปฐก 10.31; ปฐก 10.32; ปฐก 11.6; ปฐก 11.10; ปฐก 11.27; ปฐก 11.28; ปฐก 11.29; ปฐก 11.29; ปฐก 11.31; ปฐก 11.31; ปฐก 12.2; ปฐก 12.2; ปฐก 12.11; ปฐก 12.12; ปฐก 12.13; ปฐก 12.18; ปฐก 12.19; ปฐก 12.19; ปฐก 13.8; ปฐก 13.13; ปฐก 13.13; ปฐก 14.6; ปฐก 14.13; ปฐก 14.14; ปฐก 14.15; ปฐก 14.18; ปฐก 14.19; ปฐก 14.22; ปฐก 14.23; ปฐก 15.1; ปฐก 15.1; ปฐก 15.3; ปฐก 15.4; ปฐก 15.4; ปฐก 15.5; ปฐก 15.6; ปฐก 15.7; ปฐก 15.8; ปฐก 15.13; ปฐก 16.3; ปฐก 16.12; ปฐก 17.1; ปฐก 17.1; ปฐก 17.4; ปฐก 17.4; ปฐก 17.5; ปฐก 17.6; ปฐก 17.7; ปฐก 17.7; ปฐก 17.8; ปฐก 17.8; ปฐก 17.8; ปฐก 17.10; ปฐก 17.11; ปฐก 17.13; ปฐก 17.16; ปฐก 17.19; ปฐก 17.19; ปฐก 17.20; ปฐก 18.3; ปฐก 18.7; ปฐก 18.18; ปฐก 18.27; ปฐก 19.9; ปฐก 19.18; ปฐก 19.20; ปฐก 19.20; ปฐก 19.37; ปฐก 19.38; ปฐก 20.2; ปฐก 20.3; ปฐก 20.3; ปฐก 20.5; ปฐก 20.5; ปฐก 20.7; ปฐก 20.7; ปฐก 20.7; ปฐก 20.11; ปฐก 20.12; ปฐก 20.12; ปฐก 20.12; ปฐก 20.13; ปฐก 20.13; ปฐก 21.10; ปฐก 21.13; ปฐก 21.13; ปฐก 21.17; ปฐก 21.18; ปฐก 21.20; ปฐก 21.30; ปฐก 22.2; ปฐก 22.8; ปฐก 22.9; ปฐก 22.13; ปฐก 22.17; ปฐก 23.4; ปฐก 23.4; ปฐก 23.4; ปฐก 23.6; ปฐก 23.9; ปฐก 23.9; ปฐก 23.15; ปฐก 23.18; ปฐก 23.20; ปฐก 23.20; ปฐก 24.11; ปฐก 24.14; ปฐก 24.16; ปฐก 24.23; ปฐก 24.24; ปฐก 24.34; ปฐก 24.44; ปฐก 24.47; ปฐก 24.47; ปฐก 24.51; ปฐก 24.60; ปฐก 24.60; ปฐก 24.67; ปฐก 25.4; ปฐก 25.8; ปฐก 25.10; ปฐก 25.12; ปฐก 25.13; ปฐก 25.13; ปฐก 25.16; ปฐก 25.16; ปฐก 25.19; ปฐก 25.22; ปฐก 25.27; ปฐก 25.27; ปฐก 25.27; ปฐก 25.32; ปฐก 26.7; ปฐก 26.7; ปฐก 26.9; ปฐก 26.9; ปฐก 26.11; ปฐก 26.13; ปฐก 26.14; ปฐก 26.20; ปฐก 26.24; ปฐก 26.29; ปฐก 26.34; ปฐก 27.11; ปฐก 27.11; ปฐก 27.12; ปฐก 27.19; ปฐก 27.21; ปฐก 27.22; ปฐก 27.22; ปฐก 27.24; ปฐก 27.29; ปฐก 27.32; ปฐก 27.33; ปฐก 27.37; ปฐก 27.37; ปฐก 27.46; ปฐก 27.46; ปฐก 28.3; ปฐก 28.4; ปฐก 28.4; ปฐก 28.8; ปฐก 28.9; ปฐก 28.11; ปฐก 28.14; ปฐก 28.17; ปฐก 28.18; ปฐก 28.21; ปฐก 28.22; ปฐก 28.22; ปฐก 29.9; ปฐก 29.12; ปฐก 29.12; ปฐก 29.14; ปฐก 29.15; ปฐก 29.20; ปฐก 29.24; ปฐก 29.25; ปฐก 29.28; ปฐก 29.29; ปฐก 29.32; ปฐก 29.33; ปฐก 29.33; ปฐก 29.34; ปฐก 29.34; ปฐก 29.35; ปฐก 30.2; ปฐก 30.4; ปฐก 30.9; ปฐก 30.13; ปฐก 30.16; ปฐก 30.23; ปฐก 30.27; ปฐก 30.32; ปฐก 30.33; ปฐก 30.36; ปฐก 30.37; ปฐก 30.42; ปฐก 30.42; ปฐก 31.8; ปฐก 31.8; ปฐก 31.10; ปฐก 31.10; ปฐก 31.12; ปฐก 31.12; ปฐก 31.13; ปฐก 31.16; ปฐก 31.18; ปฐก 31.32; ปฐก 31.35; ปฐก 31.37; ปฐก 31.40; ปฐก 31.42; ปฐก 31.43; ปฐก 31.43; ปฐก 31.43; ปฐก 31.43; ปฐก 31.44; ปฐก 31.45; ปฐก 31.48; ปฐก 31.50; ปฐก 31.52; ปฐก 31.52; ปฐก 31.53; ปฐก 32.2; ปฐก 32.7; ปฐก 32.7; ปฐก 32.10; ปฐก 32.13; ปฐก 32.17; ปฐก 32.17; ปฐก 32.18; ปฐก 32.18; ปฐก 33.18; ปฐก 33.19; ปฐก 34.2; ปฐก 34.4; ปฐก 34.7; ปฐก 34.8; ปฐก 34.10; ปฐก 34.12; ปฐก 34.13; ปฐก 34.14; ปฐก 34.15; ปฐก 34.16; ปฐก 34.16; ปฐก 34.18; ปฐก 34.19; ปฐก 34.21; ปฐก 34.21; ปฐก 34.22; ปฐก 34.22; ปฐก 34.23; ปฐก 34.25; ปฐก 34.29; ปฐก 34.30; ปฐก 35.11; ปฐก 35.14; ปฐก 35.20; ปฐก 35.23; ปฐก 35.26; ปฐก 36.1; ปฐก 36.2; ปฐก 36.2; ปฐก 36.3; ปฐก 36.5; ปฐก 36.9; ปฐก 36.12; ปฐก 36.12; ปฐก 36.13; ปฐก 36.13; ปฐก 36.14; ปฐก 36.14; ปฐก 36.15; ปฐก 36.16; ปฐก 36.16; ปฐก 36.17; ปฐก 36.17; ปฐก 36.17; ปฐก 36.17; ปฐก 36.18; ปฐก 36.18; ปฐก 36.19; ปฐก 36.19; ปฐก 36.20; ปฐก 36.21; ปฐก 36.21; ปฐก 36.23; ปฐก 36.24; ปฐก 36.24; ปฐก 36.25; ปฐก 36.25; ปฐก 36.26; ปฐก 36.27; ปฐก 36.28; ปฐก 36.29; ปฐก 36.30; ปฐก 36.31; ปฐก 36.40; ปฐก 36.43; ปฐก 36.43; ปฐก 37.1; ปฐก 37.2; ปฐก 37.3; ปฐก 37.20; ปฐก 37.27; ปฐก 37.27; ปฐก 37.28; ปฐก 37.33; ปฐก 37.33; ปฐก 38.6; ปฐก 38.7; ปฐก 38.9; ปฐก 38.10; ปฐก 38.11; ปฐก 38.12; ปฐก 38.12; ปฐก 38.14; ปฐก 38.15; ปฐก 38.16; ปฐก 38.18; ปฐก 38.24; ปฐก 38.25; ปฐก 38.25; ปฐก 39.1; ปฐก 39.5; ปฐก 39.6; ปฐก 39.6; ปฐก 39.9; ปฐก 39.9; ปฐก 39.21; ปฐก 39.22; ปฐก 40.13; ปฐก 40.20; ปฐก 41.5; ปฐก 41.6; ปฐก 41.7; ปฐก 41.12; ปฐก 41.13; ปฐก 41.16; ปฐก 41.22; ปฐก 41.23; ปฐก 41.26; ปฐก 41.36; ปฐก 41.37; ปฐก 41.40; ปฐก 41.45; ปฐก 42.6; ปฐก 42.6; ปฐก 42.7; ปฐก 42.9; ปฐก 42.11; ปฐก 42.11; ปฐก 42.13; ปฐก 42.13; ปฐก 42.14; ปฐก 42.16; ปฐก 42.19; ปฐก 42.28; ปฐก 42.30; ปฐก 42.30; ปฐก 42.31; ปฐก 42.31; ปฐก 42.32; ปฐก 42.33; ปฐก 42.33; ปฐก 42.34; ปฐก 42.34; ปฐก 43.10; ปฐก 43.10; ปฐก 43.11; ปฐก 43.18; ปฐก 43.23; ปฐก 43.29; ปฐก 43.32; ปฐก 44.5; ปฐก 44.9; ปฐก 44.10; ปฐก 44.10; ปฐก 44.16; ปฐก 44.17; ปฐก 44.18; ปฐก 44.20; ปฐก 44.28; ปฐก 44.29; ปฐก 44.31; ปฐก 44.33; ปฐก 45.8; ปฐก 45.8; ปฐก 45.8; ปฐก 45.8; ปฐก 45.9; ปฐก 45.12; ปฐก 45.20; ปฐก 45.26; ปฐก 46.3; ปฐก 46.8; ปฐก 46.15; ปฐก 46.18; ปฐก 46.22; ปฐก 46.25; ปฐก 46.29; ปฐก 46.32; ปฐก 46.34; ปฐก 46.34; ปฐก 47.3; ปฐก 47.6; ปฐก 47.6; ปฐก 47.18; ปฐก 47.19; ปฐก 47.20; ปฐก 47.23; ปฐก 47.24; ปฐก 47.24; ปฐก 47.24; ปฐก 47.25; ปฐก 47.26; ปฐก 47.26; ปฐก 48.4; ปฐก 48.4; ปฐก 48.5; ปฐก 48.5; ปฐก 48.6; ปฐก 48.9; ปฐก 48.14; ปฐก 48.14; ปฐก 48.16; ปฐก 48.18; ปฐก 48.19; ปฐก 48.19; ปฐก 48.20; ปฐก 48.20; ปฐก 49.3; ปฐก 49.3; ปฐก 49.3; ปฐก 49.3; ปฐก 49.4; ปฐก 49.4; ปฐก 49.5; ปฐก 49.7; ปฐก 49.7; ปฐก 49.9; ปฐก 49.13; ปฐก 49.14; ปฐก 49.15; ปฐก 49.16; ปฐก 49.17; ปฐก 49.17; ปฐก 49.21; ปฐก 49.22; ปฐก 49.22; ปฐก 49.28; ปฐก 49.28; ปฐก 49.30; ปฐก 49.30; ปฐก 50.2; ปฐก 50.9; ปฐก 50.11; ปฐก 50.13; ปฐก 50.13; ปฐก 50.18; ปฐก 50.19; ปฐก 50.23; ปฐก 50.24; ปฐก 50.25; อพย 1.1; อพย 1.16; อพย 1.16; อพย 2.1; อพย 2.2; อพย 2.6; อพย 2.11; อพย 2.14; อพย 2.14; อพย 2.14; อพย 2.22; อพย 2.23; อพย 2.23; อพย 3.1; อพย 3.5; อพย 3.6; อพย 3.6; อพย 3.6; อพย 3.6; อพย 3.8; อพย 3.11; อพย 3.12; อพย 3.14; อพย 3.14; อพย 3.14; อพย 3.15; อพย 3.15; อพย 3.21; อพย 4.6; อพย 4.7; อพย 4.10; อพย 4.11; อพย 4.11; อพย 4.14; อพย 4.16; อพย 4.16; อพย 4.16; อพย 4.22; อพย 4.22; อพย 4.25; อพย 4.26; อพย 5.2; อพย 5.14; อพย 5.16; อพย 5.21; อพย 6.4; อพย 6.5; อพย 6.6; อพย 6.7; อพย 6.7; อพย 6.8; อพย 6.12; อพย 6.14; อพย 6.14; อพย 6.14; อพย 6.15; อพย 6.15; อพย 6.16; อพย 6.19; อพย 6.20; อพย 6.23; อพย 6.24; อพย 6.25; อพย 6.25; อพย 6.27; อพย 6.30; อพย 7.1; อพย 7.1; อพย 7.25; อพย 8.10; อพย 8.14; อพย 8.19; อพย 8.26; อพย 8.26; อพย 9.3; อพย 9.9; อพย 9.11; อพย 9.24; อพย 9.29; อพย 10.7; อพย 10.21; อพย 11.3; อพย 12.2; อพย 12.2; อพย 12.5; อพย 12.11; อพย 12.13; อพย 12.14; อพย 12.14; อพย 12.14; อพย 12.16; อพย 12.17; อพย 12.19; อพย 12.21; อพย 12.24; อพย 12.27; อพย 12.36; อพย 12.38; อพย 12.39; อพย 12.40; อพย 12.42; อพย 12.42; อพย 12.42; อพย 12.42; อพย 12.43; อพย 12.48; อพย 12.49; อพย 12.51; อพย 13.2; อพย 13.2; อพย 13.5; อพย 13.6; อพย 13.9; อพย 13.12; อพย 13.16; อพย 13.17; อพย 13.19; อพย 14.20; อพย 14.22; อพย 15.2; อพย 15.2; อพย 15.2; อพย 15.2; อพย 15.2; อพย 15.3; อพย 15.6; อพย 15.11; อพย 15.17; อพย 15.17; อพย 15.17; อพย 15.26; อพย 16.5; อพย 16.6; อพย 16.7; อพย 16.8; อพย 16.15; อพย 16.15; อพย 16.16; อพย 16.20; อพย 16.23; อพย 16.23; อพย 16.24; อพย 16.25; อพย 16.26; อพย 16.31; อพย 17.1; อพย 17.11; อพย 17.14; อพย 18.3; อพย 18.4; อพย 18.11; อพย 18.19; อพย 18.21; อพย 18.25; อพย 18.25; อพย 19.5; อพย 19.5; อพย 19.6; อพย 19.6; อพย 19.6; อพย 19.12; อพย 19.13; อพย 19.13; อพย 19.21; อพย 19.23; อพย 20.4; อพย 20.5; อพย 20.8; อพย 20.10; อพย 20.11; อพย 20.16; อพย 20.17; อพย 20.24; อพย 20.24; อพย 20.25; อพย 21.1; อพย 21.2; อพย 21.2; อพย 21.4; อพย 21.4; อพย 21.5; อพย 21.5; อพย 21.7; อพย 21.7; อพย 21.8; อพย 21.8; อพย 21.9; อพย 21.9; อพย 21.10; อพย 21.12; อพย 21.15; อพย 21.16; อพย 21.17; อพย 21.19; อพย 21.20; อพย 21.21; อพย 21.22; อพย 21.23; อพย 21.26; อพย 21.27; อพย 21.28; อพย 21.34; อพย 21.35; อพย 21.36; อพย 22.3; อพย 22.4; อพย 22.4; อพย 22.4; อพย 22.5; อพย 22.7; อพย 22.9; อพย 22.9; อพย 22.9; อพย 22.10; อพย 22.13; อพย 22.14; อพย 22.14; อพย 22.15; อพย 22.16; อพย 22.17; อพย 22.19; อพย 22.21; อพย 22.24; อพย 22.24; อพย 22.25; อพย 22.25; อพย 22.26; อพย 22.27; อพย 22.27; อพย 22.28; อพย 22.31; อพย 23.1; อพย 23.9; อพย 23.15; อพย 23.16; อพย 23.22; อพย 23.22; อพย 23.30; อพย 23.33; อพย 23.33; อพย 24.3; อพย 24.5; อพย 24.8; อพย 24.10; อพย 25.19; อพย 25.31; อพย 25.33; อพย 25.35; อพย 25.36; อพย 25.36; อพย 26.6; อพย 26.7; อพย 26.11; อพย 26.25; อพย 26.33; อพย 27.1; อพย 27.2; อพย 27.18; อพย 27.21; อพย 28.7; อพย 28.12; อพย 28.12; อพย 28.14; อพย 28.16; อพย 28.29; อพย 28.38; อพย 28.38; อพย 28.39; อพย 28.43; อพย 29.1; อพย 29.9; อพย 29.14; อพย 29.17; อพย 29.18; อพย 29.18; อพย 29.18; อพย 29.22; อพย 29.22; อพย 29.24; อพย 29.25; อพย 29.25; อพย 29.25; อพย 29.26; อพย 29.26; อพย 29.26; อพย 29.27; อพย 29.27; อพย 29.27; อพย 29.27; อพย 29.28; อพย 29.28; อพย 29.28; อพย 29.28; อพย 29.29; อพย 29.30; อพย 29.33; อพย 29.34; อพย 29.36; อพย 29.38; อพย 29.40; อพย 29.41; อพย 29.41; อพย 29.42; อพย 29.44; อพย 29.45; อพย 30.2; อพย 30.2; อพย 30.8; อพย 30.12; อพย 30.13; อพย 30.16; อพย 30.21; อพย 30.25; อพย 30.25; อพย 30.25; อพย 30.31; อพย 30.32; อพย 30.32; อพย 30.35; อพย 30.37; อพย 31.2; อพย 31.2; อพย 31.13; อพย 31.14; อพย 31.14; อพย 31.14; อพย 31.15; อพย 31.15; อพย 31.15; อพย 31.15; อพย 31.16; อพย 31.17; อพย 31.18; อพย 32.1; อพย 32.4; อพย 32.4; อพย 32.5; อพย 32.8; อพย 32.9; อพย 32.10; อพย 32.13; อพย 32.13; อพย 32.16; อพย 32.16; อพย 32.18; อพย 32.20; อพย 33.3; อพย 33.5; อพย 33.11; อพย 33.13; อพย 34.9; อพย 34.9; อพย 34.10; อพย 34.12; อพย 34.14; อพย 34.16; อพย 34.19; อพย 35.1; อพย 35.2; อพย 35.2; อพย 35.4; อพย 35.22; อพย 35.30; อพย 35.35; อพย 36.13; อพย 36.14; อพย 36.18; อพย 36.30; อพย 36.36; อพย 37.8; อพย 37.17; อพย 37.19; อพย 37.21; อพย 37.22; อพย 37.22; อพย 37.25; อพย 37.25; อพย 37.27; อพย 38.1; อพย 38.2; อพย 38.4; อพย 38.17; อพย 38.18; อพย 38.19; อพย 38.19; อพย 38.21; อพย 38.22; อพย 38.23; อพย 38.25; อพย 38.27; อพย 39.3; อพย 39.3; อพย 39.6; อพย 39.7; อพย 39.9; อพย 39.9; อพย 39.22; อพย 39.23; อพย 39.24; อพย 40.15; อพย 40.15; อพย 40.23; ลนต 1.2; ลนต 1.3; ลนต 1.4; ลนต 1.4; ลนต 1.6; ลนต 1.7; ลนต 1.9; ลนต 1.9; ลนต 1.9; ลนต 1.10; ลนต 1.12; ลนต 1.13; ลนต 1.13; ลนต 1.13; ลนต 1.14; ลนต 1.14; ลนต 1.17; ลนต 1.17; ลนต 1.17; ลนต 2.1; ลนต 2.2; ลนต 2.2; ลนต 2.3; ลนต 2.3; ลนต 2.4; ลนต 2.4; ลนต 2.4; ลนต 2.5; ลนต 2.5; ลนต 2.6; ลนต 2.6; ลนต 2.7; ลนต 2.9; ลนต 2.9; ลนต 2.10; ลนต 2.10; ลนต 2.11; ลนต 2.12; ลนต 2.12; ลนต 2.14; ลนต 2.14; ลนต 2.15; ลนต 2.16; ลนต 2.16; ลนต 3.1; ลนต 3.3; ลนต 3.3; ลนต 3.5; ลนต 3.5; ลนต 3.6; ลนต 3.6; ลนต 3.7; ลนต 3.9; ลนต 3.9; ลนต 3.11; ลนต 3.12; ลนต 3.14; ลนต 3.14; ลนต 3.16; ลนต 3.16; ลนต 3.16; ลนต 3.17; ลนต 4.3; ลนต 4.3; ลนต 4.3; ลนต 4.8; ลนต 4.10; ลนต 4.14; ลนต 4.14; ลนต 4.20; ลนต 4.21; ลนต 4.23; ลนต 4.24; ลนต 4.24; ลนต 4.28; ลนต 4.31; ลนต 4.32; ลนต 4.33; ลนต 5.1; ลนต 5.1; ลนต 5.1; ลนต 5.2; ลนต 5.2; ลนต 5.2; ลนต 5.2; ลนต 5.3; ลนต 5.3; ลนต 5.3; ลนต 5.3; ลนต 5.6; ลนต 5.6; ลนต 5.7; ลนต 5.7; ลนต 5.7; ลนต 5.8; ลนต 5.9; ลนต 5.10; ลนต 5.11; ลนต 5.11; ลนต 5.12; ลนต 5.12; ลนต 5.13; ลนต 5.15; ลนต 5.15; ลนต 5.15; ลนต 5.16; ลนต 5.18; ลนต 5.19; ลนต 6.3; ลนต 6.3; ลนต 6.6; ลนต 6.6; ลนต 6.7; ลนต 6.9; ลนต 6.12; ลนต 6.14; ลนต 6.15; ลนต 6.15; ลนต 6.17; ลนต 6.17; ลนต 6.18; ลนต 6.20; ลนต 6.20; ลนต 6.21; ลนต 6.21; ลนต 6.22; ลนต 6.25; ลนต 6.25; ลนต 6.25; ลนต 6.25; ลนต 6.29; ลนต 6.29; ลนต 7.1; ลนต 7.1; ลนต 7.2; ลนต 7.2; ลนต 7.3; ลนต 7.5; ลนต 7.5; ลนต 7.6; ลนต 7.6; ลนต 7.9; ลนต 7.10; ลนต 7.11; ลนต 7.12; ลนต 7.13; ลนต 7.13; ลนต 7.14; ลนต 7.16; ลนต 7.16; ลนต 7.18; ลนต 7.18; ลนต 7.18; ลนต 7.18; ลนต 7.19; ลนต 7.20; ลนต 7.21; ลนต 7.21; ลนต 7.25; ลนต 7.29; ลนต 7.29; ลนต 7.30; ลนต 7.31; ลนต 7.32; ลนต 7.33; ลนต 7.34; ลนต 7.35; ลนต 7.36; ลนต 7.36; ลนต 7.37; ลนต 8.2; ลนต 8.5; ลนต 8.9; ลนต 8.10; ลนต 8.11; ลนต 8.14; ลนต 8.14; ลนต 8.15; ลนต 8.18; ลนต 8.20; ลนต 8.20; ลนต 8.21; ลนต 8.21; ลนต 8.21; ลนต 8.22; ลนต 8.25; ลนต 8.27; ลนต 8.28; ลนต 8.28; ลนต 8.28; ลนต 8.29; ลนต 8.29; ลนต 8.35; ลนต 9.2; ลนต 9.2; ลนต 9.3; ลนต 9.3; ลนต 9.4; ลนต 9.6; ลนต 9.8; ลนต 9.8; ลนต 9.15; ลนต 9.15; ลนต 9.18; ลนต 9.19; ลนต 9.21; ลนต 10.9; ลนต 10.12; ลนต 10.13; ลนต 10.14; ลนต 10.15; ลนต 10.15; ลนต 10.15; ลนต 10.16; ลนต 10.17; ลนต 10.19; ลนต 11.2; ลนต 11.4; ลนต 11.5; ลนต 11.5; ลนต 11.6; ลนต 11.6; ลนต 11.7; ลนต 11.7; ลนต 11.8; ลนต 11.10; ลนต 11.11; ลนต 11.11; ลนต 11.12; ลนต 11.13; ลนต 11.13; ลนต 11.13; ลนต 11.20; ลนต 11.23; ลนต 11.26; ลนต 11.27; ลนต 11.28; ลนต 11.29; ลนต 11.31; ลนต 11.32; ลนต 11.32; ลนต 11.32; ลนต 11.34; ลนต 11.35; ลนต 11.35; ลนต 11.35; ลนต 11.36; ลนต 11.38; ลนต 11.40; ลนต 11.40; ลนต 11.41; ลนต 11.42; ลนต 11.43; ลนต 11.43; ลนต 11.43; ลนต 11.44; ลนต 11.45; ลนต 11.46; ลนต 11.47; ลนต 11.47; ลนต 12.2; ลนต 12.2; ลนต 12.2; ลนต 12.3; ลนต 12.5; ลนต 12.6; ลนต 12.6; ลนต 12.6; ลนต 12.7; ลนต 12.7; ลนต 12.8; ลนต 12.8; ลนต 13.2; ลนต 13.2; ลนต 13.3; ลนต 13.3; ลนต 13.3; ลนต 13.3; ลนต 13.4; ลนต 13.6; ลนต 13.8; ลนต 13.8; ลนต 13.9; ลนต 13.10; ลนต 13.11; ลนต 13.11; ลนต 13.14; ลนต 13.15; ลนต 13.15; ลนต 13.17; ลนต 13.20; ลนต 13.20; ลนต 13.20; ลนต 13.20; ลนต 13.21; ลนต 13.21; ลนต 13.22; ลนต 13.22; ลนต 13.23; ลนต 13.24; ลนต 13.25; ลนต 13.25; ลนต 13.25; ลนต 13.25; ลนต 13.25; ลนต 13.26; ลนต 13.26; ลนต 13.27; ลนต 13.27; ลนต 13.27; ลนต 13.28; ลนต 13.30; ลนต 13.30; ลนต 13.30; ลนต 13.30; ลนต 13.31; ลนต 13.31; ลนต 13.33; ลนต 13.34; ลนต 13.36; ลนต 13.39; ลนต 13.39; ลนต 13.40; ลนต 13.42; ลนต 13.42; ลนต 13.44; ลนต 13.44; ลนต 13.44; ลนต 13.45; ลนต 13.46; ลนต 13.46; ลนต 13.46; ลนต 13.47; ลนต 13.49; ลนต 13.50; ลนต 13.51; ลนต 13.51; ลนต 13.51; ลนต 13.52; ลนต 13.52; ลนต 13.52; ลนต 13.54; ลนต 13.55; ลนต 13.55; ลนต 13.55; ลนต 13.55; ลนต 13.57; ลนต 13.58; ลนต 13.59; ลนต 13.59; ลนต 13.59; ลนต 13.59; ลนต 14.2; ลนต 14.2; ลนต 14.6; ลนต 14.6; ลนต 14.10; ลนต 14.12; ลนต 14.12; ลนต 14.13; ลนต 14.13; ลนต 14.13; ลนต 14.13; ลนต 14.19; ลนต 14.21; ลนต 14.21; ลนต 14.21; ลนต 14.22; ลนต 14.22; ลนต 14.24; ลนต 14.24; ลนต 14.31; ลนต 14.31; ลนต 14.32; ลนต 14.32; ลนต 14.34; ลนต 14.37; ลนต 14.44; ลนต 14.44; ลนต 14.46; ลนต 14.54; ลนต 14.57; ลนต 15.2; ลนต 15.3; ลนต 15.3; ลนต 15.4; ลนต 15.4; ลนต 15.5; ลนต 15.6; ลนต 15.7; ลนต 15.8; ลนต 15.9; ลนต 15.10; ลนต 15.10; ลนต 15.11; ลนต 15.15; ลนต 15.15; ลนต 15.16; ลนต 15.17; ลนต 15.18; ลนต 15.19; ลนต 15.19; ลนต 15.20; ลนต 15.20; ลนต 15.21; ลนต 15.22; ลนต 15.23; ลนต 15.23; ลนต 15.24; ลนต 15.24; ลนต 15.25; ลนต 15.25; ลนต 15.25; ลนต 15.26; ลนต 15.26; ลนต 15.27; ลนต 15.27; ลนต 15.30; ลนต 15.30; ลนต 15.30; ลนต 15.31; ลนต 15.32; ลนต 15.32; ลนต 16.3; ลนต 16.3; ลนต 16.4; ลนต 16.5; ลนต 16.5; ลนต 16.6; ลนต 16.8; ลนต 16.9; ลนต 16.9; ลนต 16.10; ลนต 16.10; ลนต 16.10; ลนต 16.10; ลนต 16.11; ลนต 16.11; ลนต 16.15; ลนต 16.20; ลนต 16.26; ลนต 16.27; ลนต 16.27; ลนต 16.29; ลนต 16.31; ลนต 16.31; ลนต 16.34; ลนต 17.2; ลนต 17.4; ลนต 17.5; ลนต 17.6; ลนต 17.7; ลนต 17.11; ลนต 17.15; ลนต 18.7; ลนต 18.8; ลนต 18.10; ลนต 18.11; ลนต 18.12; ลนต 18.13; ลนต 18.14; ลนต 18.15; ลนต 18.16; ลนต 18.17; ลนต 18.17; ลนต 18.22; ลนต 18.23; ลนต 18.26; ลนต 18.27; ลนต 18.28; ลนต 18.30; ลนต 19.2; ลนต 19.2; ลนต 19.4; ลนต 19.7; ลนต 19.7; ลนต 19.12; ลนต 19.12; ลนต 19.15; ลนต 19.20; ลนต 19.20; ลนต 19.20; ลนต 19.21; ลนต 19.22; ลนต 19.23; ลนต 19.23; ลนต 19.23; ลนต 19.24; ลนต 19.26; ลนต 19.26; ลนต 19.28; ลนต 19.29; ลนต 19.29; ลนต 19.29; ลนต 19.34; ลนต 20.2; ลนต 20.3; ลนต 20.9; ลนต 20.10; ลนต 20.12; ลนต 20.14; ลนต 20.14; ลนต 20.15; ลนต 20.16; ลนต 20.17; ลนต 20.21; ลนต 20.24; ลนต 20.24; ลนต 20.24; ลนต 20.25; ลนต 20.25; ลนต 20.26; ลนต 20.27; ลนต 20.27; ลนต 21.3; ลนต 21.4; ลนต 21.4; ลนต 21.6; ลนต 21.6; ลนต 21.9; ลนต 21.9; ลนต 21.10; ลนต 21.11; ลนต 21.12; ลนต 21.13; ลนต 21.14; ลนต 21.15; ลนต 21.18; ลนต 21.18; ลนต 21.20; ลนต 21.21; ลนต 21.23; ลนต 22.4; ลนต 22.5; ลนต 22.7; ลนต 22.8; ลนต 22.9; ลนต 22.11; ลนต 22.13; ลนต 22.15; ลนต 22.18; ลนต 22.20; ลนต 22.21; ลนต 22.21; ลนต 22.22; ลนต 22.22; ลนต 22.22; ลนต 22.23; ลนต 22.23; ลนต 22.23; ลนต 22.24; ลนต 22.25; ลนต 22.25; ลนต 22.27; ลนต 22.27; ลนต 22.28; ลนต 22.29; ลนต 22.32; ลนต 22.33; ลนต 23.2; ลนต 23.3; ลนต 23.3; ลนต 23.3; ลนต 23.4; ลนต 23.4; ลนต 23.5; ลนต 23.6; ลนต 23.8; ลนต 23.11; ลนต 23.12; ลนต 23.13; ลนต 23.14; ลนต 23.17; ลนต 23.18; ลนต 23.18; ลนต 23.18; ลนต 23.18; ลนต 23.19; ลนต 23.19; ลนต 23.20; ลนต 23.20; ลนต 23.20; ลนต 23.21; ลนต 23.24; ลนต 23.24; ลนต 23.24; ลนต 23.27; ลนต 23.27; ลนต 23.28; ลนต 23.31; ลนต 23.32; ลนต 23.34; ลนต 23.36; ลนต 23.36; ลนต 23.37; ลนต 23.37; ลนต 23.39; ลนต 23.39; ลนต 23.41; ลนต 23.41; ลนต 24.3; ลนต 24.3; ลนต 24.4; ลนต 24.6; ลนต 24.7; ลนต 24.7; ลนต 24.8; ลนต 24.8; ลนต 24.9; ลนต 24.9; ลนต 24.9; ลนต 24.10; ลนต 24.10; ลนต 24.12; ลนต 24.16; ลนต 24.17; ลนต 25.4; ลนต 25.4; ลนต 25.5; ลนต 25.7; ลนต 25.8; ลนต 25.10; ลนต 25.10; ลนต 25.10; ลนต 25.11; ลนต 25.12; ลนต 25.12; ลนต 25.13; ลนต 25.23; ลนต 25.23; ลนต 25.23; ลนต 25.30; ลนต 25.31; ลนต 25.33; ลนต 25.34; ลนต 25.35; ลนต 25.38; ลนต 25.42; ลนต 25.42; ลนต 25.45; ลนต 25.45; ลนต 25.46; ลนต 25.46; ลนต 25.50; ลนต 25.51; ลนต 25.52; ลนต 25.53; ลนต 25.55; ลนต 25.55; ลนต 26.1; ลนต 26.12; ลนต 26.12; ลนต 26.13; ลนต 26.27; ลนต 26.45; ลนต 26.46; ลนต 27.2; ลนต 27.2; ลนต 27.3; ลนต 27.4; ลนต 27.4; ลนต 27.5; ลนต 27.6; ลนต 27.6; ลนต 27.7; ลนต 27.7; ลนต 27.7; ลนต 27.8; ลนต 27.9; ลนต 27.9; ลนต 27.11; ลนต 27.12; ลนต 27.12; ลนต 27.12; ลนต 27.14; ลนต 27.14; ลนต 27.15; ลนต 27.16; ลนต 27.16; ลนต 27.19; ลนต 27.21; ลนต 27.21; ลนต 27.22; ลนต 27.23; ลนต 27.24; ลนต 27.24; ลนต 27.25; ลนต 27.25; ลนต 27.26; ลนต 27.26; ลนต 27.26; ลนต 27.27; ลนต 27.28; ลนต 27.28; ลนต 27.28; ลนต 27.28; ลนต 27.30; ลนต 27.30; ลนต 27.30; ลนต 27.32; ลนต 27.33; ลนต 27.34; กดว 1.3; กดว 1.4; กดว 1.16; กดว 1.16; กดว 1.16; กดว 1.16; กดว 1.21; กดว 1.23; กดว 1.25; กดว 1.27; กดว 1.29; กดว 1.31; กดว 1.33; กดว 1.35; กดว 1.37; กดว 1.39; กดว 1.41; กดว 1.43; กดว 1.44; กดว 1.46; กดว 1.51; กดว 2.3; กดว 2.3; กดว 2.5; กดว 2.7; กดว 2.9; กดว 2.10; กดว 2.12; กดว 2.14; กดว 2.16; กดว 2.16; กดว 2.18; กดว 2.20; กดว 2.22; กดว 2.24; กดว 2.24; กดว 2.25; กดว 2.27; กดว 2.29; กดว 2.31; กดว 2.31; กดว 2.32; กดว 3.1; กดว 3.3; กดว 3.3; กดว 3.3; กดว 3.12; กดว 3.13; กดว 3.13; กดว 3.13; กดว 3.17; กดว 3.20; กดว 3.21; กดว 3.22; กดว 3.24; กดว 3.27; กดว 3.28; กดว 3.28; กดว 3.30; กดว 3.32; กดว 3.33; กดว 3.34; กดว 3.35; กดว 3.39; กดว 3.39; กดว 3.45; กดว 3.46; กดว 3.48; กดว 3.50; กดว 4.4; กดว 4.14; กดว 4.15; กดว 4.24; กดว 4.28; กดว 4.31; กดว 4.33; กดว 4.33; กดว 4.36; กดว 4.37; กดว 4.40; กดว 4.41; กดว 4.44; กดว 4.45; กดว 4.48; กดว 5.3; กดว 5.9; กดว 5.10; กดว 5.10; กดว 5.13; กดว 5.15; กดว 5.15; กดว 5.18; กดว 5.20; กดว 5.21; กดว 5.21; กดว 5.24; กดว 5.26; กดว 5.27; กดว 5.27; กดว 5.29; กดว 6.2; กดว 6.4; กดว 6.7; กดว 6.9; กดว 6.11; กดว 6.11; กดว 6.12; กดว 6.14; กดว 6.14; กดว 6.14; กดว 6.17; กดว 6.18; กดว 6.19; กดว 6.19; กดว 6.20; กดว 6.20; กดว 6.20; กดว 6.21; กดว 6.21; กดว 6.21; กดว 7.8; กดว 7.9; กดว 7.13; กดว 7.15; กดว 7.16; กดว 7.17; กดว 7.17; กดว 7.19; กดว 7.19; กดว 7.21; กดว 7.22; กดว 7.23; กดว 7.23; กดว 7.25; กดว 7.27; กดว 7.28; กดว 7.29; กดว 7.29; กดว 7.31; กดว 7.33; กดว 7.34; กดว 7.35; กดว 7.35; กดว 7.37; กดว 7.39; กดว 7.40; กดว 7.41; กดว 7.41; กดว 7.43; กดว 7.45; กดว 7.46; กดว 7.47; กดว 7.47; กดว 7.49; กดว 7.51; กดว 7.52; กดว 7.53; กดว 7.53; กดว 7.55; กดว 7.57; กดว 7.58; กดว 7.59; กดว 7.59; กดว 7.61; กดว 7.63; กดว 7.64; กดว 7.65; กดว 7.65; กดว 7.67; กดว 7.69; กดว 7.70; กดว 7.71; กดว 7.71; กดว 7.73; กดว 7.75; กดว 7.76; กดว 7.77; กดว 7.77; กดว 7.79; กดว 7.81; กดว 7.82; กดว 7.83; กดว 7.83; กดว 7.84; กดว 7.87; กดว 7.88; กดว 7.88; กดว 8.4; กดว 8.4; กดว 8.4; กดว 8.8; กดว 8.11; กดว 8.12; กดว 8.12; กดว 8.13; กดว 8.14; กดว 8.15; กดว 8.16; กดว 8.17; กดว 8.17; กดว 8.21; กดว 9.16; กดว 9.21; กดว 10.4; กดว 10.4; กดว 10.8; กดว 10.8; กดว 10.9; กดว 10.10; กดว 10.10; กดว 10.10; กดว 10.13; กดว 10.14; กดว 10.14; กดว 10.18; กดว 10.18; กดว 10.22; กดว 10.25; กดว 10.25; กดว 10.28; กดว 10.31; กดว 10.36; กดว 11.4; กดว 11.11; กดว 11.14; กดว 11.15; กดว 11.16; กดว 11.16; กดว 11.16; กดว 11.21; กดว 11.26; กดว 11.28; กดว 11.28; กดว 11.29; กดว 11.31; กดว 12.3; กดว 12.6; กดว 12.7; กดว 12.10; กดว 12.10; กดว 12.12; กดว 13.2; กดว 13.3; กดว 13.4; กดว 13.4; กดว 13.5; กดว 13.6; กดว 13.7; กดว 13.8; กดว 13.9; กดว 13.10; กดว 13.12; กดว 13.13; กดว 13.14; กดว 13.15; กดว 13.16; กดว 13.18; กดว 13.19; กดว 13.19; กดว 13.19; กดว 13.19; กดว 13.19; กดว 13.20; กดว 13.27; กดว 13.32; กดว 13.32; กดว 13.33; กดว 14.3; กดว 14.4; กดว 14.6; กดว 14.7; กดว 14.8; กดว 14.9; กดว 14.12; กดว 14.31; กดว 14.34; กดว 14.35; กดว 15.3; กดว 15.3; กดว 15.5; กดว 15.7; กดว 15.7; กดว 15.8; กดว 15.8; กดว 15.8; กดว 15.10; กดว 15.10; กดว 15.13; กดว 15.14; กดว 15.15; กดว 15.15; กดว 15.15; กดว 15.20; กดว 15.20; กดว 15.21; กดว 15.24; กดว 15.24; กดว 15.24; กดว 15.25; กดว 15.27; กดว 15.29; กดว 15.29; กดว 15.30; กดว 15.35; กดว 15.40; กดว 15.41; กดว 16.1; กดว 16.1; กดว 16.2; กดว 16.2; กดว 16.5; กดว 16.5; กดว 16.7; กดว 16.8; กดว 16.9; กดว 16.11; กดว 16.11; กดว 16.13; กดว 16.13; กดว 16.14; กดว 16.22; กดว 16.30; กดว 16.33; กดว 16.38; กดว 16.38; กดว 16.38; กดว 16.39; กดว 16.40; กดว 16.40; กดว 16.40; กดว 16.48; กดว 17.2; กดว 17.6; กดว 17.10; กดว 18.2; กดว 18.6; กดว 18.7; กดว 18.8; กดว 18.9; กดว 18.9; กดว 18.10; กดว 18.11; กดว 18.11; กดว 18.13; กดว 18.14; กดว 18.15; กดว 18.16; กดว 18.16; กดว 18.17; กดว 18.17; กดว 18.17; กดว 18.18; กดว 18.18; กดว 18.19; กดว 18.19; กดว 18.20; กดว 18.20; กดว 18.21; กดว 18.21; กดว 18.23; กดว 18.24; กดว 18.26; กดว 18.27; กดว 18.30; กดว 18.30; กดว 18.31; กดว 19.2; กดว 19.7; กดว 19.8; กดว 19.9; กดว 19.9; กดว 19.10; กดว 19.10; กดว 19.10; กดว 19.11; กดว 19.13; กดว 19.14; กดว 19.14; กดว 19.15; กดว 19.16; กดว 19.17; กดว 19.19; กดว 19.20; กดว 19.20; กดว 19.20; กดว 19.21; กดว 19.21; กดว 19.22; กดว 19.22; กดว 19.22; กดว 20.5; กดว 20.12; กดว 20.14; กดว 20.16; กดว 21.1; กดว 21.13; กดว 21.16; กดว 21.18; กดว 21.18; กดว 21.26; กดว 21.29; กดว 22.4; กดว 22.5; กดว 22.6; กดว 22.12; กดว 22.22; กดว 23.19; กดว 23.22; กดว 24.2; กดว 24.8; กดว 24.8; กดว 24.18; กดว 24.18; กดว 24.20; กดว 24.22; กดว 25.13; กดว 25.13; กดว 25.15; กดว 25.18; กดว 26.7; กดว 26.9; กดว 26.10; กดว 26.14; กดว 26.18; กดว 26.22; กดว 26.25; กดว 26.27; กดว 26.34; กดว 26.35; กดว 26.37; กดว 26.37; กดว 26.41; กดว 26.41; กดว 26.42; กดว 26.42; กดว 26.47; กดว 26.50; กดว 26.53; กดว 26.57; กดว 26.58; กดว 26.62; กดว 26.62; กดว 27.1; กดว 27.1; กดว 27.1; กดว 27.7; กดว 27.11; กดว 28.2; กดว 28.2; กดว 28.3; กดว 28.3; กดว 28.4; กดว 28.5; กดว 28.6; กดว 28.6; กดว 28.6; กดว 28.7; กดว 28.8; กดว 28.9; กดว 28.10; กดว 28.12; กดว 28.12; กดว 28.13; กดว 28.13; กดว 28.13; กดว 28.13; กดว 28.14; กดว 28.15; กดว 28.16; กดว 28.17; กดว 28.19; กดว 28.20; กดว 28.22; กดว 28.23; กดว 28.24; กดว 28.24; กดว 28.26; กดว 28.27; กดว 28.28; กดว 29.1; กดว 29.2; กดว 29.3; กดว 29.5; กดว 29.6; กดว 29.6; กดว 29.8; กดว 29.9; กดว 29.11; กดว 29.13; กดว 29.14; กดว 29.16; กดว 29.19; กดว 29.22; กดว 29.25; กดว 29.28; กดว 29.31; กดว 29.34; กดว 29.36; กดว 29.38; กดว 29.39; กดว 30.1; กดว 30.8; กดว 30.8; กดว 30.12; กดว 30.12; กดว 30.13; กดว 30.15; กดว 30.16; กดว 30.16; กดว 31.5; กดว 31.5; กดว 31.9; กดว 31.9; กดว 31.21; กดว 31.27; กดว 31.28; กดว 31.29; กดว 31.37; กดว 31.38; กดว 31.39; กดว 31.40; กดว 31.41; กดว 31.54; กดว 32.1; กดว 32.4; กดว 32.4; กดว 32.5; กดว 32.14; กดว 32.22; กดว 32.29; กดว 32.30; กดว 32.36; กดว 33.1; กดว 33.1; กดว 33.2; กดว 33.4; กดว 33.54; กดว 33.55; กดว 33.55; กดว 34.2; กดว 34.2; กดว 34.6; กดว 34.7; กดว 34.9; กดว 34.12; กดว 34.13; กดว 34.13; กดว 34.17; กดว 34.18; กดว 34.19; กดว 34.29; กดว 35.3; กดว 35.5; กดว 35.5; กดว 35.5; กดว 35.5; กดว 35.5; กดว 35.7; กดว 35.11; กดว 35.12; กดว 35.13; กดว 35.14; กดว 35.15; กดว 35.16; กดว 35.16; กดว 35.17; กดว 35.17; กดว 35.18; กดว 35.18; กดว 35.19; กดว 35.21; กดว 35.21; กดว 35.21; กดว 35.22; กดว 35.23; กดว 35.29; กดว 35.33; กดว 36.1; กดว 36.2; กดว 36.3; กดว 36.3; กดว 36.4; กดว 36.4; กดว 36.8; กดว 36.13; พบญ 1.1; พบญ 1.2; พบญ 1.3; พบญ 1.12; พบญ 1.12; พบญ 1.13; พบญ 1.15; พบญ 1.15; พบญ 1.15; พบญ 1.17; พบญ 1.19; พบญ 1.20; พบญ 1.25; พบญ 1.33; พบญ 1.33; พบญ 1.39; พบญ 1.41; พบญ 2.10; พบญ 2.11; พบญ 2.19; พบญ 2.20; พบญ 2.24; พบญ 2.30; พบญ 2.31; พบญ 2.35; พบญ 3.4; พบญ 3.5; พบญ 3.7; พบญ 3.10; พบญ 3.11; พบญ 3.13; พบญ 3.16; พบญ 3.16; พบญ 3.17; พบญ 3.18; พบญ 3.26; พบญ 4.6; พบญ 4.6; พบญ 4.16; พบญ 4.16; พบญ 4.19; พบญ 4.20; พบญ 4.20; พบญ 4.21; พบญ 4.21; พบญ 4.22; พบญ 4.23; พบญ 4.24; พบญ 4.24; พบญ 4.25; พบญ 4.25; พบญ 4.26; พบญ 4.28; พบญ 4.31; พบญ 4.35; พบญ 4.38; พบญ 4.39; พบญ 4.44; พบญ 4.45; พบญ 4.45; พบญ 4.47; พบญ 5.8; พบญ 5.9; พบญ 5.12; พบญ 5.14; พบญ 5.15; พบญ 5.20; พบญ 5.21; พบญ 6.1; พบญ 6.4; พบญ 6.5; พบญ 6.8; พบญ 6.8; พบญ 6.14; พบญ 6.15; พบญ 6.21; พบญ 6.24; พบญ 6.25; พบญ 7.1; พบญ 7.6; พบญ 7.6; พบญ 7.7; พบญ 7.9; พบญ 7.9; พบญ 7.16; พบญ 7.21; พบญ 7.25; พบญ 7.25; พบญ 7.25; พบญ 7.26; พบญ 7.26; พบญ 8.2; พบญ 8.3; พบญ 8.7; พบญ 8.8; พบญ 8.9; พบญ 8.9; พบญ 8.9; พบญ 8.18; พบญ 8.19; พบญ 9.2; พบญ 9.5; พบญ 9.5; พบญ 9.6; พบญ 9.9; พบญ 9.11; พบญ 9.13; พบญ 9.14; พบญ 9.18; พบญ 9.21; พบญ 9.26; พบญ 9.29; พบญ 9.29; พบญ 10.4; พบญ 10.7; พบญ 10.9; พบญ 10.14; พบญ 10.15; พบญ 10.17; พบญ 10.17; พบญ 10.17; พบญ 10.19; พบญ 10.21; พบญ 10.21; พบญ 11.8; พบญ 11.9; พบญ 11.10; พบญ 11.11; พบญ 11.12; พบญ 11.18; พบญ 11.18; พบญ 11.24; พบญ 11.25; พบญ 11.27; พบญ 11.28; พบญ 12.1; พบญ 12.2; พบญ 12.3; พบญ 12.3; พบญ 12.5; พบญ 12.10; พบญ 12.23; พบญ 12.25; พบญ 12.26; พบญ 13.2; พบญ 13.6; พบญ 13.7; พบญ 13.9; พบญ 13.13; พบญ 13.13; พบญ 13.14; พบญ 13.14; พบญ 14.1; พบญ 14.2; พบญ 14.2; พบญ 14.6; พบญ 14.7; พบญ 14.8; พบญ 14.10; พบญ 14.19; พบญ 14.21; พบญ 14.22; พบญ 14.24; พบญ 14.26; พบญ 15.4; พบญ 15.7; พบญ 15.8; พบญ 15.12; พบญ 15.12; พบญ 15.13; พบญ 15.14; พบญ 15.15; พบญ 15.17; พบญ 15.18; พบญ 15.18; พบญ 15.22; พบญ 16.2; พบญ 16.3; พบญ 16.8; พบญ 16.12; พบญ 16.21; พบญ 16.22; พบญ 17.1; พบญ 17.1; พบญ 17.3; พบญ 17.4; พบญ 17.4; พบญ 17.7; พบญ 17.8; พบญ 17.8; พบญ 17.8; พบญ 17.8; พบญ 17.8; พบญ 17.9; พบญ 17.15; พบญ 17.15; พบญ 17.16; พบญ 17.17; พบญ 17.18; พบญ 18.1; พบญ 18.1; พบญ 18.2; พบญ 18.3; พบญ 18.3; พบญ 18.6; พบญ 18.10; พบญ 18.10; พบญ 18.10; พบญ 18.10; พบญ 18.11; พบญ 18.11; พบญ 18.11; พบญ 18.11; พบญ 18.12; พบญ 18.13; พบญ 18.22; พบญ 18.22; พบญ 19.2; พบญ 19.3; พบญ 19.3; พบญ 19.4; พบญ 19.10; พบญ 19.14; พบญ 19.15; พบญ 19.18; พบญ 19.18; พบญ 20.7; พบญ 20.9; พบญ 20.14; พบญ 20.16; พบญ 20.18; พบญ 20.19; พบญ 20.20; พบญ 21.1; พบญ 21.5; พบญ 21.7; พบญ 21.10; พบญ 21.11; พบญ 21.13; พบญ 21.13; พบญ 21.14; พบญ 21.15; พบญ 21.16; พบญ 21.16; พบญ 21.16; พบญ 21.17; พบญ 21.20; พบญ 21.20; พบญ 21.23; พบญ 21.23; พบญ 22.5; พบญ 22.5; พบญ 22.7; พบญ 22.9; พบญ 22.14; พบญ 22.14; พบญ 22.15; พบญ 22.15; พบญ 22.16; พบญ 22.17; พบญ 22.17; พบญ 22.17; พบญ 22.17; พบญ 22.19; พบญ 22.19; พบญ 22.20; พบญ 22.20; พบญ 22.20; พบญ 22.21; พบญ 22.29; พบญ 22.30; พบญ 22.30; พบญ 23.3; พบญ 23.5; พบญ 23.7; พบญ 23.7; พบญ 23.17; พบญ 23.17; พบญ 23.18; พบญ 23.21; พบญ 24.1; พบญ 24.2; พบญ 24.3; พบญ 24.4; พบญ 24.4; พบญ 24.4; พบญ 24.4; พบญ 24.6; พบญ 24.6; พบญ 24.7; พบญ 24.10; พบญ 24.12; พบญ 24.13; พบญ 24.14; พบญ 24.14; พบญ 24.15; พบญ 24.15; พบญ 24.17; พบญ 24.18; พบญ 24.19; พบญ 24.22; พบญ 25.1; พบญ 25.3; พบญ 25.5; พบญ 25.5; พบญ 25.16; พบญ 25.19; พบญ 25.19; พบญ 26.1; พบญ 26.1; พบญ 26.5; พบญ 26.9; พบญ 26.12; พบญ 26.14; พบญ 26.15; พบญ 26.17; พบญ 26.18; พบญ 26.19; พบญ 27.3; พบญ 27.5; พบญ 27.9; พบญ 27.15; พบญ 27.15; พบญ 27.15; พบญ 27.20; พบญ 27.22; พบญ 28.9; พบญ 28.13; พบญ 28.13; พบญ 28.23; พบญ 28.23; พบญ 28.24; พบญ 28.26; พบญ 28.30; พบญ 28.35; พบญ 28.37; พบญ 28.37; พบญ 28.37; พบญ 28.41; พบญ 28.41; พบญ 28.44; พบญ 28.44; พบญ 28.46; พบญ 28.49; พบญ 28.50; พบญ 28.53; พบญ 28.56; พบญ 28.57; พบญ 28.67; พบญ 28.67; พบญ 28.68; พบญ 28.68; พบญ 29.1; พบญ 29.6; พบญ 29.8; พบญ 29.13; พบญ 29.13; พบญ 29.18; พบญ 29.19; พบญ 29.22; พบญ 29.23; พบญ 29.23; พบญ 29.23; พบญ 29.23; พบญ 29.26; พบญ 29.28; พบญ 29.29; พบญ 29.29; พบญ 30.18; พบญ 30.19; พบญ 30.20; พบญ 31.7; พบญ 31.18; พบญ 31.19; พบญ 31.21; พบญ 31.26; พบญ 31.27; พบญ 31.28; พบญ 31.29; พบญ 32.4; พบญ 32.5; พบญ 32.5; พบญ 32.9; พบญ 32.20; พบญ 32.20; พบญ 32.20; พบญ 32.28; พบญ 32.32; พบญ 32.32; พบญ 32.33; พบญ 32.33; พบญ 32.35; พบญ 32.38; พบญ 32.38; พบญ 32.39; พบญ 32.47; พบญ 32.49; พบญ 33.1; พบญ 33.2; พบญ 33.4; พบญ 33.5; พบญ 33.17; พบญ 33.21; พบญ 33.22; พบญ 33.24; พบญ 33.25; พบญ 33.25; พบญ 33.25; พบญ 33.27; พบญ 33.29; พบญ 33.29; พบญ 33.29; พบญ 33.29; ยชว 1.4; ยชว 1.8; ยชว 1.14; ยชว 1.15; ยชว 2.1; ยชว 2.11; ยชว 2.13; ยชว 2.21; ยชว 2.24; ยชว 3.3; ยชว 3.13; ยชว 3.16; ยชว 3.16; ยชว 4.6; ยชว 4.7; ยชว 5.2; ยชว 5.4; ยชว 5.6; ยชว 5.8; ยชว 5.14; ยชว 5.15; ยชว 6.5; ยชว 6.18; ยชว 6.19; ยชว 6.23; ยชว 6.23; ยชว 6.25; ยชว 7.1; ยชว 7.1; ยชว 7.1; ยชว 7.7; ยชว 7.15; ยชว 7.18; ยชว 7.18; ยชว 7.20; ยชว 7.26; ยชว 8.2; ยชว 8.15; ยชว 8.23; ยชว 8.27; ยชว 8.28; ยชว 8.28; ยชว 8.29; ยชว 8.33; ยชว 8.34; ยชว 9.1; ยชว 9.4; ยชว 9.8; ยชว 9.8; ยชว 9.11; ยชว 9.12; ยชว 9.16; ยชว 9.21; ยชว 9.21; ยชว 9.23; ยชว 9.23; ยชว 9.23; ยชว 9.27; ยชว 10.2; ยชว 11.4; ยชว 11.10; ยชว 11.14; ยชว 11.18; ยชว 11.19; ยชว 11.20; ยชว 11.23; ยชว 12.1; ยชว 12.4; ยชว 12.7; ยชว 12.7; ยชว 12.8; ยชว 12.24; ยชว 13.2; ยชว 13.3; ยชว 13.4; ยชว 13.6; ยชว 13.7; ยชว 13.12; ยชว 13.14; ยชว 13.21; ยชว 13.22; ยชว 13.23; ยชว 13.23; ยชว 13.27; ยชว 13.28; ยชว 13.29; ยชว 13.31; ยชว 13.31; ยชว 13.32; ยชว 13.32; ยชว 13.33; ยชว 14.1; ยชว 14.1; ยชว 14.1; ยชว 14.9; ยชว 14.11; ยชว 14.13; ยชว 14.14; ยชว 14.15; ยชว 15.1; ยชว 15.4; ยชว 15.12; ยชว 15.13; ยชว 15.14; ยชว 15.16; ยชว 15.17; ยชว 15.20; ยชว 15.21; ยชว 15.32; ยชว 15.36; ยชว 15.41; ยชว 15.44; ยชว 15.51; ยชว 15.54; ยชว 15.57; ยชว 15.59; ยชว 15.60; ยชว 15.62; ยชว 15.63; ยชว 16.5; ยชว 16.8; ยชว 16.10; ยชว 17.1; ยชว 17.1; ยชว 17.1; ยชว 17.1; ยชว 17.2; ยชว 17.2; ยชว 17.3; ยชว 17.6; ยชว 17.8; ยชว 17.8; ยชว 17.9; ยชว 17.10; ยชว 17.10; ยชว 17.10; ยชว 17.14; ยชว 17.15; ยชว 17.17; ยชว 17.18; ยชว 17.18; ยชว 17.18; ยชว 18.2; ยชว 18.4; ยชว 18.5; ยชว 18.6; ยชว 18.7; ยชว 18.9; ยชว 18.9; ยชว 18.11; ยชว 18.14; ยชว 18.14; ยชว 18.14; ยชว 18.19; ยชว 18.20; ยชว 18.20; ยชว 18.24; ยชว 18.28; ยชว 18.28; ยชว 19.1; ยชว 19.2; ยชว 19.6; ยชว 19.7; ยชว 19.8; ยชว 19.9; ยชว 19.10; ยชว 19.10; ยชว 19.15; ยชว 19.16; ยชว 19.17; ยชว 19.22; ยชว 19.23; ยชว 19.24; ยชว 19.30; ยชว 19.31; ยชว 19.32; ยชว 19.38; ยชว 19.39; ยชว 19.40; ยชว 19.41; ยชว 19.48; ยชว 19.49; ยชว 19.51; ยชว 19.51; ยชว 20.3; ยชว 20.9; ยชว 21.4; ยชว 21.4; ยชว 21.10; ยชว 21.10; ยชว 21.10; ยชว 21.11; ยชว 21.12; ยชว 21.13; ยชว 21.16; ยชว 21.19; ยชว 21.20; ยชว 21.21; ยชว 21.22; ยชว 21.25; ยชว 21.26; ยชว 21.27; ยชว 21.27; ยชว 21.32; ยชว 21.33; ยชว 21.38; ยชว 21.39; ยชว 21.40; ยชว 21.40; ยชว 21.40; ยชว 22.9; ยชว 22.10; ยชว 22.11; ยชว 22.14; ยชว 22.14; ยชว 22.16; ยชว 22.17; ยชว 22.19; ยชว 22.19; ยชว 22.19; ยชว 22.21; ยชว 22.22; ยชว 22.25; ยชว 22.27; ยชว 22.28; ยชว 22.28; ยชว 22.30; ยชว 22.30; ยชว 22.33; ยชว 22.34; ยชว 22.34; ยชว 23.4; ยชว 23.13; ยชว 23.13; ยชว 23.13; ยชว 23.13; ยชว 23.13; ยชว 23.14; ยชว 24.4; ยชว 24.17; ยชว 24.18; ยชว 24.19; ยชว 24.19; ยชว 24.22; ยชว 24.22; ยชว 24.27; ยชว 24.27; ยชว 24.32; ยชว 24.32; ยชว 24.33; วนฉ 1.12; วนฉ 1.13; วนฉ 1.26; วนฉ 2.3; วนฉ 2.3; วนฉ 2.12; วนฉ 3.1; วนฉ 3.6; วนฉ 3.15; วนฉ 3.17; วนฉ 3.31; วนฉ 4.4; วนฉ 4.13; วนฉ 4.14; วนฉ 4.17; วนฉ 5.7; วนฉ 5.18; วนฉ 5.24; วนฉ 5.30; วนฉ 5.30; วนฉ 6.5; วนฉ 6.11; วนฉ 6.15; วนฉ 6.22; วนฉ 6.24; วนฉ 6.26; วนฉ 6.26; วนฉ 6.31; วนฉ 6.31; วนฉ 6.31; วนฉ 6.38; วนฉ 7.12; วนฉ 7.16; วนฉ 8.10; วนฉ 8.18; วนฉ 8.18; วนฉ 8.18; วนฉ 8.18; วนฉ 8.19; วนฉ 8.21; วนฉ 8.24; วนฉ 8.27; วนฉ 8.27; วนฉ 8.33; วนฉ 8.35; วนฉ 9.2; วนฉ 9.3; วนฉ 9.6; วนฉ 9.8; วนฉ 9.13; วนฉ 9.15; วนฉ 9.16; วนฉ 9.18; วนฉ 9.18; วนฉ 9.20; วนฉ 9.28; วนฉ 9.28; วนฉ 9.28; วนฉ 9.34; วนฉ 9.36; วนฉ 9.38; วนฉ 9.43; วนฉ 10.1; วนฉ 10.18; วนฉ 10.18; วนฉ 11.1; วนฉ 11.1; วนฉ 11.2; วนฉ 11.6; วนฉ 11.8; วนฉ 11.9; วนฉ 11.10; วนฉ 11.11; วนฉ 11.11; วนฉ 11.18; วนฉ 11.21; วนฉ 11.23; วนฉ 11.27; วนฉ 11.31; วนฉ 11.31; วนฉ 11.34; วนฉ 11.35; วนฉ 11.39; วนฉ 12.4; วนฉ 12.5; วนฉ 13.2; วนฉ 13.3; วนฉ 13.5; วนฉ 13.5; วนฉ 13.5; วนฉ 13.7; วนฉ 13.11; วนฉ 13.11; วนฉ 13.12; วนฉ 13.16; วนฉ 13.17; วนฉ 13.18; วนฉ 13.21; วนฉ 13.22; วนฉ 14.2; วนฉ 14.3; วนฉ 14.4; วนฉ 14.7; วนฉ 14.17; วนฉ 14.20; วนฉ 15.4; วนฉ 15.11; วนฉ 15.14; วนฉ 15.16; วนฉ 16.17; วนฉ 17.1; วนฉ 17.3; วนฉ 17.4; วนฉ 17.5; วนฉ 17.7; วนฉ 17.9; วนฉ 17.10; วนฉ 17.11; วนฉ 17.12; วนฉ 17.13; วนฉ 18.1; วนฉ 18.2; วนฉ 18.4; วนฉ 18.6; วนฉ 18.9; วนฉ 18.10; วนฉ 18.19; วนฉ 18.19; วนฉ 18.19; วนฉ 18.23; วนฉ 18.24; วนฉ 18.27; วนฉ 18.30; วนฉ 18.30; วนฉ 19.1; วนฉ 19.14; วนฉ 19.16; วนฉ 19.16; วนฉ 19.16; วนฉ 19.20; วนฉ 19.20; วนฉ 19.22; วนฉ 19.22; วนฉ 19.23; วนฉ 19.27; วนฉ 19.29; วนฉ 20.1; วนฉ 20.4; วนฉ 20.4; วนฉ 20.6; วนฉ 20.6; วนฉ 20.7; วนฉ 20.8; วนฉ 20.11; วนฉ 20.17; วนฉ 20.25; วนฉ 20.28; วนฉ 20.35; วนฉ 20.36; วนฉ 20.40; วนฉ 20.44; วนฉ 20.46; วนฉ 20.46; วนฉ 21.5; วนฉ 21.7; วนฉ 21.18; วนฉ 21.18; วนฉ 21.21; นรธ 1.1; นรธ 1.2; นรธ 1.4; นรธ 1.11; นรธ 1.16; นรธ 1.16; นรธ 2.1; นรธ 2.3; นรธ 2.5; นรธ 2.6; นรธ 2.6; นรธ 2.10; นรธ 2.13; นรธ 2.20; นรธ 2.20; นรธ 3.2; นรธ 3.9; นรธ 3.9; นรธ 3.11; นรธ 3.12; นรธ 3.12; นรธ 3.16; นรธ 4.3; นรธ 4.7; นรธ 4.7; นรธ 4.9; นรธ 4.10; นรธ 4.10; นรธ 4.11; นรธ 4.13; นรธ 4.15; นรธ 4.16; นรธ 4.17; นรธ 4.17; นรธ 4.18; 1ซมอ 1.1; 1ซมอ 1.1; 1ซมอ 1.1; 1ซมอ 1.1; 1ซมอ 1.3; 1ซมอ 1.7; 1ซมอ 1.10; 1ซมอ 1.15; 1ซมอ 1.16; 1ซมอ 1.17; 1ซมอ 1.26; 1ซมอ 2.3; 1ซมอ 2.3; 1ซมอ 2.8; 1ซมอ 2.8; 1ซมอ 2.10; 1ซมอ 2.12; 1ซมอ 2.13; 1ซมอ 2.14; 1ซมอ 2.18; 1ซมอ 2.21; 1ซมอ 2.25; 1ซมอ 2.26; 1ซมอ 2.28; 1ซมอ 2.34; 1ซมอ 3.8; 1ซมอ 3.20; 1ซมอ 4.2; 1ซมอ 4.8; 1ซมอ 4.9; 1ซมอ 4.9; 1ซมอ 4.9; 1ซมอ 4.9; 1ซมอ 4.16; 1ซมอ 4.16; 1ซมอ 5.12; 1ซมอ 6.4; 1ซมอ 6.8; 1ซมอ 6.9; 1ซมอ 6.9; 1ซมอ 6.14; 1ซมอ 6.14; 1ซมอ 6.17; 1ซมอ 6.17; 1ซมอ 6.18; 1ซมอ 7.2; 1ซมอ 7.9; 1ซมอ 7.16; 1ซมอ 8.2; 1ซมอ 8.11; 1ซมอ 8.11; 1ซมอ 8.12; 1ซมอ 8.13; 1ซมอ 8.17; 1ซมอ 8.20; 1ซมอ 9.1; 1ซมอ 9.1; 1ซมอ 9.2; 1ซมอ 9.6; 1ซมอ 9.6; 1ซมอ 9.16; 1ซมอ 9.17; 1ซมอ 9.17; 1ซมอ 9.19; 1ซมอ 9.21; 1ซมอ 10.1; 1ซมอ 10.6; 1ซมอ 10.8; 1ซมอ 10.12; 1ซมอ 10.19; 1ซมอ 11.2; 1ซมอ 11.5; 1ซมอ 11.7; 1ซมอ 11.7; 1ซมอ 11.11; 1ซมอ 11.13; 1ซมอ 11.15; 1ซมอ 11.15; 1ซมอ 12.3; 1ซมอ 12.5; 1ซมอ 12.5; 1ซมอ 12.5; 1ซมอ 12.6; 1ซมอ 12.12; 1ซมอ 12.14; 1ซมอ 12.17; 1ซมอ 12.21; 1ซมอ 12.21; 1ซมอ 12.22; 1ซมอ 13.1; 1ซมอ 13.4; 1ซมอ 13.14; 1ซมอ 14.3; 1ซมอ 14.10; 1ซมอ 14.35; 1ซมอ 14.38; 1ซมอ 14.39; 1ซมอ 14.45; 1ซมอ 14.45; 1ซมอ 14.51; 1ซมอ 14.51; 1ซมอ 14.51; 1ซมอ 14.52; 1ซมอ 14.52; 1ซมอ 15.1; 1ซมอ 15.8; 1ซมอ 15.11; 1ซมอ 15.15; 1ซมอ 15.17; 1ซมอ 15.17; 1ซมอ 15.17; 1ซมอ 15.21; 1ซมอ 15.23; 1ซมอ 15.23; 1ซมอ 15.26; 1ซมอ 15.29; 1ซมอ 15.33; 1ซมอ 15.35; 1ซมอ 16.1; 1ซมอ 16.1; 1ซมอ 16.12; 1ซมอ 16.12; 1ซมอ 16.18; 1ซมอ 16.18; 1ซมอ 16.18; 1ซมอ 16.18; 1ซมอ 16.21; 1ซมอ 16.22; 1ซมอ 17.1; 1ซมอ 17.4; 1ซมอ 17.4; 1ซมอ 17.5; 1ซมอ 17.7; 1ซมอ 17.8; 1ซมอ 17.8; 1ซมอ 17.9; 1ซมอ 17.9; 1ซมอ 17.12; 1ซมอ 17.12; 1ซมอ 17.12; 1ซมอ 17.14; 1ซมอ 17.25; 1ซมอ 17.33; 1ซมอ 17.33; 1ซมอ 17.36; 1ซมอ 17.42; 1ซมอ 17.43; 1ซมอ 17.47; 1ซมอ 17.55; 1ซมอ 17.56; 1ซมอ 17.58; 1ซมอ 17.58; 1ซมอ 18.5; 1ซมอ 18.7; 1ซมอ 18.7; 1ซมอ 18.8; 1ซมอ 18.8; 1ซมอ 18.8; 1ซมอ 18.13; 1ซมอ 18.17; 1ซมอ 18.17; 1ซมอ 18.18; 1ซมอ 18.19; 1ซมอ 18.19; 1ซมอ 18.20; 1ซมอ 18.21; 1ซมอ 18.21; 1ซมอ 18.22; 1ซมอ 18.22; 1ซมอ 18.23; 1ซมอ 18.23; 1ซมอ 18.23; 1ซมอ 18.26; 1ซมอ 18.26; 1ซมอ 18.27; 1ซมอ 18.27; 1ซมอ 18.29; 1ซมอ 19.4; 1ซมอ 19.20; 1ซมอ 20.1; 1ซมอ 20.2; 1ซมอ 20.2; 1ซมอ 20.5; 1ซมอ 20.18; 1ซมอ 20.23; 1ซมอ 20.42; 1ซมอ 20.42; 1ซมอ 21.5; 1ซมอ 21.7; 1ซมอ 21.7; 1ซมอ 21.8; 1ซมอ 21.11; 1ซมอ 21.11; 1ซมอ 21.11; 1ซมอ 21.13; 1ซมอ 22.2; 1ซมอ 22.7; 1ซมอ 22.11; 1ซมอ 22.14; 1ซมอ 22.22; 1ซมอ 23.10; 1ซมอ 23.17; 1ซมอ 23.17; 1ซมอ 23.23; 1ซมอ 24.4; 1ซมอ 24.6; 1ซมอ 24.6; 1ซมอ 24.10; 1ซมอ 24.15; 1ซมอ 24.16; 1ซมอ 24.20; 1ซมอ 25.3; 1ซมอ 25.3; 1ซมอ 25.16; 1ซมอ 25.17; 1ซมอ 25.25; 1ซมอ 25.25; 1ซมอ 25.26; 1ซมอ 25.28; 1ซมอ 25.30; 1ซมอ 25.34; 1ซมอ 25.39; 1ซมอ 25.40; 1ซมอ 25.41; 1ซมอ 25.42; 1ซมอ 25.43; 1ซมอ 25.44; 1ซมอ 26.17; 1ซมอ 26.17; 1ซมอ 26.19; 1ซมอ 26.19; 1ซมอ 26.21; 1ซมอ 27.6; 1ซมอ 27.7; 1ซมอ 27.8; 1ซมอ 27.11; 1ซมอ 27.12; 1ซมอ 28.2; 1ซมอ 28.3; 1ซมอ 28.7; 1ซมอ 28.14; 1ซมอ 28.14; 1ซมอ 28.14; 1ซมอ 28.16; 1ซมอ 29.2; 1ซมอ 29.3; 1ซมอ 29.3; 1ซมอ 29.4; 1ซมอ 29.5; 1ซมอ 29.5; 1ซมอ 29.6; 1ซมอ 29.6; 1ซมอ 29.7; 1ซมอ 29.10; 1ซมอ 30.2; 1ซมอ 30.3; 1ซมอ 30.5; 1ซมอ 30.6; 1ซมอ 30.13; 1ซมอ 30.13; 1ซมอ 30.13; 1ซมอ 30.20; 1ซมอ 30.25; 1ซมอ 30.26; 1ซมอ 30.26; 1ซมอ 30.26; 1ซมอ 31.4; 2ซมอ 1.4; 2ซมอ 1.8; 2ซมอ 1.13; 2ซมอ 1.13; 2ซมอ 1.16; 2ซมอ 1.23; 2ซมอ 1.26; 2ซมอ 1.26; 2ซมอ 2.4; 2ซมอ 2.4; 2ซมอ 2.7; 2ซมอ 2.9; 2ซมอ 2.11; 2ซมอ 2.11; 2ซมอ 2.25; 2ซมอ 3.8; 2ซมอ 3.12; 2ซมอ 3.17; 2ซมอ 3.18; 2ซมอ 3.27; 2ซมอ 3.29; 2ซมอ 3.37; 2ซมอ 3.39; 2ซมอ 3.39; 2ซมอ 4.1; 2ซมอ 4.2; 2ซมอ 4.2; 2ซมอ 4.2; 2ซมอ 4.4; 2ซมอ 4.4; 2ซมอ 5.1; 2ซมอ 5.2; 2ซมอ 5.2; 2ซมอ 5.2; 2ซมอ 5.3; 2ซมอ 5.8; 2ซมอ 5.12; 2ซมอ 5.14; 2ซมอ 5.17; 2ซมอ 5.19; 2ซมอ 6.12; 2ซมอ 6.21; 2ซมอ 6.21; 2ซมอ 6.22; 2ซมอ 6.22; 2ซมอ 7.8; 2ซมอ 7.13; 2ซมอ 7.14; 2ซมอ 7.14; 2ซมอ 7.18; 2ซมอ 7.18; 2ซมอ 7.19; 2ซมอ 7.19; 2ซมอ 7.23; 2ซมอ 7.24; 2ซมอ 7.24; 2ซมอ 7.26; 2ซมอ 7.26; 2ซมอ 7.28; 2ซมอ 7.28; 2ซมอ 7.29; 2ซมอ 8.2; 2ซมอ 8.6; 2ซมอ 8.14; 2ซมอ 8.16; 2ซมอ 8.16; 2ซมอ 8.17; 2ซมอ 8.17; 2ซมอ 8.18; 2ซมอ 8.18; 2ซมอ 9.3; 2ซมอ 9.8; 2ซมอ 9.9; 2ซมอ 9.11; 2ซมอ 9.12; 2ซมอ 9.13; 2ซมอ 10.6; 2ซมอ 10.6; 2ซมอ 10.12; 2ซมอ 10.16; 2ซมอ 10.18; 2ซมอ 10.19; 2ซมอ 11.7; 2ซมอ 11.7; 2ซมอ 11.15; 2ซมอ 11.27; 2ซมอ 11.27; 2ซมอ 12.3; 2ซมอ 12.4; 2ซมอ 12.7; 2ซมอ 12.9; 2ซมอ 12.10; 2ซมอ 12.21; 2ซมอ 12.30; 2ซมอ 13.2; 2ซมอ 13.3; 2ซมอ 13.5; 2ซมอ 13.6; 2ซมอ 13.13; 2ซมอ 13.16; 2ซมอ 13.20; 2ซมอ 13.25; 2ซมอ 13.28; 2ซมอ 13.35; 2ซมอ 14.2; 2ซมอ 14.4; 2ซมอ 14.5; 2ซมอ 14.14; 2ซมอ 14.17; 2ซมอ 14.19; 2ซมอ 14.27; 2ซมอ 15.2; 2ซมอ 15.4; 2ซมอ 15.9; 2ซมอ 15.10; 2ซมอ 15.11; 2ซมอ 15.19; 2ซมอ 15.25; 2ซมอ 15.27; 2ซมอ 15.32; 2ซมอ 15.33; 2ซมอ 15.34; 2ซมอ 15.34; 2ซมอ 15.34; 2ซมอ 16.4; 2ซมอ 16.8; 2ซมอ 16.18; 2ซมอ 16.21; 2ซมอ 16.23; 2ซมอ 17.3; 2ซมอ 17.4; 2ซมอ 17.8; 2ซมอ 17.10; 2ซมอ 17.10; 2ซมอ 17.25; 2ซมอ 17.25; 2ซมอ 18.4; 2ซมอ 18.17; 2ซมอ 18.18; 2ซมอ 18.27; 2ซมอ 18.29; 2ซมอ 18.32; 2ซมอ 18.32; 2ซมอ 19.11; 2ซมอ 19.12; 2ซมอ 19.12; 2ซมอ 19.12; 2ซมอ 19.13; 2ซมอ 19.13; 2ซมอ 19.14; 2ซมอ 19.20; 2ซมอ 19.22; 2ซมอ 19.22; 2ซมอ 19.26; 2ซมอ 19.32; 2ซมอ 19.32; 2ซมอ 19.35; 2ซมอ 19.35; 2ซมอ 19.42; 2ซมอ 19.43; 2ซมอ 20.19; 2ซมอ 20.19; 2ซมอ 20.21; 2ซมอ 20.23; 2ซมอ 20.23; 2ซมอ 20.24; 2ซมอ 20.25; 2ซมอ 20.25; 2ซมอ 20.26; 2ซมอ 21.2; 2ซมอ 21.20; 2ซมอ 22.2; 2ซมอ 22.3; 2ซมอ 22.3; 2ซมอ 22.3; 2ซมอ 22.3; 2ซมอ 22.3; 2ซมอ 22.3; 2ซมอ 22.12; 2ซมอ 22.13; 2ซมอ 22.19; 2ซมอ 22.27; 2ซมอ 22.29; 2ซมอ 22.31; 2ซมอ 22.32; 2ซมอ 22.32; 2ซมอ 22.33; 2ซมอ 22.36; 2ซมอ 22.44; 2ซมอ 22.47; 2ซมอ 22.47; 2ซมอ 22.48; 2ซมอ 22.51; 2ซมอ 23.1; 2ซมอ 23.3; 2ซมอ 23.5; 2ซมอ 23.5; 2ซมอ 23.5; 2ซมอ 23.6; 2ซมอ 23.8; 2ซมอ 23.8; 2ซมอ 23.10; 2ซมอ 23.11; 2ซมอ 23.11; 2ซมอ 23.18; 2ซมอ 23.19; 2ซมอ 23.19; 2ซมอ 23.20; 2ซมอ 23.20; 2ซมอ 23.21; 2ซมอ 23.23; 2ซมอ 23.24; 2ซมอ 23.32; 2ซมอ 24.22; 2ซมอ 24.24; 1พกษ 1.5; 1พกษ 1.6; 1พกษ 1.9; 1พกษ 1.9; 1พกษ 1.21; 1พกษ 1.21; 1พกษ 1.34; 1พกษ 1.35; 1พกษ 1.35; 1พกษ 1.42; 1พกษ 1.43; 1พกษ 1.45; 1พกษ 1.45; 1พกษ 1.52; 1พกษ 2.2; 1พกษ 2.2; 1พกษ 2.8; 1พกษ 2.9; 1พกษ 2.11; 1พกษ 2.15; 1พกษ 2.15; 1พกษ 2.15; 1พกษ 2.17; 1พกษ 2.21; 1พกษ 2.22; 1พกษ 2.23; 1พกษ 2.24; 1พกษ 2.35; 1พกษ 2.37; 1พกษ 2.38; 1พกษ 2.42; 1พกษ 3.1; 1พกษ 3.4; 1พกษ 3.5; 1พกษ 3.7; 1พกษ 3.7; 1พกษ 3.8; 1พกษ 3.10; 1พกษ 3.12; 1พกษ 3.15; 1พกษ 3.22; 1พกษ 3.22; 1พกษ 3.22; 1พกษ 3.22; 1พกษ 3.22; 1พกษ 3.22; 1พกษ 3.23; 1พกษ 3.23; 1พกษ 3.23; 1พกษ 3.25; 1พกษ 3.26; 1พกษ 3.27; 1พกษ 4.1; 1พกษ 4.2; 1พกษ 4.2; 1พกษ 4.3; 1พกษ 4.3; 1พกษ 4.4; 1พกษ 4.4; 1พกษ 4.5; 1พกษ 4.5; 1พกษ 4.5; 1พกษ 4.6; 1พกษ 4.6; 1พกษ 4.7; 1พกษ 4.8; 1พกษ 4.11; 1พกษ 4.15; 1พกษ 4.19; 1พกษ 5.1; 1พกษ 5.9; 1พกษ 5.11; 1พกษ 5.11; 1พกษ 5.14; 1พกษ 5.16; 1พกษ 5.16; 1พกษ 6.1; 1พกษ 6.9; 1พกษ 6.16; 1พกษ 6.18; 1พกษ 6.18; 1พกษ 6.22; 1พกษ 6.26; 1พกษ 6.29; 1พกษ 6.31; 1พกษ 6.33; 1พกษ 6.38; 1พกษ 7.7; 1พกษ 7.8; 1พกษ 7.11; 1พกษ 7.14; 1พกษ 7.14; 1พกษ 7.14; 1พกษ 7.17; 1พกษ 7.19; 1พกษ 7.20; 1พกษ 7.22; 1พกษ 7.23; 1พกษ 7.24; 1พกษ 7.29; 1พกษ 7.32; 1พกษ 7.34; 1พกษ 7.35; 1พกษ 7.36; 1พกษ 7.45; 1พกษ 8.2; 1พกษ 8.7; 1พกษ 8.13; 1พกษ 8.13; 1พกษ 8.30; 1พกษ 8.36; 1พกษ 8.37; 1พกษ 8.39; 1พกษ 8.43; 1พกษ 8.44; 1พกษ 8.46; 1พกษ 8.47; 1พกษ 8.47; 1พกษ 8.48; 1พกษ 8.49; 1พกษ 8.50; 1พกษ 8.50; 1พกษ 8.51; 1พกษ 8.51; 1พกษ 8.53; 1พกษ 8.60; 1พกษ 8.65; 1พกษ 8.65; 1พกษ 9.2; 1พกษ 9.3; 1พกษ 9.7; 1พกษ 9.7; 1พกษ 9.12; 1พกษ 9.13; 1พกษ 9.15; 1พกษ 9.16; 1พกษ 9.21; 1พกษ 9.22; 1พกษ 9.22; 1พกษ 9.22; 1พกษ 9.22; 1พกษ 9.22; 1พกษ 9.22; 1พกษ 9.22; 1พกษ 9.23; 1พกษ 9.23; 1พกษ 10.6; 1พกษ 10.8; 1พกษ 10.8; 1พกษ 10.9; 1พกษ 10.10; 1พกษ 10.14; 1พกษ 10.21; 1พกษ 10.25; 1พกษ 10.27; 1พกษ 10.28; 1พกษ 11.2; 1พกษ 11.2; 1พกษ 11.11; 1พกษ 11.14; 1พกษ 11.17; 1พกษ 11.17; 1พกษ 11.19; 1พกษ 11.19; 1พกษ 11.20; 1พกษ 11.25; 1พกษ 11.26; 1พกษ 11.27; 1พกษ 11.28; 1พกษ 11.28; 1พกษ 11.30; 1พกษ 11.34; 1พกษ 11.36; 1พกษ 11.37; 1พกษ 11.38; 1พกษ 11.38; 1พกษ 11.42; 1พกษ 12.1; 1พกษ 12.7; 1พกษ 12.7; 1พกษ 12.15; 1พกษ 12.20; 1พกษ 12.21; 1พกษ 12.24; 1พกษ 12.31; 1พกษ 13.3; 1พกษ 13.6; 1พกษ 13.14; 1พกษ 13.18; 1พกษ 13.18; 1พกษ 13.26; 1พกษ 13.32; 1พกษ 13.33; 1พกษ 13.33; 1พกษ 13.33; 1พกษ 14.2; 1พกษ 14.2; 1พกษ 14.5; 1พกษ 14.6; 1พกษ 14.7; 1พกษ 14.8; 1พกษ 14.8; 1พกษ 14.14; 1พกษ 14.15; 1พกษ 14.20; 1พกษ 14.21; 1พกษ 15.15; 1พกษ 15.18; 1พกษ 15.19; 1พกษ 15.27; 1พกษ 15.29; 1พกษ 15.30; 1พกษ 16.2; 1พกษ 16.7; 1พกษ 16.11; 1พกษ 16.15; 1พกษ 16.16; 1พกษ 16.21; 1พกษ 16.21; 1พกษ 16.22; 1พกษ 16.24; 1พกษ 16.24; 1พกษ 16.31; 1พกษ 16.31; 1พกษ 17.17; 1พกษ 17.24; 1พกษ 17.24; 1พกษ 18.3; 1พกษ 18.7; 1พกษ 18.21; 1พกษ 18.21; 1พกษ 18.22; 1พกษ 18.23; 1พกษ 18.23; 1พกษ 18.24; 1พกษ 18.27; 1พกษ 18.31; 1พกษ 18.33; 1พกษ 18.33; 1พกษ 18.36; 1พกษ 18.39; 1พกษ 18.39; 1พกษ 19.4; 1พกษ 19.7; 1พกษ 19.11; 1พกษ 19.15; 1พกษ 19.16; 1พกษ 19.16; 1พกษ 20.3; 1พกษ 20.3; 1พกษ 20.4; 1พกษ 20.6; 1พกษ 20.18; 1พกษ 20.18; 1พกษ 20.23; 1พกษ 20.28; 1พกษ 20.28; 1พกษ 20.29; 1พกษ 20.31; 1พกษ 20.32; 1พกษ 20.40; 1พกษ 20.41; 1พกษ 21.7; 1พกษ 21.16; 1พกษ 21.18; 1พกษ 21.19; 1พกษ 21.26; 1พกษ 22.3; 1พกษ 22.4; 1พกษ 22.4; 1พกษ 22.4; 1พกษ 22.4; 1พกษ 22.11; 1พกษ 22.13; 1พกษ 22.22; 1พกษ 22.23; 1พกษ 22.32; 1พกษ 22.47; 2พกษ 1.7; 2พกษ 1.8; 2พกษ 1.10; 2พกษ 1.12; 2พกษ 1.13; 2พกษ 1.14; 2พกษ 2.3; 2พกษ 2.5; 2พกษ 2.9; 2พกษ 2.10; 2พกษ 2.12; 2พกษ 2.16; 2พกษ 3.4; 2พกษ 3.7; 2พกษ 3.7; 2พกษ 3.7; 2พกษ 3.7; 2พกษ 3.11; 2พกษ 3.13; 2พกษ 3.16; 2พกษ 3.18; 2พกษ 3.23; 2พกษ 3.27; 2พกษ 4.1; 2พกษ 4.3; 2พกษ 4.8; 2พกษ 4.9; 2พกษ 4.31; 2พกษ 4.39; 2พกษ 4.42; 2พกษ 5.1; 2พกษ 5.1; 2พกษ 5.1; 2พกษ 5.1; 2พกษ 5.2; 2พกษ 5.7; 2พกษ 5.7; 2พกษ 5.10; 2พกษ 5.11; 2พกษ 5.14; 2พกษ 5.26; 2พกษ 5.27; 2พกษ 6.22; 2พกษ 6.25; 2พกษ 6.25; 2พกษ 6.28; 2พกษ 7.2; 2พกษ 7.9; 2พกษ 7.12; 2พกษ 7.13; 2พกษ 7.13; 2พกษ 7.17; 2พกษ 7.18; 2พกษ 7.19; 2พกษ 7.20; 2พกษ 8.1; 2พกษ 8.5; 2พกษ 8.5; 2พกษ 8.6; 2พกษ 8.13; 2พกษ 8.13; 2พกษ 8.13; 2พกษ 8.16; 2พกษ 8.18; 2พกษ 8.26; 2พกษ 8.27; 2พกษ 9.3; 2พกษ 9.4; 2พกษ 9.6; 2พกษ 9.12; 2พกษ 9.12; 2พกษ 9.13; 2พกษ 9.15; 2พกษ 9.34; 2พกษ 9.36; 2พกษ 9.37; 2พกษ 10.5; 2พกษ 10.8; 2พกษ 10.9; 2พกษ 10.14; 2พกษ 10.14; 2พกษ 10.17; 2พกษ 10.19; 2พกษ 10.27; 2พกษ 10.36; 2พกษ 11.5; 2พกษ 11.10; 2พกษ 11.12; 2พกษ 11.17; 2พกษ 11.18; 2พกษ 12.4; 2พกษ 12.16; 2พกษ 13.25; 2พกษ 14.7; 2พกษ 14.9; 2พกษ 14.11; 2พกษ 14.21; 2พกษ 14.25; 2พกษ 14.28; 2พกษ 15.5; 2พกษ 15.12; 2พกษ 15.12; 2พกษ 15.29; 2พกษ 16.7; 2พกษ 16.7; 2พกษ 16.8; 2พกษ 16.9; 2พกษ 16.15; 2พกษ 17.3; 2พกษ 17.7; 2พกษ 17.14; 2พกษ 17.16; 2พกษ 17.17; 2พกษ 17.21; 2พกษ 17.23; 2พกษ 17.31; 2พกษ 17.32; 2พกษ 18.4; 2พกษ 18.9; 2พกษ 18.10; 2พกษ 18.20; 2พกษ 18.21; 2พกษ 18.26; 2พกษ 18.26; 2พกษ 18.28; 2พกษ 18.32; 2พกษ 18.32; 2พกษ 18.32; 2พกษ 19.3; 2พกษ 19.15; 2พกษ 19.17; 2พกษ 19.18; 2พกษ 19.18; 2พกษ 19.19; 2พกษ 19.21; 2พกษ 19.25; 2พกษ 19.25; 2พกษ 19.29; 2พกษ 19.35; 2พกษ 20.7; 2พกษ 20.8; 2พกษ 20.9; 2พกษ 20.10; 2พกษ 20.18; 2พกษ 21.6; 2พกษ 21.8; 2พกษ 21.14; 2พกษ 21.14; 2พกษ 21.24; 2พกษ 23.6; 2พกษ 23.7; 2พกษ 23.14; 2พกษ 23.15; 2พกษ 23.17; 2พกษ 23.26; 2พกษ 23.30; 2พกษ 23.33; 2พกษ 23.34; 2พกษ 23.34; 2พกษ 24.1; 2พกษ 24.7; 2พกษ 24.12; 2พกษ 24.13; 2พกษ 24.14; 2พกษ 24.15; 2พกษ 24.17; 2พกษ 25.8; 2พกษ 25.11; 2พกษ 25.12; 2พกษ 25.12; 2พกษ 25.13; 2พกษ 25.15; 2พกษ 25.15; 2พกษ 25.19; 2พกษ 25.21; 2พกษ 25.22; 2พกษ 25.23; 2พกษ 25.24; 2พกษ 25.25; 2พกษ 25.29; 1พศด 1.10; 1พศด 1.23; 1พศด 1.29; 1พศด 1.31; 1พศด 1.33; 1พศด 1.43; 1พศด 1.54; 1พศด 2.1; 1พศด 2.3; 1พศด 2.18; 1พศด 2.23; 1พศด 2.24; 1พศด 2.26; 1พศด 2.33; 1พศด 2.35; 1พศด 2.42; 1พศด 2.42; 1พศด 2.44; 1พศด 2.45; 1พศด 2.49; 1พศด 2.49; 1พศด 2.50; 1พศด 2.54; 1พศด 2.55; 1พศด 2.55; 1พศด 3.1; 1พศด 3.5; 1พศด 3.9; 1พศด 3.9; 1พศด 4.2; 1พศด 4.4; 1พศด 4.4; 1พศด 4.4; 1พศด 4.4; 1พศด 4.6; 1พศด 4.9; 1พศด 4.11; 1พศด 4.12; 1พศด 4.12; 1พศด 4.14; 1พศด 4.14; 1พศด 4.15; 1พศด 4.17; 1พศด 4.18; 1พศด 4.19; 1พศด 4.19; 1พศด 4.19; 1พศด 4.21; 1พศด 4.22; 1พศด 4.23; 1พศด 4.31; 1พศด 4.33; 1พศด 4.35; 1พศด 4.35; 1พศด 4.37; 1พศด 4.37; 1พศด 4.37; 1พศด 4.37; 1พศด 4.38; 1พศด 4.40; 1พศด 5.1; 1พศด 5.1; 1พศด 5.2; 1พศด 5.6; 1พศด 5.6; 1พศด 5.12; 1พศด 5.12; 1พศด 5.14; 1พศด 5.14; 1พศด 5.14; 1พศด 5.14; 1พศด 5.14; 1พศด 5.14; 1พศด 5.14; 1พศด 5.14; 1พศด 5.15; 1พศด 5.15; 1พศด 5.15; 1พศด 5.22; 1พศด 5.22; 1พศด 5.24; 1พศด 5.24; 1พศด 5.24; 1พศด 6.15; 1พศด 6.15; 1พศด 6.17; 1พศด 6.19; 1พศด 6.31; 1พศด 6.33; 1พศด 6.33; 1พศด 6.33; 1พศด 6.34; 1พศด 6.34; 1พศด 6.34; 1พศด 6.34; 1พศด 6.35; 1พศด 6.35; 1พศด 6.35; 1พศด 6.35; 1พศด 6.36; 1พศด 6.36; 1พศด 6.36; 1พศด 6.36; 1พศด 6.37; 1พศด 6.37; 1พศด 6.37; 1พศด 6.37; 1พศด 6.38; 1พศด 6.38; 1พศด 6.38; 1พศด 6.38; 1พศด 6.39; 1พศด 6.40; 1พศด 6.40; 1พศด 6.40; 1พศด 6.41; 1พศด 6.41; 1พศด 6.41; 1พศด 6.42; 1พศด 6.42; 1พศด 6.42; 1พศด 6.43; 1พศด 6.43; 1พศด 6.43; 1พศด 6.44; 1พศด 6.44; 1พศด 6.44; 1พศด 6.45; 1พศด 6.45; 1พศด 6.45; 1พศด 6.46; 1พศด 6.46; 1พศด 6.46; 1พศด 6.47; 1พศด 6.47; 1พศด 6.47; 1พศด 6.47; 1พศด 6.50; 1พศด 6.54; 1พศด 6.54; 1พศด 6.57; 1พศด 6.60; 1พศด 6.66; 1พศด 7.2; 1พศด 7.2; 1พศด 7.3; 1พศด 7.5; 1พศด 7.5; 1พศด 7.7; 1พศด 7.7; 1พศด 7.7; 1พศด 7.8; 1พศด 7.9; 1พศด 7.9; 1พศด 7.9; 1พศด 7.11; 1พศด 7.11; 1พศด 7.11; 1พศด 7.12; 1พศด 7.15; 1พศด 7.17; 1พศด 7.17; 1พศด 7.17; 1พศด 7.22; 1พศด 7.31; 1พศด 7.33; 1พศด 7.40; 1พศด 7.40; 1พศด 7.40; 1พศด 7.40; 1พศด 8.6; 1พศด 8.6; 1พศด 8.6; 1พศด 8.7; 1พศด 8.10; 1พศด 8.10; 1พศด 8.13; 1พศด 8.16; 1พศด 8.18; 1พศด 8.21; 1พศด 8.25; 1พศด 8.27; 1พศด 8.28; 1พศด 8.28; 1พศด 8.38; 1พศด 8.38; 1พศด 8.40; 1พศด 8.40; 1พศด 8.40; 1พศด 9.1; 1พศด 9.4; 1พศด 9.4; 1พศด 9.4; 1พศด 9.4; 1พศด 9.4; 1พศด 9.6; 1พศด 9.7; 1พศด 9.7; 1พศด 9.7; 1พศด 9.8; 1พศด 9.8; 1พศด 9.8; 1พศด 9.9; 1พศด 9.9; 1พศด 9.11; 1พศด 9.11; 1พศด 9.11; 1พศด 9.11; 1พศด 9.11; 1พศด 9.12; 1พศด 9.12; 1พศด 9.12; 1พศด 9.12; 1พศด 9.12; 1พศด 9.12; 1พศด 9.12; 1พศด 9.12; 1พศด 9.13; 1พศด 9.13; 1พศด 9.14; 1พศด 9.14; 1พศด 9.14; 1พศด 9.15; 1พศด 9.15; 1พศด 9.15; 1พศด 9.16; 1พศด 9.16; 1พศด 9.16; 1พศด 9.16; 1พศด 9.16; 1พศด 9.17; 1พศด 9.18; 1พศด 9.19; 1พศด 9.19; 1พศด 9.19; 1พศด 9.19; 1พศด 9.19; 1พศด 9.19; 1พศด 9.19; 1พศด 9.20; 1พศด 9.21; 1พศด 9.22; 1พศด 9.23; 1พศด 9.23; 1พศด 9.26; 1พศด 9.26; 1พศด 9.28; 1พศด 9.30; 1พศด 9.31; 1พศด 9.31; 1พศด 9.32; 1พศด 9.32; 1พศด 9.33; 1พศด 9.34; 1พศด 9.34; 1พศด 9.44; 1พศด 9.44; 1พศด 11.1; 1พศด 11.2; 1พศด 11.2; 1พศด 11.2; 1พศด 11.3; 1พศด 11.4; 1พศด 11.6; 1พศด 11.6; 1พศด 11.10; 1พศด 11.10; 1พศด 11.11; 1พศด 11.11; 1พศด 11.20; 1พศด 11.21; 1พศด 11.22; 1พศด 11.22; 1พศด 11.23; 1พศด 11.25; 1พศด 12.1; 1พศด 12.1; 1พศด 12.2; 1พศด 12.2; 1พศด 12.3; 1พศด 12.4; 1พศด 12.9; 1พศด 12.14; 1พศด 12.14; 1พศด 12.14; 1พศด 12.14; 1พศด 12.15; 1พศด 12.18; 1พศด 12.18; 1พศด 12.21; 1พศด 12.21; 1พศด 12.22; 1พศด 12.23; 1พศด 12.24; 1พศด 12.27; 1พศด 12.28; 1พศด 12.30; 1พศด 12.31; 1พศด 12.38; 1พศด 12.38; 1พศด 12.38; 1พศด 12.40; 1พศด 13.2; 1พศด 13.4; 1พศด 13.6; 1พศด 13.6; 1พศด 13.7; 1พศด 14.2; 1พศด 14.2; 1พศด 14.4; 1พศด 14.8; 1พศด 15.5; 1พศด 15.6; 1พศด 15.7; 1พศด 15.8; 1พศด 15.9; 1พศด 15.10; 1พศด 15.12; 1พศด 15.16; 1พศด 15.18; 1พศด 15.19; 1พศด 15.21; 1พศด 15.22; 1พศด 15.23; 1พศด 15.24; 1พศด 15.26; 1พศด 16.4; 1พศด 16.5; 1พศด 16.5; 1พศด 16.7; 1พศด 16.17; 1พศด 16.17; 1พศด 16.18; 1พศด 16.19; 1พศด 16.25; 1พศด 16.26; 1พศด 16.38; 1พศด 16.39; 1พศด 17.7; 1พศด 17.11; 1พศด 17.12; 1พศด 17.13; 1พศด 17.13; 1พศด 17.16; 1พศด 17.16; 1พศด 17.17; 1พศด 17.19; 1พศด 17.21; 1พศด 17.22; 1พศด 17.22; 1พศด 17.24; 1พศด 17.26; 1พศด 17.27; 1พศด 18.2; 1พศด 18.6; 1พศด 18.13; 1พศด 18.15; 1พศด 18.15; 1พศด 18.16; 1พศด 18.16; 1พศด 18.17; 1พศด 19.6; 1พศด 19.16; 1พศด 19.19; 1พศด 20.4; 1พศด 20.6; 1พศด 21.3; 1พศด 21.6; 1พศด 21.17; 1พศด 21.23; 1พศด 21.23; 1พศด 21.24; 1พศด 21.25; 1พศด 22.3; 1พศด 22.3; 1พศด 22.3; 1พศด 22.3; 1พศด 22.5; 1พศด 22.9; 1พศด 22.10; 1พศด 22.10; 1พศด 22.14; 1พศด 23.1; 1พศด 23.4; 1พศด 23.5; 1พศด 23.6; 1พศด 23.8; 1พศด 23.9; 1พศด 23.10; 1พศด 23.11; 1พศด 23.11; 1พศด 23.11; 1พศด 23.13; 1พศด 23.16; 1พศด 23.17; 1พศด 23.18; 1พศด 23.19; 1พศด 23.20; 1พศด 23.22; 1พศด 23.24; 1พศด 23.24; 1พศด 23.28; 1พศด 24.3; 1พศด 24.4; 1พศด 24.5; 1พศด 24.6; 1พศด 24.21; 1พศด 24.23; 1พศด 24.30; 1พศด 25.5; 1พศด 25.9; 1พศด 26.1; 1พศด 26.6; 1พศด 26.6; 1พศด 26.7; 1พศด 26.8; 1พศด 26.8; 1พศด 26.8; 1พศด 26.9; 1พศด 26.10; 1พศด 26.10; 1พศด 26.10; 1พศด 26.10; 1พศด 26.12; 1พศด 26.14; 1พศด 26.19; 1พศด 26.21; 1พศด 26.22; 1พศด 26.24; 1พศด 26.24; 1พศด 26.25; 1พศด 26.26; 1พศด 26.29; 1พศด 26.29; 1พศด 26.30; 1พศด 26.30; 1พศด 26.31; 1พศด 26.32; 1พศด 26.32; 1พศด 27.1; 1พศด 27.2; 1พศด 27.3; 1พศด 27.3; 1พศด 27.4; 1พศด 27.4; 1พศด 27.5; 1พศด 27.6; 1พศด 27.6; 1พศด 27.6; 1พศด 27.7; 1พศด 27.10; 1พศด 27.16; 1พศด 27.22; 1พศด 27.25; 1พศด 27.25; 1พศด 27.26; 1พศด 27.28; 1พศด 27.31; 1พศด 27.32; 1พศด 27.32; 1พศด 27.32; 1พศด 27.32; 1พศด 27.33; 1พศด 27.33; 1พศด 27.34; 1พศด 27.34; 1พศด 28.2; 1พศด 28.2; 1พศด 28.3; 1พศด 28.4; 1พศด 28.4; 1พศด 28.4; 1พศด 28.6; 1พศด 28.6; 1พศด 28.8; 1พศด 28.8; 1พศด 28.10; 1พศด 28.17; 1พศด 28.21; 1พศด 29.1; 1พศด 29.1; 1พศด 29.3; 1พศด 29.4; 1พศด 29.7; 1พศด 29.9; 1พศด 29.11; 1พศด 29.11; 1พศด 29.11; 1พศด 29.11; 1พศด 29.11; 1พศด 29.13; 1พศด 29.14; 1พศด 29.14; 1พศด 29.14; 1พศด 29.15; 1พศด 29.15; 1พศด 29.15; 1พศด 29.15; 1พศด 29.16; 1พศด 29.18; 1พศด 29.21; 1พศด 29.22; 1พศด 29.22; 1พศด 29.22; 1พศด 29.22; 1พศด 29.23; 1พศด 29.27; 2พศด 1.2; 2พศด 1.5; 2พศด 1.5; 2พศด 1.9; 2พศด 1.9; 2พศด 1.11; 2พศด 1.15; 2พศด 1.16; 2พศด 1.17; 2พศด 2.2; 2พศด 2.4; 2พศด 2.6; 2พศด 2.6; 2พศด 2.7; 2พศด 2.11; 2พศด 2.11; 2พศด 2.14; 2พศด 2.14; 2พศด 2.18; 2พศด 2.18; 2พศด 3.3; 2พศด 3.6; 2พศด 3.8; 2พศด 4.2; 2พศด 4.3; 2พศด 4.6; 2พศด 4.18; 2พศด 5.8; 2พศด 5.12; 2พศด 5.13; 2พศด 6.2; 2พศด 6.2; 2พศด 6.5; 2พศด 6.21; 2พศด 6.27; 2พศด 6.28; 2พศด 6.30; 2พศด 6.33; 2พศด 6.34; 2พศด 6.36; 2พศด 6.37; 2พศด 6.37; 2พศด 6.38; 2พศด 6.38; 2พศด 6.39; 2พศด 7.5; 2พศด 7.7; 2พศด 7.8; 2พศด 7.12; 2พศด 7.16; 2พศด 7.20; 2พศด 8.5; 2พศด 8.8; 2พศด 8.8; 2พศด 8.9; 2พศด 8.9; 2พศด 8.9; 2พศด 8.9; 2พศด 8.10; 2พศด 8.10; 2พศด 8.11; 2พศด 8.13; 2พศด 8.14; 2พศด 9.5; 2พศด 9.7; 2พศด 9.7; 2พศด 9.8; 2พศด 9.8; 2พศด 9.9; 2พศด 9.13; 2พศด 9.20; 2พศด 9.24; 2พศด 9.27; 2พศด 10.1; 2พศด 10.7; 2พศด 10.15; 2พศด 11.1; 2พศด 11.4; 2พศด 11.14; 2พศด 11.18; 2พศด 11.22; 2พศด 11.22; 2พศด 11.22; 2พศด 12.8; 2พศด 12.13; 2พศด 13.3; 2พศด 13.3; 2พศด 13.8; 2พศด 13.8; 2พศด 13.9; 2พศด 13.10; 2พศด 13.10; 2พศด 13.12; 2พศด 14.7; 2พศด 14.8; 2พศด 14.11; 2พศด 15.3; 2พศด 15.6; 2พศด 15.9; 2พศด 15.16; 2พศด 16.8; 2พศด 16.12; 2พศด 16.12; 2พศด 17.8; 2พศด 17.11; 2พศด 17.12; 2พศด 17.13; 2พศด 17.14; 2พศด 17.16; 2พศด 17.19; 2พศด 18.1; 2พศด 18.3; 2พศด 18.3; 2พศด 18.3; 2พศด 18.10; 2พศด 18.21; 2พศด 18.22; 2พศด 18.31; 2พศด 19.11; 2พศด 20.6; 2พศด 20.7; 2พศด 20.9; 2พศด 20.11; 2พศด 20.14; 2พศด 20.14; 2พศด 20.14; 2พศด 20.14; 2พศด 20.15; 2พศด 20.25; 2พศด 21.2; 2พศด 21.2; 2พศด 21.3; 2พศด 21.6; 2พศด 21.13; 2พศด 21.18; 2พศด 21.19; 2พศด 22.1; 2พศด 22.3; 2พศด 22.4; 2พศด 22.9; 2พศด 22.11; 2พศด 23.4; 2พศด 23.4; 2พศด 23.9; 2พศด 23.11; 2พศด 23.16; 2พศด 23.17; 2พศด 24.5; 2พศด 24.6; 2พศด 24.19; 2พศด 24.20; 2พศด 25.6; 2พศด 25.12; 2พศด 25.14; 2พศด 25.16; 2พศด 25.18; 2พศด 25.20; 2พศด 25.21; 2พศด 26.1; 2พศด 26.11; 2พศด 26.18; 2พศด 26.20; 2พศด 26.21; 2พศด 26.21; 2พศด 26.21; 2พศด 26.23; 2พศด 26.23; 2พศด 28.5; 2พศด 28.6; 2พศด 28.8; 2พศด 28.10; 2พศด 28.15; 2พศด 28.17; 2พศด 28.21; 2พศด 28.21; 2พศด 28.23; 2พศด 28.24; 2พศด 29.8; 2พศด 29.8; 2พศด 29.8; 2พศด 29.9; 2พศด 29.11; 2พศด 29.12; 2พศด 29.21; 2พศด 29.23; 2พศด 29.32; 2พศด 30.4; 2พศด 30.5; 2พศด 30.7; 2พศด 30.9; 2พศด 30.12; 2พศด 30.13; 2พศด 30.22; 2พศด 30.24; 2พศด 31.1; 2พศด 31.2; 2พศด 31.2; 2พศด 31.3; 2พศด 31.4; 2พศด 31.6; 2พศด 31.10; 2พศด 31.12; 2พศด 31.13; 2พศด 31.14; 2พศด 31.16; 2พศด 31.20; 2พศด 32.5; 2พศด 32.18; 2พศด 32.19; 2พศด 32.23; 2พศด 33.6; 2พศด 33.13; 2พศด 33.16; 2พศด 34.4; 2พศด 34.4; 2พศด 34.7; 2พศด 34.11; 2พศด 34.12; 2พศด 34.13; 2พศด 34.13; 2พศด 34.13; 2พศด 34.13; 2พศด 34.33; 2พศด 35.4; 2พศด 35.5; 2พศด 35.5; 2พศด 35.7; 2พศด 35.7; 2พศด 35.8; 2พศด 35.9; 2พศด 35.12; 2พศด 35.12; 2พศด 35.12; 2พศด 35.15; 2พศด 35.25; 2พศด 36.1; 2พศด 36.3; 2พศด 36.4; 2พศด 36.10; 2พศด 36.14; 2พศด 36.17; 2พศด 36.20; 2พศด 36.20; 2พศด 36.22; 2พศด 36.23; อสร 1.1; อสร 1.3; อสร 1.3; อสร 1.7; อสร 1.9; อสร 2.1; อสร 2.1; อสร 2.58; อสร 2.59; อสร 2.59; อสร 2.62; อสร 2.69; อสร 3.2; อสร 3.3; อสร 3.4; อสร 3.9; อสร 3.13; อสร 3.13; อสร 4.1; อสร 4.3; อสร 4.7; อสร 4.7; อสร 4.11; อสร 4.15; อสร 4.15; อสร 4.20; อสร 4.22; อสร 5.5; อสร 5.10; อสร 5.11; อสร 5.11; อสร 5.14; อสร 6.1; อสร 6.9; อสร 6.10; อสร 6.11; อสร 6.16; อสร 6.19; อสร 6.20; อสร 6.20; อสร 6.21; อสร 7.1; อสร 7.1; อสร 7.2; อสร 7.2; อสร 7.2; อสร 7.3; อสร 7.3; อสร 7.3; อสร 7.4; อสร 7.4; อสร 7.4; อสร 7.5; อสร 7.5; อสร 7.5; อสร 7.5; อสร 7.6; อสร 7.8; อสร 7.11; อสร 7.11; อสร 7.11; อสร 7.24; อสร 7.26; อสร 8.1; อสร 8.1; อสร 8.13; อสร 8.16; อสร 8.17; อสร 8.18; อสร 8.18; อสร 8.26; อสร 8.28; อสร 8.35; อสร 8.35; อสร 8.35; อสร 9.2; อสร 9.4; อสร 9.8; อสร 9.9; อสร 9.11; อสร 9.11; อสร 9.12; อสร 9.15; อสร 10.4; อสร 10.6; อสร 10.7; อสร 10.8; อสร 10.12; อสร 10.13; อสร 10.16; อสร 10.19; นหม 1.2; นหม 1.3; นหม 1.10; นหม 1.10; นหม 1.11; นหม 2.5; นหม 2.5; นหม 2.5; นหม 2.6; นหม 2.7; นหม 2.10; นหม 3.4; นหม 3.4; นหม 3.8; นหม 3.21; นหม 3.23; นหม 4.4; นหม 4.4; นหม 4.22; นหม 5.4; นหม 5.5; นหม 5.5; นหม 5.5; นหม 5.9; นหม 5.14; นหม 5.15; นหม 5.18; นหม 6.5; นหม 6.6; นหม 6.10; นหม 6.18; นหม 6.18; นหม 6.18; นหม 6.18; นหม 7.2; นหม 7.2; นหม 7.6; นหม 7.61; นหม 7.61; นหม 7.63; นหม 7.64; นหม 7.70; นหม 7.71; นหม 8.8; นหม 8.9; นหม 8.9; นหม 8.10; นหม 8.10; นหม 8.11; นหม 8.12; นหม 9.17; นหม 9.29; นหม 9.31; นหม 9.32; นหม 9.32; นหม 9.36; นหม 9.36; นหม 10.1; นหม 10.8; นหม 10.9; นหม 10.32; นหม 10.33; นหม 10.34; นหม 10.37; นหม 10.39; นหม 11.3; นหม 11.4; นหม 11.4; นหม 11.4; นหม 11.4; นหม 11.5; นหม 11.5; นหม 11.5; นหม 11.5; นหม 11.5; นหม 11.5; นหม 11.7; นหม 11.7; นหม 11.7; นหม 11.7; นหม 11.7; นหม 11.7; นหม 11.7; นหม 11.9; นหม 11.9; นหม 11.11; นหม 11.11; นหม 11.11; นหม 11.11; นหม 11.12; นหม 11.12; นหม 11.12; นหม 11.12; นหม 11.12; นหม 11.13; นหม 11.13; นหม 11.13; นหม 11.14; นหม 11.15; นหม 11.15; นหม 11.15; นหม 11.17; นหม 11.17; นหม 11.17; นหม 11.17; นหม 11.17; นหม 11.17; นหม 11.20; นหม 11.22; นหม 11.22; นหม 11.22; นหม 11.24; นหม 12.1; นหม 12.7; นหม 12.12; นหม 12.24; นหม 12.25; นหม 12.26; นหม 12.31; นหม 12.31; นหม 12.35; นหม 12.35; นหม 12.35; นหม 12.35; นหม 12.35; นหม 12.42; นหม 13.2; นหม 13.5; นหม 13.5; นหม 13.12; นหม 13.13; นหม 13.17; นหม 13.18; นหม 13.26; นหม 13.26; นหม 13.26; นหม 13.28; นหม 13.28; นหม 13.29; นหม 13.29; อสธ 1.4; อสธ 1.7; อสธ 1.9; อสธ 1.12; อสธ 1.13; อสธ 1.17; อสธ 1.19; อสธ 1.21; อสธ 1.22; อสธ 1.22; อสธ 2.4; อสธ 2.5; อสธ 2.5; อสธ 2.7; อสธ 2.9; อสธ 2.9; อสธ 2.11; อสธ 2.12; อสธ 2.15; อสธ 2.16; อสธ 2.17; อสธ 2.18; อสธ 2.23; อสธ 3.4; อสธ 3.6; อสธ 3.7; อสธ 3.7; อสธ 3.9; อสธ 3.12; อสธ 3.12; อสธ 3.13; อสธ 3.14; อสธ 4.4; อสธ 4.14; อสธ 4.16; อสธ 5.2; อสธ 5.4; อสธ 5.8; อสธ 5.8; อสธ 5.13; อสธ 5.14; อสธ 6.9; อสธ 6.11; อสธ 6.13; อสธ 7.3; อสธ 7.3; อสธ 7.4; อสธ 8.1; อสธ 8.2; อสธ 8.5; อสธ 8.5; อสธ 8.5; อสธ 8.5; อสธ 8.9; อสธ 8.9; อสธ 8.9; อสธ 8.9; อสธ 8.12; อสธ 8.13; อสธ 8.17; อสธ 9.1; อสธ 9.1; อสธ 9.1; อสธ 9.4; อสธ 9.13; อสธ 9.17; อสธ 9.18; อสธ 9.19; อสธ 9.19; อสธ 9.19; อสธ 9.22; อสธ 9.22; อสธ 9.22; อสธ 9.22; อสธ 9.22; อสธ 9.22; อสธ 9.25; อสธ 9.29; อสธ 9.30; อสธ 10.3; อสธ 10.3; โยบ 1.1; โยบ 1.1; โยบ 1.8; โยบ 1.17; โยบ 2.3; โยบ 2.7; โยบ 3.4; โยบ 3.6; โยบ 3.16; โยบ 3.19; โยบ 5.17; โยบ 5.25; โยบ 5.27; โยบ 5.27; โยบ 6.7; โยบ 6.10; โยบ 6.11; โยบ 6.12; โยบ 6.12; โยบ 6.26; โยบ 7.3; โยบ 7.7; โยบ 7.12; โยบ 7.12; โยบ 7.16; โยบ 7.17; โยบ 7.20; โยบ 7.20; โยบ 8.2; โยบ 8.6; โยบ 8.13; โยบ 8.19; โยบ 9.2; โยบ 9.19; โยบ 9.35; โยบ 10.7; โยบ 10.9; โยบ 10.13; โยบ 10.22; โยบ 10.22; โยบ 12.2; โยบ 12.4; โยบ 12.4; โยบ 12.9; โยบ 12.16; โยบ 12.17; โยบ 13.4; โยบ 13.5; โยบ 13.12; โยบ 13.12; โยบ 13.16; โยบ 13.24; โยบ 15.7; โยบ 15.11; โยบ 15.14; โยบ 15.14; โยบ 15.31; โยบ 15.33; โยบ 15.33; โยบ 16.2; โยบ 16.3; โยบ 16.8; โยบ 16.8; โยบ 16.12; โยบ 16.12; โยบ 16.14; โยบ 17.6; โยบ 17.6; โยบ 17.12; โยบ 17.13; โยบ 17.14; โยบ 17.14; โยบ 17.14; โยบ 18.3; โยบ 18.21; โยบ 18.21; โยบ 19.2; โยบ 19.3; โยบ 19.11; โยบ 19.15; โยบ 19.17; โยบ 19.22; โยบ 20.5; โยบ 20.10; โยบ 20.29; โยบ 20.29; โยบ 21.4; โยบ 21.4; โยบ 21.18; โยบ 21.18; โยบ 22.2; โยบ 22.2; โยบ 22.3; โยบ 22.3; โยบ 22.3; โยบ 22.8; โยบ 22.25; โยบ 23.10; โยบ 24.3; โยบ 24.14; โยบ 24.17; โยบ 24.17; โยบ 24.25; โยบ 25.6; โยบ 25.6; โยบ 26.14; โยบ 26.14; โยบ 27.5; โยบ 27.7; โยบ 27.7; โยบ 27.8; โยบ 27.13; โยบ 28.6; โยบ 28.13; โยบ 28.16; โยบ 28.16; โยบ 28.19; โยบ 28.21; โยบ 29.11; โยบ 29.13; โยบ 29.15; โยบ 29.15; โยบ 29.16; โยบ 29.25; โยบ 30.4; โยบ 30.8; โยบ 30.8; โยบ 30.9; โยบ 30.23; โยบ 30.29; โยบ 30.29; โยบ 31.2; โยบ 31.2; โยบ 31.11; โยบ 31.11; โยบ 31.12; โยบ 31.18; โยบ 31.24; โยบ 31.24; โยบ 31.28; โยบ 31.37; โยบ 32.9; โยบ 33.10; โยบ 33.23; โยบ 33.27; โยบ 33.27; โยบ 34.5; โยบ 34.6; โยบ 34.9; โยบ 34.15; โยบ 34.19; โยบ 34.24; โยบ 34.31; โยบ 34.33; โยบ 35.7; โยบ 35.8; โยบ 35.8; โยบ 35.15; โยบ 36.22; โยบ 36.23; โยบ 36.26; โยบ 36.27; โยบ 37.13; โยบ 37.16; โยบ 37.20; โยบ 38.9; โยบ 38.9; โยบ 38.12; โยบ 38.31; โยบ 39.6; โยบ 39.6; โยบ 39.8; โยบ 40.8; โยบ 40.19; โยบ 40.20; โยบ 40.22; โยบ 41.4; โยบ 41.9; โยบ 41.11; โยบ 41.27; โยบ 41.27; โยบ 41.29; โยบ 41.33; โยบ 41.34; โยบ 42.10; โยบ 42.17; สดด 1.1; สดด 1.3; สดด 1.4; สดด 1.4; สดด 2.7; สดด 2.8; สดด 2.8; สดด 2.9; สดด 2.12; สดด 3.3; สดด 3.3; สดด 3.3; สดด 3.6; สดด 3.8; สดด 5.4; สดด 5.12; สดด 7.2; สดด 7.4; สดด 8.3; สดด 8.4; สดด 8.4; สดด 8.5; สดด 9.9; สดด 9.9; สดด 9.20; สดด 10.14; สดด 10.16; สดด 11.6; สดด 12.4; สดด 12.4; สดด 12.6; สดด 12.6; สดด 14.6; สดด 15.4; สดด 15.5; สดด 16.2; สดด 16.3; สดด 16.5; สดด 16.6; สดด 17.12; สดด 17.14; สดด 18.2; สดด 18.2; สดด 18.2; สดด 18.2; สดด 18.2; สดด 18.2; สดด 18.11; สดด 18.18; สดด 18.26; สดด 18.30; สดด 18.30; สดด 18.31; สดด 18.31; สดด 18.35; สดด 18.43; สดด 18.46; สดด 18.46; สดด 19.11; สดด 19.14; สดด 21.13; สดด 22.3; สดด 22.6; สดด 22.9; สดด 22.10; สดด 22.17; สดด 22.28; สดด 22.30; สดด 23.1; สดด 24.1; สดด 24.6; สดด 24.10; สดด 25.5; สดด 25.8; สดด 25.10; สดด 25.12; สดด 25.13; สดด 25.16; สดด 26.8; สดด 27.1; สดด 27.1; สดด 27.9; สดด 27.12; สดด 27.13; สดด 28.1; สดด 28.7; สดด 28.7; สดด 28.8; สดด 28.8; สดด 28.9; สดด 29.10; สดด 30.5; สดด 30.10; สดด 30.11; สดด 31.2; สดด 31.2; สดด 31.3; สดด 31.3; สดด 31.4; สดด 31.11; สดด 31.11; สดด 31.12; สดด 31.14; สดด 31.18; สดด 32.1; สดด 32.2; สดด 32.7; สดด 32.9; สดด 33.7; สดด 33.12; สดด 33.12; สดด 33.17; สดด 33.20; สดด 33.20; สดด 34.8; สดด 34.13; สดด 35.3; สดด 35.5; สดด 35.14; สดด 36.2; สดด 37.9; สดด 37.11; สดด 37.22; สดด 37.29; สดด 37.34; สดด 37.39; สดด 38.6; สดด 38.12; สดด 38.18; สดด 38.19; สดด 38.20; สดด 39.2; สดด 39.8; สดด 39.9; สดด 39.9; สดด 39.12; สดด 39.12; สดด 40.3; สดด 40.4; สดด 40.15; สดด 40.17; สดด 40.17; สดด 41.1; สดด 42.9; สดด 42.11; สดด 43.2; สดด 43.2; สดด 43.4; สดด 43.5; สดด 44.4; สดด 44.11; สดด 44.13; สดด 44.13; สดด 44.14; สดด 44.14; สดด 44.22; สดด 45.6; สดด 45.11; สดด 45.16; สดด 45.17; สดด 45.17; สดด 46.1; สดด 46.1; สดด 46.1; สดด 46.7; สดด 46.10; สดด 46.10; สดด 46.11; สดด 47.2; สดด 47.2; สดด 47.4; สดด 47.7; สดด 47.9; สดด 47.9; สดด 47.9; สดด 48.2; สดด 48.2; สดด 48.3; สดด 48.3; สดด 48.5; สดด 48.14; สดด 48.14; สดด 48.14; สดด 49.14; สดด 49.18; สดด 50.6; สดด 50.7; สดด 50.7; สดด 50.10; สดด 50.11; สดด 50.12; สดด 50.14; สดด 50.21; สดด 50.22; สดด 50.23; สดด 52.5; สดด 52.7; สดด 52.8; สดด 52.8; สดด 52.9; สดด 54.4; สดด 54.4; สดด 55.13; สดด 55.13; สดด 55.13; สดด 55.15; สดด 55.21; สดด 57.5; สดด 57.11; สดด 58.7; สดด 58.8; สดด 58.9; สดด 59.5; สดด 59.9; สดด 59.16; สดด 59.16; สดด 59.17; สดด 59.17; สดด 60.7; สดด 60.7; สดด 60.7; สดด 60.7; สดด 60.8; สดด 60.12; สดด 61.3; สดด 61.3; สดด 62.2; สดด 62.2; สดด 62.2; สดด 62.6; สดด 62.6; สดด 62.6; สดด 62.8; สดด 62.9; สดด 62.9; สดด 62.11; สดด 62.12; สดด 63.1; สดด 63.7; สดด 63.10; สดด 64.8; สดด 65.5; สดด 65.11; สดด 66.6; สดด 66.9; สดด 66.15; สดด 67.2; สดด 67.2; สดด 68.4; สดด 68.5; สดด 68.5; สดด 68.11; สดด 68.16; สดด 68.16; สดด 68.17; สดด 68.18; สดด 68.19; สดด 68.20; สดด 68.26; สดด 68.27; สดด 69.4; สดด 69.8; สดด 69.11; สดด 69.21; สดด 69.22; สดด 69.31; สดด 69.35; สดด 69.36; สดด 70.3; สดด 70.5; สดด 71.3; สดด 71.3; สดด 71.3; สดด 71.5; สดด 71.5; สดด 71.6; สดด 71.7; สดด 71.7; สดด 72.4; สดด 72.6; สดด 73.6; สดด 73.12; สดด 73.16; สดด 73.26; สดด 73.26; สดด 73.28; สดด 74.2; สดด 74.2; สดด 74.4; สดด 74.14; สดด 74.14; สดด 74.16; สดด 74.16; สดด 75.7; สดด 75.8; สดด 76.7; สดด 76.12; สดด 77.10; สดด 78.35; สดด 78.35; สดด 78.39; สดด 78.39; สดด 78.44; สดด 78.55; สดด 78.71; สดด 79.1; สดด 79.2; สดด 79.4; สดด 80.6; สดด 80.13; สดด 81.4; สดด 81.4; สดด 81.5; สดด 81.6; สดด 82.6; สดด 82.6; สดด 82.8; สดด 83.4; สดด 83.5; สดด 83.12; สดด 83.18; สดด 84.1; สดด 84.4; สดด 84.5; สดด 84.5; สดด 84.6; สดด 84.10; สดด 84.11; สดด 84.11; สดด 84.12; สดด 86.10; สดด 86.15; สดด 88.4; สดด 88.8; สดด 88.15; สดด 89.7; สดด 89.10; สดด 89.11; สดด 89.11; สดด 89.14; สดด 89.15; สดด 89.17; สดด 89.18; สดด 89.18; สดด 89.24; สดด 89.26; สดด 89.26; สดด 89.27; สดด 89.41; สดด 90.1; สดด 90.2; สดด 90.4; สดด 90.5; สดด 90.10; สดด 91.2; สดด 91.4; สดด 91.4; สดด 91.9; สดด 91.9; สดด 92.1; สดด 92.3; สดด 92.15; สดด 94.5; สดด 94.11; สดด 94.12; สดด 94.22; สดด 94.22; สดด 95.3; สดด 95.3; สดด 95.4; สดด 95.5; สดด 95.7; สดด 95.7; สดด 95.7; สดด 95.10; สดด 96.4; สดด 96.5; สดด 97.2; สดด 98.2; สดด 99.8; สดด 99.8; สดด 100.3; สดด 100.3; สดด 100.3; สดด 102.6; สดด 102.20; สดด 102.25; สดด 102.27; สดด 103.4; สดด 103.14; สดด 103.20; สดด 104.1; สดด 104.3; สดด 104.4; สดด 104.4; สดด 104.17; สดด 104.18; สดด 104.18; สดด 104.20; สดด 104.20; สดด 104.29; สดด 104.33; สดด 104.34; สดด 105.10; สดด 105.10; สดด 105.11; สดด 105.12; สดด 105.17; สดด 105.20; สดด 105.21; สดด 105.21; สดด 105.30; สดด 105.39; สดด 105.41; สดด 105.44; สดด 106.3; สดด 106.31; สดด 106.37; สดด 106.38; สดด 106.39; สดด 106.46; สดด 107.17; สดด 107.33; สดด 107.33; สดด 107.34; สดด 107.35; สดด 107.35; สดด 108.5; สดด 108.8; สดด 108.8; สดด 108.8; สดด 108.8; สดด 108.9; สดด 108.13; สดด 109.4; สดด 109.7; สดด 109.9; สดด 109.14; สดด 109.20; สดด 109.27; สดด 109.30; สดด 110.1; สดด 110.3; สดด 110.4; สดด 110.6; สดด 111.2; สดด 111.4; สดด 111.8; สดด 111.10; สดด 112.1; สดด 112.10; สดด 113.3; สดด 113.5; สดด 113.9; สดด 114.2; สดด 114.5; สดด 114.8; สดด 114.8; สดด 115.4; สดด 115.4; สดด 115.8; สดด 115.9; สดด 115.9; สดด 115.10; สดด 115.10; สดด 115.11; สดด 115.11; สดด 115.12; สดด 115.16; สดด 116.9; สดด 116.11; สดด 116.16; สดด 116.16; สดด 116.16; สดด 118.5; สดด 118.14; สดด 118.14; สดด 118.16; สดด 118.17; สดด 118.21; สดด 118.22; สดด 118.23; สดด 118.23; สดด 118.24; สดด 118.27; สดด 118.28; สดด 118.28; สดด 119.1; สดด 119.2; สดด 119.19; สดด 119.24; สดด 119.24; สดด 119.44; สดด 119.54; สดด 119.57; สดด 119.63; สดด 119.76; สดด 119.77; สดด 119.77; สดด 119.83; สดด 119.91; สดด 119.92; สดด 119.94; สดด 119.97; สดด 119.99; สดด 119.105; สดด 119.105; สดด 119.111; สดด 119.111; สดด 119.114; สดด 119.114; สดด 119.116; สดด 119.122; สดด 119.125; สดด 119.126; สดด 119.141; สดด 119.142; สดด 119.143; สดด 119.174; สดด 121.5; สดด 121.5; สดด 122.3; สดด 122.4; สดด 124.3; สดด 124.6; สดด 125.3; สดด 126.1; สดด 127.2; สดด 127.3; สดด 127.3; สดด 127.5; สดด 128.1; สดด 128.2; สดด 128.3; สดด 128.3; สดด 129.6; สดด 129.7; สดด 132.11; สดด 132.13; สดด 132.14; สดด 133.1; สดด 133.1; สดด 135.4; สดด 135.12; สดด 135.12; สดด 135.15; สดด 135.15; สดด 136.3; สดด 136.21; สดด 136.22; สดด 137.3; สดด 139.11; สดด 139.12; สดด 139.22; สดด 140.6; สดด 140.7; สดด 141.2; สดด 141.2; สดด 141.5; สดด 141.5; สดด 141.6; สดด 142.5; สดด 142.5; สดด 142.5; สดด 143.2; สดด 143.10; สดด 143.12; สดด 144.2; สดด 144.2; สดด 144.2; สดด 144.2; สดด 144.2; สดด 144.3; สดด 144.3; สดด 144.8; สดด 144.10; สดด 144.11; สดด 144.12; สดด 144.12; สดด 144.15; สดด 144.15; สดด 145.1; สดด 145.2; สดด 145.13; สดด 145.21; สดด 146.2; สดด 146.4; สดด 146.5; สดด 146.7; สดด 147.1; สดด 147.1; สดด 147.17; สดด 148.6; สดด 148.14; สดด 149.9; สภษ 1.7; สภษ 1.9; สภษ 1.9; สภษ 1.12; สภษ 2.7; สภษ 2.10; สภษ 3.8; สภษ 3.8; สภษ 3.13; สภษ 3.17; สภษ 3.18; สภษ 3.18; สภษ 3.22; สภษ 3.22; สภษ 3.24; สภษ 3.26; สภษ 3.32; สภษ 3.35; สภษ 3.35; สภษ 4.3; สภษ 4.3; สภษ 4.7; สภษ 4.13; สภษ 4.22; สภษ 4.22; สภษ 5.17; สภษ 5.19; สภษ 6.1; สภษ 6.16; สภษ 6.23; สภษ 6.23; สภษ 6.23; สภษ 6.29; สภษ 7.4; สภษ 7.16; สภษ 7.27; สภษ 8.7; สภษ 8.13; สภษ 8.22; สภษ 8.30; สภษ 8.34; สภษ 9.4; สภษ 9.10; สภษ 9.10; สภษ 9.16; สภษ 10.1; สภษ 10.2; สภษ 10.4; สภษ 10.5; สภษ 10.5; สภษ 10.7; สภษ 10.11; สภษ 10.18; สภษ 10.19; สภษ 10.25; สภษ 10.26; สภษ 10.26; สภษ 10.29; สภษ 11.1; สภษ 11.1; สภษ 11.6; สภษ 11.11; สภษ 11.20; สภษ 11.20; สภษ 11.29; สภษ 11.29; สภษ 11.30; สภษ 12.1; สภษ 12.2; สภษ 12.4; สภษ 12.8; สภษ 12.22; สภษ 12.22; สภษ 13.7; สภษ 13.12; สภษ 13.14; สภษ 13.19; สภษ 13.19; สภษ 13.21; สภษ 14.8; สภษ 14.17; สภษ 14.18; สภษ 14.18; สภษ 14.21; สภษ 14.27; สภษ 14.34; สภษ 15.4; สภษ 15.5; สภษ 15.7; สภษ 15.8; สภษ 15.8; สภษ 15.9; สภษ 15.10; สภษ 15.14; สภษ 15.17; สภษ 15.19; สภษ 15.21; สภษ 15.23; สภษ 15.26; สภษ 15.26; สภษ 15.33; สภษ 16.5; สภษ 16.7; สภษ 16.11; สภษ 16.11; สภษ 16.12; สภษ 16.13; สภษ 16.14; สภษ 16.19; สภษ 16.20; สภษ 16.21; สภษ 16.22; สภษ 16.22; สภษ 16.24; สภษ 16.24; สภษ 16.31; สภษ 17.6; สภษ 17.8; สภษ 17.15; สภษ 17.15; สภษ 17.18; สภษ 17.22; สภษ 17.25; สภษ 17.25; สภษ 17.27; สภษ 17.27; สภษ 17.28; สภษ 17.28; สภษ 18.4; สภษ 18.7; สภษ 18.7; สภษ 18.9; สภษ 18.10; สภษ 18.11; สภษ 18.11; สภษ 18.13; สภษ 18.17; สภษ 18.24; สภษ 19.1; สภษ 19.6; สภษ 19.11; สภษ 19.13; สภษ 19.14; สภษ 19.26; สภษ 20.1; สภษ 20.1; สภษ 20.3; สภษ 20.10; สภษ 20.15; สภษ 20.16; สภษ 20.21; สภษ 20.23; สภษ 20.24; สภษ 20.25; สภษ 20.27; สภษ 21.1; สภษ 21.3; สภษ 21.4; สภษ 21.6; สภษ 21.10; สภษ 21.15; สภษ 21.17; สภษ 21.18; สภษ 21.24; สภษ 21.27; สภษ 21.31; สภษ 22.1; สภษ 22.1; สภษ 22.7; สภษ 22.11; สภษ 22.14; สภษ 22.18; สภษ 22.22; สภษ 22.24; สภษ 22.26; สภษ 22.26; สภษ 22.26; สภษ 22.26; สภษ 23.2; สภษ 23.3; สภษ 23.7; สภษ 23.27; สภษ 23.27; สภษ 23.31; สภษ 23.34; สภษ 24.9; สภษ 24.9; สภษ 24.13; สภษ 24.14; สภษ 24.23; สภษ 24.28; สภษ 25.1; สภษ 25.18; สภษ 25.27; สภษ 26.4; สภษ 26.21; สภษ 26.21; สภษ 26.21; สภษ 27.9; สภษ 27.13; สภษ 27.14; สภษ 27.26; สภษ 27.27; สภษ 27.27; สภษ 27.27; สภษ 28.7; สภษ 28.9; สภษ 28.14; สภษ 28.16; สภษ 28.17; สภษ 28.24; สภษ 28.26; สภษ 29.18; สภษ 29.22; สภษ 29.25; สภษ 29.27; สภษ 29.27; สภษ 30.5; สภษ 30.6; สภษ 30.9; สภษ 30.14; สภษ 30.14; สภษ 30.20; สภษ 30.22; สภษ 30.23; สภษ 30.25; สภษ 30.26; สภษ 30.27; สภษ 30.30; สภษ 30.32; สภษ 31.14; สภษ 31.18; สภษ 31.23; สภษ 31.25; สภษ 31.30; ปญจ 1.1; ปญจ 1.9; ปญจ 1.9; ปญจ 1.12; ปญจ 1.13; ปญจ 1.14; ปญจ 1.17; ปญจ 2.7; ปญจ 2.8; ปญจ 2.9; ปญจ 2.9; ปญจ 2.10; ปญจ 2.11; ปญจ 2.17; ปญจ 2.19; ปญจ 2.21; ปญจ 2.24; ปญจ 2.26; ปญจ 3.13; ปญจ 3.15; ปญจ 3.15; ปญจ 3.15; ปญจ 3.15; ปญจ 3.18; ปญจ 3.19; ปญจ 3.20; ปญจ 3.20; ปญจ 3.22; ปญจ 3.22; ปญจ 4.2; ปญจ 4.2; ปญจ 4.3; ปญจ 4.4; ปญจ 4.8; ปญจ 4.16; ปญจ 5.6; ปญจ 5.6; ปญจ 5.11; ปญจ 5.11; ปญจ 5.13; ปญจ 5.15; ปญจ 5.16; ปญจ 5.18; ปญจ 5.19; ปญจ 6.2; ปญจ 6.9; ปญจ 6.11; ปญจ 6.12; ปญจ 7.2; ปญจ 7.10; ปญจ 7.11; ปญจ 7.11; ปญจ 7.12; ปญจ 7.12; ปญจ 7.16; ปญจ 7.17; ปญจ 7.19; ปญจ 7.26; ปญจ 7.26; ปญจ 7.26; ปญจ 7.29; ปญจ 8.6; ปญจ 8.13; ปญจ 8.13; ปญจ 8.14; ปญจ 8.14; ปญจ 9.3; ปญจ 9.4; ปญจ 9.5; ปญจ 9.9; ปญจ 9.13; ปญจ 10.3; ปญจ 10.5; ปญจ 10.11; ปญจ 10.13; ปญจ 10.13; ปญจ 10.16; ปญจ 10.17; ปญจ 11.7; ปญจ 11.7; ปญจ 11.10; ปญจ 12.5; ปญจ 12.7; ปญจ 12.9; ปญจ 12.11; ปญจ 12.13; พซม 1.1; พซม 1.6; พซม 1.13; พซม 1.14; พซม 1.16; พซม 1.16; พซม 2.5; พซม 2.9; พซม 2.16; พซม 2.16; พซม 2.17; พซม 3.7; พซม 3.7; พซม 3.8; พซม 4.4; พซม 4.5; พซม 5.1; พซม 5.8; พซม 5.10; พซม 6.3; พซม 6.3; พซม 6.4; พซม 6.9; พซม 6.9; พซม 6.9; พซม 6.10; พซม 7.3; พซม 7.10; พซม 8.1; พซม 8.9; พซม 8.9; พซม 8.10; พซม 8.10; พซม 8.11; พซม 8.12; พซม 8.14; อสย 1.6; อสย 1.9; อสย 1.9; อสย 1.11; อสย 1.11; อสย 1.13; อสย 1.13; อสย 1.23; อสย 1.23; อสย 1.30; อสย 1.31; อสย 2.2; อสย 2.4; อสย 2.4; อสย 2.11; อสย 2.17; อสย 3.1; อสย 3.1; อสย 3.4; อสย 3.6; อสย 3.7; อสย 3.7; อสย 3.9; อสย 3.9; อสย 3.10; อสย 3.12; อสย 3.15; อสย 3.17; อสย 4.2; อสย 4.2; อสย 4.6; อสย 5.1; อสย 5.6; อสย 5.7; อสย 5.9; อสย 5.13; อสย 5.20; อสย 5.20; อสย 5.20; อสย 5.20; อสย 5.22; อสย 5.24; อสย 6.5; อสย 6.13; อสย 7.2; อสย 7.6; อสย 7.7; อสย 7.8; อสย 7.8; อสย 8.9; อสย 8.9; อสย 8.9; อสย 8.13; อสย 8.13; อสย 8.14; อสย 8.14; อสย 8.14; อสย 8.14; อสย 8.14; อสย 8.18; อสย 8.18; อสย 8.19; อสย 9.4; อสย 9.5; อสย 9.15; อสย 9.17; อสย 9.17; อสย 9.18; อสย 10.2; อสย 10.5; อสย 10.8; อสย 10.17; อสย 10.18; อสย 10.22; อสย 10.29; อสย 11.5; อสย 11.5; อสย 11.10; อสย 11.10; อสย 11.11; อสย 11.11; อสย 11.15; อสย 12.2; อสย 12.2; อสย 12.2; อสย 12.4; อสย 13.6; อสย 13.8; อสย 13.9; อสย 13.16; อสย 13.18; อสย 13.19; อสย 13.19; อสย 14.2; อสย 14.2; อสย 14.2; อสย 14.9; อสย 14.9; อสย 14.11; อสย 14.11; อสย 14.17; อสย 14.21; อสย 14.23; อสย 14.23; อสย 14.24; อสย 14.26; อสย 14.26; อสย 14.29; อสย 15.3; อสย 15.4; อสย 16.2; อสย 16.4; อสย 16.13; อสย 17.1; อสย 17.2; อสย 17.3; อสย 17.5; อสย 17.5; อสย 17.8; อสย 17.9; อสย 17.14; อสย 17.14; อสย 18.3; อสย 19.11; อสย 19.11; อสย 19.13; อสย 19.16; อสย 19.17; อสย 19.20; อสย 19.20; อสย 19.21; อสย 19.24; อสย 19.24; อสย 19.25; อสย 20.3; อสย 20.3; อสย 20.4; อสย 20.4; อสย 20.4; อสย 21.7; อสย 21.7; อสย 21.7; อสย 21.9; อสย 21.15; อสย 22.1; อสย 22.2; อสย 22.5; อสย 22.17; อสย 22.18; อสย 22.21; อสย 22.23; อสย 23.3; อสย 23.3; อสย 23.7; อสย 23.8; อสย 23.8; อสย 23.13; อสย 23.18; อสย 24.2; อสย 24.2; อสย 24.2; อสย 24.2; อสย 24.2; อสย 24.2; อสย 24.9; อสย 24.13; อสย 24.19; อสย 25.1; อสย 25.1; อสย 25.2; อสย 25.2; อสย 25.2; อสย 25.4; อสย 25.4; อสย 25.4; อสย 25.4; อสย 25.6; อสย 25.6; อสย 26.1; อสย 26.4; อสย 26.8; อสย 26.8; อสย 26.14; อสย 26.14; อสย 26.17; อสย 26.18; อสย 26.19; อสย 26.19; อสย 27.1; อสย 27.3; อสย 27.8; อสย 27.9; อสย 27.9; อสย 27.9; อสย 27.11; อสย 28.2; อสย 28.4; อสย 28.4; อสย 28.5; อสย 28.5; อสย 28.6; อสย 28.6; อสย 28.10; อสย 28.13; อสย 28.13; อสย 28.13; อสย 28.15; อสย 28.16; อสย 28.16; อสย 28.16; อสย 28.17; อสย 28.17; อสย 28.17; อสย 28.18; อสย 28.22; อสย 28.25; อสย 28.25; อสย 29.2; อสย 29.7; อสย 29.8; อสย 29.13; อสย 29.17; อสย 29.17; อสย 29.21; อสย 29.23; อสย 30.3; อสย 30.3; อสย 30.8; อสย 30.9; อสย 30.9; อสย 30.9; อสย 30.13; อสย 30.14; อสย 30.18; อสย 30.18; อสย 30.21; อสย 30.23; อสย 30.26; อสย 30.26; อสย 30.30; อสย 31.3; อสย 31.3; อสย 32.2; อสย 32.5; อสย 32.14; อสย 32.14; อสย 32.15; อสย 32.17; อสย 32.20; อสย 33.1; อสย 33.2; อสย 33.2; อสย 33.5; อสย 33.6; อสย 33.6; อสย 33.6; อสย 33.10; อสย 33.10; อสย 33.11; อสย 33.12; อสย 33.16; อสย 33.20; อสย 33.20; อสย 33.22; อสย 33.22; อสย 33.22; อสย 34.11; อสย 34.13; อสย 34.13; อสย 35.8; อสย 36.3; อสย 36.5; อสย 36.6; อสย 36.11; อสย 36.11; อสย 36.13; อสย 36.17; อสย 37.3; อสย 37.16; อสย 37.18; อสย 37.19; อสย 37.19; อสย 37.20; อสย 37.22; อสย 37.26; อสย 37.26; อสย 37.30; อสย 37.36; อสย 38.7; อสย 38.11; อสย 38.14; อสย 38.19; อสย 38.19; อสย 38.22; อสย 39.7; อสย 40.2; อสย 40.6; อสย 40.6; อสย 40.7; อสย 40.13; อสย 40.16; อสย 40.16; อสย 40.20; อสย 40.23; อสย 40.23; อสย 40.28; อสย 41.4; อสย 41.8; อสย 41.9; อสย 41.10; อสย 41.11; อสย 41.12; อสย 41.12; อสย 41.15; อสย 41.18; อสย 41.18; อสย 41.23; อสย 41.24; อสย 41.29; อสย 41.29; อสย 42.6; อสย 42.6; อสย 42.8; อสย 42.16; อสย 42.16; อสย 42.17; อสย 42.19; อสย 42.22; อสย 42.22; อสย 42.22; อสย 43.1; อสย 43.3; อสย 43.3; อสย 43.10; อสย 43.10; อสย 43.10; อสย 43.12; อสย 43.12; อสย 43.13; อสย 43.15; อสย 43.15; อสย 43.23; อสย 43.23; อสย 43.24; อสย 44.5; อสย 44.6; อสย 44.6; อสย 44.7; อสย 44.8; อสย 44.9; อสย 44.9; อสย 44.10; อสย 44.11; อสย 44.13; อสย 44.15; อสย 44.17; อสย 44.17; อสย 44.17; อสย 44.19; อสย 44.21; อสย 44.21; อสย 44.23; อสย 44.28; อสย 45.2; อสย 45.2; อสย 45.5; อสย 45.6; อสย 45.13; อสย 45.14; อสย 45.15; อสย 45.22; อสย 46.1; อสย 46.2; อสย 46.6; อสย 46.8; อสย 46.9; อสย 46.9; อสย 46.11; อสย 47.4; อสย 47.6; อสย 47.7; อสย 47.7; อสย 47.8; อสย 47.9; อสย 47.12; อสย 47.14; อสย 47.15; อสย 48.3; อสย 48.4; อสย 48.6; อสย 48.7; อสย 48.12; อสย 48.18; อสย 48.18; อสย 48.19; อสย 49.2; อสย 49.3; อสย 49.5; อสย 49.5; อสย 49.6; อสย 49.6; อสย 49.6; อสย 49.7; อสย 49.8; อสย 49.8; อสย 49.9; อสย 49.11; อสย 49.21; อสย 49.23; อสย 49.23; อสย 49.26; อสย 50.2; อสย 50.8; อสย 51.2; อสย 51.4; อสย 51.10; อสย 51.12; อสย 51.14; อสย 51.16; อสย 52.2; อสย 52.13; อสย 53.3; อสย 53.7; อสย 53.8; อสย 53.10; อสย 53.10; อสย 53.11; อสย 54.3; อสย 54.5; อสย 54.5; อสย 54.15; อสย 54.17; อสย 55.4; อสย 55.4; อสย 55.4; อสย 55.8; อสย 55.8; อสย 55.13; อสย 55.13; อสย 56.3; อสย 56.6; อสย 56.7; อสย 56.7; อสย 56.10; อสย 56.11; อสย 56.11; อสย 57.4; อสย 57.4; อสย 57.6; อสย 57.11; อสย 57.12; อสย 57.13; อสย 57.13; อสย 58.2; อสย 58.5; อสย 58.5; อสย 58.6; อสย 58.10; อสย 58.11; อสย 58.12; อสย 59.4; อสย 59.5; อสย 59.6; อสย 59.6; อสย 59.7; อสย 59.13; อสย 59.15; อสย 59.15; อสย 59.17; อสย 59.17; อสย 59.21; อสย 60.7; อสย 60.8; อสย 60.14; อสย 60.15; อสย 60.15; อสย 60.16; อสย 60.17; อสย 60.17; อสย 60.19; อสย 60.19; อสย 60.19; อสย 60.19; อสย 60.20; อสย 60.21; อสย 60.22; อสย 60.22; อสย 61.5; อสย 61.6; อสย 61.7; อสย 61.7; อสย 61.9; อสย 61.9; อสย 62.3; อสย 62.3; อสย 62.7; อสย 62.8; อสย 63.8; อสย 63.8; อสย 63.10; อสย 63.16; อสย 63.16; อสย 63.17; อสย 63.19; อสย 64.2; อสย 64.5; อสย 64.8; อสย 64.8; อสย 64.8; อสย 64.8; อสย 64.9; อสย 64.10; อสย 64.12; อสย 65.5; อสย 65.5; อสย 65.9; อสย 65.10; อสย 65.10; อสย 65.18; อสย 65.18; อสย 65.20; อสย 65.22; อสย 65.23; อสย 65.25; อสย 66.1; อสย 66.1; อสย 66.2; อสย 66.3; อสย 66.5; อสย 66.9; อสย 66.20; อสย 66.21; อสย 66.21; อสย 66.24; ยรม 1.3; ยรม 1.5; ยรม 1.6; ยรม 1.6; ยรม 1.7; ยรม 1.18; ยรม 1.18; ยรม 1.18; ยรม 2.3; ยรม 2.3; ยรม 2.7; ยรม 2.7; ยรม 2.8; ยรม 2.11; ยรม 2.11; ยรม 2.13; ยรม 2.13; ยรม 2.14; ยรม 2.14; ยรม 2.14; ยรม 2.19; ยรม 2.21; ยรม 2.21; ยรม 2.23; ยรม 2.27; ยรม 2.28; ยรม 2.31; ยรม 2.31; ยรม 2.32; ยรม 2.35; ยรม 3.1; ยรม 3.4; ยรม 3.9; ยรม 3.10; ยรม 3.17; ยรม 3.18; ยรม 3.19; ยรม 3.21; ยรม 3.22; ยรม 3.23; ยรม 3.24; ยรม 3.25; ยรม 4.18; ยรม 4.22; ยรม 4.23; ยรม 4.26; ยรม 4.27; ยรม 5.4; ยรม 5.6; ยรม 5.9; ยรม 5.10; ยรม 5.13; ยรม 5.13; ยรม 5.14; ยรม 5.14; ยรม 5.15; ยรม 5.15; ยรม 5.15; ยรม 5.16; ยรม 5.22; ยรม 5.22; ยรม 5.29; ยรม 6.8; ยรม 6.8; ยรม 6.10; ยรม 6.12; ยรม 6.15; ยรม 6.20; ยรม 6.20; ยรม 6.26; ยรม 6.27; ยรม 6.28; ยรม 6.28; ยรม 6.30; ยรม 7.4; ยรม 7.23; ยรม 7.23; ยรม 7.28; ยรม 7.33; ยรม 8.2; ยรม 8.5; ยรม 8.10; ยรม 8.10; ยรม 8.12; ยรม 8.13; ยรม 8.21; ยรม 9.1; ยรม 9.1; ยรม 9.2; ยรม 9.2; ยรม 9.4; ยรม 9.4; ยรม 9.8; ยรม 9.9; ยรม 9.11; ยรม 9.11; ยรม 9.11; ยรม 9.12; ยรม 10.3; ยรม 10.6; ยรม 10.8; ยรม 10.9; ยรม 10.9; ยรม 10.9; ยรม 10.10; ยรม 10.10; ยรม 10.10; ยรม 10.14; ยรม 10.15; ยรม 10.15; ยรม 10.16; ยรม 10.16; ยรม 10.16; ยรม 10.16; ยรม 10.16; ยรม 10.19; ยรม 10.22; ยรม 10.22; ยรม 11.3; ยรม 11.4; ยรม 11.4; ยรม 11.4; ยรม 11.5; ยรม 11.5; ยรม 11.16; ยรม 11.19; ยรม 11.19; ยรม 11.19; ยรม 12.1; ยรม 13.10; ยรม 13.11; ยรม 13.11; ยรม 13.11; ยรม 13.16; ยรม 13.16; ยรม 13.17; ยรม 13.19; ยรม 13.19; ยรม 13.21; ยรม 13.21; ยรม 13.25; ยรม 13.25; ยรม 14.7; ยรม 14.8; ยรม 14.8; ยรม 14.8; ยรม 14.9; ยรม 14.14; ยรม 14.14; ยรม 15.10; ยรม 15.13; ยรม 15.16; ยรม 15.16; ยรม 15.18; ยรม 15.19; ยรม 15.20; ยรม 16.4; ยรม 16.4; ยรม 16.18; ยรม 16.18; ยรม 16.19; ยรม 17.3; ยรม 17.3; ยรม 17.5; ยรม 17.5; ยรม 17.6; ยรม 17.8; ยรม 17.9; ยรม 17.11; ยรม 17.11; ยรม 17.11; ยรม 17.12; ยรม 17.13; ยรม 17.14; ยรม 17.16; ยรม 17.17; ยรม 17.17; ยรม 17.20; ยรม 18.4; ยรม 18.16; ยรม 18.16; ยรม 18.20; ยรม 18.21; ยรม 19.5; ยรม 19.7; ยรม 19.8; ยรม 19.8; ยรม 19.13; ยรม 20.1; ยรม 20.4; ยรม 20.4; ยรม 20.6; ยรม 20.7; ยรม 20.8; ยรม 20.8; ยรม 20.17; ยรม 21.9; ยรม 22.5; ยรม 22.6; ยรม 22.6; ยรม 22.6; ยรม 22.6; ยรม 22.12; ยรม 22.16; ยรม 22.21; ยรม 22.22; ยรม 22.22; ยรม 22.24; ยรม 22.28; ยรม 22.28; ยรม 22.30; ยรม 23.6; ยรม 23.6; ยรม 23.9; ยรม 23.9; ยรม 23.9; ยรม 23.10; ยรม 23.12; ยรม 23.19; ยรม 23.23; ยรม 23.29; ยรม 23.32; ยรม 23.33; ยรม 23.33; ยรม 23.36; ยรม 23.39; ยรม 24.1; ยรม 24.7; ยรม 24.7; ยรม 24.9; ยรม 24.9; ยรม 24.9; ยรม 24.9; ยรม 25.1; ยรม 25.3; ยรม 25.7; ยรม 25.9; ยรม 25.9; ยรม 25.9; ยรม 25.11; ยรม 25.14; ยรม 25.18; ยรม 25.18; ยรม 25.18; ยรม 25.18; ยรม 25.33; ยรม 25.38; ยรม 26.6; ยรม 26.15; ยรม 26.18; ยรม 27.7; ยรม 27.10; ยรม 27.14; ยรม 27.16; ยรม 27.18; ยรม 27.20; ยรม 28.3; ยรม 28.6; ยรม 28.9; ยรม 29.1; ยรม 29.1; ยรม 29.2; ยรม 29.4; ยรม 29.7; ยรม 29.9; ยรม 29.11; ยรม 29.18; ยรม 29.18; ยรม 29.18; ยรม 29.18; ยรม 29.23; ยรม 29.23; ยรม 29.26; ยรม 29.26; ยรม 29.26; ยรม 29.27; ยรม 29.28; ยรม 29.31; ยรม 30.3; ยรม 30.4; ยรม 30.7; ยรม 30.8; ยรม 30.10; ยรม 30.14; ยรม 30.16; ยรม 30.16; ยรม 30.16; ยรม 30.16; ยรม 30.18; ยรม 30.19; ยรม 30.20; ยรม 30.21; ยรม 30.22; ยรม 30.22; ยรม 30.23; ยรม 31.1; ยรม 31.1; ยรม 31.8; ยรม 31.9; ยรม 31.9; ยรม 31.9; ยรม 31.13; ยรม 31.15; ยรม 31.18; ยรม 31.20; ยรม 31.20; ยรม 31.26; ยรม 31.28; ยรม 31.32; ยรม 31.32; ยรม 31.33; ยรม 31.33; ยรม 31.33; ยรม 31.35; ยรม 31.35; ยรม 31.36; ยรม 31.37; ยรม 31.37; ยรม 31.40; ยรม 31.40; ยรม 32.1; ยรม 32.4; ยรม 32.7; ยรม 32.8; ยรม 32.8; ยรม 32.10; ยรม 32.12; ยรม 32.18; ยรม 32.19; ยรม 32.20; ยรม 32.24; ยรม 32.35; ยรม 32.38; ยรม 32.38; ยรม 32.39; ยรม 32.43; ยรม 33.5; ยรม 33.5; ยรม 33.7; ยรม 33.9; ยรม 33.9; ยรม 33.10; ยรม 33.12; ยรม 33.12; ยรม 33.16; ยรม 33.16; ยรม 33.24; ยรม 34.7; ยรม 34.9; ยรม 34.9; ยรม 34.10; ยรม 34.10; ยรม 34.11; ยรม 34.11; ยรม 34.14; ยรม 34.16; ยรม 34.16; ยรม 34.16; ยรม 34.17; ยรม 34.18; ยรม 34.18; ยรม 34.20; ยรม 34.22; ยรม 35.3; ยรม 35.4; ยรม 35.4; ยรม 35.6; ยรม 35.8; ยรม 36.2; ยรม 36.7; ยรม 36.10; ยรม 36.11; ยรม 36.14; ยรม 36.14; ยรม 36.22; ยรม 36.29; ยรม 37.1; ยรม 37.13; ยรม 37.15; ยรม 37.17; ยรม 37.20; ยรม 37.20; ยรม 38.2; ยรม 38.9; ยรม 38.16; ยรม 38.20; ยรม 38.21; ยรม 38.23; ยรม 39.9; ยรม 39.14; ยรม 39.18; ยรม 39.18; ยรม 40.1; ยรม 40.3; ยรม 40.3; ยรม 40.5; ยรม 40.5; ยรม 40.7; ยรม 40.7; ยรม 40.7; ยรม 40.9; ยรม 40.11; ยรม 40.11; ยรม 40.15; ยรม 40.16; ยรม 41.1; ยรม 41.2; ยรม 41.2; ยรม 41.9; ยรม 41.10; ยรม 41.10; ยรม 41.14; ยรม 41.18; ยรม 42.2; ยรม 42.5; ยรม 42.18; ยรม 42.18; ยรม 42.18; ยรม 42.18; ยรม 42.19; ยรม 42.22; ยรม 43.3; ยรม 43.6; ยรม 43.11; ยรม 43.12; ยรม 44.2; ยรม 44.8; ยรม 44.8; ยรม 44.12; ยรม 44.12; ยรม 44.12; ยรม 44.15; ยรม 44.22; ยรม 44.22; ยรม 44.28; ยรม 44.29; ยรม 44.29; ยรม 44.30; ยรม 45.5; ยรม 46.10; ยรม 46.10; ยรม 46.19; ยรม 46.20; ยรม 46.21; ยรม 46.27; ยรม 48.1; ยรม 48.2; ยรม 48.6; ยรม 48.7; ยรม 48.11; ยรม 48.12; ยรม 48.13; ยรม 48.14; ยรม 48.28; ยรม 48.39; ยรม 48.42; ยรม 48.46; ยรม 48.47; ยรม 49.1; ยรม 49.2; ยรม 49.2; ยรม 49.3; ยรม 49.13; ยรม 49.13; ยรม 49.13; ยรม 49.13; ยรม 49.15; ยรม 49.19; ยรม 49.19; ยรม 49.22; ยรม 49.32; ยรม 49.33; ยรม 49.33; ยรม 49.35; ยรม 50.2; ยรม 50.2; ยรม 50.3; ยรม 50.6; ยรม 50.7; ยรม 50.7; ยรม 50.8; ยรม 50.12; ยรม 50.13; ยรม 50.15; ยรม 50.17; ยรม 50.25; ยรม 50.33; ยรม 50.38; ยรม 50.42; ยรม 50.44; ยรม 50.44; ยรม 50.46; ยรม 51.6; ยรม 51.7; ยรม 51.11; ยรม 51.17; ยรม 51.18; ยรม 51.18; ยรม 51.19; ยรม 51.19; ยรม 51.19; ยรม 51.19; ยรม 51.19; ยรม 51.20; ยรม 51.20; ยรม 51.21; ยรม 51.21; ยรม 51.22; ยรม 51.22; ยรม 51.22; ยรม 51.23; ยรม 51.23; ยรม 51.23; ยรม 51.25; ยรม 51.29; ยรม 51.32; ยรม 51.32; ยรม 51.34; ยรม 51.37; ยรม 51.37; ยรม 51.37; ยรม 51.41; ยรม 51.43; ยรม 51.43; ยรม 51.43; ยรม 51.55; ยรม 51.56; ยรม 51.56; ยรม 51.56; ยรม 51.59; ยรม 51.59; ยรม 51.60; ยรม 51.62; ยรม 52.1; ยรม 52.3; ยรม 52.3; ยรม 52.3; ยรม 52.12; ยรม 52.15; ยรม 52.16; ยรม 52.16; ยรม 52.17; ยรม 52.19; ยรม 52.19; ยรม 52.21; ยรม 52.27; ยรม 52.28; ยรม 52.28; ยรม 52.30; ยรม 52.30; พคค 1.1; พคค 1.1; พคค 1.2; พคค 1.3; พคค 1.5; พคค 1.6; พคค 1.11; พคค 1.12; พคค 1.17; พคค 1.18; พคค 1.21; พคค 1.21; พคค 2.2; พคค 2.5; พคค 2.6; พคค 2.13; พคค 2.14; พคค 2.15; พคค 3.1; พคค 3.11; พคค 3.12; พคค 3.14; พคค 3.17; พคค 3.19; พคค 3.23; พคค 3.24; พคค 3.26; พคค 3.27; พคค 3.37; พคค 3.37; พคค 3.39; พคค 3.45; พคค 3.48; พคค 3.52; พคค 3.63; พคค 4.10; พคค 4.15; พคค 4.22; พคค 5.2; พคค 5.3; พคค 5.3; พคค 5.20; พคค 5.20; อสค 1.2; อสค 1.5; อสค 1.7; อสค 1.8; อสค 1.11; อสค 1.28; อสค 2.5; อสค 2.6; อสค 2.7; อสค 2.8; อสค 3.6; อสค 3.7; อสค 3.9; อสค 3.11; อสค 3.13; อสค 3.15; อสค 3.17; อสค 3.26; อสค 3.26; อสค 3.27; อสค 4.3; อสค 4.3; อสค 4.6; อสค 4.9; อสค 4.10; อสค 4.14; อสค 4.14; อสค 5.6; อสค 5.8; อสค 5.11; อสค 5.14; อสค 5.15; อสค 5.15; อสค 5.15; อสค 6.8; อสค 6.9; อสค 7.11; อสค 7.19; อสค 7.21; อสค 7.21; อสค 7.21; อสค 7.22; อสค 7.24; อสค 8.2; อสค 8.2; อสค 8.3; อสค 8.3; อสค 8.17; อสค 9.1; อสค 9.3; อสค 9.7; อสค 10.14; อสค 10.14; อสค 10.14; อสค 10.14; อสค 10.15; อสค 10.20; อสค 10.20; อสค 10.22; อสค 11.2; อสค 11.3; อสค 11.3; อสค 11.7; อสค 11.7; อสค 11.11; อสค 11.15; อสค 11.16; อสค 11.20; อสค 11.20; อสค 11.24; อสค 11.25; อสค 12.2; อสค 12.3; อสค 12.3; อสค 12.3; อสค 12.3; อสค 12.4; อสค 12.4; อสค 12.6; อสค 12.7; อสค 12.11; อสค 12.11; อสค 12.23; อสค 12.25; อสค 12.27; อสค 12.28; อสค 13.8; อสค 13.18; อสค 13.21; อสค 14.8; อสค 14.8; อสค 14.11; อสค 14.11; อสค 14.15; อสค 15.4; อสค 15.4; อสค 15.5; อสค 15.6; อสค 16.3; อสค 16.3; อสค 16.3; อสค 16.5; อสค 16.7; อสค 16.8; อสค 16.13; อสค 16.13; อสค 16.17; อสค 16.17; อสค 16.19; อสค 16.19; อสค 16.20; อสค 16.26; อสค 16.30; อสค 16.30; อสค 16.32; อสค 16.36; อสค 16.37; อสค 16.44; อสค 16.44; อสค 16.45; อสค 16.45; อสค 16.45; อสค 16.45; อสค 16.47; อสค 16.49; อสค 16.54; อสค 16.57; อสค 16.61; อสค 17.2; อสค 17.6; อสค 17.6; อสค 17.8; อสค 17.16; อสค 18.4; อสค 18.4; อสค 18.4; อสค 18.9; อสค 18.10; อสค 18.18; อสค 18.30; อสค 19.2; อสค 19.2; อสค 19.5; อสค 19.14; อสค 19.14; อสค 20.5; อสค 20.6; อสค 20.6; อสค 20.12; อสค 20.12; อสค 20.15; อสค 20.15; อสค 20.19; อสค 20.20; อสค 20.20; อสค 20.28; อสค 20.32; อสค 20.32; อสค 20.41; อสค 20.42; อสค 20.43; อสค 20.49; อสค 21.3; อสค 21.12; อสค 21.14; อสค 21.23; อสค 21.26; อสค 21.27; อสค 21.32; อสค 22.3; อสค 22.3; อสค 22.4; อสค 22.4; อสค 22.5; อสค 22.11; อสค 22.18; อสค 22.18; อสค 22.19; อสค 22.24; อสค 22.25; อสค 22.27; อสค 23.2; อสค 23.4; อสค 23.4; อสค 23.5; อสค 23.6; อสค 23.6; อสค 23.7; อสค 23.7; อสค 23.10; อสค 23.12; อสค 23.14; อสค 23.15; อสค 23.15; อสค 23.17; อสค 23.23; อสค 23.23; อสค 23.32; อสค 23.38; อสค 23.39; อสค 23.39; อสค 23.41; อสค 23.44; อสค 23.44; อสค 23.45; อสค 24.5; อสค 24.14; อสค 24.21; อสค 24.24; อสค 24.25; อสค 24.25; อสค 24.27; อสค 24.27; อสค 25.3; อสค 25.4; อสค 25.5; อสค 25.5; อสค 25.7; อสค 25.10; อสค 26.3; อสค 26.5; อสค 26.5; อสค 26.7; อสค 26.12; อสค 26.12; อสค 26.14; อสค 26.16; อสค 26.17; อสค 26.17; อสค 26.17; อสค 26.19; อสค 26.20; อสค 26.21; อสค 27.3; อสค 27.5; อสค 27.6; อสค 27.7; อสค 27.8; อสค 27.8; อสค 27.9; อสค 27.10; อสค 27.15; อสค 27.15; อสค 27.21; อสค 27.36; อสค 28.2; อสค 28.2; อสค 28.2; อสค 28.6; อสค 28.7; อสค 28.7; อสค 28.9; อสค 28.9; อสค 28.12; อสค 28.13; อสค 28.14; อสค 28.18; อสค 28.18; อสค 28.22; อสค 29.3; อสค 29.3; อสค 29.3; อสค 29.5; อสค 29.6; อสค 29.9; อสค 29.9; อสค 29.12; อสค 29.14; อสค 29.14; อสค 29.15; อสค 29.15; อสค 29.16; อสค 29.18; อสค 29.19; อสค 29.20; อสค 30.3; อสค 30.3; อสค 30.14; อสค 30.15; อสค 30.17; อสค 30.18; อสค 30.22; อสค 31.2; อสค 31.11; อสค 31.14; อสค 31.17; อสค 32.2; อสค 32.12; อสค 32.16; อสค 32.23; อสค 32.23; อสค 32.24; อสค 32.24; อสค 32.25; อสค 32.25; อสค 32.26; อสค 32.26; อสค 32.27; อสค 32.32; อสค 33.2; อสค 33.7; อสค 33.21; อสค 33.22; อสค 33.24; อสค 33.24; อสค 33.26; อสค 33.27; อสค 33.32; อสค 33.33; อสค 34.5; อสค 34.7; อสค 34.9; อสค 34.10; อสค 34.10; อสค 34.15; อสค 34.17; อสค 34.22; อสค 34.23; อสค 34.24; อสค 34.24; อสค 34.26; อสค 34.26; อสค 34.27; อสค 34.28; อสค 34.30; อสค 34.31; อสค 34.31; อสค 34.31; อสค 34.31; อสค 35.4; อสค 35.9; อสค 35.10; อสค 35.10; อสค 35.15; อสค 35.15; อสค 36.2; อสค 36.3; อสค 36.3; อสค 36.4; อสค 36.5; อสค 36.11; อสค 36.12; อสค 36.12; อสค 36.17; อสค 36.18; อสค 36.20; อสค 36.23; อสค 36.28; อสค 36.28; อสค 36.34; อสค 36.38; อสค 37.2; อสค 37.7; อสค 37.10; อสค 37.17; อสค 37.17; อสค 37.19; อสค 37.19; อสค 37.22; อสค 37.22; อสค 37.22; อสค 37.23; อสค 37.23; อสค 37.23; อสค 37.24; อสค 37.25; อสค 37.26; อสค 37.27; อสค 37.27; อสค 37.28; อสค 38.3; อสค 38.3; อสค 38.4; อสค 38.7; อสค 38.8; อสค 38.8; อสค 38.9; อสค 38.15; อสค 38.15; อสค 38.17; อสค 38.23; อสค 39.1; อสค 39.1; อสค 39.4; อสค 39.7; อสค 39.8; อสค 39.9; อสค 39.17; อสค 39.18; อสค 39.23; อสค 39.28; อสค 40.1; อสค 40.18; อสค 40.38; อสค 40.41; อสค 40.41; อสค 40.46; อสค 40.47; อสค 41.4; อสค 41.6; อสค 41.6; อสค 41.17; อสค 41.22; อสค 42.2; อสค 42.3; อสค 42.3; อสค 42.3; อสค 42.6; อสค 42.13; อสค 42.20; อสค 43.7; อสค 43.7; อสค 43.8; อสค 43.12; อสค 43.12; อสค 43.12; อสค 43.13; อสค 43.13; อสค 43.13; อสค 43.16; อสค 43.18; อสค 43.19; อสค 43.21; อสค 43.21; อสค 43.22; อสค 43.24; อสค 43.25; อสค 44.14; อสค 44.22; อสค 44.25; อสค 44.25; อสค 44.25; อสค 44.28; อสค 44.28; อสค 44.28; อสค 44.29; อสค 44.30; อสค 44.31; อสค 45.1; อสค 45.1; อสค 45.1; อสค 45.3; อสค 45.4; อสค 45.4; อสค 45.4; อสค 45.4; อสค 45.5; อสค 45.5; อสค 45.6; อสค 45.6; อสค 45.6; อสค 45.7; อสค 45.8; อสค 45.9; อสค 45.11; อสค 45.11; อสค 45.13; อสค 45.15; อสค 45.17; อสค 45.22; อสค 45.23; อสค 45.23; อสค 45.25; อสค 46.11; อสค 46.12; อสค 46.12; อสค 46.13; อสค 46.13; อสค 46.14; อสค 46.14; อสค 46.15; อสค 46.16; อสค 46.16; อสค 46.16; อสค 46.17; อสค 46.17; อสค 46.17; อสค 46.17; อสค 46.18; อสค 46.18; อสค 46.19; อสค 46.20; อสค 46.20; อสค 46.20; อสค 46.23; อสค 46.24; อสค 47.5; อสค 47.10; อสค 47.11; อสค 47.11; อสค 47.12; อสค 47.12; อสค 47.12; อสค 47.13; อสค 47.13; อสค 47.14; อสค 47.15; อสค 47.17; อสค 47.18; อสค 47.19; อสค 47.20; อสค 47.20; อสค 47.22; อสค 47.23; อสค 48.1; อสค 48.1; อสค 48.2; อสค 48.3; อสค 48.4; อสค 48.5; อสค 48.6; อสค 48.7; อสค 48.8; อสค 48.8; อสค 48.10; อสค 48.11; อสค 48.12; อสค 48.12; อสค 48.13; อสค 48.14; อสค 48.15; อสค 48.15; อสค 48.15; อสค 48.16; อสค 48.18; อสค 48.19; อสค 48.20; อสค 48.21; อสค 48.21; อสค 48.21; อสค 48.22; อสค 48.22; อสค 48.22; อสค 48.23; อสค 48.24; อสค 48.25; อสค 48.26; อสค 48.27; อสค 48.29; อสค 48.29; อสค 48.29; อสค 48.30; ดนล 1.8; ดนล 1.8; ดนล 2.1; ดนล 2.3; ดนล 2.4; ดนล 2.5; ดนล 2.5; ดนล 2.8; ดนล 2.20; ดนล 2.25; ดนล 2.28; ดนล 2.32; ดนล 2.32; ดนล 2.32; ดนล 2.33; ดนล 2.33; ดนล 2.34; ดนล 2.34; ดนล 2.35; ดนล 2.36; ดนล 2.39; ดนล 2.40; ดนล 2.41; ดนล 2.41; ดนล 2.42; ดนล 2.44; ดนล 2.45; ดนล 2.47; ดนล 2.47; ดนล 2.47; ดนล 2.48; ดนล 2.48; ดนล 2.49; ดนล 3.14; ดนล 3.15; ดนล 3.18; ดนล 3.25; ดนล 3.27; ดนล 3.29; ดนล 3.29; ดนล 4.3; ดนล 4.4; ดนล 4.5; ดนล 4.16; ดนล 4.17; ดนล 4.17; ดนล 4.19; ดนล 4.24; ดนล 4.24; ดนล 4.25; ดนล 4.26; ดนล 4.30; ดนล 4.30; ดนล 4.32; ดนล 4.34; ดนล 5.7; ดนล 5.11; ดนล 5.13; ดนล 5.16; ดนล 5.21; ดนล 5.22; ดนล 5.25; ดนล 5.26; ดนล 5.29; ดนล 6.2; ดนล 6.4; ดนล 6.13; ดนล 6.23; ดนล 6.24; ดนล 6.26; ดนล 7.5; ดนล 7.7; ดนล 7.7; ดนล 7.9; ดนล 7.9; ดนล 7.14; ดนล 7.14; ดนล 7.15; ดนล 7.19; ดนล 7.23; ดนล 7.27; ดนล 8.2; ดนล 8.2; ดนล 8.17; ดนล 8.26; ดนล 8.26; ดนล 9.1; ดนล 9.7; ดนล 9.9; ดนล 9.14; ดนล 9.23; ดนล 9.25; ดนล 9.25; ดนล 9.25; ดนล 10.2; ดนล 10.6; ดนล 10.8; ดนล 10.11; ดนล 10.15; ดนล 10.19; ดนล 11.1; ดนล 11.4; ดนล 11.5; ดนล 11.12; ดนล 11.29; ดนล 11.31; ดนล 11.39; ดนล 11.43; ดนล 12.11; ฮชย 1.2; ฮชย 1.2; ฮชย 1.3; ฮชย 1.10; ฮชย 1.11; ฮชย 2.4; ฮชย 2.8; ฮชย 2.12; ฮชย 2.15; ฮชย 2.23; ฮชย 2.23; ฮชย 2.23; ฮชย 3.1; ฮชย 3.1; ฮชย 3.2; ฮชย 3.3; ฮชย 3.4; ฮชย 4.3; ฮชย 4.6; ฮชย 4.9; ฮชย 4.9; ฮชย 5.1; ฮชย 5.1; ฮชย 5.3; ฮชย 5.5; ฮชย 5.12; ฮชย 5.12; ฮชย 5.14; ฮชย 5.14; ฮชย 6.8; ฮชย 6.10; ฮชย 7.4; ฮชย 7.8; ฮชย 7.10; ฮชย 7.11; ฮชย 7.16; ฮชย 7.16; ฮชย 8.6; ฮชย 8.6; ฮชย 8.6; ฮชย 8.8; ฮชย 8.10; ฮชย 8.11; ฮชย 8.12; ฮชย 9.4; ฮชย 9.7; ฮชย 9.8; ฮชย 9.16; ฮชย 9.17; ฮชย 10.1; ฮชย 10.3; ฮชย 10.6; ฮชย 10.8; ฮชย 10.11; ฮชย 10.12; ฮชย 11.3; ฮชย 11.4; ฮชย 11.5; ฮชย 11.9; ฮชย 11.9; ฮชย 12.5; ฮชย 12.7; ฮชย 12.8; ฮชย 12.8; ฮชย 12.11; ฮชย 13.2; ฮชย 13.2; ฮชย 13.7; ฮชย 13.10; ฮชย 13.13; ฮชย 13.14; ฮชย 13.14; ฮชย 13.16; ฮชย 14.5; ฮชย 14.8; ยอล 1.15; ยอล 2.2; ยอล 2.2; ยอล 2.3; ยอล 2.11; ยอล 2.17; ยอล 2.19; ยอล 2.22; ยอล 2.27; ยอล 2.28; ยอล 2.30; ยอล 2.31; ยอล 2.32; ยอล 3.3; ยอล 3.10; ยอล 3.10; ยอล 3.10; ยอล 3.16; ยอล 3.16; ยอล 3.17; อมส 1.5; อมส 1.6; อมส 1.15; อมส 2.1; อมส 2.8; อมส 2.9; อมส 2.11; อมส 2.11; อมส 2.11; อมส 3.13; อมส 5.5; อมส 5.5; อมส 5.8; อมส 5.8; อมส 5.8; อมส 5.13; อมส 5.18; อมส 5.18; อมส 5.18; อมส 5.20; อมส 5.20; อมส 5.24; อมส 5.27; อมส 6.6; อมส 6.7; อมส 6.7; อมส 6.11; อมส 6.11; อมส 6.13; อมส 7.1; อมส 7.3; อมส 7.6; อมส 7.11; อมส 7.13; อมส 7.13; อมส 7.14; อมส 7.14; อมส 7.17; อมส 7.17; อมส 7.17; อมส 8.3; อมส 8.10; อมส 8.10; อมส 8.10; อมส 9.1; อมส 9.4; อมส 9.4; อมส 9.7; อบด 1.2; อบด 1.11; อบด 1.11; อบด 1.16; อบด 1.17; อบด 1.18; อบด 1.18; อบด 1.18; อบด 1.19; อบด 1.19; อบด 1.19; อบด 1.20; อบด 1.20; อบด 1.20; อบด 1.20; อบด 1.21; ยนา 1.7; ยนา 1.8; ยนา 1.8; ยนา 1.9; ยนา 2.9; ยนา 3.1; ยนา 3.3; ยนา 4.1; ยนา 4.2; ยนา 4.2; ยนา 4.2; ยนา 4.5; ยนา 4.6; มคา 1.2; มคา 1.6; มคา 1.6; มคา 1.7; มคา 1.7; มคา 1.14; มคา 1.15; มคา 1.16; มคา 2.3; มคา 2.7; มคา 2.8; มคา 2.11; มคา 2.12; มคา 3.1; มคา 3.3; มคา 3.5; มคา 3.6; มคา 3.9; มคา 3.11; มคา 3.12; มคา 4.1; มคา 4.3; มคา 4.3; มคา 4.7; มคา 4.7; มคา 4.8; มคา 4.13; มคา 4.13; มคา 4.13; มคา 5.1; มคา 5.2; มคา 5.2; มคา 5.2; มคา 5.4; มคา 5.5; มคา 6.7; มคา 6.16; มคา 6.16; มคา 7.1; มคา 7.8; มคา 7.10; มคา 7.13; มคา 7.14; มคา 7.18; มคา 7.18; นฮม 1.2; นฮม 1.3; นฮม 1.7; นฮม 1.9; นฮม 2.1; นฮม 2.7; นฮม 2.9; นฮม 2.13; นฮม 3.3; นฮม 3.4; นฮม 3.7; นฮม 3.8; นฮม 3.8; นฮม 3.9; นฮม 3.9; นฮม 3.10; นฮม 3.10; นฮม 3.12; ฮบก 1.7; ฮบก 1.14; ฮบก 1.14; ฮบก 2.3; ฮบก 2.5; ฮบก 2.5; ฮบก 2.6; ฮบก 2.13; ฮบก 2.18; ฮบก 3.6; ฮบก 3.14; ฮบก 3.19; ศฟย 1.1; ศฟย 1.1; ศฟย 1.1; ศฟย 1.15; ศฟย 1.15; ศฟย 1.15; ศฟย 1.15; ศฟย 1.15; ศฟย 1.16; ศฟย 2.4; ศฟย 2.5; ศฟย 2.6; ศฟย 2.6; ศฟย 2.6; ศฟย 2.7; ศฟย 2.9; ศฟย 2.9; ศฟย 2.9; ศฟย 2.10; ศฟย 2.11; ศฟย 2.13; ศฟย 2.13; ศฟย 2.15; ศฟย 2.15; ศฟย 2.15; ศฟย 3.1; ศฟย 3.1; ศฟย 3.4; ศฟย 3.4; ศฟย 3.9; ศฟย 3.19; ศฟย 3.19; ศฟย 3.20; ฮกก 1.9; ฮกก 2.3; ฮกก 2.5; ฮกก 2.8; ฮกก 2.8; ฮกก 2.14; ฮกก 2.14; ฮกก 2.14; ฮกก 2.14; ฮกก 2.20; ฮกก 2.23; ศคย 1.1; ศคย 1.4; ศคย 1.7; ศคย 1.7; ศคย 1.13; ศคย 1.14; ศคย 2.5; ศคย 2.5; ศคย 2.9; ศคย 2.11; ศคย 2.11; ศคย 2.12; ศคย 2.12; ศคย 3.8; ศคย 3.9; ศคย 4.6; ศคย 4.7; ศคย 4.7; ศคย 4.12; ศคย 4.14; ศคย 5.3; ศคย 6.1; ศคย 6.5; ศคย 6.11; ศคย 6.13; ศคย 6.13; ศคย 6.14; ศคย 6.15; ศคย 7.1; ศคย 7.3; ศคย 8.6; ศคย 8.8; ศคย 8.8; ศคย 8.13; ศคย 8.13; ศคย 8.16; ศคย 8.16; ศคย 8.19; ศคย 8.19; ศคย 9.1; ศคย 9.2; ศคย 9.3; ศคย 9.5; ศคย 9.7; ศคย 9.8; ศคย 9.11; ศคย 9.13; ศคย 9.16; ศคย 9.16; ศคย 10.3; ศคย 10.5; ศคย 10.6; ศคย 10.7; ศคย 11.11; ศคย 11.11; ศคย 11.12; ศคย 11.16; ศคย 12.2; ศคย 12.3; ศคย 12.3; ศคย 12.5; ศคย 12.7; ศคย 12.8; ศคย 12.8; ศคย 13.5; ศคย 13.9; ศคย 14.2; ศคย 14.7; ศคย 14.9; ศคย 14.9; ศคย 14.9; ศคย 14.10; ศคย 14.12; ศคย 14.19; ศคย 14.19; ศคย 14.20; ศคย 14.21; มลค 1.2; มลค 1.4; มลค 1.4; มลค 1.6; มลค 1.6; มลค 1.7; มลค 1.7; มลค 1.8; มลค 1.12; มลค 1.12; มลค 1.13; มลค 1.14; มลค 1.14; มลค 2.5; มลค 2.7; มลค 2.7; มลค 2.8; มลค 2.9; มลค 2.14; มลค 2.14; มลค 2.14; มลค 2.15; มลค 2.15; มลค 2.16; มลค 2.17; มลค 3.2; มลค 3.4; มลค 3.5; มลค 3.12; มลค 3.15; มลค 3.17; มลค 3.17; มลค 4.1; มลค 4.3; มธ 1.1; มธ 1.1; มธ 1.6; มธ 1.6; มธ 1.6; มธ 1.11; มธ 1.17; มธ 1.17; มธ 1.17; มธ 1.17; มธ 1.17; มธ 1.18; มธ 1.18; มธ 1.19; มธ 1.20; มธ 1.20; มธ 1.24; มธ 2.2; มธ 2.6; มธ 2.7; มธ 2.11; มธ 2.18; มธ 2.22; มธ 3.9; มธ 3.17; มธ 4.3; มธ 4.6; มธ 4.7; มธ 4.10; มธ 4.18; มธ 4.19; มธ 4.24; มธ 4.24; มธ 5.3; มธ 5.3; มธ 5.4; มธ 5.5; มธ 5.5; มธ 5.6; มธ 5.7; มธ 5.8; มธ 5.9; มธ 5.9; มธ 5.10; มธ 5.10; มธ 5.11; มธ 5.11; มธ 5.13; มธ 5.13; มธ 5.14; มธ 5.19; มธ 5.19; มธ 5.29; มธ 5.30; มธ 5.32; มธ 5.34; มธ 5.35; มธ 5.35; มธ 5.45; มธ 5.47; มธ 5.48; มธ 5.48; มธ 6.4; มธ 6.5; มธ 6.8; มธ 6.9; มธ 6.10; มธ 6.10; มธ 6.10; มธ 6.12; มธ 6.13; มธ 6.22; มธ 6.30; มธ 7.11; มธ 8.4; มธ 8.6; มธ 8.9; มธ 8.13; มธ 8.13; มธ 8.14; มธ 8.27; มธ 8.29; มธ 8.33; มธ 9.15; มธ 9.20; มธ 9.22; มธ 9.22; มธ 9.24; มธ 9.29; มธ 9.37; มธ 9.38; มธ 10.11; มธ 10.18; มธ 10.19; มธ 10.20; มธ 10.25; มธ 10.36; มธ 11.3; มธ 11.5; มธ 11.6; มธ 11.9; มธ 11.12; มธ 11.12; มธ 11.14; มธ 11.19; มธ 11.19; มธ 11.20; มธ 11.25; มธ 11.26; มธ 11.26; มธ 11.28; มธ 12.6; มธ 12.8; มธ 12.8; มธ 12.13; มธ 12.20; มธ 12.22; มธ 12.23; มธ 12.24; มธ 12.27; มธ 12.30; มธ 12.30; มธ 12.34; มธ 12.36; มธ 12.41; มธ 12.42; มธ 12.45; มธ 12.48; มธ 12.48; มธ 12.49; มธ 12.50; มธ 13.3; มธ 13.10; มธ 13.13; มธ 13.16; มธ 13.16; มธ 13.28; มธ 13.30; มธ 13.32; มธ 13.34; มธ 13.40; มธ 13.49; มธ 13.52; มธ 13.55; มธ 14.2; มธ 14.2; มธ 14.4; มธ 14.5; มธ 14.26; มธ 14.28; มธ 14.33; มธ 15.5; มธ 15.5; มธ 15.9; มธ 15.11; มธ 15.11; มธ 15.14; มธ 15.18; มธ 15.19; มธ 15.20; มธ 15.20; มธ 15.22; มธ 15.22; มธ 15.28; มธ 15.28; มธ 15.31; มธ 16.11; มธ 16.13; มธ 16.14; มธ 16.14; มธ 16.14; มธ 16.14; มธ 16.15; มธ 16.16; มธ 16.17; มธ 16.20; มธ 16.20; มธ 16.21; มธ 16.22; มธ 16.23; มธ 17.5; มธ 17.15; มธ 17.18; มธ 17.19; มธ 17.20; มธ 17.23; มธ 18.1; มธ 18.3; มธ 18.4; มธ 18.16; มธ 18.16; มธ 18.17; มธ 18.24; มธ 18.28; มธ 18.28; มธ 19.3; มธ 19.4; มธ 19.5; มธ 19.6; มธ 19.6; มธ 19.8; มธ 19.9; มธ 19.9; มธ 19.10; มธ 19.12; มธ 19.12; มธ 19.12; มธ 19.14; มธ 19.18; มธ 19.20; มธ 19.21; มธ 19.22; มธ 19.26; มธ 19.26; มธ 19.29; มธ 19.30; มธ 19.30; มธ 19.30; มธ 19.30; มธ 20.15; มธ 20.16; มธ 20.16; มธ 20.16; มธ 20.16; มธ 20.25; มธ 20.26; มธ 20.26; มธ 20.26; มธ 20.27; มธ 20.27; มธ 20.28; มธ 20.30; มธ 20.31; มธ 21.10; มธ 21.13; มธ 21.13; มธ 21.20; มธ 21.26; มธ 21.31; มธ 21.38; มธ 21.42; มธ 21.42; มธ 21.42; มธ 21.44; มธ 21.46; มธ 22.1; มธ 22.16; มธ 22.20; มธ 22.23; มธ 22.28; มธ 22.28; มธ 22.30; มธ 22.30; มธ 22.32; มธ 22.32; มธ 22.32; มธ 22.32; มธ 22.32; มธ 22.32; มธ 22.37; มธ 22.38; มธ 22.42; มธ 22.42; มธ 22.43; มธ 22.44; มธ 22.45; มธ 23.3; มธ 23.5; มธ 23.8; มธ 23.9; มธ 23.11; มธ 23.11; มธ 23.27; มธ 23.28; มธ 23.28; มธ 23.31; มธ 23.31; มธ 24.3; มธ 24.5; มธ 24.8; มธ 24.14; มธ 24.24; มธ 24.27; มธ 24.37; มธ 24.37; มธ 24.38; มธ 24.39; มธ 24.45; มธ 24.46; มธ 25.2; มธ 25.2; มธ 25.21; มธ 25.23; มธ 25.24; มธ 25.34; มธ 25.35; มธ 25.38; มธ 25.43; มธ 25.44; มธ 26.13; มธ 26.22; มธ 26.24; มธ 26.26; มธ 26.28; มธ 26.28; มธ 26.38; มธ 26.39; มธ 26.39; มธ 26.39; มธ 26.40; มธ 26.42; มธ 26.48; มธ 26.54; มธ 26.54; มธ 26.55; มธ 26.62; มธ 26.63; มธ 26.73; มธ 27.4; มธ 27.6; มธ 27.6; มธ 27.7; มธ 27.9; มธ 27.11; มธ 27.13; มธ 27.29; มธ 27.40; มธ 27.42; มธ 27.43; มธ 27.51; มธ 27.52; มธ 27.53; มธ 27.54; มธ 27.57; มธ 27.63; มธ 27.64; มธ 28.4; มธ 28.6; มธ 28.7; มก 1.7; มก 1.11; มก 1.16; มก 1.17; มก 1.24; มก 1.27; มก 1.27; มก 1.30; มก 1.34; มก 1.44; มก 2.4; มก 2.26; มก 2.28; มก 2.28; มก 3.5; มก 3.5; มก 3.11; มก 3.23; มก 3.33; มก 3.33; มก 3.34; มก 3.35; มก 4.2; มก 4.11; มก 4.28; มก 4.33; มก 4.33; มก 4.38; มก 4.41; มก 5.25; มก 5.33; มก 5.34; มก 6.2; มก 6.3; มก 6.3; มก 6.7; มก 6.11; มก 6.14; มก 6.15; มก 6.15; มก 6.16; มก 6.17; มก 6.18; มก 6.20; มก 6.21; มก 6.21; มก 6.26; มก 6.34; มก 6.34; มก 6.39; มก 6.40; มก 7.2; มก 7.7; มก 7.11; มก 7.11; มก 7.11; มก 7.12; มก 7.15; มก 7.15; มก 7.18; มก 7.20; มก 7.23; มก 7.26; มก 8.21; มก 8.25; มก 8.27; มก 8.28; มก 8.28; มก 8.28; มก 8.29; มก 8.29; มก 8.31; มก 9.7; มก 9.9; มก 9.10; มก 9.21; มก 9.21; มก 9.28; มก 9.31; มก 9.34; มก 9.35; มก 9.35; มก 9.35; มก 9.40; มก 9.40; มก 9.41; มก 9.50; มก 10.2; มก 10.6; มก 10.8; มก 10.8; มก 10.8; มก 10.14; มก 10.17; มก 10.19; มก 10.20; มก 10.22; มก 10.27; มก 10.27; มก 10.27; มก 10.31; มก 10.31; มก 10.31; มก 10.31; มก 10.34; มก 10.42; มก 10.42; มก 10.43; มก 10.43; มก 10.43; มก 10.44; มก 10.44; มก 10.45; มก 10.46; มก 11.17; มก 11.17; มก 11.23; มก 11.23; มก 11.32; มก 12.1; มก 12.6; มก 12.7; มก 12.10; มก 12.11; มก 12.11; มก 12.14; มก 12.16; มก 12.18; มก 12.19; มก 12.21; มก 12.22; มก 12.23; มก 12.23; มก 12.23; มก 12.25; มก 12.25; มก 12.26; มก 12.26; มก 12.26; มก 12.26; มก 12.27; มก 12.27; มก 12.27; มก 12.28; มก 12.28; มก 12.29; มก 12.29; มก 12.29; มก 12.30; มก 12.30; มก 12.30; มก 12.30; มก 12.31; มก 12.35; มก 12.35; มก 12.36; มก 12.37; มก 12.37; มก 12.42; มก 13.4; มก 13.6; มก 13.8; มก 13.9; มก 13.11; มก 13.11; มก 13.22; มก 14.8; มก 14.9; มก 14.10; มก 14.19; มก 14.20; มก 14.20; มก 14.21; มก 14.22; มก 14.24; มก 14.24; มก 14.34; มก 14.35; มก 14.36; มก 14.36; มก 14.43; มก 14.44; มก 14.48; มก 14.56; มก 14.61; มก 14.62; มก 14.69; มก 14.70; มก 14.70; มก 14.72; มก 15.2; มก 15.3; มก 15.17; มก 15.21; มก 15.25; มก 15.38; มก 15.39; มก 15.42; มก 15.43; มก 15.43; มก 16.4; มก 16.6; มก 16.9; มก 16.10; มก 16.14; มก 16.18; ลก 1.1; ลก 1.2; ลก 1.6; ลก 1.13; ลก 1.15; ลก 1.20; ลก 1.22; ลก 1.27; ลก 1.28; ลก 1.30; ลก 1.32; ลก 1.32; ลก 1.32; ลก 1.34; ลก 1.36; ลก 1.36; ลก 1.38; ลก 1.43; ลก 1.45; ลก 1.57; ลก 1.66; ลก 1.67; ลก 1.76; ลก 2.2; ลก 2.2; ลก 2.4; ลก 2.12; ลก 2.21; ลก 2.23; ลก 2.25; ลก 2.29; ลก 2.32; ลก 2.32; ลก 2.34; ลก 2.34; ลก 2.36; ลก 2.36; ลก 2.37; ลก 2.48; ลก 2.52; ลก 3.1; ลก 3.1; ลก 3.1; ลก 3.1; ลก 3.2; ลก 3.8; ลก 3.15; ลก 3.22; ลก 3.23; ลก 3.23; ลก 3.24; ลก 3.24; ลก 3.24; ลก 3.24; ลก 3.24; ลก 3.25; ลก 3.25; ลก 3.25; ลก 3.25; ลก 3.25; ลก 3.26; ลก 3.26; ลก 3.26; ลก 3.26; ลก 3.26; ลก 3.27; ลก 3.27; ลก 3.27; ลก 3.27; ลก 3.27; ลก 3.28; ลก 3.28; ลก 3.28; ลก 3.28; ลก 3.28; ลก 3.29; ลก 3.29; ลก 3.29; ลก 3.29; ลก 3.29; ลก 3.30; ลก 3.30; ลก 3.30; ลก 3.30; ลก 3.30; ลก 3.31; ลก 3.31; ลก 3.31; ลก 3.31; ลก 3.31; ลก 3.32; ลก 3.32; ลก 3.32; ลก 3.32; ลก 3.32; ลก 3.33; ลก 3.33; ลก 3.33; ลก 3.33; ลก 3.33; ลก 3.34; ลก 3.34; ลก 3.34; ลก 3.34; ลก 3.34; ลก 3.35; ลก 3.35; ลก 3.35; ลก 3.35; ลก 3.35; ลก 3.36; ลก 3.36; ลก 3.36; ลก 3.36; ลก 3.36; ลก 3.37; ลก 3.37; ลก 3.37; ลก 3.37; ลก 3.37; ลก 3.38; ลก 3.38; ลก 3.38; ลก 3.38; ลก 4.3; ลก 4.6; ลก 4.7; ลก 4.8; ลก 4.9; ลก 4.12; ลก 4.16; ลก 4.18; ลก 4.22; ลก 4.22; ลก 4.23; ลก 4.34; ลก 4.36; ลก 4.38; ลก 4.40; ลก 4.41; ลก 4.41; ลก 5.3; ลก 5.8; ลก 5.10; ลก 5.12; ลก 5.14; ลก 5.17; ลก 5.21; ลก 5.29; ลก 5.29; ลก 6.5; ลก 6.5; ลก 6.10; ลก 6.16; ลก 6.20; ลก 6.20; ลก 6.20; ลก 6.21; ลก 6.21; ลก 6.22; ลก 6.22; ลก 6.25; ลก 6.32; ลก 6.33; ลก 6.34; ลก 6.35; ลก 6.39; ลก 6.40; ลก 7.4; ลก 7.6; ลก 7.10; ลก 7.12; ลก 7.12; ลก 7.19; ลก 7.20; ลก 7.22; ลก 7.23; ลก 7.23; ลก 7.34; ลก 7.34; ลก 7.37; ลก 7.39; ลก 7.39; ลก 7.39; ลก 7.39; ลก 7.41; ลก 7.41; ลก 7.49; ลก 7.50; ลก 8.4; ลก 8.10; ลก 8.25; ลก 8.41; ลก 8.43; ลก 8.43; ลก 8.45; ลก 8.48; ลก 8.56; ลก 9.7; ลก 9.8; ลก 9.8; ลก 9.8; ลก 9.12; ลก 9.14; ลก 9.18; ลก 9.19; ลก 9.19; ลก 9.19; ลก 9.19; ลก 9.20; ลก 9.20; ลก 9.22; ลก 9.29; ลก 9.35; ลก 9.46; ลก 9.48; ลก 9.48; ลก 9.50; ลก 9.50; ลก 10.2; ลก 10.2; ลก 10.11; ลก 10.21; ลก 10.21; ลก 10.21; ลก 10.22; ลก 10.22; ลก 10.23; ลก 10.25; ลก 10.27; ลก 10.29; ลก 10.36; ลก 11.2; ลก 11.8; ลก 11.11; ลก 11.13; ลก 11.19; ลก 11.23; ลก 11.23; ลก 11.27; ลก 11.28; ลก 11.29; ลก 11.30; ลก 11.30; ลก 11.34; ลก 11.35; ลก 11.44; ลก 11.48; ลก 12.1; ลก 12.14; ลก 12.14; ลก 12.20; ลก 12.21; ลก 12.28; ลก 12.37; ลก 12.38; ลก 12.42; ลก 12.43; ลก 12.50; ลก 12.54; ลก 12.55; ลก 12.57; ลก 13.2; ลก 13.4; ลก 13.16; ลก 13.17; ลก 13.30; ลก 13.30; ลก 13.30; ลก 13.30; ลก 14.2; ลก 14.12; ลก 14.14; ลก 14.14; ลก 14.15; ลก 14.26; ลก 14.27; ลก 14.32; ลก 14.33; ลก 14.34; ลก 14.35; ลก 15.12; ลก 15.13; ลก 15.19; ลก 15.19; ลก 15.21; ลก 15.24; ลก 15.29; ลก 15.31; ลก 15.32; ลก 16.2; ลก 16.2; ลก 16.5; ลก 16.6; ลก 16.6; ลก 16.7; ลก 16.7; ลก 16.7; ลก 16.12; ลก 16.15; ลก 16.15; ลก 16.15; ลก 16.15; ลก 16.18; ลก 16.20; ลก 16.23; ลก 16.28; ลก 16.31; ลก 17.10; ลก 17.12; ลก 17.16; ลก 17.20; ลก 17.24; ลก 17.26; ลก 17.26; ลก 17.27; ลก 17.30; ลก 18.9; ลก 18.10; ลก 18.10; ลก 18.11; ลก 18.13; ลก 18.16; ลก 18.18; ลก 18.20; ลก 18.21; ลก 18.23; ลก 18.23; ลก 18.24; ลก 18.33; ลก 19.2; ลก 19.2; ลก 19.3; ลก 19.3; ลก 19.9; ลก 19.17; ลก 19.21; ลก 19.22; ลก 19.46; ลก 19.46; ลก 20.6; ลก 20.14; ลก 20.16; ลก 20.17; ลก 20.18; ลก 20.20; ลก 20.24; ลก 20.28; ลก 20.30; ลก 20.31; ลก 20.33; ลก 20.33; ลก 20.34; ลก 20.35; ลก 20.36; ลก 20.36; ลก 20.36; ลก 20.37; ลก 20.37; ลก 20.37; ลก 20.37; ลก 20.38; ลก 20.38; ลก 20.38; ลก 20.38; ลก 20.41; ลก 20.41; ลก 20.43; ลก 20.44; ลก 20.44; ลก 21.2; ลก 21.7; ลก 21.8; ลก 21.13; ลก 21.22; ลก 21.24; ลก 22.19; ลก 22.19; ลก 22.20; ลก 22.23; ลก 22.24; ลก 22.25; ลก 22.26; ลก 22.26; ลก 22.26; ลก 22.26; ลก 22.26; ลก 22.27; ลก 22.28; ลก 22.42; ลก 22.42; ลก 22.44; ลก 22.44; ลก 22.44; ลก 22.47; ลก 22.52; ลก 22.53; ลก 22.53; ลก 22.58; ลก 22.58; ลก 22.59; ลก 22.62; ลก 22.67; ลก 22.70; ลก 22.70; ลก 23.2; ลก 23.3; ลก 23.6; ลก 23.7; ลก 23.9; ลก 23.12; ลก 23.24; ลก 23.29; ลก 23.32; ลก 23.35; ลก 23.37; ลก 23.38; ลก 23.38; ลก 23.39; ลก 23.40; ลก 23.47; ลก 23.50; ลก 23.50; ลก 23.51; ลก 23.51; ลก 23.54; ลก 24.5; ลก 24.6; ลก 24.7; ลก 24.11; ลก 24.12; ลก 24.14; ลก 24.18; ลก 24.18; ลก 24.19; ลก 24.21; ลก 24.21; ลก 24.23; ลก 24.34; ลก 24.36; ลก 24.39; ลก 24.41; ลก 24.44; ลก 24.46; ลก 24.48; ยน 1.1; ยน 1.1; ยน 1.3; ยน 1.3; ยน 1.4; ยน 1.7; ยน 1.7; ยน 1.8; ยน 1.9; ยน 1.12; ยน 1.15; ยน 1.15; ยน 1.16; ยน 1.19; ยน 1.21; ยน 1.21; ยน 1.21; ยน 1.22; ยน 1.22; ยน 1.23; ยน 1.24; ยน 1.27; ยน 1.28; ยน 1.30; ยน 1.31; ยน 1.32; ยน 1.33; ยน 1.34; ยน 1.34; ยน 1.49; ยน 1.49; ยน 2.15; ยน 2.16; ยน 2.22; ยน 3.1; ยน 3.2; ยน 3.6; ยน 3.8; ยน 3.9; ยน 3.10; ยน 3.11; ยน 3.26; ยน 3.28; ยน 3.31; ยน 3.31; ยน 3.31; ยน 3.32; ยน 4.2; ยน 4.6; ยน 4.9; ยน 4.9; ยน 4.12; ยน 4.14; ยน 4.19; ยน 4.24; ยน 4.37; ยน 4.42; ยน 4.44; ยน 4.46; ยน 4.53; ยน 4.54; ยน 5.2; ยน 5.4; ยน 5.4; ยน 5.9; ยน 5.10; ยน 5.12; ยน 5.13; ยน 5.18; ยน 5.18; ยน 5.27; ยน 5.31; ยน 5.32; ยน 5.32; ยน 5.32; ยน 5.33; ยน 5.35; ยน 5.36; ยน 5.37; ยน 5.39; ยน 6.4; ยน 6.14; ยน 6.15; ยน 6.20; ยน 6.35; ยน 6.40; ยน 6.41; ยน 6.42; ยน 6.48; ยน 6.50; ยน 6.51; ยน 6.51; ยน 6.55; ยน 6.55; ยน 6.58; ยน 6.63; ยน 6.63; ยน 6.63; ยน 6.64; ยน 6.69; ยน 6.70; ยน 6.71; ยน 7.7; ยน 7.12; ยน 7.16; ยน 7.18; ยน 7.23; ยน 7.26; ยน 7.37; ยน 7.40; ยน 7.41; ยน 7.50; ยน 8.12; ยน 8.13; ยน 8.13; ยน 8.14; ยน 8.14; ยน 8.17; ยน 8.18; ยน 8.18; ยน 8.23; ยน 8.23; ยน 8.24; ยน 8.25; ยน 8.26; ยน 8.31; ยน 8.32; ยน 8.33; ยน 8.33; ยน 8.34; ยน 8.36; ยน 8.36; ยน 8.37; ยน 8.39; ยน 8.39; ยน 8.40; ยน 8.42; ยน 8.43; ยน 8.44; ยน 8.44; ยน 8.44; ยน 8.48; ยน 8.53; ยน 8.53; ยน 8.54; ยน 8.55; ยน 8.58; ยน 9.5; ยน 9.6; ยน 9.8; ยน 9.14; ยน 9.17; ยน 9.19; ยน 9.20; ยน 9.22; ยน 9.24; ยน 9.25; ยน 9.27; ยน 9.28; ยน 9.28; ยน 9.36; ยน 9.37; ยน 10.1; ยน 10.2; ยน 10.7; ยน 10.8; ยน 10.9; ยน 10.11; ยน 10.12; ยน 10.12; ยน 10.13; ยน 10.13; ยน 10.14; ยน 10.16; ยน 10.16; ยน 10.20; ยน 10.21; ยน 10.22; ยน 10.22; ยน 10.24; ยน 10.25; ยน 10.26; ยน 10.29; ยน 10.30; ยน 10.33; ยน 10.33; ยน 10.34; ยน 10.35; ยน 10.36; ยน 10.40; ยน 10.41; ยน 11.1; ยน 11.25; ยน 11.25; ยน 11.27; ยน 11.33; ยน 11.38; ยน 11.49; ยน 11.50; ยน 11.51; ยน 11.52; ยน 12.1; ยน 12.2; ยน 12.5; ยน 12.6; ยน 12.11; ยน 12.17; ยน 12.24; ยน 12.27; ยน 12.36; ยน 12.46; ยน 12.50; ยน 13.11; ยน 13.13; ยน 13.14; ยน 13.16; ยน 13.16; ยน 13.17; ยน 13.21; ยน 13.21; ยน 13.30; ยน 13.35; ยน 14.6; ยน 14.6; ยน 14.6; ยน 14.19; ยน 14.19; ยน 14.21; ยน 14.24; ยน 14.28; ยน 15.1; ยน 15.1; ยน 15.5; ยน 15.5; ยน 15.8; ยน 15.12; ยน 15.14; ยน 1